Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Avdeling Brukthandleriet Sirkulus feiret 10-årsdag i juni 2009 Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Oppdragsgivere APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Avklaring Arbeid med Bistand Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Produksjon og kunder De viktige samarbeidspartnerne KIM-senteret blir kjent med EQUASS Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene Regnskap for KIM-senteret 2009 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2009 Fremtidsutsikter Revisors beretning Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004 Brygga i Kjøpmannsgata Likestilling Økonomi Styret i 2009 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Ragnfrid Røvde Solberg Ansatte i KIM-senteret: Tonje Møller til des 09 Fra des. 09 Andreas Schønau. Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Hågen Winnberg Eirik Roos, Åse Riaunet Ny kokk og arbeidsleder på vår avdeling Kafé No.19

3 3 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet Nok et år er omme og en skal se bakover på hva som har hendt i året som gikk. Det kan by på problemer det, i en hverdag hvor vi for det meste er opptatt av hvordan vi skal få verden til å bli et bedre sted i fremtiden. Det betyr ikke at vi glemmer de erfaringene vi gjorde i fjor vi har det bare så travelt med å omsette det vi lærte siste år til forbedringer for kommende år - - I 2009 var det 12 år siden vi startet vårt arbeid med å beskrive innholdet i Prosjekt KIM-senteret. Hovedparolen var: arbeidstrening for alle som ønsker slik aktivitet som redskap for tilfriskning etter en tids psykisk sykdom. Det var en umulighet for 12 år siden da måtte en bli godkjent frisk nok for å få attføring først så fikk en lov til å starte med arbeidsoppgaver i en attføringsbedrift. 1. mars 2010 innførte Norge ordingen som nå sikrer at alle som har nytte av det skal kunne få lov til å gjøre det vi beskrev i prosjektskissen vår prøve ut og opparbeide arbeidsevnen sin selv om en ikke kan beskrive seg som frisk nok. Selv har vi registrert at på tross av vår fortid som tidligere rabiat organisasjon har vi etter hvert innordnet oss de krav som settes til dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Vi mener jo at arbeidet vårt hadde god kvalitet tidligere også, men nå arbeider vi med å legge til rette for at vi skal dokumentere og systematisere kvaliteten. Men det er morsomt å oppdage at vi allerede har det meste dokumentert, det var bare ikke godt nok systematisert. En annen parole vi la stor vekt på var behovet for å kunne få behandling samtidig som man også fikk arbeidstrening. Vi registrerer at en rekke av våre medarbeidere nå får akkurat det. Flere og flere har nær kontakt med sine behandlere under veis i attføringsløpene sine det mener vi er til beste for både behandlingen og arbeidstreningen og det er våre medarbeidere som får et kvalitativt bedre tiltak gjennom denne kombinasjonen. Selv om det er NAV som har regien i denne nysatsningen, ser vi i KIM-senteret hvor viktig både Trondheim kommune og St. Olavs Hospital Psykisk helsevern sine bidrag er i det attføringsfaglige arbeidet. Brukernes evaluering av tilbudet er et av kravene i en EQUASS-sertifisert bedrift. KIM-senteret fikk gjennomført en Bruker spør bruker-undersøkelse som ble ferdigstillet i Denne undersøkelsen konkluderer med at våre medarbeidere opplever å få en god individuell bistand og tilrettelegging i arbeidstreningen. KIM-senteret gir arena for åpenhet på psykiske helseproblemer og ansatte sin kunnskap om konsekvensene fremheves som viktig. Det oppleves at KIM-senteret har et godt system for rapportering og egenevaluering for medarbeiderne, men vi har en utfordring i å sikre at vi stiller riktige krav til den enkelte med tanke på en yrkeskarriere i et ordinært arbeidsliv. Vi har et forbedringspotensiale på tilrettelegging av brukermedvirkning på systemnivå og utvikling av et tillitsmannssystem. Dette har vi alt grepet fatt i og skal jobbe videre med det, sammen med våre medarbeidere. I år vil jeg også starte med det som alltid bruker å stå bakerst i årsmeldingen: En stor takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2009 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid. Kirsti Hokstad Rekdal

5 5 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret samordner inntaket med NAV. Dette sikrer NAV en nødvendig rolle fra starten. Dette våre oppdragsgivere: NAV Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten Spesialisthelsetjenesten, i hovedsak St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2009 kom det inn 39 nye søknader til KIM-senteret. Søkerne var fordelt med 19 kvinner og 20 menn APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet KIM-senteret har 10 faste APS-plasser og fikk fra oktober 5 midlertidige plasser i tillegg på grunn av stor innsøkning til tiltaket. APS gir tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Dette året har vi også hatt medarbeidere på eksterne APSplasser. En periode med ekstern hospitering kombinert med tett oppfølging kan være en myk overgang til AB. Avklaring En viktig målsetting er sammen med deltageren å finne den enkeltes ressurser til å stå i arbeid og finne en ny mulig yrkesvei for fremtiden. Viktig faglig arbeid er å bistå deltakerne til å avklare behovet for ekstra bistand eller eventuelt behov for uførestønad. I denne avklaringen er aktivitet i form av arbeid og sosial omgang med arbeidskollegaer et viktig hjelpemiddel. KIM-senteret startet sin virksomhet bygget på brukernes ønske om å starte tidlig med aktivitet i form av arbeid etter en sykdomsperiode. Dette betyr for mange en forsiktig oppstart. Det er viktig at avklaringen vi gjennomfører ikke blir konsentrert om å finne ut hva en ikke klarer, men blir konsentrert om å finne fram til alt en kan klare.

6 6 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2009 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for Arbeid med Bistand. Denne stillings-andelen har vært delt med 90/60 % på våre to tilretteleggere. Totalt har19 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 8 var i tiltaket ved årets begynnelse 10 sluttet av tiltaket i løpet av året 11 nye ble søkt inn 9 var i tiltak ved årsskiftet 08/09 I alt 11 av deltakerne i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 8 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. I 2009 har AB vært i kontakt med 148 bedrifter i 9 ulike bransjer. Dette er et viktig arbeid som blir gjort fortløpende for å bygge opp og vedlikeholde nettverket vårt av arbeidsgivere som kan ta imot hospitanter og som kan bli fremtidige arbeidsgivere for våre deltakere. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2009: kantine, pub, butikk, kiosk, skoleassistent, SFO og barnehage. Det er også svært ulikt hvor lenge den enkelte er i AB-tiltaket. Tidsbruk for de som sluttet i 2009 var slik: 0-6 mnd mnd mnd mnd mnd mnd 2 Sluttårsaker i 2009 var: 2 ut til jobb 4 til andre tiltak i regi av NAV 1 til behandling eller søker uføretrygd 1 sluttet uten å komme i jobb 2 sluttet etter eget ønske/flyttet

7 Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Avdeling Reisverket i Kjøpmannsgata 29 har gjennomført sitt første hele år. Dette er et Vilje Viser Vei prosjekt i NAV som KIM-senteret har fått i oppgave å starte opp og drifte. Deltakerne har ikke faste avtalt dager men tegner hver morgen en dagkontrakt. På denne måten kan de selv bestemme oppmøtet etter dagsformen. Reisverket er det første tilsvarende tiltaket for mennesker med psykiske problemer i landet. Deltakerne søkes inn fra Tiller og Nidaros Distriktpsykiatriske sentre (DPS) og fra PART-teamet. Tiltaket har en utegruppe på 5 deltakere som tar på seg eksterne oppdrag bl.a. flytteoppdrag, rydding, vasking og oppussing. Internt i avdelingen finnes det flere arbeidsoppgaver, vi har et syverksted hvor det jobbes med redesign av klær, et snekkerverksted som pusser opp og reparerer møbler og et boklager som registrerer brukte bøker for salg på nettet og på Sirkulus. Det planlegges å få til en liten butikk hvor produktene fra verkstedene skal selges. I 2009 har avdelingen holdt åpent i 226 dager, med arbeidstid fra kl til Dagen starter med oppmøte kl. 09:30 med et møte hvor arbeidsdagen planlegges og oppgaver fordeles. Her må alle møte for at arbeid skal tilbys. Avdelingen tilbyr også felles frokost kl. 09:00 for de som ønsker det. Dette er et meget populært tiltak, sosialt og avslappende måte å starte dagen på. Vi har inntrykk av at de 40 deltakere som har brukt tilbudet har funnet seg godt til rette og trives med arbeidet og kollegaene i avdelingen. 7 Produksjon og kunder KIM-senteret er avhengig av å skape arbeidstreningsplasser som ligger så nært opp til det ordinære arbeidsliv som mulig. KIM-senteret har vektlagt å ha ulike produkter som gir erfaring med forskjellige yrkesmuligheter. Våre seks avdelinger skal vise betydningen av kvalitet på produktet og arbeiderens rolle for et godt resultat. God kundebehandling er en sentral del av praksisen. Å skape forståelse for hvordan man oppnår god økonomisk drift er viktig forberedelser for en yrkeskarriere. Som et resultat av dette har også KIM-senteret oppnådd en god inntektsøkning i salg av våre produkter i Å drive butikk er spennende og gir ekstra arbeidslyst, og det er morsomt å betjene kunder som er fornøyd med arbeidet som blir utført. De viktige samarbeidspartnerne KIM-senteret er avhengig av samarbeid med andre for å nå sine målsettinger. De viktigste er NAV, Trondheim kommune, St. Olavs Hospital Psykisk helsevern med DPS-ene og PART-teamet. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer. Vårt behov for praksisbedrifter vil øke i tiden framover da også eksterne APSplasser blir mer vanlig i tillegg til praksisplasser for deltakere på AB Vi har et godt forhold til brukerorganisasjoner som Mental Helse, IKS og andre aktuelle organisasjoner. De bidrar med erfaringskompetanse til våre deltagere og ansatte i driften av KIM-senteret.

8 8 KIM-senteret blir kjent med EQUASS Arbeids- og velferdsdirektoratet/nav har satt krav om kvalitetssikring/sertifisering av attføringsbedrifter som leverer attføringstiltak. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS står for European Quality In Social Services. Arbeids- og velferdsdirektoratet/nav har definert kriteriene som de legger til grunn for godkjenning av et kvalitetssikringssystem og EQUASS oppfyller disse. Hensikten med krav om ekstern kvalitetssikring av NAV sine tjenesteleverandører er å sikre en tilfredsstillende felles standard på tiltakene som blir levert. EQUASS er basert på 9 prinsipper for kvalitet: Lederskap Rettigheter Etikk Partnerskap Personfokus Deltakelse Helhetstanke Resultatorientering Kontinuerlig forbedring. For oss i KIM-senteret innebærer dette en gjennomgang av alle rutiner og styrende retningslinjer. Etter endt sertifisering kan vi blant annet vise til: Et klart definert formål, visjon, verdier, etiske retningslinjer og kvalitetspolitikk som er godt kjent av medarbeidere og ansatte Et godt informasjonsstyringssystem som gir medarbeidere, ansatte og interesseparter nødvendig informasjon og oppdatering av dette Systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra medarbeidere og ansatte Målbare samfunnsresultater System for behandling av klager Etiske retningslinjer og prosedyrer for konfidensialitet Klare rettigheter og plikter for medarbeidere En klar rekrutteringspolitikk for ansatte og system for kompetanseheving og evaluering av de ansattes kompetanse At vi jobber tverrfaglig og fokuserer på medarbeidernes livskvalitet Klart definerte roller og ansvarsområder for ansatte Måler, evaluerer og dokumentert tjenestenes effekt At vi jobber systematisk med vår Virksomhetsplan At vi har et system for kontinuerlig forbedring Kvalitetssikringen hjelper oss å arbeide etter verdier, metodikk, retningslinjer og rammeverk som medarbeidere, NAV/myndigheter og vi som organisasjon ønsker å jobbe etter. Vi startet arbeidet med å tilrettelegge kvalitetssikringssystemet vårt etter de krav som EQUASS setter på vårparten 2009 og satte da av en stillingsresurs for dette. Sykdomsfravær bidro imidlertid til at vi ikke kom så langt som vi ønsket dette året. Imidlertid fortsetter arbeidet med full styrke i 2010 og vi regner med å kunne bli sertifisert i løpet av andre halvår Uten mat og drikke? Ikke så lenge vi har Kafé No

9 9 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike. avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2009 vært: Bygg/ Vedlikehold; 9 Sirkulus; 13 Ekstern APS; 2 Datadrift; 9 Kontoret; 19 Kafé No.19; 8 Det kom 37 nye søknader til arbeidstrening i startet opp ønsket avdeling 10 fortsatt står på venteliste ved årsskiftet. 4 takket nei til tilbudet dette er det laveste frafallet vi har hatt på lenge Ventelisten har to årsaker: Valgt avdeling er fullt belagt Søker ønsker selv å starte først på nyåret. venter på oppstart ikke benyttet startet innsøkt medarbeidere avsluttet sin arbeidstrening hos oss i løpet av året. Dette er sluttårsakene: 4 til jobb 7 til Arbeid med bistand 3 til skole 2 til annen attføring 5 til rehabilitering 2 til uføretrygd 1 til annet ukjent Avklart til uføretrygd; 2 Annen attføring; 2 Annet ukjent; 1 Arbeid med Bistand; 7 Deltakernes kjønns- og alderssammensetting I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2009 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. Vi ser en klar økning i andelen menn også i For 2009 er 50 % kvinner og 50 % menn, for 2008 var 52,05 % kvinner og 47,95 % menn, for 2007 var det 54,4 % kvinner og 45,6 % menn, for 2006 var det 55 % kvinner og 45 % menn og for 2005 var tallene 59 % kvinner og 41 % menn. Alderssammensettingen viser også samme trend som tidligere år. Blant medarbeiderne som er 35 år eller yngre er menn i flertall mens fra 36 år og oppover er det flest kvinner Rehab./ behandling; 5 Jobb; 4 Skole; år år år år år år år år Kvinner Menn I Reisverket jobber deltakerne bare de dager de selv ønsker. Slik er fordelingen på kjønn og arbeidsomfang. antall > 5 dagsverk < 5 dagsverk antall dager snitt/ person Kvinner ,4 dager Menn ,3 dager

10 10 Regnskap for KIM-senteret 2009 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter ÅRETS RESULTAT DISPONERES Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler 0 0 Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital:

11 11 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter bl.a. Investeringsmidler fra NAV og prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie fra Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 13,7 15 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr Andre honorar består av kr for NEAS Brannconsult, Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2012 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr.

12 12 Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Innredn. SUM Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk.av- og nedskr. 1/ Avgang avskr Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2009 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 65 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 61 medarbeidere vært i tiltak i 2009, 40 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. Tilskuddet består av kr for 10 faste APS-plasser i 12 måneder samt 5 midlertidige plasser i 3 måneder. Driftsinntekter Tilskudd APS Investeringstilskudd 0 Sum inntekter Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter

13 13 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Hjerteromsmidler TV-aksjonen Adm. tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Avskrivning Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsinntekter Tilskudd AB Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Sum andre kostnader Sum utgifter Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling. Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for 12 måneder i Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert i Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår Trondheim 16. april 2010 Fremtidsutsikter Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning.

14 Revisors beretning 14

15 Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen Siden TV-aksjonen Hjerterom ble gjennomført i 2004 har Rådet for psykisk helse hvert år delt ut av midlene som kom inn til mange prosjekter rundt om i landet. Pengene en TV-aksjon samler inn skal etter statuttene utdeles i løpet av fem år etter at aksjonen er avholdt og året 2009 ble dermed siste rest delt ut. KIM-senteret benyttet anledningen til å sende inn en søknad på støtte til en arbeidsbil for avdeling Reisverket. Denne søknaden ble innvilget med kr og det satte oss i stand til å kjøpe en Toyota Hiace combi-bil med plass både til et helt arbeidslag og til andre saker en må ha bruk for å ta med når en skal ut på oppdrag. Vi vil benytte anledningen til å takke Rådet for psykisk helse og TV-aksjonen for at vi fikk anledning til å være med på TVaksjonen og for at vi så rikelig har fått bevilgninger fra de innsamlede midlene. Vi varsler også om at vi svært gjerne bidrar med ny arbeidsinnsats i et tilsvarende arrangement ved en senere anledning. Avisutklipp fra H.H.K. Mette Marits besøk på Sirkulus under TV-aksjonen. Brygga i Kjøpmannsgata I august 2008 ble det gjennomført branntilsyn i Kjøpmannsgata 33. Det viste seg at det måtte gjennomføres en rekke tiltak i brygga før vi igjen kunne bruke alle etasjer slik vi har behov for. For å få faglig hjelp til planleggingen av dette arbeidet engasjerte vi firmaet NEAS Brannconsult AS. Ved nyttår 2009 forelå en handlingsplan som i første rekke krevde en opprusting av tak og vegger i første etasje slik at vi fikk en godkjent brannselle der. Dette ble gjort i februar og mars. Full sprinkling av brygga er påkrevet, men vil måtte søkes utsatt til vi får godkjent et nytt lån for å finansiere en slik storsatsing. Inntil dette kan iverksettes må brannsikkerheten ivaretas gjennom istandsetting av godkjente brannseller i trappeløpene og begrenset aktivitet i bryggas fire øverste etasjer. I tillegg har vi lagt opp rutiner for god kontroll med brannbelastning og sikring av at alle som arbeider i huset er godt drillet i brannøvelser og kontrollrunder på huset hver dag

16 16 Personale KIM-senteret har fem avdelinger for APS og en avdeling for arbeid etter modell Dagsverket. Vårt mål om å kunne ha to arbeidsledere ved hver avdeling er fortsatt ikke oppfylt. Imidlertid har vi kunnet forsterke tre avdelinger med ansatteresurser. Ved årsskiftet var det to ansatte i to avdelinger mens en avdeling hadde 1.5 ansatt I avdeling Reisverket har det vært to arbeidsledere og en delstilling som prosjektleder. Administrasjonen som ble redusert med en stilling i 2008 fikk igjen en delstilling innen regnskap. Attføringsfaglig team har hatt en tøff høst med sykefravær og vil neste år ha behov for styrking gjennom en fast 50 % stilling og et vikariat i 100 % slik at det ved årets start igjen kan være 170 % koordinatorstillinger og 150 % tilretteleggerstillinger. Dessverre har det også i 2009 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort ca 1,7 årsverk. I 2009 ble det gjort bruk av prosentvis sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Likestilling Stiftelsen har i 2009 hatt i alt 15 kvinner og 8 menn ansatt i faste stillinger og vikariater. Til sammen har disse stillingene utgjort 13,7 årsverk. 4 kvinner og 2 menn har hatt kortere engasjement eller arbeider på timebasis i året som gikk. Ved nyttår 2010 er det 12 kvinner i til sammen 9,1 årsverk og 5 menn i til sammen 4,8 årsverk. Bedriftens Lederteam består av 3 kvinner og en mann, Attføringsfaglig team, som består av AB-basen og koordinatorene, har 4 kvinnelige ansatte. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte to avdelinger har bare kvinner ansatt og en avdelinger har 2 kvinner og en mann ansatt. Stiftelsens styre har i 2009 bestått av 4 menn og 3 kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr Det skal være litt morsomt på jobb også?

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsberetning og regnskap for 2006

Årsberetning og regnskap for 2006 1 Årsberetning og regnskap for 2006 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Fotograf: Arne Hauge Vår nye avdeling Kjøkkenet Kafé og Bakeri som ligger i Ravnkloa Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen KIM-senteret

Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2007 Stiftelsen KIM-senteret 2 Årsberetning og regnskap for 2007 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2015 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2016 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer