IDA på Verdensbankens fond for de fattigste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDA på 1-2-3. Verdensbankens fond for de fattigste"

Transkript

1 Verdensbankens fond for de fattigste IDA på 1-2-3

2 IDA på Verdensbankens fond for de fattigste Løfter mennesker ut av fattigdom Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) er Verdensbankens fond for de fattigste. IDA er en av verdens største bistandskilder, og gir støtte til helse og utdanning, infrastruktur og landbruk, og institusjonsbygging og økonomisk utvikling i verdens 79 fattigste land hvorav 39 er i Afrika. 2,5 milliarder mennesker bor i disse landene, og av dem overlever 1,5 milliarder mennesker på 2 dollar eller mindre om dagen. IDAs midler er ikke bundet til noen gitt sektor. Myndighetene i det enkelte land setter selv prioritetene. Og om ytre forhold endrer seg i form av økonomiske sjokk eller naturkatastrofer så kan IDAs midler flyttes dit hvor de trengs mest. IDA står for tjue prosent av all utviklingshjelp. I 2010 bevilget IDA 15 milliarder dollar til de fattigste landene et rekordbeløp og av dette gikk 7,2 milliarder til Afrika. Omlag en femtedel var i form av gavebistand, mens resten besto av rentefrie, langsiktige lån. IDA bidrar også til å maksimere begrensede bistandsressurser: Hver dollar i IDA midler bringer i snitt ytterligere 2 dollar til låntakerlandet. IDAs fond påfylles hvert tredje år med bidrag fra både industri- og utviklingsland. I tilegg bidrar to av Verdensbankgruppens institusjoner: IBRD og IFC. Ved hjelp av IDA har 27 land hjemlandene til 2,1 milliarder mennesker eller 34 prosent av verdens befolkning kommet ut av den verste fattigdommen. Den økonomiske utviklingen de har gjennomgått betyr at de ikke lenger er avhengige av støtte fra IDA, og mange av landene har siden blitt givere til IDA. Gjennom det siste ti-året har bistand fra IDA bidratt til å redde minst 13 millioner menneskeliv. IDA har finansiert vaksineringen av 310 millioner barn; gitt mer enn 177 millioner mennesker tilgang til vann- og sanitærtjenester; bidratt til at over 47 millioner mennesker har fått tilgang til helsetjenester; gitt ernæringstilskudd til 98 millioner barn; og brakt bedre utdanning til over 100 millioner barn hvert år.

3 Afghanistan Armenia Aserbajdsjan Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Spedbarnsdødeligheten redusert med 22 prosent og barnedødeligheten med 26 prosent, på under 3 år 8 millioner fast- eller mobiltelefonabonnenter 45 prosent av urbane hushold i leiligheter bruker nå sikre, rene og rimelige gass-baserte oppvarmingskilder, mot 11 prosent i brukergrupper for vann er etablert, som en del av pågående reformer i vanningssektoren 1,2 millioner mennesker i 431 samfunn har dratt nytte av nye og reparerte veier de siste 5 år Småskala vanningssystem som anvendes av mennesker i 30 samfunn ble reparert 20 millioner mennesker har dratt nytte av mikrofinanstjenester de siste 12 år 4,4 millioner jenter går nå på ungdomstrinnet, tre ganger så mange som de 1,1 millioner jentene på samme skoletrinn i innbyggere har fått bedre tilgang til infrastruktur og grunnleggende tjenester under siste 5 år Siden mars 2007 er 2 millioner langtidsvirkende, insektsmiddelbehandlede myggnett delt ut til gravide kvinner, og til barn under 5 år 3400 hushold i 39 byer har dratt nytte av 13 mil nybygde veier Den raske gjenoppbyggingen av skoler og boliger etter jordskjelvet i 2009 gjorde at jenter fra en avsidesliggende landsby kunne gå tilbake til skolen bare dager etter jordskjelvet mennesker på landsbygda og i delvis tettbygde strøk har fått tilgang til elektrisitet mennesker i de fattigste landsbygdsområdene har dratt nytte av mer en 9200 solcelleanlegg siden 2005 og ytterligere mennesker har dratt nytte av 87 solcelleanlegg installert i skoler og på helseklinikker i den store, fattige byen El Alto Bosnia og Omlag jobber ble skapt og opprettholdt i perioden Hercegovina Mer en 7000 tidligere profesjonelle soldater fikk arbeid og ble integrert i det sivile liv Burkina Faso Burundi Djibouti Elfenbenskysten 94 prosent av Ouagadogos befolkning innbyggere har nå tilgang til rent vann 55 prosent av jenter i de 20 mest underpriveligerte provinsene var innskrevet i skole i 2006, mot 36 prosent i år voksne tidligere soldater ble demobilisert fra 2004 til 2008; siden september 2006 er 6886 tidligere soldater sosialt og økonomisk reintegrert, hvorav 380 mindreårige Ny lovgivning for offentlige anbud, investeringer, kjøp- og salg samt konkurranselovgivning på plass siden prosent av elevene fullfører nå grunnskolen uten å måtte gå en klasse om igjen, mot 52 prosent i skoleåret myggnett behandlet med innsektdrepende midler ble utdelt til husholdninger i høyrisikoområder i 2010, mot myggnett utdelt i tidligere soldater og ungdom i risikogrupper ble gitt jobber skjøter og attester reddet, restaurert og digitalisert av folke- og eiendomsregistrene, slik at informasjon om statsborgerskap og eiendom, og offentlige dokumentasjon knyttet til fødsler, giftemål osv. kan bevares. Ytterligere skjøter og attester er i ferd med å digitaliseres Eritrea foreldreløse barn var plassert hos fosterfamilier i 2005 Ytterligere tilfeller av malaria diagnostisert Etiopia grunnskolelærere ansatt, hvilket bidro til å øke netto skoleinnskriving fra 68,5 prosent i 2005 til 83,5 prosent i ,5 prosent av befolkningen på landsbygda hadde tilgang til drikkevann i 2009, opp fra 46 prosent i 2005 Foto fra venstre til høyre: Michael Foley, Carmen Machicado, Michael Foley

4 Gambia Georgia Ghana Haiti Honduras India Kambodsja Kamerun byboere fikk glede av bedre boforhold etter forbedringer i infrastrukturen Barnedødeligheten for barn under 5 år minsket mellom 25 og 40 prosent fra 2000 til 2008 i Etiopia, Gambia, Malawi og Rwanda En 29 prosents økning i sykeforsikringsdekningen for fattige kvinner i befruktningsdyktig alder, og en 59 prosents økning for barn under 5 år Andelen barn vaksinerte for vanlige barnesykdommer økte fra 78 prosent i 2004 til 98 prosent i 2009 Bedre tilgang til barn- og mødrehelsetjenester har ført til at barnedødeligheten har gått ned til 80 per 1000 levende fødte fra 111 per 1000 i Spedbarnsdødeligheten i barns første 4 leveuker har også gått ned 79 prosent av befolkningen vaksinert i 2008 mot 69 prosent i bygninger vurdert for skader pådratt under jordskjelvet soldrevne lamper innkjøpt og utdelt, hvilket har bidratt til å øke sikkerheten og minske brannfaren for mer enn mennesker 3000 familier på landsbygda har startet gårder og små landbruksbaserte bedrifter som har gitt dem fast inntekt og arbeid 2,5 millioner mennesker i fattige kommuner har nytt godt av nesten 1500 renoverte skoler, 700 nye skoler, 163 nye helsesentraler, 347 små vann- og sanitetssystem og 461 latriner Over 98 prosent av barn i India bor nå mindre enn en kilometer fra skolen; 5 millioner barn er uten skolegang, mot 25 millioner i 2003; andelen barn som fortsetter til grunnskolens siste år økte fra 75 prosent i 2002 til 84 prosent i millioner husholdninger i landsbyer har dratt nytte av et jobbskapingprogram i rurale sektorer 85,6 prosent av elevene fullførte grunnskolen i skoleåret , sammenlignet med under halvparten for 5 år siden Fler enn ungdomsskoleelever og over 3000 barneskoleelever fikk stipender for å kunne fortsette utdanningen sin 1,6 millioner mennesker dro direkte nytte av bedre infrastruktur, inklusive de som fikk tilgang til utdanningssteder og over som fikk tilgang til helsefasiliteter mennesker dro nytte av bedre energitilgang, og mer enn dro nytte av enklere tilgang til markeder Kapp Verde Bedriftsbeskatningen ble redusert fra 35 til 30 prosent mellom 2003 og 2008 Tollavgifter ble harmonisert og importavgifter og gebyrer ble justert og senket over en femårsperiode Kenya foreldereløse og andre fattige barn fikk bedre levekår ved hjelp av en økning i støtten til husholdningene de bor i 25 prosent færre malariarelaterte dødsfall blant barn i Vest-Kenya takket være økt bruk av myggnett Kirgisistan 92 prosent av befolkningen har nå tilgang til medisiner og legemidler, mot 77 prosent i 2001 Bedre tilgang til helsetjenester: bruken av basishelsetjenester økte med 36 prosent, sykehusopphold økte med 18 prosent, mens lengden på sykehusopphold gikk ned fra 15,3 til 12,7 dager i snitt fra 2004 til 2007 Laos Landets sentrale veinett for transport av varer har blitt kraftig forbedret siden 1996, slik at snittfarten har økt fra 35 km/t til 80 km/t 20 mil vei har blitt oppgradert, hvilket har resultert i kostnadsbesparelser på omlag 39 millioner dollar for kjøretøyseiere i transportsektoren, og redusert gjenomsnittstiden for å ta seg til markedet fra 5 til 3 timer Foto fra venstre til høyre: Michele Egan, Michael Foley, Ashwini Bharat

5 Lesotho Bruken av moderne prevensjonsmidler økte fra 37 prosent i 2004 til 47 prosent i helsesentre tilbyr nå tjenester mot HIV-overførsel fra mor til barn, mot 9 sentre i HIV-smitte fra mor til barn forebygges nå i 31 prosent av tilfellene, mot 5 prosent i 2005 Liberia Madagaskar 84,2 mil vei nesten en tiendedel av Liberias veinett har blitt renovert over de siste år, og sentrale transportkorridorer er gjenåpnet eller renovert mennesker over hele Liberia har deltatt i offentlige arbeidsprogrammer siden oktober nye selskap ble registrert i 3 regioner mellom 2006 og 2008, og omlag jobber ble skapt mennesker fikk tilgang til rent vann takket være 627 brønner med håndpumper, og 320 fallbaserte tilførselsordninger Malawi Den fattige andelen av befolkningen sank fra 52 prosent i 2005 til 40 prosent i 2008 Opprettelse av et privat virtuellt nettverk for nasjonale myndigheter, som over 645 kilometer knytter sammen alle sentrale byer og samtlige regjeringdepartementer og direktorater, og har forbedret myndighetenes interne kommunikasjon, samt effektivisert interne forretningstransaksjoner Mali flere mennesker har tilgang til elektrisitet (mai 2010) 803 offentlige institusjoner, inklusive 172 skoler og 139 helsestasjoner har fått tilgang til elektrisitet gjennom små lokale kraftverk Moldova midlertidige jobber skapt, som i sin tur skapte nær 2 millioner dagsverk 1700 nye selskap, med fokus på særlig lønnsomme jordbruksprodukter, dyrehold og mindre industri ble skapt, og førte til 7000 nye jobber Mongolia 69 prosent økning i barnehageinnskrivingen siden brønner rehabilitert Mosambik Havnevesenet håndterte 11,3 millioner tonn godstrafikk i 2009, mot 8,2 millioner tonn i ,3 millioner tonn gods ble fraktet på landets jernbaner i 2009, mot 3,4 millioner tonn i 1999 Nepal Nicaragua arbeidere ble ansatt og 118 kilometer landevei ble bygget eller rehabilitert over de siste 2 år gjennom et grasrotsdrevet prosjekt 83 prosent av befolkningen vaksinert i 2006, mot 43 prosent i mikroselskap, som sysselsetter omlag 400 personer, har tatt ansvar for vedlikeholdet av 2400 kilometer vei, tilsvarende 88 prosent av det sentrale veinettet personer fra de 5 største etniske gruppene basert i 214 ulike småsamfunn har dratt godt av et landrettighetsprogram i urfolksterritorier, etablert i historisk marginaliserte områder i autonome regioner på den karibiske kysten Niger Bruken av helsestasjoner nesten fordoblet, fra 20 prosent i 2005 til 39 prosent i prosent av befolkningen i landets 51 urbane sentra hadde tilgang til vann gjennom private vannledninger og 2870 utekraner i desember 2008 mot 64 prosent i 2001 Nigeria Organisasjonen for østkaribiske stater (OECS)* Pakistan 3,4 millioner bønder og landarbeidere kunne øke sine inntekter med omlag 63 prosent fra 2004 til 2009 ved hjelp av tilgang til bedre redskaper låntakere og 1,2 millioner kunder fikk tilgang til tjenester for mellomstore, små- og mikrobedrifter Fra 2002 til 2008 økte innskrivingen til videregående utdanning på Grenada med 8,4 prosent og på Saint Vincent med 34,7 prosent, og overgangen fra grunn- til videregående skole med 10 prosent i områder med dårlig skoledekning Antallet elever som besto Caribbean Examiniation Council (CXC) eksamen i minst 5 fag økte med 5,9 prosent blant elever på Saint Vincent og Grenadinene og med 9,5 prosent på Saint Lucia 62 prosent netto-innskrivelse i grunnskolen i Punjab i 2007, mot 45 prosent i 2001; andelen innskrevne jenter i grunnskolen økte fra 43 til 59 prosent i samme periode og andelen innskrevne jenter på landsbygda økte fra 38 til 55 prosent 4600 irrigasjonsprosjekt ledet vann til omlag hektar jordbruksjord og hektar brakkjord, som nå dyrkes Rwanda mennesker fått tilgang til pålitelig strømforsyning, og rutinemessige strømavbrudd som i 2004 gikk utover halve strømforsyningen er nå eliminert Fra 2008 til 2009 er tiden det tar å starte en bedrift redusert fra 14 dager til 3, antallet prosedyrer fra 8 til 2 og kostnaden fra 109 prosent av årlig gjennomsnittsinntekt til 10 prosent *Organisasjonen for østkaribiske stater

6 Samoa 24 kilometer diker reparert for å beskytte små kystbyer, og 4 broer gjenoppbygd En handlingsplan for avfallshåndtering av medisiner og legemidler er innført Senegal 84 prosent bruttoinnskriving i grunnskolen i 2008, opp fra 67 prosent i prosent av alle barn under 5 år omfattes av et integrert program for ernæring Sierra Leone Sri Lanka personer har fått tilgang til forbedrede helse- og sanitetsfasiliteter, og 148 helsestasjoner har blitt opprustet og utstyrt mellom 2004 og barn har fått tilgang til grunnleggende utdanning etter at 920 klasserom ble renovert eller bygget mellom 2004 og jordbrukshusholdninger dro nytte av at hektar dyrkbar mark igjen ble tatt i bruk, og at 7 store vanningsannlegg ble satt i stand mellom 2004 og prosent av elevene fullførte grunnskolen (1.-9. klasse) mot 80 prosent i 2005 Tadsjikistan husholdninger med lav matvaresikkerhet fikk utdelt hvetefrø og kunstgjødsel i 2008 Andelen undervektige barn som ble diagnostistert og behandlet økte med 58 prosent Tanzania 88 prosent av riks- og fylkesveiene er nå i god stand, sammenlignet med 51 prosent av veinettet i år 2000 Halvering i spedbarnsdødelighet (fra 99 til 51 døde per 1000 levende fødte) og en markant reduksjon i barnedødeligheten for barn under 5 år (fra 146 til 81 per 1000 levende fødte) mellom 1999 og 2010 bringer Tusenårsmål nummer 4 innenfor rekkevidde Tonga Uganda Usbekistan Vietnam Yemen Zambia 42 forsamlingshus renovert eller gjenoppbygd 386 syklonrammede hus renovert, 470 syklonsikre hus bygd Å registrere en eiendom tar nå 77 i stedet for 225 dager, og for å registrere et selskap er tiden redusert fra 135 til 25 dager 500 solcelleanlegg med toppeffektskapasitet på watt er installert på helsestasjoner rundt om i landet, og har ført til bedre helsetjenester og høyere sikkerhet 66 prosent av uzbekere har rapportert om bedre helsetjenester, inklusive større tilgjengelighet og bedre kvalitet på utstyr og medisiner, og bedre adgang til utdannede leger 86 prosent av kvinner gikk til svangerskapskontroll i 2008, mot 79 prosent i småbrukere har fått bedret sin markedstilgang gjennom teknologiske hjelpemidler, bonde- og småbrukerlag og bedre kontakter med landbruksindustri 91 prosent av majoritetsbefolkningen Kihn, og 80 prosent av den etniske minoriteten på landsbygda bodde 2 kilometer eller nærmere til helårsveier i I 1998 var nesten halvparten av den etniska minoriteten fullstending isolert i regntiden jenter går på skolen som følge av innføringen av betingede ytelser knyttet til jenters skolegang i 2008 og 2009 En skattereform, og et automatiskt system for dokumenthåndtering og adminstrasjon hos tollvesenet ble innført 1,2 millioner mennesker i 9 byer rundt i landet har fått tilgang til forbedrede vann- og sanitæranlegg mellom 1996 og 2000 Halvering av antall årlige malariarelaterte dødsfall fra 2000 til 2008, i en periode hvor befolkningen økte med 30 prosent (hvilket innebærer at den reelle reduksjonen i malariarelatarte dødsfall var på over 60 prosent) Foto fra venstre til høyre: Arne Hoel, Michael Foley, Arne Hoel

7 Foto fra øverst til nederst: Curt Carnemark, Michael Foley, Curt Carnemark

8 Verdensbankgruppen i felt Verdensbankgruppen har i dag mer enn 150 kontor rundt om i verden. Økt tilstedeværelse i låntagerlandene bidrar til å gi Verdensbankgruppen bedre innblikk i låntakerlandenes behov, slik at støtten kan skreddersys og samarbeidet bli så effektivt som mulig. Mer enn 90 prosent av Verdensbankgruppens stasjonssjefer og landansvarlige, og 41 prosent av øvrige ansatte er nå basert i felt. 170 nasjonaliteter er representert blant Verdensbankgruppens ansatte. VERDENSBANKGRUPPENS KONTOR Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD) gir lån og faglig bistand til regjeringer i mellominntektsland og til kredittverdige lavinntektsland, til lave kostnader for låntakerne. Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) gir rentefrie, langsiktige lån så vel som gavebistand til myndighetene i verdens 79 fattigste land. Disse landene har liten eller ingen mulighet til å oppta lån på vanlige markedsbetingelser. IDAs utlån finansierer gjennom bidrag fra giverlandene; bidrag fra Verdensbankgruppen; og fra tilbakebetalingen av tidligere IDA-lån. Det internasjonale finansieringsinstitutt (IFC), er Verdensbankgruppens privatsektorarm. IFC tilbyr lån med lang tilbakebetalingstid og investeringsprodukter, og bidrar med aksjekapital, rådgivning og krisehåndteringstjenester til private bedrifter i utviklingsland. Det multilaterale garanti-instituttet for investeringer (MIGA) stiller garanti mot politisk risiko til private investeringer for å fremme utenlandske investeringer i utviklingsland. Det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID) bidrar til internasjonal tvisteløsning mellom investorer og myndigheter i de land hvor investeringer er foretatt. ICSID er også et forsknings- og ressurssenter for internasjonal tviste- og investeringslovgivning. VERDENSBANKGRUPPEN Gjenvunnet papir November 2010

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

Fra frykt til trygghet

Fra frykt til trygghet Fra frykt til trygghet Søknad om TV-aksjonen 2011 Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

De regionale utviklingsbankene

De regionale utviklingsbankene De regionale utviklingsbankene Virksomhet, Norges rolle og mulighet for påvirkning Av Line Madsen Simenstad De regionale utviklingsbankene vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Forum for utvikling

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa Utgitt av NORAD des. 2003 HIV/AIDS: FN blåser opp aidstall FN-organisasjonen UNAIDS opererer med oppblåste tall for omfanget av hiv-aids-epidemien i flere afrikanske land, hevder den britiske forskeren

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten?

PROSJEKTKATALOGEN 2015 VÅRT PROSJEKT. misjonsavtale i menigheten? PROSJEKTKATALOGEN 2015? VÅRT PROSJEKT misjonsavtale i menigheten? Vi inviterer til å støtte arbeidet i et av åtte land! I denne prosjektkatalogen finner dere mange prosjekter innenfor hvert enkelt land.

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

det grunnlag for reformer? En elementær innføring

det grunnlag for reformer? En elementær innføring ---------.-- -~---- Afrikas økonomiske krise - finnes det grunnlag for reformer? En elementær innføring Arve Ofstad D 1992: 9 - Arbeidsnotat DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland

Detaljer

Avdeling for Øst- og Sentral Afrika NORAD

Avdeling for Øst- og Sentral Afrika NORAD Avdeling for Øst- og Sentral Afrika NORAD A: PUNKTER FOR DRØFTING/BESLUTNING UNDER BEHANDLING AV VP-03 1.1 Sammendrag av punkter som trenger avklaring/beslutning: Godkjente føringer for VP 2003 for Madagaskar

Detaljer

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter

Méta skjønte at hennes overlevelsesmuligheter Bulletin Nyhetsbulletin fra Digni 2014-5 Tema: Utdanning Analfabeten som ble landsbysjef Alfabetiseringen har virkelig forvandlet mitt liv, og det er min oppgave å støtte alle kvinner som lengter etter

Detaljer

nytt håp i mogadishu illioner mangler i stiftelsens regnskap side 6 siders tema Vs fordelingsminister har avlagt eksamen ide 12

nytt håp i mogadishu illioner mangler i stiftelsens regnskap side 6 siders tema Vs fordelingsminister har avlagt eksamen ide 12 04 Utviklingspolitikk: Høyre sier nei til regimet i addis 10 Bistandsbransjen: tilbyr afrika-pakke, samler inn tusener 36 Økonomisk vekst: afrikas ledere meler sin egen kake svs Vs fordelingsminister har

Detaljer

Med Elvis til urolige Myanmar

Med Elvis til urolige Myanmar 12 Presse-etikk: Journalister skapte korrupsjonskultur 14 Tema: Afrikas nye uredde gründere 40 Jubileum: Fredskorpsets fotoskatt Bringer bistand inn i valgkampen Side 10 NR 2 MARS 2013 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 Beate Thoresen Desember 2004 1 Innhold A. Bakgrunn 3 1. Prosjektet 4 1.1 Prosjektmål 4 2. Evalueringen

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer