!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!"

Transkript

1 Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,) ,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(') )26)44,-.'7'.8$(9(') )26)44 A($.>#D)1I <D'&//.-C($)14J

2 :K%#$C F(.(&$HL ($ ('.8&DC-D&9-.8 &D&/M.(.(/.8&=.#B C#87B(D'($($ #0 7'9-8/($ 87DD.8&= - &D&/M.($N (9&/7($-D0($ #0 7'$(CD-D0($./-8 &' =#/-'-.8( #0.'$&'(0-.8( &8'O$($8&D%P('Q(C$(0$7DD/&0%#$.-D(Q(./7'D-D0($3:K%#$CF(.(&$HLQ/(('&Q/($'- 166? - ROQ(DL&9D #0 L&$.(/.8&= #0.P - S#$0( TR$-.'-&D.&DCU #0,9($-0( T,'#H8L#/BUN.&B' 8#D'#$ - +$7..(/.3,( VVV3#K%#$C3D# %#$ B($ -D%#$B&.>#D #B.(/.8&=('3 W-''(/) YDC($'-''(/ :==C$&0.0-9($) [$#.>(8'=($-#C() [$#.>(8'/(C($) "#$%&''($() W#BP/X'#B-C/($ Z8'87DD.8&=#B9-$8(B-C/(D(%#$87/'7$DE$-D0(D( SE$-D0.G#0L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' :8'#Q($2446G%(Q$7&$2414 W#$+#$0&$*&D.(D W#$+#$0&$*&D.(DN\#D&'(//&\([&#/-N+>O$D+$&.'&C#0*&$&/C "7$$( R#$'.&BB(DC$&0) F&==#$'(D -DD(L#/C($ (D 97$C($-D0 &9.'O''(#$CD-D0($ - S#$.8 87/'7$$PC#0]DD#9&.>#DS#$0(-%#$L#/C'-/87/'7$.#BDE$-D03 F(/(9&D'(9-$8(B-C/($($-C(D'-%-.($'#0C('($0>#$'(D97$C($-D0 &9 L9#$C&D C( '# #$0&D-.&.>#D(D( %7D0($($ - %#$L#/C '-/ 87/'7$DE$-D0(D(. 7'%#$C$-D0N QPC( 0(D($(/' #0 - %#$L#/C '-/.'O''(#$CD-D0(D(3 <D&/M.(D ($ Q&.($' =P /-''($&'7$N.'&'-.'-88N V#$8.L#=.B(C87/'7$DE$-D0(D(.&B''#.=O$$(7DC($.O8(/.($'-/ BP/0$7==(D3 2

3 <#,#,* R7/'7$DE$-D0(D(($QPC(-C(D=#/-'-.8(#0%&0/-0(C(Q&''(D-O8(DC(0$&CQ/-''&D.(''.#B P 9E$( -D'($(..&D'( 9(8.'DE$-D0($3 SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' L&$ - C(DD(.&BB(DL(D0N -.&B&$Q(-C B(C R7/'7$C(=&$'(B(D'('.&B' R#BB7D&/G #0 $(0-#D&/C(=&$'(B(D'('N -C(D'-%-.($' Q(L#9(' %#$ P O8( 87DD.8&=(D #B.'&'/-0(.'O''(B-C/($'-/87/'7$DE$-D0(D(3 \(DD(.'7C-(D'&$%#$.(0.'O''(#$CD-D0(D(.#B&CB-D-.'$($(.&9]DD#9&.>#DS#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 \( '# #$0&D-.&.>#D(D( L&$ 7/-8' %#$BP/N B(D 0-$ Q(00( O8#D#B-.8.'O''( '-/ 87D.'D($(3 ]DD#9&.>#D S#$0(. L#9(C%#$BP/ ($ P %$(BB( /ODD.#B DE$-D0.7'9-8/-D0N B(D. R7/'7$$PC('.8&/ %$(BB( 87D.'G #0 87/'7$%&0/-0 B&D0%#/C #0 89&/-'('3 \( '# #$0&D-.&.>#D(D( ($ -88( C( (D(.'(.'&'/-0( #$0&D-.&.>#D(D(.#B0-$.'O''('-/87D.'G#087/'7$3,'7C-(D Q&.($($.(0 =P (D /&D0 $(88( 8-/C($3 "#$ C(' %O$.'( /-00($ C#87B(D'($ #0.'&'-.'-88 '-/ 0$7DDN -.'#$ 0$&C %$& C( '# '-/.87CC.0-9(DC( #$0&D-.&.>#D(D(3 \(' ($ 9-C($(N.#B(DC(/&9=$#.>(8'('N&9L#/C'%(BV#$8.L#=.%#$PC-.87'($(C(&8'7(//(.=O$.BP/(D( B(C 87D.'G #0 87/'7$DE$-D0(D(N QPC( 7'O9($( #0 -D'($(..(#$0&D-.&.>#D($N.&B' C(' #%%(D'/-0( 9-$8(B-CC(/&==&$&'('3 ^#$8.L#=. ($ &9L#/C'-W$#B.ONW$#DCL(-BN:./#T2U#0R$-.'-&D.&DC3W-/.&BB(DL&$I?=($.#D($ B(C9-$8('-C-..(V#$8.L#=(D(3 A-C($( ($ C(' 0>(DD#B%O$' (D.=O$$(7DC($.O8(/.( '-/ B#''&8($( &9 '-/.87CC %$& R7/'7$$PC('3 ]DD(D%#$ 87D.' #0 87/'7$ ($ C(' R7/'7$$PC('.#B ($ C(D.'O$.'( '-/.87CC.M'($(D3SP$C('0>(/C($]DD#9&.>#DS#$0(N.P($C('L(D'('7'#0&D&/M.($' -D%#$B&.>#D %$& C( 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(.#B ]DD#9&.>#D S#$0( P$/-0 0>(DD#B%O$($3 _D Q(0$(D.(' &DC(/ &9 ]DD#9&.>#D S#$0(. '-/.&0D 0P$ '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 <$Q(-C('B(C.'7C-(D($0>(DD#B%O$'&9(''(&BQ(.'P(DC(&9B(C&$Q(-C($(-:K%#$C F(.(&$HL.&B' %O$.'(&B&D7(D.-. \#D&'(//& C& [&#/- 9(C *&DC(/.LOM.8#/(D +]3 _D $(%($&D.(0$7==( Q(.'P(DC( &9 C( '$( C(=&$'(B(D'(D(.#B.'P$ Q&8.'7C-(D.&B' $(=$(.(D'&D'($%#$]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PCL&$0-''9($C-%7//(-DD.=-//- &$Q(-C('3 ] SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' ($ C(' _-D&$ F77C.#B L&$ 9E$' =$-BE$ 8#D'&8'=($.#D3 A-'&88($&//(.#BL&$Q-C$&''%#$0#CB(C9-$8D-D0-&$Q(-C('3 R$-.'-&D.&DCNB&$.2414 *&$&/C"7$$(N&CB3C-$ :K%#$CF(.(&$HL<, 5

4 J

5 =00>#&*15#,(+70+&1+ "##$%&'"()**************************************************************************************************)+,"-.//$0)1* 2%%0$&%.%()**********************************************************************************) :BL(D.-8'(DB(C.'7C-(D ? 132 <D&/M.(D.-DDL#/C#0#==QM0D-D ? J \&'&-DD.&B/-D I 13? *(/L('/-0&D&/M.(#097$C($-D a R9&/-'('..-8$-D0#0%#$&D8$-D ,"-.//$0)4*,50/5'%6'.%($%$).)78'($)***********************************************************) ]D'($D&.>#D&/#0D&.>#D&/%#$.8D-D0#B87/'7$DE$-D0(D( \(%-D-.>#D&987/'7$DE$-D0($N-DD#9&.>#DN87/'7$(D'$(=$(DO$(D#0 9($C-.8&=-D ,"-.//$0)9* 531 ]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($ S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($ ,"-.//$0)A*,50/5'$%/'$-'$%B'$')8()&$'$<)C8?$&5/:8'&'.%($')**********************)93,"-.//$0)3* D5'&$'.%()"?)?.';$#.&0$%$<)'$<50/"/$')8()$::$;/$')*********************)9E?31 ]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($=P87D.'G#087/'7$DE$-D0.D-9P I?32 S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($ ?4?35 A7$C($-D0&9(%%(8'(D&9]DD#9&.>#DS#$0(.#0S#$.887/'7$$PC. 9-$8(B-C/($ a6,"-.//$0)F* "##$%0.(%.%()"?)?.';$#.&0$%$)8()?5'&$'.%()"?)8#)8() C?8'&"%)&$)5/:G00$')C?$'"%&'$)****************************************************)++ a31 a32 a35 _'&Q/($-D0.=$#.(..(D$(/&'($''-/]DD#9&.>#DS#$0(.G#0S#$.8 a3j *9&8$(9(.%#$P/M88(.B(C('&Q/($-D0.=$#.(..(Dc I4 a3? *9#$C&D.&B9-$8($]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($ -%#$L#/C'-/87/'7$DE$-D0(D(c I1 a3a "#$8/&$-D0($'-/B&D0/(DC(.&B.=-//B(//#B]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC I2 </'($D&'-9(.'$&'(0-($%#$PQ(C$(.&B.=-//B(//#B]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC I5?

6 ,"-.//$0)+*,8%;05<=8%)8()"%>$:"0.%($')*******************************************************)E3,"-.//$0)E* D$&0$(()***************************************************************************************)EE I31 d-''($&'7$/-.'( ii I32,=O$$(.8>(B&'-/S#$.887/'7$$PC..'O''(B#''&0($( I35 d-.'(#9($c(/'&0($(=pv#$8.l#=(d( I3J,=O$$(.8>(B&Q$78'=PV#$8.L#= a

7 ?2$$+0*,27 YDC($&$Q(-C('B(CL&DC/-D0.=/&D#B87/'7$#0DE$-D0=P=(8'(%/($($(=$(.(D'($%$& 87/'7$DE$-D0(D(&'C(DP9E$(DC(#%%(D'/-0(9-$8(B-C/(D(7DC($]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC-88(9&$'-/=&..('C(7'%#$C$-D0(D(.#B87/'7$DE$-D0(D(8&DBO'( DP$ C( OD.8($ P.8&=( DE$-D0 &9.-D 9-$8.#BL('3 [P Q&80$7DD &9 C(''( OD.8($ SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' TS*\U P %P O8' 87DD.8&= #B L9#$C&D (8.-.'($(DC(9-$8(B-C/($7DC($]DD#9&.>#DS#$0(9-$8($#9($%#$87/'7$DE$-D0(D(#0 #B C( ($ '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _D OD.8($ #0.P (D '-/.9&$(DC( 97$C($-D0 8DM''(' '-/ L9#$C&D #$CD-D0(D( 7DC($ S#$.8 87/'7$$PC8&DQ-C$&'-/P.'O''(87/'7$DE$-D0(D(3 \(DD(.'7C-(D ($ 0>(DD#B%O$' %#$ P O8( 87DD.8&=.0$7DD/&0(' #B L9#$C&D C( '# #%%(D'/-0( 9-$8(B-C/(D( %7D0($($ - %#$L#/C '-/ P.'-B7/($( 87/'7$.#B DE$-D03 S*\ L&$ - &$Q(-C('.&B&$Q(-C(' B(C R7/'7$C(=&$'(B(D'(' #0 R#BB7D&/G #0 $(0-#D&/C(=&$'(B(D'('3 `(C 7'0&D0.=7D8' - #==C$&0.0-9($. OD.8($.#B =$(.-.($' - 8#D87$$&D.(0$7DD/&0('N L&$=$#.>(8'('%#87.($'=P'$((/(B(D'($) e- (D #==/-.'-D0 &9 (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/($ L#. ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC.#B($$(''('B#'87/'7$DE$-D0(D( e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(9-$8($ e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(8&d7'%m//(l9($&dc$( ] 7'0&D0.=7D8'(' 8&D C( 7/-8( 9-$8(B-C/(D( L& Q('MCD-D0 QPC( %#$ &8'O$(D( -DD(D 87/'7$DE$-D0(D(#087/'7$Q&.($'DE$-D0.7'9-8/-D03SE$-D0.G#0L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' L&$ -B-C/($'-C &90$(D.(' =$#.>(8'(' '-/ 87D P #B%&''( 87/'7$DE$-D0(D(3 ]DD(D 87/'7$DE$-D0(D( %-DD($ 9- C(' L(D.-8'.B(..-0 P.8-//( B(//#B =$#C78'#$-(D'($' #0 Q(0-9(DL('.#$-(D'($' 87/'7$=$#C78.>#D3 \( 7/-8( 'M=(D( 87/'7$=$#C78.>#D L&$ 7/-8 B,#*/.(#,)+0(+,(./&(/,3,#*/.1A#0 C+7)4+0>+(1#,)+0(+,(./&(/,3,#*/.1A#0 "#$%&'&()*+,+#%'-./#( "#$%&'&0-%%1&2&1+& 3$01$4'&+ 5&' %%1&2&1+& 8$2&%'-./#+9-0+#-+(0$.&' 5:*&%'-./#+9-0+#-+(0$.&' ;'&.(0&.+1$4+)&1( "<$1(0&.+1$4+)&1( 5:*(,00(9&0,04+%-(&0+,$1 8$2(,00(9&0,04+%-(&0+,$1 \( %/(.'(.'&'/-0( 9-$8(B-C/(D( %#$ P %$(BB( 87/'7$DE$-D0(D( %-DD(. - S#$.8 87/'7$$PC #0 C(/9-. - ]DD#9&.>#D S#$0(3,(/9 #B Q(00( C-..( #$0&D-.&.>#D(D( 8&D.'O''(#==#B87/'7$DE$-D0(D(N($C('.9E$'7/-8(BP/.('D-D0($.#B/-00($'-/0$7DD %#$.'O''(D3,&BB(DL#/C($ (D C( '# #$0&D-.&.>#D(D(N.($ (D &' C(' ($ 8/&$( %#$.8>(//($ B(//#B C(B 8DM''(' '-/ L9-/8( #9($#$CD(C( BP/.('D-D0($ C( L&$3 "#$ ]DD#9&.>#D S#$0( ($ BP/('8DM''(''-/DE$-D0.7'9-8/-D0NB(D.R7/'7$$PC('%O$.'#0%$(B.'/(00($9(8'=PC(' 87D.'%&0/-0(3 ] C(DD(.'7C-(D ($ C(' -B-C/($'-C./-8 &' C(' ($

8 DE$-D0.7'9-8/-D0.#B($C('#9($#$CD(C(%#87.('3\(''(-DD(QE$($&'C('($L9#$C&D 9-$8(B-C/(D( Q-C$&$ - %#$L#/C '-/ (D'$(=$(DO$.8&=N -DD#9&.>#D #0 Q(C$-%'.7'9-8/-D0-87/'7$DE$-D0(D(.#B($C('.(D'$&/(3 ]244I0&9]DD#9&.>#DS#$0(#B/PD#0'-/.87CC=P9(/?B-//-&$C($8$#D($31N2?f &9 =(D0(D( 0-88 '-/ 87/'7$DE$-D0(D(N C9.3 H& a5 B-//-#D($ 8$#D($3 `P/' - &D'&// Q(9-/0D-D0($ N6f '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _'&Q/($($.'-=(DC #0 +(C$-%'.7'9-8/-D0.'-/.87CC.'#C '-/.&BB(D %#$ H& J? f &9 Q(9-/0D-D0(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(N B(D ('&Q/($($'-/.87CC.#B C('.'O$.'( 9-$8(B-CC(/(' - %#$L#/C '-/ C(DD(DE$-D0(D3 S#$.8 87/'7$$PC L&CC( >(DD#B S#$.8 R7/'7$%#DC (' Q7C.>('' =P 5Ia B-//-#D($%#$.'O''('-/87D.'#087/'7$3A-.($&/'.P&'S#$.887/'7$$PCL&$(D/&D0'.'O$$($&BB((DD]DD#9&.>#DS#$0('-/87D.'G#087/'7$#B$PC('3 \('($9-8'-0P9E$(8/&$#9($&'C('%-DD(.%/($(#%%(D'/-0(.'O''(#$CD-D0($=P87D.'G #087/'7$%(/'('3]'-//(00'-/8#BB7D&/(#0%M/8(.8#BB7D&/(B-C/($N($C(9-8'-0.'() "#DC%#$/MC#0Q-/C( "#DC%#$7'O9(DC(87D.'D($(,'&'(D.87D.'D($.'-=(DC Y'(D$-8.C(=&$'(B(D'(' \(D87/'7$(//(.8#/(.(88(D "#$ P 87DD( C-.87'($( 9-$8(B-C/(D(. (0D('L(' - %#$L#/C '-/ 87/'7$DE$-D0(D(N ($ C(' DOC9(DC-0PC&DD(.(0('Q-/C(&987/'7$DE$-D0(D(.7'%#$C$-D0($3\(''(9&$C($%#$('.(D'$&/' '(B& =P C( %(B V#$8.L#=..#B Q/( &$$&D0($'.#B (D C(/ &9 C(''( &D&/M.(&$Q(-C('3,(/9#B87/'7$%#/80(D($(/'($9(/C-0#=='&''&9L9($(D8(/'87/'7$Q$&D.>(..E$'$(88 #0.=(.-%-88( 7'%#$C$-D0($N 9&$ C('./P(DC( B(C C-.87.>#D(D( - V#$8.L#=(D( &' 7'%#$C$-D0(D(($0&D.8(/-8(=P'9($.&9Q$&D.>(D(DP$C('0>(/C($P7'9-8/(87/'7$.#B DE$-D03 A- L&$ C($%#$ L($ 9&/0' P =(8( =P 7'%#$C$-D0(D(.#B #==/(9C(..#B B(.' =$(..($(DC(&9%/(.'C(/'&0($(=P'9($.&9Q$&D.>($3Y'%#$C$-D0(D8&D#==.7BB($(.- %O/0(DC(=7D8'($) R#B=('&D.(7'%#$C$-D0(D gd&9c(.'o$.'(7'%#$c$-d0(d(%#$b&d0(87d.'d($(#087/'7$(d'$(=$(do$($($ B&D0(/ =P 8#BB($.-(// #0 &CB-D-.'$&'-9 8#B=('&D.( TO8#D#B-.'M$-D0N Q7C.>(''($-D0N/(C(/.(#0B&$8(C.%O$-D0('H3U3 *#/CD-D0.7'%#$C$-D0(D \(%E$$(.'(-DD(D87/'7$/-9('-C(D'-%-.($($.(0.#B(D'$(=$(DO$($NQ(C$-%'($(//($ 8#BB($.-(//( &8'O$($N C( ($ %O$.' #0 %$(B.' 87D.'D($( #0 87/'7$%#/8h %&0B(DD(.8($3 "$&G=$#.>(8'G'-/GQ(C$-%'.7'%#$C$-D0(D R7/'7$%(/'(' ($ -.'#$ 0$&C =$#.>(8'Q&.($'N C(' 9-/.- &' C(' ($ C( 87D.'D($-.8( =$#.>(8'(D(.#B($Q&.-.%#$=$#C78.>#D(D3 "-D&D.-($-D0.7'%#$C$-D0(D e(d($(/'#==/(9(.c('.#b('=$#q/(bp%p%-d&d.-($'0#c(%#$$('d-d0.-cb($-dd(d 87/'7$%(/'('3 I

9 \($.#B9-C$(-($%#87.('B#'C(8#D8$('(9-$8(B-C/(D(.#B]DD#9&.>#DS#$0(L&$ Q$78' %#$ P.'O''( 87/'7$DE$-D0(D(N ($ C('./-8 &' C( &//($ %/(.'( '-/.&0D(D( '-/ ]DD#9&.>#D S#$0( T#0.#B ($ #B%&''(' &9 R7DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(U - =($-#C(D 2445G244?U %#$C(/($.(0 =P (' %P'&//. 9-$8(B-C/($3 _D &D&/M.( &9 C(.'O$.'( 9-$8(B-C/(D( BP/' - &D'&// '-/.&0D 9-.($ &' _'&Q/($($.'-=(DC('.8-//($.(0 =#.-'-9' 7'3 \(''( 9-$8(B-CC(/('.8P$($ 0>(DD#B0P(DC( LOM(.' =P -DC-8&'#$(D( #B O8#D#B-.8 QE$(8$&%'N C(' 9-/.- /ODD.#BL('.7'9-8/-D0N O8' 8#D87$$&D.((9D( #0 #9($/(9(/.(3 A-$8(B-CC(/('.#B 8#BB($ D(.' Q(.' 7' =P C-..( -DC-8&'#$(D( ($ R7/'7$Q&.($' SE$-D0.7'9-8/-D0N 7DD'&'' %#$ -DC-8&'#$(D #9($/(9(/.(3 *($.8P$($ \-.'$-8'.7'9-8/-D0.'-/.87CCLOM($(3 6 "$-/&D.7'%#$C$-D0(D \( %/(.'(.#B C$-9($ -DD(D%#$ 87/'7$DE$-D0(D( ($.(/9.'(DC-0 DE$-D0.C$-9(DC( T(D8(/'=($.#D%#$('&8UN C( ($.P8&/'( %$-/&D.($( (//($ =$#.>(8'&D.&'' #0 &$Q(-C($ L>(BB(%$&3 ] &D&/M.(D.(. C(' DE$B($( =P L9& L(DL#/C.9-. ]DD#9&.>#D S#$0(. #0 S#$.8 87/'7$$PC..'O''(#$CD-D0($ L&$ %O$' '-/ &9 $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ Q/&D' '-/.&0D.B#''&8($D(3 "#$ P Q(/M.( C(''(N L&$ 9- %#$ ]DD#9&.>#D S#$0(. C(/ Q$78' C&'& %$& 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(%#$P$0&D0(D(2445'-/244?T_''($7DC($.O8(/.(D(U.#B($.&B/(' -DD 0>(DD#B :K%#$C F(.(&$HL. #==C$&0 %#$ ]DD#9&.>#D S#$0(3 \(''( C&'&.(''(' -DD(L#/C($ -D%#$B&.>#D #B $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ &9.'O''(D.#B ]DD#9&.>#DS#$0(L&$M''3 <CC-.>#D&/-'(' ($ ('.(D'$&/' Q(0$(= - 97$C($-D0 &9 9-$8(B-C/($3 \('.-($ D#( #B '-/'&8(' 9&$ &9L(D0-0 &9.'O''(D %#$ P Q/- $(&/-.($'3 ]DD(D 87/'7$DE$-D0(D( ($ C(' - ]DD#9&.>#DS#$0(.=#$'(%O/>((D/&D0'.'O$$(&DC(/=$#.>(8'($B(CLOM&CC-.>#D&/-'(' (DD B(C /&9 &CC-.>#D&/-'('3 \(' ($ C#0.'#$( %#$.8>(//($ B(//#B C( 7/-8( 87D.'G #0 87/'7$#B$PC(D(3 R7D.'LPDC9($8 T.BM88($ #0 Q->#7'($-U 7'B($8($.(0 B(C (D LOM &DC(/&9/&9&CC-.>#D&/-'('T=$#.>(8'(D(i&8'-9-'('(D(9-//(Q/-''0>(DD#B%O$'#0.P7'(D.'O''( %$& ]DD#9&.>#D S#$0(UN B(D. <$8-'(8'7$N +O8($N &9-.($ #0 Q/&C($ ('H3 #0 Y'O9(DC( 87D.'.8P$($ LOM' =P LOM &CC-.>#D&/-'('3 \(''( -DC-8($($ &' C(' -DD(D%#$ C-..( #B$PC(D( 0>(DD#B%O$(. =$#.>(8'($.#B - LOM 0$&C ($ &9L(D0-0( &9 #%%(D'/-0.'O''(3 W-/.&0D.B#''&8($D( L&$ Q/-''.=7$' #B =$#.>(8'(D(. Q-C$&0 '-/ C($(. O8#D#B-.8( $(.7/'&'($3,&B/('.(''=P=(8($J4=$#.(D'&'=$#.>(8'('-.'#$0$&CT.8P$J#0?UL&$ Q-C$&'' '-/ C($(. /ODD.#BL('.7'9-8/-D0N?I =$#.(D' '-/ O8' 8#D87$$&D.((9D( #0?4 =$#.(D''-/#9($/(9(/.(-.'#$0$&C3,&BB(D/-0D('B(C$(.7/'&'(D(%#$&//(C(.#B%P$'-/.&0D%$&]DD#9&.>#DS#$0(N($ =$#.>(8'(D(.Q-C$&0'-//ODD.#BL('.7'9-8/-D0D#(/&9($(3,($9-=P-L9-/8(D0$&C=$#.>(8'(D(L&$Q-C$&'''-/C(DO8#D#B-.8(QE$(8$&%'(D=P '9($. &9 Q$&D.>($ ($ '(DC(D.(D 8/&$3 [$#.>(8'(D( L&$ Q-C$&'' -.'($8($( 0$&C %#$ 8#BB($.-(//( 87D.'G #0 87/'7$DE$-D0($.#B WAG$&C-#N C(.-0D #0 &DD#D.(N $(8/&B(9-$8.#BL('(DDC(O9$-0(DE$-D0(D(3"#$8/&$-D0(D(8&D9E$(%/($(3"#$C(' %O$.'(($C('./-8&'=#'(D.-&/('%#$/ODD.#BL('($.'O$$(%#$C-..(Q$&D.>(D(NC($D(.' ($ C-..( Q$&D.>(D( -.'O$$( 0$&C 8#BB($.-(/' #$-(D'($' #0 %#$ C(' '$(C>(h C( 8#BB($.-(/' #$-(D'($'( 87/'7$Q$&D.>(D( L&$ -.'O$$( 0$&C C(D DOC9(DC-0( 8#B=('&D.(D %#$ P %P 7' O8#D#B-.8( 0(9-D.'($3 `P/(' 9-C($( - 7'9-8/-D0(D &9 9-$8(B-C/(D( %#$ 87/'7$DE$-D0(D( BP 9E$( P %P C( &DC$( Q$&D.>(D( '-/ P Q/- B($ /ODD.#BL('.#$-(D'($'#0%P=$#.>(8'(D('-/P0-.'O$$(O8#D#B-.8(0(9-D.'($3

10 S#$.8 87/'7$$PC L&$ - /-8L(' B(C ]DD#9&.>#D S#$0( (D #B%&''(DC( =#$'(%O/>( &9.'O''(#$CD-D0($3\('9&$C($%#$DOC9(DC-0P%#$('&('7'9&/0&9L9-/8(.'O''(#$CD-D0($ T%&0#B$PC($ #0 7DC($8&'(0#$-($U.#B.87//( C&DD( 0$7DD/&0(' %#$ C(D V(QQ&.($'(.=O$$(.8>(B&7DC($.O8(/.(D.#BL&CC('-/L(D.-8'P&9C(88($(.7/'&'($#0(%%(8'($&9 '-/.87CC(D(L#.B#''&8($D(3\&'&B&'($-&/('.#BQ/('-/0>(D0(/-00>#$'Q&.($($.(0=P(' 7'9&/0 &9 7DC($8&'(0#$-($iC(/#$CD-D0($ 7DC($ L9($' &9 C(.'#$( %&0#B$PC(D( '-/ S#$.8 87/'7$$PC3 Y'9&/0(' Q/( C(/. %#$('&'' =P Q&80$7DD &9 =$&8'-.8( L(D.MD.#B C&'&'-/0>(D0(/-0L('NC(/.=PQ&80$7DD&997$C($-D0($%#$('&''&9S#$.887/'7$$PCB(C L(D.MD '-/.'O''(#$CD-D0(D. (0D('L(' %#$ 7DC($.O8(/.(D. %#$BP/3 "O/0(DC(.'O''(#$CD-D0($T%&0#B$PC($U#0C(/#$CD-D0($i'-/'&8T7DC($8&'(0#$-($U&CB-D-.'$($'&9 S#$.887/'7$$PC($9&/0'7'%#$=($-#C(D244?G2446) <DC$(%#$BP/ +-//(C87D.'#087D.'LPDC9($8 R7/'7$QM00GF#B%#$87D.' d-''($&'7$ `7.-88,H(D(87D.' <D&/M.(D(($Q&.($'=P.9&$%$&#9($J?487D.'D($(#087/'7$%#/8.#BL&$%P''.'O''( %$& R7/'7$$PC(' -DD(D C-..( #$CD-D0(D(3 "#$ P 7'9-C( 87DD.8&=(D #B C($(. 9-$8.#BL('N ($ C(' -DDL(D'(' -D%#$B&.>#D #B C($(. #$0&D-.($-D0 &9 87/'7$9-$8.#BL('(DN-DD'(8'.Q-/C(#.93\(''(0-$('-D'($(..&D'Q&80$7DD.Q-/C(%#$P %#$.'P DE$-D0.9-$8.#BL('(D -DD(D 87D.' #0 87/'7$3 A-.($ Q/3&3 &' B&D0(/ =P %#$7'.-0Q&$ %-D&D.-($-D0N B&D0(/ =P $(..7$.($ '-/ P C$-9(.&/0 #0 B&$8(C.%O$-D0 #0 B&D0(/=P&CB-D-.'$&'-9($(..7$.($#==/(9(..#BC('$(9-8'-0.'(L-DC$-D0(D(B#'P.8&=( O8'( -DD'(8'($ %$& 87D.'G #0 87/'7$=$#C78.>#D(D3 \(' B(/C(. -B-C/($'-C -88( #B B&D0(/ =P.'O''(#$CD-D0($N (- L(//($ 8#B=('&D.( 9(C$O$(DC( C(' P 7'&$Q(-C(.O8D&C($#B.'O''(3 `-C/(D(.#BQ(9-/0(.&9S#$.887/'7$$PCQ$78(.L#9(C.&8(/-0'-/0>(DD#B%O$-D0&9 (D8(/'.'P(DC( #0 9-C($(%O$-D0 &9 (8.-.'($(DC( 87D.'=$#.>(8'($3 ] /&D0' B-DC$( 0$&C &D0-$.'O''(B#''&0($D( &D9(DC(/.(.#B$PC($.#B ('&Q/($-D0 &9 DM 9-$8.#BL('N 8#B=('&D.(L(9-D0 #0 D(''9($8.7'9-8/-D03 \(''( 8&D 'MC( =P &'.'O''(D %$& S#$.8 87/'7$$PC -88( Q-C$&$ '-/ #==QM00-D0 &9 /&D0.-8'-0 87D.'G #0 87/'7$=$#C78.>#D 0>(DD#B %#$ (8.(B=(/ Q(C$-%'($3 \(''( ($ (' 9-8'-0 %7DD.#B %#$'(//($ #.. &'.'O''(#$CD-D0(D(%$&S#$.887/'7$$PC-Q(0$(D.('0$&CQ-C$&$'-/DE$-D0.7'9-8/-D0#0 /&D0.-8'-0C$-%'3 e(d($(/'#0=p'9($.&987/'7$%(/'(d(%-dd($(d&'.'o''(#$cd-d0(d(q-c$&$-.'#$0$&c '-/%#$B-C/-D0&987D.'NO8'.&B&$Q(-CB(C&DC$(NO8'8#B=('&D.(#0.MD/-00>O$-D0&9 8#B=('&D.(3\('($B(0('-D'($(..&D'P.(&'.'O''(D%$&S#$.887/'7$$PCQ-C$&$'-/P 7'/O.(&DD(D#%%(D'/-0(//($=$-9&'.'O''(NL(/(Jaf.9&$($-.'#$0$&CL($3\('.-($D#( #B&'.'O''(D%$&S#$.887/'7$$PC.((.=P.#B(D9-8'-0=$(B-..#089&/-'('..'(B=(/ %#$P.O8(=(D0($&DC$(.'(C($3*(/(JJf$&==#$'($($&'.'O''(D-.'#$0$&C.8&=($ O8'(-DD'(8'($3 "O$.'=Pa3=/&..#09-C($(#9($B7/-0((%%(8'($&9.'O''(#$CD-D0(D(8#BB($%#$L#/C.#B($'M=-.88#BB($.-(//(./-8.#BP.8&=(O8'(-DD'(8'($#0.-8$(&$Q(-C.=/&..($3 \( /&D0' %/(.'(.#B B#''&$ '-/.87CC %$& S#$.8 87/'7$$PC 9-//( (D'(D -88( L& 0>(DD#B%O$'=$#.>(8'('-C('L(/('&''(//($L&0>(DD#B%O$'=$#C78.>#D(D-('B-DC$( #B%&D0 C($.#B C( -88( L&CC( B#''&'''-/.87CC3 \(''( Q('M$ &' 9-8&D.- &' S#$.8 87/'7$$PC.B-C/($L&$(DLOM0$&C&9&CC-.>#D&/-'('NC('9-/.-&'B-C/(D(-.'#$0$&C 14

11 (9D($P7'/O.(=$#C78.>#D($.#B(//($.-88(9-//(L&Q/-''0>(DD#B%O$'3,&BB(D/-0D($ 9-B(C$(.7/'&'($%$&]DD#9&.>#DS#$0(.87DC((%%(8'7DC($.O8(/.($#9($'-CN($C('(D Q('MC(/-0 %#$.8>(// - &DC(/(D( =$#.>(8'($ B(C /&9 &CC-.>#D&/-'('N C(' 9-/.- =$#.>(8'($.#B 9-//( Q/-'' 0>(DD#B%O$' (''($ =/&D(D( 7&9L(D0-0 &9 #%%(D'/-0.'O''(3 ]DD#9&.>#D S#$0(L&$%/($(-C(DD(0$7==(D3 \('($-B-C/($'-CQ('MC(/-0(%#$.8>(//($B(//#BC(7/-8(87D.'G#087/'7$#B$PC(D(#0 9-8&D=PQ&80$7DD&9$(.7/'&'(D(8#D8/7C($(B(C&'/-''($&'7$G#0B7.-88#B$PC('.MD(. P 9E$( B-DC$( &9L(D0-0( &9.'O''(D %$& S#$.8 87/'7$$PC (DD %#$ (8.(B=(/.H(D(87D.'(D#0Q-//(C87D.'#087D.'LPDC9($83\('L&$D#(B(C&'C('%-DD(.&DC$( -DD'(8'.8-/C($%#$/-''($&'7$#0B7.-88#0&'.H(D(87D.'(D#0Q-//(C87D.'(D-B-DC$( 0$&C-DD0P$-C('8#BB($.-&/-.($'(87/'7$/-93 YDC($.O8(/.(D&9C(88($9-C($(&'B#''&8($D(-L#9(C.&8($'-/%$(C.B(CR7/'7$$PC(' DP$C('0>(/C($C(&CB-D-.'$&'-9(.-C(D(&9#$0&D-.&.>#D(D.9-$8.#BL('3 \('($./P(DC(%#$9P$7DC($.O8(/.(&'C(.#B.O8($#0%P$.'O''(%$&S#$.887/'7$$PC - /-'(D 0$&C.O8($ (//($ %P$.'O''( %$& ]DD#9&.>#D S#$0(3 SP$ C(' 0>(/C($.O8($( '-/.'O''(#$CD-D0($-DD(D]DD#9&.>#DS#$0(N&9C(88('V#$8.L#=(D(&'C('-.'#$0$&C($ 87D.'D($(#087/'7$%#/8-DD(DC(C-.'$-8'.=#/-'-.8(9-$8(#B$PC(D(.#B.O8($#0%P$.'O''(%$&]DD#9&.>#DS#$0(#0&'C(-/-'(D0$&C%P$.'O''(%$&S#$.887/'7$$PC3 <D&/M.(D9-.($&'C('-88(($B7/-0P(D'MC-0-C(D'-%-.($(%&0#B$PC($T9-$8(B-C/($UL#. S#$.8 87/'7$$PC.#B.8-//($.(0 7' - =#.-'-9 (//($ D(0&'-9 $('D-D0 B(C L(D.MD '-/ L9#$9-C' 9-$8(B-CC(/(' Q-C$&$ '-/ P.8&=( DE$-D0.9-$8.#BL(' &9 87D.'G #0 87/'7$=$#C78.>#D(D3 R7/'7$%(/'('#087/'7$(D'$(=$(DO$.8&=($C(/'NC('9-/.-&'C('(D'(..O8(.(//($B#''&. =(D0($ %$& S#$.8 87/'7$$PC (//($ ]DD#9&.>#D S#$0(3 \(' %#$'(//($ #.. &' C(' ($ '#.'O''(-D.'-'7.>#D($.#B ($ 9(/C-0 %#$.8>(//-0(N B(C 7/-8 =#.-.>#DN 7/-8( Q(0$(=($ #0 D(C./&0.%(/' #0 &' C-..( '# -D.'-'7.>#D(D( -88( 7'%M//($ L9($&DC$(N C($&9 $&==#$'(D. '-''(/3 A-.($8/&$'&'C(7/-8(.'O''(#$CD-D0(D(L&$7/-8$#//(X-'$PCB(C#$0&D-.&.>#D(D(. %#$BP/3`(D.'-/'&8.#B.'O''(.&9R7/'7$$PC('=$-BE$'L&$87D.'D($-.8%#$B-C/-D0#0 89&/-'('.#B L#9(C$(.7/'&'N L&$ 9-$8(B-C/(D( - ]DD#9&.>#D S#$0(.-8$-D0 &9 &$Q(-C.=/&..($ #0 /ODD.#BL('.#B $(.7/'&'3 ]DD#9&.>#D S#$0(. 9-$8(B-C/($ Q-C$&$ #0.P'MC(/-0($('-/P'-/$(''(/(00(%#$/ODD.#B#0QE$(8$&%'-0DE$-D0.7'9-8/-D09(CP Q-C$&'-/D(''9($8.C&DD(/.($N8#B=('&D.(#.93 :K%#$C F(.(&$HL #0 +] B(D($N =P Q&80$7DD &9 C(D (B=-$-.#B ($ -DDL(D'(' - %#$Q-DC(/.(B(CC(''(=$#.>(8'('N&'C('($.'#$(7/-8L('($B(//#B]DD#9&.>#DS#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 R7D.'D($D( LO$($ -.'#$ 0$&C (D'(D '-/ L#. C(D (D( #$0&D-.&.>#D(DN(//($C(D&DC$(3<D'&//('B#''&8($(&9R7/'7$$PC('..'O''(#$CD-D0($.#B#0.P%P$B-C/($L#.]DD#9&.>#DS#$0(($./P(DC(/&93 \(''( '$(D0($ DOC9(DC ( 9E$( (' =$#Q/(BN #0.-'7&.>#D(D 0>(D.=(-/($.#B D(9D'C('##$0&D-.&.>#D(D(.%#$BP/3 \($.#B C(' -B-C/($'-C ($ (' OD.8( #B P.8&=( B($ DE$-D0 7' &9 87D.' #0 87/'7$N &9C(88($ 7DC($.O8(/.(D &' C(' ($ 8/&$( B&D0/($ - 9-$8(B-CC(/&==&$&'(' #9($%#$ 87/'7$DE$-D0(D(3A-9-/C&'$(88(%$(B'#%#$L#/C) \('(8.-.'($($-88(D#(Dj'-/'&8.8>(C(jB(//#BR7/'7$$PC('.#BL&$Q('MC(/-0( B-C/($ '-/.(8'#$(D #0.#B 7'9-8/($ 87D.'G #0 87/'7$9-$8.#BL(' - Q$(CC(D #0 ]DD#9&.>#DS#$0(.#B.8&/'&LPDC#BC(C(/(D(&987/'7$.(8'#$(D.#BL&$(' 'M=-.88#BB($.-(/'=#'(D.-&/3 11

12 \('($(D8/&$7'%#$C$-D09(C$87/'7$#08#B=('&D.(-C('#9-$8(B-CC(/&8'O$(D(3 ^#$8.L#=(D(=P=(8($.E$/-0&']DD#9&.>#DS#$0(..&8.Q(L&DC/($(L&$%#$/-'(D %#$.'P(/.(%#$87/'7$DE$-D0(D(..E$(0D(.-C($3,&B'-C-0%#$B-C/(.&'R7/'7$$PC(' L&$%#$/-'(D8>(DD.8&='-/87/'7$DE$-D0(D(7'(D%#$C(=&$.'O$.'(QM(D(-/&DC('3 ]%#$L#/C'-/(D'-/'&8.8>(C(N.P8&DC(''$(88(.(D&D&/#0-'-/%#$.8D-D0.%(/'('3:0.PL($ L&$C('#9($'-C9E$'.'#$'%#87.=PP.8&=(DE$-D07'&9C(D%#$.8D-D0(D.#B.8>($ 9(C 7D-9($.-'('($N LOM.8#/($ #0 -D.'-'7''($3 \(' ($ 0>(DD#B ":FSkG=$#0$&BB(' ('&Q/($' (D '-/'&8.8>(C( C( C(/(D( &9 %#$.8D-D0(D.#B L&$(' 8#BB($.-(/'=#'(D.-&/ Q/-$.'-B7/($' #0.'O''('3 _D '-/.9&$(DC( '(D8D-D0 87DD( B&D L&.('' %#$.(0 =P 87/'7$#B$PC('7'9-8/('-('.&B&$Q(-CB(//#BR7/'7$$PC('#0]DD#9&.>#DS#$0(3\(' ($ - C(DD(.&BB(DL(D0 D&'7$/-0 P =P=(8( &' C(' ($ -.E$C(/(.L(' DP$ C(' 0>(/C($ =$#C78'#$-(D'($'(87/'7$7''$M88&'C('8#BB($.-(//(=#'(D.-&/('%-DD(.3 ]97$C($-D0(D&99-$8(B-C/(D(#9(D%#$87/'7$DE$-D0(D(Q/-$C('9-8'-0P9E$('MC(/-0 =PL9-/8(9($C-($#09($C-.8&=-D0(DOD.8($&'9-$8(B-C/(D(.8&/%$(BB(3A-L&$P 0>O$( B(C QPC( 87D.'D($-.8( #0 O8#D#B-.8( 9($C-($ - (9&/7($-D0(D &9.'O''(#$CD-D0(D('-/87/'7$DE$-D0(D(3`(D.BP/('%#$S#$.887/'7$$PC($P.'O''(0#C 89&/-'('.87D.' ($ BP/(' %#$ ]DD#9&.>#D S#$0( P.8&=( &$Q(-C.=/&..($ #0.'-B7/($( O8#D#B-.8 9(8.' #0 9($C-.8&=-D03 \(' L&DC/($ #B 87/'7$ #0 O8#D#B-N 87D.' #0 8&=-'&/ %#$ Q(00( -D.'-'7.>#D($N B(D =P %#$.8>(//-0( BP'($3 `(D. S#$.8 87/'7$$PC Q-C$&$ B(C O8#D#B-.8.'O''( '-/ 87D.'D($( #0 =P C(D BP'(D Q$78($ O8#D#B-.8( 9-$8(B-C/($ %#$ P.'-B7/($( 87/'7$(DN 0-$ ]DD#9&.>#D S#$0( O8#D#B-.8.'O''( '-/ Q(C$-%'($.#BQ$78($87/'7$%#$P#==DPO8#D#B-.8(%#$BP/3 ]DD#9&.>#DS#$0()R7/'7$.#B9-$8(B-CC(/%#$O8#D#B- S#$.887/'7$$PC)Z8#D#B-.#B9-$8(B-CC(/%#$87/'7$,-C(D9--/-'(D0$&CL&$87/'7$DE$-D0($-S#$0(.#BC$-9($B&..(=$#C78.>#D#0.#B (8.=#$'($($ -.'#$.8&/&N ($ C(' /-'(.&DD.MD/-0 &' 97$C($-D0(D &9 9-$8(B-C/(D( %$& ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC 8&D.8>( 7'(/788(DC( 7' %$& /ODD.#BL('.8$-'($-($3 "#$ C(' %O$.'( ($ C(D O8#D#B-.8( &98&.'D-D0(D Q(.8>(C(D - 87/'7$DE$-D0(D(-S#$0(ND#(B&D0/(DC(=$-9&'%-D&D.-($-D08&D9E$(('7''$M88%#$3 \($D(.' L&$ S#$0( L&'' (D /&D0 '$&C-.>#D B(C #%%(D'/-0 %-D&D.-($-D0 &9 87D.' #0 87/'7$C($87/'7$=#/-'-.8($('D-D0./-D>($#09($C-($L&$9E$'&90>O$(DC(3*#/CD-D0(D(- 87D.'G#087/'7$%(/'('($-/-'(D0$&CO8#D#B-.8(#08#BB($.-(//(N.(/9C($=#'(D.-&/(' %#$O8#D#B-.8%#$'>(D(.'(($.'#$'3 `(C ]DD#9&.>#D S#$0(. %#$.'P(/.( &9 -DD#9&.>#D.#B B&$8(C.C$(9(' #0 /ODD.#BL('.C$(9(' #0 S#$0(. R7/'7$$PC. %#$.'P(/.( &9 DM.8&=-D0.#B 87D.'D($C$(9(' #0-88( /ODD.#BL('.C$(9('N.-($ C('.(0.(/9 &' 9-$8(B-C/(D( ($ '-/=&..(''#M''($/-0L('($#0&'87/'7$DE$-D0(D(N.#BQO$L&%#87.QPC(=P87D.'D($-.8 DM.8&=(DC(#0O8#D#B-.8/ODD.#BL('N%&//($B(//#B'#.'#/($3\('-D'($(..&D'(($&' C-..(9($C-(D(G87D.'D($-.889&/-'('#0DM.8&=-D0G#0XO8#D#B-.8/ODD.#BL('#0 -DD#9&.>#D X -88( DOC9(DC-09-. ($ - B#'.('D-D0 '-/ L9($&DC$(3 \(' ($ (D O8(DC( ($8>(DD(/.( &9 &'.8-//(' B(//#B =#=7/E$87/'7$ TB&..(=$#C7.($'U #0 %-D87/'7$ -88( /(D0($($/-8(L(D.-8'.B(..-0#0&'87D.'D($-.889&/-'('-88(DOC9(DC-09-.C(%-D($(.&9 #B C(' ($ (D /-'(D (/-'( (//($ B&..(D(.#B (''($.=O$ 87/'7$(D3 `(C B($ &9&D.($'( 87/'7$8#D.7B(D'($.#B (''($.=O$ 87D.'D($-.8 89&/-'(' 8&D (D %-DD( Q(C$-%'($ - =#=7/E$87/'7$(D T%-/BN B7.-88N.=-//U.#B ($ /-8( #$-(D'($' B#' C(' 87D.'D($-.8 DM.8&=(DC(#089&/-'('.B(..-0(.#B-C('%$-(#0&7'#D#B(%(/'('3 A-($-(D'-C/-0%&.(&97'9-8/-D0(D&987/'7$DE$-D0(D(3]7'9-8/-D0(D&9DM(DE$-D0($ ($ L(D.MD(' '-/ 87D.'D($D( #0 87/'7$(D'$(=$(DO$(D( 9-8'-0./-8&' 0#C( '&/(D'($ -88( 12

13 0P$'&='#08&D.'M$8(.#07'9-8/(.'-/PC$-9(8#BB($.-(/'NC($.#BC(OD.8($C('3\( O8#D#B-.8(.'O''(#$CD-D0(D('-/]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PCQO$7'9-8/(. 9-C($(7'%$&L9#$9-C'C(.'-B7/($($#0.'O''($-DC-9-C7(//(87D.'D($(N%$-/&D.($(#0.BP Q(C$-%'($ '-/ P #9($/(9( O8#D#B-.8 #0 L& (D /ODD.#B 9(8.'3 \($.#B 87/'7$(D'$(=$(DO$($-(D'-C/-0%&.(Q788($7DC($#09(/0($&/'($D&'-9(8&$$-($($.#B 0-$.-8$($(-DD'(8'($N8&DC('9E$(9&D.8(/-0PL(D'(C(B-DD-0>(D3\('($C(0#C( '&/(D'(D(N C(.8&=(DC( 8$(%'(D( #0 $-.-8#'&0D-D0.#B BP Q(9&$(. #0 =/(-(../-8 &' 7DC($.8#0(D &9 87D.'D($(N %$-/&D.($( #0.BP 87/'7$Q(C$-%'($ %P$ C(D $-8'-0( 0$#Q7DD(D'-/P7'9-8/(.(03 _D7'%#$C$-D09-C($(-S#$0(($P&98/&$(C('O8#D#B-.8(=#'(D.-&/(''-/L9($(D8(/' 87/'7$Q$&D.>( 7' %$& B7/-0L(' %#$ B&..(=$#C78.>#DiC-.'$-Q7.>#D #0 O8#D#B-.8 -DD'>(D-D03A-$8(B-C/(D(QO$'-/=&..(.L9-/8(D%&.(87/'7$DE$-D0(DQ(%-DD($.(0-B(C L(D.MD'-/87D.'D($-.8=$#C78'.#B(0D($.(0%#$.'#$.8&/&=$#C78.>#DN7'%#$C$-D0($ B(C 7/#9/-0 D(C/&.'D-D0 =P D(''('N Q(C$-%'.O8#D#B-.8 8#B=('&D.( #0 -DD.-8'N D(''9($8#0#$0&D-.($-D0&9Q$&D.>(DN0$&C&9-D.'-'7.>#D&/-.($-D0B(CB($3 YDC($.O8(/.(D&9C(88($#0.P&'C('($('=&$&C#8.&']DD#9&.>#DS#$0(.MD(.PDP Q(C$(%$&BB(C.'O''('-/87/'7$DE$-D0-C-.'$-8'(D(B(D.87/'7$DE$-D0(D(Q(%-DD($.(0 - QM(D(N L#9(C.&8(/-0 :./#3 +PC( D&.>#D&/ #0 -D'($D&.>#D&/ %#$.8D-D0 #B 87/'7$DE$-D0(D(. 9(8.' #0 7'9-8/-D0 &9C(88($ &' '$( %>($C(C(/($ &9 87D.'D($-.8 &8'-9-'('N87/'7$DE$-D0.9-$8.#BL('#09(8.'.8>($-C(.'O$.'(QM(D(3,&B'-C-0#==/(9(.S#$.887/'7$$PC.#B.(D'$&/-.'-.89(C&'87D.'D($(#087/'7$%#/8- C-.'$-8'(D( - B-DC$( 0$&C DP$ %$&B #0 %P$.'O''( (DD C(.#B Q#$ - QM(D(3 \(' 8&D.8M/C(.B&D0(%&8'#$($NB(D-D'($(..&D'PB($8(.(03 "#$C-]DD#9&.>#DS#$0(-.P/-'(D0$&C($8>(D'#0'-/'$(88($.(0.O8($(%$&87D.'G#0 87/'7$%(/'('($C('0$7DD'-/P.(DE$B($(L9#$C&DC($(..'O''(#$CD-D0($=$(.(D'($(. #00>O$(.8>(D'-87/'7$%(/'('3\('($#0.P9-8'-0P.(DE$B($(=P8#B=('&D.(DL#. ]DD#9&.>#DS#$0(..&8.Q(L&DC/($(#B87/'7$DE$-D0(D(C&%/($(87/'7$(D'$(=$(DO$($ 7''$M88($ &' C( -88( Q/-$ BO'' B(C =#.-'-9( L#/CD-D0($ #0 %#$.'P(/.( %#$ L9#$C&D C($(.9-$8.#BL('%7D0($($3 ] C(DD(.&BB(DL(D0(D ($ C(' 9-8'-0 P %$&BL(9( Q('MCD-D0(D &9 =$#.>(8'(D( - 87/'7$DE$-D0(D(h DM.8&=-D0.8>($ - =$#.>(8'(D( #0 C(' ($ #0.P =$#.>(8'.#B Q/-$ %-D&D.-($'&9S#$.887/'7$$PC3\('($QPC((D.'M$8(#0(D.9&8L('N(D.'M$8(%#$C- =$#.>(8'%#$B(D($8$(&'-9'DM.8&=(DC(#0%/(8.-Q(/NB(D(D.9&8L('DP$C('0>(/C($P %P '-/ L(D'( 7' O8#D#B-.8( 0(9-D.'($ %#$C- DP$ =$#.>(8'(D( &9./7''(..P 9-C($(%O$(. 9($8(D($%&$-D0(//($9-C($(/&D0.-8'-0C$-%'3 15

14 1J

15 @23)((+&;D =00&+*0)07 ;D; E$>+01).(+0$+*1(/*)+0 YDC($&$Q(-C('B(CL&DC/-D0.=/&D#B87/'7$#0DE$-D0=P=(8'(%/($($(=$(.(D'($%$& 87/'7$DE$-D0(D(&'C(DP9E$(DC(#%%(D'/-0(9-$8(B-C/(D(7DC($]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC-88(9&$'-/=&..('C(7'%#$C$-D0(D(.#B87/'7$DE$-D0(D(8&DBO'( DP$C(OD.8($P.8&=(DE$-D0&9.-D9-$8.#BL('3"/($('$&88%$(B7'%#$C$-D0($B(C %-D&D.-($-D0 &9 %#$$('D-D0.-Cb($ - (D ('&Q/($-D0.%&.(3 \(' Q/( #0.P =P=(8' &' 87/'7$DE$-D0(D(-88(=$-#$-'($(.&9Q&D8($#0&DC$(=$-9&'(%-D&D.-($-D0.-D.'-'7.>#D($3 \(DD('M=(DDE$-D0($B&D0/($-.'#$0$&C$(&/&8'-9&ND#(.#B0>O$&'=&D'(.-88($L(' Q/-$=$#Q/(B&'-.83 S#(D &9 C-..( 7'%#$C$-D0(D( ($ #0.P =P=(8' - (D $&==#$' 7'&$Q(-C(' %#$ S#$C-H ]DD#9&'-#Dl(D'$( 1 3]C(''(&$Q(-C('($C('-'-/(000>#$'(D.'$&'(0-.8&D&/M.(&9C( 8$(&'-9( DE$-D0(D(3 ] C(DD( 7DC($.'$(8(. C(' &' C(' ($ BM( B-C/($ '-/0>(D0(/-0 '-/ 87/'7$BP/NB(D&'=(D0(Q$78(D($%#$/-'($(''('B#'DE$-D0.7'9-8/-D03\('=P=(8(. #0.P&'C('($(D%#$/O.8#Q/-D0B(//#B87/'7$DE$-D0(D(#0=#/-'-887'%#$B-D0(D=P #B$PC('3F&==#$'(D'$(88($#0.P%$(B&'C('L($.8($%#$/-'(D(D'$(=$(DO$.8&=.PDC #0&'C('($(D%#$/&90$&C&98#BB($.-&/-.($-D0-C(8$(&'-9(DE$-D0(D(-S#$0(- %#$L#/C'-/-&DC$(D#$C-.8(/&DC3 [P Q&80$7DD &9 C(''( OD.8($ SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' TS*\U P %P O8' 87DD.8&= #B L9#$C&D (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/($ 7DC($ ]DD#9&.>#D S#$0( 9-$8($ #9($%#$ 87/'7$DE$-D0(D( #0 #B C( ($ '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _D OD.8($ #0.P (D '-/.9&$(DC( 97$C($-D0 8DM''(' '-/ L9#$C&D #$CD-D0(D( 7DC($ S#$.8 87/'7$$PC 8&D Q-C$& '-/ P.'O''( 87/'7$DE$-D0(D(3 ;D9 F02&G1+01)00>#&*#7#33HG70)07 ] 8#D87$$&D.(0$7DD/&0(' %#$ #==C$&0(' 7DC($.'$(8(. C(' &' C(' =($ - C&0 ($ /-'( (B=-$-.80$7DD/&0%#$P'$(88(D#(D8#D8/7.>#D#BL9#$C&D(8.-.'($(DC(9-$8(B-C/($ 7DC($ ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC BO'($ 87/'7$DE$-D0(D(. Q(L#9 #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('($3 \(' ($ C($%#$ OD.8(/-0 P %P O8' 87DD.8&= #B L9#$C&D (8.-.'($(DC(9-$8(B-C/($7DC($]DD#9&.>#DS#$0(9-$8($#9($%#$87/'7$DE$-D0(D(#0 #B C( ($ '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _D OD.8($ #0.P (D '-/.9&$(DC( 97$C($-D0 8DM''(' '-/ L9#$C&D #$CD-D0(D( 7DC($ S#$.8 87/'7$$PC8&DQ-C$&'-/P.'O''(87/'7$DE$-D0(D(3 `(C 7'0&D0.=7D8' - #==C$&0.0-9($. OD.8($.#B =$(.-.($' - 8#D87$$&D.(0$7DD/&0('N L&$=$#.>(8'('%#87.($'=P'$((/(B(D'($) e- (D #==/-.'-D0 &9 (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/($ L#. ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC.#B($$(''('B#'87/'7$DE$-D0(D( e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(9-$8($ 1DC'&$(,2&&C-0-<*4'&&0%$%&')-'(>&E-'.,C'&4,-0FG-<H1&<,04I'&$(,2&I-0+/1($0C*JK3F 1?

16 e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(8&d7'%m//(l9($&dc$( ]7'0&D0.=7D8'('8&DC(7/-8(9-$8(B-C/(D(L&Q('MCD-D0QPC(%#$&8'O$(D(--DD(D 87/'7$DE$-D0(D(#087/'7$Q&.($'DE$-D0.7'9-8/-D03SE$-D0.G#0L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' L&$ -B-C/($'-C &90$(D.(' =$#.>(8'(' '-/ 87D P #B%&'( 87/'7$DE$-D0(D(3 A(C =$#.>(8'0>(DD#B%O$-D0(D($C(%-D-.>#D(D#0#=($&.>#D&/-.($-D0(D&9C-..(DE$-D0(D(.#BL&$Q/-''Q(DM''('-L&DC/-D0.=/&D#B87/'7$#0DE$-D0.&B'Z.'/&DC.%#$.8D-D0. 8&$'/(00-D0&987/'7$DE$-D0(D(-S#$0(T*&$&/C.(DNB3%/3244JU/&0''-/0$7DD3 YDC($0-.C('(DDE$B($(7'CM=-D0&9C('$(=$#Q/(B.'-/-D0(D(3 ;D9D; +PC( ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC Q(9-/0($ B-C/($ '-/ 87/'7$DE$-D0(D( 0>(DD#B('Q$(C'.=(8'($&99-$8(B-C/($3`(C'&D8(=PP#==DPQ(.'B7/-0$(.7/'&'($ 1a E33&)1() )1(+,+0*+4),.+$)*&+, A- 0-$ (D #9($.-8' #9($ C( 7/-8( 9-$8(B-C/(D( L#. ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 ;D9D9 I/,*+,)0724>4#,*204),.+$)*&+0+4),.+, *9#$C&D 9-$8(B-C/(D( 9-$8($ L&DC/($ =$-BE$' #B '# '-D0) ] L9-/8(D 0$&C 9-$8(B-C/(D( BO'($ 87/'7$DE$-D0(D(. Q(L#9 #0 L9-/8( $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ 9-$8(B-C/(D(Q-C$&$'-/3"#$P87DD(Q(.9&$(C-..(.=O$.BP/(D(=P(D0#CBP'(NL&$9- Q(DM''('('.(''&9B($C('&/>($'(.=O$.BP/-.=O$$(7DC($.O8(/.($#0V#$8.L#=.) *9-/8( 7'9-8/-D0.B7/-0L('($ L&$ 87/'7$DE$-D0(D(c *9-/8( Q(L#9 L&$ C( %#$ P 87DD(7'9-8/(.(09-C($(c ] L9-/8(D 0$&C ($ C( (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/(D( '-/=&..(' C( Q(L#9(D(.#B 87/'7$DE$-D0(D(L&$c*9&($Q$&B(CC((8.-.'($(DC(9-$8(B-C/(D(#0L9#$C&D 8&D C( 9-C($(7'9-8/(.c *9& ($ -88( Q$&c *9#$C&D Q-C$&$ 9-$8(B-C/(D( '-/ P 8#B=/(''($(&8'O$(D(.$(..7$.($c *9#$.'#$Q('MCD-D0L&$9-$8(B-C/(D(%#$$(&/-.($-D0(D&9=$#.>(8'(D(NC('9-/.- L9#$C&D($&CC-.>#D&/-'('(Dc]L9-/8(D0$&CQ-C$&$9-$8(B-C/(D('-/P7'/O.(&DD(D %-D&D.-($-D0c *9-/8( $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ %O$($ =$#.>(8'(D( '-/c ] L9-/8(D 0$&C Q-C$&$ C( '-/ 7'9-8/-D0 &9 D(''9($8N 8#B=('&D.(L(9-D0 =P.(D'$&/( #B$PC($N -DD#9&.>#DN Q(C$-%'.('&Q/($-D0N #9($/(9(/.(N.'M$8-D0 &9 8#D87$$&D.((9D( #0 /ODD.#BL('.7'9-8/-D0c *9-/8(87/'7$(//(#==/(9(/.($Q-C$&$9-$8(B-C/(D('-/c A-L&$/&0'.'#$9(8'=PP'$(88(-DD7/-8(&8'O$($%$&87/'7$DE$-D0(D(%#$P.9&$(=P C-..( =$#Q/(B.'-//-D0(D(3 \(''( 0>(/C($ QPC( (D8(/'B#''&8($( &9 %-D&D.-($-D0 %$& C( 7/-8( 9-$8(B-C/(D( B(D #0.P -D'($(..(#$0&D-.&.>#D($ #0 &8'O$($ %$& 9-$8(B-CC(/&==&$&'('#0/#8&/BMDC-0L('($=P87D.'G#087/'7$#B$PC('3]'-//(00L&$ C('Q/-''0>(DD#B%O$'(D.=O$$(.8>(B&Q&.($'7DC($.O8(/.(#0(D&D&/M.(&9&//($(C( -DD.&B/(C(C&'&%$&.'O''(B#''&0($(3\('B('#C-.8(#==/(00('($DE$B($(Q(.8$(9('- B('#C(8&=-'(/('T135U3 ;D9DJ I/,*+,)0724>4#,*204),.+$)*&+0+.20/(5G&&+>4+,20*,+

17 #0 %P (' 9-$8(B-CC(/&==&$&'.#B ($ 0#C' '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( '-/ &8'O$(D( -DD(D 87/'7$DE$-D0(D(N ($ C(' 9-8'-0 P L& (' L(/L('/-0 9-$8(B-CC(/&==&$&'3 "O/0(DC( =$#Q/(B.'-//-D0($L&$9E$'/&0''-/0$7DD-.'7C-(D) ] L9-/8(D 0$&C #==/(9(. C( #%%(D'/-0( 9-$8(B-C/(D(.#B L(/L('/-0(c,&B9-$8($ 9-$8(B-C/(D(=P(D0#CBP'(c *9#$C&D %7D0($($.&B.=-//(' B(//#B ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PCc *9#$C&D7'%M//($9-$8(B-C/(D(-C('#-D.'-'7.>#D(D(L9($&DC$(c ] L9-/8(D 0$&C ($ 9-$8(B-C/(D( '-/=&..(' 7/-8( %&.($ - (D (D'$(=$(DO$.iQ(C$-%'.i7'O9($.7'9-8/-D0c_$C('Q(L#9%#$.'($8($(%#87.-D#(D %&.($c A- L&$ /&0' 9(8' =P P 97$C($( C( 9-8'-0.'( 9-$8(B-C/(D( -.'O$.' 0$&CN C9.3 C( 9-$8(B-C/(D( C($ C(' 0-. B(.' =(D0($ #0 %/(.' =$#.>(8''-/.&0D3 W-/ '$#.. %#$ ('./-8' %#87.L&$&//(9-$8(B-C/(D(Q/-''&D&/M.($'#097$C($'-&D&/M.(D3 ;DJ 8+(#*)1.#33&+77 "#$P0>(DD#B%O$(.'7C-(D#0Q(.9&$(=$#Q/(B.'-//-D0(D(=P(DL(D.-8'.B(..-0BP'(N L&$C('9E$'DOC9(DC-0P&D9(DC((D'-/DE$B-D0Q(.'P(DC(&9%/($(B('#C($3\(''(($ -//7.'$($'-%-07$(D7DC($3 H.(5')1)/5&.$%<)#$/8&.<;$)8--0$(() \(DB('#C-.8('-/DE$B-D0(D.#B($Q$78'8#BQ-D($($7/-8(C&'&-DD.&B/-D0.B('#C($ #0&D&/M.('-/DE$B-D0($3,#B%-07$(D#9(D%#$9-.($Q(.'P$C&'&-DD.&B/-D0QPC(&9(D -D%#$B&'-9 C(/ C($ 9- -C(D'-%-.($($ C( 9-8'-0.'( 9-$8(B-C/(D( #0.'O''(#$CD-D0(D( '-/ ]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PCN(D89&/-'&'-9C(/B(CV#$8.L#=#0-D'($9>7($N.&B' (D 89&D'-'&'-9 C(/ B(C.7$9(M3 A- Q$78($ Q(9-..' B('#C('$-&D07/($-D0 9(C P 8#BQ-D($(QPC(89&/-'&'-9(#089&D'-'&'-9(C&'&%#$P87DD(0-(DL(/L('/-0&D&/M.(&9 L9#$C&D9-$8(B-C/(D(%7D0($($#9($%#$87/'7$DE$-D0(D(3 R7/'7$DE$-D0(D( ($ - /-'(D 0$&C 7DC($.O8' - S#$0( #0 0(D($(/' %-DD(. C(' /-'( %#$.8D-D0 =P L9#$C&D #%%(D'/-0(.'O''(#$CD-D0($ %7D0($($ #9(D%#$ 87/'7$DE$-D0(D(3,#B('DM''#0$(/&'-9'77'%#$.8('#B$PC(L&$C('9E$'9-8'-0PBO'(87/'7$%#/8#0 87/'7$(D'$(=$(DO$($ &D.-8'G'-/G&D.-8' - V#$8.L#=(D( #0 LO$( #B C($(.

18 .-'7&.>#D.#==/(9(/.(N C($(. 7'%#$C$-D0($ 0(D($(/' #0 L#/CD-D0($ '-/ 9-$8(B-CC(/&8'O$(D( #0 C($(..'O''(#$CD-D0($3 \-..( V#$8.L#=(D( Q&$ =$(0 &9 %#87.0$7==(-D'($9>7($%#$C-C(/'&0($D(%-880#C'-C'-/P.D&88(%$-''3A-%-88.P/(C(. (D 0#C -DD.-8' #0 %#$.'P(/.( %#$ C($(..-'7&.>#D #0 C($(. #==%&'D-D0($ #B.'O''(#$CD-D0(D( $(D' 0(D($(/'3 \(DD( -D%#$B&.>#D(D ($ =$(.(D'($' - 8&=-''(/ J3 \(DD( -DD.-8'(D ($ #0.P Q$78' '-/ P '#/8( $(.7/'&'(D( &9 C( 89&D'-'&'-9(.=O$$(7DC($.O8(/.(D(.#BQ/-$=$(.(D'($'-8&=-''(/?3 ;DJD; 1I =*+0()5).21A#0#7H+1.,)4+&1+244),.+$)*&+, ] 8#D87$$&D.(0$7DD/&0(' =P=(8(. C(' &' 87/'7$DE$-D0(D( #B%&''(. &9 C( %/(.'( 9-$8(B-C/(D( '-/ ]DD#9&.>#D S#$0(3 ]B-C/($'-C #=($($($ ]DD#9&.>#D S#$0( B(C (D #B%&''(DC( =#$'(%O/>( &9 9-$8(B-C/($N #0 C(' L&$ 9E$' DOC9(DC-0 P %#$('& (D 8&$'/(00-D0&9L9-/8(9-$8(B-C/($.#BQ(DM''(.LM==-0.'3]C(DD(.&BB(DL(D0(DL&$ 9--D9#/9($']DD#9&.>#DS#$0(.'(&B8DM''(''-/87/'7$G#0#==/(9(/.(.DE$-D0($3,#B (D '-//(00.-D%#$B&.>#D.8-/C( L&$ C&'& %$& ]DD#9&.>#D S#$0(. P$/-0( 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.($N.#B0>(DD#B%O$(.&9:K%#$CF(.(&$HLNQ/-''/&0''-/0$7DD %#$P-C(D'-%-.($(L9-/8(9-$8(B-C/($.#B&D9(DC(.-L9-/8('#B%&D0#9($%#$87D.'G#0 87/'7$DE$-D0(D(3*($L&$9-=$-BE$'L(D'('C&'&%$&C(.P8&/'(_''($G7DC($.O8(/.(D( T.(B($#BC(''(-&9.D-''13J35U3 ]'-//(00'-/9-$8(B-C/(D(-]DD#9&.>#DS#$0(DM'($87/'7$DE$-D0(D(0#C'&9.'O''(G #$CD-D0($-S#$.887/'7$$PC.#BQ/&D'&DD('%#$9&/'($S#$.887/'7$%#DC3e>(DD#B 8#D.7/'&.>#D($B(CS#$.887/'7$$PCL&$C('Q/-''%#$('&''('7'9&/0Q/&D' #$0&D-.&.>#D(D..'O''(#$CD-D0($3\(''(($DE$B($(#B'&/'-8&=-''(/5#0?3 ;DK L2(2)0012$&)07 \&'&-DD.&B/-D0(D'-/C(DD(.'7C-(DL&$Q(.'P''&9'#L#9(C(/(B(D'($)^#$8.L#=.#0 -D'($9>7($.&B'(DV(QQ&.($'.=O$$(.8>(B&7DC($.O8(/.(3 ;DKD; M#,.1>#31 "#$BP/('B(C-D'($9>7(D(0>(DD#BV#$8.L#=.L&$%O$.'#0%$(B.'9E$'P&9C(88(- L9-/8(D 0$&C 9-$8(B-C/(D( BO'($ 87/'7$DE$-D0(D(. Q(L#9 #0 - L9-/8(D 0$&C C( #%%(D'/-0( 9-$8(B-C/(D( #==/(9(..#B L(/L('/-0(3 \(' L&$ Q/-'' /&0'.'#$ 9(8' =P P '$(88(-DD7/-8(&8'O$($%$&87/'7$DE$-D0(D(%#$P.9&$(=PC-..(=$#Q/(B.'-//-D0(D(3] '-//(00 L&$ C(' 9E$' 9-8'-0 P.-8$( 9&$-&.>#D - &8'O$(D(. 0(#0$&%-.8( =/&..($-D0 %#$ P &9C(88( (9(D'7(//( 0(#0$&%-.8( %#$.8>(//($3 \($%#$ L&$ C(' Q/-'' 0>(DD#B%O$' %(B V#$8.L#=. =P %-$( 7/-8(.'(C($ - S#$0( /&DC(' C($ $(=$(.(D'&D'($ %$&.(D'$&/( -D'($(..(#$0&D-.&.>#D($ - 87/'7$DE$-D0(DN &8'O$($ -DD(D 87/'7$DE$-D0(D( #0 $(=$(.(D'&D'($%$&9-$8(B-CC(/&8'O$(D(.(/9.&B'/#8&/(BMDC-0L('($L&$C(/'&''3 Y' #9($ #$0&D-.&.>#D.$(=$(.(D'&D'($ L&$ $(=$(.(D'&D'($ %#$ 9-$8(B-CC(/&8'O$(D( C(/'&''3\(''(0>(/C($S#$.887/'7$$PC.&B']DD#9&.>#DS#$0(=P.(D'$&/' #0 /#8&/' D-9P3 ] '-//(00 L&$ $(=$(.(D'&D'($ %#$ %M/8(.8#BB7D(D(N 8#BB7D(D(N 87DD.8&=.=&$8($N87/'7$-D87Q&'#$($#0('&Q/($($.(D'$&Q/-''-D9-'($'3\('Q/(#0.P/&0' #== '-/ &' V#$8.L#=(D(.87//( L& 0#C $(=$(.(D'&.>#D %$& DE$-D0.7'O9($(3 \-..( Q/( 9&/0' 7' Q&.($' =P -DD.=-// %$& 0#C( -D%#$B&D'($N B(D #0.P 9(C P -C(D'-%-.($(

19 -D'($(..&D'( &8'O$($.#B C(/. L&$ %P'' C(/. -88( L&$ %P'' #B.O8'( B-C/($ %$& ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 \(' Q/( 9-C($( /&0' 9(8' =P P L& $(=$(.(D'&D'($ %#$ C( 7/-8( C(/(D( &9 87/'7$DE$-D0(D(N 8>ODD.Q&/&D.(.&B' $(=$(.(D'&.>#D &9 7D0( 7'O9($(3 Y'9&/0(' Q/( C(/9-. 0>#$' - C-&/#0 B(C $(%($&D.(0$7==(D3 [PL9($V#$8.L#=Q/(C('/&0'#=='-/C(/'&8(/.(%$&1?G24$(=$(.(D'&D'($%$&C(7/-8( 0$7==(D(./-8&'-&/'I?=($.#D($L&$Q-C$&''B(C-D%#$B&.>#D=PC(DD(BP'(D3 \(?V#$8.L#=(D(Q/(&$$&D0($'-W$#B.ONW$#DCL(-BNR$-.'-&D.&DC#0:./#3]:./# Q/( C(' 0>(DD#B%O$' '# V#$8.L#=.N bd B(C $(=$(.(D'&D'($ %$& C(.(D'$&/( -D'($(..(#$0&D-.&.>#D(D( #0 9-$8(B-CC(/&8'O$(D(.&B' bd B(C DE$-D0.7'O9($( %$& :./#G$(0-#D(D3,(9(C/(00I35%#$(D#9($.-8'#9($L9-/8(C(/'&8($(.#BQ/(-D9-'($''-/ PC(/'&=PC(7/-8(V#$8.L#=(D(3 "#$P.-8$(/-80>(DD#B%O$-D0&9V#$8.L#=(D(=PC(7/-8(.'(C(D(-/&DC('Q/(C(' 7'&$Q(-C('(D-D'($9>707-C(L9#$'(B&(D(8#$'Q(.8$-9(.3_D8#$'9($.>#D&9C(DQ/(.(DC'C(/'&8($D(=P%#$LPDC.&BB(DB(C-D9-'&.>#D(D3]'-//(00Q/(C('Q(DM''('('.=O$$(.8>(B&8DM''(''-/8>(DD.8&='-/C((D8(/'(9-$8(B-C/(D('-/]DD#9&.>#DS#$0( #0S#$.887/'7$$PC.#BC(/'&8($D(%M/'(7'B#'./7''(D&9V#$8.L#=(DT.(9(C/(00 I3JU3 :K%#$C F(.(&$HL #0 +] 9&$ $(=$(.(D'($' B(C B-D.' '# =($.#D($ =P L9($ V#$8.L#=3]D%#$B&.>#D(D.#B%$&B8#B-V#$8.L#=(DQ/(#==.7BB($'-L(DL#/C'-/ ('&Q/($' =$&8.-. L9& 0>(/C($ &D&/M.( &9 89&/-'&'-9( -D'($9>7($3 *#9(C$(.7/'&'(D( %$& V#$8.L#=(D(($#==.7BB($'-8&=-''(/J#0(//($.Q$78'.#B0$7DD/&0%#$%#$'#/8D-D0 0>(DD#BL(/(&D&/M.(D3 \(' Q/( #0.P 0>(DD#B%O$'.&B'&/($ B(C =($.#D($ - ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC.#B ($ &D.9&$/-0( %#$.&'.-D0(D =P 87/'7$DE$-D0(D( #0 7'%#$B-D0(D &9 9-$8(B-C/($ 8DM''(' '-/ C-..(3 ] C-..( Q/( C(' %#87.($' =P P &9C(88( C( '# 9-$8(B-CC(/&8'O$(D(.#==/(9(/.($&9Q(L#9(D(#07'%#$C$-D0(D(-87/'7$DE$-D0(D(#0 L9#$C&DC-..(Q/-$C(88('&9]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PC3 ;DKD9 N55+.(/0*+,1O.+&1+24P#,1../&(/,,%*11(O((+#,*0)07+, :K%#$CF(.(&$HL($.#BD(9D'#9($-Q(.-''(/.(&9('$-8'C&'&.(''.#B-DD(L#/C($ ]DD#9&.>#DS#$0(..'O''(B#''&0($(.97$C($-D0($&9$(.7/'&'($#0(%%(8'($&9C($(. =$#.>(8'($Q(/M.'0>(DD#B(D$(88(-DC-8&'#$($3\(''(Q('M$&'C('-88(L&$9E$' Q(L#9%#$P.&B/(-DDC&'&%#$9-$8(B-C/(D(0>(DD#B]DD#9&.>#DS#$0(3A-L&$B(C &DC$(#$C&//($(C(C&'&.#B8&DQ(/M.(]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($.(0D('L('%#$ 87/'7$DE$-D0(D(#0L9&.#B8#BB($7'&99-$8(B-C/(D(3S#(D&9C(.(D'$&/( $(.7/'&'C-B(D.>#D(D(.#B($Q(.8$(9('($) Y'9-8/-D0&9.&B&$Q(-CN8#B=('&D.(#0D(''9($8 "&8'-.8-DD#9&.>#D#0(DC$-D0--DD#9&.>#D.&C%($C Y'9-8/-D0.#$-(D'($-D0XC393.3L9#$9-C'.'O''(B#''&8($D(8&D8&$&8'($-.($(..#B C$-%'.#$-(D'($'(N7'9-8/-D0.#$-(D'($'((//($B(0('-DD#9&'-9( Z8#D#B-.8($(.7/'&'($.#B#9($/(9(/.(N8#D87$$&D.((9D(N/ODD.#BL('#0 #B.('D-D0.7'9-8/-D0 "#$ S#$.8 87/'7$$PC. 9-$8(B-C/($ L&$ ( C(.&BB( C&'&(D(3 \($%#$ L&$ 9-0>(DD#B%O$' (D.=O$$(7DC($.O8(/.( Q/&D' B#''&0($D( &9.'O''( 0>(DD#B S#$.8 87/'7$$PC.9-$8(B-C/($%#$P%PC($(.97$C($-D0($&9C(.&BB(%#$L#/C(D(3+&$(=P C(DD( BP'(D L&$ C(' 9E$' B7/-0 P %#$('& (D.&BB(D/-0D-D0 &9 (0D('L('(D '-/ 16

20 ]DD#9&.>#D S#$0(. #0 S#$.8 87/'7$$PC. 9-$8(B-C/($ %#$ P BO'( Q(L#9(D( #0 7'%#$C$-D0(D( '-/ &8'O$(D( -DD(D%#$ 87/'7$DE$-D0(D(3,=O$$(7DC($.O8(/.(D Q/&D' B#''&8($D(&9S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($L&$Q/-''0>(DD#B%O$'.#B(D(/(8'$#D-.8.=O$$(7DC($.O8(/.(3 Y'0&D0.=7D8'(' %#$ C(DD( L&$ 9E$' '-/C(/-D0.-D%#$B&.>#D %#$ P$(D(244?'-/24463\(DD(#B%&''($D&9D=PB#''&0($ND&9D=P=$#.>(8'N.'O''(Q(/O= #0D&9D=P.'O''(#$CD-D03\-..(C&'&(D(L&$Q/-''.7==/($'B(C8#D'&8'-D%#$B&.>#D '-/.'O''(B#''&0($D(#0C&.=(.-(/'(G=#.'&C$(..($3 ;DKDJ F02&G1+24*2(25,2=00#421A#0P#,7+1./0*++55+.(/0*+,1O.+&1+, :K%#$CF(.(&$HL0>(DD#B%O$($C(P$/-0(R7DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(=P#==C$&0%#$ ]DD#9&.>#D S#$0(3 \-..( ($ '#C(/'3 "O$.' Q/-$ 7'9&/0'( Q(C$-%'($.'-/'.=O$.BP/ #B %#$9(D'D-D0($'-/=$#.>(8'('(''P$(''($&''-/.&0D%$&]DD#9&.>#DS#$0(Q/(B#''&''3 \(''( ($ C(.P8&/'( "O$G7DC($.O8(/.(D( T.( :K%#$C F(.(&$HLN 2446QU3 \($(''($ Q/-$ C('.&BB( 7'9&/0(' Q(C$-%'($ 8#D'&8'(' %-$( P$.(D($( %#$ P 0-.-D( 97$C($-D0($ &9 $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ &9 C(.'O''(C( =$#.>(8'(D(3 \(''( ($ C(.P8&/'( _''($G 7DC($.O8(/.(D( T.( :K%#$C F(.(&$HLN 2446&U3 ] C(DD( %#$Q-DC(/.( L&$ :K%#$C F(.(&$HL'-/0&D0=P('$-8'C&'&.(''.#B-'-//(00'-/C(D-DD.&B/(C(-D%#$B&.>#D(D#B $(.7/'&'($#0(%%(8'($N#0.P-DD(L#/C($(D$(88(Q&80$7DD.C&'&#B.'O''(B#''&0($D(3 ]C(DD(.'7C-(DL&$9-9&/0'PQ(DM''(#..&9C&'&%$&_''($G7DC($.O8(/.(D(C&C-..(- /&D0'.'O$$( 0$&C (DD "O$G7DC($.O8(/.(D( 8&$'/(00($ $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ &9 ]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($3 \('($9-8'-0P=P=(8(&'-88(&//(&9]DD#9&.>#DS#$0(.'>(D(.'($#0=$#0$&BB($($ #B%&''('&9R7DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(3"#$(8.(B=(/($-88(D(''9($8.=$#0$&BB($.#BS#$V(0-&Dl(D'$(.#%_K=($'-.(TSl_U#0<$(D&#B%&''('&97DC($.O8(/.(D(N (- L(//($ 'M=-.8( =$#%-/($-D0.G #0 '7$-.B(=$#0$&BB($.#B W&.'( #% S#$V&M G,('' D#$.8 89&/-'(' =P Q#$C('N ]DD#9&.>#D - $(-.(/-9.DE$-D0(D (//($ [$#%-/($-D0 &9 S#$0(.#B $(-.(BP/3 \(' ($ 0$7DD '-/ P &D'& &' #B /&0 L&/9=&$'(D &9 9-$8(B-C/(D(.#B ]DD#9&.>#D S#$0( &D9(DC($ #9($%#$ 87/'7$DE$-D0(D( ($ #B%&''(' &9 C( P$/-0( 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(3 ;DQ R+&>+(&)7202&G1+#74/,*+,)07 +&.($'=PC('$(C(/(D(&9&D&/M.(D.#B($Q(.8$(9('#9($NL&$C('Q/-''%#$('&''(D L(/L('/-0&D&/M.(&9C('$(Q(/M.'(.=O$.BP/(D(.&B'(D97$C($-D0&99-$8(B-C/(D(#0 =P '#'&/D-9P3 \(''( ($ %O$.'( 7DC($.O8(/.( &9.-''./&0 - S#$0(N #0 C(D ($ $(/&'-9' C(.8$-='-9-.-DD&'7$3 "#$P.-8$((DLOM89&/-'('-&D&/M.(D#0$&==#$'(DNL&$#==C$&0.0-9($#==D(9D'(D $(%($&D.(0$7==(%#$=$#.>(8'('3F(%($&D.(0$7==(DL&$Q(.'P''&9%O/0(DC(=($.#D($) 24 "2H+&&;TU+5+,201+7,/33+01$+*&+$$+, P240 E,720)121A#0 "2&''&L,:&0 3,'#&6-4#/1(/'.&%$'(&<&0(&( L&((&5$4&0 3,'#&6-4#/1(/'.&%$'(&<&0(&(

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal

HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal HJELPOMAT Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27 Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal Fredrik Fjeld s155554 s155524 s129199 s155552 PROSJEKT NR. 2011-27 Studieprogram: Postadresse:

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Sporene der hjemme. Willy Aagre

Sporene der hjemme. Willy Aagre Willy Aagre Sporene der hjemme Om 15 16-åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

!""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%&

!#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680%&;8&7406.%;5680%& "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122301 ""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%& & -..#1?&@%#0154&@%4:>&;8&A511#&B2'75C/&&& D0.%5&E15/2.#&E@& "#$%&'()&(*+,&-..

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere 1. Jørgen Andreassen Lie f. 1791, d. 15.05.1874 Født 1791 på gården Sigstad i Rennebu, Sør-Trøndelag (tidligere Indset Annex under Kvikne prestegjeld,

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

!! " # $% & ' " ( # )! ) * +# )! ),,,

!!  # $% & '  ( # )! ) * +# )! ),,, !"##$ !! "#$%&' " ( # )!) *+# )!),,, $-. / 0$ 1-2-223 - - 334 33-1 5 06 3 -. ' 333. -. ' 33' 32 %3 33. ' 1-3. 6 553 7*8* 9: 3& '- 3-1'- 2.3 -*656 -.31 ". -.. 1.- - 0 : -22. 2 1-.3 353-5- 3340 6-31 - -2''

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 3

Kommunestyrets vedtak 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak 3 Del 1 Økonomiske rammebetingelser Rådmannens kommentarer til budsjettet 11 Økonomiske rammer og forutsetninger i handlingsplanen 14 Del 2 Plan- og styringssystem

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel 6 Geometri Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 6. Vi ruker pytgorssetningen. h 5 + 6 h 5 + 36 h 6 h ± 6 Hypotenusen er 6. Vi ruker pytgorssetningen. h, 4 + 6,7 h h 5, 076 + 45, 04 50, 047

Detaljer

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+"$2

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+$2 L7)##*1$(E7)#'+-$F)$"#'(,%&'-.(/ &'(')*+$',- T&&7(#7)T+))2343+)5&1678#7(9#7)0-7)"-:&"91#1)5-7((&"%0@-7(#')%B7%9(#=)7#.9%17#71)9)0-7>9'(#"%#)?#()$7-%@#:1)A#::#:"B01#7)233C+)5&DE5)0&:1&&7:+)A9-F-:6%=)5E5G=)

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

"#$%&''()*+'+$,(*-!.,/*','0-/!#.!*1,$#-'2/,'0!,! 3+/0-!!

#$%&''()*+'+$,(*-!.,/*','0-/!#.!*1,$#-'2/,'0!,! 3+/0-!! "#$%&'(&)*$+,&--.,%/010201 "#$%&''()*+'+$,(*-.,/*','0-/#.*1,$#-'2/,'0, 3+/0-4##*+'5-''-$++06'0-7+/08#($&((-' 5,(9#:'#1;(- "#$%&'()&(*+,&-.. & "#$%&'(%)*#+&&',& -%../0$(122+0&3454645& & -%../0$$"$$+)&&,%271((#89/(/2"#9+&:"09("(;+0&%:&9)"2%+(

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B A BCD E F EB F B C ABCDEF AD D A B F C EB F CD D D D C A EDF B E C BD AD D A BD B A BD BD D D D B D A B BFBD FA D BD B D D BD BF BF B DFD BF FAD BD D FAD BF FAAF D B F BD AFA B F D F B FA D A D DD D A

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycé ç Ré C O 5.-7. - (CM1-6è) Læ LFRC b j. D å å å b N å å j h,,. D å h h,. FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅ L VURDERING GJENNOMFØRT H Må æ b h å j h h å h h j å j h, å å j b

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Å 1 2007..." 1 12 32

Å 1 2007... 1 12 32 : U E : U : E Å E I E : E Å Å E : O E Å E E Å E E Å E E E E Å E Å E : E E E U: Å : : E (I 22: 3) E : Å E E E U E Å Å Å : E : Å E : U : E Å U E Å Å Å Å E E Å E E ( 23 25) E E E Å E Å U Å Å E E (1) : (2)

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l.

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l. SANNSYNLIGHETSREGNING Terminologi Kombinatorikk Stokastisk Utfallsrom / utfall (enkeltutfall) - Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer