Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Avdeling Brukthandleriet Sirkulus feiret 10-årsdag i juni 2009 Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Oppdragsgivere APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Avklaring Arbeid med Bistand Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Produksjon og kunder De viktige samarbeidspartnerne KIM-senteret blir kjent med EQUASS Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene Regnskap for KIM-senteret 2009 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2009 Fremtidsutsikter Revisors beretning Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004 Brygga i Kjøpmannsgata Likestilling Økonomi Styret i 2009 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Ragnfrid Røvde Solberg Ansatte i KIM-senteret: Tonje Møller til des 09 Fra des. 09 Andreas Schønau. Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Hågen Winnberg Eirik Roos, Åse Riaunet Ny kokk og arbeidsleder på vår avdeling Kafé No.19

3 3 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet Nok et år er omme og en skal se bakover på hva som har hendt i året som gikk. Det kan by på problemer det, i en hverdag hvor vi for det meste er opptatt av hvordan vi skal få verden til å bli et bedre sted i fremtiden. Det betyr ikke at vi glemmer de erfaringene vi gjorde i fjor vi har det bare så travelt med å omsette det vi lærte siste år til forbedringer for kommende år - - I 2009 var det 12 år siden vi startet vårt arbeid med å beskrive innholdet i Prosjekt KIM-senteret. Hovedparolen var: arbeidstrening for alle som ønsker slik aktivitet som redskap for tilfriskning etter en tids psykisk sykdom. Det var en umulighet for 12 år siden da måtte en bli godkjent frisk nok for å få attføring først så fikk en lov til å starte med arbeidsoppgaver i en attføringsbedrift. 1. mars 2010 innførte Norge ordingen som nå sikrer at alle som har nytte av det skal kunne få lov til å gjøre det vi beskrev i prosjektskissen vår prøve ut og opparbeide arbeidsevnen sin selv om en ikke kan beskrive seg som frisk nok. Selv har vi registrert at på tross av vår fortid som tidligere rabiat organisasjon har vi etter hvert innordnet oss de krav som settes til dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Vi mener jo at arbeidet vårt hadde god kvalitet tidligere også, men nå arbeider vi med å legge til rette for at vi skal dokumentere og systematisere kvaliteten. Men det er morsomt å oppdage at vi allerede har det meste dokumentert, det var bare ikke godt nok systematisert. En annen parole vi la stor vekt på var behovet for å kunne få behandling samtidig som man også fikk arbeidstrening. Vi registrerer at en rekke av våre medarbeidere nå får akkurat det. Flere og flere har nær kontakt med sine behandlere under veis i attføringsløpene sine det mener vi er til beste for både behandlingen og arbeidstreningen og det er våre medarbeidere som får et kvalitativt bedre tiltak gjennom denne kombinasjonen. Selv om det er NAV som har regien i denne nysatsningen, ser vi i KIM-senteret hvor viktig både Trondheim kommune og St. Olavs Hospital Psykisk helsevern sine bidrag er i det attføringsfaglige arbeidet. Brukernes evaluering av tilbudet er et av kravene i en EQUASS-sertifisert bedrift. KIM-senteret fikk gjennomført en Bruker spør bruker-undersøkelse som ble ferdigstillet i Denne undersøkelsen konkluderer med at våre medarbeidere opplever å få en god individuell bistand og tilrettelegging i arbeidstreningen. KIM-senteret gir arena for åpenhet på psykiske helseproblemer og ansatte sin kunnskap om konsekvensene fremheves som viktig. Det oppleves at KIM-senteret har et godt system for rapportering og egenevaluering for medarbeiderne, men vi har en utfordring i å sikre at vi stiller riktige krav til den enkelte med tanke på en yrkeskarriere i et ordinært arbeidsliv. Vi har et forbedringspotensiale på tilrettelegging av brukermedvirkning på systemnivå og utvikling av et tillitsmannssystem. Dette har vi alt grepet fatt i og skal jobbe videre med det, sammen med våre medarbeidere. I år vil jeg også starte med det som alltid bruker å stå bakerst i årsmeldingen: En stor takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2009 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid. Kirsti Hokstad Rekdal

5 5 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret samordner inntaket med NAV. Dette sikrer NAV en nødvendig rolle fra starten. Dette våre oppdragsgivere: NAV Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten Spesialisthelsetjenesten, i hovedsak St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2009 kom det inn 39 nye søknader til KIM-senteret. Søkerne var fordelt med 19 kvinner og 20 menn APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet KIM-senteret har 10 faste APS-plasser og fikk fra oktober 5 midlertidige plasser i tillegg på grunn av stor innsøkning til tiltaket. APS gir tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Dette året har vi også hatt medarbeidere på eksterne APSplasser. En periode med ekstern hospitering kombinert med tett oppfølging kan være en myk overgang til AB. Avklaring En viktig målsetting er sammen med deltageren å finne den enkeltes ressurser til å stå i arbeid og finne en ny mulig yrkesvei for fremtiden. Viktig faglig arbeid er å bistå deltakerne til å avklare behovet for ekstra bistand eller eventuelt behov for uførestønad. I denne avklaringen er aktivitet i form av arbeid og sosial omgang med arbeidskollegaer et viktig hjelpemiddel. KIM-senteret startet sin virksomhet bygget på brukernes ønske om å starte tidlig med aktivitet i form av arbeid etter en sykdomsperiode. Dette betyr for mange en forsiktig oppstart. Det er viktig at avklaringen vi gjennomfører ikke blir konsentrert om å finne ut hva en ikke klarer, men blir konsentrert om å finne fram til alt en kan klare.

6 6 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2009 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for Arbeid med Bistand. Denne stillings-andelen har vært delt med 90/60 % på våre to tilretteleggere. Totalt har19 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 8 var i tiltaket ved årets begynnelse 10 sluttet av tiltaket i løpet av året 11 nye ble søkt inn 9 var i tiltak ved årsskiftet 08/09 I alt 11 av deltakerne i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 8 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. I 2009 har AB vært i kontakt med 148 bedrifter i 9 ulike bransjer. Dette er et viktig arbeid som blir gjort fortløpende for å bygge opp og vedlikeholde nettverket vårt av arbeidsgivere som kan ta imot hospitanter og som kan bli fremtidige arbeidsgivere for våre deltakere. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2009: kantine, pub, butikk, kiosk, skoleassistent, SFO og barnehage. Det er også svært ulikt hvor lenge den enkelte er i AB-tiltaket. Tidsbruk for de som sluttet i 2009 var slik: 0-6 mnd mnd mnd mnd mnd mnd 2 Sluttårsaker i 2009 var: 2 ut til jobb 4 til andre tiltak i regi av NAV 1 til behandling eller søker uføretrygd 1 sluttet uten å komme i jobb 2 sluttet etter eget ønske/flyttet

7 Reisverket et Vilje Viser Vei-tiltak Avdeling Reisverket i Kjøpmannsgata 29 har gjennomført sitt første hele år. Dette er et Vilje Viser Vei prosjekt i NAV som KIM-senteret har fått i oppgave å starte opp og drifte. Deltakerne har ikke faste avtalt dager men tegner hver morgen en dagkontrakt. På denne måten kan de selv bestemme oppmøtet etter dagsformen. Reisverket er det første tilsvarende tiltaket for mennesker med psykiske problemer i landet. Deltakerne søkes inn fra Tiller og Nidaros Distriktpsykiatriske sentre (DPS) og fra PART-teamet. Tiltaket har en utegruppe på 5 deltakere som tar på seg eksterne oppdrag bl.a. flytteoppdrag, rydding, vasking og oppussing. Internt i avdelingen finnes det flere arbeidsoppgaver, vi har et syverksted hvor det jobbes med redesign av klær, et snekkerverksted som pusser opp og reparerer møbler og et boklager som registrerer brukte bøker for salg på nettet og på Sirkulus. Det planlegges å få til en liten butikk hvor produktene fra verkstedene skal selges. I 2009 har avdelingen holdt åpent i 226 dager, med arbeidstid fra kl til Dagen starter med oppmøte kl. 09:30 med et møte hvor arbeidsdagen planlegges og oppgaver fordeles. Her må alle møte for at arbeid skal tilbys. Avdelingen tilbyr også felles frokost kl. 09:00 for de som ønsker det. Dette er et meget populært tiltak, sosialt og avslappende måte å starte dagen på. Vi har inntrykk av at de 40 deltakere som har brukt tilbudet har funnet seg godt til rette og trives med arbeidet og kollegaene i avdelingen. 7 Produksjon og kunder KIM-senteret er avhengig av å skape arbeidstreningsplasser som ligger så nært opp til det ordinære arbeidsliv som mulig. KIM-senteret har vektlagt å ha ulike produkter som gir erfaring med forskjellige yrkesmuligheter. Våre seks avdelinger skal vise betydningen av kvalitet på produktet og arbeiderens rolle for et godt resultat. God kundebehandling er en sentral del av praksisen. Å skape forståelse for hvordan man oppnår god økonomisk drift er viktig forberedelser for en yrkeskarriere. Som et resultat av dette har også KIM-senteret oppnådd en god inntektsøkning i salg av våre produkter i Å drive butikk er spennende og gir ekstra arbeidslyst, og det er morsomt å betjene kunder som er fornøyd med arbeidet som blir utført. De viktige samarbeidspartnerne KIM-senteret er avhengig av samarbeid med andre for å nå sine målsettinger. De viktigste er NAV, Trondheim kommune, St. Olavs Hospital Psykisk helsevern med DPS-ene og PART-teamet. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer. Vårt behov for praksisbedrifter vil øke i tiden framover da også eksterne APSplasser blir mer vanlig i tillegg til praksisplasser for deltakere på AB Vi har et godt forhold til brukerorganisasjoner som Mental Helse, IKS og andre aktuelle organisasjoner. De bidrar med erfaringskompetanse til våre deltagere og ansatte i driften av KIM-senteret.

8 8 KIM-senteret blir kjent med EQUASS Arbeids- og velferdsdirektoratet/nav har satt krav om kvalitetssikring/sertifisering av attføringsbedrifter som leverer attføringstiltak. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS står for European Quality In Social Services. Arbeids- og velferdsdirektoratet/nav har definert kriteriene som de legger til grunn for godkjenning av et kvalitetssikringssystem og EQUASS oppfyller disse. Hensikten med krav om ekstern kvalitetssikring av NAV sine tjenesteleverandører er å sikre en tilfredsstillende felles standard på tiltakene som blir levert. EQUASS er basert på 9 prinsipper for kvalitet: Lederskap Rettigheter Etikk Partnerskap Personfokus Deltakelse Helhetstanke Resultatorientering Kontinuerlig forbedring. For oss i KIM-senteret innebærer dette en gjennomgang av alle rutiner og styrende retningslinjer. Etter endt sertifisering kan vi blant annet vise til: Et klart definert formål, visjon, verdier, etiske retningslinjer og kvalitetspolitikk som er godt kjent av medarbeidere og ansatte Et godt informasjonsstyringssystem som gir medarbeidere, ansatte og interesseparter nødvendig informasjon og oppdatering av dette Systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra medarbeidere og ansatte Målbare samfunnsresultater System for behandling av klager Etiske retningslinjer og prosedyrer for konfidensialitet Klare rettigheter og plikter for medarbeidere En klar rekrutteringspolitikk for ansatte og system for kompetanseheving og evaluering av de ansattes kompetanse At vi jobber tverrfaglig og fokuserer på medarbeidernes livskvalitet Klart definerte roller og ansvarsområder for ansatte Måler, evaluerer og dokumentert tjenestenes effekt At vi jobber systematisk med vår Virksomhetsplan At vi har et system for kontinuerlig forbedring Kvalitetssikringen hjelper oss å arbeide etter verdier, metodikk, retningslinjer og rammeverk som medarbeidere, NAV/myndigheter og vi som organisasjon ønsker å jobbe etter. Vi startet arbeidet med å tilrettelegge kvalitetssikringssystemet vårt etter de krav som EQUASS setter på vårparten 2009 og satte da av en stillingsresurs for dette. Sykdomsfravær bidro imidlertid til at vi ikke kom så langt som vi ønsket dette året. Imidlertid fortsetter arbeidet med full styrke i 2010 og vi regner med å kunne bli sertifisert i løpet av andre halvår Uten mat og drikke? Ikke så lenge vi har Kafé No

9 9 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike. avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2009 vært: Bygg/ Vedlikehold; 9 Sirkulus; 13 Ekstern APS; 2 Datadrift; 9 Kontoret; 19 Kafé No.19; 8 Det kom 37 nye søknader til arbeidstrening i startet opp ønsket avdeling 10 fortsatt står på venteliste ved årsskiftet. 4 takket nei til tilbudet dette er det laveste frafallet vi har hatt på lenge Ventelisten har to årsaker: Valgt avdeling er fullt belagt Søker ønsker selv å starte først på nyåret. venter på oppstart ikke benyttet startet innsøkt medarbeidere avsluttet sin arbeidstrening hos oss i løpet av året. Dette er sluttårsakene: 4 til jobb 7 til Arbeid med bistand 3 til skole 2 til annen attføring 5 til rehabilitering 2 til uføretrygd 1 til annet ukjent Avklart til uføretrygd; 2 Annen attføring; 2 Annet ukjent; 1 Arbeid med Bistand; 7 Deltakernes kjønns- og alderssammensetting I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2009 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. Vi ser en klar økning i andelen menn også i For 2009 er 50 % kvinner og 50 % menn, for 2008 var 52,05 % kvinner og 47,95 % menn, for 2007 var det 54,4 % kvinner og 45,6 % menn, for 2006 var det 55 % kvinner og 45 % menn og for 2005 var tallene 59 % kvinner og 41 % menn. Alderssammensettingen viser også samme trend som tidligere år. Blant medarbeiderne som er 35 år eller yngre er menn i flertall mens fra 36 år og oppover er det flest kvinner Rehab./ behandling; 5 Jobb; 4 Skole; år år år år år år år år Kvinner Menn I Reisverket jobber deltakerne bare de dager de selv ønsker. Slik er fordelingen på kjønn og arbeidsomfang. antall > 5 dagsverk < 5 dagsverk antall dager snitt/ person Kvinner ,4 dager Menn ,3 dager

10 10 Regnskap for KIM-senteret 2009 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter ÅRETS RESULTAT DISPONERES Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler 0 0 Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital:

11 11 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter bl.a. Investeringsmidler fra NAV og prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie fra Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 13,7 15 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr Andre honorar består av kr for NEAS Brannconsult, Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2012 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr.

12 12 Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Innredn. SUM Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk.av- og nedskr. 1/ Avgang avskr Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2009 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 65 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 61 medarbeidere vært i tiltak i 2009, 40 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. Tilskuddet består av kr for 10 faste APS-plasser i 12 måneder samt 5 midlertidige plasser i 3 måneder. Driftsinntekter Tilskudd APS Investeringstilskudd 0 Sum inntekter Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter

13 13 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Hjerteromsmidler TV-aksjonen Adm. tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Avskrivning Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsinntekter Tilskudd AB Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Sum andre kostnader Sum utgifter Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling. Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for 12 måneder i Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert i Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår Trondheim 16. april 2010 Fremtidsutsikter Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning.

14 Revisors beretning 14

15 Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen Siden TV-aksjonen Hjerterom ble gjennomført i 2004 har Rådet for psykisk helse hvert år delt ut av midlene som kom inn til mange prosjekter rundt om i landet. Pengene en TV-aksjon samler inn skal etter statuttene utdeles i løpet av fem år etter at aksjonen er avholdt og året 2009 ble dermed siste rest delt ut. KIM-senteret benyttet anledningen til å sende inn en søknad på støtte til en arbeidsbil for avdeling Reisverket. Denne søknaden ble innvilget med kr og det satte oss i stand til å kjøpe en Toyota Hiace combi-bil med plass både til et helt arbeidslag og til andre saker en må ha bruk for å ta med når en skal ut på oppdrag. Vi vil benytte anledningen til å takke Rådet for psykisk helse og TV-aksjonen for at vi fikk anledning til å være med på TVaksjonen og for at vi så rikelig har fått bevilgninger fra de innsamlede midlene. Vi varsler også om at vi svært gjerne bidrar med ny arbeidsinnsats i et tilsvarende arrangement ved en senere anledning. Avisutklipp fra H.H.K. Mette Marits besøk på Sirkulus under TV-aksjonen. Brygga i Kjøpmannsgata I august 2008 ble det gjennomført branntilsyn i Kjøpmannsgata 33. Det viste seg at det måtte gjennomføres en rekke tiltak i brygga før vi igjen kunne bruke alle etasjer slik vi har behov for. For å få faglig hjelp til planleggingen av dette arbeidet engasjerte vi firmaet NEAS Brannconsult AS. Ved nyttår 2009 forelå en handlingsplan som i første rekke krevde en opprusting av tak og vegger i første etasje slik at vi fikk en godkjent brannselle der. Dette ble gjort i februar og mars. Full sprinkling av brygga er påkrevet, men vil måtte søkes utsatt til vi får godkjent et nytt lån for å finansiere en slik storsatsing. Inntil dette kan iverksettes må brannsikkerheten ivaretas gjennom istandsetting av godkjente brannseller i trappeløpene og begrenset aktivitet i bryggas fire øverste etasjer. I tillegg har vi lagt opp rutiner for god kontroll med brannbelastning og sikring av at alle som arbeider i huset er godt drillet i brannøvelser og kontrollrunder på huset hver dag

16 16 Personale KIM-senteret har fem avdelinger for APS og en avdeling for arbeid etter modell Dagsverket. Vårt mål om å kunne ha to arbeidsledere ved hver avdeling er fortsatt ikke oppfylt. Imidlertid har vi kunnet forsterke tre avdelinger med ansatteresurser. Ved årsskiftet var det to ansatte i to avdelinger mens en avdeling hadde 1.5 ansatt I avdeling Reisverket har det vært to arbeidsledere og en delstilling som prosjektleder. Administrasjonen som ble redusert med en stilling i 2008 fikk igjen en delstilling innen regnskap. Attføringsfaglig team har hatt en tøff høst med sykefravær og vil neste år ha behov for styrking gjennom en fast 50 % stilling og et vikariat i 100 % slik at det ved årets start igjen kan være 170 % koordinatorstillinger og 150 % tilretteleggerstillinger. Dessverre har det også i 2009 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort ca 1,7 årsverk. I 2009 ble det gjort bruk av prosentvis sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Likestilling Stiftelsen har i 2009 hatt i alt 15 kvinner og 8 menn ansatt i faste stillinger og vikariater. Til sammen har disse stillingene utgjort 13,7 årsverk. 4 kvinner og 2 menn har hatt kortere engasjement eller arbeider på timebasis i året som gikk. Ved nyttår 2010 er det 12 kvinner i til sammen 9,1 årsverk og 5 menn i til sammen 4,8 årsverk. Bedriftens Lederteam består av 3 kvinner og en mann, Attføringsfaglig team, som består av AB-basen og koordinatorene, har 4 kvinnelige ansatte. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte to avdelinger har bare kvinner ansatt og en avdelinger har 2 kvinner og en mann ansatt. Stiftelsens styre har i 2009 bestått av 4 menn og 3 kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr Det skal være litt morsomt på jobb også?

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer