Idrettskrinstinget Førde, laurdag 9. april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011"

Transkript

1 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011

2

3 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding Side 15 Handlingsprogram Side 89 Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins Side 108 Sogn og Fjordane Idrettskrins - 1 -

4 Program 41. ordinære Idrettskrinsting 9. april 2011 Laurdag 9. april Kl Kl Servering av rundstykker, kaffi og te utanfor tingsalen Innregistrering av representantar Kl Konstituering av tinget Opning av det 41. ordinære Idrettskrinsting v/leiar Arne B. Berge - helsingstalar Kl Sak v/leiar Arne B. Berge Kl Sak 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 v/dirigent Kl Lunsj i restaurant Laxen Kl Sak 6.0 Handlingsprogram og langtidsbudsjett (evt. framhald etter saklista) Innleiing: v/leiar Arne B. Berge Kl Debatt Handlingsprogram og langtidsbudsjett Kl Sak 7.0 Val - Presentasjon av valnemnda si innstilling v/leiar i valnemnda Bjørn L. Tønnesen Kl Avslutning av idrettskrinstinget v/leiar Sogn og Fjordane Idrettskrins - 2 -

5 Det 41. ordinære Idrettskrinsting Førde 9. april 2011 Det 5. ordinære ting Idrettens Studieforbund Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Idrettskrins - 3 -

6 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 SAKLISTE Opning Helsingstalar 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenning av dei frammøtte representantane. 1.2 Godkjenning av saklista. 1.3 Godkjenning av forretningsorden. 1.4 Val av dirigent. 1.5 Val av sekretærar. 1.6 Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen. 2.0 Årsmelding Rekneskap Revisjon 4.1 Engasjere revisor. 4.2 Fastsette revisor sitt honorar. 5.0 Innkomne saker 5.1 Lovsaker Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 9 Representasjon på idrettskrinstinget Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 8 Tingperiode Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 14 Møte/fellesmøte 6.0 Handlingsprogram og langtidsbudsjett Val 7.1 Idrettskrinsstyret 7.2 Kontrollkomite 7.3 Representantar til Idrettstinget 7.4 Valnemnd til neste Idrettskrinsting AVSLUTNING Sogn og Fjordane Idrettskrins - 4 -

7 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 SAKSHANDSAMING: Opning Helsingstalar 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenning av dei frammøtte representantane Idrettskrinsstyret har kontrollert lista over fullmakter. Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner fullmaktene. 1.2 Godkjenning av saklista Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner utlagd sakliste. 1.3 Godkjenning av forretningsorden Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til forretningsorden: 1. Tinget vert leia av 1 valt dirigent. Protokollen vert ført av dei valde sekretærane, som sjølv fordeler arbeidet seg i mellom. 2. Ønskjer ein representant ordet, varslar han dirigenten om det, og ordet vert gjeve etter tur. Ordet vert gjeve frå ein tilvist plass i salen. 3. På tinget kan ikkje handsamast framlegg om lovendring som ikkje er ført opp på den utsende saklista. Andre saker kan handsamast når 2/3 av dei frammøtte representantane vedtek det, ved godkjenning av saklista. 4. Ingen representant får ordet meir enn 3 gonger i same sak. Taletida vert sett til 5 min første gong, 2 min andre og tredje gong, med unnatak for innleiingsforedraget og for representantar som har framlegg på saklista. Dirigenten kan gjere framlegg om avvik frå dette i omfattande saker, t.d. Handlingsprogram. Representantar som forlangar ordet til forretningsorden har1 min taletid. Dirigenten kan gjere framlegg om kortare taletid og strek for dei inntegna talarane. 5 Alle framlegg må leverast skriftleg til dirigenten, underskrivne med namnet til representanten og organisasjonsleddet. Tidlegare framlegg kan ikkje trekkast attende og nye framlegg kan ikkje settast fram etter at det er sett strek eller etter at saka er teken opp til votering. Framlegg kan berre gjerast i saker som står på saklista. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 5 -

8 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Alle vedtak og val vert avgjort med fleirtal av dei avleverte stemmene, med dei unntak lova fastset. Blanke stemmesetlar tel ikkje og vert rekna som ikkje avleverte. 7. Framlegg og vedtak vert ført inn i protokollen, med tal på avleverte stemmer for og i mot. 8. Protokollen vert gått gjennom og underskriven av 2 to - valte representantar. Framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner forretningsorden. 1.4 Val av dirigent: Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til val av dirigent: Reidar Sandal Framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner framlegget til val av dirigent. 1.5 Val av sekretærar Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til val av sekretærar: Ingar Breilid (Tilsett ved idrettskrinsen sitt kontor) Vara: Yngve Thorsen, vara (Skikrinsen) Framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner framlegget til val av sekretærar. 1.6 Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen. Framlegg til Vedtak: Idrettskrinsstyret gjer framlegg på tinget. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 6 -

9 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Årsmelding Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner årsmeldinga for perioden Bakgrunn: Idrettskrinsstyret legg fram for tinget årsmelding for perioden til godkjenning. 3.0 Rekneskap Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsstinget godkjenner framlagde rekneskap for Bakgrunn: Rekneskapa for er tekne inn i årsmeldinga. Idrettskrinsstyret syner til meldingar frå tilsett revisor og kontrollkomiteen, tekne inn i årsmelding. 4.0 Revisjon 4.1 Engasjere revisor Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget gir idrettskrinsstyret fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskrinsen sitt rekneskap Bakgrunn: I følgje NIF-lov 5-9, pkt. g og SFIK - lov 10 pkt. 9, skal idrettskrinstinget engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskrinsen sitt rekneskap. 4.2 Fastsetting av revisor sitt honorar Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget gir idrettskrinsstyret fullmakt til å fastsette revisor sitt honorar. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 7 -

10 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Innkomne saker 5.1 Lovsaker Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 9 Representasjon på idrettskrinstinget Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsen si lov 9, litra d vert endra til følgjande: d) 2 representantar frå kvar idrettslag Bakgrunn: I høve til 9, litra b) Særkrinsar og litra c ) Idrettsråd Etter dagens lov kan det møte: Inntil 45 representantar frå særkrinsane og bedriftsidretten med grunnlag i talet på klubbar og Inntil 45 representantar frå idrettsråda med grunnlag i talet på idrettslagsmedlemer i kommunen. 1 representant frå idrettslaga. Bakgrunn i høve til 9, litra d) Det har den seinare tid vore mykje diskusjon rundt representasjon på idrettskretsting for særidrettar utan regionalt ledd (særkrins eller region). Idrettskretsane arbeider for å finne løysingar for dette. I Sogn og Fjordane har alle idrettsorganisasjonane i fylket representasjonsrett til idrettskretstinget. Idrettskrinsstyret meiner ein bør vurdere å endre lagsrepresentasjonen frå dagens ordning med ein representant frå kvart idrettslag til to representantar. Dette hovudsakleg av følgjande grunnar: Grunnlaget på 2 representantar sikrar oppfølging av NIF si lov 2-4 om kjønnsfordeling, lag som sender to representantar må etter lova sende ein representant av kvart kjønn. Dette skapar også betre kjønnsfordeling i idrettskrinstinget. Det kan òg vere at det er lettare for dei som skal reise å vere to. Grunnlaget på 2 representantar kan også lettare få inn ungdom på tinget. Ordninga kan styrke den totale representasjonen frå idrettslaga.. Særidrettar utan regionledd får betre representasjon med 2 representantar frå kvart idrettslag. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 8 -

11 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 8 Tingperiode Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsen si lov 8, 2. punktum vert endra til: Idrettskrinstinget skal haldast i mars mai kvart 2.år. 3. punktum vert å stryke. Bakgrunn: Innmeldt sak frå NHF Region Vest: Sogn og Fjordane Idrettskrins har i dag 4-årige tingperiodar. Utanom Idrettstinget er her så godt som ingen felles tverridrettslege møteplassar i fylket. Dette fører til lite eller ingen kommunikasjon mellom Idrettskrinsen og særidrettane på politisk nivå. For å få fleire møteplassar og styrke det fellesidrettslege ber vi at dette med tingperiode og felles møteplassar vert teke opp som sak på årets idrettsting og at lov og vedtekter blir endra og tilpassa dette framlegget. NHF Region Vest føreslår følgjande endring Sogn og Fjordane Idrettskrins si lov: Sogn og Fjordane Idrettskrins innfører 2-årige tingperiodar med verknad frå I tillegg til forslagsstillar står særidrettane fotball, ski og friidrett bak dette framlegget. Idrettskrinsstyret si vurdering: Idrettskrinstinget står fritt til å bestemme om det skal vere 2-, 3 eller 4 årige tingperiodar. Idrettskrinsstyret støttar framlegget om 2- årige periodar Sogn og Fjordane Idrettskrins - 9 -

12 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 14 Møte/fellesmøte Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsstyret støttar ikkje framlegget til endring av 14 i lova Bakgrunn: Innmeldt sak frå NHF Region Vest: Dei åra det ikkje er Idrettsting skal Idrettskrinsen kalle inn særidrettane til Idrettskonferanse der politiske og adminstrativt tilsette frå Idrettskrinsen og særidrettane kjem saman for å drøfte fellesidrettslege saker og aktuelle tema. Idrettskrinsen skal her legge fram årsrapport for det året ein ikkje har ting. I tillegg til forslagsstillar står særidrettane fotball, ski og friidrett bak dette framlegget. Idrettskrinsstyret si vurdering: Forslaget er regulert i dagens lov 14 med følgjande tekst: Idrettskrinsen held møte med organisasjonsledda etter behov, og tek sjølv avgjerd om arrangementsforma. 14 i basis-lovnorm for idrettskretsar er utarbeidd og vedteken av idrettstyret. 14 er heimla i NIFs lov 5-10 og endringar her kan berre gjerast av Idrettstinget (NIF tinget) Idrettskrinsstyret støttar tanken og hensikten om møteforma, men finn ikkje å kunne støtte framlegg til endring av dagens lovformulering om møte. NIF gjorde endringar i denne paragrafen i 2003 frå om lag den ordlyden som forslagsstillar har, til dagens lovtekst. Idrettskrinsstyret viser også til innleiinga i Handlingsprogrammet , der det m.a. heiter: Vi har særleg lagt vekt på dei område, oppgåver og prosjekt vi kan stå saman om på tvers av arbeidsdelinga i idretten, og på innsatsområde vi trur vil gi vekst og utvikling for idrettsaktiviteten i fylket. Dette saman med mål som er trekt opp for satsingsområda gjer at det ligg vel til rette for både idrettspolitiske og idrettsfaglege møte på tvers av organisasjonar og fag. Sogn og Fjordane Idrettskrins

13 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Handlingsprogram og langtidsbudsjett Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Handlingsprogram og langtidsbudsjett vert lagt til grunn for det vidare arbeidet. Bakgrunn: Idrettskrinsstyret legg til dette tinget fram handlingsprogram med langtidsbudsjett for Programmet er først og fremst meint å vere eit hjelpemiddel for arbeidet i idrettskrinsen. Det vil vidare vere retningsgjevande for styret sitt arbeid i tingperioden. Handlingsprogrammet er i tillegg meint å vere ei rettesnor for arbeidet i dei andre organisasjonsledda: Idrettslaga, idrettsråda og særkrinsane. Det er viktig at idretten samlar seg om større oppgåver og at desse vert koordinert best mogleg for å nå nye felles mål. Sogn og Fjordane Idrettskrins

14 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Val Valnemnda sitt framlegg: 7.1 Idrettskrinsstyret Leiar: Aud Kari Isane Balestrand Fødd Idrettslag: Balestrand IL Yrke: Tidlegare Fylkesskattesjef, no seniorrådgjevar Skatt Vest. Idrett/org.erfaring: Ein periode 1.vara idrettskrinsstyret, 2 periodar fast styremedlem. Fotball og friidrett, trenar i friidrett. Lang yrkes og leiarerfaring. Nestleiar: Arve Heimdal Stårheim Fødd 1957 Idrettslag: Stårheim IL Yrke: Gardbrukar. Idrett/org.erfaring. Ein periode i idrettskrinsstyret. 9 år i skiskyttarkrinsen, herav 7 år som leiar. 4 år i styret i Norges skiskyttarforbund. Styremedlem: Geir Arvid Espe Skei i Jølster Fødd 1960 Idrettslag: Jølster IL, Yrke: Adm. dir. COOP VEST SA Idrett/org.erfaring: Medlem av styret i fotballgruppa Hornindal IL. Leiar for Jølster IL., trenar og lagleiar for aldersbestemt fotball, medlem av prosjektgruppa for etablering av kunstgrasbaner i Jølster. Medlem av Jølster Kommunestyre, og medlem av Plan og utviklingsutvalget i Jølster. Første vara til styret i SFIK. Marknadsjef / dagleg leiar i NorDrikk AS Styremedlem: Stian Grimseth Naustdal Fødd 1972 Idrettslag Tambarskjelvar IL Yrke: Dagleg leiar Gravdal Bustadprosjekt. Idrett/org.erfaring. Mangeårig erfaring som styremedlem i vektløftargr. i Førde og Tambarskjelvar. Aktiv utøvar ambasadør i Right To Play. Kvalifisert til 3 OL. Europameister 1996 og kongepokalar. Sogn og Fjordane Idrettskrins

15 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 Styremedlem: Ann Kristin Grodås Stryn Født 1987 Idrettslag: Markane IL Yrke: Student: Ernæringsfysiologi (ferdig våren 2011). Jobbar litt ved siden av som freelance - skriv for birkebeinermagasinet Styremedlem i Markane IL. Driv nettsida Idrett/org.erfaring: Styremedlem i Ungdommens idrettsråd i Stryn, Trener for jentelag (fotball), Trener 2 kurs (fotball) -06, kretslagstrenar i fotball (jenter), internasjonalt arbeid for NFF - fotballtrener kurs i Vietnam i 2007, Under utdanning ved idrettshøgskolen i Oslo for å bli personlig trener. 1. varamedlem: Oddny Anita Sønnesyn Førde Fødd 1970 Idrettslag Førde IL Yrke: Sjukepleiar. Seksjonsleiar HR avdeling Sentralsjukehuset. Idrett/org.erfaring: Spelt fotball for Kaupanger. Handball som hovedidrett. Trenar for jentelag i handball. Aktiv handballspelar. Utdannar seg som trenar 2. Tidlegare nestleiar i handball Region Vest. 2. varamedlem: Randi Marie Sjøholt Sogndal Fødd 1963 Idrettslag Sogndal IL Yrke: Direktør for Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane Idrett/org. erfaring: Tidlegare nestleiar i Sogn og Fjordane Fotballkrets 7.2 Kontrollkomite Medlem: Bjarte Urnes Førde Fødd 1968 Idrettslag Førde IL Yrke: Seniorrådgjevar Stiftelsestilsynet (Revisor) Idrett/org. erfaring: Erfaring frå frivillig organisasjonsarbeid innan fleire kristne organisasjonar. Lite erfaring frå idrett utover funksjon som revisor for SFIK i åra Medlem: Bjørg Eikum Tang Sogndal Fødd 1945 Idrettslag Sogndal IL Yrke: Jobbar med folkehelsespørsmål hos Fylkesmannen Idrett/org. erfaring: Lang erfaring i politikk og organisasjonsarbeid, deriblant og idrettslag. Varamedlem: Ann Kristin Solheimsnes Vindheim, Førde Fødd 1976 Idrettslag Førde IL Yrke: Registrert revisor Idrett/org. erfaring: Økonomiansvarlig i studentorganisasjonen Sogn og Fjordane Idrettskrins

16 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 Varamedlem: Rolf Johnny Vinda Førde Fødd 1969 Idrettslag Førde IL Yrke: Automasjonsingeniør Normatic AS Idrett/org. erfaring: Handballtrenar 7.3 Representantar til idrettstinget Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget gir idrettskrinsstyret fullmakt til å nemne opp representantar til Idrettstinget 7.4 Valnemnd til neste idrettskrinsting Idrettskrinsstyret sitt framlegg: Leiar: Arne B. Berge Stryn Medlem: Sissel Loen Loen Medlem: Arne Odd Grimseth Naustdal Varamedlem: Oddstein Haugen Hafslo SLUTT Sogn og Fjordane Idrettskrins

17 Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

18 INNHALD ÅRSMELDING STYRE TILLITSVALDE ADMINISTRASJON Tillitsvalde Tilsette Representasjon Utmerkingar Møte og sakshandsaming Idrettens rekneskapskontor ORGANISASJONSOVERSYN Medlemsutvikling Særkrinsar / regionar i Sogn og Fjordane Særkrinsar/regionar i Sogn og Fjordane m/ leiarar Særidrettar og aktivitetstal i Sogn og Fjordane pr Aktivitetstal for innmelde idrettar i Sogn og Fjordane, kommuneoversikt pr Utbreiing av idrettar i Sogn og Fjordane, tal på klubbar/grupper i idrettslag pr. kommune pr Idrettslag nye lag strokne lag Namneendring klubbar Samanslåing av klubbar Medlemsundersøking ORGANISASJON Rolle- og arbeidsdeling i organisasjonen Idrettsråda Særkrinsar - særidrettar Anleggsutvikling Kompensasjonsordningar for meirverdiavgift Samfunnskontakt - Politisk påverknad Regionalisering Antidoping Rent idrettslag Politiattest Grasrotandelen TV-aksjonen IDRETTSUTVIKLING Kompetanseutvikling Aktivitetsutvikling UTVIKLINGSPROSJEKT Innleiing Idrett og SFO Sogndal Spissa tilbod for utøvarar i vidaregåande skule TOPP - idrettsutvikling for ungdom år Prosjekt trenarutvikling idrett - høgskule ØKONOMI Økonomisk årsmelding Rekneskap Balanserekneskap Notar til rekneskapen Revisjonsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins Melding frå kontrollkomiteen Sogn og Fjordane Idrettskrins Tilskot, samarbeidsavtalar Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

19 ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Føremål Sogn og Fjordane Idrettskrins skal arbeide for at innbyggarane i fylket får høve til å utøve idrett i sunne former ut frå sine ønskje og behov, og skal vere ein positiv verdiskapar for individ og samfunn. Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal bygge på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom. Organisasjon Sogn og Fjordane Idrettskrins er eit fellesorgan for all idrett innan idrettskrinsen sitt geografiske område. Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

20 1. STYRE TILLITSVALDE ADMINISTRASJON 1.1. Tillitsvalde Idrettskrinsstyret Revisjon Leiar: Arne B. Berge Stryn Nestleiar: Oddstein Haugen Hafslo Styremedlemmar: Aud Kari Isane Balestrand Kjersti Helle Vårdal Arve Heimdal Holmedal Stårheim Varamedlemmar: Geir Espe Jølster Aina Jøranli Heggen Nordfjordeid Engasjert revisor: PricewaterHouseCoopers Førde Kontrollkomite: Ragnar Aronsen Naustdal Cilja Steen Førde Varamedlemmar: Stian Grimseth Naustdal Ranveig Indrekvam Naustdal Valnemnd Leiar: Bjørn L. Tønnesen Sogndal Medlemmer: Monica Beate Myklebust Stryn Arne Grimseth Naustdal Varamedlem: Jon Klingenberg Årdal 1.2. Tilsette Tilsette i Sogn og Fjordane Idrettskrins Ved utgangen av 2010 hadde Sogn og Fjordane Idrettskrins tre tilsette fordelt på tre årsverk. I perioden har Sogn og Fjordane Idrettskrins hatt desse tilsette: Tittel Namn Still. Tilsett andel Idrettssjef Odd Bjarne Solheim 100% Plan- og utdanningsleiar Ingar Breilid 100% Økonomikonsulent Erling Benjaminsen 100% Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

21 Tilsette i særkrinsane og særforbund Ved utgangen av 2010 hadde særidrettane 9 tilsette i Sogn og Fjordane fordelt på 5 særkrinsar og 9 årsverk. Tittel Namn Still. Tilsett periode andel Fotball Dagleg leiar Svein Olav Myklebust 100% SU-spelarutviklar Jan Tore Jaastad 100% KU-klubbutviklar Per Are Verlo 100% Dommar- og seriekonsulent Yngve Håkonsen 100% Aktivitets og arr.ansvarleg Jørgen Finsrud Dale 100% Aktivitets og arr.ansvarleg Hildegunn Hove 100% Andre Dagleg leiar Friidrett Narve Heggheim 100% Administrasjonssjef Ski Yngve Thorsen 100% NHF Region Nord-Vest Ingrid Gimmestad 100% Utdanningsansvarleg NHF Øyvind Indrebø 100% Fagkonsulent NOF Gunnar Gytri 100% Representasjon Representantar i nemnder, råd eller utval Arne B. Berge Rolle- og arbeidsfordelingsutvalget i NIF Håkon Lundestad Distriktsrådet for Heimevernet Eigen representasjon Idrettskrinsstyret har representert på NIF-ting, leiarmøta i NIF og andre sentrale møte i NIF, møte med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og kommunar, på politisk og administrativt miljø. Idrettskrinsstyret og/eller administrasjonen har vore representert på særkrinstinga og på årsmøta i idrettsråda og, ved jubileumsarrangement i idrettslag Utmerkingar Kongens fortenestemedalje i gull for sin innsats i idretten: Sverre M. Heggen og Olav Kjos Wenjum. Kongens fortenestemedalje i sølv for sin innsats i idretten: Ingvald Ytrehus, Svelgen, og Håkon Fimland, Førde, Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

22 1.5. Møte og sakshandsaming Idrettskrinstinget 2007 Idrettskrinstinget 2007 vart halde i Førde april med totalt 79 deltakarar (med gjester og adm.). Årsmelding og protokoll finn du på heimesida. Link: Møte i idrettskrinsstyret Styret i Sogn og Fjordane Idrettskrins har i perioden hatt 20 møte og handsama 156 saker. NIF/idrettskretsleiarmøte vart arrangert i Loen oktober 2007 med 64 deltakarar frå idrettsstyret, NIF-adminitrasjon og idrettskretsane med Idrettskrinsen som teknisk arrangør Idrettens rekneskapskontor Idrettens Regnskapskontor (IRK) er ein del av idretten sine fellestenester og leverer rekneskapstenester til særforbund og krinsar som er tilslutta Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). NIF oppretta i 2005 ein filial av IRK som blei lagt til Sogn og Fjordane Idrettskrins. Filialen kom i drift frå % av økonomikonsulentstillinga var leigd ut til IRK. Etterspørselen etter rekneskapstenester blei ikkje som forventa og frå blei filialen lagd ned av NIF. Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

23 2. ORGANISASJONSOVERSYN 2.1. Medlemsutvikling Figuren syner utviklinga i medlemsmassen i Sogn og Fjordane fordelt på kjønn for perioden Pr var 41,5% av innbyggarane i Sogn og Fjordane medlem av eit idrettslag. Dette plasserer Sogn og Fjordane blant dei høgaste i landet i høve innbyggartal. Medlemer kommunevis og totalt. Kommunar Askvoll Aurland Balestrand Bremanger Eid Fjaler Florø Førde Gaular Gloppen Gulen Hornindal Hyllestad Høyanger Jølster Leikanger Luster Lærdal Naustdal Selje Sogndal Solund Stryn Vik Vågsøy Årdal Totalt Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

24 Utvikling av medlemstal fordelt på aldersgrupper Medlemstal innbyggertal 6-12 år Medlemstal innbyggertal år Utvikling av medlemstal barn og ungdom Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

25 2.2. Særkrinsar / regionar i Sogn og Fjordane Særidrettar organiserte i særkrins eller region, hadde samla sett vekst i aktivitetstal i slutten av perioden. Nedgangen frå 2007 til 2008 skuldast at Norges Gang- og Mosjonsforbund ble lagd ned, noko som ført til at 3706 aktivitetsmedlemer forsvann. Totalt aktivitetstal for alle dei 38 særidrettane i fylket syner nedgang frå 2006 til 2008 og ein oppgang i Utvikling av aktivitetstal totalt for alle særidrettane Nedgangen frå 2007 til 2008 skuldast mellom anna at alle gang- og mosjonsgrupper vart nedlagd Utvikling av aktivitetstal i særidrettane Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

26 Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

27 2.3. Særkrinsar/regionar i Sogn og Fjordane m/ leiarar Idrett Bedrift Leiar Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Bedrift Tal klubbar Bedrift Tal medlemer Idrett Bandy Leiar Tormod Rye Tormod Rye Bandy Tal klubbar 9 Bandy Tal medlemer 300 Idrett Bogeskyting Leiar Øyvind Andersen Øyvind Andersen Øyvind Andersen Øyvind Andersen Øyvind Andersen Bogeskyting Tal klubbar Bogeskyting Tal medlemer Idrett Fotball Leiar Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Fotball Tal klubbar Fotball Tal medlemer Idrett Friidrett Leiar Karstein Fardal Karstein Fardal Karstein Fardal Karstein Fardal Håkon Løseth Friidrett Tal klubbar Friidrett Tal medlemer Idrett Gym/turn Leiar Janne Alsaker Janne Alsaker Janne Alsaker Janne Alsaker Janne Alsaker Gym/turn Tal klubbar Gym/turn Tal medlemer Idrett Handball Leiar Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Handball Tal klubbar Handball Tal medlemer Idrett Orientering Leiar Per Øen Per Øen Merete Larsmon Merete Larsmon Norvald Ospehaug Orientering Tal klubbar Orientering Tal medlemer Idrett Ryttar Leiar Ove Natland Ove Natland Cecilie Holst Cecilie Holst Cecilie Holst Ryttar Tal klubbar Ryttar Tal medlemer Idrett Segling Leiar Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Segling Tal klubbar Segling Tal medlemer Idrett Ski Leiar Inge Fænn Inge Fænn Inge Fænn Inge Fænn Inge Fænn Ski Tal klubbar Ski Tal medlemer Idrett Skiskyting Leiar Marit Hjelle Marit Hjelle Marit Hjelle Marit Hjelle Marit Hjelle Skiskyting Tal klubbar Skiskyting Tal medlemer Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

28 Idrett Skyting Leiar Helge Løtuft Helge Løtuft Helge Løtuft Helge Løtuft Helge Løtuft Skyting Tal klubbar Skyting Tal medlemer Idrett Symjing Leiar Helge Robert Midtbø Thor Åge Midttun Sissel Ommedal Sissel Ommedal Eivind Bjørke Symjing Tal klubbar Symjing Tal medlemer Idrett Volleyball Leiar Dag Storøy Dag Storøy Dag Storøy Dag Storøy Dag Storøy Volleyball Tal klubbar Volleyball Tal medlemer Førde Volleyballklubb - Nordisk mester 2011 og cupmester 2007 og 2011 Foto: Jørn Kvalen Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

29 2.4. Særidrettar og aktivitetstal i Sogn og Fjordane pr Kvinner Menn Idrett 0-5 år 6-12 år år år år 6-12 år år år 26- Totalt Badminton Bandy Baskettball Boksing Bryting Bogeskyting Cykling Dykking Fotball Friidrett Golf Gym/turn Handball Judo Padling Luftsport Orientering Ryttar Segling Ski Skyting Skøyter Symjing Tennis Vektløfting Volleyball Skiskyting Motorsport Kampsport Styrkeløft Biljard Kickboksing Klatring Triathlon Fleridrett Snowboard Totalt 36 idrettar Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

30 Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Sum 2.5. Aktivitetstal for innmelde idrettar i Sogn og Fjordane, kommuneoversikt pr Aktivitetstal oppgitt av særidrettsgruppa i idrettslaget. Komm.nr Badmint Bandy Baskettball Bokse Bryting Bogesk Cykle Dykke Fotball Friidrett Golf Gym/turn Handball Judo Padle Luftsport Orientering Ridning Segling Ski Skyting Skøyte Svømming Tennis Vektløfting Volleyball Skiskyting Motor Kampsport Styrkeløft Biljard Kickboksing Klatre Triathlon Fleridretter Snowboard Akt. tal totalt Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

KOMMUNAR, HELSE OG IKT

KOMMUNAR, HELSE OG IKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 2/2006 Forprosjektrapport KOMMUNAR, HELSE OG IKT IKT-samordning mellom kommunar og helseføretak Av Ivar

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer