Innspill fra kreative verksteder rusmiddelpolitisk handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill fra kreative verksteder rusmiddelpolitisk handlingsplan - 2012"

Transkript

1 Innspill fra kreative verksteder rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebyggende fokus: Et hus for alle ( ungdom, foreldre, barn) SLT koordinator Husstyre (ungdom, ansatte, frivillige) - Forebygge folkehelseperspektivet - Kartlegge i forkant - Lang åpningstid - Godt omdømme gode rollemodeller felles møteplass - Gode opplevelser, mestring, utfoldelse, deltakelse. Informasjon/råd/veiledning, tilgjengelige tjenester (private, frivillige,kommunale) - Ulik kompetanse - Teknologi - Sosiale medier - Egen hjemmeside - Lav terskel - Gode holdninger/ trygghet - Kreativitet og livsutfoldelse

2 Grunnmur: Penger og samhandling Første etasje: Fastleger og helsestasjon informasjon om rusmidler under svangerskapet Koordinerende enhet endre beliggenhet? Helsestasjoner i samarbeid med ulike organisasjoner for barn og unge Homestart gjøre tilbudet kjent Drop in (frelsesarmeen) Andre etasje: Dropout fra skole foreldre som uteblir fra møter etc, elever som uteblir fra undervisning Fritid idrettsorganisasjoner, kommunens kulturtilbud Frivillighetssentralene gjøre folk oppmerksom på tilbudet Lavterskeltilbud foreldre eks barnas stasjon (blåkors), Friminuttet (Kirkens bymisjon) Tredje etasje: FAU miljøterapeuter, helsesøster, sosiallærer Implementere TIGRIS barn av psykisk syke og rusavhengige tidlig inn Politi en lettere vei inn (til samarbeid?) Fjerde etasje: Ny i byen østeuropeisk ungdom +++ Boligskolen Toppetasje Kafe møteplass internett Drammenslosen lag en Drammensversjon! Lett tilgjengelig nettside- lett å finne

3 Den gode samtalen informasjon Hjelpeapparatet snakker åpent og informerende/ikke dømmende med ungdom Gi barna godt selvbilde barnehagene må ha fokus på å gi barna Skolene og barnehagene har økt et godt bilde av seg selv/ trygghet til å Ruskompetanse tegn og symptomer snakke Alkoholvanene har endret seg kontinental Opplæring i kurskatalogen - jevnlig drikkekultur Hjelpeapparatet må tåle å snakke om rusproblematikk, må tørre å spørre/ snakke om det med foreldre. Hjelpeapparatet må ikke være redd for å melde til barnevernet. Alle barn og unge har tilbud om aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi Ungdomsklubb, foreldre er aktive sammen med barna/familien Hjelpeapparatet har kunnskap støtteordninger det kan søkes om og samarbeide med frivillige organisasjoner Ingen føler seg stigmatisert av å motta hjelpetiltakene Mange aktive og godt videeutviklede selvhjelpsgrupper

4 Internetttilbudet er utvidet, lett søkbart (godt utviklet søkermotor på kommunens hjemmesider) Mange aktive og godt utviklede selvhjelpsgrupper tørre å se og vise at man blir lagt merke til naboer /tørre å bry oss De basale behovene er dekker: bolig, nettverk, økonomi Ansvarliggjorte voksne og ungdommer Fortsatt forskning som gjør at behandlingstiltakene som nyttes i behandling og forebygging virker Kompetente foreldre ( foreldreveiledning i barnehage og helsestasjon søvn, rus, sette grenser, ha struktur på døgnet) Foreldreskole (helsestasjon kompetente foreldre, alle barn og unge har gode rollemodeller Leksehjelp på skolen leksene ferdig på skolen Mer forebyggende helsetjeneste i skolene likt tilbud til alle elevene: sosiallærer, helsesøstertjeneste Lavt nivå på frafall fra videregående skole og lav skolevegring lærere må være kloke voksne Hjemme Foreldrekurs - som er med å bidra til å skape kompetente foreldre Nabokjerringa skape holdninger som handler om å lete etter / bry seg om Hvor treffer vi ungdom? Tilbud på sosiale medier Fritid Idrettsarenaen er en viktig sosial arena. Viktig at denne brukes til å inkludere og ikke ekskludere. Det må jobbes med å lage tilbud som bidrar til at flere kan delta.

5 Skole Hva skjer i klassen? Maktstrukturer mellom elevene kan være vanskelige å oppdage, men ikke mindre viktige. Dette kan være med å skape forhold som forårsaker at elever får store problemer. Her har både lærere og foreldre en viktig oppgave i å følge med på hva som skjer og stille spørsmål og ta tak når noe oppdages. Tjenester Felles ungdomsmottak med representasjon fra ulike tjenesteytere, både offentlige og frivillige hvor det er fleksibilitet i fht åpningstider, bør være tilgjengelig både på dag- og kveldstid tjenester/ bistand til rusavhengige:

6 Tidlig forebyggende gruppe bra tett samarbeid Tidligforebygger på Politihuset hva må inkluderes? Hvorfor er vi ikke kjent med det tilbudet som er? Hvordan møte de aktive rusavhengige? Vi blir friske i kommunene vi bor i Aktivitet - Utenfor SAFR - Overgang - Få brukere til å sparke noen i rumpa - Gruppene i seg selv drevet av brukerne - Kommunen må være igangsetter - Overgangene fra behov for tiltak til ordinær drift NAV Selvhjelpsgrupper Mangfold Prioriteringer bli sett Fokus på det som oppleves som viktig for hver enkelt Tydelighet og direktehet stille krav snakke om forsvarsmekanismer, dårlig selvbilde Bolig for alle (nok boliger) ha et hjem bo mest mulig normalt Trene på vekslingene slutte med stol leken Man vet hvem som blir rusavhengige Fokus på de urolige barna jobb forebygende! Gi fullmakter! reduser beslutningslinjene, la ansatte ha myndighet til å ta avgjørelser IP med innhold klienten må yte noe selv, samhandling

7 Gi brukerne ansvar stille krav Lang ventetid for få avgiftingsplasser Hva gjør vi bra: - Aktivitetstilbudet - Selvhjelpsgrupper - Bli sett - Tillitsperson samarbeid med politiet - Uteteamet oppsøkende - Lavterskel helsetilbud - Bruk av IP - Ta vare på holdninger og evnen til å se ressurser hos brukerne på SFR - Tilbudet til ungdommene ved SFR - HU, TFG, TIGRIS - Delegert myndighet Hva er det ideelle: - Bolig til alle hjem - Aktivitet normal aktivitet - Selvhjelpsgrupper med større mangfold - Stille mer krav til brukere - Tørre å snakke om det vanskelige (dårlig selvbilde) - Fokus på de urolige barna man vet hvem som vil streve i fremtiden - Gi fullmakter innenfor alle deler av hjelpeapparatet representanter i ansvarsgrupper, IP grupper - Ingen ventetid på behandling ( kort ventetid) - Dialogferdigheter opplæring i dialogferdighet god trening i å ta de ubahagelige samtalene legge vekk frykten på ikke å bli godt likt - Problematisere foreldres rusbruk (alkoholbruk) - Tydelige holdninger hos hjelpeapparatet ha guts - Ansvarliggjøre foreldre - Uteteamet må være mindre kompis og sette mer grenser, må være mindre redde for å bli avvist - Frivillige organisasjoner - Unødvendig med IP folk gjør jobben sin - Flinke til å se ressurser - Rusavhengige må få innpass i ordinære tilbud - Aktivitet forebygger! - Alle grunnkurs i samtaleteknikk og trygghet i rolle som hjelpeapparat : tåle trykk, : relasjonskompetanse - Hvordan snakke med rusavhengige - Vekk fra det fragmenterte tilbudet ledere må myndiggøre sine ansatte

8

9 HVA ER BRA Samarbeidsforum, tverrfaglig TFG, HU (spesielt for ungdom) Oppfølging fra SFR De ulike avdelingene ved SFR KB s lavterskeltilbud kafé som er en viktig møteplass som er åpen for alle Det er lite synlig rus i bybildet Seilmakerstua som gir mulighet for å komme raskt inn, lav terskel for å komme inn Akuttboligtilbud NYE GREP Mer av det som er bra : For eksempel Seilmakerstua for stabilisering Kompetanseheving i hjemmetjenesten for å kunne følge opp rusmisbrukere i hjemmet Bruk av refleksjonsgrupper (i enkeltsaker) med spesielle utfordringer

10 Varige boliger med oppfølging til de som har dårlig boevne Bolig til de som er i aktiv rus hvor dette ikke er ekslusjonskriterium (kanskje med medleverturnus for de som jobber der) Samarbeid kommunale private aktører Tilbud til uorganiserte ungdommer stedsnært og med ansvar til ungdommene Ungdomshus som også gjenspeiler det flerkulturelle Alle etniske grupper o hvordan nå disse? o Må også gjenspeiles i alle deler av hjelpeapparatet Aldersomsorg for rusmisbrukere må planlegges siden dette antagelig vil bli en voksende gruppe

11

12 På lappene står det: Bolig Økonomi familie/ venner jobb/aktivitet terapi garanti forvaltning gjeld Grønn omsorg Brukerråd Privat næringsliv (AAP) Stat/ kommune Diverse etater

13 Stikkord notert under fremlegg: Kommunen må forplikte seg i forhold til forvern/ettervern Alle må få et tilbud tilpasset eget behov ikke bare ut fra hva som er tilgjengelig Det må være fleksibilitet i boligene Det må være et Ungdommens hus Det er nødvendig med støttepersoner Pårørende må være deltakende i arbeidet Rusfeltet er et felt for spesielt interesserte! Vi må tørre å gjøre ting på andre måter Sosialarbeidere må inn i skolen/ være ansatt i skolen Ikke overlat bruker til seg selv mens de venter på behandling må få hjelp til å opprettholde motivasjon Viktig med kontinuitet! følg opp personene i gode og dårlige dager Det er nødvendig med et differensiert boligtilbud idealet: leie til eie er for ensartet Må tørre å gå inn i arbeid tidlig i de marginale gruppene Alle i tjenesteapparatet må ha dialogkompetanse Er det bhov for hospits/døgnbolig for enkelte sømløse tjenester innen barnevern? Veiledning i personlig økonomi må styrkes egen stilling på SFR? det er kø i NAV for å få gjeldsrådgiving Det bør gis en økonomisk stimulans for å gjøre noe (ikke avkortet sosialhjelp) Refinansiering av gjeld større boliglån eller bare refinansiering av gjeld hvis det er det som er behovet Rask tilgang på forvaltning (knyttet opp mor bolig også tvungen) Viktig å starte tidlig den andre medaljesiden i konfirmantforberedelser? SFR må bli større og få et større mandat må kunne fatte vedtak Brukererfaringer inn i styre og stell speil av befolkningen Samarbeid med næringslivet NAV betaler lønn i en toårs periode til de får vist at de kan Vi holder ikke prosjektene i gang lenge nok til å se om de funker Sømløshet i tjenestene Det finnes ikke tilbud til de som oppsøker krisesenteret på grunn av vold i nære realsjoner men som har utfordringer knyttet til rus og psykiatri

14 Brukerne må møtes med verdighet Opplæring på tvers av tjenestene asmme plattform - holdninger Case: 26 år, dårlig barndom, ønsker ikke forpliktelser, betalingsuvilling, rus/ amfetamin er fortsatt mest moro, har restanser/ ødelagte boforhold spørsmål 1: skal ha bo? Spørsmål 2: hvor skal han bo? Virkemidler: forvaltning, utbygging av FRI-aktive tiltak, hospits/døgnåpnet natthjem, bedre samhandling sømløshet (barnevern, NAV, bolig)

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer