Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 053/02 Godkjenning protokoll PS 054/02 Rassikring av Fylkesveg 173 Honningsvåg - Nordvågen PS 055/02 Fastsettelse av vedtekter for Nordkapp Havn KF PS 056/02 Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2003 PS 057/02 Medlemskap i Vest-Finnmark regionråd PS 058/02 Valg av pensjonsleverandør - Nordkapp kommune PS 059/02 Nordkapp kommune Budsjett Økonomiplan PS 060/02 Honningsvåg skole 1. byggetrinn Bernt-Aksel Jensen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 53/02 Godkjenning av protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: X53 Saksmappe: 01/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Rassikring av Fylkesveg 173 Honningsvåg - Nordvågen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 054/02 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Ingen innstilling Utredning: Ordføreren har satt denne saken på sakskartet etter henvendelse fra Høyre. Saksdokumenter vil bli ettersendt.

4 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Fastsettelse av vedtekter for Nordkapp Havn KF Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 100/02 Formannskapet /02 Kommunestyret /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret fastsetter det framlagte forslag til vedtekter for Nordkapp Havnevesen KF med følgende endringer: 1. Foretaket benevnes Nordkapp Havn KF 2. Daglig leder har tittel Havnesjef 3. 2 Formål og ansvarsområde, nytt pkt. Nordkapp Havn KF kan pålegges andre oppgaver, slik som f. eks. næringsutvikling og markedsføringsoppgaver i samarbeid med kommunen og næringslivet Valg av sammensetning av havnestyret. Følgende setning i første avsnitt foreslås tatt ut (unødvendig begrensning). Blant disse medlemmene velger kommunestyret selv havnestyrets leder og nestleder Havneadministrasjonen og den daglige ledelse. Det foreslås at overskriften endres til: 6 Daglig ledelse Første avsnitt endres til: Nordkapp Havn KF skal ha en daglig leder, Havnesjef som leder det havneadministrative arbeidet Havnestyrets møter Andre avsnitt endres til: Innkalling til møte sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og dokumentene til møtet skal sendes ut senest 6 dager før møtet. Siste avsnitt endres til: Kommunestyret fastsetter godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av havnestyret. 7. Vedtektene iverksettes fra og med 1. januar 2003

5 Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret fastsetter det framlagte forslag til vedtekter for Nordkapp Havnevesen KF med følgende endringer: 1. Foretaket benevnes Nordkapp Havn KF 2. Daglig leder har tittel Havnesjef 3. 2 Formål og ansvarsområde, nytt pkt. Nordkapp Havn KF kan pålegges andre oppgaver, slik som f. eks. næringsutvikling og markedsføringsoppgaver i samarbeid med kommunen og næringslivet Valg av sammensetning av havnestyret. Følgende setning i første avsnitt foreslås tatt ut (unødvendig begrensning). Blant disse medlemmene velger kommunestyret selv havnestyrets leder og nestleder Havneadministrasjonen og den daglige ledelse. Det foreslås at overskriften endres til: 6 Daglig ledelse Første avsnitt endres til: Nordkapp Havn KF skal ha en daglig leder, Havnesjef som leder det havneadministrative arbeidet Havnestyrets møter Andre avsnitt endres til: Innkalling til møte sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og dokumentene til møtet skal sendes ut senest 6 dager før møtet. Siste avsnitt endres til: Kommunestyret fastsetter godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av havnestyret. 7. Vedtektene iverksettes fra og med 1. januar 2003 Enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 5 Styrets funksjonstid settes til 2 år. 7 Saksliste kunngjøres i lokalmedia og saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside. 11 Avklare innholdet i Lov av 8. juni 1983 nr. 51. Vedtak i Havnestyret : 1. Havnestyret går inn for at Nordkapp havnevesen organiseres som kommunalt foretak fra januar 2003.

6 Omorganiseringen skal ikke føre til oppsigelser eller omplasseringer, men alle ansatte, havnefogd, sekretær, havnebetjenter og renholder i Nordkapp havnevesen overføres direkte til Nordkapp havnevesen KF. Nordkapp havnevesen fastsetter det framlagte vedtektsforslaget som vedtekt for Nordkapp Havnevesen KF. Saken fremmes for kommunestyret og kommunestyret vedtar vedtektene slik de foreligger fra havnestyret. 2. Vedtektene trer i kraft fra 1. januar Mindretallet stemte for Rådmannens innstilling. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Saken utsettes til kommunestyremøtet 10. desember Ved særskilt votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret fastsetter det framlagte forslag til vedtekter for Nordkapp Havnevesen KF med følgende endringer: 1. Foretaket benevnes Nordkapp Havn KF 2. Daglig leder har tittel Havnesjef 3. 2 Formål og ansvarsområde, nytt pkt. Nordkapp Havn KF kan pålegges andre oppgaver, slik som f. eks. næringsutvikling og markedsføringsoppgaver i samarbeid med kommunen og næringslivet Valg av sammensetning av havnestyret. Følgende setning i første avsnitt foreslås tatt ut (unødvendig begrensning). Blant disse medlemmene velger kommunestyret selv havnestyrets leder og nestleder Havneadministrasjonen og den daglige ledelse. Det foreslås at overskriften endres til: 6 Daglig ledelse Første avsnitt endres til: Nordkapp Havn KF skal ha en daglig leder, Havnesjef som leder det havneadministrative arbeidet Havnestyrets møter

7 Andre avsnitt endres til: Innkalling til møte sendes normalt skriftlig med minst seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og dokumentene til møtet skal sendes ut senest 6 dager før møtet. Siste avsnitt endres til: Kommunestyret fastsetter godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av havnestyret. 7. Vedtektene iverksettes fra og med 1. januar 2003 Enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 5 Styrets funksjonstid settes til 2 år. 7 Saksliste kunngjøres i lokalmedia og saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside. 11 Avklare innholdet i Lov av 8. juni 1983 nr. 51. Utredning: Kommunestyret vedtok følgende 25. juni 2002 i sak 41/02: Nordkapp Havnevesen omgjøres til Kommunalt foretak. Rådmannen utarbeider vedtekter for Nordkapp Havn KF, som skal vedtas av Kommunestyret. Den nye organiseringa gjøres gjeldende fra og med neste kommunevalg. Enst. Kommunestyret har fastslått at Nordkapp Havnevesen omdannes til kommunalt foretak, som legges under Kommunestyret. Det er Kommunestyret som fastsetter økonomiske rammer og økonomiplan for havnestyrets virksomhet. Kommunestyret opprettet havnestyret og styret ansetter daglig leder på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner. Rådmannen foreslår at foretaket skal benevnes Nordkapp Havn KF og at daglig leder har tittelen Havnesjef. Dette for å markere at det har skjedd en selskapsdannelse, samt å tydeliggjøre stillingstittelen. Stortinget har ved lovendring av 29. januar 1999 foretatt endringer i kommunelovens 11 om kommunale og fylkeskommunale bedrifter. Endringen trådte i kraft 1. januar En rekke havner og annen kommunal virksomhet er det siste året omdannet til kommunale foretak. I Finnmark gjelder dette foreløpig havnene i Alta, Båtsfjord og Loppa. I tillegg er det vedtatt at havnene i Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø skal bli kommunale foretak. Bakgrunnen for dette er blant annet behovet for å skille ut den ordinære forretningsmessige driften av havna. På denne måten vil det bli et skille mellom den overordnede politiske styringen av havna, og den ordinære forretningsmessige driften som bør overlates til et profesjonelt styre og ikke skje på politisk grunnlag.

8 Organisasjonsformen Kommunale foretak går lengre i fristillingen dvs. gir klarere ansvarslinjer til den øvrige kommunale forvaltning enn det som gjelder for de kommunale sektorene. Det er imidlertid fortsatt ikke skille mellom foretakets økonomi og kommunens økonomi. Kommunelovens regler om økonomiforvaltning vil gjelde også for foretaket. Kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk person. Styrets myndighet er i utgangspunktet som styret i et aksjeselskap. I forarbeidene til lovendringen uttales det at man har lagt vekt på å etablere en ryddig organisasjonsform med klare ansvarslinjer. Myndigheten vil imidlertid fortsatt være begrenset til de budsjettfullmakter som kommunestyret til enhver tid har gitt. Styret er direkte underordnet kommunestyret, og daglig leder underordnet styret. Rådmannen har i henhold til 72 innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret skal Rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Styret har alminnelig kompetanse til å representere foretaket utad og til å inngå avtaler på kommunens vegne i saker som ligger innenfor foretakets formål. Forskjellen i representantrollen mellom kommunestyret og selskapsstyret kan oppsummeres på følgende måte: Kommunestyret: Folkevalgt Hele kommunen Partipolitikk/ideologi Kollektivt ansvar Alle innbyggerne Fordeling Forvaltning/Monopol Samfunnsøkonomi Kommunens adm. Offentlig verv Selskapsstyre: Personlig valgt Selskapet Norges lover Personlig ansvar Kundene/brukerne Verdiskaping Marked/Konkurranse Bedriftens økonomi Selskapets leder Privat verv Styrets rolle blir blant annet å ivareta følgende: Forvalte verdiene i foretaket Føre tilsyn og kontroll med driften av foretaket Styre og lede virksomheten ut fra den konkurransesituasjon foretaket til en hver tid befinner seg Stake ut kursen for foretakets utvikling Tilsette daglig leder Daglig leders rolle blir blant annet følgende: Leder den daglige driften av foretaket

9 Forbereder beslutningsgrunnlaget for styret Leder gjennomføringen av styrets vedtak Får sine fullmakter fra styret Er underordnet styret som kollegium Utøver arbeidsgiverrollen. Offentlighetslov/forvaltningslov: Foretaket vil som en del av kommunen være omfattet av forvaltningsloven og offentlighetslovens virkeområde. Revisjon: Revisjon av kommunale foretak skal skje ved kommunens egen revisjon. Dette har sammenheng med at kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk person og dets regnskap er derved en del av kommunens regnskap. Ansatte: Dagens ansatte i Nordkapp Havnevesen ansettes automatisk i Nordkapp Havn KF. Denne overføringen endrer ikke på de ansattes ansettelsesforhold eller pensjonsrettigheter. I henhold til kommunelovens 70 er det styret som ansetter daglig leder. Nordkapp Havnevesen ved Havnefogden har fått utarbeidet et forslag til vedtekter for foretaket. Etter rådmannens oppfatning er dette er godt forslag. Rådmannen har imidlertid noen merknader til forslaget. Disse fremgår av innstillingen. Nordkapp Havnestyre vil behandle saken på møtet 31. oktober Havnestyrets vedtak vil bli lagt på saken. Rådmannen foreslår at foretaket opprettes fra og med 1. januar Styre til Nordkapp Havn KF oppnevnes av Kommunestyret på møtet 10. desember 2002.

10 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Jens-Terje Mathisen Dato: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 114/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Nordkapp kommunestyre fastsetter at det skal avholdes valg til kommunestyre og fylkestinget også søndag 14. september 2003 i Honningsvåg stemmekrets. Formannskapet oppnevnes som valgstyre med ordføreren som leder og varaordføreren som nestleder. Kommunestyret delegerer til valgstyret myndigheten til å oppnevne stemmestyrer i de enkelte stemmekretser. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Formannskapet oppnevnes som valgstyre med ordføreren som leder og varaordføreren som nestleder. Kommunestyret delegerer til valgstyret myndigheten til å oppnevne stemmestyrer i de enkelte stemmekretser. Utredning: Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget for 2003 er fastsatt til mandag 15. september Hvert enkelt kommunestyre kan vedta at det også skal holdes valg søndag 14. september. I Nordkapp har det vært vanlig å avholdt valg søndag i Honningsvåg stemmekrets. Vi har nå fått en ny valglov og det betyr at kommunestyret må foreta valg av valgstyre på nytt og også delegere myndigheten til å oppnevne stemmestyrer på nytt.

11

12 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Medlemskap i Vest-Finnmark regionråd Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 115/02 Formannskapet /02 Kommunestyret Resymé: Nordkapp kommune er i dag formelt medlem av Midt-Finnmark Regionråd. Dette regionrådet skulle være et samarbeidsorgan for kommunene Karasjok, Lebesby, Nordkapp og Porsanger. Rådet skulle ha et formalisert samarbeid innenfor saker der det kunne være fordelaktig å opptre samlet overfor sentrale og fylkeskommunale myndigheter. Midt-Finnmark regionråd besto av ordfører, rådmann og næringskonsulent i de samarbeidende kommuner. Det har imidlertid ikke vært avholdt møte i regionrådet siden høsten Det vil si at i praksis så er dette samarbeidet lagt på is. I dag er det en rekke forhold som tilsier at Nordkapp kommune bør rette fokus mot vestfylket og Hammerfest området. Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til administrasjonens utredning, og godkjenner at Nordkapp kommune søker om medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. Kommunestyret vedtar de foreliggende vedtektene for Vest-Finnmark Regionråd Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret gir sin tilslutning til administrasjonens utredning, og godkjenner at Nordkapp kommune søker om medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. Kommunestyret vedtar de foreliggende vedtektene for Vest-Finnmark Regionråd Vedtatt med 6 stemmer mot SV`s stemme..

13 Utredning: Historisk sett har Nordkapp kommune tilhørt Midt-Finnmark regionen. Dette har sammenheng med vår geografiske plassering midt på Finnmarkskysten. Regionsamarbeidet i Midt-Finnmark går tilbake til 70-tallet. Regionsamarbeidet har i stor grad vært innrettet mot samferdselssaker, turisme og fiskerinæringen. I tillegg er det opprettet en del faginstitusjoner i midtfylket som etter hvert fikk hele regionen som ansvarsområde. Dette er tilbud som næringsmiddeltilsyn, PPD, RSK m.m. Det har vært prøvd å holde liv i Midt-Finnmark regionråd på ordfører og rådmannsnivå uten noen form for fast sekretariatsordning. Dette har vist seg å være vanskelig å få til i det praktiske liv. På bakgrunn av sentrale myndigheters krav til regionalt- og interkommunalt samarbeid er det påkrevd at Nordkapp kommune snarest deltar i et aktivt regionsamarbeid. Dette kan oppnås på minst to måter. Det ene er å ta initiativ til å blåse liv i Midt-Finnmark regionråd, eller søke medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. I dag er Finnmark i praksis delt inn i 3 regioner. Dette er Vest-Finnmark regionråd, Øst- Finnmark regionråd og samarbeidet mellom kommunene i indre Finnmark. Etter Rådmannens oppfatning vil det være mest naturlig for Nordkapp kommune å søke om medlemskap i Vest-Finnmark regionråd. Dette området og disse kommunene har en næringsstruktur og en kultur som samsvarer mest med Nordkapp kommune. I tillegg har kommunen flest sammenfallende næringsinteresser med kystkommunene i vest. Dette gjelder spesielt innenfor fiskeri, fiskeindustri, oppdrett, maritim virksomhet og fremtidig offshore virksomhet utenfor finnmarkskysten. Vest-Finnmark regionråd består i dag av kommunene Hammerfest, Alta, Hasvik, Måsøy, Kvalsund og Loppa. Regionrådet ble revitalisert i år 2000 bl.a. på bakgrunn av en del strategiske vurderinger om hva som ville være det beste for kommunene i regionen. Stikkordsmessig kan følgende nevnes: De store strukturendringene som har skjedd i offentlig og privat sektor. Sentralisering av offentlige og halvoffentlige oppgaver Kommersialisering og privatisering av offentlig og halvoffentlig virksomhet Krav til lønnsomhet Overgang fra fordelingspolitikk til rettferdighetslovgivning NOU 2000:22 Om oppgavefordeling mellom stat, region og kommune. Debatten rundt fylkeskommunens framtid og oppgaver/eksistens Distriktspolitiske virkemidler (RUP) Statens sterke styring av det regionale (fylket) og kommunale forvaltningsnivå gjennom økonomiske intensiver. Nasjonale reformer Inntektsoverføringer mellom stat, region og kommune

14 Krav til effektivisering og fornyelse Framvekst av nye næringer IKT Oppdrett- og havbruksnæring Gass- og oljevirksomhet (Snøhvit) Turisme og opplevelsestilbud Kystsoneplanlegging Infrastruktur over kommunegrenser Riks- og fylkesveier o Oppgraderinger o Nyanlegg o Drift og vedlikehold Hurtigbåter Flyruter/flyplasser Gods- og trafikkhavner IKT Vedtektene: Dagens vedtekter for Vest-Finnmark Regionråd ble vedtatt 1. juli Vedtektene sier noe om rådets organisasjonsform. Regionrådet skal ikke være, betraktes eller fungere som en overkommune med instruerende myndighet overfor enkeltkommuner. Den enkelte kommune (forvaltningsenhet) skal beholde og bevare sin integritet. Det fastslås innledningsvis at rådet skal koordinere enkeltsaker og samarbeidsforhold av felles interesse. Det er lagt opp til at rådet skal bestå av ordførerne og rådmennene altså den politiske og administrative ledelsen i hver kommune. Av dette kan det utledes at det herunder ligger implisitt at den enkelte kommune selv må håndtere ulike interne stridsspørsmål. Hammerfest kommune er vertskommune for regionrådet og ivaretar sekretariatsansvaret. Pkt. 2 sier noe om rådets virkefelt. Det essensielle her er at rådet fortrinnsvis skal ta hand om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap. Av dette kan vi utlede at rådet ikke skal tjene særinteresser med mindre dette er i fellesskapets interesse. Kommunene må være åpen og ærlig på at det forefinnes saker og saksområder hvor kommunene i dag har ulike interesser av en slik art at disse ikke vil egne seg for behandling og vedtak på regionalt nivå. Dette er også forhold som i framtiden må ivaretas gjennom en utvikling av samarbeidsklimaet på en naturlig måte. Forhold knyttet til sekretariatet for rådet er regulert i pkt. 3. Rådet skal ha et bemannet sekretariat beliggende i Hammerfest. Rådet bestemmer sekretariatets bemanning, organisering og arbeidsoppgaver. Hammerfest kommune leier ut 50% av en rådgiverstilling. Fram til i dag har dette vært tilstrekkelig til å ivareta sekretariatsfunksjonene. Det er en uttrykt målsetting at kommunene ikke skal bygge opp et nytt og kostnadsdrivende skyggebyråkrati. Nøkkelen her ligger i at en lykkes i å integrere den enkelte kommunes kunnskaper og ressurser i et viljerelatert samarbeid.

15 Pkt. 4 regulerer rådets økonomi, herunder fordeling av kostnader og en del finansieringsforhold. Hammerfest regionråd har i dag en årlig økonomisk ramme på kr Ca 2/3 av dette er knyttet til sekretariatskostnader. Det er grunn til å forvente at dette vil være tilstrekkelig i 2003 med mindre rådet vedtar å iverksette større tiltak. Pkt. 5 regulerer prosedyrer ved vedtektsendringer. Prosedyrer ved eventuell utmeldinger reguleres i pkt. 1. Vurderinger: Den overordnede målsetting for regionrådet må være at en gjennom samarbeid skal kunne fastslå at samarbeidet: Er lønnsomt for alle Gir større påvirkningskraft for regionen og de enkelte kommuner Profilere Vest-Finnmark Av dette kan en utlede følgende forretningside: I konkurranse med andre regioner og interesseorganisasjoner skal regionrådet gjennom lobbyvirksomhet og påvirkning av politiske partier og besluttende offentlige og private organer etterstrebe å skape best mulige rammebetingelser og infrastruktur for kommunene og næringslivet i regionen. Erfaringene fra andre steder tyder på at de viktigste og ideelle suksessfaktorene er at: Det tas utgangspunkt i naturlige regioner med et naturlig regionsenter Det etableres et godt formelt grunnlag med viljeserklæring, vedtekter, kjøreregler og tiltaks/handlingsplaner Det sørges for god intern politisk forankring gjennom involvering og aktiv deltakelse Det bygges regionale relasjoner i kommuneorganisasjonene gjennom etablering av uformelle nettverk Regionrådet disponere personellressurser som kan fokusere sin innsats på regionen og regionale problemstillinger Regionrådet disponerer forutsigbare økonomiske ressurser Samarbeidet bygges opp rundt sikre suksesser og at stridsspørsmålene får modnes Det arbeides med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye Det arbeides til beste for regionen ved at en lærer seg å håndtere uenighet Resultatene markedsføres som regionale I det samarbeidet som Nordkapp kommune ønsker å bli en del av er det store forskjeller mellom de respektive deltakende kommunene. Det er: - store geografiske avstander mellom kommunesentrene og til dels vanskelige kommunikasjonsforhold - forskjellige klimatiske rammebetingelser fra den nakne ytterste kyst til furuskogen i Alta

16 - forskjellig næringsgrunnlag ensidig primærnæring (fiskerinæring) kontra service-/tjenesteytende næringer - store variasjoner i offentlig infrastruktur - store variasjoner i befolkningsgrunnlag fra til innbyggere - varierende livsholdninger spredt bosetting kontra urbanisering - varierende kompetansegrunnlag - forskjellige vekstindikatorer fraflytting kontra tilflytting - håndtering av samfunnsnedbygging kontra strukturelle behov for vekst Tradisjonelt har det til tider vært en viss konkurranse mellom Hammerfest og Honningsvåg. Dette toppet seg bl.a. i forbindelse med bystatus diskusjonen tidlig på 90-tallet. Det blir derfor en viktig utfordring å være bevist på at det fortsatt kan være forhold som hindrer et konstruktivt samarbeid. Dette kan kun håndteres ved at grunnlag for mistillit ryddes av veien og at en får til et framtidig samarbeid basert på tillit. Verden er under stadig endring. Globaliseringssyndromet akselererer. Gamle og hevdvunne nasjonale samfunnsstrukturer forsvinner og nye dannes. Gamle maktstrukturer forsvinner og nye dannes. Den gamle planøkonomien legges i stadig større grad på hylla og erstattes av markedsøkonomi og markedsstyring den såkalte markedstilpassingen. Fordeling av knapphet på goder gjennom forvaltning erstattes på alle områder av rettighetslovgivning basert på den samme knapphet. Oppsummering: For Nordkapp kommune vil det på bakgrunn av bl.a. strukturelle endringer i Finnmark, samt av det ovennevnte være naturlig å knytte seg opp mot Vest-Finnmark regionråd. Nordkapp kommune har mye å bidra med i dette regionsamarbeidet. Vi har et næringsliv som er forholdsvis variert, med virksomheter både innenfor primærnæringene og service. I tillegg er kommunen sterk på reiseliv, og kan i samarbeid med regionrådet videreutvikle dette produktet slik at hele region kan få større effekt av turistnæringa. Nordkapp kommune har en kommunal tjenesteproduksjon hvor vi kan bidra positivt i et samarbeid med andre kommuner. Kommunen er i dag inne i et prosjekt i samarbeid med Bedriftskompetanse hvor det settes fokus på Snøhvit som marked. Vi er inne i sluttfasen med å utarbeide en strategi og handlingsplan for kommunens satsing mot Snøhvit og fremtidig olje og gassvirksomhet i Barentshavet. Det er etablert en prosjektorganisasjon i all hovedsak bestående av næringslivsaktører. Nordkapp kommune har søkt om og ønsker i større grad enn tidligere å knytte seg opp mot Vest-Finnmark når det gjelder 2. og 3. linjetjenester som fylkeskommunen og staten er ansvarlig for. Vi er medlem av Ytre Vest-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt. Det er sendt søknad fra kommunen om deltakelse i RSK Vest-Finnmark (Regionalt kompetansekontor). Kommunens beveggrunn for å søke samarbeid med andre kommuner, i dette tilfelle på området barnehage- og skoleutvikling, er en erkjennelse av og overbevisning om, at det er hensiktsmessig å gå sammen med andre kommuner om å løse felles oppgaver: Hensiktsmessig faglig da et større fellesskap gir rikere muligheter for faglig samhandling og faglig utveksling og slik flere tilnærmingsmuligheter for utvikling og vekst.

17 Hensiktsmessig økonomisk ved at samordning og samhandling i større fellesskap gir en mer rasjonell og effektiv forvaltning av økonomiske ressurser i vid forstand. Nordkapp kommune innser at det vil by på utfordringer for det etablerte samarbeidet å innlemme en ny kommune i et etablert samarbeid. En utvidelse betyr ikke bare en geografisk utvidelse, men også en utvidelse av antall kommuner og institusjoner og dermed flere å forholde seg til. Kommunen håper imidlertid at en eventuelle deltakelse fra Nordkapp kommune også kan være en berikelse for de øvrige deltakerne, og vi er interessert i og tror at vi har noe å bidra med.

18 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Valg av pensjonsleverandør - Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 022/02 Administrasjonsutvalget /02 Formannskapet /02 Formannskapet /02 Kommunestyret Den 14. og 15. november 2002 ble det gjennomført forhandlinger med selskapene Storebrand, Vital og Gjensidige Nor i Honningsvåg. Til stede fra kommunen var Bernt-Aksel Jensen, Lars Helge Jensen, Dan Wasa, Bjørn-Atle Hansen, Gunnar Frank Holst og Jens-Terje Mathisen. Kommunen har mottatt konkrete tilbud fra alle selskapene. Det som imidlertid fortsatt er noe uklart er om selskapenes produkter tilfredsstiller dommen i Arbeidsretten. Selskapene vil få samme dispensasjon for utjevning av pensjonspremien som KLP, men selskapene har ennå ikke levert inn produktbeskrivelser til Kredittilsynet. En slik avklaring vil tidligst foreligge i månedsskifte november/desember. Endelig saksutredning til Kommunestyret 10. desember må derfor utstå inntil selskapenes produkter er godkjent av det sentrale pensjonsutvalgets tariffparter. Resymé: Formannskapet fattet følgende vedtak : Nordkapp kommune opprettholder medlemskapet i KLP inntil videre. Rådmannen innhenter tilbud fra andre selskap. Dette fremlegges for Formannskapet 1. halvår Formannskapet fattet følgende vedtak : Formannskapet samtykker i at Nordkapp kommune kjøper rådgivningstjeneste i forbindelse med utarbeidelse av tilbudsforespørsel og til vurdering vedr. valg av fremtidig pensjonsleverandør for Nordkapp kommune. I sak 74/02 tok Formannskapet den foreløpige redegjørelsen om valg av pensjonsleverandør til orientering, og ga sin tilslutning til at administrasjonen skulle arbeide videre med valg av eventuell alternativ pensjonsleverandør.

19 Rådmannens innstilling: 1. Nordkapp kommune velger alternativ leverandør av kollektiv tjenestepensjon for de av kommunens arbeidstakere som er medlem i fellesordningen i KLP. Oppsigelse med virkning fra sendes KLP før 31. oktober Rådmannen får fullmakt til å forhandle med selskapene Gjensidige og Vital med sikte på å inngå avtale med et av dem. 3. Det opprettes en referansegruppe, bestående av ordfører, varaordfører og hovedtillitsvalgt for kommuneforbundet. Rådmannen konsulterer kontinuerlig med referansegruppen. 4. Eventuell besparelse på premie, overskudd ved flytting og egenkapital som frigjøres fra KLP bindes på fond (i eller utenfor pensjonsordningen). Rådmannen kan disponere dette fondet til pensjonsformål. 5. Pkt. 4 tas opp til ny behandling etter to år. 6. Rådmannen skal løpende vurdere kommunens mellomværende med ny pensjonsleverandør og tidvis legge frem oversikt for kommunestyret over pensjonsordningens utvikling. 7. En forutsetning for eventuelt skifte av selskap er at tilbudet er fullt ut i samsvar med gjeldende hovedtariffavtale. Kommunen vil i den forbindelse innhente en rådgivende uttalelse fra pensjonsutvalgets tariffparter. 8. En forutsetning for skifte er også at KS fortsatt vedstår seg sitt ansvar som part i eventuell arbeidsrettssak som følge av et skifte. Behandling i Administrasjonsutvalget : Vedtak i Administrasjonsutvalget : 1. Nordkapp kommune velger alternativ leverandør av kollektiv tjenestepensjon for de av kommunens arbeidstakere som er medlem i fellesordningen i KLP. Oppsigelse med virkning fra sendes KLP før 31. oktober Rådmannen får fullmakt til å forhandle med selskapene Gjensidige og Vital med sikte på å inngå avtale med et av dem. 3. Det opprettes en referansegruppe, bestående av ordfører, varaordfører og hovedtillitsvalgt for kommuneforbundet. Rådmannen konsulterer kontinuerlig med referansegruppen. 4. Eventuell besparelse på premie, overskudd ved flytting og egenkapital som frigjøres fra KLP bindes på fond (i eller utenfor pensjonsordningen). Rådmannen kan disponere dette fondet til pensjonsformål. 5. Pkt. 4 tas opp til ny behandling etter to år. 6. Rådmannen skal løpende vurdere kommunens mellomværende med ny pensjonsleverandør og tidvis legge frem oversikt for kommunestyret over pensjonsordningens utvikling. 7. En forutsetning for eventuelt skifte av selskap er at tilbudet er fullt ut i samsvar med gjeldende hovedtariffavtale. Kommunen vil i den forbindelse innhente en rådgivende uttalelse fra pensjonsutvalgets tariffparter. 8. En forutsetning for skifte er også at KS fortsatt vedstår seg sitt ansvar som part i eventuell arbeidsrettssak som følge av et skifte. Vedtatt med 2 stemmer mot 2. Lederen stemte for forslaget og hans dobbelstemme avgjorde saken.

20 Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : 1. Nordkapp kommune velger alternativ leverandør av kollektiv tjenestepensjon for de av kommunens arbeidstakere som er medlem i fellesordningen i KLP. Oppsigelse med virkning fra sendes KLP før 31. oktober Rådmannen får fullmakt til å forhandle med selskapene Gjensidige, Vital og Storebrand med sikte på å inngå avtale med et av dem. Selskapene innkalles til møte i Honningsvåg 3. Det opprettes et forhandlingsutvalg bestående av Formannskapet og Hovedtillitsvalgt. 4. Eventuell besparelse på premie, overskudd ved flytting og egenkapital som frigjøres fra KLP bindes på fond (i eller utenfor pensjonsordningen). Rådmannen kan disponere dette fondet til pensjonsformål. 5. Pkt. 4 tas opp til ny behandling etter to år. 6. Rådmannen skal løpende vurdere kommunens mellomværende med ny pensjonsleverandør og tidvis legge frem oversikt for kommunestyret over pensjonsordningens utvikling. 7. En forutsetning for eventuelt skifte av selskap er at tilbudet er fullt ut i samsvar med gjeldende hovedtariffavtale. Kommunen vil i den forbindelse innhente en rådgivende uttalelse fra pensjonsutvalgets tariffparter. 8. En forutsetning for skifte er også at KS fortsatt vedstår seg sitt ansvar som part i eventuell arbeidsrettssak som følge av et skifte. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tar rådmannens orientering til etterretning. Utredning: Nordkapp kommune har inngått avtale med AON Grieg om å gjennomføre en tilbudskonkurranse på kommunens tjenestepensjonsordning. Grunnet pensjonsmonopol er sykepleiere og pedagogisk personell (SPK) unntatt. AON Grieg har utarbeidet en rapport som søker å gi en analyse av de økonomiske sidene ved pensjonsordningen og en analyse av den demografiske bestand i pensjonsordningen. Tjenestepensjonsordningen har forankring i kommuneloven med tilhørende forskrifter og i hovedtariffavtalen. Hvilke pensjonsrettigheter de ansatte har er således en avtale mellom kommunen og den enkelte ansatte. For å ivareta kommunens forpliktelser og forvalte kapitalen i pensjonsfondene må kommunen inngå en avtale med en pensjonsleverandør. Fram til i dag har dette vært KLP. Det understrekes at kommunen er forpliktet overfor arbeidstakerne til å gi pensjonsytelsene etter reglene som følger av lov, forskrifter og tariffavtale. Nordkapp kommune er ansvarlig for å ivareta de ansattes rettigheter, slik at rettighetene er uavhengig av hvem kommunen setter til å administrere ordningen og forvalte midlene. Valget vi står overfor er å finne det

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer