MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre"

Transkript

1 MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: Kl INVITASJON Kl INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Rådhuset, servicetorget. Dokumentene publiseres på KL INVITASJON Kl Frogn næringsråd presenterer sin rapport Kl Informasjon fra Politiet i Follo ved fungerende stasjonssjef Geir Solem og leder forebyggende avd. John-Erik Veseth. Utdeling av sertifikat - miljøfyrtårnbedrift Muntlige orienteringer fra ordfører og rådmannen KL. 17:15 - SPØRSMÅL OG INNSPILL FRA INNBYGGERE Inntil ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. KL. 17:30 MIDDAG KL. 18:00 INNKALLING 13/00340

2 Saksliste del 1 Side Saker til behandling 133/15 Referatsaker til kommunestyret /15 Frogn som rasismefri kommune 6 135/15 Forslag til regelverk om bruk av kommunevåpen /15 Styringsindikatorer, resultatindikatorer og rapportering - pol/adm arbeidsgruppe /15 Handlingsprogram styringsindikatorer /15 Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge /15 Revisjon av godtgjøringsreglementet /15 Evaluering og forslag til ny organisering av viltforvaltningen i Frogn kommune, inkl. justering av godtgjørelser /15 Evaluering av politisk organisering rapport og anbefalinger /15 Selskapsavtale, Krise- og incestsenteret i Follo IKS /15 Sletting av heftelse - Eiendom Gnr. 22 Bnr. 271, Gyltåsveien 12 A /15 Måna kunstgressbane - Finansiering av rettsforlik /15 Interpellasjon til kommunestyremøtet den fra Frogn Arbeiderparti v/rita Hirsum Lystad. Livsglede i system på sykehjem. 146/15 Interpellasjon til kommunestyret fra Frogn Kristelig Folkeparti v/bente Bjerknes. "Riktig restaurering" Side 2 av 74

3 147/15 Interpellasjon til kommunestyret fra Frogn Arbeiderparti v/rita Hirsum Lystad. melding idrett, nærmiljø og friluftsliv. 148/15 Interpellasjon fra KrF om flaskeholdere på søppelstativ - til kommunestyret /15 Interpellasjon fra Frogn Venstre vedr. veiing av skolebarn - til kommunestyremøtet /15 Etablering av kunstgressbane på Høyåsbanen - Kjøp av kunstgress fra Måna kunstgressbane Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, fvl Spørsmål fra medlemmene Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/guro Merlid Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 3 av 74

4 Saker til behandling KS-133/15 Referatsaker til kommunestyret Saksbehandler: Guro Merlid Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 133/ Rådmannens innstilling: t tar følgende referat til orientering: 1. Protokoll fra representantskapsmøte i Follo Brannvesen IKS Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte i Søndre Follo Brannvesen Protokoll fra konstituerende representantskapsmøte for Follo lokalmedisinsk senter og legevakt IKS. 4. Div. repskapsmøter pr. e-post. 5. Protokoll fra møte i samarbeidsrådet i Osloregionen «Melding» fra styret i FIKS om godkjenning av årsberetning og regnskap. Vedlegg: 1. Protokoll repskap møte i Follo brannvesen IKS pdf 2. Protokoll fra ekstraordinært møte i representantskapet - SFB.pdf 3. Protokoll konstituerende repskap Follo lokalmedsenter og legevakt pdf 4. Div. repskapsmøter.pdf 5. Protokoll Osloregionens rådsmøte pdf 6. Melding fra FIKS med årsberetning og regnskap.pdf Protokoll fra kontrollutvalgets møte Protokoll fra kontrollutvalgets møte Side 4 av 74

5 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Vedlagt følger referatsaker til kommunestyret. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 5 av 74

6 KS-134/15 Frogn som rasismefri kommune Saksbehandler: Olav Neander Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 15/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 9/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 6/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 33/ Administrasjonsutvalget 8/ Formannskap 69/ / Rådmannens innstilling: 1. Frogn kommune skal være en rasismefri kommune. 2. Kommunens arbeid mot rasisme tar utgangspunkt i kommunens verdigrunnlag «Engasjement Respekt Raushet Profesjonell», og grunnleggende verdier som inkludering og toleranse. Vedlegg: Side 6 av 74

7 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Ordfører har bedt rådmannen vurdere hvordan Frogn kommune kan sende et tydelig signal mot rasisme ved å erklære seg som rasismefri kommune. Rådmannen anbefaler i denne saken at Frogn kommune erklærer seg som rasismefri kommune, og på denne måten sender et tydelig signal mot rasisme. Bakgrunn for saken: t behandlet i møte 23. mars interpellasjon fra Frogn SV «Frogn kommune som rasismefri og nazismefri kommune». Ordfører besvarte interpellasjonen og ba rådmannen om å vurdere saken nærmere. Rådmannen har undersøkt status for andre kommuner som har fattet vedtak om rasismefrie soner, og ser at det å erklære en kommune som rasismefri sone kan gjennomføres på følgende måter: 1. Kommunen kan sette et tydelig signal ved å erklære seg som rasismefri kommune. 2. Kommunen kan melde seg inn Norsk folkehjelps kampanje «Rasismefri kommune», betale en kontingent og motta profileringsmateriell. 3. Kommunen kan utarbeide en handlingsplan mot rasisme, og eventuelt vurdere å etablere en tilskuddsordning der lag og foreninger årlig kan søke om tilskudd til tiltak mot rasisme. Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling. 2. Frogn kommune melder seg inn i Norsk folkehjelps kampanje «Rasismefri sone». 3. Rådmannen utarbeider en handlingsplan mot rasisme. 4. Følgende kombinasjon av alternativene:... Miljømessige konsekvenser: En tydelig erklæring av Frogn som rasismefri kommune vil ha en positiv effekt for det psykososiale miljøet i kommunen. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens alternativ 1 har ingen spesielle økonomiske konsekvenser. Alternativet med innmelding i Norsk folkehjelps satsing vil utgjøre en innmeldingsavgift på ca kr pluss 500 kr pr enhet, og en årskontingent på ca Side 7 av 74

8 6.000 kr pluss 100 kr pr enhet. Det vil, dersom dette alternativet er aktuelt, måtte avklares nærmere om kommunes organisering definerer antall enheter, eller antall fysiske lokasjoner. Utarbeidelse av en handlingsplan binder administrativt ansatte under utarbeidelsen, avhengig av planens omfang. En årlig tilskuddsordning vil ha en årlig kostnad på det beløpet som kommunestyret avsetter til formålet gjennom handlingsprogrammet. Vurdering: Rasisme er uakseptabelt, både i samfunnet generelt og i den kommunale organisasjonen. Internasjonalt er dette bl.a. fastslått i artikkel 2 av FNs Menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948, FNs «Konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering» av 21. desember 1965, FNs barnekonvensjon av 20. november 1989, eller i artikkel 14 av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I norsk lov forbyr straffelovens 135a «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile legning, leveform eller orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne. Videre nevner blant annet opplæringslovens kapittel 9A om elevenes rett til et godt skolemiljø rasisme eksplisitt: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Arbeidet mot ulike former for rasisme er altså godt innarbeidet i det norske samfunnet og i mange av de kommunale tjenestene. Frogn kommunes organisasjon er basert på fire grunnleggende verdier: Engasjement Respekt Raushet Profesjonell. Verdiene og rasisme er ikke forenlige, og arbeidet med verdigrunnlaget gjennomsyrer hele organisasjonen. Side 8 av 74

9 Et viktig tiltak som mange norske kommuner har gjennomført for å gå foran som et godt eksempel, er arbeidsgiverpolitiske tiltak som å alltid innkalle en søker til intervju som tilhører en minoritet. Frogn kommune skriver i alle utlysninger av ledige stillinger eksplisitt: Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. Alternativ 1: Rådmannen er opptatt av at kommuneorganisasjonen uansett skal arbeide for et åpent og inkluderende miljø, og motarbeide rasisme, diskriminering og trakassering. Dette er sentralt i arbeid med kommunes grunnleggende verdier, etiske retningslinjer og arbeidsgiverpolitikken som ansvarliggjør våre ledere og medarbeidere. Alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen må tas alvorlig og konflikter må løses der de oppstår, både i organisasjonen og i møtet med innbyggerne. Et kontinuerlig og langsiktig arbeid basert på kommunens ordinære verdi- og styringsdokumenter er etter rådmannens vurdering det beste virkemiddel for å fremme positive og inkluderende holdninger, og på denne måten motarbeide uønskede holdninger og uønsket adferd, herunder rasisme. I tillegg må et arbeid mot rasisme være basert på grunnleggende verdier som inkludering og toleranse. Et vedtak med en tydelig signalvirkning vil etter rådmannens vurdering understreke betydningen av dette arbeidet, og være et grunnlag for den videre utviklingen av kommunes verdiarbeid og arbeidsgiverpolitikk. Alternativ 2: Norsk folkehjelp har etablert et arbeid der kommuner, organisasjoner, bedrifter mm kan melde seg inn i kampanjen «rasismefri sone». Flere norske kommuner har fattet vedtak om å slutte seg til dette konseptet. Som Rasismefri Sone forplikter en organisasjon seg til følgende: - Betale innmeldingsavgiften og årskontingent. - Ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gå aktivt inn for å løse konflikter når de oppstår. - Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. - Synlig markere at stedet er en «rasismefri sone». Til gjengjeld mottar man profileringsmateriell fra Norsk folkehjelp. I praksis vil dette bety at kommunene inngår et samarbeid med organisasjonen Norsk folkehjelp, og at man bruker ensartet profileringsmateriell som også andre kommuner og foreninger bruker som har sluttet seg til kampanjen. Side 9 av 74

10 Rådmannen ser at et slikt samarbeid også ville ha en tydelig signaleffekt, men at det å bruke skilt og profileringsmateriell ikke vil ha den same effekten som det å bygge på kommunes verdigrunnlag og implementere verdiene og gjeldende lovverk i organisasjonen og i møtet med innbyggerne. Alternativ 3: Noen kommuner har utarbeidet egne kommunale handlingsplaner mot rasisme som bl.a. oppsummerer konkrete tiltak og ansvar for gjennomføringen. En slik handlingsplan kan også kombineres med en tilskuddsordning er kommunen gir tilskudd til konkrete tiltak etter søknad. Rådmannen vurderer at utarbeidelse og implementering av handlingsplaner ikke kan erstatte det daglige arbeidet mot rasisme i organisasjonen og i møtet med innbyggerne. Rådmannen foreslår derfor at Frogn kommune på nåværende tidspunkt ikke utarbeider en egen handlingsplan mot rasisme, men at behovet for en egen plan kan tas opp igjen i forbindelse med neste revidering av kommunens planstrategi. Alternativ 4: Prinsipielt utelukker de tre første alternativene ikke hverandre, og det er mulig å arbeide mot rasisme både gjennom konkret arbeid i lys av et tydelig signalvedtak, ved å tilslutte seg Norsk folkehjelps satsing, og ved å utarbeide en egen plan. Rådmannen gjør derfor også oppmerksom på denne muligheten. Samlet vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret erklærer Frogn som rasismefri kommune, og at organisasjonen baserer sitt arbeid mot rasisme i organisasjonen og i møtet med innbyggerne på kommunens verdigrunnlag Engasjement - Respekt Raushet Profesjonell. Medbestemmelse: Saken har vært drøftet med hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og Utdanningsforbundet, som uttaler følgende: «Vi støtter Rådmannens innstiling i saken med følgende merknad: Arbeid mot rasisme og diskriminering i arbeidslivet ser vi på som en viktig del av IAarbeidet i Frogn kommune. (Inkluderende arbeidsliv). Arbeidsgiver og tillitsvalgte må i samarbeid jobbe for at vi får kvalifisert personale i kommunen uavhengig av etnisk og nasjonal bakgrunn i alle typer stillinger. Fra vårt synspunkt er det ved tilsetting de objektive, formelle og målbare kvalifikasjonene som teller ved tilsettinger uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn.» Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret erklærer Frogn kommune som rasismefri kommune. Kommunens arbeid mot rasisme, i organisasjonen og i møtet med innbyggerne, tar utgangspunkt i kommunens verdigrunnlag «Engasjement Respekt Raushet Profesjonell» og grunnleggende verdier som inkludering og toleranse. Side 10 av 74

11 Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 11 av 74

12 KS-135/15 Forslag til regelverk om bruk av kommunevåpen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 44/ / Formannskaps vedtak : Regelverk med særskilte retningslinjer for bruk av Frogn kommunes kommunevåpen og flagg vedtas. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Regelverk med særskilte retningslinjer for bruk av Frogn kommunes kommunevåpen og flagg vedtas. Vedlegg: Regelverk for bruk av kommunevåpen.docx Saksutskrift - Bruk av kommunevåpen Side 12 av 74

13 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I sak nr. 14/ ble det enstemmig vedtatt i t at kommunen skulle utarbeide regelverk med særskilte retningslinjer for bruk av Frogn kommunes kommunevåpen, kommunelogo og kommuneflagg. Forslag til regelverk med retningslinjer for bruk er utarbeidet og rådmannen anbefaler at dette forslaget vedtas. Bakgrunn for saken: Henvendelser til kommunen om bruk av kommunevåpenet i kommersiell sammenheng viste at Frogn kommune pr februar 2015 ikke har et eget regelverk for dette. I sak nr. 14/ ble det enstemmig vedtatt i t at kommunen skulle utarbeide regelverk med særskilte retningslinjer for bruk av Frogn kommunes kommunevåpen, kommunelogo og kommuneflagg. KS anbefaler også et slikt regelverk. Nye retningslinjer er nå utarbeidet, og Rådmannen foreslår at disse vedtas. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Regelverk med særskilte retningslinjer for bruk av Frogn kommunes kommunevåpen og flagg vedtas med følgende endringer Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Kommersielle aktører har vært i kontakt med kommunen for tillatelse til bruk av våpen på souvenirer etc. Dette gir imidlertid ikke noe særskilt økonomisk inntektsgrunnlag eller konsekvenser for kommunen. Vurdering: Så å si alle norske kommuner og fylkeskommuner har sine egne våpen og flagg.. Det har vært en del usikkerhet rundt bruken av kommunevåpen. Det har for eksempel vært konflikter mellom kommuner og produsenter av suvenirer. De nye reglene fastslår at man ikke kan bruke et kommunevåpen kommersielt uten å spørre kommunen. Kommunevåpenet er kommunens eiendom og kan ikke brukes av andre uten særskilt tillatelse. Misbruk av kommunevåpen er i strid med straffelovens paragraf 328 nr. 4. Side 13 av 74

14 De nye reglene gir også svar på vanlige spørsmål om kommunevåpen og kommuneflagg. En generell og overordnet bestemmelse i bruksreglene er at våpenskjold og flagg alltid skal framstå som viktige symboler for fylkeskommunen/kommunen på en klar og entydig måte med en tilfredsstillende kvalitet uten å være plassert sammen med uvedkommende kjennetegn, bilder eller tekst. Andre spørsmål som de nye bruksreglene gir svar på, er bruk i jakkemerker, på kumlokk og som bordflagg. Dessuten hvordan flere våpenskjold kan bli plassert sammen som en rekke, i en sirkel eller lignende. Her gir bruksreglene anvisning på riktig rekkefølge: med riksvåpenet i spissen og med å ta avstand fra sammenstillinger med varemerker og private logoer. Det er også slik at for eksempel historielaget kan skrive om kommunevåpenet på sitt nettsted og legge det ut som en illustrasjon. Men laget kan ikke sette våpenet øverst på nettstedet, slik at det ser ut som om dette er kommunens side. Bruksreglene tar videre det standpunkt at kommuneflagg kan henge oppe hele døgnet altså en annen regel enn for det norske flagg. Det er imidlertid ikke fritt for privatfolk å bruke kommuneflagg på sine egne flaggstenger noe som er en motsetning til reglene i enkelte andre land. Derimot kan ideelle foreninger og lignende innhente tillatelse fra kommunen eller fylkeskommunen for å få heise kommuneflagget ved spesielle anledninger. Flere av Follo-kommunene har allerede egne bestemmelser som gir svar på vanlige spørsmål om kommunevåpen og kommuneflagg. Rådmannen mener det ville være hensiktsmessig med slike retningslinjer også for Frogn kommune i fremtiden. Konklusjon: Vedtak om forskrift med særskilte retningslinjer for bruk av Frogn kommunes kommunevåpen vedtas. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 14 av 74

15 Side 15 av 74

16 KS-136/15 Styringsindikatorer, resultatindikatorer og rapportering - pol/adm arbeidsgruppe Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 86/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 36/ Administrasjonsutvalget 6/ Formannskap 64/ / Rådmannens innstilling: 1. Anbefalingene fra arbeidsgruppen tas til orientering 2. Rådmannen legger fram en egen sak med forslag til rapportering på 20 sentrale resultatindikatorer fra listen i vedlegget. Vedlegg: Vedlegg 1 - liste med resultatindikatorer pol/adm arb.gruppe Side 16 av 74

17 SAKSUTREDNING: Sammendrag: En arbeidsgruppe har våren 2015 sett nærmere på kommunens styringsindikatorer i gjeldende handlingsprogram, rapporteringer på disse og annen ekstern rapportering, samt tilgjengeliggjøring av styringsinformasjon. Rådmannen foreslår i denne saken å komme tilbake med en egen sak med forslag til utvidelse av det månedlige orienteringsnotatet til Formannskapet. Bakgrunn for saken: t vedtok i sak 13/15 å sette ned en arbeidsgruppe, bestående av 3-5 politikere og relevante representanter fra administrasjonen, med mandat å revidere kommunens styringsindikatorer, samt den månedlige rapporteringen, tertialrapporteringen og handlingsplanen Arbeidsgruppens forslag til reviderte styringsindikatorer skulle legges frem for politisk behandling i formannskapet/kommunestyret i juni Arbeidsgruppen konstituerte seg hvor Sigbjørn Odden ble valgt til leder. Det ble i perioden gjennomført fem møter hvor følgende temaer ble gjennomgått: - Gjeldende styringsindikatorer (Handlingsprogrammet ) - Utvidet rapportering på resultatindikatorer fra tjenesteområdene - Systematisering og tilgjengeliggjøring av informasjon - Ekstern rapportering/kostra Arbeidet ble oppsummert på dialogseminaret på Mastemyr juni 2015, hvor Sigbjørn Odden presenterte fem anbefalinger: 1. Rådmannen legger frem en egen sak med forslag til nye og reviderte styringsindikatorer på ts møte 7. september 2. Rådmannen foretar en helhetlig vurdering av områdenes innspill til indikatorer og innarbeider dette i ovennevnte sak på ts møte 7. september 3. Det opprettes en enkel rapporteringsportal på kommunens hjemmesider der det skal være lett og finne frem til ulike rapporter og meldinger (nye og historiske) 4. Rådmannen legger frem resultatene fra Kommunebarometeret som egen sak når årets rangering er klar. Det samme gjelder andre sentrale rangeringer 5. Som pilotbruker arbeider kommunen for at de forskjellige rapporteringene til sentrale myndigheter innarbeides og gjøres tilgjengelig i rapporteringsverktøyet Framsikt Alternativer: 1. Som innstillingen 2. Som innstillingen, men med følgende endringer: a. b. c. Miljømessige konsekvenser: Side 17 av 74

18 Ingen Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. En utvidet rapportering på resultatindikatorer vil likevel gi en enda bedre oversikt og kontroll på viktige kostnadsdrivere i kommunen. Vurdering: 1. Egen sak om styringsindikatorer Kommuneplanen ligger til grunn for strukturen i kommunens plan- og styringssystem. Styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram ( ) operasjonaliserer de langsiktige målene fra kommuneplanen ( ) og skal gi en indikasjon på om kommunen er på rett vei i forhold til ønsket måloppnåelse. De gjeldende styringsindikatorene er plukket ut av de respektive tjenesteområdene for best mulig å kunne gi politisk nivå god styringsinformasjon. Det vises til egen sak om styringsindikatorene i handlingsprogrammet , hvor rådmannen foreslår enkelte justeringer av styringsindikatorene fra handlingsprogrammet Utvidet rapportering på resultatindikatorer fra tjenesteområdene Alle kommunens enheter er bedt om å melde inn 5-10 indikatorer som kan følges opp månedlig og som gir god innsikt i status og drift for eget område. Det ble forutsatt at dette skal være data som allerede i dag samles inn, slik at rapportering på disse indikatorene ikke ville medføre vesentlig merarbeid. Det ble totalt meldt inn 159 resultatindikatorer, jf. vedlegget til saksframlegget. I vedlegget er det listet opp 137 indikatorer, da 22 av de innmeldte ble tatt ut av listen. Rådmannen vil fremme en egen sak med forslag til rapportering på 20 utvalgte indikatorer, med fokus på å kunne gi best mulig styringsinformasjon for politisk nivå. Rapporteringen på resultatindikatorene skal som hovedregel følges opp månedlig og innarbeides i dagens månedlige orienteringsnotat til Formannskapet. Første rapportering vil tidligst foreligge i etterkant av vedtatt mal for rapportering, jf. omtale av ny sak i forrige avsnitt. 3. Systematisering og tilgjengeliggjøring av informasjon På kommunens hjemmesider finner man i dag følgende struktur for plan- og styringsdokumenter: Side 18 av 74

19 I punktene ovenfor finner man mye informasjon tilgjengelig. Noe informasjon kan likevel ha blitt lagret andre steder, som for eksempel direkte under et tjenesteområde (tilstandsrapport for grunnskolen). Rådmannen ser viktigheten av at det etableres en tydelig strategi for hvordan styringsinformasjon gjøres tilgjengelig for politikere og publikum. I arbeidet med kommunens nye hjemmesider vil dette bli spilt inn som et viktig punkt. 4. Ekstern rapportering/kostra Kommunen rapporterer gjennom året til en rekke ulike instanser, hvor den mest omfattende rapporteringen er til SSB i forbindelse med årsavslutningen. KOSTRArapporteringen er offentlig tilgjengelig og benyttes blant annet av Kommunal rapport i sin årlige rangering av landets kommuner i Kommunebarometeret. I tillegg til KOSTRA-tallene suppleres det med offentlig statistikk fra en del andre kilder som for eksempel Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet etc. Rangeringen baserer seg på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer og hensikten er å gi lokalpolitikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Resultatene fra Kommunebarometeret 2014 ble presentert for Formannskapet sammen med regnskap og årsmelding I presentasjonen ble både tabeller fra Kommunebarometeret og «live-presentasjon» av KOSTRA-tall i det nettbaserte analyseverktøyet Framsikt benyttet. Rådmannen oppfattet tilbakemeldingen på fremstillingen av tallene som positiv og vil ta dette med seg i vurderingen av en hensiktsmessig presentasjon av KOSTRAtallene og Kommunebarometeret for Analyse-/rapporteringsverktøy Rådmannen ser at tallene fra Kommunebarometeret og øvrige eksterne rapporteringer ikke er like lett tilgjengelig for alle, og at disse med fordel kan gjøres enda mer tilgjengelige for politikerne. Medlemmene av arbeidsgruppen har fått Side 19 av 74

20 tilgang til et nettbasert analyse-verktøy som samler inn og sammenstiller data fra blant annet SSB og gjør det enkelt å sammenligne kommuner opp mot hverandre. Som pilotbruker av dette systemet vil administrasjonen arbeide aktivt for en stadig forbedring og rådmannen ser det naturlig at medlemmene i t gis tilgang til dette eller lignende systemer. Medbestemmelse: Felles uttalelse fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet: «Tar saken til orientering med følgende kommentarer: Vi ser at resultatindikatorene ikke forteller alt om bemanningsnorm og kvalitet på de ulike tjenesteområdene. Innrapporteringen skal fortelle oss om vi er på rett vei i forhold til målene i handlingsprogram og kommuneplanen. For at man skal få et riktig bilde av situasjonen må man også se på forholdene til de som skal utføre tjenestene. Det kan være bemanningsnorm i barnehagen, antall elever i klassen, bemanningsnorm i pleie og omsorg, rehabilitering osv. Vi mener at når man skal lese og vurdere resultatene må dette være med for å få et helhetlig bilde av tjenesteproduksjonen. I tillegg ser vi at det bør kanskje innrapporteres antall lærere uten godkjent utdanning som jobber i skolen. Dette har noe å si både for de økonomiske forholdene og resultat. Ser til sammenlikning at antall pedagogiske ledere i barnehagen på dispensasjon skal innmeldes. Ser det naturlig at det samme gjøres med lærere tilsatt uten godkjent utdanning.» Konklusjon: Rådmannen anbefaler at anbefalingene fra arbeidsgruppen tas til orientering. Rådmannen kommer i egen sak tilbake med forslag til rapportering på 20 utvalgte indikatorer. Første ordinære rapportering på ny mal vil tidligst kunne foreligge i etterkant av vedtak i ovennevnte sak, og innarbeides i det månedlige orienteringsnotatet til Formannskapet. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 20 av 74

21 Side 21 av 74

22 KS-137/15 Handlingsprogram styringsindikatorer Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 85/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 35/ Administrasjonsutvalget 7/ Formannskap 65/ / Rådmannens innstilling: 1. Saken tas til orientering Vedlegg: SAK om styringsindikatorene VEDLEGG.docx Side 22 av 74

23 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Denne saken tar for seg de overordnede styringsindikatorene for alle områdene i rådmannens forslag til handlingsprogram Styringsindikatorene skal gi politisk nivå en indikasjon på om kommunen er på rett vei i forhold til målene som er satt i kommuneplanen Bakgrunn for saken: Tidligere år har styringsindikatorer, strategier og økonomiske tiltak blitt behandlet i utvalgsmøtene i september. På grunn av kommunevalget høsten 2015 ble det besluttet at utvalgsbehandlingene i september for Handlingsprogrammet ikke skulle gjennomføres. Parallelt med administrasjonens arbeid med handlingsprogrammet våren 2015 har det pågått en gjennomgang av styringsindikatorer, resultatindikatorer og rapportering i en arbeidsgruppe bestående av tre personer fra politisk og tre personer fra administrasjonen. I oppsummeringen av dette arbeidet på dialogseminaret på Mastemyr 8. og 9. juni ble det besluttet at styringsindikatorene likevel skulle behandles politisk i utvalgene. I vedlegget til saksframlegget har rådmannen foreslått styringsindikatorer for alle tjenesteområdene til Handlingsprogrammet Den enkelte indikator er kommentert med forklaring til valg og nivå på måltall. Alternativer: 1. Saken tas til orientering. 2. Følgende styringsindikatorer skal vurderes endret (spesifiseres): a. b. Miljømessige konsekvenser: Fastsettelse av styringsindikatorene gir ingen dirkete miljømessige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser: Fastsettelse av styringsindikatorene gir ingen dirkete økonomiske konsekvenser. Vurdering: Kommuneplanen ligger til grunn for strukturen i kommunens plan- og styringssystem. Styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram ( ) operasjonaliserer de langsiktige målene fra kommuneplanen ( ) og skal gi en indikasjon på om kommunen er på rett vei i forhold til ønsket måloppnåelse. De gjeldende styringsindikatorene er plukket ut av de respektive tjenesteområdene for best mulig å kunne gi politisk nivå god styringsinformasjon. Side 23 av 74

24 Både kommuneplanen og handlingsprogrammet befinner seg på et mer overordnet nivå enn tjenesteproduksjonen ute i enhetene. Som en følge av dette reflekterer ikke alle styringsindikatorene godt nok hele kommunens virksomhet, og ikke alle styringsindikatorene sier noe om tjenesteproduksjonen i de enkelte enheter. Rådmannen ser at det i rulleringen av kommuneplanen blir viktig å ha et enda sterkere forhold til hvordan målene i kommuneplanen skal tas ned i handlingsprogrammet. Det vil gjennom dette også bli lettere å finne gode indikatorer som også sier noe mer om tjenesteproduksjonen i enhetene. Rådmannen viser også til saken om resultatindikatorer fra Odden-utvalget, som må sees på som et godt supplement til den tertialvise rapporteringen på indikatorene i handlingsprogrammet. Medbestemmelse: Uttalelse fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet: «Fagforbundet og Utdanningsforbundet tar saken til orientering med følgende kommentarer: Vi er bekymret for stor turnover i noen stillingsgrupper og at det må settes inn tiltak for å rekruttere og beholde ansatte med nødvendig fagkompetanse i kommunen. Vi skal være en lærende organisasjon og trenger rett faglært personell i tjenesteproduksjonen. Et av målene i Oppvekst og opplæring er at man tidlig skal fange opp barn som trenger noe ekstra. Dette er bra i forhold til barnet og elevens opplæringstilbud, men samtidig er det viktig at dette ikke bare blir en kartlegging, men at riktige tiltak blir satt inn i arbeidet. Derfor må man sette inn økt bemanning på de laveste trinnene for å gjøre at elevene bedre rustet senere i utdanningsløpet. Det økende antallet barn og unge som sliter med psykiske lidelser er bekymringsfullt. Sosiallærer på ungdomstrinnet og helsesøstertjenesten gjør en god innsats rundt disse. Det bør i tillegg jobbes lokalt for sosiallærertjeneste på barnetrinnet for å avhjelpe disse forholdene.» Konklusjon: Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 24 av 74

25 Vedlegg til sak Side 25 av 74

26 KS-138/15 Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge Saksbehandler: Anne Irene Bollestad Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 8/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 4/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 31/ / Rådmannens innstilling: 1. Planen for psykisk helsearbeid med barn og unge vedtas. 2. Rådmannen legger frem en årlig status for gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i planen. Vedlegg: Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge Side 26 av 74

27 SAKSUTREDNING: Sammendrag: t behandlet forvaltningsrevisjonens rapport «psykisk helsearbeid for barn og unge» i møte t behandlet rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten, , jfr. Sak KS-70/15. Et av punktene i den andre tilbakemeldingen fra Rådmannen til kontrollutvalget var: «Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser» Det ble under dette punktet orientert om arbeidet med utvikling av plan for psykisk helsearbeid med barn og unge i Frogn. Planen inneholder faktaopplysninger om barn og unges psykiske helse generelt og spesielt i Frogn, og både en framskriving av allerede eksisterende tiltak og rådmannens forslag til nye tiltak. Dette er systematisert på en måte som skal vise på hvilket nivå de ulike tiltakene iverksettes og overfor hvilken gruppe. Rådmannen foreslår at det foretas en årlig gjennomgang av planen Resultatet av en slik gjennomgang vil bli orientert om i form av notat til OOK. Rådmannen foreslår at det foretas en grundig gjennomgang, oppdatering og rullering av planen i Bakgrunn for saken: t behandlet forvaltningsrevisjonens rapport «psykisk helsearbeid for barn og unge» i møte Rådmannens første tilbakemelding til kontrollutvalget ble behandlet , jfr. KU sak 38/14 Rådmannens andre tilbakemelding til kontrollutvalget ble behandlet Utvalget tar tilbakemeldingen til orientering, og anbefaler at kommunestyret tar oppfølgingen av rapporten til orientering. t behandlet rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten, , jfr. Sak KS-70/15. Et av punktene i den andre tilbakemeldingen fra Rådmannen til kontrollutvalget var: «Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser» Det ble under dette punktet orientert om arbeidet med utvikling av plan for psykisk helsearbeid med barn og unge i Frogn. Rådmannen la frem et notat for kommunestyre Notatet inneholdt en beskrivelse av aktuell situasjon og videre framdrift i arbeidet med planen. Det ble orientert om at rådmannen ville fremme politisk behandling av planen på første møterekke etter sommerferien. I arbeidet med planen har det blitt avholdt et seminar hvor representanter fra kommunalt FAU og ansatte i mange av kommunens tjenester deltok. Et resultat av dette seminaret var at det ble nedsatt en tverrfaglig gruppe som skulle utarbeide forslag til tiltak Frogn kommune skulle ha til denne gruppen barn og unge. Side 27 av 74

28 Denne arbeidsgruppen leverte sitt arbeid med forslag til tiltak umiddelbart etter påske. Dette har det vært arbeidet videre med sammen med arbeidsgruppen og BUF sin ledergruppe. Det har også blitt innhentet informasjon om aktuelle tiltak fra rektorene, enhetsleder for barnehagene og enhetsleder for kultur, idrett og fritid. Planen inneholder både en framskriving av allerede eksisterende tiltak og forslag til nye tiltak, og er blitt systematisert på en måte som skal vise på hvilket nivå de ulike tiltakene iverksettes og overfor hvilken gruppe. Nye tiltak: Rådmannen foreslår følgende nye tiltak: - Det startes forsøk med iverksetting av tverrfaglige team med utgangspunkt i det enkelte barn behov. I første omgang vil det opprettes et team som skal arbeide med barn/unge som er i ferd med å utvikle et alvorlig skolefravær. Teamet vil bli opprettet høsten I arbeidet med handlingsprogrammet for 2017, vurderes om det skal tilbys gratis barnehageplass for flerspråklige barn i en 3. mnd. periode, for å fremme integrering og sosiale og språklig ferdigheter. - Det iverksettes opplæring i COS-P (Foreldreveiledningsprogram for utvikling av tilknytning mellom barn og voksne). Opplæringen er eksternt finansiert. - Kurs/grupper for jenter med tema stressmestring, iverksettes høsten Iverksetting av foreldreråd i skolen høsten 2015/vår Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge vedtas med følgende endringer:.. 2. Rådmannen legger frem en årlig status for gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i planen. Miljømessige konsekvenser: En tydeliggjøring av kommunens tjenester og ansvaret for iverksettelse av disse, vil kunne gjøre det enklere for barn, unge og familier å få den hjelpen de har behov for. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Dersom det vedtas å opprette gratis barnehageplasser for flerspråklige barn for en begrenset periode, må dette kostnadsberegnes under behandlingen av handlingsprogrammet for Side 28 av 74

29 Vurdering: Rådmannen vurderer at planen for psykisk helsearbeid med barn og unge gir kunnskap om hva som kan føre til at barn og unge utvikler psykiske vansker og hvem som er i risiko for å utvikle slike vansker. Det er enhet for barn, unge og familier som har et hovedansvar for arbeidet med barn og unges psykiske helse i Frogn. Det er imidlertid en rekke enheter i kommunen som gir disse tjenestene, og planen gir en oversikt over dette. Planen viser at kommunene har både allmenne tiltak og tiltak rettet mot grupper i risiko og mot barn/unge som er i ferd med å utvikle vansker. Rådmannen vurderer at de nye tiltakene som foreslås ytterligere forsterker kommunens satsning på kunnskapsbaserte tiltak, på tverrfaglige arbeid og arbeid rettet mot familie og nettverk. Dette er etter rådmannens oppfatning i tråd med både kommuneplan og handlingsplan. Rådmannen mener det er viktig at det foretas en årlig gjennomgang og oppdatering av planens tiltak. Dette for å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av kompetansen i kommunen, sikre at ikke barn og unge faller utenfor kommunens tilbud og forhindre parallelle tiltak overfor samme gruppe barn og ungdom. Resultatet av en slik gjennomgang vil bli orientert om i form av notat til OOK. Rådmannen foreslår at det foretas en grundig gjennomgang, oppdatering og rullering av planen i Medbestemmelse: Lokal tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO) er orientert om planens innhold, og mener at ansattes rettigheter til medbestemmelse har vært ivaretatt i arbeidet med utarbeidelse av planen. Konklusjon: Rådmannen foreslår at planen for psykisk helsearbeid vedtas og at tiltakene kvalitetssikres gjennom en årlig gjennomgang av planen. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 29 av 74

30 Side 30 av 74

31 KS-139/15 Revisjon av godtgjøringsreglementet 2015 Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 70/ / Rådmannens innstilling: Godtgjøringsreglementet endres ikke i Reglementet revideres på nytt innen utgangen av valgperioden Vedlegg: Side 31 av 74

32 SAKSUTREDNING: Sammendrag: t vedtok den 10. september 2012 (sak 107/12) å revidere godtgjøringsreglement innen utgangen av inneværende valgperiode. Rådmannen anbefaler at reglementet ikke endres. Bakgrunn for saken: t vedtok den 10. september 2012 (sak 107/12) å revidere godtgjøringsreglementet innen utgangen av inneværende valgperiode. I forbindelse med revideringen av reglementet i 2012 ble det foretatt en omfattende revisjon av reglementet. Gjeldende reglement følger vedlagt. Den største endringen var at godtgjøringene til hovedutvalgsleder, hovedutvalgsmedlemmer og andre medlemmer av råd, nemnder og utvalg ble knyttet til ordførers godtgjøring i form av en prosentandel av ordførers godtgjøring pr. møte. Ordførers godtgjøring er igjen knyttet til stortingsrepresentantenes godtgjøring. Denne godtgjøringen reguleres hvert år, og behandles av Stortinget i juni måned. Eventuelle endringer har virkning fra 1. mai. Frogn kommunes folkevalgte får hvert år utbetalt mellomlegget mellom gammel og ny godtgjøring fra samme dato. Ordførers godtgjøring er 96 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Dette utgjør kr pr. år/ kr pr. mnd Verv Andel av ordførers godtgjøring Beløp Varaordfører 13 % (fast godtgjøring- månedlig) Kr pr. mnd medlem 0,15 % pr. møte. (0,20 % for medlemmer som ikke Kr pr møte (Kr pr møte) er utvalgsmedlemmer med fast godtgjøring) Hovedutvalgsleder og 6 % (fast godtgjøring månedlig) Kr pr. mnd leder kontrollutvalg Medlem hovedutvalg og 5 % (fast godtgjøring månedlig) Kr pr. mnd kontrollutvalg Møteleder øvrige utvalg 0,12 % pr møte Kr pr. møte Medlem øvrige utvalg 0,08 % pr møte Kr. 680 pr. møte Reglementet inneholder for øvrig bestemmelser om: - Godtgjøring til stemmestyrer og valgmedarbeidere. Økning i Skyss- og kostgodtgjørelse. Følger kommunal tariff og justeres hvert år. - Dekning av telefonutgifter. Ingen endring i Dekning av tap i arbeidsinntekt. Økning i Dekning av utgifter til stedfortreder i hjemmet (barnepass o.l). Økning i Partistøtte. Denne ble økt til 25 % av ordførers godtgjøring i Etter 2012 er det gjort ytterligere en endring i reglementet ( , kommunestyresak 39/14). Da ble det tatt inn en bestemmelse om godtgjøring til Side 32 av 74

33 varaordfører i de tilfeller ordfører midlertidig trer inn i annen funksjon med godtgjøring (punkt 2.2). Godtgjøring til viltnemndas arbeidstutvalg er tatt inn saken om evaluering og organisering av viltforvaltningen. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. r vedtar følgende endring i reglementet: Økonomiske konsekvenser: Økning av godtgjøringssatsene vil føre til at budsjettet for godtgjøring må økes. Vurdering: Da det sist ble gjort en omfattende revidering av godtgjøringsreglementet, knyttet man møtegodtgjøringene til samtlige folkevalgte til ordførers godtgjøring, som igjen er knyttet til stortingsrepresentantenes godtgjøring. Dette medfører at det hvert år skjer en justering av beløpene. Dette er en helt annen situasjon enn slik det var før 2012, da det kunne gå flere år mellom hver justering. Den saksforberedende komiteen som har vurdert den politiske organiseringen, har i sin rapport anbefalt at det ikke gjøres endringer i reglementet, med begrunnelse at det foretas en årlig justering av beløpene gjennom justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Rådmannen slutter seg til komiteens vurdering. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at reglementet ikke endres nå, men at det revideres på nytt innen utgangen av neste valgperiode ( ). Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 33 av 74

34 Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 34 av 74

35 KS-140/15 Evaluering og forslag til ny organisering av viltforvaltningen i Frogn kommune, inkl. justering av godtgjørelser Saksbehandler: Eli Moe Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Viltnemndas arbeidsutvalg 2 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 3 Formannskap 66/ / Rådmannens innstilling: 1. Underutvalg for kurante saker Organisering av viltforvaltning etter viltlov videreføres som i dag med et politisk oppnevnt arbeidsutvalg på fem medlemmer som fatter vedtak i kurante saker og innstiller til Viltnemnda (Hovedutvalg for miljø plan og byggesaker) i prinsipielle saker. Utvalget har ikke ansvar for praktisk ettersøk og fallvilthåndtering. Utvalget har fem varamedlemmer. Varamedlemmene er ikke personlige. Arbeidsutvalget (VAU) godtgjøres på lik linje med andre politiske utvalg. 2. Fallviltteam Et eget fallviltteam uavhengig av VAU tar hånd om ettersøk og fallvilthåndtering. Rådmannen skal så snart som mulig etablere et fallviltteam på minst fire personer. Teamet har en fast vakttelefon og døgnkontinuerlig vakt, der minst to personer er tilgjengelige til enhver tid (hovedvakt, bakvakt). Teamet rapporterer til rådmannen. Utgifter til ettersøk og fallvilthåndtering skilles ut som egen budsjettpost i HP Godtgjøring for døgnkontinuerlig vakt hovedvakt - Kr 1500/ uke -Godtgjøring for døgnkontinuerlig vakt bakvakt - Kr 500 / uke -Godtgjørelse for utrykning - Kr 180 / time (for hver påbegynte halvtime) + helge og kveldstillegg i hht gjeldende tariffavtale -Fast godtgjøring for hold av arbeidsklær, våpen, ammunisjon, tilgang til egnet kjøretøy, bruk av privat telefon mv. kr 5 000/ år -Fast godtgjøring for godkjent ettersøkshund kr 5000/ år Nye timesats og vaktgodtgjørelse gjelder fra kommunestyrets vedtak av saken her. Årlige godtgjøringer justeres fra og med Rådmannen skal søke samarbeid med en eller flere nabokommuner om etablering av fallviltteam og står fritt til å inngå avtaler/ansette fallviltteam og etablere et eller flere Side 35 av 74

36 fallviltområder uavhengig av kommunegrense dersom dette er hensiktsmessig, forutsatt akseptabel utrykningstid og at avtalene ellers er innenfor rammene gitt i vedtaket her. Ved rekruttering til fallviltteamet skal det legges stor vekt på lokalkunnskap og erfaring med jakt, håndtering av skadde dyr og innbyggerkontakt. Formalkrav innarbeides i rutinen og avtale med medlemmene av fallviltteamet (i hht HMBP vedtak 73/15). Ansvarsforhold, forsikring og arbeidsvilkår fastsettes gjennom avtalen. Kvalifikasjonskrav mv skal minimum omfatte; - krav til gjennomført jegerprøveeksamen eller tilsvarende, avlagt skyteprøve for storvilt siste år og plan for slik årlig prøve - krav til gjennomført og bestått kurs i ettersøk for viderekomne, eller plan om gjennomføring av slikt kurs innen inkl. tilgang på godkjent ettersøkshund - bosatt i Frogn kommune, eller med maks. 10 minutters kjøretid til kommunegrensen - Sertifikat for bil klasse B og personlig utstyr for oppdrag med fallvilt, inkl. egnet kjøretøy og våpen. Inntil nytt fallviltteam er etablert fungerer VAU og har ansvar for ettersøk som i dag. 3. Administrasjon Utgifter til administrasjon av viltforvaltningen skilles ut som egen budsjettpost i HP 2015 for å synliggjøre ressursbruken. Dersom rådmannen finner det hensiktsmessig kan saksbehandling etter viltlov overlates til rådmannen i Ås v/ landbrukskontor for Follo. 4. Rutiner og retningslinjer/ instruks Rutiner for VAU oppdateres i henhold til vedtaket her. Rutinen tas opp til vurdering årlig i forbindelse med årlig drøftingsmøte/ dialog mellom VAU og HMPB. Det utarbeides en mer kortfattet instruks for fallviltteamet på grunnlag av rutinen. Vedlegg: Brev fra Ås kommune.pdf 15_ Invitasjon til samarbeid om viltforvaltning i Follo - foreløpi...pdf Saksutskrift - Viltforvaltning i Frogn kommune _1_1.pdf Saksutskrift - Rutine for Viltnemdas arbeidsutvalg--organisering av ettersøk, ti _1_1.PDF VILTFORVALTNING OG HÅNDTERING AV FALLVILT I FROGN KOMMUNE - DRØFTING AV GODTGJØRING OG ORGANISERING Vedlegg - innspill fra Aurskog Høland.pdf Vedlegg - innspill fra Bærum.pdf Vedlegg - innspill fra Fet.pdf Vedlegg - innspill fra Nannestad.pdf Vedlegg Aurskog Holand - Arbeidsavtale 2012.pdf.pdf Vedlegg Aurskog Holand - Oppdragsavtale 2012.pdf.pdf Vedlegg Baerum - Instruks pdf.pdf VAU-uttalelse.pdf Forslag til organisering av ny Viltnemnd siste versj pdf Tilleggsnotat vedr ny organisering av Viltnemndas arbeeidsutvalg.pdf Side 36 av 74

37 Side 37 av 74

38 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Viltforvaltningen i Frogn er i dag organisert med Hovedutvalg for Miljø, Plan og Byggesak (HMPB) som viltnemd og med et arbeidsutvalg (VAU), som forestår den mer daglige forvaltningen. VAU fatter vedtak i kurante saker etter viltlov og har ansvar for ettersøk og håndtering av fallvilt. I saken her legges det fram en kort evaluering av organisering med forslag til justeringer, i tråd med HMPB vedtak 1. juni (73/15). Rådmannen anbefaler å etablere et fristilt fallviltteam, øke godtgjøringene, og ellers beholde dagens organisering. Bakgrunn for saken: Viltforvaltningen i Frogn er i dag organisert med Hovedutvalg for Miljø, Plan og Byggesak (HMPB) er viltnemd og med et arbeidsutvalg (VAU), som forestår den mer daglige forvaltningen. VAU har ansvar for lovpålagt fallvilt og ettersøksarbeid, har den daglige dialogen med innbyggerne, gir viltfaglige uttalelser til planer og andre saker som berører vilt og fatter vedtak etter viltloven i de fleste saker. VAU innstiller også direkte til HMPB i saker som gjelder vilt. Saker av prinsipiell karakter behandles av HMPB. Fordeling av ansvar mv framgår av vedtatte rutiner for VAU (vedlagt). Det er ved flere anledninger uttrykt bekymring over rammebetingelsene for medlemmene av VAU. Leder av VAU sendte i februar brev til HMPB og orienterte om at alle faste og et varamedlem ikke tar gjenvalg til neste valgperiode. Ås kommune har invitert til samarbeid i Follo og det er gjennomført innledende drøftingsmøter om dette (referat og brev vedlagt). 9. mars 2015 ba HMPB rådmannen fremme en sak om godtgjørelser til medlemmene i Viltnemndas arbeidsutvalg (HMPB-sak 22/15, jfr også Formannskapsak 50/14, vedlagt). Saken ble tatt opp i VAU-møte 19.mai. VAU mente det var behov for justering av godtgjørelser, men ønsket også en mer helhetlig vurdering av viltforvaltningen, ikke bare nye vurdering av godtgjørelser, og ba om at arbeidsutvalgets organisering evalueres med særlig fokus på beredskap for ettersøk. Ny sak med forslag til prosess ble på dette grunnlag lagt fram for HMPB 1. juni. HMPB vedtok at rådmannen skal evaluere dagens organisering av viltforvaltningen og legge fram en sak med forslag til godtgjørelser og organisering av viltforvaltningen til kommunestyremøte 7. september 2015 (HMPB-sak 73/15, vedlagt). Evalueringsarbeidet skulle i henhold til vedtaket starte med en temadrøfting med Viltnemndas arbeidsutvalg (VAU). Leder av VAU ønsket skriftlige innspill fra VAUs medlemmer heller enn en temadiskusjon. To innspill følger vedlagt, fra henholdsvis to og tre av utvalgets medlemmer, samt et tilleggsnotat/ presisering fra utvalgsleder og nesteleder. Medlemmene synes samstemte om at VAU/fallviltgruppe må bemannes med personer som har erfaring fra fallviltarbeid, god lokalkunnskap og god kunnskap om gjeldende regelverk samt kommunikasjon. De bør også ha god kunnskap om kommunal/ offentlig forvaltning og saksgang. De som skal drive med fallvilt må i framtiden ha gjennomført og bestått kurset «ettersøk for viderekomne». Side 38 av 74

39 Medlemmene er også samstemte om at ettersøk må ha en rullerende døgnbemannet vakt med godtgjøring for dette, samt at timelønn for ettersøk bør økes mv. Ettersøkspersonell må være tilgjengelig på dagtid og med mulighet for at flere kan rykke ut samtidig ved behov. Medlemmene har ulike oppfatninger av hvordan viltforvaltningen bør organiseres framover. To mener det bør opprettes en egen fallviltgruppe på 5-7 personer, gjerne bemannet i samarbeid med nærliggende kommuner og den nye elgregionen i Follo. Fallviltgruppa skal være uavhengig, men gjerne ha representanter i VAU, som fortsatt skal behandle kurante saker etter viltlov. Sekretær fra politisk sekretariat videreføres. Øvrige tre medlemmer henviser til pågående utredning av kommunestruktur og anbefaler at organiseringen opprettholdes som i dag fram til ev. endringer i kommunestruktur er avgjort. Alle etter lyser oppdatert rutine. Rådmannen utarbeidet et grunnlagsnotat for VAU med en kort oppsummering av dagens ordning, oversikt over hvordan viltforvaltningen er organisert i andre kommuner, en foreløpig evaluering og et oppriss av alternative løsninger for framtidig viltforvaltning i Frogn. Notatet og oppdatert rutine følger vedlagt. Sak med endelig evaluering og forslag til ny organisering av viltforvaltningen i Frogn kommune legges med dette fram til behandling. Saken legges fram for VAU og HMPB før kommunestyrets endelige behandling. Saken legges også fram for Formannskapet siden innstillingen til vedtak har økonomiske konsekvenser for kommunen. Alternativer: I Som innstillingen II Som innstillingen, men VAU har fortsatt ansvar for ettersøk og håndtering av fallvilt. Det utarbeides avtale med VAUs medlemmer i hht Fsk-vedtak 50/14. III Som innstillingen, men kurante saker etter viltlov behandles av Viltnemnda (HMPB). Det opprettes ikke noe nytt arbeidsutvalg etter valget. IV Som innstillingen, men kurante saker etter viltlov delegeres til rådmannen. Det opprettes ikke noe nytt arbeidsutvalg etter valget. Retningslinjer i VAUs rutine skal være førende for rådmannens behandling av ulike saker. Vurdering: Evaluering Rådmannen utarbeidet en foreløpig evaluering i notat til VAU. Dette er kort oppsummert her. Rådmannen erfarer at viltforvaltningen slik den er organisert i dag har fungert forholdsvis bra fram til nå. Skriftlig rutine ble først vedtatt i 2012 og har bidratt til å strukturere forvaltningen. VAU har levert gode og rimelige tjenester med tanke på kommunens lovpålagte ansvar for ettersøk og håndtering av fallvilt. Frogns innbyggere får bistand til flere «dyreepisoder» enn i andre kommuner og i større grad svar på spørsmål. Rådmannen mener dette bidrar positivt til kunnskap om natur i befolkningen og at servicenivået er positivt for kommunens omdømme. Side 39 av 74

40 Rådmannen mener imidlertid det er behov for bedre rutiner for informasjon til rådmann og alarmsentral om hvor man skal ta kontakt / hvem som er tilgjengelig i ferie- og høytid enn i dag. Ordningen betinger også godt samarbeid og løpende dialog mellom medlemmene av arbeidsutvalget. En vakttelefon med fast nummer til VAU/fallviltteamet vil være hensiktsmessig både for publikum, politiet og kommunens administrasjon. Rådmannen støtter VAUs medlemmer på at tiden er moden for å etablere en fast vaktordning og kompensere for dette. Vilthendelser skjer ofte på nattestid, og fallviltansvarlige må også være tilgjengelig på dagtid. Dersom man skal sikre kontinuitet og nyrekruttering til slikt arbeid i framtiden må godtgjørelse for arbeid og beredskap økes. Et ettersøksteam bør ikke bare ha god kjønnsbalanse, men også god aldersspredning for å sikre kontinuitet og rekruttering til fallviltoppgaven på lang sikt. Lokalkunnskap er også viktig. Forslag til ny organisering Fra og med 1. april 2016 vil det være krav til gjennomført og bestått kurs i ettersøk («ettersøk for viderekomne» ) for de som skal drive aktivt ettersøk på vegne av kommunen, i henhold til 23 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Mye av det arbeidet VAU gjør i dag, med ulike vilthendelser og kontakt med publikum, krever ikke gjennomført kurs. Om slik kompetanse er nødvendig eller påkrevd for å gjennomføre oppgaven vet man imidlertid ofte ikke når man rykker ut. Rådmannen mener derfor det er hensiktsmessig at alle som driver ettersøk har gjennomført og bestått kurset. Minimum to personer med gjennomført kurs må uansett alltid være tilgjengelig. Kunnskap og erfaring om ettersøk, avliving eller annen håndtering av vilt, kommunikasjon med innbyggere mv. eller hvordan man gjennomfører disse oppgavene er etter rådmannens oppfatning lite avhengig av partipolitisk tilhørighet. Nye formalkrav forsterker rådmannens vurdering av at det er lite hensiktsmessig at ansvar for fallviltoppgaver mv i framtiden skal være koblet til et politisk oppnevnt utvalg. Rådmannen anbefaler derfor at det etableres et eget fallviltteam uavhengig av VAU og Viltnemnda. Hvor mange personer et slikt team bør bemannes med avhenger av deres tilgjengelighet og ønske om / mulighet for vaktfrekvens. Teamet bør ikke bestå av for mange personer, slik at vaktfrekvensen blir for lav. Teamet må samtidig ha mange nok medlemmer til å være operativt ved ferie og høytid og evt. sykdom; forslagsvis minimum fire personer. Ut over dette bør rådmannen kunne stå fritt til å avgjøre hvor mange teamet bør inneholde, så fremt to personer til enhver tid er tilgjengelig og øvrige kvalifikasjonskrav er oppfylt. Rådmannen mener det bør legges stor vekt på geografisk spredning, lokalkunnskap og mulighet for rask utrykning. Medlemmer av fallviltteamet bør derfor bo i kommunen eller med maks 10 minutters kjøretid til kommunegrensen. For øvrig kan samarbeid med Ås kommune eller andre om bemanning av et fallviltteam være hensiktsmessig. Det fulgte ingen konkrete forslag til organisering eller kostnader i Ås kommunes forespørsel om slikt samarbeid. Rådmannen anbefaler å vente på mer konkret tilbud, og foreslår derfor å overlate til rådmannen å etablere evt samarbeid, innenfor den rammen kommunestyret fastsetter når det gjelder økonomi, kvalifikasjonskrav og andre kriterier. Om fallviltteamet kun knyttes til kommunen gjennom avtale, eller også gjennom et formelt ansettelsesforhold vil avklares nærmere gjennom avtalen kommunen skal inngå Side 40 av 74

41 med medlemmene av fallviltteamet (jfr Fsk-vedtak 50/14). Krav til gjennomføring av ettersøkskurs vil også tas inn i avtale. Når fallviltoppgaver ivaretas av andre, kan man se for seg at VAUs andre oppgaver (kurante saker etter viltlov) kan overlates til Viltnemnda/ HMPB, eller delegeres til rådmannen. Dette er ført opp som alternative innstillinger til saken. Rådmannen har imidlertid god erfaring med drøfting av ulike saker i VAU og mener at et oppnevnt fagutvalg er viktig for en god lokal forvaltning. Rådmannen innstiller derfor på at VAU videreføres som i dag, uten ansvar for ettersøk og håndtering av fallvilt. Ordningen bør imidlertid evalueres etter en tid, både sett i lys av et større engasjement for viltforvaltning fra rettighetshaverne gjennom etablering av Follo elgdistrikt og pågående utredninger om kommunestruktur. Godkjenning av nye/ justering av nye rådyrvald er delegert rådmannen i Frogn. Aurskog Høland og Nannestad kommuner har delegert alle kurante saker til rådmannen og hevder at dette er svært tidsbesparende. Ved gjennomgang av rutinen bør VAU vurdere om andre saker også kan delegeres rådmannen i Frogn. Økonomi Utgifter til ettersøk og håndtering av fallvilt avhenger av hvor mange hendelser som oppstår og til en viss grad hvilke nivå kommunen setter for utrykning på ulike hendelser. Uansett er inntekter til viltfondet så begrenset at de aldri vil dekke utgifter til ettersøk i en kommune som Frogn. Med dagens timesatser har rådmannen vurdert at utgifter til VAU både møtevirksomhet, ettersøk osv. koster kommunen i gjennomsnitt kr 85 årlig. Administrasjon belastes da de enkelte enhetene (SAM og POP), og er ikke inkludert. VAU godgjøres på samme måte som andre politiske utvalg, som før. Godtgjøringen for utvalg er knyttet til ordførers godtgjørelse og økes ev. parallelt med denne. Da godtgjørelse for ettersøk ble vurdert sist anbefalte rådmannen å heve timesatsen for ettersøk til 170 kr/timen (framsatt som alternativ innstilling siden det ikke var budsjettmessig dekning for slik økning). Med utgangspunkt i undersøkelse av timesats i flere Akershuskommuner foreslår rådmannen nå å heve satsen til 180 kr/ timen, samt kvelds og helgetillegg i henhold til gjeldende tariffavtale. I dag får utvalget 50 % tillegg for kveldsarbeid (kl alle dager) og 100 % tillegg for helg (kl lør+søn/helligdager) og natt (kl 21-06). Rådmannen anbefaler at minimum to personer i fallviltteamet alltid skal være tilgjengelig, men at en har hovedansvar og må påregne å ta de fleste utrykninger. Rådmannen foreslår vaktgodtgjørelse på kr og 500 kr per uke for henholdsvis hovedvakt og bakvakt. Foreslått sats er høyere enn det Nesodden og Oppegård har i dag, men kun halvparten av vaktkompensasjon i Ås og Nannestad kommuner. Dersom ettersøksgruppe skal organiseres i samarbeid med andre kommuner kan det bli aktuelt med et eller flere ettersøkslag med andre geografiske inndelinger enn kommunegrensa. Ut fra rådmannens innstilling vil kr 2000 per uke i så fall være rammen for det rådmannen kan inngå avtale om som Frogn kommunes bidrag inn i en felles vaktordning. I tillegg kommer km- og timegodtgjørelse for konkrete utrykninger. Side 41 av 74

42 Rådmannen anbefaler å innføre fast vakttelefon og fast kompensasjon for diverse utstyr, inkl. evt bruk av privat telefon for fallviltteamets medlemmer. Ordning med etterskuddsvis betaling av ammunisjon avvikles i så fall. Kr per år vurderes som en rimelig fast kompensasjon for hold av arbeidsklær, våpen, ammunisjon, tilgang til egnet kjøretøy, bruk av privat telefon mv. kr 5 000/ år. Kommunen sørger for spesialutstyr som refleksvester, lykter, blink, hansker og annet beskyttelsesutstyr mm. Fast godtgjøring for godkjent ettersøkshund videreføres (kr 5000/ år). Kommunen dekker ikke hundens forsikring. Evt. tredjepart som bistår fallviltteamet fra sak til sak får timegodtgjøring på lik linje med utvalgsmedlemmer, men dekkes ikke av kommunens forsikringsordninger. Dette framgår av rutinen i dag, inkl. prosedyre for dokumentasjon av inngått avtale, innsending av timelister mv. Dette kan være aktuelt i framtiden også, med for eksempel bistand til nedgraving av kadaver osv. Rådmannen må undersøke nærmere hvilke andre oppgaver man evt kan søke bistand til fra tredjepart, med tanke på nytt krav om gjennomføring av ettersøkskurs. Med eksempelvis seks medlemmer i fallviltteamet vil årlig kostnad for VAU og fallviltteam da beløpe seg til omkring 300 (130 (2015 budsjett) + 15 (økning 10 kr/ time sml med forrige innstilling), (vakt 52 uker x 2000 kr) + 25 (utvidelse av fast kompensasjon) + 20 (godtgjørelse for godkjent ettersøkshund for alle medlemmer). Budsjett for viltforvaltning i HP 2016 må med andre ord økes fra 130 til 300. Utgifter til administrasjon er da ikke tatt med. Rådmannen anbefaler i utgangspunktet at administrative oppgaver, saksutredninger mv. beholdes i Frogn kommune, både på grunn av pågående utredning av kommunesammenslåinger og fordi invitasjon til samarbeid fra Ås kommune var lite konkret. Rådmannen foreslår likevel at utgifter til viltforvaltning i administrasjonen synliggjøres i budsjett og regnskap, også med tanke på evt. framtidig kjøp av administrative tjenester fra eksempelvis landbrukskontoret i Follo. Enhet for samfunnsutvikling (fagansvarlig vilt) og Enhet for politiske tjenester (sekretariat for VAU) bruker i dag anslagsvis samlet en 20 % stilling til administrative oppgaver, tilsvarende ca kr 100. Rådmannen foreslår at timesatser og vaktkompensasjon gjelder fra kommunestyrets vedtak, mens nye faste godtgjørelser regnes fra Det kan ta noe tid å få etablert et fast fallviltteam. Inntil avtaler er på plass må nytt VAU fungere som før, med ansvar for ettersøk og fallvilthåndtering. For 2015 ble budsjettet økt fra 85 til 130 kr i tråd med VAUs forslag til endrede timesatser, og tar med andre ord høyde for evt. økning av timesats allerede i Ut fra et grovt overslag vil budsjetterte midler også dekke omkring halvparten av utgiftene til vaktkompensasjon. Rådmannens innstilling medfører utgifter ut over budsjettert ramme for 2015 på omkring kr 60. (20 til dekning av resterende vaktkompensasjon og kr 40 til nødvendig kursing (ettersøk for viderekomne, kr per person + reise og opphold (3 dagers kurs)). Dette dekkes i utgangspunktet innenfor rådmannens/ enhetenes ramme, ev innarbeides i annen tertialrapport. Medbestemmelse: VAUs medlemmer har kommet med innspill til ny organisering mv. Grunneiere og organisasjoner har ikke vært involvert. Side 42 av 74

43 Konklusjon: Rådmannen anbefaler av det etableres et selvstendig fallvilteam med døgnkontinuerlig vakt, og at timesatser og andre godtgjørelser justeres opp. Organisering for øvrig anbefales videreføret som i dag. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 43 av 74

44 KS-141/15 Evaluering av politisk organisering rapport og anbefalinger Saksbehandler: Guro Merlid Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 87/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 32/ Administrasjonsutvalget 5/ Formannskap 60/ / Rådmannens innstilling: 1) Dagens utvalgsstruktur opprettholdes 2) Det opprettes ikke et eget klima- og energiutvalg. 3) Det opprettes ikke et eget utvalg for å se på lærernes arbeidsvilkår. 4) Hovedutvalgene og formannskapet ivaretar kommunens eierfunksjoner innenfor sine områder. 5) Årlige dialogmøte mellom hovedutvalget, rådene og KFU videreføres. 6) Antall medlemmer i kommunestyret og utvalg endres ikke. 7) Det legges frem en egen sak om intern klageordning. 8) Ordningen med at rådmannen innstiller til utvalgene videreføres. 9) Rådmannen bes om å arbeide videre med forbedring av saksfremleggene, herunder omfang, bruk av alternativer og vedlegg. 10) Saksforberedende politiske komiteen bør brukes, men i begrenset grad. Resultatet av komiteens arbeid skal legges frem for politisk behandling. 11) Ordningen med temadiskusjoner opprettholdes som i dag. 12) Det delegeres ikke mer myndighet til utvalgslederne. 13) Dagens ordning med kun én heltidspolitiker (ordfører) videreføres. Rådmannen bes om å påse at ordningen med refusjon for stedfortreder i hjemmet og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste gjøres bedre kjent blant de folkevalgte. Side 44 av 74

45 14) Fokuset i folkevalgtopplæringen bør ligge på følgende temaer: a) Bevisstgjøring av roller: Beslutningstaker eller vanlig borger, utvalgsleder, gruppeleder, mening medlem. b) Forholdet mellom folkevalgte og administrasjon og rådmannens rolle. c) Gjennomgang av fagområdene til utvalgene. d) Representantenes opptreden og oppførsel i møtene, herunder disiplin i forhold til taletid. e) Politikernes forberedelse til politiske møter f) Møteledelse de som velges som utvalgsledere bør få særskilt opplæring. 15) Delegasjonsreglementet revideres under ett en gang i perioden, fortrinnsvis tidlig i kommunestyreperioden. 16) Reglement for folkevalgte organer redigeres sammen med delegeringsreglementet. 17) Følgende strykes i reglement for folkevalgte organ, pkt : «Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører i hht. kommuneloven 31 nr. 2, 3 og 4, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som må delta under saken å bevare tausheten om forhandlingene og de vedtak som treffes dersom opplysningene som har kommet fram i saken eller behandlingen er omfattet av reglene om lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningslovens 13 eller tilsvarende bestemmelser i andre lover.» Og erstattes med: «.Folkevalgte og kommunale tjenestemenn plikter å bevare taushet om opplysninger som er underlagt taushetsplikt.» 18) Rådmannen bes om å vurdere flere løsninger for tilgang til politiker e-post. 19) Det er ikke behov for endringer i godtgjøringsordningen. Vedlegg: Rapport evaluering av politisk organisering 2015 endelig.docx Side 45 av 74

46 SAKSUTREDNING: Sammendrag: t vedtok å nedsette en politisk arbeidsgruppe for evaluering av den politiske organiseringen i kommuneperioden I tillegg er gruppens mandat utvidet gjennom senere vedtak til også å omfatte flere sider ved den politiske organiseringen, samt en gjennomgang av kommunens kommunikasjonsstrategi samt etiske retningslinjer. Utvalget har hatt 5 møter. I denne sluttrapporten er det tatt utgangspunkt i tilsvarende evalueringsrapport fra Utvalget kommer med anbefalinger om videre arbeid med spørsmålene. For komiteens anbefalinger vises det til det enkelte tema/kapittel. Bakgrunn for saken: Arbeidsgruppas mandat: t vedtok , sak 108/14 følgende: "t nedsetter en komite for evaluering av den politiske organiseringen i kommuneperioden , med vekt på følgende områder: - Utvalgsstruktur - Fordeling av myndighetsområder mellom utvalgene - Møtetidspunkt og møtefrekvens - Folkevalgtopplæring - Samhandling - De folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjøring Komiteen består av følgende medlemmer: Ordfører Thore Vestby (H) Terje Sørensen (Frp) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Lise Rønbeck (PP) Sigbjørn Kvistad (KrF) Line Stockholm (V) Hans Kristian Raanaas (SP) Kirsti Birkeland (H) Sylvi Ofstad Samstag (SV) t skal sluttbehandle komiteens rapport med anbefalinger før sommeren 2015» I tillegg har følgende tema kommet til gjennom senere behandlinger /vedtak i kommunestyret: Side 46 av 74

47 I rådmannens saksutredning om revisjon av delegeringsreglement endelig vedtak forslag fra saksforberedende komite er følgende utredningsforslag fra Venstre: I dag har vi ett utvalg OOK som har ansvar for 90 % av kommunens budsjetter og en stor del av kommunens tjenesteproduksjon. Samtidig ser vi at dette utvalget får liten anledning til å gå skikkelig i dybden i sine saksområder ettersom ansvaret favner så bredt. OOK bør derfor legges ned og det opprettes i stedet to nye utvalg: Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur (OK) og Hovedutvalg for Helse og Omsorg (HO). Rådmannen bes utrede hvordan dette kan innføres samt hvordan arbeidet best mulig skal organiseres med antallet representanter i utvalgene, saksområde m.v.» Dette forslaget er ivaretatt gjennom nedsettelsen av den saksforberedende komiteen for evaluering av politisk organisering (kommunestyrevedtak sak 108/14, ).» Vedtak i kommunestyret , sak 20/15: HP Verbalforslag. Utdrag fra vedtaket: «9. Spørsmålet om opprettelsen av et eget klima- og energiutvalg vurderes gjennom den planlagte evalueringen av den politiske organiseringen i Frogn kommune 16. Spørsmålet om å opprette et eget utvalg for å se på lærernes arbeidsvilkår vurderes i forbindelse med evalueringen av politisk organisering» Vedtak i kommunestyret , sak 11/15: «Kommunens styrende dokumenter oppfølging av redaktørforeningens rapport. Dokumentene «Etisk reglement for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune» og «Kommunikasjonsstrategi for Frogn kommune» rulleres. Dokumentene skal blant annet vurderes opp mot prinsippene om innsyn og åpenhet i forvaltningene, og gjeldende rett på området. De reviderte dokumentene legges frem for kommunestyret til behandling i løpet av I Frogn kommunes kommunikasjonsstrategi gjøres følgende endring med umiddelbar virkning: - Pkt.4) «Roller og ansvar» fjernes. Endringer i «Reglement for folkevalgte organer» vurderes i forbindelse med evalueringen av den politiske organiseringen (våren 2015).» Side 47 av 74

48 Vedtak i kommunestyret , sak 58/15: Eiermøtet Rullering av eiermeldingen: Utdrag fra vedtaket: «..Utvalget som vurderer kommunestyrets arbeidsform bes vurdere oppretting av et eierutvalg» Komiteens arbeid Komiteen har gjennomført 5 møter. Ordfører og rådmann i Askim kommune har deltatt på ett møte for å presentere politisk organisering samt arbeidsform «Askim modellen». Komiteen har kommet med en rekke anbefalinger. Anbefalingene fremmes som innstilling i saken. Komiteens anbefalinger: 1) Dagens utvalgsstruktur opprettholdes 2) Det opprettes ikke et eget klima- og energiutvalg. 3) Det opprettes ikke et eget utvalg for å se på lærernes arbeidsvilkår. 4) Hovedutvalgene og formannskapet ivaretar kommunens eierfunksjoner innenfor sine områder. 5) Årlige dialogmøte mellom hovedutvalget, rådene og KFU videreføres. 6) Antall medlemmer i kommunestyret og utvalg endres ikke. 7) Det legges frem en egen sak om intern klageordning. 8) Ordningen med at rådmannen innstiller til utvalgene videreføres. 9) Rådmannen bes om å arbeide videre med forbedring av saksfremleggene, herunder omfang, bruk av alternativer og vedlegg. 10) Saksforberedende politiske komiteen bør brukes, men i begrenset grad. Resultatet av komiteens arbeid skal legges frem for politisk behandling. 11) Ordningen med temadiskusjoner opprettholdes som i dag. 12) Det delegeres ikke mer myndighet til utvalgslederne. Side 48 av 74

49 13) Dagens ordning med kun én heltidspolitiker (ordfører) videreføres. Rådmannen bes om å påse at ordningen med refusjon for stedfortreder i hjemmet og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste gjøres bedre kjent blant de folkevalgte. 14) Fokuset i folkevalgtopplæringen bør ligge på følgende temaer: g) Bevisstgjøring av roller: Beslutningstaker eller vanlig borger, utvalgsleder, gruppeleder, mening medlem. h) Forholdet mellom folkevalgte og administrasjon og rådmannens rolle. i) Gjennomgang av fagområdene til utvalgene. j) Representantenes opptreden og oppførsel i møtene, herunder disiplin i forhold til taletid. k) Politikernes forberedelse til politiske møter l) Møteledelse de som velges som utvalgsledere bør få særskilt opplæring. 15) Delegasjonsreglementet revideres under ett en gang i perioden, fortrinnsvis tidlig i kommunestyreperioden. 16) Reglement for folkevalgte organer redigeres sammen med delegeringsreglementet. 17) Følgende strykes i reglement for folkevalgte organ, pkt : «Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører i hht. kommuneloven 31 nr. 2, 3 og 4, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som må delta under saken å bevare tausheten om forhandlingene og de vedtak som treffes dersom opplysningene som har kommet fram i saken eller behandlingen er omfattet av reglene om lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningslovens 13 eller tilsvarende bestemmelser i andre lover.» Og erstattes med: «.Folkevalgte og kommunale tjenestemenn plikter å bevare taushet om opplysninger som er underlagt taushetsplikt.» 18) Rådmannen bes om å vurdere flere løsninger for tilgang til politiker e-post. 19) Det er ikke behov for endringer i godtgjøringsordningen. Komiteens anbefalinger fremmes som innstilling i saken. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 49 av 74

50 Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 50 av 74

51 KS-142/15 Selskapsavtale, Krise- og incestsenteret i Follo IKS Saksbehandler: Eli Hartvigsen Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 68/ / Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til selskapsavtale jfr vedlegg 1, fastsettes for Krise- og incestsenteret i Follo IKS. Vedlegg: Vedlegg 1 Selskapsavtale, Krise- og incestsenteret i Follo IKS.docx Side 51 av 74

52 SAKSUTREDNING: Sammendrag; Det er utarbeidet et felles saksframlegg for deltakerkommunene i Krise- og incestsenteret i Follo IKS, om forslag til ny selskapsavtale. Bakgrunn for saken: Krise- og incestsenteret i Follo IKS ble etablert ved at selskapene «Krisesenteret i Follo IKS» og «Incestsenteret i Follo IKS» ble slått sammen til ett selskap i Selskapsdeltakerne er alle de 7 Follokommunene, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås kommuner. Senteret ligger i Ås kommune. Alle deltakerkommunene har ikke vedtatt likelydende selskapsavtale. Fem av kommunene har gjort vedtak med én ordlyd (Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås) mens to av kommunene (Enebakk og Oppegård) gjorde likelydende endringer på flere punkter før de vedtok selskapsavtalen. Det foreligger altså to versjoner av selskapsavtalen. Dette er en ny felles Follosak for å enes om en avtale. Forskjellene dreier seg om kap.3 Selskapets formål, og Kap.4 Selskapets oppgaver, herunder oppholdsprinsippet Økonomiske konsekvenser: Krise- og incestsenteret vil sørge for ivaretagelse av de rettigheter og plikter brukere av krisesenteret har, i samarbeid med de aktuelle av landets kommuner. Derav vil det ikke være noen økonomiske konsekvenser med den nye ordlyden i forslag til ny selskapsavtale. Vurdering: Ås kommune har sørget for en uavhengig juridisk gjennomgang av saken. KS Advokatene har vurdert områdene det er uenighet om opp i mot lovverk og uttalelser fra departement, og kommet med forslag til løsning. Forslaget til selskapsavtale i denne sak ivaretar de punkter som kommunene i tidligere behandlinger avviket seg i mellom, og ivaretar lovgivningen. Endringene er markert med rød tekst i vedlegg.1 Utkast til selskapsavtale. ne må treffe vedtak om likelydende selskapsavtale. Konklusjon: Krise- og incestsenteret har etter sammenslåingen i 2011 ikke hatt en gyldig selskapsavtale for det nye selskapet. ne må treffe vedtak om likelydende selskapsavtale. Side 52 av 74

53 Forslaget til ny selskapsavtale (vedlegg 1.) ivaretar de punkter som kommunene i tidligere behandlinger avviket seg i mellom, og ivaretar lovgivningen. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 53 av 74

54 KS-143/15 Sletting av heftelse - Eiendom Gnr. 22 Bnr. 271, Gyltåsveien 12 A Saksbehandler: Martin Tjugen Lundby Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 61/ / Rådmannens innstilling: Heftelsen om bebyggelse av eiendommen som hviler på eiendom Gnr. 22 Bnr. 271, Gyltåsveien 12 A slettes. Vedlegg: Brev fra eier av Gnr 22 Bnr 271.pdf Brev fra Formannskapet datert pdf Side 54 av 74

55 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Heftelsen som hviler på eiendom Gnr. 22 Bnr. 271 ble etablert på den tiden da Drøbak Vannverk eksisterte og hadde Nedre Dammen som drikkevannskilde. Drøbak Vannverk er revet og Nedre Dammen er ikke lenger drikkevannskilde, derfor har ikke heftelsen lenger noen relevans. Rådmannen anbefaler at denne slettes. Bakgrunn for saken: Utparselleringsplanene i Gyltåsen ble godkjent i bygningsrådet i 1951 og Da enkelte av disse parsellene, deriblant parsell 126 som i dag er eiendom Gnr. 22 Bnr. 271 Gyltåsveien 12 A, ligger nærme Nedre Dammen ble saken tatt opp på nytt i bygningsrådet og deretter oversendt helserådet. Ettersom eiendommen ligger tett inntil Nedre Dammen, som på denne tiden var drikkevannskilde ble det i formannskapets sak 358/63 jfr. Helserådsak 14 og 15/63 lagt inn en klausul, foreslått av sakfører Leif Danielsen. Klausulen lød: «Parsellen tillates ikke bebygget innenfor det skraverte område. Heller ikke må det på dette område legges noen innretninger eller foretas handlinger som tømming av søppel, skyllevann, priveter eller lignende der kan forurense kommunens drikkevannforsyning. Som privet skal nyttes kun kjemikalieklosett. Anlegg av utslagsvask med septiktank for spredning av vann i terrenget er ikke tillatt. Huset som oppføres på tomten skal kun benyttes til sommer, og ferieopphold.» Eiendommen ble regulert i 2012, gjennom reguleringsplan ved navn Gyltåsveien 10 og 12, vedtatt Formålsområde for planen er Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse. Bilde under viser plankart med klausulert areal inntegnet. Side 55 av 74

56 Under arbeidet med reguleringsplanen ble ikke heftelsen slettet og denne hviler derfor fremdeles på eiendommen. Eier av Gnr. 22 Bnr. 271 henvendte seg til kommunen 19.juni 2015 og informerte om at eiendommene Gnr 22 Bnr. 271 og Bnr 414 er solgt og om behovet for at heftelsen blir slettet. Alternativer: Alternativ 1: Som innstilling Alternativ 2: Heftelsen slettes ikke. Miljømessige konsekvenser: En slettelse av klausulen på eiendommen vil ikke ha noen miljømessig konsekvens. Økonomiske konsekvenser: Det er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med saken. Side 56 av 74

57 Vurdering: Heftelsen ble lagt på eiendommen da Nedre Dammen fungerte som drikkevannskilde for Drøbak Vannverk. I dag er ikke lenger Nedre Dammen drikkevannskilde og vannverket er revet. Behovet for de strenge restriksjoner som klausulen legger på eiendom Gnr. 22 Bnr. 271 er således ikke lenger relevante. Klausulens bestemmelse om hvilken type bebyggelse som tillates på eiendommen har heller ingen relevans lenger ettersom eiendommen er underlagt reguleringsplan av Dette medfører at heftelsen som hviler på eiendom Gnr. 22 Bnr. 271 ikke lenger har noen betydning for kommunen og ikke lenger er relevant med bakgrunn i de endringer som har skjedd. Både utfasingen av Nedre Dammen som drikkevannskilde og regulering av eiendommen til boligformål. Rådmannen anbefaler derfor at Frogn kommune opphever heftelsen som ligger på eiendom Gnr. 22 Bnr Medbestemmelse: Ikke relevant. Konklusjon: Heftelsen som hviler på eiendom gnr. 22 Bnr. 271 slettes. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 57 av 74

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer