RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE"

Transkript

1 Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Klokka Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks godkjent med endring av gjeld som møteinnkalling. Agenda: Kl Regionrådsmøte Kl Presentasjon Kunsthuset Messen ved Solfrid Aksnes. Kl Presentasjon av arbeidet med NTP ved Kjell Kvåle SVV. Kl Lunsj Kl Årsmøte Hardangerrådet IKS Kl Kommunereforma Kl Slutt Saker: Sak 09/15 Meldingar Sak 10/15 Møtebok frå Hardingtinget Sak 11/15 Aust Vest-utgreiinga Høyring til Statens Vegvesen Sak 12/15 Fordelingsnøkkel for Reisemål Hardanger Fjord Sak 13/15 Statlege arbeidsplassar i distrikta i Noreg. Innspel frå Odda kommune. Sak x14/15 Orienterings- og drøftingssaker Endring i IKS-lova Høyringsuttale frå KS Bedrift. Skatteoppkrevinga Overføring til Staten. Høyringsuttale frå KS Hardangerkonferansen 2015 Ad. Dårleg brøyting i Hardanger vinteren 2014/15 Utsett møte med Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Kinsarvik John Opdal/s Rådsordførar Leiv Vambheim Dagleg leiar

2 HR-sak 10/15 Møtebok frå Hardingtinget Saksvedlegg: Møtebok frå Hardingtinget Saksutgreiing: Det er vanleg å dokumentera møta i Hardingtinget med ei eige møtebok. Normalt skal ei møtebok godkjennast av representantar valde i møtet, men det vart ikkje gjort i Hardingtinget og derfor legg eg møteboka fram for Hardangerrådet til godkjenning. Det er ikkje enkelt å skriva møtebok som rettferdiggjer alt som kjem fram på eit slik møte med både presentasjonar, spørsmål og tilbakemeldingar. Eg har laga ei møtebok som kort summerer presentasjonane og debatten og som ligg på heimesida til Hardangerrådet iks med linkar til presentasjonane. Framlegg til vedtak Møteboka frå Hardingtinget i Odda vert godkjent slik ho ligg føre.

3 Hardangerrådet Møtebok frå Hardingtinget. Fredag Klokka: Meieriet Kulturhus, Odda Frammøte Hardingtinget: 40 formannskapsmedlemmer frå Hardangerkommunane, Andre: 3 kommunalt tilsette, 6 innleiarar, representant frå Fylkesmannen, prosjektleiar Flytt til Hardanger samt styreleiar, konsulent og dagleg leiar i Hardangerrådet iks. Agenda: Klokka Registrering Klokka Opning ved Rådsordførar John Opdal Klokka Distriktssenteret si rolle i Kommunereforma ved seniorrådgjevar Trude Risnes. Klokka Kommunenes Sentralforbund si rolle i Kommunereforma ved Rådgjevar Stig Bang-Andersen Klokka Pause Klokka Økonomiske rammer for Kraftkommunane ved samanslåing ved LVK styreleiar Torfinn Opheim. Klokka Fjellrettane i kommunereforma ved dagleg leiar Jan Borgnes i Norges Fjellstyresamband Klokka Rapport Hardanger 2014 ved dagleg leiar Hardangerrådet iks Leiv Vambheim Klokka Lunsj Klokka Hardangerutgreiingane i kommunereforma ved prosjektleirane Joakim Øren og Bjørnar Dagstad Klokka Gruppearbeid med innspel til prosessen i Hardanger om informasjon og involvering. Klokka Møteslutt. Opning: Kulturinnslag ved Odda Kulturskule a) Velkomen v/ møteleiar Rådsordførar John Opdal b) Opprop og gjennomgang av dagsorden ved dagleg leiar Leiv Vambheim. HT sak 01/15 Orienteringar om Kommunereforma a. Distriktssenteret si rolle i Kommunereforma. Seniorrådgjevar Trude Risnes orienterte. Sjå presentasjonen Distriktssenteret har mandat frå KMD om å bistå KMD og Fylkesmennene i prosessen. Distriktssenteret deltek i Ekspertutvalet, nettverk oi ressursgrupper. Distriktssenteret har fokus på Kunnskapinnsamling/-støtte og Demokrati/Samfunnsutvikling. Distriktssenteret har etablert ein verktøyklasse til bruk i prosessen. b. Kommunenes Sentralforbund si rolle i Kommunereforma Rådgjevar Stig Bang-Andersen orienterte. Sjå presentasjonen KS sitt Landsting har peika på KS sine krav om prosess, oppgåver og rammer før kommunesamanslåing og viste til det kommunale utgreiingsansvaret. KS kan vera prosessveiledning lokale prosessar i samarbeid med Fylkesmennene. KS vil fokusera på tenestene til innbyggjarane frå offentleg sektor i samnad med ansvarsfordelinga og legg vekt på stikkorda: Ambisjon, Premiss, Verktøy, Hensikt og peika på sine utgreiingar. KS er oppteken av arbeidsgjevarpolitiske spørsmål og digitale konsekvensar i prosessen. 1

4 KS spør om kva vil skje med konglomeratet av stats- og styringsordningane i Noreg i samband med kommunereforma? KS tilbyr kommunane ei 5 trinns-samling for å byggja ein ny kommune. c. Økonomiske rammer for Kraftkommunane ved samanslåing LVK styreleiar Torfinn Opheim orienterte. Sjå presentasjonen LVK ivaretek vertskommunane sine interesser i vasskraftutbygging for 173 kommunar i 17 fylke. LVK er nøytral, men opptatt av kommunereforma. Ingen har utgreidd kraftinntektene sin betydning som del av reformarbeidet.-> Kunnskapsgrunnlag er avgjerande for konklusjonane. Både lovheimla og avtalefesta rettar må gjennomgåast. LVK utgreier «Kommunereforma og Kraftinntekter» i delrapportar. Makstak-ordninga er styrande for kommuneinntektene. d. Fjellrettane i kommunereforma. Dagleg leiar Jan Borgnes i Norges Fjellstyresamband orienterte. Sjå presentasjonen Fjellstyresambandet har 94 fjellstyre, 100 pers/60 årsverk, 27 mill daa å forvalta. Fjellstyresambandet viser ulike bruksrettar som skal forvaltast i ei kommunesamanslåing. Fjellstyresambandet ber regjeringa avklara spørsmål om forvaltning av statsalmanningsrettane før samanslåingar. e. Hardangerutgreiingane i kommunereforma. Prosjektleiarane Joakim Øren og Bjørnar Dagstad orienterte. Sjå presentasjonen Det er 3 administrative utgreiingar under arbeid: 1 Hardanger Nord og 2 Hardanger Sør (samla). Dei er begge frikjøpt i 40 % stilling. Utgreiingane skal vera samanliknbare og ha same tidsløp. Merk skilnad mellom administrativ utgreiing og politiske intensjonsplan/viljesfråsegn. Økonomiske verkemiddel slå ulikt ut for dei 3 alternativa. Etter informasjonshenting og møteverksemd vil det bli presentasjon i kommune- /heradsstyra juni Sjå og Rådsordførar takka innleiarane for god og nyttig informasjon, fakta, refleksjon og materiell å ta med seg vidare i kommuneprosessen i Hardanger. HT sak 02/15 Drøftingar om Kommunereforma i Hardanger. Grunna sterkt engasjement frå medlemmene i Hardingtinget var programpostane «Rapport Hardanger 2014» og «Gruppearbeid» tekne ut til fordel for fri drøfting og meiningsutveksling. Hovuddelen av drøftingane gjekk til spørsmålet om å ta opp ei utgreiing om Hardanger som ein kommune. Det er ønskjeleg å få fram fakta om kva ein slik kommune kan gje innbyggjarane av tenester og kva begrensingar ein vil møta. Det kom fram ønskje om at Hardanger først bør tenkja vidt og stort om ny kommunestruktur i Hardanger, før ein snevrar inn til mindre ulike alternativ. Konklusjonane frå drøftingane: Dersom det kjem fram initiativ frå ein eller fleire av kommunane i Hardanger om utgreiing av ein Hardangerkommune, så vil dette verta teke opp og vurdert i kommune-/heradsstyra. Avslutningsvis takka Rådsordføraren for møtet og engasjementet i Hardingtinget Leiv Vambheim Møtebokskrivar 2

5 HR-sak 11/15 Aust Vest-utgreiinga Høyring til Statens Vegvesen. Saksvedlegg: Høringsbrev Øst Vest Utredingen. frå Samferdselsdepartementet Utdrag frå Utgreiinga Mange alternativ. Sakstilfang: Ost vest trykk. -> Sjølve utgreiinga med tilrådingar. Saksutgreiing: Statens Vegvesen har gjennomført ei utgreiing om vegsambanda mellom Austlandet og Vestlandet. Det er stor trong for å betra regulaiteten vinterstid på fjellovergangane og gje næringsliv og befolkning meir føreseieleg og påliteleg transport mellom Austlandet og Vestlandet. Utgreiinga har først og fremst analysert tenkelege utbyggingar av riksvegsambanda mellom sentrale Austlandet og Vestlandet for å få grunnlag for å tilrå kven av aust-vest-sambanda som bør prioriterast når vegsambanda over fjellet skal utbetrast. Utgreiinga er ein del av strategi- og analysearbeidet til Nasjonal Transportplan og vert viktig grunnlag for dei komande revideringar av NTP. For det er i dette arbeidet dei økonomiske prioriteringane skjer. Høyringsfristen er sett til 08.mai Høyringssvara vert sende til Samferdselsdepartementet. For Hardanger er denne utgreiinga spesielt interessant for samband med Oslo Bergen og Oslo - Haugesund, men også andre aust vest samband nord og sør for desse aksane er drøfta i utgreiinga. Kort oppsummert, for Hardanger sin del, så er tilrådinga frå Prosjektgruppa i Statens Vegvesen og Jernbaneverket to hovudvegar aust-vest mellom Oslo og Bergen/Haugesund. Konklusjonane er at E 134 Bergen - Haugesund vert ein av hovudvegane aust-vest. Den andre tilrådde hovudtrasesen er E 16 Oslo - Hønefoss/Rv7 Hønefoss - Gol) /Rv 52 Gol (Hemsedalsfjellet) - Borlaug/E16 Borlaug - Bergen. Vidare tilrår Prosjektgruppa at ein startar ein KVU for «Hordalandsdiagonalen» og prosjektgruppa skisserer 3 løysingar for den mellom Jøsendal/Odda og Bergen. Prosjektgruppa har også vurder dei to strekningane E 16 Oslo-Bergen over Fillefjell og E16 Oslo-Hønefoss/ Rv 7 Hønefoss (Hardangervidda)-Voss, men desse to alternativa er nedprioriterte. Utgreiinga frå prosjektgruppa i Statens Vegvesen er eit dokument på 88 sider som drøftar dei ulike alternativa med bakgrunn i samfunnsnytte og framtidige vyer for stamruter aust-vest. Dei ulike alternativa er også prissette ut frå bestemte kriterier og føresetnader slik prosjektgruppa vel å sjå det. Saksvurdering: Signala frå Samferdselsministaren er at trasevala vert vurderte og tilrådde Stortinget etter høyringane og i samband med NTP. Hardangerrådet er ikkje høyringsinstans, men av omsyn til ein felles ståstad og ein mogeleg felles uttale, så vert dette teke opp til drøfting i Regionrådet. I utgreiinga er det mange moment å drøfta og eg vil her peika på nokre av dei: 1. E 134 Oslo-Haugesund er vel udiskutabel som hovudveg sør for Hardangervidda. Opprustinga av denne løyser også korridoren mot Kristiansand og kontinentet. Men det trengs politisk påtrykk for å få midlar til den nødvendige opprustinga. Eit anna spørsmål er om Hardanger skal uttala seg om traseane om Seljord eller Rauland. Desse har konsekvensar for ÅDT-fordelinga til/frå andre trasear. 2. Forslaget om KVU for Jøsendal/Odda-Bergen er vel eit svært aktuelt tema å drøfta. Skal ein fokusera på dette som konkurrent til Hardangervidda, slik utgreiinga påstår, eller ikkje? KVU-

6 en vil avklara alternativa som kan veljast, etter ein har passert den ytre Hardangerfjordbrua, altså Ljones-Bergen. Her har ein også ulike prioriteringar førebels i Hardanger. 3. Rv 52 er prioritert som hovudvegsamband aust-vest nord for Hardangervidda med førestnader som flytebru over Sognefjorden, vinterope Sognefjell og for langt å køyra Fillefjell. E16 over Fillefjell skal likevel få fullført opprusting som Stamveg i tråd med alle tidlegare vedtak. Er det rimeleg at det skal vera 2 heilårsopne vegar frå Borlaug til Oslo? Når Hemsedal er stengt så er Fillefjell open. Kva når Voss-Borlaug er stengt? 4. Rv 7 over Hardangervidda er nedprioritert som hovudvegsamband. Grunngjevinga som er lagt inn, er overføring av trafikk viss E 134 går om Rauland og Jøsendal/Odda-Bergen. Omvendt vil ei stor utbygging av Rv 7 kunna ta trafikk frå E 134 om Rauland. Elles er det påpeika kor nødvendig det er å rusta opp veg/bane Bergen-Voss. Traseen frå Voss til Oslo via Rv 7 eller Rv 52 er hovudkonkurrentar og vil ta trafikk frå kvarandre som hovudveg. Rv 7 som hovudsamband er drøfta med to alternativ: Via Gol eller via Tunhovdfjorden, utan at det har veldig stor omfordelingsverknad. Fv 7 om Hardanger er ikkje vurdert i utgreiinga som omkøyringsveg ved stenging på E 16 Bergen-Voss. 5. Utvalet operere med omgrepet nettonytte og har talfesta strekningane når visse førestnader er på plass. Vidare i utgreiinga så vert ikkje prissette konsekvensar vurderte. Verdiane av det regionale næringslivet vert kun parsellvis omtala. Utvalet meiner dei regionale og lokale effektane har ikkje avgjerande betydning for val av hovudvegsamband aust-vest, men peikar på at desse må vegast opp mot dei nasjonale når ein skal velja trasear som til dømes Rauland eller Seljord og Gol eller Tunhovd. Det er i det heile mange om og men og viss og førestnader i dokumentet, og det er derfor naturleg at konklusjonane vert trekte på bakgrunn av dei. Men sjølvsagt kan ein sjå vinklingar ut frå andre føresetnader og argument. Eg reknar med at dette er ei så stor og tung sak at Hardangerrådet iks treng eit par rundar politisk verkstad med drøftingar før ein uttale kan vera ferdig formulert. Neste ordinære Hardangerrådsmøte er , dagen før uttalefristen og det kan vera ei målsetjing å ha ferdig uttale til då. Eg ser det ikkje som unaturleg med eit ekstra Hardangerrådsmøte om saka. Dersom kommune-/heradsstyra i Hardanger gjer einsidige uttalar som bind ordførarane, vil Hardangerrådet erfaringsmessig ikkje kunna gje ein felles uttale, og det vil svekka våre felles interesser, tenkjer eg. Derfor tilrår eg at dagleg leiar får i oppdrag å utforma eit framlegg til felles uttale, etter drøftingane i dette møtet, og som grunnlag for eit vedtak i eit ekstraordinært Hardangerrådsmøte. Det som vert vedteke då vert sendt som framlegg til kommunen/herada som grunnlag for sine uttalar. Framlegg til vedtak: Dagleg leiar i utformar eit framlegg til ein felles høyringsuttale frå Hardangerrådet iks til Aust- Vest-Utgreiinga som vart lagt fram på eit ekstraordinært Hardangerrådsmøte.

7 1 UTDRAG FRÅ UTGREIINGA: MANGE ALTERNATIVE UTVIKLINGER AV VEGNETTET ER ANALYSERT Ved hjelp av transportmodeller har vi analysert en mulig utvikling av hver enkelt riksvegrute mellom øst og vest og hvilken trafikkfordeling dette gir i I tillegg har vi analysert omlegging av fv. 55 over Sognefjellet til helårsveg i tunnel. Alle utviklingsalternativene er sammenlignet med et referansealternativ for I dette alternativet inngår alle vegutbygginger som, ifølge Nasjonal transportplan , skal være startet før I tillegg har vi forutsatt at E6 er utbygget til Otta, E18 hele veien mellom Oslo og Kristiansand, E39 hele veien mellom Kristiansand og Stavanger samt som ferjefri veg mellom Stavanger og Bergen. Dette har vi gjort fordi dette er en utviklingsstrategi som er omtalt i gjeldende NTP, selv om bare deler av denne utbyggingen er prioritert i gjeldende planperiode. Vi mener det er riktig at trafikkanalysene over fjellet i 2050 baserer seg på denne forutsetningen. Den vil til en viss grad påvirke trafikkfordelingen over fjellet. I dette referansealternativet har vi også lagt inn utbygging av E16 mellom Sandvika og Hønefoss samt mellom Arna og Voss. Stortinget har ved behandlingen av NTP besluttet at strekningen Sandvika Hønefoss skal bygges ut sammenhengende, og første trinn starter i første fireårsperiode. EUs tunneldirektiv medfører krav til tiltak på delen Arna Voss. Begge utbyggingsstrekningene inngår i tre av de fire alternative vegforbindelsene mellom Oslo og Bergen, og er derfor viktige uavhengig av valg av utviklingsstrategi. For å få en bedre vurdering av de nordlige vegforbindelsene i utredningen har vi også en variant av referansealternativet der vi forlenger ferjefri E39 fra Bergen til Trondheim. I referansealternativet inngår også utbygging av jernbanen, både Bergensbanen og Sørlandsbanen, samt bedre togtilbud. Mellom Oslo og Bergen er følgende utviklingsalternativ analysert: E16 over Filefjell, nye tunneler Voss Borlaug og Borlaug Fagernes samt mindre utbedringer. Kostnad 15 mrd. kr. Rv 52 over Hemsedal, nye tunneler Voss Borlaug, Borlaug Gol (20 km med 3 % stigning) og Flå Hønefoss samt mindre utbedringer. Kostnad 19 mrd. kr. Rv 7 over Hardangervidda via Gol, nye tunneler Eidfjord Haugastøl (10+30 km med maksimal stigning på henholdsvis 5 og 3 %), Haugastøl Gol Flå (5 tunneler) og Flå Hønefoss samt mindre utbedringer Gol - Flå. Kostnad 23 mrd. kr. Rv 7 over Hardangervidda via Tunhovdfjorden, nye tunneler Eidfjord Haugastøl (10+30 km med maksimal stigning henholdsvis 5 og 3 %), Haugastøl Tunhovd Flå (tunneler 7+22 km og ny veg) og Flå Hønefoss samt mindre utbedringer. Kostnad 31 mrd. kr. E134 over Haukeli til Haugesund via Seljord, ny veg og utbedring Haugesund Seljestad, ny veg og tunneler Seljestad Grunge, ny trasé Åmot Vinjesvingen, ny trasé Saggrenda Ørvella samt mindre utbedringer. Kostnad 29 mrd. kr. E134 over Haukeli til Haugesund via Rauland, ny veg og utbedring Haugesund Korlevoll, ny veg og tunneler Korlevoll Hylland, ny trasé Grunge Hjartdal (hvorav tunnel 17 km), ny trasé Saggrenda Ørvella samt mindre utbedringer. Kostnad 29 mrd. kr. E134 over Haukeli via Rauland med arm til Odda og Bergen, Ny veg Eikelandsosen Odda Grostøl (27 km tunnel og ny Hardangerbru 2,3 km), ny veg/tunnel Grostøl Seljestad, ny veg og tunneler Seljestad Grunge, ny trasé Grunge Hjartdal (hvorav tunnel 17 km), ny veg Saggrenda Ørvella samt mindre utbedringer. Kostnad 38 mrd. kr. I tillegg er følgende vegforbindelser mellom øst og vest analysert: Rv 5 som forlengelse av alternativene E16 eller rv 52, Ny flytebru som erstatter ferjesamband Mannheller Fodnes. Kostnad 21 mrd. kr kombinert med rv 52/rv 7. Rv 15 over Strynefjellet, Nye tunneler. Kostnad 4 mrd. kr. E136 over Romsdalen, Vestnes Dombås (utbedring til 8,5 m) og E6 Dombås Otta (utbedring til 10 m). Kostnad 10 mrd. kr Fv. 55 Sognefjelltunneler, Lærdal Fortun (tunnel 20 km fra Årdal), Fortun Lom (ny veg, tunnel 17 km og eksisterende veg) og Lom Dombås (ny tunnel 8 km). Kostnad 13 mrd. kr. I alle alternativene får vegene vegnormalstandard, hvilket i de fleste fall innebærer en tofelts veg med 8,5/10 m bredde og hovedsakelig hastighet 80 km/time. Det er dette vi har regnet med i transportanalysene og i kostnadsanslagene. Hvis transportanalysene viser at det er behov for en høyere vegstandard, som innebærer at vegen kan gis hastigheten 90 km/time, må det gjennomføres supplerende analyser, fordi både nytte og kostnader vil øke.

8 2 Det er imidlertid ikke øst-vest-utredningen som avgjør hvilken standard vegene skal bygges ut med. Dette avgjøres senere, når det er sikrere grunnlag for å vurdere hvilken trafikk man skal regne med 20 år etter åpningsåret. Nærmere beskrivelse av alternativene, inklusive endringer i lengde og reisetid, finnes i kapittel 4. ALTERNATIVENE GIR TIL DELS STORE OMFORDELINGER AV TRAFIKK På de fire fjellovergangene på riksvegene mellom Oslo og Bergen beregnes den totale trafikken å øke fra om lag 4400 kjøretøyer/døgn i dag til om lag 9200 kjøretøyer/døgn i 2050, dvs. mer enn en dobling av trafikken. Beregningen er gjort uten bompenger. Det er tungtransporten som øker relativt sett mest; fra ÅDT drøyt 900 til ÅDT litt under Dette innebær at det totale antallet lastebiler beregnes å være tre ganger så mange i 2050 som i dag på disse fjellovergangene. I følge transportmodellberegningene vil trafikken øke vesentlig mer på rv 7 over Hardangervidda enn over de andre fjellovergangene, både for lette og tunge biler. Dette henger sammen med konstruksjonen av modellene som gjør at all trafikk mellom to punkter legges på den ruta som har den laveste generaliserte kostnaden, dvs. hovedsakelig den ruten som modellen beregner som raskest. Dette gjør at modellen legger mye trafikk over UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 7 Hardangervidda, fordi den er litt raskere enn de andre rutene på mange relasjoner, særlig etter åpningen av rv 7 Sokna Ørgenvika og Hardangerbrua. Vi tror det er riktig at disse to utbyggingene vil bidra til at trafikken på rv 7 over Hardangervidda vil øke raskere enn de andre forbindelsene de nærmeste årene, men ikke i like høy grad som modellen beregner. I virkeligheten påvirker vinterregularitet, bratte stigninger, sikkerhet, opplevelser underveis m.m. valget av reiserute. Dette er forhold som transportmodellen ikke tar hensyn til fullt ut. I våre analyser er det imidlertid viktigst å se på forskjellen mellom de ulike utviklingsalternativene. Dette klarer modellen godt, selv om referansealternativet ikke synes å treffe så bra når det gjelder fordelingen mellom rutene. FORBINDELSENE MELLOM SENTRALE ØSTLANDET OG VESTLANDET Trafikkanalysene viser at det er liten konkurranse mellom E134 i eksisterende trasé og de tre andre forbindelsene over fjellet. Det betyr at de i dag hovedsakelig betjener ulike områder. Tiltak på E16, rv 52 og rv 7 gir derfor liten nytte for de trafikanter som i dag bruker E134, selv om stor utbygging av rv 7 kan gi viss overflytting av trafikk fra E134 til rv 7. Alternativet med utbygging av E16 gir liten omfordeling fra de andre fjellovergangene. Det henger sammen med at E16 i øst i høy grad betjener Mjøsregionen via fv. 33 og Gudbrandsdalen via fv. 51 over Valdresflya. For trafikk mellom endepunktene Oslo og Bergen er E16 lite brukt ifølge transportmodellen. Utbedringen av E16 fører til at trafikken på Filefjell øker til om lag ÅDT 1750, hvorav om lag 350 er lastebiler. I dag har E16 på Filefjell om lag ÅDT 700. Utbygging av rv 52 over Hemsedal fører til at om lag halvparten av trafikken på rv 7 over Hardangervidda flyttes til rv 52. For de andre fjellovergangene gir utbyggingen begrenset effekt. Trafikken på rv 52 over Hemsedal beregnes å øke til om lag ÅDT 4200, hvorav om lag 1100 er lastebiler. I dag har rv 52 over Hemsedal om lag ÅDT For rv 7 har vi analysert to utbyggingsalternativer; et via Gol og et via Tunhovdfjorden. Utbygging via Gol gjør at en del trafikk fra E16 kjører over Golsfjellet til rv 7, hvilket innebærer at E16 får mindre trafikk over Filefjell. Det blir også en begrenset overflytting av trafikk fra E134. Trafikken på rv 7 over Hardangervidda beregnes å bli om lag ÅDT 6800, hvorav om lag 2500 er lastebiler. I dag har rv 7 over Hardangervidda om lag ÅDT 950. Utbygging av rv 7 via Tunhovdfjorden gir omtrent den samme omfordelingen som i alternativet over Gol, og trafikken på rv 7 øker i begrenset grad sammenlignet med Golsalternativet. Trafikken over Hardangervidda beregnes å bli om lag ÅDT 7250, hvorav om lag 2650 er lastebiler. For E134 har vi analysert tre utbyggsalternativer; to til Haugesund der et går via Seljord og et via Rauland, samt et alternativ med utbygging til Jøsendal via Rauland og videre til Bergen via Odda. Utbygging av E134 til Haugesund via Seljord gir en begrenset effekt på forbindelsen nord for Hardangervidda. Det blir kun en begrenset overflytting av trafikk fra rv 7 til E134. Trafikken på E134 over Haukeli beregnes å bli om lag ÅDT 3750, hvorav om lag 850 er lastebiler. I dag har E134 over Haukeli om lag ÅDT Utbygging av E134 til Haugesund via Rauland gir en vesentlig større omfordeling av trafikk fra rv 7 over

9 3 Hardangervidda. Det henger sammen med at E134 blir en raskere forbindelse med snarveien over Rauland. Trafikk fra Bergenregionen og fra Stavangerregionen vil kjøre ferjefri E39 til Haugesund og videre på E134 mot Østlandet, og vice versa. Trafikken på E134 over Haukeli beregnes å bli betydelig høyere enn i dag, om lag ÅDT 7000, hvorav om lag 1700 er lastebiler. Dersom utbygging av E134 via Rauland til Jøsendal suppleres med utbygging videre mot Bergen via Odda, får vi en enda større omfordeling fra rv 7 over Hardangervidda. Dette skyldes at armen til Bergen gjør at E134 blir en meget rask forbindelse mellom Osloregionen og Bergenregionen. Trafikken på E134 over Haukeli beregnes å bli om lag ÅDT 8250, hvorav om lag 1950 er lastebiler. Sammenlignet med trafikktallene for alternativet via Haugesund er imidlertid ikke forskjellen veldig stor. Det blir en økning over Haukeli med om lag 1250 kjøretøyer/døgn.

10

11

12 HR-sak 12/15 Fordelingsnøkkel for Reisemål Hardanger Fjord Saksvedlegg: Epost-brev frå Reisemål Hardanger Fjord Saksutgreiing: Styret i Reisemål Hardanger Fjord har sendt brev til Hardangerrådet iks om å diskutera og koma med forslag til ein ny fordelingsnøkkel mellom kommunane for tilskot til selskapet. Den modellen som no fordeler kommunane sin medfinansiering av RHF er frå 2006 modifisert i 2014 for RHF skriv i brevet: «Administrasjonen har undersøkt med SSB og Transportøkonomisk institutt (TØI) om det finst data som kan seie noko om reiselivets betydning i kvar einskild Hardangerkommune utover overnattingsstatistikk frå SSB. Svaret på dette er nei. Noverande modell for fordeling av tilskot vart etablert i 2006, og grunnlagstalla for fordeling av tilskot er ikkje oppdatert etter dette. Desse faktorane (med vekting) er med i modellen: Hotellsenger (25%), gjestedøger SSB hotell (25%), innbyggjartal i kommunen (20%), tal campingplassar (15%), tal utleigehytter (15%).» Prosentmessig så fordeler dette seg i 2015 slik (som eg kallar Modell 0) Jondal 4,7 %, Odda 19,8 % Kvam 17,3 %, Granvin 2,6 %, Ulvik 14,7 %, Eidfjord 17 % og Ullensvang 23,7 %. Alle kommunane i Hardanger er reiselivskommunar og dreg nytte av den samla reiselivsaktiviteten i regionen, sjølv om overnattinga fordeler seg noko ujamt. Dette gjeld både omdømmebygging og handelsinntekter. Det er tydeleg i Hardanger ein vridning i aktiviteten i reiselivet mellom kommunane i regionen. Odda har hatt stor auke i overnattingskapasitet og gjestedøger og Ulvik og Granvin har nedgang i gjestedøger og i folketal. Dette slår i noverande modell ut i den kommunale finansieringa. RNF ønskjer derfor å endra modellen til større vekt på innbyggjartalet og mindre på andre kriterier. Grunnlaget for ønskje om endring er å få betre samsvar mellom tilskot og utbytte kommunane har av arbeidet i RHF. RHF ser for seg to nye modellar med verknad frå 2016 (endring modell 0 er utheva): A) Hotellsenger (25%), gjestedøger SSB hotell (25%), innbyggjartal i kommunen (30%), tal campingplassar (10%), tal utleigehytter (10%). B) Hotellsenger (20%), gjestedøger SSB hotell (20%), innbyggjartal i kommunen (40%), tal campingplassar (10%), tal utleigehytter (10%). Prosentmessig så fordeler dette seg slik: Modell A: Jondal 4,6 %, Odda 20,0 % Kvam 19,7 %, Granvin 2,5 %, Ulvik 14,5 %, Eidfjord 15,8 % og Ullensvang 22,9 %. Modell B: Prosentmessig så fordeler dette seg i 2015 slik: Jondal 4,7 %, Odda 22.0 % Kvam 22.0 %, Granvin 2,9 %, Ulvik 12.6 %, Eidfjord 14,1 % og Ullensvang 21,8 %.

13 Pr i dag har Reisemål Hardanger Fjord AS ein 3-årig avtale med desse kommunane: Eidfjord, Jondal, Kvam, Odda og Ulvik. Ullensvang herad har gjort budsjettvedtak om tilskot for eit år om gongen for 2014 og Granvin herad betalte tilskot til RHF siste gong for året Vurdering: Følgjande framdrift vart skissert/drøfta i Hardangerrådsmøtet 11.desember 2014: - Hardangerrådet innstiller til kva fordelingssnøkkel ein kan einast om - Denne fordelingsnøkkelen vert grunnlag for avtaler med kommunane i kommunestyreperioden (4 år). Dette vil i så fall medføre at siste året i noverande avtaler med 5 kommunar vert erstatta med ny avtale. Reisemål Hardanger Fjord ynskjer å informere om arbeidet vi gjør og om fordelingsnøkkel for tilskott i dei nye kommunestyra som vert konstituert hausten Dette kan vere som ein del av budsjetthandsaminga for 2016, eller i eit tidlegare møte. Slik eg forstår selskapet Reisemål Hardanger Fjord så ønskjer dei at Hardangerrådet bestemmer seg for å tilrå vidare til kommunane enten modell A eller modell B. Modell 0 forstår eg er eit ikkje ønska alternativ. Kva modell som er den mest rettferdige avhengig nok av ståstad og synsvinkel. Hytter og camping er redusert som kriterier i begge modellane. Hotell og gjestedøger er reudsert i modell B og kompensert med auka folketalsprosent. Eg tillet meg å tilrå modell A som den vektlegg folketalet 10 % meir enn i dag bygd på folketal som inntektsgrunnlag. Modell A fråvik også minst frå dagens kostnadsfordeling med tanke på framtidige kommunale budsjett. Framlegg til vedtak: 1. Hardangerrådet iks tilrår Reisemål Hardanger Fjord å nytta modell A som grunnlag for søknad om kommunalt tilskot til drifta av selskapet. 2. Hardangerrådet tilrår kommunane å inngå ein 4 årig avtale med RHF.

14 Til: Hardangerrådet v/leiv Vambheim Fra: Hans Jørgen Andersen RHF, 3.mars 2015 Om Fordelingsnøkkel, kommunale tilskot til Reisemål Hardanger Fjord AS Bakgrunn Frå styrehandsaming i RHF 24. juni 2014: Sak 24/14 Fordelingsnøkkel kommunale tilskott til RHF Administrasjonen har undersøkt med SSB og Transportøkonomisk institutt (TØI) om det finst data som kan seie noko om reiselivets betyding i kvar einskild Hardangerkommune utover overnattingsstatistikk frå SSB. Svaret på dette er nei. Noverande modell for fordeling av tilskot vart etablert i 2006, og grunnlagstalla for fordeling av tilskot er ikkje oppdatert etter dette. Desse faktorane (med vekting) er med i modellen: Hotellsenger (25%), gjestedøger SSB hotell (25%), innbyggjartal i kommunen (20%), tal campingplassar (15%), tal utleigehytter (15%). VEDTAK: Administrasjonen i RHF skal oppdatere tala i modellen for fordelingsnøkkelen som grunnlag for handsaming i neste styremøte før møter med kommunane og Hardangerrådet hausten Frå saksutgreiing til styremøte i RHF 17. sept 2014 Administrasjonen har og vore i kontakt med regionale destinasjonsselskap i områda rundt oss (Visit Sogn, Samarbeidsrådet for Sunnhordland / Visit Sunnhordland og Destinasjon Haugesund og Haugalandet) utan å finne overførbare modellar for berekning av kommunale tilskott til destinasjonsselskapet. Tala i den "gamle" modellen er no oppdatert i samarbeid med lokale reiselivslag, næringslag, destinasjonsselskap, kommunekontakter eller andre med god oversikt over reiselivet lokalt i kvar kommune. Oppsummering endringar i fordelingsnøkkelen: Fordelingsnøkkel (%) Tilskot 2015 etter gammel nøkkel Ny fordelingsnøkkel 2015 Tilskot 2015 etter ny nøkkel Endring tilskot ny/gammel nøkkel Jondal 4, , Odda 13, , Kvam 18, , Granvin 4, , Ulvik 18, , Eidfjord 16, , Ullensvang 23, , SUM I 2013 og 2014 har ikkje Granvin herad løyvd tilskott til RHF. Dei er med i berekninga av tilskott for at tala pr kommune skal bli rett.

15 Den nye fordelingsnøkkelen gjev auka tilskott frå Odda, og redusert tilskot frå Ulvik og Granvin. Mindre endringar i dei andre kommunane. Kommentarer til kommunane med store endringar: Odda: Stor auke i overnattingskapasitet, og 78% auke i tal gjestedøger registrert hos ssb. Ulvik: Nest størst %-vis nedgang i folketal av alle kommunane, 7% redusert tal gjestedøger hotell Granvin: Størst %-vis nedgang i folketal av alle kommunane, redusert tal gjestedøger camping og hytter Oversikt berekningar:

16 Frå presentasjon i Hardangerrådet 11. des. 2014: Fordelingsnøkkel sist oppdatert i 2006 Betydningen av reiselivet i kommunane endrer seg over tid Problemstilling i alle destinasjonsselskap med meir enn 1 kommune. Felles for dei modellane vi kjenner: Eit forhold mellom tal innbyggjarar og reiselivets betydning i kommunen vert lagt til grunn for nøkkel. Ikkje mogleg med ein rett og rettferdig modell Fordeling tilskott 2015 etter nøkkel med gamle data, og med oppdaterte data, inkl SSB stat I fordelingsnøkkel lagt fram i Hardagnerrådet 11. des 2014 var "gjestedøger hotel" tall. No er 2014 tal publisert (i februar 2015), og når desse og oppdatert innbyggjartal vert lagt inn ser tabellen slik ut:

17 Endringar frå fordeling presentert i Hardangerrådet 11. desember 2014: Fordeling tilskott 2015 med alternative nøkler: 20% vekt folketal, 30 % folketal og 40 % folketal Dagens modell har denne vektinga av dei forskjelllige kriteria: Hotellsenger (25%), gjestedøger SSB hotell (25%), innbyggjartal i kommunen (20%), tal campingplassar (15%), tal utleigehytter (15%). To alternative modeller kunne til dømes vore:

18 A) Hotellsenger (25%), gjestedøger SSB hotell (25%), innbyggjartal i kommunen (30%), tal campingplassar (10%), tal utleigehytter (10%). B) Hotellsenger (20%), gjestedøger SSB hotell (20%), innbyggjartal i kommunen (40%), tal campingplassar (10%), tal utleigehytter (10%). Fordelingsnøkkel A og B ville gitt desse resultata:

19 Samanstilling noverande nøkkel, alternativ A og B: Fordelingsnøkler i andre destinasjonsselskap Dei tre destinasjonsselskapa Reisemål Stryn & Nordfjord (RSN), Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen (DGT) skal slå seg saman til eit selskap. I rapporten "Fylkesoverskridande samordningsprosjekt for reiseliv - Tilråding om samanslutning av

20 destinasjonsselskapa Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen og Reisemål Stryn & Nordfjord" (Segel, jan.2015) kap 4.3 er fordelingsnøkkel for kommunale tilskot drøfta: Kommuneinnbetaling Alle selskapa har i dag 3-årige avtaler med kommunane og eitt-årige avtaler med medlemane. Dette skapar forutsigbarhet og mulegheiter for langsiktig arbeid for destinasjonsselskapa. I det nye selskapet er det ønskjeleg å utvide dei 3-årige avtalene til også å gjelde medlemmer. Dette blir det, som med dei andre faktorane, opp til det nye styret å avgjere saman med eigarane. I dag kjøper kommunane tenester av destinasjonsselskapa ut frå ulike avtalemodellar; frå meir eller mindre tilfeldige modellar til x kr. per innbyggjar. I ein ny modell må desse samordnast. Dette har vore eit svært vanskeleg arbeid for prosjekt- og styringsgruppa. For å gje eit nytt selskap ein best mogleg oppstart, har det i denne samanhengen vore eit mål for styringsgruppa å behalde dagens nivå på innbetaling frå kommunane så langt det let seg gjere. Det er likevel viktig å understreke at ein ønskjer å synleggjere ein samla effektiv ressursbruk i eit nytt selskap, og dette vil ein synleggjere over tid. Styringsgruppa ønskjer ein modell som speglar reiselivsnæringa i den enkelte kommune, då dette igjen vil samanfalle med marknadsføringsinnsats og potensiale for vekst og utvikling. Styringsgruppa tok derfor utgangspunkt i ein modell som er samansett av to deler: Tal innbyggjarar og reiselivsnæringa si betyding i den enkelte kommune. Modellen er sett saman slik: 1. Halvparten av samla innbetaling frå kommunane er basert på eit tal kroner per innbyggjar. 2. Den resterande halvparten er utrekna utifrå 3 faktorar: a. Tal reiselivsbedrifter i kommunen samanlikna med samla sum reiselivsbedrifter i det nye destinasjonsselskapet sitt nedslagsfelt b. Tal sysselsette i reiselivsnæringa i kommunen samanlikna med sum sysselsette i det nye destinasjonsselskapet sitt nedslagsfelt c. Tal omsetning i reiselivsnæringa i kommunen samanlikna med total omsetning i reiselivsnæringa i det nye destinasjonsselskapet sitt nedslagsfelt For pkt. 2 er tala henta inn frå SSB. Dei tre faktorane a. b. og c. utgjer så ein 1/3 kvar av den resterande halvpart av kommunane sin totale medverknad. I rekneeksempelet som er teke med her, har ein brukt kr. 18,- pr. innbyggjar. I tabellane har ein rekna om verdien av tal reiselivsbedrifter, verdi av omsetning og sysselsetting til kroner. Bakgrunnstal frå SSB er vedlagt rapporten.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/1340-4 37942/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 3 FORORD Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget har i 1975 og 1992 vedtatt at stamvegforbindelsen mellom Oslo og Bergen

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335 Arkiv: Q10 Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Statens vegvesen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277 Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet" Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3 Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet * Tilråding: 1. Kommunestyret støttar Statens vegvesen

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik)

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik) Bjørnar Dagstad, rådgiver Kvam herad. 40% avsatt til utgreiing av alternativ sør (2 alternativ) Alt 1: Ullensvang, Odda og Jondal Alt 2: Odda, Jondal og Kvam Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Odda kommune sin uttale til Intensjonsavtale for etablering av Vestlandsregionen

Odda kommune sin uttale til Intensjonsavtale for etablering av Vestlandsregionen Arkiv: K1-026K3 - &23 Arkivsak ID: 16/1411-2 Journalpost ID: 16/18385 Saksh.: Harald Jordal Dato: 16.11.2016 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda kommunestyre 23.11.2016 099/16 Odda kommune

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE TIL RÅDMENNENE I HARDANGER OG VOSS Dato: Fredag 20.03.2015 Tid: 09.00-15.00 Møtestad: Kommunehuset i Granvin Møteinnkallinga er gjort i Outlook. Dokumenta er nummererte.

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd

Møteprotokoll. Sogn regionråd Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogndal vidaregåande skule, møterom Stedje 3. etasje Møtedato: 06.05.2015 Tid: 10:00-16:05 A. Desse møtte Faste medlemmar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes På rett veg mellom øst og vest NTP 2018-2029 Trender og drivkrefter Befolkningsutvikling Kapasitetsutfordringer Universell utforming Økonomiske forhold Fortsatt høy økonomisk vekst? Transportmønstre Vekst

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Høgfjellskonferansen 2015 Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Hvor går hovedvegen mellom Oslo

Detaljer

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 05-15 UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning 21.1.2015 overleverte Statens vegvesen rapport «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» til samferdselsminister

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune Arkiv: K1-033 Arkivsak ID: 17/1171-6 Journalpost ID: 17/13340 Saksh.: Harald Jordal Dato: 17.08.2017 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda kommunestyre 28.08.2017 055/17 Ullensvang kommune: Etablering

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16

NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16 19.03.2015 NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16 Her er en del merknader som kan vurderes å fokusere nærmere på i stamvegutvalgets uttalelse til utredningen (fra midten av side 3 osv.)

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Dato: 15.08.2017 Saksframlegg Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FELLES KOMMUNESTYREMØTE for kommunane Norddal og Stordal

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Møteprotokoll. A. Ordførarane deltok på entreprenørskapsmessa for ungdomsskulelevane B. Desse møtte:

Møteprotokoll. A. Ordførarane deltok på entreprenørskapsmessa for ungdomsskulelevane B. Desse møtte: Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Tya Bakeri og Årdalshallen, Årdal Møtedato: 12.05.2016 Tid: 10:00 14.50 A. Ordførarane deltok på entreprenørskapsmessa for ungdomsskulelevane

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 01-15 UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning Bakgrunn Statens vegvesen la 21.1.2015 fram si strategiske utgreiing om vegsambanda mellom aust - vest. Føremålet

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Eiendomskonferansen 2015 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Før vegvesenet fekk frie tøyler med oselvaren og hest som einaste framkomstmiddel!!! Eiendomskonferansen 2015 Tankar om vegutbygging på Vestlandet

Detaljer

ULVIK HERAD SAKSPAPIR

ULVIK HERAD SAKSPAPIR ULVIK HERAD SAKSPAPIR Kommunestruktur SAKSGANG: Utval Møtedato Utvalssak Heradsstyret 18.06.2014 032/14 Sakshandsamar Joakim Øren Arkiv: K1-002 Arkivsaknr 14/268-2 Sakstilfang: Nr T Avsendar/Mottakar Tittel

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Eldrerådet

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Eldrerådet Ullensvang herad Tilleggsinnkalling Eldrerådet Møtedato: 16.04.20 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl :4 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå snarast råd til tlf. 67

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet 29.01.2015 006/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/259 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Noen foreløpige resultater Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Øst-vest-utredningen ÅDT Lette kjøretøyer, 0+ Rute 2014 0+-alt. Differanse Prosent Rv 15

Detaljer

Vinterdrift av høgfjellsvegar. Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept Pelle Engesæter, Norconsult. høgfjellsvegar. Forundersøking av lokale og

Vinterdrift av høgfjellsvegar. Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept Pelle Engesæter, Norconsult. høgfjellsvegar. Forundersøking av lokale og Vinterdrift av høgfjellsvegar Forundersøking av lokale og regionale verknader av vinterdrift av høgfjellsvegar Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept. 2008 Pelle Engesæter, Norconsult Ei kvalitativ vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim 2014 Hardangerkonferansen Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid 2014 Hardangerkonferansen 12.-13. november 2014 Brakanes Hotel Ulvik i Hardanger NHO sitt NæringsNM for 2013 viser at Hardanger

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer