Ressursfordeling i grunnskolen Presentasjon av evalueringsrapport. Oslo 30. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursfordeling i grunnskolen Presentasjon av evalueringsrapport. Oslo 30. januar 2014"

Transkript

1 Ressursfordeling i grunnskolen Presentasjon av evalueringsrapport Oslo 30. januar 2014

2 Agenda Bakgrunn og mandat Overordnet om nåværende ressursfordelingsmodell Vurderinger og anbefalinger Spørsmål fra salen 2

3 Agenda Bakgrunn og mandat Overordnet om nåværende ressursfordelingsmodell Vurderinger og anbefalinger Spørsmål fra salen 3

4 Rapporten er en gjennomgang og evaluering av ressursfordelingsmodellen til grunnskolene i Oslo Vedtakene i prosessen Innbyggerinitiativ: «Gi oss tilstrekkelig ressurser, forutsigbare rammer og kostnadsdekning» Bystyret: «Utred virkninger av finansieringsmodellen i Osloskolen» Byrådet gjennom Utdanningsetaten: «Evaluer ressursfordelingsmodellen ut fra de kriteriene bystyret har lagt til grunn for modellen» Viktige avgrensninger for det som er gjort Politiske beslutninger, som fordelingen mellom skole, helse og samferdsel, er ikke tema for denne evalueringen Tema er: når skolebudsjettet er klart, hvordan skal penger fordeles mellom skolene? Pengene som går til bygg og ekstraordinær norskopplæring for minoritetsspråklige har ikke vært tema Deloitte: Er modellen rettferdig i den forstand at den kompenserer naturgitte ulikheter, og deretter behandler likt; er den objektiv i den forstand at den ikke lar seg pervertere og ikke bygger på skjønn eller tilfeldighet, er den forutsigbar, forstått, etc.? I dag: Presentasjon av evalueringen 4

5 Agenda Bakgrunn og mandat Overordnet om nåværende ressursfordelingsmodell Vurderinger og anbefalinger Spørsmål fra salen 5

6 Utdanningsetaten benytter en fordelingsmodell fordelen er at midlene flyttes dit det er utfordringer konsekvensen er at skolene må tåle svingninger i bevilgning Fordelingsmodell vs. historisk budsjett Mange kommuner fordeler penger til skolene ut fra forrige års budsjett, justert for endringer i timetall, lønnsvekst, etc. Denne modellen er vanligst når skolenes elevgrunnlag og oppgaver ikke endrer seg mye fra år til år Å bruke historiske budsjetter er vanskeligere når et system er i endring En ulempe med å bruke historiske budsjetter er at gammel urettferdighet lever videre uten å utfordres Oslo kommune bruker en ressursfordelingsmodell. Det gir utfordringer, men åpner for mer tilpasning Gangen i ressursfordelingsmodellen Bystyret vedtar budsjett for Oslo kommune, inklusiv et budsjett for skolesektoren Utdanningsetaten setter av midler bygg og husleie og spesielle politiske satsinger, for eksempel Groruddalssatsing Som en basis får alle skoler ca. 1,5 2 millioner kroner i tildeling Små skoler får kroner ekstra Man teller opp hvor mange som har vedtak om språkopplæring og setter av penger til det formålet Omtrent syv prosent av pengene settes av og deles ut til skolene ut fra levekårsutfordringer i inntaksområdene Alt som er til overs deles ut som en sum per elev. Elevsatsen er litt høyere for ungdomstrinn enn for barnetrinn 6

7 Skolene får en tildeling som de selv prioriterer bruken av, men modellen bygger på en grunntanke om hva som er kostnadsdrivende for en grunnskole Elementene i ressursfordelingsmodellen Element i modellen Elevsats (68 %) Basisbeløp (7 %) Småskolesats (mindre enn 1%) Sosiodemografisk tildeling (7 %) Språklig minoriteter (9 %) Spesialgrupper (5 %) Ekstratildelinger (4 %) Beskrivelse/formål Skal dekke det det normalt kosterå undervise en elev, deles ut per elev Basisbeløp skal gjøre det mulig å drive små skoler med færre elever i gruppeneog større administrative utgifter per elev Ekstratildeling til de minste skolene (under 260 elever) Ressurser til elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring Utenfor mandatet kompensasjonper elev for utgifter til ekstraordinær språkopplæring Utenfor mandatet kompensasjon per elev for elever som er tatt ut i byomfattende spesialgrupper Bl.a. Groruddalssatsningen, "tidlig innsats" 7

8 Totaltidelingen per elev varierer i hovedsak på grunn av fire aspekter småskolesats, minoritetsspråklige, spesialgrupper eller ulik sosiodemografi Tildeling per elev for alle barneskoler krper elev Andre tildelinger* Spesialgrupper(5 %) Språklige minoriteter (9 %) Sosiodemografisk tildeling(7 %) Basisbeløp(7 %) Tidlig innsats Småskolesats Elevsats(68 %) 0 Manglerud Trosterud Grorud Mortensrud Hallagerbakken Lakkegata Seterbråten Vahl Toppåsen Lusetjern Tiurleiken Furuset Gamlebyen Ljan Tøyen Nedre Bekkelaget Møllergata Rosenholm Tveita Klemetsrud Skjønnhaug Nordpolen Bakås Jeriko Svarttjern Sørkedalen Maridalen Lutvann Bygdøy Bogstad Kringsjå Svendstuen Østensjø Bryn Stig Nøklevann Lilleaker Bolteløkka Godlia Nordtvet Grunerløkka Ellingsrudåsen Vinderen Lilleborg Prinsdal Rustad Grindbakken Vestli Trasop Tonsenhagen Sinsen Nordstrand Rødtvet Stenbråten Kampen Grefsen Bjørndal Lysejordet Hasle Voksen Skøyen Ammerud Bestum Huseby Ullevål Vålerenga Bekkelaget Disen Korsvoll Høybråten Slemdal Stovner Ekeberg Smestad Munkerud Løren Tåsen Kjelsås 8 *inkluderer: Handlingsprogram Groruddalen/Oslo-Sør, rekrutteringspakker, skjevfordeling lønnsoppgjør 2012 og andre øremerkede tildelinger

9 Agenda Bakgrunn og mandat Overordnet om nåværende ressursfordelingsmodell Vurderinger og anbefalinger Spørsmål fra salen 9

10 I all hovedsak fungerer modellen: skolene har god økonomistyring og etterstreber å bruke pengene effektivt Noen positive observasjoner Mer-/mindreforbruk i prosent av totalbudsjett Skolene vet hva de får, og hvorfor, og de klarer stort sett å levere innenfor budsjettrammen Storeog små skoler er like gode på budsjettoverholdelse; ungdomsskolene har marginalt bedre budsjettoverholdelse enn øvrige Elevsatsen er stor nok til at den fungerer som en motivasjon for å lete etter plass til én ekstra elev det er viktig i en by med sterk befolkningsvekst Modellen legger begrensede føringer på skoleledere og lærere med tanke på prioriteringer mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning, assistentbruk eller andre virkemidler Isolert sett er punktene over en indikasjon på at modellen er god og har velfungerende tildelingsmekanismer Mer-/mindreforbruk 30 % 20 % 10 % 0 % -10% -20% Kombinert skole Barneskole Ungdomsskole +/- 5 % 2,1 % 1,2 % -0,3 % -30 % Elevtall 10

11 Selv om fundamentet er bra, er det kanskje mulig å fordele ressursene på en enda enklere og mer rettferdig måte Basisbeløpeter uhensiktsmessig lavt Elevsatsungdomstrinn mot barnetrinn Grepenefor å finansiere spesialundervisning og tilpasset opplæring skiller ikke nok mellom inntaksområdene Noen steder i Oslo er flyttemønsteret enreell utfordring for skoleledere Observasjon Modellens basisbeløp kompenserer ikke fullt ut for smådriftsulemper. Det lar seg heller ikke etterprøve enkelt Elever på ungdomstrinnene kostermer enn barnetrinnene, men ikke så mye som modellen forutsetter Defleste skolene i vest har mer penger tilgjengelig til spesialundervisning enn skolene i øst (tildeling per vedtakselev); midlene fordeles ganske jevnt, mens utfordringene er ganske ulike Barnefamilierflytter på seg, og i noen inntaksområder skaper flyttemønsteret planleggingsutfordringer Effekt Utdanningsetatenhar måttet gi ekstra penger til Maridalen og Sørkedalen og en ekstrasats til alle skoler med færre enn 260 elever. Men hva med de litt større skolene? Det er antagelig litt enklere å drive en ungdomsskole i balanseenn en barneskole Troliger terskelen for å tilby spesialundervisning høyere mange steder i øst og skoleledere må strekke seg lengre for å finne løsninger Når prognosene bommer eller klassestørrelsen er i konstant endring, får skolene en planleggingsutfordring Hvert av disse temaene blir belyst i kapitlene som følger 11

12 Basisbeløp 7% 12

13 Våre analyser viser at smådriftsulempen er høyere enn dagens basisbeløp skulle tilsi Kostnad til ledelse og admin. per elev mot antall elever ved skolen ikroner per elev Antall elever Eksisterende og alternative basisbeløp (2012) ikroner per skole eksisterende basisbeløp 2012 alternative basisbeløp +22% +57% +51% Alle skoler har fast kostnader noen av disse kan sies å være lite avhengig av skolens størrelse På samme måte har store skoler en stordriftsfordel, f.eks. kan de mer effektivt fylle opp klassene sine Dette medfører at kostnaden per elev blir høyere for små skoler enn for store Basisbeløpet, som gis til alle skoler, forsøker å utjevne ulempen ved å være en liten skole Den nåværende modellen har undervurdert størrelsen på denne ulempen basisbeløpet har vært for lite Vi har benyttet trendlinjen til å beregne denne smådriftsulempen Figuren øverst viser kostnaden til ledelse og administrasjon som utgjør én del av denne beregningen Vi foreslår å øke basisbeløpene, men vil sette krav om effektiv drift av småskoler derfor foreslår vi å sette basisbeløpene til 85 prosent av den beregnede smådriftsulempen 0 Barneskoler Ungdomsskoler Kombinerte skoler 13

14 Småskolesats 0,2% 14

15 Sett fra utsiden er småskolesatsen unødvendig komplisert og til dels urettferdig hensikten kan løses enklere Fordeling av dagens småskolesats (2012) tusen kr Maridalen Sørkedalen Bjørnsletta Elevtall Ekstratildeling Maridalen og Sørkedalen Småskolesats Svarttjern Bakås Jeriko Tveita Skjønnhaug Klemetsrud Ellingsrud Møllergata Skullerud Nedre Bekkelaget Rosenholm Tokerud Stasjonsfjellet Ljan Tøyen Furuset Gamlebyen Toppåsen Vahl Elevtall Tiurleiken Lakkegata Småskolesatsen blir tildelt til skoler med mindre enn 260 elever og tildeles som et beløp per elev (ca kroner per elev i 2012) dette medfører at småskolesatsen øker med elevtall "Store" småskoler får mer småskolesats enn "små" småskoler Vi mener en slik tildeling som er lik per elev er lite hensiktsmessig for å kompensere for smådriftsulemper, og at tildelingen ikke er i tråd med krav til ressursfordelingsmodellen om å oppfattes som rettferdig Innføring av en særskilt tildeling per elev i små skoler indikerer at basisbeløpsstørrelsene ikke har evnet å fange opp smådriftsulempene i tilstrekkelig grad Vi mener derfor at som en konsekvens av den foreslåtte hevingen av basisbeløpene, vil det være naturlig å fjerne småskolesatsen slik den er i dag Samlet effekt av økningen av basisbeløpet og fjerning av småskolesatsen er ikke vesentlig for de fleste skolene. Fjerning av småskolesatsen forenkler modellen 15

16 Elevsats 68% 16

17 Grunnskolene får dekket sine grunnutgifter gjennom elevsatsen modellen er enkel og kraftig, men forutsetter god skoleadministrasjon og planlegging Figuren viser merbelastning på ungdomsskolene ift. barneskolene Elevsats Timetall per elev iht læreplan Utgifter ordinær und. per elev Reelle timetall per elev Lærertimer ordinær und. per elev -1.0% 12.7% 12.4% 17.0% 15.2% -10% 0% 10% 20% 17 Tildelingen gjennom elevsatsen har ikke blitt endret siden 2007 og var i 2012 fremdeles en like stor andel av totaltildelingen Rammen som fordeles som elevsats er et restledd det betyr at alle andre tildelinger blir justert, og det som er igjen av totalrammen blir tildelt gjennom elevsatsen Alternativene, f.eks. finansiering av «klasser» er ikke gunstig da dette kan gir uheldige utslag Siden 2005 har det vært flere politiske vedtak som har omfattet endrede timetall, leksehjelp og valgfag. Disse har ført til en justering av elevsatsen på ungdomstrinnet fra 22 % til 17 % mer enn på barnetrinnet Når vi ser på kostnadsforskjellen per elev (figur t.v.), burde elevsatsen for ungdomsskolen vært 12,7 % høyere enn for barnetrinnet med dagens basisbeløp Når vi tar hensyn til vår foreslåtte endring av basisbeløpet samt at ungdomsskolenes basisbeløp øker mer enn barneskolenes gir våre beregninger en elevsats som er 10,3 % høyere på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet

18 Sosiodemografiske kriterier 7% 18

19 Tildeling til spesialundervisning og tilpasset opplæring bør skje gjennom en kriteriemodell utfordringen ligger i å designe en modell som forklarer variasjonen godt Tildeling bør skje gjennom en kriteriemodell Midler til spesialundervisning og tilpasset opplæring tildeles i dag gjennom en sosiodemografisk kriteriemodell Hensikten er å kompensere skolene for de ekstraordinære utgiftene de har knyttet til disse elevene uten å gi skolene et insentiv til å benytte mer spesialundervisning enn de har behov for Alternativt kunne man benyttet en kostnadsdekningsmodell hvor man fikk en gitt sum per elev med vedtak om spesialundervisning Dette gir et uheldig insentiv og kan føre til at flere vedtak om spesialundervisning blir fattet enn reelt sett nødvendig Vi mener derfor at tildeling til spesialundervisning og tilpasset opplæring gjennom befolkningens sosiodemografi gir en forutsigbar og robust tildelingsmekanisme Utfordringen er at det er vanskelig å konstruere en modell som gjenspeiler skolens reelle behov spesielt variasjon på enkeltskoler fra år til år Tildeling per «spesialvedtakselev» Tusen kroner Vest Øst Når vi ser på fordelingen av midler per elev med vedtak om spesialundervisning ser vi at forskjellene mellom skolene er store spesielt ser vi en stor forskjell mellom skolene i øst og vest Det er helt urealistisk å designe en kriteriemodell som klarer å matche det underliggende behovet for spesialundervisning og tilpasset undervisning perfekt, men det bør være mulig å justere kriteriene eller vektingen av kriteriene slik at skolene mottar en likere tildeling per vedtakselev 19

20 Dagens sosiodemografiske modell benytter variabler som ikke nødvendigvis korrelerer med behovet for spesialundervisning Dagens variabler benyttet i tildelingen 1,00 Antall huholdninger med barn <15 år og enslig forsørger Antall elever Antall personer med hjelpestønad 0-17 år Sosiodemografisk tildeling Lavinntektsindeks Utflyttingsindeks Korrelasjon med antall elever med vedtak om spesialundervisning ( ) Dagens modell benytter seks kriterier: Andel elever (av totalt antall elever) Andel innbyggere 0-17 år med hjelpestønad Andel elever x lavinntektsindeks Andel elever x utflyttingsindeks Andel barn med enslige forsørgere x lavinntektsindeks Andel barn med enslige forsørgere x utflyttingsindeks Variablene dagens kriteriemodell benytter har svak korrelasjon med behovet for spesialundervisning og tilpasset opplæring Spesielt ser vi at utflytting ikke har noen korrelasjon, men de andre kriteriene har svak korrelasjon 0,75 0,50 0,25 0,33 0,57 0,46 0,00-0,25-0,03 Antall husholdninger med barn <15 år og enslige forsørger Antall personer med hjelpestønad 0-17 år Utflyttingsindeks* Lavinntektsindeks* 20 *Korrelasjon med utflyttings- og lavinntektsindeks er beregnet mot andel (ikke antall) elever med vedtak om spesialundervisning grunnet indeksenes uavhengighet til skolestørrelse

21 For å finne en bedre modell, har vi prøvd ut tilgjengelige sosiodemografisk data om befolkningen i en regresjonsanalyse Behovet er uavhengig av tildeling For å kunne gjøre en reell kontroll av kriteriemodellens treffsikkerhet, er det nødvendig med et tilnærmet objektivt og upåvirkelig uttrykk for behovet for spesialundervisning og tilpasset undervisning Det er Deloittesvurdering at antall elever med vedtak om spesialundervisninger et bedre mål for behovet for spesialundervisning enn alternativene. Antall timer og ressursbruk har i større utstrekning vært preget av skolenes økonomi Vi kan tenke på andel vedtakselever som et konservativt estimat for utfordringene på de skolene med flest elever med særskilte behov. De skolene der innslaget av spesialundervisning er størst, har angivelig en noe høyere toleranse for hvor store avvik som skal håndteres i ordinær undervisning For tilpasset undervisning kjenner vi bare til assistentenes lønn. Det gjøres ingen registrering av tilpasset undervisning og hva som er tilpasset undervisning må vel sies å være et gradsspørsmål. At det å bruke en assistent er en tilpasning av undervisningen, er imidlertid ganske opplagt 21 Behovet forklares gjennom å Gjennomfør kjøring av ny regresjonsligning Fjern variabelen med minst påvirkning eller som skaper «problemer» for andre variabler Kjør regresjon Eliminer variabel Vurder resultat Test validitet Vurder endring i hvor mye av variasjonen som blir forklart Inspiser signifikansnivå og substansiell påvirkning Sjekk korrelasjonsmatrise og andre statistiske tester Når vi har definert hvordan vi måler behovet for spesialundervisning og tilpasset opplæring, kan vi søke variabler som forklarer variasjonen Vi begynner da med et stort sett med sosiodemografiske variabler og ser hvilke av de som har en betydningsfull forklaring på behovet Vi eliminerer variabler som skaper «problemer» eller som bare er støy

22 Den foreslåtte modellen er mer treffsikker enn eksisterende modell, men det er fremdeles forbedringspotensial f.eks. gjennom inkludering av barnevern Anbefaling: tildel midler til spesialundervisning ut fra foreldres inntekt og utdanning; og til assistentbruk ut fra antall funksjonshemmede, foreldrenes inntekt og skolens andel av de aller yngste elevene Spesialundervisning (75 %) (andel vedtakselever) Andel i aldersgruppen år som har gjennomført grunnskole, men ikke noe mer Det relative inntektsnivået i inntaksområdet 75 % Det relative inntektsnivået i inntaksområdet multiplisert med utdanning (samme variabler som over) Tilpasset undervisning (25 %) (assistentlønn i % av all lønn til undervisning) Andel hjelpestønader i inntaksområde Andel elever i 1. og 2. trinn Det relative inntektsnivået i inntaksområdet 25 % Fordelingsprofil for eksisterende og alternativ modell (1,0 = gjennomsnittet i Oslo) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Behovsindeks ved alternativ modell Behovsindeks ved eksisterende modell Den alternative modellen treffer bedre for: 37 av 56 barneskoler 12 av 17 ungdomsskoler 10 av 12 kombinerte 0,0 Manglerud Hallagerbakken Lambertseter Løren Sinsen Vålerenga Gamlebyen Klemetsrud Nøklevann Bjøråsen Rustad Tøyen Bryn Jeriko Bjørndal Prinsdal Toppåsen Nordpolen Linderud Lusetjern Bakås Furuset Nordtvet Veitvet Tveita Stovner Vahl Trosterud Rosenholm Ammerud Rødtvet Lutvann Ellingsrudåsen Grorud Seterbråten Lindeberg Vestli Stig Haugen Mortensrud Skjønnhaug Gran Tiurleiken Svarttjern Rommen Kampen Høybråten Stenbråten Høyenhall Godlia Årvoll Karlsrud Lakkegata Møllergata Maridalen Sagene Oppsal Østensjø Bjølsen Lilleborg Grunerløkka Abildsø Hasle Tonsenhagen Trasop Bøler Ekeberg Ila Grefsen Bolteløkka Ruseløkka Ullevål Sørkedalen Kringsjå Marienlyst Ljan Munkerud Uranienborg Voksen Disen Majorstua Nedre Bekkelaget Nordstrand Huseby Kjelsås Kastellet Lilleaker Bestum Tåsen Lysejordet Korsvoll Skøyen Bekkelaget Smestad Grindbakken Bygdøy Bogstad Vinderen Slemdal Svendstuen Behovsindeks 22

23 Mobilitet 23

24 Problemer knyttet til mobilitet er generelt ikke vesentlige, men påvirker kun et fåtall skoler en særskilt kompensasjonsordning bør derfor vurderes Fire potensielle utfordringer som følge av mobilitet i elevmassen Mobilitet i løpet av skoleåret Mange elever kommer flyttende til/søker seg til eller flytter fra/søker seg bort fra skolen i løpet av skoleåret (etter elevtelling 1. oktober) Høy tilsøkingfra andre skolekretser Skolen får høy tilsøking fra andre skolekretser uten at de sosiodemografiske kriteriene fra denne skolekretsen «følger» eleven Høy mobilitet i forkant av skolestart Høy mobilitet rett før oppstart i 1. og 8. klasse skaper uforutsigbarhet for skolen med tanke på budsjettering, planlegging av klasser og lærerbehov «Gjennomtrekksskoler» mobilitet over tid Høy mobilitet over tid kan også skape utfordringer for såkalte «gjennomtrekksskoler» Intervjuer med rektorer/områdeledere og våre analyser tyder på at problemer knyttet til mobilitet kun har vesentlig påvirkning for enkelte skoler. Mobilitetsutfordringen er dermed ikke noe som bør håndteres gjennom modellen, men en særskilt kompensasjonsordning bør vurderes 24

25 Samlet vurdering Basisbeløp Småskolesats 7% 0,2% Sosiodemografiske kriterier 7% 68% Elevsats 25

26 Vår foreslåtte modell gir en vridningseffekt fra de store skolene i sentrum og vest mot områdene med lav inntekt og utdanning øst i Oslo Samlet effekt for alle barneskoler i millioner kroner (2013) Endring sosiodemografi Vest Øst Endring totalt -4 Stovner Vestli Stig Ammerud Bjørndal Høybråten Lutvann Ellingsrudåsen Stenbråten Hallagerbakken Seterbråten Trasop Rødtvet Nordtvet Trosterud Lusetjern Rustad Tiurleiken Bakås Manglerud Grorud Prinsdal Østensjø Toppåsen Mortensrud Jeriko Bryn Nøklevann Bekkelaget Ljan Furuset Svarttjern Nordstrand Grindbakken Lysejordet Tveita Lilleaker Løren Bygdøy Disen Klemetsrud Tonsenhagen Voksen Bogstad Korsvoll Smestad Vålerenga Munkerud Slemdal Kjelsås Vinderen Godlia Maridalen Rosenholm Nedre Bekkelaget Sørkedalen Bestum Svendstuen Hasle Vahl Lilleborg Skøyen Ekeberg Ullevål Skjønnhaug Nordpolen Grefsen Huseby Kampen Lakkegata Kringsjå Tåsen Grunerløkka Bolteløkka Sinsen Gamlebyen Møllergata Tøyen Endring basisbeløp, elevsats og småskolesats Endringene for barneskolene er i stor grad innenfor +/-1 million kroner en slik endring vil normalt kunne innføres over en periode på tre år 26

27 Vi ser samme effekt for kombinerte og ungdomsskoler i tillegg er det en økning i basisbeløp og elevsats blant skoler med barnetrinn på bekostning av ungdomsskolene Samlet effekt for alle ungdomsskoler i millioner kroner (2013) Haugen Lindeberg Rommen Veitvet Bøler Gran Oppsal Abildsø Linderud Bjøråsen Lambertseter Høyenhall Kastellet Karlsrud Årvoll Ruseløkka Bjølsen Uranienborg Sagene Majorstua Marienlyst Ila Endring basisbeløp, elevsats og småskolesats Endring sosiodemografi Vest Øst Endringene for ungdomsskolene er i stor grad mellom 1 og -2 millioner kroner Samlet effekt for alle kombinerte skoler i millioner kroner (2013) Endringene for de kombinerte skolene er størst, disse har endringer mellom 2 og -3 millioner kroner -4 Haugenstua Stasjonsfjellet Tokerud Bjørnholt Apalløkka Ellingsrud Holmlia Haugerud Hauketo Groruddalen Lofsrud Bjørnsletta Skullerud Øraker Skøyenåsen Fyrstikkalleen Ris Midtstuen Nordseter Brannfjell Hovseter Frydenberg Jordal Nordberg Engebråten Endring totalt

28 Ressursfordelingsmodellen har en god og solid struktur men vi anbefaler noen justeringer som gjør modellen enklere og mer rettferdig Hovedfunn og anbefalinger Basisbeløp og småskolesats Eksisterende basisbeløp kompenserer ikke fullt ut for smådriftsulemper. Innføringen av en særskilt småskolesats er et tydelig signal på dette. Vi anbefaler dermed å heve basisbeløpene Elevsats Forskjellen mellom elevsatsen på ungdomstrinnet og barnetrinnet var i %. Vi anbefaler at denne forskjellen reduseres til 10,3 % med bakgrunn i forskjellen i kostnaden per elev Sosiodemografi Den eksisterende kriteriemodellen fanger ikke opp variasjonen i behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring på en god nok måte, men vi mener at å benytte en kriteriemodell, i motsetning til en kostnadsdekningsmodell, skaper en rettferdig og objektiv modell. Vi anbefaler dermed å justere modellen slik at den fanger opp mer av variasjonen Modellen vi foreslår har fortsatt svakheter og vi anbefaler dermed å undersøke effekten av å inkludere barnevern som kriterium Vår analyse på bydelsnivå, tyder på at denne faktoren har en betydelig innflytelse 28

29 Agenda Bakgrunn og mandat Overordnet om nåværende ressursfordelingsmodell Vurderinger og anbefalinger Spørsmål fra salen 29

30 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legallyseparate and independententity. Pleasesee for a detaileddescriptionof the legal structure of Deloitte Touche TohmatsuLimited and itsmemberfirms. Deloitte Norway conductsbusiness through two legallyseparate and independentlimitedliabilitycompanies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financialadvisoryand risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communicationcontainsgeneral informationonly, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by meansof thispublication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU økning knyttet til tidligere vedtatte prosjekter er lagt inn i tabellen. For er faktisk elevtall (GSI) angitt for hhv B og U spesifisert 2012 2016 2020 Bolteløkka B 1 4 16 448 358 348 12 midlertidig mottak

Detaljer

Grunnskolens ressursfordelingsmodell Høringsmøte

Grunnskolens ressursfordelingsmodell Høringsmøte Grunnskolens ressursfordelingsmodell Høringsmøte Oslo, 31. januar 2017 Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolene i Oslo? 2 Evalueringen i 2013/14 førte til omlegging av elevsats

Detaljer

Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Refstad skole

Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Refstad skole Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Beskrivelse av populasjonen og utvalget Berg Hasle Uranienborg Nøklevann Sørkedalen Bekkelaget Godlia Lilleaker Løren Grefsen Vålerenga Munkerud Maridalen Bakås Voksen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 07.11.2017

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 21.09.2016

Detaljer

3 Priser i rammeavtalen

3 Priser i rammeavtalen 3 Priser i rammeavtalen 3.1 Service på ventilasjonsanlegg Det skal oppgis en totalpris på gjennomføring av service på ventilasjonsanlegg. Alle skolegrupper skal prises. Service skal utføres i tråd med

Detaljer

Ressursfordelingsmodell for grunnskolen Erfaringsutveksling mellom Stavanger & Oslo

Ressursfordelingsmodell for grunnskolen Erfaringsutveksling mellom Stavanger & Oslo Ressursfordelingsmodell for grunnskolen Erfaringsutveksling mellom Stavanger & Oslo Stavanger, 19. april 2017 Agenda Introduksjon og bakgrunn Overordnet beskrivelse av dagens ressursfordelingsmodellen

Detaljer

Osloskolene. Adresseliste spesielle skoler. Eikelund VGS Sognsvannnsveien 21. Haukåsen skole Dr. Dedichens veien 20

Osloskolene. Adresseliste spesielle skoler. Eikelund VGS Sognsvannnsveien 21. Haukåsen skole Dr. Dedichens veien 20 Adresseliste spesielle skoler Adresseliste spesielle skoler: Navn Adresse Blindernveien skole Blinderveien 8 Eikelund VGS Sognsvannnsveien 21 Haukåsen skole Dr. Dedichens veien 20 Kirkeveien VGS Kirkeveien

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 8 Utdanning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 8 Utdanning Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 8 Utdanning 03.12.2014 Kapittel 8 Utdanning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Elevtallet ved Oslos grunn- og videregående skoler Frafall i den videregående

Detaljer

Oslo, januar 2014. Oslo kommune, Utdanningsetaten Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen

Oslo, januar 2014. Oslo kommune, Utdanningsetaten Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Oslo, januar 214 Oslo kommune, Utdanningsetaten Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Deloitte - Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen Januar 214 Forord Fra september

Detaljer

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? V2016

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? V2016 1 On 06.01.2016 09:45 Norsk Teknisk Museum Munkerud skole 6 23 1 On 06.01.2016 11:15 Norsk Teknisk Museum Munkerud skole 6 23 23 1 To 07.01.2016 09:45 Norsk Teknisk Museum Munkerud skole 6 24 24 1 To 07.01.2016

Detaljer

17. MAI 2010 TOGORDNING

17. MAI 2010 TOGORDNING 20.04.2010 17. MAI 2010 TOGORDNING F e s t n i n g s p l a s s e n og P r i n s e s s e n s p l a s s ne stiller opp både på Festningsplassen og Prinsessens plass, se vedlagte kart over Akershus Festning.

Detaljer

OPS-skole hvor Undervisningsbygg ikke har noe ansvar for lekeplassutstyr.

OPS-skole hvor Undervisningsbygg ikke har noe ansvar for lekeplassutstyr. Forvaltningsenhet Adresse Postnr Poststed Status Abildsø skole Enebakkveien 264 1187 OSLO Ammerud skole Ammerudveien 49 0958 OSLO Bakås skole Skansen terrasse 16 1062 OSLO Bekkelaget skole Marienlundveien

Detaljer

17. MAI 2014 TOGORDNING

17. MAI 2014 TOGORDNING 06.05.2014 17. MAI 2014 TOGORDNING F e s t n i n g s p l a s s e n og P r i n s e s s e n s p l a s s Innmarsj og oppstilling på Festningsplassen skjer mellom kl 09.30 og 09.45. Avmarsj starter presis

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Alle grunnskoler Att.: Dato: 07.11.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/00457-132 Silje Frostad Vike Skoletilhørighet på ungdomstrinnet skoleåret 2017/2018

Detaljer

Dks - Oslo kommune Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO

Dks - Oslo kommune  Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO Turnéplan: Møt - H2016V2017 45 Ma 07.11.2016 09:45 11:15 Linderud skole 6 27 27 Oppdatert 26/10: Oppmøte kl 9:45 ved fontenen på baksiden av 45 Ti 08.11.2016 09:45 11:15 Linderud skole 6 27 27 Oppdatert

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Forslag til skolebehovsplan til høring 3. juni 2011

Oslo kommune Utdanningsetaten. Forslag til skolebehovsplan til høring 3. juni 2011 Forslag til skolebehovsplan 2012-2022 til høring 3. juni 2011 1 Overordnet mål for skolebehovsplanen Effektmål: Behovet for elevplasser i Oslo dekkes. Grunnet sterk befolkningsvekst må kommunen prioritere

Detaljer

Alle arbeider skal utføres i tråd med de generelle og spesielle krav som er angitt i orienteringen om oppdraget.

Alle arbeider skal utføres i tråd med de generelle og spesielle krav som er angitt i orienteringen om oppdraget. 3 for oppdraget 3.1 Generelt Alle priser skal gis inklusive alle påslag og eksklusiv merverdiavgift. ene skal videre inkludere alle administrative kostnader, så som reisekostnader, reisetid, bilkjøring,

Detaljer

Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo

Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo 24.09.2015 Nye inntaksområder for 29 skoler i Oslo Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 8.300 elever fram mot 2025 Først vekst på barnetrinnet, deretter

Detaljer

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby

Ikke mer rør Elva tilbake til byen Oslo en bærekraftig miljøby Levende vassdrag Om oss Oslo Elveforum (OE) er en sammenslutning av frivillige arbeidsgrupper som sammen med de kommunale etater, bydeler, velforeninger/borettslag, jeger- og fiskeforeninger m.fl. arbeider

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 8 Utdanning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 8 Utdanning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 8 Utdanning 07.01.2014 Kapittel 8 Utdanning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Elevtallet ved Oslos grunn- og videregående skoler Frafall i den videregående

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 17. februar 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo 2 1 Fastlegene Colosseum 4 1 738 96,0 62,5 100,0 70,0 75,6 4 2 Cc Vest Legesenter 3 1 333 100,0 60,0 94,0 70,0 73,8 5 3 Best Helse As 10 1 350 96,0 48,0 100,0 80,0 72,8 6 4 Rosenhoff Legegruppe Da 5 1

Detaljer

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? H2015

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? H2015 Tir 1. sep. 2015 kl. 09:45 Norsk Teknisk Museum Ruseløkka skole: Kontakt Ruseløkka skole: 23 27 28 40 Jon Hesle jon.hesle@ude.oslo.kommune.no 23272840 Kjelsåsveien 143, 0491 OSLO 22796000 Skoleavdelingen

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Forslag til høringsutkast til ressursfordelingsmodellen fra driftsstyret på Bolteløkka skole

Forslag til høringsutkast til ressursfordelingsmodellen fra driftsstyret på Bolteløkka skole Forslag til høringsutkast til ressursfordelingsmodellen fra driftsstyret på Bolteløkka skole Driftsstyret har blitt bedt om å gi et høringsutkast til utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen

Detaljer

Turnéplan: På sporjakt i Oslohistorien - V2016

Turnéplan: På sporjakt i Oslohistorien - V2016 Ons 6. jan. 2016 kl. 11:30 Oslo museum avd. Bymuseet Lindeberg skole: trinn: 4, antall: 17 Kontakt Lindeberg skole: 23 46 52 00 Gro Villumstad Velle Gro.Villumstad.Velle@ude.oslo.kommune.no Frognerveien

Detaljer

SEKSJON IDRETT SKOG OG FRILUFT BYROM FOR OPPHOLD IDRETT OG GRØNT BYGG/ANLEGG PLANTESKOLENE

SEKSJON IDRETT SKOG OG FRILUFT BYROM FOR OPPHOLD IDRETT OG GRØNT BYGG/ANLEGG PLANTESKOLENE Virksomhet Tjenestested Oslo Havn KF Vann og Avløpsetaten Bymiljøetaten Bymiljøetaten Bymiljøetaten Bymiljøetaten Bymiljøetaten Bymiljøetaten Oslo Havn Vann og Avløpsetaten SEKSJON IDRETT SKOG OG FRILUFT

Detaljer

Turnéplan: Kjøkkenet - teaterforestilling V2016

Turnéplan: Kjøkkenet - teaterforestilling V2016 Man 11. jan. 2016 kl. 10:00 Det Andre Teatret Rustad skole: trinn: 2, antall: 87 Tøyen skole: trinn: 3, antall: 33 Totalt antall: 120 Kontakt Rustad skole: 23 38 65 00 Siri Solvang siri.solvang@ude.oslo.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Oslo-Filharmonien beveger - V2016

Turnéplan: Oslo-Filharmonien beveger - V2016 Ons 10. feb. 2016 kl. 10:00 Oslo-Filharmonien Deltakere: Bestum skole: trinn: 5, antall: 88 Bjørndal skole: trinn: 5, antall: 56 Bjøråsen skole: trinn: 5, antall: 42 Bogstad skole: trinn: 5, antall: 60

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Levende vassdrag 2013

Levende vassdrag 2013 Levende vassdrag 2013 En konkurranse for grunnskolene i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 1. 4. klasse og 5. 7. klasse 8. 10. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået

Detaljer

Turnéplan: Kjenner du Munch? - H2015

Turnéplan: Kjenner du Munch? - H2015 Man 24. aug. 2015 kl. 10:00 Munchmuseet Nordstrand skole: trinn: 7, antall: 50 Kontakt Nordstrand skole: 23 38 40 00 Elin Abrahamsen elin0907@osloskolen.no 23384000 Trinnet er delt i 3 grupper med 2 grupper

Detaljer

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo

Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo Levende vassdrag En konkurranse for skoler i og Oslo For skoler i og Oslo Barneskoler Ungdomsskoler 5. 7. klasse 8. 9. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået på matte og naturfag i skolene.

Detaljer

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? V2016

Turnéplan: Om 100 år er all ting glemt? V2016 Ons 6. jan. 2016 kl. 09:45 Avlyst Norsk Teknisk Museum Munkerud skole: trinn: 6 Kontakt Munkerud skole: 23 38 35 50 Martine Pouzar martine.pouzar@ude.oslo.kommune.no 23468600 Signe Winsents signe.winsents@ude.oslo.kommune.no

Detaljer

Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo

Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo Det vises til høringsbrev sendt til høringsinstansene 02.02.2016. Høringsskjemaet tar utgangspunkt i Deloittes vurderinger og anbefalinger

Detaljer

Kathrine, Silje, Ingrid, Mia, Inger og Espen. Sak 6/17 Deloittes forslag til utvikling av ressursfordelingsmodellen

Kathrine, Silje, Ingrid, Mia, Inger og Espen. Sak 6/17 Deloittes forslag til utvikling av ressursfordelingsmodellen Oslo kommune Utdanningsetaten Huseby skole Protokoll Til stede: Kathrine, Silje, Ingrid, Mia, Inger og Espen Møtested: Huseby skole, møterom på lærerværelset Møtetid: 28.02.2017 17:00 Saksbeh: Kathrine

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Styremøtet 09.12.2015 Hovedbudskap Deloittes vurdering er at Helse Møre og Romsdal har høye ambisjoner for fremtiden og står ovenfor

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS c 2013 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn.. side 1 Grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Sporveien T-banen AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Frognerseteren - Helsfyr (Bergkrystallen)... 2 1 (Bergkrystallen) Helsfyr - Frognerseteren... 4 2 Østerås - Ellingsrudåsen... 6 2 Ellingsrudåsen - Østerås...

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Dks - Oslo kommune Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO

Dks - Oslo kommune  Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO Man 30. jan. 2017 kl. 09:45 10:25 Rommen scene Ammerud skole: trinn: 5, antall: 94 Tiurleiken skole: trinn: 5, antall: 40 Totalt antall: 134 Kontakt Ammerud skole: 22 90 24 00 Kristine Larsen kristine.larsen@osloskolen.no

Detaljer

Turnéplan: Oslo-Filharmonien beveger - V2016

Turnéplan: Oslo-Filharmonien beveger - V2016 Ons 10. feb. 2016 kl. 10:00 Oslo-Filharmonien Deltakere: Bestum skole: trinn: 5, antall: 88 Bjørndal skole: trinn: 5, antall: 56 Bjøråsen skole: trinn: 5, antall: 42 Bogstad skole: trinn: 5, antall: 60

Detaljer

Turnéplan: Oslo-Filharmonien beveger - V2016

Turnéplan: Oslo-Filharmonien beveger - V2016 Ons 10. feb. 2016 kl. 10:00 Oslo-Filharmonien Deltakere: Bestum skole: trinn: 5, antall: 88 Bjørndal skole: trinn: 5, antall: 56 Bjøråsen skole: trinn: 5, antall: 42 Bogstad skole: trinn: 5, antall: 60

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn og grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo kommune.. side

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 14.03.2016

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

Forv.ID Bygg Etasjer BTA Netto

Forv.ID Bygg Etasjer BTA Netto Forv.ID Bygg Etasjer BTA Netto 10023501 Grendehuset Sum:001 1. etasje 0 325,47 Sum:002 2. etasje 0 328,08 Sum:10023501 Grendehuset 0 653,55 Sum:100235 Ammerudkollen grendehus 0 653,55 10054501 Slottet

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Gunnar Husabø 26.9.2016 Spørreundersøkelse: Kontrollutvalgsledere Rådmenn

Detaljer

Turnéplan: Tonje Glimmerdal - teaterforestilling på Det Norske Teatret H2015

Turnéplan: Tonje Glimmerdal - teaterforestilling på Det Norske Teatret H2015 Ons 11. nov. 2015 kl. 12:00 Det Norske Teatret Ryenberget skole: trinn: 3, antall: 17 Nordstrand skole: trinn: 4, antall: 81 Møllergata skole: trinn: 4, antall: 26 Lutvann skole: trinn: 4, antall: 63 Lusetjern

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte nettskjemaet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Høybråten Idrettspark 1 2000 Rehab 2013 Høyenhall skole Løkke 1 2004 Jesperjord BB 1 1989 KFUM-hallen balløkke 1 1994 Kampen park (vest) balløkke 1

Høybråten Idrettspark 1 2000 Rehab 2013 Høyenhall skole Løkke 1 2004 Jesperjord BB 1 1989 KFUM-hallen balløkke 1 1994 Kampen park (vest) balløkke 1 Binger og løkker i Oslo Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Binger Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK OSLO (623.966) Abildsø skole BB 1 2005 Aker Sykehus ballbinge 1 2004 Ammerudsletta

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 August 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhold 1 Innledning 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr. sesongslutt 2017 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr. sesongslutt 2017 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 017 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr. sesongslutt 2017 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn side 4 Over- underkapasitet pr. klubb... side 5 Over- underkapasitet

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

U"asing av oljefyring i Osloskolen. 23. november 2010, Zero- konferansen, Karen Bruusgaard, prosjektleder, Undervisningsbygg Oslo KF

Uasing av oljefyring i Osloskolen. 23. november 2010, Zero- konferansen, Karen Bruusgaard, prosjektleder, Undervisningsbygg Oslo KF U"asing av oljefyring i Osloskolen 23. november 2010, Zero- konferansen, Karen Bruusgaard, prosjektleder, Undervisningsbygg Oslo KF 23/11/2010 2 Agenda: Bakgrunn for prosjektet Leverandørutviklingsprosjektet

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Dks - Oslo kommune Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO

Dks - Oslo kommune  Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO Ons 1. feb. 2017 kl. 10:00 10:45 Oslo Konserthus Deltakere: Abildsø skole: trinn: 5, antall: 57 Bakås skole: trinn: 5, antall: 28 Bjølsen skole: trinn: 5, antall: 34 Bjørnsletta skole: trinn: 5, antall:

Detaljer

Valgdeltakelse og partivalg i lokalvalgene i Oslo. Stovner. Grorud. Alna. Bjerke. Grünerløkka. Gamle Oslo. Frogner. Sagene. Østensjø.

Valgdeltakelse og partivalg i lokalvalgene i Oslo. Stovner. Grorud. Alna. Bjerke. Grünerløkka. Gamle Oslo. Frogner. Sagene. Østensjø. Klare skiller mellom bydelene i valgdeltakelse 63 prosent stemte ved årets kommunestyrevalg i Oslo Valgdeltakelsen i kommunestyrevalget i Oslo 2015 var 63 prosent. Analysene av valget viser at det er betydelige

Detaljer

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler

Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler 13.10.2015 Forslag til inntaksområdeendring mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler Forslag til endring for 1. trinn 2016 Kapasitet og behov Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025.

Detaljer

Om kurstilbudet og påmelding 2016

Om kurstilbudet og påmelding 2016 Om kurstilbudet og påmelding 2016 Se årets film om Sommerskolen Oslo på youtube: https://vimeo.com/153750648 Skolen informerer elever og foresatte om kurstilbudet Lærerne bidrar med informasjon og rekruttering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

N12 N18 N20 N30 N32 N54 N63 N70 N81 N83

N12 N18 N20 N30 N32 N54 N63 N70 N81 N83 1 Rutetabeller N2 Østerås - Lørenskog sentrum N3 () - - Skullerud T N4 - Bergkrystallen N5 - Vestli N12 Ullerntoppen - Majorstuen - Kjelsås N18 Kringsjå - Åsbråten N20 Skøyen - - N30 - Huk 31 Snarøya -

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Dks - Oslo kommune Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO

Dks - Oslo kommune  Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO Fre 16. sep. 2016 kl. 10:00 11:00 Filmens Hus/Norsk Filminstitutt Apalløkka skole: trinn: 8, antall: 130 Steinerskolen på Nordstrand: trinn: 8, antall: 27 Totalt antall: 157 Kontakt Apalløkka skole: 23

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Turnéplan: Monsterkokkeskolen - forfatterbesøk og bli tøff-kurs V2016 Kontaktperson utøver: Wenche With

Turnéplan: Monsterkokkeskolen - forfatterbesøk og bli tøff-kurs V2016 Kontaktperson utøver: Wenche With 10 To 10.03.2016 09:00 Bogstad skole Bogstad skole 1 49 24 10 To 10.03.2016 11:00 Bogstad skole Bogstad skole 1 49 24 11 To 17.03.2016 09:00 Klemetsrud skole Klemetsrud skole 1 32 19 11 To 17.03.2016 11:00

Detaljer

Dks - Oslo kommune Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO

Dks - Oslo kommune  Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO Ons 1. feb. 2017 kl. 10:00 10:45 Oslo Konserthus Deltakere: Abildsø skole: trinn: 5, antall: 54 Bakås skole: trinn: 5, antall: 28 Bjølsen skole: trinn: 5, antall: 37 Bjørnsletta skole: trinn: 5, antall:

Detaljer

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015 Deloittehuset i Bjørvika Flytting som katalysator for endring 26. oktober 2015 Flytteprosesser er komplekse, og krever en helhetlig tilnærming Deloittes metode for flytteprosesser fokuserer langs tre hoveddimensjoner

Detaljer

16: Sike Fronad Vike. Skoletilhorighel på ungdomstrinnet skoleåret 2017/ beslutning

16: Sike Fronad Vike. Skoletilhorighel på ungdomstrinnet skoleåret 2017/ beslutning 1RYPTIVFSITT MT R flaii 'istr, ; s - 1 P 'utitat> Oslo kommune Utdanningsetaten ih Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Att.: Deres ref:var ref (saksnr):saksbeh: 16:00457-132Sike Fronad Vike

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 015 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO FOTBALLKRETS 2 Innhold Bakgrunn side 14 Over- underkapasitet pr. klubb. side 25 Over- underkapasitet

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS c 2012 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn side 1 Grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak 8. januar 2016 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal Administrerende direktør Kommunikasjon Stab Assisterende

Detaljer

Dks - Oslo kommune Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO

Dks - Oslo kommune  Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO Ons 1. feb. 2017 kl. 10:00 10:45 Oslo Konserthus Deltakere: Abildsø skole: trinn: 5, antall: 57 Bakås skole: trinn: 5, antall: 28 Bjølsen skole: trinn: 5, antall: 34 Bjørnsletta skole: trinn: 5, antall:

Detaljer

Dks - Oslo kommune Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO

Dks - Oslo kommune  Postboks 6127, Etterstad, 0602 OSLO Strømsveien 102, 0602 OSLO Ons 1. feb. 2017 kl. 10:00 10:45 Oslo Konserthus Deltakere: Abildsø skole: trinn: 5, antall: 57 Bakås skole: trinn: 5, antall: 28 Bjølsen skole: trinn: 5, antall: 34 Bjørnsletta skole: trinn: 5, antall:

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer