Idrettskrinstinget Førde, laurdag 9. april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011"

Transkript

1 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011

2

3 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding Side 15 Handlingsprogram Side 89 Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins Side 108 Sogn og Fjordane Idrettskrins - 1 -

4 Program 41. ordinære Idrettskrinsting 9. april 2011 Laurdag 9. april Kl Kl Servering av rundstykker, kaffi og te utanfor tingsalen Innregistrering av representantar Kl Konstituering av tinget Opning av det 41. ordinære Idrettskrinsting v/leiar Arne B. Berge - helsingstalar Kl Sak v/leiar Arne B. Berge Kl Sak 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 v/dirigent Kl Lunsj i restaurant Laxen Kl Sak 6.0 Handlingsprogram og langtidsbudsjett (evt. framhald etter saklista) Innleiing: v/leiar Arne B. Berge Kl Debatt Handlingsprogram og langtidsbudsjett Kl Sak 7.0 Val - Presentasjon av valnemnda si innstilling v/leiar i valnemnda Bjørn L. Tønnesen Kl Avslutning av idrettskrinstinget v/leiar Sogn og Fjordane Idrettskrins - 2 -

5 Det 41. ordinære Idrettskrinsting Førde 9. april 2011 Det 5. ordinære ting Idrettens Studieforbund Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Idrettskrins - 3 -

6 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 SAKLISTE Opning Helsingstalar 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenning av dei frammøtte representantane. 1.2 Godkjenning av saklista. 1.3 Godkjenning av forretningsorden. 1.4 Val av dirigent. 1.5 Val av sekretærar. 1.6 Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen. 2.0 Årsmelding Rekneskap Revisjon 4.1 Engasjere revisor. 4.2 Fastsette revisor sitt honorar. 5.0 Innkomne saker 5.1 Lovsaker Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 9 Representasjon på idrettskrinstinget Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 8 Tingperiode Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 14 Møte/fellesmøte 6.0 Handlingsprogram og langtidsbudsjett Val 7.1 Idrettskrinsstyret 7.2 Kontrollkomite 7.3 Representantar til Idrettstinget 7.4 Valnemnd til neste Idrettskrinsting AVSLUTNING Sogn og Fjordane Idrettskrins - 4 -

7 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 SAKSHANDSAMING: Opning Helsingstalar 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenning av dei frammøtte representantane Idrettskrinsstyret har kontrollert lista over fullmakter. Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner fullmaktene. 1.2 Godkjenning av saklista Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner utlagd sakliste. 1.3 Godkjenning av forretningsorden Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til forretningsorden: 1. Tinget vert leia av 1 valt dirigent. Protokollen vert ført av dei valde sekretærane, som sjølv fordeler arbeidet seg i mellom. 2. Ønskjer ein representant ordet, varslar han dirigenten om det, og ordet vert gjeve etter tur. Ordet vert gjeve frå ein tilvist plass i salen. 3. På tinget kan ikkje handsamast framlegg om lovendring som ikkje er ført opp på den utsende saklista. Andre saker kan handsamast når 2/3 av dei frammøtte representantane vedtek det, ved godkjenning av saklista. 4. Ingen representant får ordet meir enn 3 gonger i same sak. Taletida vert sett til 5 min første gong, 2 min andre og tredje gong, med unnatak for innleiingsforedraget og for representantar som har framlegg på saklista. Dirigenten kan gjere framlegg om avvik frå dette i omfattande saker, t.d. Handlingsprogram. Representantar som forlangar ordet til forretningsorden har1 min taletid. Dirigenten kan gjere framlegg om kortare taletid og strek for dei inntegna talarane. 5 Alle framlegg må leverast skriftleg til dirigenten, underskrivne med namnet til representanten og organisasjonsleddet. Tidlegare framlegg kan ikkje trekkast attende og nye framlegg kan ikkje settast fram etter at det er sett strek eller etter at saka er teken opp til votering. Framlegg kan berre gjerast i saker som står på saklista. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 5 -

8 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Alle vedtak og val vert avgjort med fleirtal av dei avleverte stemmene, med dei unntak lova fastset. Blanke stemmesetlar tel ikkje og vert rekna som ikkje avleverte. 7. Framlegg og vedtak vert ført inn i protokollen, med tal på avleverte stemmer for og i mot. 8. Protokollen vert gått gjennom og underskriven av 2 to - valte representantar. Framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner forretningsorden. 1.4 Val av dirigent: Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til val av dirigent: Reidar Sandal Framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner framlegget til val av dirigent. 1.5 Val av sekretærar Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til val av sekretærar: Ingar Breilid (Tilsett ved idrettskrinsen sitt kontor) Vara: Yngve Thorsen, vara (Skikrinsen) Framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner framlegget til val av sekretærar. 1.6 Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen. Framlegg til Vedtak: Idrettskrinsstyret gjer framlegg på tinget. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 6 -

9 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Årsmelding Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget godkjenner årsmeldinga for perioden Bakgrunn: Idrettskrinsstyret legg fram for tinget årsmelding for perioden til godkjenning. 3.0 Rekneskap Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsstinget godkjenner framlagde rekneskap for Bakgrunn: Rekneskapa for er tekne inn i årsmeldinga. Idrettskrinsstyret syner til meldingar frå tilsett revisor og kontrollkomiteen, tekne inn i årsmelding. 4.0 Revisjon 4.1 Engasjere revisor Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget gir idrettskrinsstyret fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskrinsen sitt rekneskap Bakgrunn: I følgje NIF-lov 5-9, pkt. g og SFIK - lov 10 pkt. 9, skal idrettskrinstinget engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskrinsen sitt rekneskap. 4.2 Fastsetting av revisor sitt honorar Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget gir idrettskrinsstyret fullmakt til å fastsette revisor sitt honorar. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 7 -

10 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Innkomne saker 5.1 Lovsaker Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 9 Representasjon på idrettskrinstinget Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsen si lov 9, litra d vert endra til følgjande: d) 2 representantar frå kvar idrettslag Bakgrunn: I høve til 9, litra b) Særkrinsar og litra c ) Idrettsråd Etter dagens lov kan det møte: Inntil 45 representantar frå særkrinsane og bedriftsidretten med grunnlag i talet på klubbar og Inntil 45 representantar frå idrettsråda med grunnlag i talet på idrettslagsmedlemer i kommunen. 1 representant frå idrettslaga. Bakgrunn i høve til 9, litra d) Det har den seinare tid vore mykje diskusjon rundt representasjon på idrettskretsting for særidrettar utan regionalt ledd (særkrins eller region). Idrettskretsane arbeider for å finne løysingar for dette. I Sogn og Fjordane har alle idrettsorganisasjonane i fylket representasjonsrett til idrettskretstinget. Idrettskrinsstyret meiner ein bør vurdere å endre lagsrepresentasjonen frå dagens ordning med ein representant frå kvart idrettslag til to representantar. Dette hovudsakleg av følgjande grunnar: Grunnlaget på 2 representantar sikrar oppfølging av NIF si lov 2-4 om kjønnsfordeling, lag som sender to representantar må etter lova sende ein representant av kvart kjønn. Dette skapar også betre kjønnsfordeling i idrettskrinstinget. Det kan òg vere at det er lettare for dei som skal reise å vere to. Grunnlaget på 2 representantar kan også lettare få inn ungdom på tinget. Ordninga kan styrke den totale representasjonen frå idrettslaga.. Særidrettar utan regionledd får betre representasjon med 2 representantar frå kvart idrettslag. Sogn og Fjordane Idrettskrins - 8 -

11 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 8 Tingperiode Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsen si lov 8, 2. punktum vert endra til: Idrettskrinstinget skal haldast i mars mai kvart 2.år. 3. punktum vert å stryke. Bakgrunn: Innmeldt sak frå NHF Region Vest: Sogn og Fjordane Idrettskrins har i dag 4-årige tingperiodar. Utanom Idrettstinget er her så godt som ingen felles tverridrettslege møteplassar i fylket. Dette fører til lite eller ingen kommunikasjon mellom Idrettskrinsen og særidrettane på politisk nivå. For å få fleire møteplassar og styrke det fellesidrettslege ber vi at dette med tingperiode og felles møteplassar vert teke opp som sak på årets idrettsting og at lov og vedtekter blir endra og tilpassa dette framlegget. NHF Region Vest føreslår følgjande endring Sogn og Fjordane Idrettskrins si lov: Sogn og Fjordane Idrettskrins innfører 2-årige tingperiodar med verknad frå I tillegg til forslagsstillar står særidrettane fotball, ski og friidrett bak dette framlegget. Idrettskrinsstyret si vurdering: Idrettskrinstinget står fritt til å bestemme om det skal vere 2-, 3 eller 4 årige tingperiodar. Idrettskrinsstyret støttar framlegget om 2- årige periodar Sogn og Fjordane Idrettskrins - 9 -

12 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Endring av Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins 14 Møte/fellesmøte Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinsstyret støttar ikkje framlegget til endring av 14 i lova Bakgrunn: Innmeldt sak frå NHF Region Vest: Dei åra det ikkje er Idrettsting skal Idrettskrinsen kalle inn særidrettane til Idrettskonferanse der politiske og adminstrativt tilsette frå Idrettskrinsen og særidrettane kjem saman for å drøfte fellesidrettslege saker og aktuelle tema. Idrettskrinsen skal her legge fram årsrapport for det året ein ikkje har ting. I tillegg til forslagsstillar står særidrettane fotball, ski og friidrett bak dette framlegget. Idrettskrinsstyret si vurdering: Forslaget er regulert i dagens lov 14 med følgjande tekst: Idrettskrinsen held møte med organisasjonsledda etter behov, og tek sjølv avgjerd om arrangementsforma. 14 i basis-lovnorm for idrettskretsar er utarbeidd og vedteken av idrettstyret. 14 er heimla i NIFs lov 5-10 og endringar her kan berre gjerast av Idrettstinget (NIF tinget) Idrettskrinsstyret støttar tanken og hensikten om møteforma, men finn ikkje å kunne støtte framlegg til endring av dagens lovformulering om møte. NIF gjorde endringar i denne paragrafen i 2003 frå om lag den ordlyden som forslagsstillar har, til dagens lovtekst. Idrettskrinsstyret viser også til innleiinga i Handlingsprogrammet , der det m.a. heiter: Vi har særleg lagt vekt på dei område, oppgåver og prosjekt vi kan stå saman om på tvers av arbeidsdelinga i idretten, og på innsatsområde vi trur vil gi vekst og utvikling for idrettsaktiviteten i fylket. Dette saman med mål som er trekt opp for satsingsområda gjer at det ligg vel til rette for både idrettspolitiske og idrettsfaglege møte på tvers av organisasjonar og fag. Sogn og Fjordane Idrettskrins

13 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Handlingsprogram og langtidsbudsjett Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Handlingsprogram og langtidsbudsjett vert lagt til grunn for det vidare arbeidet. Bakgrunn: Idrettskrinsstyret legg til dette tinget fram handlingsprogram med langtidsbudsjett for Programmet er først og fremst meint å vere eit hjelpemiddel for arbeidet i idrettskrinsen. Det vil vidare vere retningsgjevande for styret sitt arbeid i tingperioden. Handlingsprogrammet er i tillegg meint å vere ei rettesnor for arbeidet i dei andre organisasjonsledda: Idrettslaga, idrettsråda og særkrinsane. Det er viktig at idretten samlar seg om større oppgåver og at desse vert koordinert best mogleg for å nå nye felles mål. Sogn og Fjordane Idrettskrins

14 IDRETTSKRINSTINGET APRIL Val Valnemnda sitt framlegg: 7.1 Idrettskrinsstyret Leiar: Aud Kari Isane Balestrand Fødd Idrettslag: Balestrand IL Yrke: Tidlegare Fylkesskattesjef, no seniorrådgjevar Skatt Vest. Idrett/org.erfaring: Ein periode 1.vara idrettskrinsstyret, 2 periodar fast styremedlem. Fotball og friidrett, trenar i friidrett. Lang yrkes og leiarerfaring. Nestleiar: Arve Heimdal Stårheim Fødd 1957 Idrettslag: Stårheim IL Yrke: Gardbrukar. Idrett/org.erfaring. Ein periode i idrettskrinsstyret. 9 år i skiskyttarkrinsen, herav 7 år som leiar. 4 år i styret i Norges skiskyttarforbund. Styremedlem: Geir Arvid Espe Skei i Jølster Fødd 1960 Idrettslag: Jølster IL, Yrke: Adm. dir. COOP VEST SA Idrett/org.erfaring: Medlem av styret i fotballgruppa Hornindal IL. Leiar for Jølster IL., trenar og lagleiar for aldersbestemt fotball, medlem av prosjektgruppa for etablering av kunstgrasbaner i Jølster. Medlem av Jølster Kommunestyre, og medlem av Plan og utviklingsutvalget i Jølster. Første vara til styret i SFIK. Marknadsjef / dagleg leiar i NorDrikk AS Styremedlem: Stian Grimseth Naustdal Fødd 1972 Idrettslag Tambarskjelvar IL Yrke: Dagleg leiar Gravdal Bustadprosjekt. Idrett/org.erfaring. Mangeårig erfaring som styremedlem i vektløftargr. i Førde og Tambarskjelvar. Aktiv utøvar ambasadør i Right To Play. Kvalifisert til 3 OL. Europameister 1996 og kongepokalar. Sogn og Fjordane Idrettskrins

15 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 Styremedlem: Ann Kristin Grodås Stryn Født 1987 Idrettslag: Markane IL Yrke: Student: Ernæringsfysiologi (ferdig våren 2011). Jobbar litt ved siden av som freelance - skriv for birkebeinermagasinet Styremedlem i Markane IL. Driv nettsida Idrett/org.erfaring: Styremedlem i Ungdommens idrettsråd i Stryn, Trener for jentelag (fotball), Trener 2 kurs (fotball) -06, kretslagstrenar i fotball (jenter), internasjonalt arbeid for NFF - fotballtrener kurs i Vietnam i 2007, Under utdanning ved idrettshøgskolen i Oslo for å bli personlig trener. 1. varamedlem: Oddny Anita Sønnesyn Førde Fødd 1970 Idrettslag Førde IL Yrke: Sjukepleiar. Seksjonsleiar HR avdeling Sentralsjukehuset. Idrett/org.erfaring: Spelt fotball for Kaupanger. Handball som hovedidrett. Trenar for jentelag i handball. Aktiv handballspelar. Utdannar seg som trenar 2. Tidlegare nestleiar i handball Region Vest. 2. varamedlem: Randi Marie Sjøholt Sogndal Fødd 1963 Idrettslag Sogndal IL Yrke: Direktør for Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane Idrett/org. erfaring: Tidlegare nestleiar i Sogn og Fjordane Fotballkrets 7.2 Kontrollkomite Medlem: Bjarte Urnes Førde Fødd 1968 Idrettslag Førde IL Yrke: Seniorrådgjevar Stiftelsestilsynet (Revisor) Idrett/org. erfaring: Erfaring frå frivillig organisasjonsarbeid innan fleire kristne organisasjonar. Lite erfaring frå idrett utover funksjon som revisor for SFIK i åra Medlem: Bjørg Eikum Tang Sogndal Fødd 1945 Idrettslag Sogndal IL Yrke: Jobbar med folkehelsespørsmål hos Fylkesmannen Idrett/org. erfaring: Lang erfaring i politikk og organisasjonsarbeid, deriblant og idrettslag. Varamedlem: Ann Kristin Solheimsnes Vindheim, Førde Fødd 1976 Idrettslag Førde IL Yrke: Registrert revisor Idrett/org. erfaring: Økonomiansvarlig i studentorganisasjonen Sogn og Fjordane Idrettskrins

16 IDRETTSKRINSTINGET APRIL 2011 Varamedlem: Rolf Johnny Vinda Førde Fødd 1969 Idrettslag Førde IL Yrke: Automasjonsingeniør Normatic AS Idrett/org. erfaring: Handballtrenar 7.3 Representantar til idrettstinget Idrettskrinsstyret gjer slikt framlegg til Vedtak: Idrettskrinstinget gir idrettskrinsstyret fullmakt til å nemne opp representantar til Idrettstinget 7.4 Valnemnd til neste idrettskrinsting Idrettskrinsstyret sitt framlegg: Leiar: Arne B. Berge Stryn Medlem: Sissel Loen Loen Medlem: Arne Odd Grimseth Naustdal Varamedlem: Oddstein Haugen Hafslo SLUTT Sogn og Fjordane Idrettskrins

17 Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

18 INNHALD ÅRSMELDING STYRE TILLITSVALDE ADMINISTRASJON Tillitsvalde Tilsette Representasjon Utmerkingar Møte og sakshandsaming Idrettens rekneskapskontor ORGANISASJONSOVERSYN Medlemsutvikling Særkrinsar / regionar i Sogn og Fjordane Særkrinsar/regionar i Sogn og Fjordane m/ leiarar Særidrettar og aktivitetstal i Sogn og Fjordane pr Aktivitetstal for innmelde idrettar i Sogn og Fjordane, kommuneoversikt pr Utbreiing av idrettar i Sogn og Fjordane, tal på klubbar/grupper i idrettslag pr. kommune pr Idrettslag nye lag strokne lag Namneendring klubbar Samanslåing av klubbar Medlemsundersøking ORGANISASJON Rolle- og arbeidsdeling i organisasjonen Idrettsråda Særkrinsar - særidrettar Anleggsutvikling Kompensasjonsordningar for meirverdiavgift Samfunnskontakt - Politisk påverknad Regionalisering Antidoping Rent idrettslag Politiattest Grasrotandelen TV-aksjonen IDRETTSUTVIKLING Kompetanseutvikling Aktivitetsutvikling UTVIKLINGSPROSJEKT Innleiing Idrett og SFO Sogndal Spissa tilbod for utøvarar i vidaregåande skule TOPP - idrettsutvikling for ungdom år Prosjekt trenarutvikling idrett - høgskule ØKONOMI Økonomisk årsmelding Rekneskap Balanserekneskap Notar til rekneskapen Revisjonsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins Melding frå kontrollkomiteen Sogn og Fjordane Idrettskrins Tilskot, samarbeidsavtalar Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

19 ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Føremål Sogn og Fjordane Idrettskrins skal arbeide for at innbyggarane i fylket får høve til å utøve idrett i sunne former ut frå sine ønskje og behov, og skal vere ein positiv verdiskapar for individ og samfunn. Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal bygge på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom. Organisasjon Sogn og Fjordane Idrettskrins er eit fellesorgan for all idrett innan idrettskrinsen sitt geografiske område. Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

20 1. STYRE TILLITSVALDE ADMINISTRASJON 1.1. Tillitsvalde Idrettskrinsstyret Revisjon Leiar: Arne B. Berge Stryn Nestleiar: Oddstein Haugen Hafslo Styremedlemmar: Aud Kari Isane Balestrand Kjersti Helle Vårdal Arve Heimdal Holmedal Stårheim Varamedlemmar: Geir Espe Jølster Aina Jøranli Heggen Nordfjordeid Engasjert revisor: PricewaterHouseCoopers Førde Kontrollkomite: Ragnar Aronsen Naustdal Cilja Steen Førde Varamedlemmar: Stian Grimseth Naustdal Ranveig Indrekvam Naustdal Valnemnd Leiar: Bjørn L. Tønnesen Sogndal Medlemmer: Monica Beate Myklebust Stryn Arne Grimseth Naustdal Varamedlem: Jon Klingenberg Årdal 1.2. Tilsette Tilsette i Sogn og Fjordane Idrettskrins Ved utgangen av 2010 hadde Sogn og Fjordane Idrettskrins tre tilsette fordelt på tre årsverk. I perioden har Sogn og Fjordane Idrettskrins hatt desse tilsette: Tittel Namn Still. Tilsett andel Idrettssjef Odd Bjarne Solheim 100% Plan- og utdanningsleiar Ingar Breilid 100% Økonomikonsulent Erling Benjaminsen 100% Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

21 Tilsette i særkrinsane og særforbund Ved utgangen av 2010 hadde særidrettane 9 tilsette i Sogn og Fjordane fordelt på 5 særkrinsar og 9 årsverk. Tittel Namn Still. Tilsett periode andel Fotball Dagleg leiar Svein Olav Myklebust 100% SU-spelarutviklar Jan Tore Jaastad 100% KU-klubbutviklar Per Are Verlo 100% Dommar- og seriekonsulent Yngve Håkonsen 100% Aktivitets og arr.ansvarleg Jørgen Finsrud Dale 100% Aktivitets og arr.ansvarleg Hildegunn Hove 100% Andre Dagleg leiar Friidrett Narve Heggheim 100% Administrasjonssjef Ski Yngve Thorsen 100% NHF Region Nord-Vest Ingrid Gimmestad 100% Utdanningsansvarleg NHF Øyvind Indrebø 100% Fagkonsulent NOF Gunnar Gytri 100% Representasjon Representantar i nemnder, råd eller utval Arne B. Berge Rolle- og arbeidsfordelingsutvalget i NIF Håkon Lundestad Distriktsrådet for Heimevernet Eigen representasjon Idrettskrinsstyret har representert på NIF-ting, leiarmøta i NIF og andre sentrale møte i NIF, møte med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og kommunar, på politisk og administrativt miljø. Idrettskrinsstyret og/eller administrasjonen har vore representert på særkrinstinga og på årsmøta i idrettsråda og, ved jubileumsarrangement i idrettslag Utmerkingar Kongens fortenestemedalje i gull for sin innsats i idretten: Sverre M. Heggen og Olav Kjos Wenjum. Kongens fortenestemedalje i sølv for sin innsats i idretten: Ingvald Ytrehus, Svelgen, og Håkon Fimland, Førde, Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

22 1.5. Møte og sakshandsaming Idrettskrinstinget 2007 Idrettskrinstinget 2007 vart halde i Førde april med totalt 79 deltakarar (med gjester og adm.). Årsmelding og protokoll finn du på heimesida. Link: Møte i idrettskrinsstyret Styret i Sogn og Fjordane Idrettskrins har i perioden hatt 20 møte og handsama 156 saker. NIF/idrettskretsleiarmøte vart arrangert i Loen oktober 2007 med 64 deltakarar frå idrettsstyret, NIF-adminitrasjon og idrettskretsane med Idrettskrinsen som teknisk arrangør Idrettens rekneskapskontor Idrettens Regnskapskontor (IRK) er ein del av idretten sine fellestenester og leverer rekneskapstenester til særforbund og krinsar som er tilslutta Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). NIF oppretta i 2005 ein filial av IRK som blei lagt til Sogn og Fjordane Idrettskrins. Filialen kom i drift frå % av økonomikonsulentstillinga var leigd ut til IRK. Etterspørselen etter rekneskapstenester blei ikkje som forventa og frå blei filialen lagd ned av NIF. Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

23 2. ORGANISASJONSOVERSYN 2.1. Medlemsutvikling Figuren syner utviklinga i medlemsmassen i Sogn og Fjordane fordelt på kjønn for perioden Pr var 41,5% av innbyggarane i Sogn og Fjordane medlem av eit idrettslag. Dette plasserer Sogn og Fjordane blant dei høgaste i landet i høve innbyggartal. Medlemer kommunevis og totalt. Kommunar Askvoll Aurland Balestrand Bremanger Eid Fjaler Florø Førde Gaular Gloppen Gulen Hornindal Hyllestad Høyanger Jølster Leikanger Luster Lærdal Naustdal Selje Sogndal Solund Stryn Vik Vågsøy Årdal Totalt Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

24 Utvikling av medlemstal fordelt på aldersgrupper Medlemstal innbyggertal 6-12 år Medlemstal innbyggertal år Utvikling av medlemstal barn og ungdom Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

25 2.2. Særkrinsar / regionar i Sogn og Fjordane Særidrettar organiserte i særkrins eller region, hadde samla sett vekst i aktivitetstal i slutten av perioden. Nedgangen frå 2007 til 2008 skuldast at Norges Gang- og Mosjonsforbund ble lagd ned, noko som ført til at 3706 aktivitetsmedlemer forsvann. Totalt aktivitetstal for alle dei 38 særidrettane i fylket syner nedgang frå 2006 til 2008 og ein oppgang i Utvikling av aktivitetstal totalt for alle særidrettane Nedgangen frå 2007 til 2008 skuldast mellom anna at alle gang- og mosjonsgrupper vart nedlagd Utvikling av aktivitetstal i særidrettane Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

26 Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

27 2.3. Særkrinsar/regionar i Sogn og Fjordane m/ leiarar Idrett Bedrift Leiar Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Arve Kyrkjebø Bedrift Tal klubbar Bedrift Tal medlemer Idrett Bandy Leiar Tormod Rye Tormod Rye Bandy Tal klubbar 9 Bandy Tal medlemer 300 Idrett Bogeskyting Leiar Øyvind Andersen Øyvind Andersen Øyvind Andersen Øyvind Andersen Øyvind Andersen Bogeskyting Tal klubbar Bogeskyting Tal medlemer Idrett Fotball Leiar Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Jon Georg Rutledal Fotball Tal klubbar Fotball Tal medlemer Idrett Friidrett Leiar Karstein Fardal Karstein Fardal Karstein Fardal Karstein Fardal Håkon Løseth Friidrett Tal klubbar Friidrett Tal medlemer Idrett Gym/turn Leiar Janne Alsaker Janne Alsaker Janne Alsaker Janne Alsaker Janne Alsaker Gym/turn Tal klubbar Gym/turn Tal medlemer Idrett Handball Leiar Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Arvid Gimmestad Handball Tal klubbar Handball Tal medlemer Idrett Orientering Leiar Per Øen Per Øen Merete Larsmon Merete Larsmon Norvald Ospehaug Orientering Tal klubbar Orientering Tal medlemer Idrett Ryttar Leiar Ove Natland Ove Natland Cecilie Holst Cecilie Holst Cecilie Holst Ryttar Tal klubbar Ryttar Tal medlemer Idrett Segling Leiar Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Jonvall Svarstad Segling Tal klubbar Segling Tal medlemer Idrett Ski Leiar Inge Fænn Inge Fænn Inge Fænn Inge Fænn Inge Fænn Ski Tal klubbar Ski Tal medlemer Idrett Skiskyting Leiar Marit Hjelle Marit Hjelle Marit Hjelle Marit Hjelle Marit Hjelle Skiskyting Tal klubbar Skiskyting Tal medlemer Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

28 Idrett Skyting Leiar Helge Løtuft Helge Løtuft Helge Løtuft Helge Løtuft Helge Løtuft Skyting Tal klubbar Skyting Tal medlemer Idrett Symjing Leiar Helge Robert Midtbø Thor Åge Midttun Sissel Ommedal Sissel Ommedal Eivind Bjørke Symjing Tal klubbar Symjing Tal medlemer Idrett Volleyball Leiar Dag Storøy Dag Storøy Dag Storøy Dag Storøy Dag Storøy Volleyball Tal klubbar Volleyball Tal medlemer Førde Volleyballklubb - Nordisk mester 2011 og cupmester 2007 og 2011 Foto: Jørn Kvalen Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

29 2.4. Særidrettar og aktivitetstal i Sogn og Fjordane pr Kvinner Menn Idrett 0-5 år 6-12 år år år år 6-12 år år år 26- Totalt Badminton Bandy Baskettball Boksing Bryting Bogeskyting Cykling Dykking Fotball Friidrett Golf Gym/turn Handball Judo Padling Luftsport Orientering Ryttar Segling Ski Skyting Skøyter Symjing Tennis Vektløfting Volleyball Skiskyting Motorsport Kampsport Styrkeløft Biljard Kickboksing Klatring Triathlon Fleridrett Snowboard Totalt 36 idrettar Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

30 Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Sum 2.5. Aktivitetstal for innmelde idrettar i Sogn og Fjordane, kommuneoversikt pr Aktivitetstal oppgitt av særidrettsgruppa i idrettslaget. Komm.nr Badmint Bandy Baskettball Bokse Bryting Bogesk Cykle Dykke Fotball Friidrett Golf Gym/turn Handball Judo Padle Luftsport Orientering Ridning Segling Ski Skyting Skøyte Svømming Tennis Vektløfting Volleyball Skiskyting Motor Kampsport Styrkeløft Biljard Kickboksing Klatre Triathlon Fleridretter Snowboard Akt. tal totalt Årsmelding Sogn og Fjordane Idrettskrins

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING Protokoll. Ekstraordinært Idrettskrinsting

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING Protokoll. Ekstraordinært Idrettskrinsting EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING 2016 Protokoll Ekstraordinært Idrettskrinsting Førde EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINS TING 2016 SAKLISTE Opning Helsingstalar 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenning av dei frammøtte

Detaljer

IDRETTSRÅDET - EIT FELLESORGAN FOR IDRETTEN I DIN KOMMUNE

IDRETTSRÅDET - EIT FELLESORGAN FOR IDRETTEN I DIN KOMMUNE IDRETTSRÅDET - EIT FELLESORGAN FOR IDRETTEN I DIN KOMMUNE INFORMASJON OM IDRETTEN I SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane idrettskrins skal vere ein pådrivar og ein aktiv støttespelar for den frivillige idretten

Detaljer

SAKLISTE. Ekstraordinært idrettskrinsting. Førde 15.desember Sogn og Fjordane Idrettskrins - 1 -

SAKLISTE. Ekstraordinært idrettskrinsting. Førde 15.desember Sogn og Fjordane Idrettskrins - 1 - SAKLISTE Ekstraordinært idrettskrinsting Førde 15.desember 2016 Sogn og Fjordane Idrettskrins - 1 - SAKLISTE Sak 1. Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av dei frammøtte representantane Godkjenning av innkallinga

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innkalling til idrettskrinstinget 2016

Innkalling til idrettskrinstinget 2016 Til Idrettskrinsstyret Særkrinsane Idrettsråda Idrettslaga Leiar kontrollkomiteen i idrettskrinsen Tilsett revisor Leiar i valnemnda Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08.januar 2016 Innkalling til

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016

Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016 Til Idrettskrinsstyret Særkrinsane Idrettsråda Idrettslaga Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.november 2016 Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016 1. Innkalling Styret i Sogn og Fjordane

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Atle Skrede, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 16/2900-7 Spelemidlar til idretts 2016 - fordeling av restmidlar og inndregne midlar Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE POLITIKARDAG 4.NOVEMBER 2014

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE POLITIKARDAG 4.NOVEMBER 2014 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE POLITIKARDAG 4.NOVEMBER 2014 Norsk idretts samspel med andre IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG Lov for Lærdal idrettslag 1, skipa 20.mai 1937 med seinare endringar, seinast av 03.03.2015, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrets 19.05.2015. (DM743596) I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 08.03.16, klokka 19.00 Stad: Laksen/Green Norway, Lærdal Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/16:

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 Godkjent av Hordaland Idrettskrets 20.03.2013 ref. 611829v1 Dokument nr.: 01-001 side 2 av 9 REVISJONAR OG TILLEGG

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

Handlingsplan Vik IL

Handlingsplan Vik IL Handlingsplan Vik IL 2014-2017 Side 1 av 9 Innhold 1. No-situasjonsanalyse Vik IL pr. 21.1.14... 3 2. Kjenneteikn, Vik IL pr. 21.1.14... 4 3. Visjon... 5 4. Verdigrunnlag... 5 5. Hovudmål... 5 6. Innsatsområde,

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Alle lag i krinsen pliktar å rette seg etter NIF og særkrinsen sine lover og retningslinjer.

Alle lag i krinsen pliktar å rette seg etter NIF og særkrinsen sine lover og retningslinjer. LOV FOR SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS Lov for Sogn og Fjordane Orienteringskrins skipa 22.11.1964 Vedteken den 27.11.1965 med seinare endringar av 05.12.1981, 02.12.95 og 14.11.98. Godkjend av idrettsstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring"

Evaluering av ordninga Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Susan Husabø, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/5244-2 Evaluering av ordninga "Spissa idrettstilbod i vidaregåande opplæring" Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Søknader om spelemidlar 2016

Søknader om spelemidlar 2016 Søknader om spelemidlar 2016 Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet og idrett, Sogn og Fjordane fylkeskommune Terje Førde, dagleg leiar/revisjonssjef i Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord Utfordringar

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL REGIONSTING, 26. april 2017 Sunnfjord Hotell, Førde Sak 1.1. Godkjenne de frammøtte representantane Tale-, forslags- og stemmerett: Regionstyret

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer