!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!"

Transkript

1 Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,) ,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(') )26)44,-.'7'.8$(9(') )26)44 A($.>#D)1I <D'&//.-C($)14J

2 :K%#$C F(.(&$HL ($ ('.8&DC-D&9-.8 &D&/M.(.(/.8&=.#B C#87B(D'($($ #0 7'9-8/($ 87DD.8&= - &D&/M.($N (9&/7($-D0($ #0 7'$(CD-D0($./-8 &' =#/-'-.8( #0.'$&'(0-.8( &8'O$($8&D%P('Q(C$(0$7DD/&0%#$.-D(Q(./7'D-D0($3:K%#$CF(.(&$HLQ/(('&Q/($'- 166? - ROQ(DL&9D #0 L&$.(/.8&= #0.P - S#$0( TR$-.'-&D.&DCU #0,9($-0( T,'#H8L#/BUN.&B' 8#D'#$ - +$7..(/.3,( VVV3#K%#$C3D# %#$ B($ -D%#$B&.>#D #B.(/.8&=('3 W-''(/) YDC($'-''(/ :==C$&0.0-9($) [$#.>(8'=($-#C() [$#.>(8'/(C($) "#$%&''($() W#BP/X'#B-C/($ Z8'87DD.8&=#B9-$8(B-C/(D(%#$87/'7$DE$-D0(D( SE$-D0.G#0L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' :8'#Q($2446G%(Q$7&$2414 W#$+#$0&$*&D.(D W#$+#$0&$*&D.(DN\#D&'(//&\([&#/-N+>O$D+$&.'&C#0*&$&/C "7$$( R#$'.&BB(DC$&0) F&==#$'(D -DD(L#/C($ (D 97$C($-D0 &9.'O''(#$CD-D0($ - S#$.8 87/'7$$PC#0]DD#9&.>#DS#$0(-%#$L#/C'-/87/'7$.#BDE$-D03 F(/(9&D'(9-$8(B-C/($($-C(D'-%-.($'#0C('($0>#$'(D97$C($-D0 &9 L9#$C&D C( '# #$0&D-.&.>#D(D( %7D0($($ - %#$L#/C '-/ 87/'7$DE$-D0(D(. 7'%#$C$-D0N QPC( 0(D($(/' #0 - %#$L#/C '-/.'O''(#$CD-D0(D(3 <D&/M.(D ($ Q&.($' =P /-''($&'7$N.'&'-.'-88N V#$8.L#=.B(C87/'7$DE$-D0(D(.&B''#.=O$$(7DC($.O8(/.($'-/ BP/0$7==(D3 2

3 <#,#,* R7/'7$DE$-D0(D(($QPC(-C(D=#/-'-.8(#0%&0/-0(C(Q&''(D-O8(DC(0$&CQ/-''&D.(''.#B P 9E$( -D'($(..&D'( 9(8.'DE$-D0($3 SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' L&$ - C(DD(.&BB(DL(D0N -.&B&$Q(-C B(C R7/'7$C(=&$'(B(D'('.&B' R#BB7D&/G #0 $(0-#D&/C(=&$'(B(D'('N -C(D'-%-.($' Q(L#9(' %#$ P O8( 87DD.8&=(D #B.'&'/-0(.'O''(B-C/($'-/87/'7$DE$-D0(D(3 \(DD(.'7C-(D'&$%#$.(0.'O''(#$CD-D0(D(.#B&CB-D-.'$($(.&9]DD#9&.>#DS#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 \( '# #$0&D-.&.>#D(D( L&$ 7/-8' %#$BP/N B(D 0-$ Q(00( O8#D#B-.8.'O''( '-/ 87D.'D($(3 ]DD#9&.>#D S#$0(. L#9(C%#$BP/ ($ P %$(BB( /ODD.#B DE$-D0.7'9-8/-D0N B(D. R7/'7$$PC('.8&/ %$(BB( 87D.'G #0 87/'7$%&0/-0 B&D0%#/C #0 89&/-'('3 \( '# #$0&D-.&.>#D(D( ($ -88( C( (D(.'(.'&'/-0( #$0&D-.&.>#D(D(.#B0-$.'O''('-/87D.'G#087/'7$3,'7C-(D Q&.($($.(0 =P (D /&D0 $(88( 8-/C($3 "#$ C(' %O$.'( /-00($ C#87B(D'($ #0.'&'-.'-88 '-/ 0$7DDN -.'#$ 0$&C %$& C( '# '-/.87CC.0-9(DC( #$0&D-.&.>#D(D(3 \(' ($ 9-C($(N.#B(DC(/&9=$#.>(8'('N&9L#/C'%(BV#$8.L#=.%#$PC-.87'($(C(&8'7(//(.=O$.BP/(D( B(C 87D.'G #0 87/'7$DE$-D0(D(N QPC( 7'O9($( #0 -D'($(..(#$0&D-.&.>#D($N.&B' C(' #%%(D'/-0( 9-$8(B-CC(/&==&$&'('3 ^#$8.L#=. ($ &9L#/C'-W$#B.ONW$#DCL(-BN:./#T2U#0R$-.'-&D.&DC3W-/.&BB(DL&$I?=($.#D($ B(C9-$8('-C-..(V#$8.L#=(D(3 A-C($( ($ C(' 0>(DD#B%O$' (D.=O$$(7DC($.O8(/.( '-/ B#''&8($( &9 '-/.87CC %$& R7/'7$$PC('3 ]DD(D%#$ 87D.' #0 87/'7$ ($ C(' R7/'7$$PC('.#B ($ C(D.'O$.'( '-/.87CC.M'($(D3SP$C('0>(/C($]DD#9&.>#DS#$0(N.P($C('L(D'('7'#0&D&/M.($' -D%#$B&.>#D %$& C( 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(.#B ]DD#9&.>#D S#$0( P$/-0 0>(DD#B%O$($3 _D Q(0$(D.(' &DC(/ &9 ]DD#9&.>#D S#$0(. '-/.&0D 0P$ '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 <$Q(-C('B(C.'7C-(D($0>(DD#B%O$'&9(''(&BQ(.'P(DC(&9B(C&$Q(-C($(-:K%#$C F(.(&$HL.&B' %O$.'(&B&D7(D.-. \#D&'(//& C& [&#/- 9(C *&DC(/.LOM.8#/(D +]3 _D $(%($&D.(0$7==( Q(.'P(DC( &9 C( '$( C(=&$'(B(D'(D(.#B.'P$ Q&8.'7C-(D.&B' $(=$(.(D'&D'($%#$]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PCL&$0-''9($C-%7//(-DD.=-//- &$Q(-C('3 ] SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' ($ C(' _-D&$ F77C.#B L&$ 9E$' =$-BE$ 8#D'&8'=($.#D3 A-'&88($&//(.#BL&$Q-C$&''%#$0#CB(C9-$8D-D0-&$Q(-C('3 R$-.'-&D.&DCNB&$.2414 *&$&/C"7$$(N&CB3C-$ :K%#$CF(.(&$HL<, 5

4 J

5 =00>#&*15#,(+70+&1+ "##$%&'"()**************************************************************************************************)+,"-.//$0)1* 2%%0$&%.%()**********************************************************************************) :BL(D.-8'(DB(C.'7C-(D ? 132 <D&/M.(D.-DDL#/C#0#==QM0D-D ? J \&'&-DD.&B/-D I 13? *(/L('/-0&D&/M.(#097$C($-D a R9&/-'('..-8$-D0#0%#$&D8$-D ,"-.//$0)4*,50/5'%6'.%($%$).)78'($)***********************************************************) ]D'($D&.>#D&/#0D&.>#D&/%#$.8D-D0#B87/'7$DE$-D0(D( \(%-D-.>#D&987/'7$DE$-D0($N-DD#9&.>#DN87/'7$(D'$(=$(DO$(D#0 9($C-.8&=-D ,"-.//$0)9* 531 ]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($ S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($ ,"-.//$0)A*,50/5'$%/'$-'$%B'$')8()&$'$<)C8?$&5/:8'&'.%($')**********************)93,"-.//$0)3* D5'&$'.%()"?)?.';$#.&0$%$<)'$<50/"/$')8()$::$;/$')*********************)9E?31 ]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($=P87D.'G#087/'7$DE$-D0.D-9P I?32 S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($ ?4?35 A7$C($-D0&9(%%(8'(D&9]DD#9&.>#DS#$0(.#0S#$.887/'7$$PC. 9-$8(B-C/($ a6,"-.//$0)F* "##$%0.(%.%()"?)?.';$#.&0$%$)8()?5'&$'.%()"?)8#)8() C?8'&"%)&$)5/:G00$')C?$'"%&'$)****************************************************)++ a31 a32 a35 _'&Q/($-D0.=$#.(..(D$(/&'($''-/]DD#9&.>#DS#$0(.G#0S#$.8 a3j *9&8$(9(.%#$P/M88(.B(C('&Q/($-D0.=$#.(..(Dc I4 a3? *9#$C&D.&B9-$8($]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($ -%#$L#/C'-/87/'7$DE$-D0(D(c I1 a3a "#$8/&$-D0($'-/B&D0/(DC(.&B.=-//B(//#B]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC I2 </'($D&'-9(.'$&'(0-($%#$PQ(C$(.&B.=-//B(//#B]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC I5?

6 ,"-.//$0)+*,8%;05<=8%)8()"%>$:"0.%($')*******************************************************)E3,"-.//$0)E* D$&0$(()***************************************************************************************)EE I31 d-''($&'7$/-.'( ii I32,=O$$(.8>(B&'-/S#$.887/'7$$PC..'O''(B#''&0($( I35 d-.'(#9($c(/'&0($(=pv#$8.l#=(d( I3J,=O$$(.8>(B&Q$78'=PV#$8.L#= a

7 ?2$$+0*,27 YDC($&$Q(-C('B(CL&DC/-D0.=/&D#B87/'7$#0DE$-D0=P=(8'(%/($($(=$(.(D'($%$& 87/'7$DE$-D0(D(&'C(DP9E$(DC(#%%(D'/-0(9-$8(B-C/(D(7DC($]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC-88(9&$'-/=&..('C(7'%#$C$-D0(D(.#B87/'7$DE$-D0(D(8&DBO'( DP$ C( OD.8($ P.8&=( DE$-D0 &9.-D 9-$8.#BL('3 [P Q&80$7DD &9 C(''( OD.8($ SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' TS*\U P %P O8' 87DD.8&= #B L9#$C&D (8.-.'($(DC(9-$8(B-C/($7DC($]DD#9&.>#DS#$0(9-$8($#9($%#$87/'7$DE$-D0(D(#0 #B C( ($ '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _D OD.8($ #0.P (D '-/.9&$(DC( 97$C($-D0 8DM''(' '-/ L9#$C&D #$CD-D0(D( 7DC($ S#$.8 87/'7$$PC8&DQ-C$&'-/P.'O''(87/'7$DE$-D0(D(3 \(DD(.'7C-(D ($ 0>(DD#B%O$' %#$ P O8( 87DD.8&=.0$7DD/&0(' #B L9#$C&D C( '# #%%(D'/-0( 9-$8(B-C/(D( %7D0($($ - %#$L#/C '-/ P.'-B7/($( 87/'7$.#B DE$-D03 S*\ L&$ - &$Q(-C('.&B&$Q(-C(' B(C R7/'7$C(=&$'(B(D'(' #0 R#BB7D&/G #0 $(0-#D&/C(=&$'(B(D'('3 `(C 7'0&D0.=7D8' - #==C$&0.0-9($. OD.8($.#B =$(.-.($' - 8#D87$$&D.(0$7DD/&0('N L&$=$#.>(8'('%#87.($'=P'$((/(B(D'($) e- (D #==/-.'-D0 &9 (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/($ L#. ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC.#B($$(''('B#'87/'7$DE$-D0(D( e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(9-$8($ e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(8&d7'%m//(l9($&dc$( ] 7'0&D0.=7D8'(' 8&D C( 7/-8( 9-$8(B-C/(D( L& Q('MCD-D0 QPC( %#$ &8'O$(D( -DD(D 87/'7$DE$-D0(D(#087/'7$Q&.($'DE$-D0.7'9-8/-D03SE$-D0.G#0L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' L&$ -B-C/($'-C &90$(D.(' =$#.>(8'(' '-/ 87D P #B%&''( 87/'7$DE$-D0(D(3 ]DD(D 87/'7$DE$-D0(D( %-DD($ 9- C(' L(D.-8'.B(..-0 P.8-//( B(//#B =$#C78'#$-(D'($' #0 Q(0-9(DL('.#$-(D'($' 87/'7$=$#C78.>#D3 \( 7/-8( 'M=(D( 87/'7$=$#C78.>#D L&$ 7/-8 B,#*/.(#,)+0(+,(./&(/,3,#*/.1A#0 C+7)4+0>+(1#,)+0(+,(./&(/,3,#*/.1A#0 "#$%&'&()*+,+#%'-./#( "#$%&'&0-%%1&2&1+& 3$01$4'&+ 5&' %%1&2&1+& 8$2&%'-./#+9-0+#-+(0$.&' 5:*&%'-./#+9-0+#-+(0$.&' ;'&.(0&.+1$4+)&1( "<$1(0&.+1$4+)&1( 5:*(,00(9&0,04+%-(&0+,$1 8$2(,00(9&0,04+%-(&0+,$1 \( %/(.'(.'&'/-0( 9-$8(B-C/(D( %#$ P %$(BB( 87/'7$DE$-D0(D( %-DD(. - S#$.8 87/'7$$PC #0 C(/9-. - ]DD#9&.>#D S#$0(3,(/9 #B Q(00( C-..( #$0&D-.&.>#D(D( 8&D.'O''(#==#B87/'7$DE$-D0(D(N($C('.9E$'7/-8(BP/.('D-D0($.#B/-00($'-/0$7DD %#$.'O''(D3,&BB(DL#/C($ (D C( '# #$0&D-.&.>#D(D(N.($ (D &' C(' ($ 8/&$( %#$.8>(//($ B(//#B C(B 8DM''(' '-/ L9-/8( #9($#$CD(C( BP/.('D-D0($ C( L&$3 "#$ ]DD#9&.>#D S#$0( ($ BP/('8DM''(''-/DE$-D0.7'9-8/-D0NB(D.R7/'7$$PC('%O$.'#0%$(B.'/(00($9(8'=PC(' 87D.'%&0/-0(3 ] C(DD(.'7C-(D ($ C(' -B-C/($'-C./-8 &' C(' ($

8 DE$-D0.7'9-8/-D0.#B($C('#9($#$CD(C(%#87.('3\(''(-DD(QE$($&'C('($L9#$C&D 9-$8(B-C/(D( Q-C$&$ - %#$L#/C '-/ (D'$(=$(DO$.8&=N -DD#9&.>#D #0 Q(C$-%'.7'9-8/-D0-87/'7$DE$-D0(D(.#B($C('.(D'$&/(3 ]244I0&9]DD#9&.>#DS#$0(#B/PD#0'-/.87CC=P9(/?B-//-&$C($8$#D($31N2?f &9 =(D0(D( 0-88 '-/ 87/'7$DE$-D0(D(N C9.3 H& a5 B-//-#D($ 8$#D($3 `P/' - &D'&// Q(9-/0D-D0($ N6f '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _'&Q/($($.'-=(DC #0 +(C$-%'.7'9-8/-D0.'-/.87CC.'#C '-/.&BB(D %#$ H& J? f &9 Q(9-/0D-D0(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(N B(D ('&Q/($($'-/.87CC.#B C('.'O$.'( 9-$8(B-CC(/(' - %#$L#/C '-/ C(DD(DE$-D0(D3 S#$.8 87/'7$$PC L&CC( >(DD#B S#$.8 R7/'7$%#DC (' Q7C.>('' =P 5Ia B-//-#D($%#$.'O''('-/87D.'#087/'7$3A-.($&/'.P&'S#$.887/'7$$PCL&$(D/&D0'.'O$$($&BB((DD]DD#9&.>#DS#$0('-/87D.'G#087/'7$#B$PC('3 \('($9-8'-0P9E$(8/&$#9($&'C('%-DD(.%/($(#%%(D'/-0(.'O''(#$CD-D0($=P87D.'G #087/'7$%(/'('3]'-//(00'-/8#BB7D&/(#0%M/8(.8#BB7D&/(B-C/($N($C(9-8'-0.'() "#DC%#$/MC#0Q-/C( "#DC%#$7'O9(DC(87D.'D($(,'&'(D.87D.'D($.'-=(DC Y'(D$-8.C(=&$'(B(D'(' \(D87/'7$(//(.8#/(.(88(D "#$ P 87DD( C-.87'($( 9-$8(B-C/(D(. (0D('L(' - %#$L#/C '-/ 87/'7$DE$-D0(D(N ($ C(' DOC9(DC-0PC&DD(.(0('Q-/C(&987/'7$DE$-D0(D(.7'%#$C$-D0($3\(''(9&$C($%#$('.(D'$&/' '(B& =P C( %(B V#$8.L#=..#B Q/( &$$&D0($'.#B (D C(/ &9 C(''( &D&/M.(&$Q(-C('3,(/9#B87/'7$%#/80(D($(/'($9(/C-0#=='&''&9L9($(D8(/'87/'7$Q$&D.>(..E$'$(88 #0.=(.-%-88( 7'%#$C$-D0($N 9&$ C('./P(DC( B(C C-.87.>#D(D( - V#$8.L#=(D( &' 7'%#$C$-D0(D(($0&D.8(/-8(=P'9($.&9Q$&D.>(D(DP$C('0>(/C($P7'9-8/(87/'7$.#B DE$-D03 A- L&$ C($%#$ L($ 9&/0' P =(8( =P 7'%#$C$-D0(D(.#B #==/(9C(..#B B(.' =$(..($(DC(&9%/(.'C(/'&0($(=P'9($.&9Q$&D.>($3Y'%#$C$-D0(D8&D#==.7BB($(.- %O/0(DC(=7D8'($) R#B=('&D.(7'%#$C$-D0(D gd&9c(.'o$.'(7'%#$c$-d0(d(%#$b&d0(87d.'d($(#087/'7$(d'$(=$(do$($($ B&D0(/ =P 8#BB($.-(// #0 &CB-D-.'$&'-9 8#B=('&D.( TO8#D#B-.'M$-D0N Q7C.>(''($-D0N/(C(/.(#0B&$8(C.%O$-D0('H3U3 *#/CD-D0.7'%#$C$-D0(D \(%E$$(.'(-DD(D87/'7$/-9('-C(D'-%-.($($.(0.#B(D'$(=$(DO$($NQ(C$-%'($(//($ 8#BB($.-(//( &8'O$($N C( ($ %O$.' #0 %$(B.' 87D.'D($( #0 87/'7$%#/8h %&0B(DD(.8($3 "$&G=$#.>(8'G'-/GQ(C$-%'.7'%#$C$-D0(D R7/'7$%(/'(' ($ -.'#$ 0$&C =$#.>(8'Q&.($'N C(' 9-/.- &' C(' ($ C( 87D.'D($-.8( =$#.>(8'(D(.#B($Q&.-.%#$=$#C78.>#D(D3 "-D&D.-($-D0.7'%#$C$-D0(D e(d($(/'#==/(9(.c('.#b('=$#q/(bp%p%-d&d.-($'0#c(%#$$('d-d0.-cb($-dd(d 87/'7$%(/'('3 I

9 \($.#B9-C$(-($%#87.('B#'C(8#D8$('(9-$8(B-C/(D(.#B]DD#9&.>#DS#$0(L&$ Q$78' %#$ P.'O''( 87/'7$DE$-D0(D(N ($ C('./-8 &' C( &//($ %/(.'( '-/.&0D(D( '-/ ]DD#9&.>#D S#$0( T#0.#B ($ #B%&''(' &9 R7DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(U - =($-#C(D 2445G244?U %#$C(/($.(0 =P (' %P'&//. 9-$8(B-C/($3 _D &D&/M.( &9 C(.'O$.'( 9-$8(B-C/(D( BP/' - &D'&// '-/.&0D 9-.($ &' _'&Q/($($.'-=(DC('.8-//($.(0 =#.-'-9' 7'3 \(''( 9-$8(B-CC(/('.8P$($ 0>(DD#B0P(DC( LOM(.' =P -DC-8&'#$(D( #B O8#D#B-.8 QE$(8$&%'N C(' 9-/.- /ODD.#BL('.7'9-8/-D0N O8' 8#D87$$&D.((9D( #0 #9($/(9(/.(3 A-$8(B-CC(/('.#B 8#BB($ D(.' Q(.' 7' =P C-..( -DC-8&'#$(D( ($ R7/'7$Q&.($' SE$-D0.7'9-8/-D0N 7DD'&'' %#$ -DC-8&'#$(D #9($/(9(/.(3 *($.8P$($ \-.'$-8'.7'9-8/-D0.'-/.87CCLOM($(3 6 "$-/&D.7'%#$C$-D0(D \( %/(.'(.#B C$-9($ -DD(D%#$ 87/'7$DE$-D0(D( ($.(/9.'(DC-0 DE$-D0.C$-9(DC( T(D8(/'=($.#D%#$('&8UN C( ($.P8&/'( %$-/&D.($( (//($ =$#.>(8'&D.&'' #0 &$Q(-C($ L>(BB(%$&3 ] &D&/M.(D.(. C(' DE$B($( =P L9& L(DL#/C.9-. ]DD#9&.>#D S#$0(. #0 S#$.8 87/'7$$PC..'O''(#$CD-D0($ L&$ %O$' '-/ &9 $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ Q/&D' '-/.&0D.B#''&8($D(3 "#$ P Q(/M.( C(''(N L&$ 9- %#$ ]DD#9&.>#D S#$0(. C(/ Q$78' C&'& %$& 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(%#$P$0&D0(D(2445'-/244?T_''($7DC($.O8(/.(D(U.#B($.&B/(' -DD 0>(DD#B :K%#$C F(.(&$HL. #==C$&0 %#$ ]DD#9&.>#D S#$0(3 \(''( C&'&.(''(' -DD(L#/C($ -D%#$B&.>#D #B $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ &9.'O''(D.#B ]DD#9&.>#DS#$0(L&$M''3 <CC-.>#D&/-'(' ($ ('.(D'$&/' Q(0$(= - 97$C($-D0 &9 9-$8(B-C/($3 \('.-($ D#( #B '-/'&8(' 9&$ &9L(D0-0 &9.'O''(D %#$ P Q/- $(&/-.($'3 ]DD(D 87/'7$DE$-D0(D( ($ C(' - ]DD#9&.>#DS#$0(.=#$'(%O/>((D/&D0'.'O$$(&DC(/=$#.>(8'($B(CLOM&CC-.>#D&/-'(' (DD B(C /&9 &CC-.>#D&/-'('3 \(' ($ C#0.'#$( %#$.8>(//($ B(//#B C( 7/-8( 87D.'G #0 87/'7$#B$PC(D(3 R7D.'LPDC9($8 T.BM88($ #0 Q->#7'($-U 7'B($8($.(0 B(C (D LOM &DC(/&9/&9&CC-.>#D&/-'('T=$#.>(8'(D(i&8'-9-'('(D(9-//(Q/-''0>(DD#B%O$'#0.P7'(D.'O''( %$& ]DD#9&.>#D S#$0(UN B(D. <$8-'(8'7$N +O8($N &9-.($ #0 Q/&C($ ('H3 #0 Y'O9(DC( 87D.'.8P$($ LOM' =P LOM &CC-.>#D&/-'('3 \(''( -DC-8($($ &' C(' -DD(D%#$ C-..( #B$PC(D( 0>(DD#B%O$(. =$#.>(8'($.#B - LOM 0$&C ($ &9L(D0-0( &9 #%%(D'/-0.'O''(3 W-/.&0D.B#''&8($D( L&$ Q/-''.=7$' #B =$#.>(8'(D(. Q-C$&0 '-/ C($(. O8#D#B-.8( $(.7/'&'($3,&B/('.(''=P=(8($J4=$#.(D'&'=$#.>(8'('-.'#$0$&CT.8P$J#0?UL&$ Q-C$&'' '-/ C($(. /ODD.#BL('.7'9-8/-D0N?I =$#.(D' '-/ O8' 8#D87$$&D.((9D( #0?4 =$#.(D''-/#9($/(9(/.(-.'#$0$&C3,&BB(D/-0D('B(C$(.7/'&'(D(%#$&//(C(.#B%P$'-/.&0D%$&]DD#9&.>#DS#$0(N($ =$#.>(8'(D(.Q-C$&0'-//ODD.#BL('.7'9-8/-D0D#(/&9($(3,($9-=P-L9-/8(D0$&C=$#.>(8'(D(L&$Q-C$&'''-/C(DO8#D#B-.8(QE$(8$&%'(D=P '9($. &9 Q$&D.>($ ($ '(DC(D.(D 8/&$3 [$#.>(8'(D( L&$ Q-C$&'' -.'($8($( 0$&C %#$ 8#BB($.-(//( 87D.'G #0 87/'7$DE$-D0($.#B WAG$&C-#N C(.-0D #0 &DD#D.(N $(8/&B(9-$8.#BL('(DDC(O9$-0(DE$-D0(D(3"#$8/&$-D0(D(8&D9E$(%/($(3"#$C(' %O$.'(($C('./-8&'=#'(D.-&/('%#$/ODD.#BL('($.'O$$(%#$C-..(Q$&D.>(D(NC($D(.' ($ C-..( Q$&D.>(D( -.'O$$( 0$&C 8#BB($.-(/' #$-(D'($' #0 %#$ C(' '$(C>(h C( 8#BB($.-(/' #$-(D'($'( 87/'7$Q$&D.>(D( L&$ -.'O$$( 0$&C C(D DOC9(DC-0( 8#B=('&D.(D %#$ P %P 7' O8#D#B-.8( 0(9-D.'($3 `P/(' 9-C($( - 7'9-8/-D0(D &9 9-$8(B-C/(D( %#$ 87/'7$DE$-D0(D( BP 9E$( P %P C( &DC$( Q$&D.>(D( '-/ P Q/- B($ /ODD.#BL('.#$-(D'($'#0%P=$#.>(8'(D('-/P0-.'O$$(O8#D#B-.8(0(9-D.'($3

10 S#$.8 87/'7$$PC L&$ - /-8L(' B(C ]DD#9&.>#D S#$0( (D #B%&''(DC( =#$'(%O/>( &9.'O''(#$CD-D0($3\('9&$C($%#$DOC9(DC-0P%#$('&('7'9&/0&9L9-/8(.'O''(#$CD-D0($ T%&0#B$PC($ #0 7DC($8&'(0#$-($U.#B.87//( C&DD( 0$7DD/&0(' %#$ C(D V(QQ&.($'(.=O$$(.8>(B&7DC($.O8(/.(D.#BL&CC('-/L(D.-8'P&9C(88($(.7/'&'($#0(%%(8'($&9 '-/.87CC(D(L#.B#''&8($D(3\&'&B&'($-&/('.#BQ/('-/0>(D0(/-00>#$'Q&.($($.(0=P(' 7'9&/0 &9 7DC($8&'(0#$-($iC(/#$CD-D0($ 7DC($ L9($' &9 C(.'#$( %&0#B$PC(D( '-/ S#$.8 87/'7$$PC3 Y'9&/0(' Q/( C(/. %#$('&'' =P Q&80$7DD &9 =$&8'-.8( L(D.MD.#B C&'&'-/0>(D0(/-0L('NC(/.=PQ&80$7DD&997$C($-D0($%#$('&''&9S#$.887/'7$$PCB(C L(D.MD '-/.'O''(#$CD-D0(D. (0D('L(' %#$ 7DC($.O8(/.(D. %#$BP/3 "O/0(DC(.'O''(#$CD-D0($T%&0#B$PC($U#0C(/#$CD-D0($i'-/'&8T7DC($8&'(0#$-($U&CB-D-.'$($'&9 S#$.887/'7$$PC($9&/0'7'%#$=($-#C(D244?G2446) <DC$(%#$BP/ +-//(C87D.'#087D.'LPDC9($8 R7/'7$QM00GF#B%#$87D.' d-''($&'7$ `7.-88,H(D(87D.' <D&/M.(D(($Q&.($'=P.9&$%$&#9($J?487D.'D($(#087/'7$%#/8.#BL&$%P''.'O''( %$& R7/'7$$PC(' -DD(D C-..( #$CD-D0(D(3 "#$ P 7'9-C( 87DD.8&=(D #B C($(. 9-$8.#BL('N ($ C(' -DDL(D'(' -D%#$B&.>#D #B C($(. #$0&D-.($-D0 &9 87/'7$9-$8.#BL('(DN-DD'(8'.Q-/C(#.93\(''(0-$('-D'($(..&D'Q&80$7DD.Q-/C(%#$P %#$.'P DE$-D0.9-$8.#BL('(D -DD(D 87D.' #0 87/'7$3 A-.($ Q/3&3 &' B&D0(/ =P %#$7'.-0Q&$ %-D&D.-($-D0N B&D0(/ =P $(..7$.($ '-/ P C$-9(.&/0 #0 B&$8(C.%O$-D0 #0 B&D0(/=P&CB-D-.'$&'-9($(..7$.($#==/(9(..#BC('$(9-8'-0.'(L-DC$-D0(D(B#'P.8&=( O8'( -DD'(8'($ %$& 87D.'G #0 87/'7$=$#C78.>#D(D3 \(' B(/C(. -B-C/($'-C -88( #B B&D0(/ =P.'O''(#$CD-D0($N (- L(//($ 8#B=('&D.( 9(C$O$(DC( C(' P 7'&$Q(-C(.O8D&C($#B.'O''(3 `-C/(D(.#BQ(9-/0(.&9S#$.887/'7$$PCQ$78(.L#9(C.&8(/-0'-/0>(DD#B%O$-D0&9 (D8(/'.'P(DC( #0 9-C($(%O$-D0 &9 (8.-.'($(DC( 87D.'=$#.>(8'($3 ] /&D0' B-DC$( 0$&C &D0-$.'O''(B#''&0($D( &D9(DC(/.(.#B$PC($.#B ('&Q/($-D0 &9 DM 9-$8.#BL('N 8#B=('&D.(L(9-D0 #0 D(''9($8.7'9-8/-D03 \(''( 8&D 'MC( =P &'.'O''(D %$& S#$.8 87/'7$$PC -88( Q-C$&$ '-/ #==QM00-D0 &9 /&D0.-8'-0 87D.'G #0 87/'7$=$#C78.>#D 0>(DD#B %#$ (8.(B=(/ Q(C$-%'($3 \(''( ($ (' 9-8'-0 %7DD.#B %#$'(//($ #.. &'.'O''(#$CD-D0(D(%$&S#$.887/'7$$PC-Q(0$(D.('0$&CQ-C$&$'-/DE$-D0.7'9-8/-D0#0 /&D0.-8'-0C$-%'3 e(d($(/'#0=p'9($.&987/'7$%(/'(d(%-dd($(d&'.'o''(#$cd-d0(d(q-c$&$-.'#$0$&c '-/%#$B-C/-D0&987D.'NO8'.&B&$Q(-CB(C&DC$(NO8'8#B=('&D.(#0.MD/-00>O$-D0&9 8#B=('&D.(3\('($B(0('-D'($(..&D'P.(&'.'O''(D%$&S#$.887/'7$$PCQ-C$&$'-/P 7'/O.(&DD(D#%%(D'/-0(//($=$-9&'.'O''(NL(/(Jaf.9&$($-.'#$0$&CL($3\('.-($D#( #B&'.'O''(D%$&S#$.887/'7$$PC.((.=P.#B(D9-8'-0=$(B-..#089&/-'('..'(B=(/ %#$P.O8(=(D0($&DC$(.'(C($3*(/(JJf$&==#$'($($&'.'O''(D-.'#$0$&C.8&=($ O8'(-DD'(8'($3 "O$.'=Pa3=/&..#09-C($(#9($B7/-0((%%(8'($&9.'O''(#$CD-D0(D(8#BB($%#$L#/C.#B($'M=-.88#BB($.-(//(./-8.#BP.8&=(O8'(-DD'(8'($#0.-8$(&$Q(-C.=/&..($3 \( /&D0' %/(.'(.#B B#''&$ '-/.87CC %$& S#$.8 87/'7$$PC 9-//( (D'(D -88( L& 0>(DD#B%O$'=$#.>(8'('-C('L(/('&''(//($L&0>(DD#B%O$'=$#C78.>#D(D-('B-DC$( #B%&D0 C($.#B C( -88( L&CC( B#''&'''-/.87CC3 \(''( Q('M$ &' 9-8&D.- &' S#$.8 87/'7$$PC.B-C/($L&$(DLOM0$&C&9&CC-.>#D&/-'('NC('9-/.-&'B-C/(D(-.'#$0$&C 14

11 (9D($P7'/O.(=$#C78.>#D($.#B(//($.-88(9-//(L&Q/-''0>(DD#B%O$'3,&BB(D/-0D($ 9-B(C$(.7/'&'($%$&]DD#9&.>#DS#$0(.87DC((%%(8'7DC($.O8(/.($#9($'-CN($C('(D Q('MC(/-0 %#$.8>(// - &DC(/(D( =$#.>(8'($ B(C /&9 &CC-.>#D&/-'('N C(' 9-/.- =$#.>(8'($.#B 9-//( Q/-'' 0>(DD#B%O$' (''($ =/&D(D( 7&9L(D0-0 &9 #%%(D'/-0.'O''(3 ]DD#9&.>#D S#$0(L&$%/($(-C(DD(0$7==(D3 \('($-B-C/($'-CQ('MC(/-0(%#$.8>(//($B(//#BC(7/-8(87D.'G#087/'7$#B$PC(D(#0 9-8&D=PQ&80$7DD&9$(.7/'&'(D(8#D8/7C($(B(C&'/-''($&'7$G#0B7.-88#B$PC('.MD(. P 9E$( B-DC$( &9L(D0-0( &9.'O''(D %$& S#$.8 87/'7$$PC (DD %#$ (8.(B=(/.H(D(87D.'(D#0Q-//(C87D.'#087D.'LPDC9($83\('L&$D#(B(C&'C('%-DD(.&DC$( -DD'(8'.8-/C($%#$/-''($&'7$#0B7.-88#0&'.H(D(87D.'(D#0Q-//(C87D.'(D-B-DC$( 0$&C-DD0P$-C('8#BB($.-&/-.($'(87/'7$/-93 YDC($.O8(/.(D&9C(88($9-C($(&'B#''&8($D(-L#9(C.&8($'-/%$(C.B(CR7/'7$$PC(' DP$C('0>(/C($C(&CB-D-.'$&'-9(.-C(D(&9#$0&D-.&.>#D(D.9-$8.#BL('3 \('($./P(DC(%#$9P$7DC($.O8(/.(&'C(.#B.O8($#0%P$.'O''(%$&S#$.887/'7$$PC - /-'(D 0$&C.O8($ (//($ %P$.'O''( %$& ]DD#9&.>#D S#$0(3 SP$ C(' 0>(/C($.O8($( '-/.'O''(#$CD-D0($-DD(D]DD#9&.>#DS#$0(N&9C(88('V#$8.L#=(D(&'C('-.'#$0$&C($ 87D.'D($(#087/'7$%#/8-DD(DC(C-.'$-8'.=#/-'-.8(9-$8(#B$PC(D(.#B.O8($#0%P$.'O''(%$&]DD#9&.>#DS#$0(#0&'C(-/-'(D0$&C%P$.'O''(%$&S#$.887/'7$$PC3 <D&/M.(D9-.($&'C('-88(($B7/-0P(D'MC-0-C(D'-%-.($(%&0#B$PC($T9-$8(B-C/($UL#. S#$.8 87/'7$$PC.#B.8-//($.(0 7' - =#.-'-9 (//($ D(0&'-9 $('D-D0 B(C L(D.MD '-/ L9#$9-C' 9-$8(B-CC(/(' Q-C$&$ '-/ P.8&=( DE$-D0.9-$8.#BL(' &9 87D.'G #0 87/'7$=$#C78.>#D(D3 R7/'7$%(/'('#087/'7$(D'$(=$(DO$.8&=($C(/'NC('9-/.-&'C('(D'(..O8(.(//($B#''&. =(D0($ %$& S#$.8 87/'7$$PC (//($ ]DD#9&.>#D S#$0(3 \(' %#$'(//($ #.. &' C(' ($ '#.'O''(-D.'-'7.>#D($.#B ($ 9(/C-0 %#$.8>(//-0(N B(C 7/-8 =#.-.>#DN 7/-8( Q(0$(=($ #0 D(C./&0.%(/' #0 &' C-..( '# -D.'-'7.>#D(D( -88( 7'%M//($ L9($&DC$(N C($&9 $&==#$'(D. '-''(/3 A-.($8/&$'&'C(7/-8(.'O''(#$CD-D0(D(L&$7/-8$#//(X-'$PCB(C#$0&D-.&.>#D(D(. %#$BP/3`(D.'-/'&8.#B.'O''(.&9R7/'7$$PC('=$-BE$'L&$87D.'D($-.8%#$B-C/-D0#0 89&/-'('.#B L#9(C$(.7/'&'N L&$ 9-$8(B-C/(D( - ]DD#9&.>#D S#$0(.-8$-D0 &9 &$Q(-C.=/&..($ #0 /ODD.#BL('.#B $(.7/'&'3 ]DD#9&.>#D S#$0(. 9-$8(B-C/($ Q-C$&$ #0.P'MC(/-0($('-/P'-/$(''(/(00(%#$/ODD.#B#0QE$(8$&%'-0DE$-D0.7'9-8/-D09(CP Q-C$&'-/D(''9($8.C&DD(/.($N8#B=('&D.(#.93 :K%#$C F(.(&$HL #0 +] B(D($N =P Q&80$7DD &9 C(D (B=-$-.#B ($ -DDL(D'(' - %#$Q-DC(/.(B(CC(''(=$#.>(8'('N&'C('($.'#$(7/-8L('($B(//#B]DD#9&.>#DS#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 R7D.'D($D( LO$($ -.'#$ 0$&C (D'(D '-/ L#. C(D (D( #$0&D-.&.>#D(DN(//($C(D&DC$(3<D'&//('B#''&8($(&9R7/'7$$PC('..'O''(#$CD-D0($.#B#0.P%P$B-C/($L#.]DD#9&.>#DS#$0(($./P(DC(/&93 \(''( '$(D0($ DOC9(DC ( 9E$( (' =$#Q/(BN #0.-'7&.>#D(D 0>(D.=(-/($.#B D(9D'C('##$0&D-.&.>#D(D(.%#$BP/3 \($.#B C(' -B-C/($'-C ($ (' OD.8( #B P.8&=( B($ DE$-D0 7' &9 87D.' #0 87/'7$N &9C(88($ 7DC($.O8(/.(D &' C(' ($ 8/&$( B&D0/($ - 9-$8(B-CC(/&==&$&'(' #9($%#$ 87/'7$DE$-D0(D(3A-9-/C&'$(88(%$(B'#%#$L#/C) \('(8.-.'($($-88(D#(Dj'-/'&8.8>(C(jB(//#BR7/'7$$PC('.#BL&$Q('MC(/-0( B-C/($ '-/.(8'#$(D #0.#B 7'9-8/($ 87D.'G #0 87/'7$9-$8.#BL(' - Q$(CC(D #0 ]DD#9&.>#DS#$0(.#B.8&/'&LPDC#BC(C(/(D(&987/'7$.(8'#$(D.#BL&$(' 'M=-.88#BB($.-(/'=#'(D.-&/3 11

12 \('($(D8/&$7'%#$C$-D09(C$87/'7$#08#B=('&D.(-C('#9-$8(B-CC(/&8'O$(D(3 ^#$8.L#=(D(=P=(8($.E$/-0&']DD#9&.>#DS#$0(..&8.Q(L&DC/($(L&$%#$/-'(D %#$.'P(/.(%#$87/'7$DE$-D0(D(..E$(0D(.-C($3,&B'-C-0%#$B-C/(.&'R7/'7$$PC(' L&$%#$/-'(D8>(DD.8&='-/87/'7$DE$-D0(D(7'(D%#$C(=&$.'O$.'(QM(D(-/&DC('3 ]%#$L#/C'-/(D'-/'&8.8>(C(N.P8&DC(''$(88(.(D&D&/#0-'-/%#$.8D-D0.%(/'('3:0.PL($ L&$C('#9($'-C9E$'.'#$'%#87.=PP.8&=(DE$-D07'&9C(D%#$.8D-D0(D.#B.8>($ 9(C 7D-9($.-'('($N LOM.8#/($ #0 -D.'-'7''($3 \(' ($ 0>(DD#B ":FSkG=$#0$&BB(' ('&Q/($' (D '-/'&8.8>(C( C( C(/(D( &9 %#$.8D-D0(D.#B L&$(' 8#BB($.-(/'=#'(D.-&/ Q/-$.'-B7/($' #0.'O''('3 _D '-/.9&$(DC( '(D8D-D0 87DD( B&D L&.('' %#$.(0 =P 87/'7$#B$PC('7'9-8/('-('.&B&$Q(-CB(//#BR7/'7$$PC('#0]DD#9&.>#DS#$0(3\(' ($ - C(DD(.&BB(DL(D0 D&'7$/-0 P =P=(8( &' C(' ($ -.E$C(/(.L(' DP$ C(' 0>(/C($ =$#C78'#$-(D'($'(87/'7$7''$M88&'C('8#BB($.-(//(=#'(D.-&/('%-DD(.3 ]97$C($-D0(D&99-$8(B-C/(D(#9(D%#$87/'7$DE$-D0(D(Q/-$C('9-8'-0P9E$('MC(/-0 =PL9-/8(9($C-($#09($C-.8&=-D0(DOD.8($&'9-$8(B-C/(D(.8&/%$(BB(3A-L&$P 0>O$( B(C QPC( 87D.'D($-.8( #0 O8#D#B-.8( 9($C-($ - (9&/7($-D0(D &9.'O''(#$CD-D0(D('-/87/'7$DE$-D0(D(3`(D.BP/('%#$S#$.887/'7$$PC($P.'O''(0#C 89&/-'('.87D.' ($ BP/(' %#$ ]DD#9&.>#D S#$0( P.8&=( &$Q(-C.=/&..($ #0.'-B7/($( O8#D#B-.8 9(8.' #0 9($C-.8&=-D03 \(' L&DC/($ #B 87/'7$ #0 O8#D#B-N 87D.' #0 8&=-'&/ %#$ Q(00( -D.'-'7.>#D($N B(D =P %#$.8>(//-0( BP'($3 `(D. S#$.8 87/'7$$PC Q-C$&$ B(C O8#D#B-.8.'O''( '-/ 87D.'D($( #0 =P C(D BP'(D Q$78($ O8#D#B-.8( 9-$8(B-C/($ %#$ P.'-B7/($( 87/'7$(DN 0-$ ]DD#9&.>#D S#$0( O8#D#B-.8.'O''( '-/ Q(C$-%'($.#BQ$78($87/'7$%#$P#==DPO8#D#B-.8(%#$BP/3 ]DD#9&.>#DS#$0()R7/'7$.#B9-$8(B-CC(/%#$O8#D#B- S#$.887/'7$$PC)Z8#D#B-.#B9-$8(B-CC(/%#$87/'7$,-C(D9--/-'(D0$&CL&$87/'7$DE$-D0($-S#$0(.#BC$-9($B&..(=$#C78.>#D#0.#B (8.=#$'($($ -.'#$.8&/&N ($ C(' /-'(.&DD.MD/-0 &' 97$C($-D0(D &9 9-$8(B-C/(D( %$& ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC 8&D.8>( 7'(/788(DC( 7' %$& /ODD.#BL('.8$-'($-($3 "#$ C(' %O$.'( ($ C(D O8#D#B-.8( &98&.'D-D0(D Q(.8>(C(D - 87/'7$DE$-D0(D(-S#$0(ND#(B&D0/(DC(=$-9&'%-D&D.-($-D08&D9E$(('7''$M88%#$3 \($D(.' L&$ S#$0( L&'' (D /&D0 '$&C-.>#D B(C #%%(D'/-0 %-D&D.-($-D0 &9 87D.' #0 87/'7$C($87/'7$=#/-'-.8($('D-D0./-D>($#09($C-($L&$9E$'&90>O$(DC(3*#/CD-D0(D(- 87D.'G#087/'7$%(/'('($-/-'(D0$&CO8#D#B-.8(#08#BB($.-(//(N.(/9C($=#'(D.-&/(' %#$O8#D#B-.8%#$'>(D(.'(($.'#$'3 `(C ]DD#9&.>#D S#$0(. %#$.'P(/.( &9 -DD#9&.>#D.#B B&$8(C.C$(9(' #0 /ODD.#BL('.C$(9(' #0 S#$0(. R7/'7$$PC. %#$.'P(/.( &9 DM.8&=-D0.#B 87D.'D($C$(9(' #0-88( /ODD.#BL('.C$(9('N.-($ C('.(0.(/9 &' 9-$8(B-C/(D( ($ '-/=&..(''#M''($/-0L('($#0&'87/'7$DE$-D0(D(N.#BQO$L&%#87.QPC(=P87D.'D($-.8 DM.8&=(DC(#0O8#D#B-.8/ODD.#BL('N%&//($B(//#B'#.'#/($3\('-D'($(..&D'(($&' C-..(9($C-(D(G87D.'D($-.889&/-'('#0DM.8&=-D0G#0XO8#D#B-.8/ODD.#BL('#0 -DD#9&.>#D X -88( DOC9(DC-09-. ($ - B#'.('D-D0 '-/ L9($&DC$(3 \(' ($ (D O8(DC( ($8>(DD(/.( &9 &'.8-//(' B(//#B =#=7/E$87/'7$ TB&..(=$#C7.($'U #0 %-D87/'7$ -88( /(D0($($/-8(L(D.-8'.B(..-0#0&'87D.'D($-.889&/-'('-88(DOC9(DC-09-.C(%-D($(.&9 #B C(' ($ (D /-'(D (/-'( (//($ B&..(D(.#B (''($.=O$ 87/'7$(D3 `(C B($ &9&D.($'( 87/'7$8#D.7B(D'($.#B (''($.=O$ 87D.'D($-.8 89&/-'(' 8&D (D %-DD( Q(C$-%'($ - =#=7/E$87/'7$(D T%-/BN B7.-88N.=-//U.#B ($ /-8( #$-(D'($' B#' C(' 87D.'D($-.8 DM.8&=(DC(#089&/-'('.B(..-0(.#B-C('%$-(#0&7'#D#B(%(/'('3 A-($-(D'-C/-0%&.(&97'9-8/-D0(D&987/'7$DE$-D0(D(3]7'9-8/-D0(D&9DM(DE$-D0($ ($ L(D.MD(' '-/ 87D.'D($D( #0 87/'7$(D'$(=$(DO$(D( 9-8'-0./-8&' 0#C( '&/(D'($ -88( 12

13 0P$'&='#08&D.'M$8(.#07'9-8/(.'-/PC$-9(8#BB($.-(/'NC($.#BC(OD.8($C('3\( O8#D#B-.8(.'O''(#$CD-D0(D('-/]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PCQO$7'9-8/(. 9-C($(7'%$&L9#$9-C'C(.'-B7/($($#0.'O''($-DC-9-C7(//(87D.'D($(N%$-/&D.($(#0.BP Q(C$-%'($ '-/ P #9($/(9( O8#D#B-.8 #0 L& (D /ODD.#B 9(8.'3 \($.#B 87/'7$(D'$(=$(DO$($-(D'-C/-0%&.(Q788($7DC($#09(/0($&/'($D&'-9(8&$$-($($.#B 0-$.-8$($(-DD'(8'($N8&DC('9E$(9&D.8(/-0PL(D'(C(B-DD-0>(D3\('($C(0#C( '&/(D'(D(N C(.8&=(DC( 8$(%'(D( #0 $-.-8#'&0D-D0.#B BP Q(9&$(. #0 =/(-(../-8 &' 7DC($.8#0(D &9 87D.'D($(N %$-/&D.($( #0.BP 87/'7$Q(C$-%'($ %P$ C(D $-8'-0( 0$#Q7DD(D'-/P7'9-8/(.(03 _D7'%#$C$-D09-C($(-S#$0(($P&98/&$(C('O8#D#B-.8(=#'(D.-&/(''-/L9($(D8(/' 87/'7$Q$&D.>( 7' %$& B7/-0L(' %#$ B&..(=$#C78.>#DiC-.'$-Q7.>#D #0 O8#D#B-.8 -DD'>(D-D03A-$8(B-C/(D(QO$'-/=&..(.L9-/8(D%&.(87/'7$DE$-D0(DQ(%-DD($.(0-B(C L(D.MD'-/87D.'D($-.8=$#C78'.#B(0D($.(0%#$.'#$.8&/&=$#C78.>#DN7'%#$C$-D0($ B(C 7/#9/-0 D(C/&.'D-D0 =P D(''('N Q(C$-%'.O8#D#B-.8 8#B=('&D.( #0 -DD.-8'N D(''9($8#0#$0&D-.($-D0&9Q$&D.>(DN0$&C&9-D.'-'7.>#D&/-.($-D0B(CB($3 YDC($.O8(/.(D&9C(88($#0.P&'C('($('=&$&C#8.&']DD#9&.>#DS#$0(.MD(.PDP Q(C$(%$&BB(C.'O''('-/87/'7$DE$-D0-C-.'$-8'(D(B(D.87/'7$DE$-D0(D(Q(%-DD($.(0 - QM(D(N L#9(C.&8(/-0 :./#3 +PC( D&.>#D&/ #0 -D'($D&.>#D&/ %#$.8D-D0 #B 87/'7$DE$-D0(D(. 9(8.' #0 7'9-8/-D0 &9C(88($ &' '$( %>($C(C(/($ &9 87D.'D($-.8 &8'-9-'('N87/'7$DE$-D0.9-$8.#BL('#09(8.'.8>($-C(.'O$.'(QM(D(3,&B'-C-0#==/(9(.S#$.887/'7$$PC.#B.(D'$&/-.'-.89(C&'87D.'D($(#087/'7$%#/8- C-.'$-8'(D( - B-DC$( 0$&C DP$ %$&B #0 %P$.'O''( (DD C(.#B Q#$ - QM(D(3 \(' 8&D.8M/C(.B&D0(%&8'#$($NB(D-D'($(..&D'PB($8(.(03 "#$C-]DD#9&.>#DS#$0(-.P/-'(D0$&C($8>(D'#0'-/'$(88($.(0.O8($(%$&87D.'G#0 87/'7$%(/'('($C('0$7DD'-/P.(DE$B($(L9#$C&DC($(..'O''(#$CD-D0($=$(.(D'($(. #00>O$(.8>(D'-87/'7$%(/'('3\('($#0.P9-8'-0P.(DE$B($(=P8#B=('&D.(DL#. ]DD#9&.>#DS#$0(..&8.Q(L&DC/($(#B87/'7$DE$-D0(D(C&%/($(87/'7$(D'$(=$(DO$($ 7''$M88($ &' C( -88( Q/-$ BO'' B(C =#.-'-9( L#/CD-D0($ #0 %#$.'P(/.( %#$ L9#$C&D C($(.9-$8.#BL('%7D0($($3 ] C(DD(.&BB(DL(D0(D ($ C(' 9-8'-0 P %$&BL(9( Q('MCD-D0(D &9 =$#.>(8'(D( - 87/'7$DE$-D0(D(h DM.8&=-D0.8>($ - =$#.>(8'(D( #0 C(' ($ #0.P =$#.>(8'.#B Q/-$ %-D&D.-($'&9S#$.887/'7$$PC3\('($QPC((D.'M$8(#0(D.9&8L('N(D.'M$8(%#$C- =$#.>(8'%#$B(D($8$(&'-9'DM.8&=(DC(#0%/(8.-Q(/NB(D(D.9&8L('DP$C('0>(/C($P %P '-/ L(D'( 7' O8#D#B-.8( 0(9-D.'($ %#$C- DP$ =$#.>(8'(D( &9./7''(..P 9-C($(%O$(. 9($8(D($%&$-D0(//($9-C($(/&D0.-8'-0C$-%'3 15

14 1J

15 @23)((+&;D =00&+*0)07 ;D; E$>+01).(+0$+*1(/*)+0 YDC($&$Q(-C('B(CL&DC/-D0.=/&D#B87/'7$#0DE$-D0=P=(8'(%/($($(=$(.(D'($%$& 87/'7$DE$-D0(D(&'C(DP9E$(DC(#%%(D'/-0(9-$8(B-C/(D(7DC($]DD#9&.>#DS#$0(#0 S#$.887/'7$$PC-88(9&$'-/=&..('C(7'%#$C$-D0(D(.#B87/'7$DE$-D0(D(8&DBO'( DP$C(OD.8($P.8&=(DE$-D0&9.-D9-$8.#BL('3"/($('$&88%$(B7'%#$C$-D0($B(C %-D&D.-($-D0 &9 %#$$('D-D0.-Cb($ - (D ('&Q/($-D0.%&.(3 \(' Q/( #0.P =P=(8' &' 87/'7$DE$-D0(D(-88(=$-#$-'($(.&9Q&D8($#0&DC$(=$-9&'(%-D&D.-($-D0.-D.'-'7.>#D($3 \(DD('M=(DDE$-D0($B&D0/($-.'#$0$&C$(&/&8'-9&ND#(.#B0>O$&'=&D'(.-88($L(' Q/-$=$#Q/(B&'-.83 S#(D &9 C-..( 7'%#$C$-D0(D( ($ #0.P =P=(8' - (D $&==#$' 7'&$Q(-C(' %#$ S#$C-H ]DD#9&'-#Dl(D'$( 1 3]C(''(&$Q(-C('($C('-'-/(000>#$'(D.'$&'(0-.8&D&/M.(&9C( 8$(&'-9( DE$-D0(D(3 ] C(DD( 7DC($.'$(8(. C(' &' C(' ($ BM( B-C/($ '-/0>(D0(/-0 '-/ 87/'7$BP/NB(D&'=(D0(Q$78(D($%#$/-'($(''('B#'DE$-D0.7'9-8/-D03\('=P=(8(. #0.P&'C('($(D%#$/O.8#Q/-D0B(//#B87/'7$DE$-D0(D(#0=#/-'-887'%#$B-D0(D=P #B$PC('3F&==#$'(D'$(88($#0.P%$(B&'C('L($.8($%#$/-'(D(D'$(=$(DO$.8&=.PDC #0&'C('($(D%#$/&90$&C&98#BB($.-&/-.($-D0-C(8$(&'-9(DE$-D0(D(-S#$0(- %#$L#/C'-/-&DC$(D#$C-.8(/&DC3 [P Q&80$7DD &9 C(''( OD.8($ SE$-D0.G #0 L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' TS*\U P %P O8' 87DD.8&= #B L9#$C&D (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/($ 7DC($ ]DD#9&.>#D S#$0( 9-$8($ #9($%#$ 87/'7$DE$-D0(D( #0 #B C( ($ '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _D OD.8($ #0.P (D '-/.9&$(DC( 97$C($-D0 8DM''(' '-/ L9#$C&D #$CD-D0(D( 7DC($ S#$.8 87/'7$$PC 8&D Q-C$& '-/ P.'O''( 87/'7$DE$-D0(D(3 ;D9 F02&G1+01)00>#&*#7#33HG70)07 ] 8#D87$$&D.(0$7DD/&0(' %#$ #==C$&0(' 7DC($.'$(8(. C(' &' C(' =($ - C&0 ($ /-'( (B=-$-.80$7DD/&0%#$P'$(88(D#(D8#D8/7.>#D#BL9#$C&D(8.-.'($(DC(9-$8(B-C/($ 7DC($ ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC BO'($ 87/'7$DE$-D0(D(. Q(L#9 #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('($3 \(' ($ C($%#$ OD.8(/-0 P %P O8' 87DD.8&= #B L9#$C&D (8.-.'($(DC(9-$8(B-C/($7DC($]DD#9&.>#DS#$0(9-$8($#9($%#$87/'7$DE$-D0(D(#0 #B C( ($ '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( #0 7'9-8/-D0.B7/-0L('(D( '-/ 87/'7$DE$-D0(D(3 _D OD.8($ #0.P (D '-/.9&$(DC( 97$C($-D0 8DM''(' '-/ L9#$C&D #$CD-D0(D( 7DC($ S#$.8 87/'7$$PC8&DQ-C$&'-/P.'O''(87/'7$DE$-D0(D(3 `(C 7'0&D0.=7D8' - #==C$&0.0-9($. OD.8($.#B =$(.-.($' - 8#D87$$&D.(0$7DD/&0('N L&$=$#.>(8'('%#87.($'=P'$((/(B(D'($) e- (D #==/-.'-D0 &9 (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/($ L#. ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC.#B($$(''('B#'87/'7$DE$-D0(D( e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(9-$8($ 1DC'&$(,2&&C-0-<*4'&&0%$%&')-'(>&E-'.,C'&4,-0FG-<H1&<,04I'&$(,2&I-0+/1($0C*JK3F 1?

16 e-(d97$c($-d0&9l9#$c&d9-$8(b-c/(d(8&d7'%m//(l9($&dc$( ]7'0&D0.=7D8'('8&DC(7/-8(9-$8(B-C/(D(L&Q('MCD-D0QPC(%#$&8'O$(D(--DD(D 87/'7$DE$-D0(D(#087/'7$Q&.($'DE$-D0.7'9-8/-D03SE$-D0.G#0L&DC(/.C(=&$'(B(D'(' L&$ -B-C/($'-C &90$(D.(' =$#.>(8'(' '-/ 87D P #B%&'( 87/'7$DE$-D0(D(3 A(C =$#.>(8'0>(DD#B%O$-D0(D($C(%-D-.>#D(D#0#=($&.>#D&/-.($-D0(D&9C-..(DE$-D0(D(.#BL&$Q/-''Q(DM''('-L&DC/-D0.=/&D#B87/'7$#0DE$-D0.&B'Z.'/&DC.%#$.8D-D0. 8&$'/(00-D0&987/'7$DE$-D0(D(-S#$0(T*&$&/C.(DNB3%/3244JU/&0''-/0$7DD3 YDC($0-.C('(DDE$B($(7'CM=-D0&9C('$(=$#Q/(B.'-/-D0(D(3 ;D9D; +PC( ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC Q(9-/0($ B-C/($ '-/ 87/'7$DE$-D0(D( 0>(DD#B('Q$(C'.=(8'($&99-$8(B-C/($3`(C'&D8(=PP#==DPQ(.'B7/-0$(.7/'&'($ 1a E33&)1() )1(+,+0*+4),.+$)*&+, A- 0-$ (D #9($.-8' #9($ C( 7/-8( 9-$8(B-C/(D( L#. ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 ;D9D9 I/,*+,)0724>4#,*204),.+$)*&+0+4),.+, *9#$C&D 9-$8(B-C/(D( 9-$8($ L&DC/($ =$-BE$' #B '# '-D0) ] L9-/8(D 0$&C 9-$8(B-C/(D( BO'($ 87/'7$DE$-D0(D(. Q(L#9 #0 L9-/8( $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ 9-$8(B-C/(D(Q-C$&$'-/3"#$P87DD(Q(.9&$(C-..(.=O$.BP/(D(=P(D0#CBP'(NL&$9- Q(DM''('('.(''&9B($C('&/>($'(.=O$.BP/-.=O$$(7DC($.O8(/.($#0V#$8.L#=.) *9-/8( 7'9-8/-D0.B7/-0L('($ L&$ 87/'7$DE$-D0(D(c *9-/8( Q(L#9 L&$ C( %#$ P 87DD(7'9-8/(.(09-C($(c ] L9-/8(D 0$&C ($ C( (8.-.'($(DC( 9-$8(B-C/(D( '-/=&..(' C( Q(L#9(D(.#B 87/'7$DE$-D0(D(L&$c*9&($Q$&B(CC((8.-.'($(DC(9-$8(B-C/(D(#0L9#$C&D 8&D C( 9-C($(7'9-8/(.c *9& ($ -88( Q$&c *9#$C&D Q-C$&$ 9-$8(B-C/(D( '-/ P 8#B=/(''($(&8'O$(D(.$(..7$.($c *9#$.'#$Q('MCD-D0L&$9-$8(B-C/(D(%#$$(&/-.($-D0(D&9=$#.>(8'(D(NC('9-/.- L9#$C&D($&CC-.>#D&/-'('(Dc]L9-/8(D0$&CQ-C$&$9-$8(B-C/(D('-/P7'/O.(&DD(D %-D&D.-($-D0c *9-/8( $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ %O$($ =$#.>(8'(D( '-/c ] L9-/8(D 0$&C Q-C$&$ C( '-/ 7'9-8/-D0 &9 D(''9($8N 8#B=('&D.(L(9-D0 =P.(D'$&/( #B$PC($N -DD#9&.>#DN Q(C$-%'.('&Q/($-D0N #9($/(9(/.(N.'M$8-D0 &9 8#D87$$&D.((9D( #0 /ODD.#BL('.7'9-8/-D0c *9-/8(87/'7$(//(#==/(9(/.($Q-C$&$9-$8(B-C/(D('-/c A-L&$/&0'.'#$9(8'=PP'$(88(-DD7/-8(&8'O$($%$&87/'7$DE$-D0(D(%#$P.9&$(=P C-..( =$#Q/(B.'-//-D0(D(3 \(''( 0>(/C($ QPC( (D8(/'B#''&8($( &9 %-D&D.-($-D0 %$& C( 7/-8( 9-$8(B-C/(D( B(D #0.P -D'($(..(#$0&D-.&.>#D($ #0 &8'O$($ %$& 9-$8(B-CC(/&==&$&'('#0/#8&/BMDC-0L('($=P87D.'G#087/'7$#B$PC('3]'-//(00L&$ C('Q/-''0>(DD#B%O$'(D.=O$$(.8>(B&Q&.($'7DC($.O8(/.(#0(D&D&/M.(&9&//($(C( -DD.&B/(C(C&'&%$&.'O''(B#''&0($(3\('B('#C-.8(#==/(00('($DE$B($(Q(.8$(9('- B('#C(8&=-'(/('T135U3 ;D9DJ I/,*+,)0724>4#,*204),.+$)*&+0+.20/(5G&&+>4+,20*,+

17 #0 %P (' 9-$8(B-CC(/&==&$&'.#B ($ 0#C' '-/=&..(' 7'%#$C$-D0(D( '-/ &8'O$(D( -DD(D 87/'7$DE$-D0(D(N ($ C(' 9-8'-0 P L& (' L(/L('/-0 9-$8(B-CC(/&==&$&'3 "O/0(DC( =$#Q/(B.'-//-D0($L&$9E$'/&0''-/0$7DD-.'7C-(D) ] L9-/8(D 0$&C #==/(9(. C( #%%(D'/-0( 9-$8(B-C/(D(.#B L(/L('/-0(c,&B9-$8($ 9-$8(B-C/(D(=P(D0#CBP'(c *9#$C&D %7D0($($.&B.=-//(' B(//#B ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PCc *9#$C&D7'%M//($9-$8(B-C/(D(-C('#-D.'-'7.>#D(D(L9($&DC$(c ] L9-/8(D 0$&C ($ 9-$8(B-C/(D( '-/=&..(' 7/-8( %&.($ - (D (D'$(=$(DO$.iQ(C$-%'.i7'O9($.7'9-8/-D0c_$C('Q(L#9%#$.'($8($(%#87.-D#(D %&.($c A- L&$ /&0' 9(8' =P P 97$C($( C( 9-8'-0.'( 9-$8(B-C/(D( -.'O$.' 0$&CN C9.3 C( 9-$8(B-C/(D( C($ C(' 0-. B(.' =(D0($ #0 %/(.' =$#.>(8''-/.&0D3 W-/ '$#.. %#$ ('./-8' %#87.L&$&//(9-$8(B-C/(D(Q/-''&D&/M.($'#097$C($'-&D&/M.(D3 ;DJ 8+(#*)1.#33&+77 "#$P0>(DD#B%O$(.'7C-(D#0Q(.9&$(=$#Q/(B.'-//-D0(D(=P(DL(D.-8'.B(..-0BP'(N L&$C('9E$'DOC9(DC-0P&D9(DC((D'-/DE$B-D0Q(.'P(DC(&9%/($(B('#C($3\(''(($ -//7.'$($'-%-07$(D7DC($3 H.(5')1)/5&.$%<)#$/8&.<;$)8--0$(() \(DB('#C-.8('-/DE$B-D0(D.#B($Q$78'8#BQ-D($($7/-8(C&'&-DD.&B/-D0.B('#C($ #0&D&/M.('-/DE$B-D0($3,#B%-07$(D#9(D%#$9-.($Q(.'P$C&'&-DD.&B/-D0QPC(&9(D -D%#$B&'-9 C(/ C($ 9- -C(D'-%-.($($ C( 9-8'-0.'( 9-$8(B-C/(D( #0.'O''(#$CD-D0(D( '-/ ]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PCN(D89&/-'&'-9C(/B(CV#$8.L#=#0-D'($9>7($N.&B' (D 89&D'-'&'-9 C(/ B(C.7$9(M3 A- Q$78($ Q(9-..' B('#C('$-&D07/($-D0 9(C P 8#BQ-D($(QPC(89&/-'&'-9(#089&D'-'&'-9(C&'&%#$P87DD(0-(DL(/L('/-0&D&/M.(&9 L9#$C&D9-$8(B-C/(D(%7D0($($#9($%#$87/'7$DE$-D0(D(3 R7/'7$DE$-D0(D( ($ - /-'(D 0$&C 7DC($.O8' - S#$0( #0 0(D($(/' %-DD(. C(' /-'( %#$.8D-D0 =P L9#$C&D #%%(D'/-0(.'O''(#$CD-D0($ %7D0($($ #9(D%#$ 87/'7$DE$-D0(D(3,#B('DM''#0$(/&'-9'77'%#$.8('#B$PC(L&$C('9E$'9-8'-0PBO'(87/'7$%#/8#0 87/'7$(D'$(=$(DO$($ &D.-8'G'-/G&D.-8' - V#$8.L#=(D( #0 LO$( #B C($(.

18 .-'7&.>#D.#==/(9(/.(N C($(. 7'%#$C$-D0($ 0(D($(/' #0 L#/CD-D0($ '-/ 9-$8(B-CC(/&8'O$(D( #0 C($(..'O''(#$CD-D0($3 \-..( V#$8.L#=(D( Q&$ =$(0 &9 %#87.0$7==(-D'($9>7($%#$C-C(/'&0($D(%-880#C'-C'-/P.D&88(%$-''3A-%-88.P/(C(. (D 0#C -DD.-8' #0 %#$.'P(/.( %#$ C($(..-'7&.>#D #0 C($(. #==%&'D-D0($ #B.'O''(#$CD-D0(D( $(D' 0(D($(/'3 \(DD( -D%#$B&.>#D(D ($ =$(.(D'($' - 8&=-''(/ J3 \(DD( -DD.-8'(D ($ #0.P Q$78' '-/ P '#/8( $(.7/'&'(D( &9 C( 89&D'-'&'-9(.=O$$(7DC($.O8(/.(D(.#BQ/-$=$(.(D'($'-8&=-''(/?3 ;DJD; 1I =*+0()5).21A#0#7H+1.,)4+&1+244),.+$)*&+, ] 8#D87$$&D.(0$7DD/&0(' =P=(8(. C(' &' 87/'7$DE$-D0(D( #B%&''(. &9 C( %/(.'( 9-$8(B-C/(D( '-/ ]DD#9&.>#D S#$0(3 ]B-C/($'-C #=($($($ ]DD#9&.>#D S#$0( B(C (D #B%&''(DC( =#$'(%O/>( &9 9-$8(B-C/($N #0 C(' L&$ 9E$' DOC9(DC-0 P %#$('& (D 8&$'/(00-D0&9L9-/8(9-$8(B-C/($.#BQ(DM''(.LM==-0.'3]C(DD(.&BB(DL(D0(DL&$ 9--D9#/9($']DD#9&.>#DS#$0(.'(&B8DM''(''-/87/'7$G#0#==/(9(/.(.DE$-D0($3,#B (D '-//(00.-D%#$B&.>#D.8-/C( L&$ C&'& %$& ]DD#9&.>#D S#$0(. P$/-0( 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.($N.#B0>(DD#B%O$(.&9:K%#$CF(.(&$HLNQ/-''/&0''-/0$7DD %#$P-C(D'-%-.($(L9-/8(9-$8(B-C/($.#B&D9(DC(.-L9-/8('#B%&D0#9($%#$87D.'G#0 87/'7$DE$-D0(D(3*($L&$9-=$-BE$'L(D'('C&'&%$&C(.P8&/'(_''($G7DC($.O8(/.(D( T.(B($#BC(''(-&9.D-''13J35U3 ]'-//(00'-/9-$8(B-C/(D(-]DD#9&.>#DS#$0(DM'($87/'7$DE$-D0(D(0#C'&9.'O''(G #$CD-D0($-S#$.887/'7$$PC.#BQ/&D'&DD('%#$9&/'($S#$.887/'7$%#DC3e>(DD#B 8#D.7/'&.>#D($B(CS#$.887/'7$$PCL&$C('Q/-''%#$('&''('7'9&/0Q/&D' #$0&D-.&.>#D(D..'O''(#$CD-D0($3\(''(($DE$B($(#B'&/'-8&=-''(/5#0?3 ;DK L2(2)0012$&)07 \&'&-DD.&B/-D0(D'-/C(DD(.'7C-(DL&$Q(.'P''&9'#L#9(C(/(B(D'($)^#$8.L#=.#0 -D'($9>7($.&B'(DV(QQ&.($'.=O$$(.8>(B&7DC($.O8(/.(3 ;DKD; M#,.1>#31 "#$BP/('B(C-D'($9>7(D(0>(DD#BV#$8.L#=.L&$%O$.'#0%$(B.'9E$'P&9C(88(- L9-/8(D 0$&C 9-$8(B-C/(D( BO'($ 87/'7$DE$-D0(D(. Q(L#9 #0 - L9-/8(D 0$&C C( #%%(D'/-0( 9-$8(B-C/(D( #==/(9(..#B L(/L('/-0(3 \(' L&$ Q/-'' /&0'.'#$ 9(8' =P P '$(88(-DD7/-8(&8'O$($%$&87/'7$DE$-D0(D(%#$P.9&$(=PC-..(=$#Q/(B.'-//-D0(D(3] '-//(00 L&$ C(' 9E$' 9-8'-0 P.-8$( 9&$-&.>#D - &8'O$(D(. 0(#0$&%-.8( =/&..($-D0 %#$ P &9C(88( (9(D'7(//( 0(#0$&%-.8( %#$.8>(//($3 \($%#$ L&$ C(' Q/-'' 0>(DD#B%O$' %(B V#$8.L#=. =P %-$( 7/-8(.'(C($ - S#$0( /&DC(' C($ $(=$(.(D'&D'($ %$&.(D'$&/( -D'($(..(#$0&D-.&.>#D($ - 87/'7$DE$-D0(DN &8'O$($ -DD(D 87/'7$DE$-D0(D( #0 $(=$(.(D'&D'($%$&9-$8(B-CC(/&8'O$(D(.(/9.&B'/#8&/(BMDC-0L('($L&$C(/'&''3 Y' #9($ #$0&D-.&.>#D.$(=$(.(D'&D'($ L&$ $(=$(.(D'&D'($ %#$ 9-$8(B-CC(/&8'O$(D( C(/'&''3\(''(0>(/C($S#$.887/'7$$PC.&B']DD#9&.>#DS#$0(=P.(D'$&/' #0 /#8&/' D-9P3 ] '-//(00 L&$ $(=$(.(D'&D'($ %#$ %M/8(.8#BB7D(D(N 8#BB7D(D(N 87DD.8&=.=&$8($N87/'7$-D87Q&'#$($#0('&Q/($($.(D'$&Q/-''-D9-'($'3\('Q/(#0.P/&0' #== '-/ &' V#$8.L#=(D(.87//( L& 0#C $(=$(.(D'&.>#D %$& DE$-D0.7'O9($(3 \-..( Q/( 9&/0' 7' Q&.($' =P -DD.=-// %$& 0#C( -D%#$B&D'($N B(D #0.P 9(C P -C(D'-%-.($(

19 -D'($(..&D'( &8'O$($.#B C(/. L&$ %P'' C(/. -88( L&$ %P'' #B.O8'( B-C/($ %$& ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC3 \(' Q/( 9-C($( /&0' 9(8' =P P L& $(=$(.(D'&D'($ %#$ C( 7/-8( C(/(D( &9 87/'7$DE$-D0(D(N 8>ODD.Q&/&D.(.&B' $(=$(.(D'&.>#D &9 7D0( 7'O9($(3 Y'9&/0(' Q/( C(/9-. 0>#$' - C-&/#0 B(C $(%($&D.(0$7==(D3 [PL9($V#$8.L#=Q/(C('/&0'#=='-/C(/'&8(/.(%$&1?G24$(=$(.(D'&D'($%$&C(7/-8( 0$7==(D(./-8&'-&/'I?=($.#D($L&$Q-C$&''B(C-D%#$B&.>#D=PC(DD(BP'(D3 \(?V#$8.L#=(D(Q/(&$$&D0($'-W$#B.ONW$#DCL(-BNR$-.'-&D.&DC#0:./#3]:./# Q/( C(' 0>(DD#B%O$' '# V#$8.L#=.N bd B(C $(=$(.(D'&D'($ %$& C(.(D'$&/( -D'($(..(#$0&D-.&.>#D(D( #0 9-$8(B-CC(/&8'O$(D(.&B' bd B(C DE$-D0.7'O9($( %$& :./#G$(0-#D(D3,(9(C/(00I35%#$(D#9($.-8'#9($L9-/8(C(/'&8($(.#BQ/(-D9-'($''-/ PC(/'&=PC(7/-8(V#$8.L#=(D(3 "#$P.-8$(/-80>(DD#B%O$-D0&9V#$8.L#=(D(=PC(7/-8(.'(C(D(-/&DC('Q/(C(' 7'&$Q(-C('(D-D'($9>707-C(L9#$'(B&(D(8#$'Q(.8$-9(.3_D8#$'9($.>#D&9C(DQ/(.(DC'C(/'&8($D(=P%#$LPDC.&BB(DB(C-D9-'&.>#D(D3]'-//(00Q/(C('Q(DM''('('.=O$$(.8>(B&8DM''(''-/8>(DD.8&='-/C((D8(/'(9-$8(B-C/(D('-/]DD#9&.>#DS#$0( #0S#$.887/'7$$PC.#BC(/'&8($D(%M/'(7'B#'./7''(D&9V#$8.L#=(DT.(9(C/(00 I3JU3 :K%#$C F(.(&$HL #0 +] 9&$ $(=$(.(D'($' B(C B-D.' '# =($.#D($ =P L9($ V#$8.L#=3]D%#$B&.>#D(D.#B%$&B8#B-V#$8.L#=(DQ/(#==.7BB($'-L(DL#/C'-/ ('&Q/($' =$&8.-. L9& 0>(/C($ &D&/M.( &9 89&/-'&'-9( -D'($9>7($3 *#9(C$(.7/'&'(D( %$& V#$8.L#=(D(($#==.7BB($'-8&=-''(/J#0(//($.Q$78'.#B0$7DD/&0%#$%#$'#/8D-D0 0>(DD#BL(/(&D&/M.(D3 \(' Q/( #0.P 0>(DD#B%O$'.&B'&/($ B(C =($.#D($ - ]DD#9&.>#D S#$0( #0 S#$.8 87/'7$$PC.#B ($ &D.9&$/-0( %#$.&'.-D0(D =P 87/'7$DE$-D0(D( #0 7'%#$B-D0(D &9 9-$8(B-C/($ 8DM''(' '-/ C-..(3 ] C-..( Q/( C(' %#87.($' =P P &9C(88( C( '# 9-$8(B-CC(/&8'O$(D(.#==/(9(/.($&9Q(L#9(D(#07'%#$C$-D0(D(-87/'7$DE$-D0(D(#0 L9#$C&DC-..(Q/-$C(88('&9]DD#9&.>#DS#$0(#0S#$.887/'7$$PC3 ;DKD9 N55+.(/0*+,1O.+&1+24P#,1../&(/,,%*11(O((+#,*0)07+, :K%#$CF(.(&$HL($.#BD(9D'#9($-Q(.-''(/.(&9('$-8'C&'&.(''.#B-DD(L#/C($ ]DD#9&.>#DS#$0(..'O''(B#''&0($(.97$C($-D0($&9$(.7/'&'($#0(%%(8'($&9C($(. =$#.>(8'($Q(/M.'0>(DD#B(D$(88(-DC-8&'#$($3\(''(Q('M$&'C('-88(L&$9E$' Q(L#9%#$P.&B/(-DDC&'&%#$9-$8(B-C/(D(0>(DD#B]DD#9&.>#DS#$0(3A-L&$B(C &DC$(#$C&//($(C(C&'&.#B8&DQ(/M.(]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($.(0D('L('%#$ 87/'7$DE$-D0(D(#0L9&.#B8#BB($7'&99-$8(B-C/(D(3S#(D&9C(.(D'$&/( $(.7/'&'C-B(D.>#D(D(.#B($Q(.8$(9('($) Y'9-8/-D0&9.&B&$Q(-CN8#B=('&D.(#0D(''9($8 "&8'-.8-DD#9&.>#D#0(DC$-D0--DD#9&.>#D.&C%($C Y'9-8/-D0.#$-(D'($-D0XC393.3L9#$9-C'.'O''(B#''&8($D(8&D8&$&8'($-.($(..#B C$-%'.#$-(D'($'(N7'9-8/-D0.#$-(D'($'((//($B(0('-DD#9&'-9( Z8#D#B-.8($(.7/'&'($.#B#9($/(9(/.(N8#D87$$&D.((9D(N/ODD.#BL('#0 #B.('D-D0.7'9-8/-D0 "#$ S#$.8 87/'7$$PC. 9-$8(B-C/($ L&$ ( C(.&BB( C&'&(D(3 \($%#$ L&$ 9-0>(DD#B%O$' (D.=O$$(7DC($.O8(/.( Q/&D' B#''&0($D( &9.'O''( 0>(DD#B S#$.8 87/'7$$PC.9-$8(B-C/($%#$P%PC($(.97$C($-D0($&9C(.&BB(%#$L#/C(D(3+&$(=P C(DD( BP'(D L&$ C(' 9E$' B7/-0 P %#$('& (D.&BB(D/-0D-D0 &9 (0D('L('(D '-/ 16

20 ]DD#9&.>#D S#$0(. #0 S#$.8 87/'7$$PC. 9-$8(B-C/($ %#$ P BO'( Q(L#9(D( #0 7'%#$C$-D0(D( '-/ &8'O$(D( -DD(D%#$ 87/'7$DE$-D0(D(3,=O$$(7DC($.O8(/.(D Q/&D' B#''&8($D(&9S#$.887/'7$$PC.9-$8(B-C/($L&$Q/-''0>(DD#B%O$'.#B(D(/(8'$#D-.8.=O$$(7DC($.O8(/.(3 Y'0&D0.=7D8'(' %#$ C(DD( L&$ 9E$' '-/C(/-D0.-D%#$B&.>#D %#$ P$(D(244?'-/24463\(DD(#B%&''($D&9D=PB#''&0($ND&9D=P=$#.>(8'N.'O''(Q(/O= #0D&9D=P.'O''(#$CD-D03\-..(C&'&(D(L&$Q/-''.7==/($'B(C8#D'&8'-D%#$B&.>#D '-/.'O''(B#''&0($D(#0C&.=(.-(/'(G=#.'&C$(..($3 ;DKDJ F02&G1+24*2(25,2=00#421A#0P#,7+1./0*++55+.(/0*+,1O.+&1+, :K%#$CF(.(&$HL0>(DD#B%O$($C(P$/-0(R7DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(=P#==C$&0%#$ ]DD#9&.>#D S#$0(3 \-..( ($ '#C(/'3 "O$.' Q/-$ 7'9&/0'( Q(C$-%'($.'-/'.=O$.BP/ #B %#$9(D'D-D0($'-/=$#.>(8'('(''P$(''($&''-/.&0D%$&]DD#9&.>#DS#$0(Q/(B#''&''3 \(''( ($ C(.P8&/'( "O$G7DC($.O8(/.(D( T.( :K%#$C F(.(&$HLN 2446QU3 \($(''($ Q/-$ C('.&BB( 7'9&/0(' Q(C$-%'($ 8#D'&8'(' %-$( P$.(D($( %#$ P 0-.-D( 97$C($-D0($ &9 $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ &9 C(.'O''(C( =$#.>(8'(D(3 \(''( ($ C(.P8&/'( _''($G 7DC($.O8(/.(D( T.( :K%#$C F(.(&$HLN 2446&U3 ] C(DD( %#$Q-DC(/.( L&$ :K%#$C F(.(&$HL'-/0&D0=P('$-8'C&'&.(''.#B-'-//(00'-/C(D-DD.&B/(C(-D%#$B&.>#D(D#B $(.7/'&'($#0(%%(8'($N#0.P-DD(L#/C($(D$(88(Q&80$7DD.C&'&#B.'O''(B#''&0($D(3 ]C(DD(.'7C-(DL&$9-9&/0'PQ(DM''(#..&9C&'&%$&_''($G7DC($.O8(/.(D(C&C-..(- /&D0'.'O$$( 0$&C (DD "O$G7DC($.O8(/.(D( 8&$'/(00($ $(.7/'&'($ #0 (%%(8'($ &9 ]DD#9&.>#DS#$0(.9-$8(B-C/($3 \('($9-8'-0P=P=(8(&'-88(&//(&9]DD#9&.>#DS#$0(.'>(D(.'($#0=$#0$&BB($($ #B%&''('&9R7DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(3"#$(8.(B=(/($-88(D(''9($8.=$#0$&BB($.#BS#$V(0-&Dl(D'$(.#%_K=($'-.(TSl_U#0<$(D&#B%&''('&97DC($.O8(/.(D(N (- L(//($ 'M=-.8( =$#%-/($-D0.G #0 '7$-.B(=$#0$&BB($.#B W&.'( #% S#$V&M G,('' D#$.8 89&/-'(' =P Q#$C('N ]DD#9&.>#D - $(-.(/-9.DE$-D0(D (//($ [$#%-/($-D0 &9 S#$0(.#B $(-.(BP/3 \(' ($ 0$7DD '-/ P &D'& &' #B /&0 L&/9=&$'(D &9 9-$8(B-C/(D(.#B ]DD#9&.>#D S#$0( &D9(DC($ #9($%#$ 87/'7$DE$-D0(D( ($ #B%&''(' &9 C( P$/-0( 87DC((%%(8'7DC($.O8(/.(D(3 ;DQ R+&>+(&)7202&G1+#74/,*+,)07 +&.($'=PC('$(C(/(D(&9&D&/M.(D.#B($Q(.8$(9('#9($NL&$C('Q/-''%#$('&''(D L(/L('/-0&D&/M.(&9C('$(Q(/M.'(.=O$.BP/(D(.&B'(D97$C($-D0&99-$8(B-C/(D(#0 =P '#'&/D-9P3 \(''( ($ %O$.'( 7DC($.O8(/.( &9.-''./&0 - S#$0(N #0 C(D ($ $(/&'-9' C(.8$-='-9-.-DD&'7$3 "#$P.-8$((DLOM89&/-'('-&D&/M.(D#0$&==#$'(DNL&$#==C$&0.0-9($#==D(9D'(D $(%($&D.(0$7==(%#$=$#.>(8'('3F(%($&D.(0$7==(DL&$Q(.'P''&9%O/0(DC(=($.#D($) 24 "2H+&&;TU+5+,201+7,/33+01$+*&+$$+, P240 E,720)121A#0 "2&''&L,:&0 3,'#&6-4#/1(/'.&%$'(&<&0(&( L&((&5$4&0 3,'#&6-4#/1(/'.&%$'(&<&0(&(

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal

HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal HJELPOMAT Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27 Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal Fredrik Fjeld s155554 s155524 s129199 s155552 PROSJEKT NR. 2011-27 Studieprogram: Postadresse:

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sporene der hjemme. Willy Aagre

Sporene der hjemme. Willy Aagre Willy Aagre Sporene der hjemme Om 15 16-åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

!""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%&

!#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680%&;8&7406.%;5680%& "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122301 ""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%& & -..#1?&@%#0154&@%4:>&;8&A511#&B2'75C/&&& D0.%5&E15/2.#&E@& "#$%&'()&(*+,&-..

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere 1. Jørgen Andreassen Lie f. 1791, d. 15.05.1874 Født 1791 på gården Sigstad i Rennebu, Sør-Trøndelag (tidligere Indset Annex under Kvikne prestegjeld,

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

!! " # $% & ' " ( # )! ) * +# )! ),,,

!!  # $% & '  ( # )! ) * +# )! ),,, !"##$ !! "#$%&' " ( # )!) *+# )!),,, $-. / 0$ 1-2-223 - - 334 33-1 5 06 3 -. ' 333. -. ' 33' 32 %3 33. ' 1-3. 6 553 7*8* 9: 3& '- 3-1'- 2.3 -*656 -.31 ". -.. 1.- - 0 : -22. 2 1-.3 353-5- 3340 6-31 - -2''

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2008

Løsning eksamen R1 våren 2008 Løsning eksamen R våren 008 Oppgave a) f ( ) ln f ( ) ( ) ln (ln ) ln ln b) c) d) e) ( 4 6) : ( ) 4 6 6 0 64 ( 8) ( 8) 8 8 8 6 lim lim lim 8 8 6 8 ( 8) 8 lg( y ) lg y lg lg lg y lg y lg lg y lg lg y y

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 3

Kommunestyrets vedtak 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak 3 Del 1 Økonomiske rammebetingelser Rådmannens kommentarer til budsjettet 11 Økonomiske rammer og forutsetninger i handlingsplanen 14 Del 2 Plan- og styringssystem

Detaljer

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik Eksamen R Løsningsforslag Høst 0..0 Øistein Søvik Del Oppgave a ) ) f x x ex Her bruker vi regelen som sier at uv ' u ' v uv ' u x, u ' og v e x, v ' e x f ' x ex x ex f ' x x ex f ' x x e x Oppgave )

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel 6 Geometri Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 6. Vi ruker pytgorssetningen. h 5 + 6 h 5 + 36 h 6 h ± 6 Hypotenusen er 6. Vi ruker pytgorssetningen. h, 4 + 6,7 h h 5, 076 + 45, 04 50, 047

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

dx k dt н x 1,..., x n f 1,...,f n н- н f k (x 1,..., x n ), k =1,2,...,n, нн d X = f( X). X = (t),.. x 1 = 1 (t), x 2 = 2 (t),...

dx k dt н x 1,..., x n f 1,...,f n н- н f k (x 1,..., x n ), k =1,2,...,n, нн d X = f( X). X = (t),.. x 1 = 1 (t), x 2 = 2 (t),... - ( ) - 3 579 : - - : - / : : 3 4 579-4 5 9 3 9 4 3 5 5 6 3 33 34 3 35 4 36 39 c - ( ) 3 c 3 - - ( ) - ( - ) - - - ( ) - - ( - ) ( t) - dx k = f k (x x n ) k = n () dt x x n f f n - d X = f( X) dt f k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+"$2

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+$2 L7)##*1$(E7)#'+-$F)$"#'(,%&'-.(/ &'(')*+$',- T&&7(#7)T+))2343+)5&1678#7(9#7)0-7)"-:&"91#1)5-7((&"%0@-7(#')%B7%9(#=)7#.9%17#71)9)0-7>9'(#"%#)?#()$7-%@#:1)A#::#:"B01#7)233C+)5&DE5)0&:1&&7:+)A9-F-:6%=)5E5G=)

Detaljer

"#$%&''()*+'+$,(*-!.,/*','0-/!#.!*1,$#-'2/,'0!,! 3+/0-!!

#$%&''()*+'+$,(*-!.,/*','0-/!#.!*1,$#-'2/,'0!,! 3+/0-!! "#$%&'(&)*$+,&--.,%/010201 "#$%&''()*+'+$,(*-.,/*','0-/#.*1,$#-'2/,'0, 3+/0-4##*+'5-''-$++06'0-7+/08#($&((-' 5,(9#:'#1;(- "#$%&'()&(*+,&-.. & "#$%&'(%)*#+&&',& -%../0$(122+0&3454645& & -%../0$$"$$+)&&,%271((#89/(/2"#9+&:"09("(;+0&%:&9)"2%+(

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer