Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08"

Transkript

1 Fagopplæring Nyhetsbrev : 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine Aaserud Hansen er første års lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Svendsrud Naturbarnehage, Røyse. Kristine og disse to små guttene ser ut til å trives bra sammen. Foto: Ingvild Bellen Wear

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Seksjonslederen har ordet Fagopplæring for framtida Ferske lærlinger er i gang med opplæring i tråd med Kunnskapsløftets læreplaner og flere lærlinger er i ferd med å avslutte sin læretid etter Reform94 sine læreplaner. På nytt er det rekord i antall inngåtte og løpende lærekontrakter. Og Buskerud er blant fylkeskommunene som får flest ungdommer gjennom videregående opplæring. Dette skal gi oss fagarbeidere for framtida. Rolf Jørn Karlsen og hans utvalg har nylig kommet med NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida. De har foreslått over 80 tiltak for å sikre at vi i Norge fortsatt har en fag- og yrkesopplæring for framtida. Et av forslagene er at staten tar initiativ overfor aktuelle parter for å vurdere å inngå en ny samfunnskontrakt om forpliktelser til å opprette læreplasser. NOU-en er på høring hos bl.a. bransje- og arbeidstakerorganisasjoner, med høringsfrist 27. januar Den skal følges opp i en stortingsmelding om kompetanse. Vi får håpe at mange av tiltakene blir fulgt opp gjennom prioriteringer i kompetansemeldingen, og at fag- og yrkesopplæringen kommer i fokus. Si din mening du også, slik at vi får en fagopplæring som gir oss kvalitet både på innhold og omfang! Men ta først for deg dette bladet... Bodil Onsaker Berg Seksjonsleder fagopplæring Nyhetsbrev Desember Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Godkjente lærebedrifter, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. God Jul! Grafisk design: Kolbjørn Holm AS - Opplag: Vi i fagopplæringsseksjonen takker alle våre forbindelser for samarbeidet i året som har gått!

3 Lærlingombud styrker fagopplæringen Mange bedrifter og offentlige virksomheter jobber godt og samvittighetsfullt med opplæring. Fagopplæring preges imidlertid av mange naturlige interessemotsetninger. Hovedformålet til private bedrifter er ikke først og fremst å drive opplæring, men å oppnå økonomisk vekst. I offentlige virksomheter stiller trusler om nyslipte sparekniver stadig nye krav til effektivitet. Ønsket om å drive god opplæring står i kontrast til hverdagens frykt for merarbeid. Det handler om prioriteringer. Ansvaret som følger med opplæring av lærlinger og lærekandidater skal være høyt prioritert. Det er det også, de fleste steder. Enkelte henvendelser til ombudet kan imidlertid tyde på det motsatte. Med så mange, på ulike måter, involverte i fagopplæringen er det åpenbart at noe går galt fra tid til annen. Som lærling og fersking i arbeidslivet er det ikke så lett å ta til orde mot arbeidsgiveren. Da er det godt det finnes et ombud som kan se til at alle lovmessige krav følges opp. Det daglige ansvaret for å prioritere opplæring ligger hvor ellers hos lærebedriften. En hektisk hverdag er ingen unnskyldning for å legge opplæring til side. Ifølge opplæringslovens 4-7 har lærebedriften et klart ansvar for å kvalitetssikre opplæringen. Hver lærebedrift skal ha én eller flere ansatte med ansvar for å se til at opplæringen holder mål. Slik kvalitetssikres bedriftens og den faglige lederens arbeid med å legge til rette for ansvarlig og god opplæring. Lærlingombudet er ikke ute etter å ta noen, men har en viktig oppgave med å ivareta lærlingenes rettsikkerhet. La oss samarbeide om god opplæring av fremtidens fagarbeidere. Magne Seierslund, Elev- og lærlingombud i Buskerud Foto; Espen Willersrud Lærekontrakt og arbeidsavtale Lærekontrakten/ opplæringskontrakten er gyldig når den er godkjent av fylkeskommunen. I de fleste tilfeller gjelder læreforholdet fra den datoen arbeidsforholdet i bedriften starter. Fagopplæringsseksjonen minner om at det skal opprettes en arbeidsavtale mellom bedrift og lærling i forbindelse med inngåelse av lærekontrakt (jfr. Opplæringslova 4-5). Arbeidsavtalen skal være i tråd med arbeidsmiljølovens 14-6, som inneholder minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen. Fagopplæringsseksjonen ber om at arbeidsavtalen følger vedlagt når lærekontrakten blir sendt oss for godkjenning! Les mer på: 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Dokumentasjon og vurdering Opplæringen skal dokumenteres og lærlinger og lærekandidater skal vurderes i forhold til målene i læreplanen. Lærebedriften har ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. Lærebedriften skal ha et kvalitetssystem som sikrer at lærebedriften ivaretar sine forpliktelser i henhold til opplæringslov og forskrifter. I dette inngår også dokumentasjon av opplæringen og vurdering av lærlingen. Læreplanene består av en rekke sentralt gitte kompetansemål, som det er fornuftig å bryte ned i konkrete delmål for det enkelte lærested. Dette er blant annet omtalt i vår kursrekke kalt Bedriftens ABC. Det er til nå ikke laget et helhetlig dokumentasjonssystem for fag- og yrkesopplæringen. Med blir.no tar vi et stort skritt på veien til et helhetlig system: blir.no - et system til hjelp Nå blir det lettere å være instruktør og veileder! Dokumentasjons- og vurderingssystemet blir.no utvikles som verktøy for å holde orden på kompetansemål, opplæring, dokumentasjon og vurdering av lærlinger. Lærebedriften har ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. Læreplanene består av en rekke sentralt gitte kompetansemål, som instruktøren/vei-lederen må bryte ned i konkrete delmål. Dokumentasjons- og vurderingssystemet gir deg tilgang til alle de sentrale kompetansemålene et verktøy for å lage delmål og plan for lærlingen et verktøy for å lage kjennetegn på måloppnåelse hjelp til å dokumentere at opplæring og vurdering er gitt (logg) «stordriftsfordeler» planene kan deles, dupliseres og modifiseres Dokumentasjon, vurdering og kommunikasjon - logg blir.no er et kommunikasjonsverktøy mellom instruktøren/veilederen og den enkelte lærling. Det er en erstatning og videreføring av de tidligere «opplæringsloggene». Systemet er internett-basert. Alle kunskapsløftets læreplaner ligger tilgjengelig i systemet. - Instruktør/faglig leder logger seg på med brukernavn og passord og henter opp en liste over lærlingene. Henter deretter opp den aktuelle læreplanen med kompetansemål, og lager en plan med konkrete mål for hver lærling - se Fig 1. Fig 1. 4

5 Fig 2. - Lærlingen logger seg på med sitt brukernavn og passord, henter opp sin plan og ser hva han/hun skal jobbe med dette året. For hvert mål som han/hun har fått opplæring i, vurderer lærlingen seg selv og legger til aktuell dokumentasjon. Instruktør/veileder kan deretter foreta sin vurdering og eventuelt godkjenne dokumentasjonen se Fig 2 Slik kommuniserer lærling og instruktør over Internett, og denne kommunikasjonen danner grunnlag for samtaler og videre opplæring. Intensjonen er at det skal være tidsbesparende og gjøre det lettere å gjennomføre opplæringen i henhold til sentrale mål. Om kompetansemål og måloppnåelse Kompetansemålene i læreplanen beskriver hva lærlingen skal kunne etter endt opplæring. Ved å lage et sett med kjennetegn på måloppnåelse til hvert enkelt kompetansemål i læreplanen, viser vi tydelig hva kompetansen vurderes opp mot. Lærlingene kan lettere forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem få tydelige tilbakemeldinger på arbeidet de gjør, og hva de kan gjøre for å forbedre det bli involvert i å bestemme hva som trengs for å få kompetanse på et høyere nivå Tilbud til alle bedrifter og opplæringskontor i fylket Dokumentasjons- og vurderingssystemet er bestilt av Buskerud fylkeskommune, men er utviklet av Pedlex Norsk Skoleinformasjon. Alle fylkets bedrifter og opplæringskontorer med lærlinger tilbys systemet fritt til bruk av fylkeskommunen. Utfyllende informasjon vil bli gitt. Systemet er allerede i utprøving. De videregående skolene skal bruke systemet i prosjekt til fordypning, dermed vil lærlingene være kjent med systemet når de starter sin læretid i bedriftene. Systemet kan selvsagt også brukes i programfagene hvis skolene ønsker det. Mange bedrifter har meldt sin interesse for å være med på uttesting. I første omgang skal noen bedrifter prøve systemet, men fra høsten 2009 vil alle bedrifter og lærlinger kunne bruke det. Målet er at flest mulig bedrifter og lærlinger etter hvert skal ta blir.no i bruk, og at det oppleves som effektiviserende, arbeidsbesparende, og motiverende - kort sagt et verktøy for bedre opplæring og dokumentasjon! 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Nye læreplaner Vi har tidligere informert bedriftene om at alle lærlinger som har tegnet lærekontrakt etter skal ha opplæring etter Kunnskapsløftets læreplaner, og at praksis- kandidater som har meldt seg opp etter blir vurdert etter Kunnskapsløftets læreplaner. Felles for våre kurs som har blitt gjennomført i 2008 er at de er relatert til Kunnskapsløftet og de nye læreplanene som nå er i bruk for opplæring i bedrift. Fagopplæringsseksjonen har valgt å fokusere på oppbyggingen av læreplanene, der kompetansemål er et sentralt begrep. Et kompetansemål er ofte sammensatt av flere arbeidsoppgaver, de er med andre ord komplekse og må gjerne brytes ned for å gi mening i forhold til den praktiske opplæringen i bedrift. Tilbakemeldingene vi har mottatt fra lærebedriftene som har deltatt på kurs i 2008 tyder på at en dialog omkring kompetansemål og dokumentasjon av opplæringen har gjort det lettere å håndtere lærlinger etter kunnskapsløftets læreplaner. Fagopplæringsseksjonen oppfordrer sterkt de bedrifter som ikke har deltatt på Bedriftens ABC, eller har instruktører som ikke har vært på noen av våre kurs tidligere, til å følge med på våre invitasjoner for Benytt muligheten som ligger der til å øke bedriftens kompetanse i forhold til håndteringen av lærlingordningen! Mange lærebedrifter har vært representert på fagopplæringsseksjonens kurs i løpet av Disse bildene viser frisører som deltar på Bedriftens ABC i Kongsberg vinteren -08. Foto: Ingunn Ek Pedersen 6

7 Kurs som har vært i 2008 Kurs som kommer i 2009! Året 2008 begynner å nærme seg slutten, og for oss som jobber med fagopplæring har det vært et begivenhetsrikt år med mange spennende utfordringer. Fagopplæringsseksjonen har avholdt en rekke kurs for lærebedriftene samtidig som en ny reform har begynt å sette sitt preg på opplæringen for lærlingene. Av kurs som er arrangert for lærebedriftene kan vi nevne: Bedriftens ABC: Et 3 timers kurs som tar sikte på å gi en innføring i Kunnskapsløftet og de nye læreplanene. Bedriftene jobber i grupper med sin egen læreplan og får en forståelse av læreplanens oppbygging. I 2008 ble det gjennomført 19 samlinger med om lag 250 deltakere! Fagopplæringsseksjonen har som målsetting å arrangere 4 samlinger i 2009, to på våren og to på høsten. Nærmere informasjon om tid og sted vil bli sendt til aktuelle bedrifter i god tid før kursdagene. De som ønsker å delta kan allerede nå sende en e-post til Instruktørkurs/Den gode veileder: Et dagskurs/halvdags kurs, tilrettelagt for instruktører og faglige ledere som har ansvar for opplæring av lærlinger. Kursene tar sikte på å veilede opplæringsansvarlige personer i forhold til håndteringen av lærlinger i bedriftene. I kurset Den gode veileder har vi et spesielt fokus på veiledningsbegrepet og hvordan dette kan brukes i praktiske opplæringssituasjoner. I 2008 ble det gjennomført 7 samlinger, noen av disse var fagspesifikke og innrettet mot bestemte bransjer. Når det gjelder gjennomføring av instruktørkurs for 2009 viser vi til våre nettsider på der oppdatert informasjon om tidspunkt og sted vil bli lagt ut på nyåret. Prøvenemndsskolering: Samlinger for medlemmene av prøvenemndene i Buskerud. Hovedfokuset på disse samlingene har vært å bli kjent med Kunnskapsløftet og de nye læreplanene. Fagopplæringsseksjonen er bevisst viktigheten av at lærebedriftene og prøvenemndene har en felles forståelse av Kunnskapsløftets læreplaner og jobber for at begge gruppene skal bli best mulig rustet til å møte endringene som de nye læreplanene fører med seg. I 2008 ble det gjennomført 4 samlinger der om lag 200 av de 280 prøvenemndsmedlemmene har deltatt. Fagopplæringsseksjonen vil gjennomføre en samling vinter/vår 2009 der de som ikke har deltatt blir invitert. I tillegg jobber fagopplæringsseksjonen for å kunne tilby fagvise samlinger for prøvenemndene. Temaer på disse samlingene vil trolig være knyttet opp mot læreplanens kompetansemål, utarbeidelse av vurderingskriterier og oppgaver til fag-/svenneprøvene. 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Spennende dager p Noen av våre beste yrkesutøvere i alderen år deltok i Yrkes-NM, som foregikk i dagene oktober i Stavanger Forum. Her konkurrerte de om beste plassering i 16 ulike fag innen bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og sosialfag, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon. Hensikten med yrkes-nm er å få økt fokus på fag- og yrkesutdanning. Det er World Skills Norway som organiserer det norske yrkeslandslaget - denne gangen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Vinnerne i Yrkes-NM får anledning til å delta i den internasjonale konkurransen World Skills Competiton som finner sted i Calgary, Canada i september I løpet av konkurransen skulle ca. 120 deltakere vise ferdigheter i faget sitt, og levere det ferdige resultatet innen en tidsfrist. Vi fikk på nært hold innblikk i de enkelte fag og hva som kreves av en god utøver. Mange interesserte deltakere og tidsbegrensningen gjorde sitt til at spenningen var stor blant de som deltok. Yrkes-NM -08 hadde opp mot besøkende. Fra Buskerud deltok 4 ungdommer: Fashion Kristine Schiager - 3. premie. I dette faget var det åtte som deltok i konkurransen. Bildet viser hennes arbeid - en flott aftenkjole. Kristine Schiager er lærling i kjole- og draktsyerfaget hos Gøj Tøy-Gøril Johansen i Drammen, som er tilknyttet opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag. Kristine er opprinnelig fra Oppland. Hun er forøvrig den eneste lærlingen i kjole- og draktsyerfaget i Buskerud! Foto: Merete Embredsen 8

9 å Yrkes-NM i Stavanger! Murer Håvard Engedahl - 2. premie blant fem deltakere. Her tar han et overblikk over sitt arbeid underveis i konkurransen. Til høyre ser vi dommerne mens de vurderer resultatet. Håvard Engedahl har vært lærling hos Murmestrene Fjeldheim & Knudsen i Drammen. Han avla svenneprøven i november -08. Rørlegger Håkon Halleby - 3. premie blant fem deltakere. Her ser vi han i siste fase av konkurransen. Han avla svenneprøven i august -08, etter å ha gjennomført læretiden hos Jensen Varme & Sanitær AS, Drammen. Denne bedriften er medlem i Opplæringskontoret for Bygg- håndverksfagene i Buskerud. Håkon Halleby er for tiden elev ved Fagskolen i Gjøvik. Utdanningsavdelingen i Buskerud gratulerer vinnerne! Billakkerer Fredrik Røed Meek gjorde det bra i konkurransen. Han begynte i lære høsten -08 hos Slemmestad Billakkering AS. Ingen medalje denne gangen, men om to år blir det nye muligheter! Foto: Sæbjørn Nærø - Ingvild Belden Wear Foto: Sæbjørn Nærø - Kari Knudsen Samtidig med Yrkes-NM var det også yrkesmesse i Stavanger Forum. Her ser vi noen av alle fagene som var representert på yrkesmessa 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Målet er ikke - Åssiden videregående skole har fått bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune til flere prosjekter med mål om å redusere frafallet fra videregående opplæring. Det største prosjektet tar tak i lærekandidatordningen, hvor det også er viktig å sørge for verdiskapning for bedriftene. Prosjektets varighet er fra Å redusere frafall gjennom å få flere elever over på planlagte løp mot grunnkompetanse er et satsningsområde og senest omtalt i den såkalte Karslenrapporten: Fagopplæring for framtida. En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt med sikte på opplæring i deler av læreplanen og den avsluttende kompetanseprøven er mindre omfattende enn ordinær fag- eller svenneprøve. Øvelse i vekstedet er en sentral del av opplæringen i Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Her får 2 elever ved Åssiden videregående skole veiledning av lærer Kjell Inge Lanto. 10 Foto: Håvard Sæbø

11 alltid fagbrev Vi fokuserer på at lærekandidaten skal være en reell verdiskaper for bedriften, understreker Tom Skjelderup, avdelingsleder ved teknikk og industriell produksjon. Elever i Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved Åssiden videregående skole. Foto: Håvard Sæbø Foto: Tine M. Olsen, elev medier og kommunikasjon ved Åssiden videregående skole Veiledning om muligheter innenfor lærekandidatordningen skal nå økes både overfor elever og foresatte. I tillegg skal bedrifter og opplæringskontor motiveres for å få virksomhetene til å ta inn flere lærekandidater. En undersøkelse i 231 bedrifter i Akershus i 2007 viste at hele 80 prosent av bedriftene trenger arbeidskraft med kompetanse på lavere nivå enn fag/svennebrev! Tre utdanningsprogram Målgruppen for prosjektet på Åssiden videregående skole er elever ved avdelinger for bygg- og anleggsteknikk, restaurant og matfag og teknikk og industriell produksjon. Prosjektet avgrenses i hovedsak til elever med individuell opplæringsplan (IOP), men omfatter også gråsoneelever. Det er ansatt tre prosjektledere i 30 prosent stilling: Jan Paulsen, Bygg- og anleggsteknikk: tlf: Ingeborg Beyer Olaussen, Restaurant og matfag: tlf: Rune Skustad, Teknikk og industriell produksjon: tlf Flere lærekandidater I Buskerud har det vært en stor økning av søkere til opplæringskontrakt. Fra 2007 til 2008 økte antall søkere til opplæringskontrakt med 40 %. Per 1. desember 2008 har vi 90 løpende opplæringskontrakter, og hittil har det vært lærekandidater i totalt 46 forskjellige fagområder. Dette viser at bedriftene i Buskerud er positive til å tegne kontrakt med ungdom som tar sikte på kompetanse på lavere nivå. Årsaken til at Buskerud har lykkes, har sin årsak i det tette samarbeidet mellom skole/ bedrift og fagopplæringsseksjonen. Gjennom prosjekt lærekandidat som er omtalt her, har vi tro på at enda flere bedrifter vil inngå opplæringskontrakt med en ungdom. Målet for oss alle må være at ungdom får en kompetanse som bedriftene har behov for og at de unge har en jobb å gå til etter endt opplæring! Les mer om prosjektet på 11

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.08 Internettjeneste for lærebedrifter! VIGO bedrift er nettstedet hvor bedrifter får oversikt over søkere til læreplass i egen bedrift. Oversikten viser søkere til de lærefagene bedriften er godkjent for, og det kan her registreres inn hvilke lærlinger som bedriften velger. Søkerne til læreplass kommer også opp med tidligere skolegang, karakterer og fravær. Fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen gir tilgang til en administrator til Web-tjenesten i bedriften. Denne administratoren kan videre gi lese eller registrering tilgang til andre ansatte under forutsetning av at disse er registrert i Fagopplæringsseksjonen sitt ansatt-register. Vi ber om å få oppgitt hvem som skal være administrator i din bedrift. Fagopplæringsseksjonen vil på bakgrunn av tilbakemelding på skjema nedenfor sende ut passord og brukermanual for web-tjenesten. På sikt vil nettstedet videreutvikles til å omfatte flere funksjoner. Klipp her Svar sendes Fagopplæringsseksjonen, Fylkeshuset, 3020 Drammen Navn på bedrift: Web administrator: Navn: Fødseslsnummer: E-post adresse: Funksjon i bedriften (faglig leder/daglig leder/ annet): Dato Tittel Underskrift 12

13 marianng Rekordmange ungdommer blir lærlinger i Buskerud! 866 søkere har fått læreplass i årets formidling. Det tilsvarer 70 % av alle som ønsker plass. Aldri har så mange fått læreplass i Buskerud som i år. Buskerud ligger helt i norgestoppen og er ett av de fylkene i landet hvor størst andel ungdommer får læreplass. På grunn av store ungdomskull de siste årene har det vært en utfordring å finne læreplass til alle søkere. Men framgangen i antall læreplasser de siste årene har vært stor. Vi gleder oss derfor over høyeste antall nye lærlinger i Buskerud noen sinne. Vi berømmer bedriftene i Buskerud som er positive til å ansette flere lærlinger! Behov for fremtidige fagarbeidere For at samfunnet skal få nye fagarbeidere er det vesentlig at ungdom slipper inn i arbeidslivet som lærlinger. Buskerud fylkeskommune forsøker å tilpasse dimensjoneringen av skoletilbudet i forhold til forventet behov for framtidige fagarbeidere og bedriftenes kapasitet til å lære opp. Imidlertid kan dette være en stor utfordring når næringslivet nå går vanskeligere tider i møte. Daglig er det nyheter om bransjer som sliter, som gjør oss bekymrede for at det kan bli færre læreplasser i Mange bransjer har brukt tid og ressurser på å få ungdom til å se muligheter i, og søke til sitt lærefag. Denne langsiktige jobbingen har gitt resultater. Ett eller flere år hvor ungdom erfarer at det ikke er læreplasser kan ødelegge dette arbeidet. Vi vil oppfordre bedriftene til å tenke langsiktig på rekrutteringen i sitt fag og se på muligheter til å ansette lærlinger også i vanskeligere økonomiske tider Antall formidlet siste 10 år,

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Tilskudd til lærebedrifter Lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen etter satser fastsatt av departementet. Fra og med 1. januar 2008 gjelder følgende satser: Basistilskudd I gis for lærlinger og lærekandidater som har rett til videregående opplæring. Basistilskudd I er nå kroner per lærling eller lærekandidat for ett år fulltids opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner i 24 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som følger hovedmodellen - dvs 1 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslova 3-3 tredje ledd kroner i 36 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som har 2 år opplæring og 1 år verdiskapning i bedrift. Opplæringslova 3-3 sjette ledd 1. punktum kroner i 48 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som får hele opplæringen i bedrift - dvs 3 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslovas forskrift For lærekontrakter med annen læretid i bedrift enn henholdsvis to, tre eller fire år, gjelder samme prinsipp som nevnt over. Basistilskudd gis kun for opplæringsdelen og ikke for verdiskapningsdelen. Det er altså opplæringsdelen i bedrift som avgjør hvor mye tilskudd som utbetales. På bakgrunn av læretidens lengde kan fylkeskommunen regne ut månedssats. Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som tegner lærekontrakt i fag som er definert som verneverdige, gir fylkeskommunen tilskudd som for lærlinger og lærekandidater for øvrig. I tillegg til basistilskudd I, gis et ekstra tilskudd med kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. Basistilskudd II gis til bedrifter for lærekontrakter inngått med lærlinger som har fylt 21 år, og for lærekontrakter med ungdom som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Dette tilskuddet utgjør nå kroner per lærling i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapningstid. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner per lærling For lærlinger over 21 år og for lærlinger som har fått pr mnd i hele læretiden oppfylt sin rett til videregående opplæring. Opplæringslovas forskrift

15 Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger over 21 år og lærlinger som har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, utbetales tilskudd etter søknad. For lærekontrakter og opplæringskontrakter gjelder følgende sats: kroner per lærling per måned ( kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. Generelt Det som bestemmer størrelsen på tilskuddet (tilskuddssats) er om lærlingen har ungdomsrett eller ikke. Når ungdom i aldersgruppen år har gjennomført 3 år videregående opplæring, har de brukt opp ungdomsretten sin. Tilskudd beregnes to ganger i året. Beregningen er basert på godkjente lærekontrakter per og Utbetaling skjer etterskuddsvis for hvert halvår, normalt i august og februar. Tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov. Bedrifter som tar inn lærlinger/ lærekandidater med særskilte behov for tilrettelagt opplæring kan via fylkeskommunen v/ fagopplæringsseksjonen søke staten om ekstraordinært tilskudd. Dette kan gjelde utgifter til: Ekstra personellressurser. Lønn til instruktør/ fagarbeider som underviser/ veileder lærlingen. Lønnsmidler til lærlingen. Deler av lønn i verdiskapningsdelen for lærlinger innenfor denne kategorien som er lite produktive Forbruk av materiell utover det vanlige. Dersom lærlingen forbruker materiale utover det vanlige under opplæringen, kan det søkes om å få dekket ekstrautgiftene bedriften blir påført. Tilskuddet blir basert på en skjønnsmessig vurdering av den enkeltes søknad. Tilrettelegging av fag- og svenneprøver. Tilskudd til ekstra utgifter ved tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av fag- og svenneprøver. Tilskuddet blir basert på en skjønnsmessig vurdering av den enkeltes søknad. Det kan bare søkes om ekstraordinært tilskudd for ett år om gangen. Mer informasjon om denne ordningen finnes på under tilskuddsordninger. 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Fylkeshuset, 3020 Drammen E-post: Fagopplæring Bodil Onsaker Berg - Seksjonsleder Leder av fagopplæringsseksjonen. Har driftsansvar, personalansvar og budsjettansvar i fagopplæringsseksjonen. Tlf: E-post; Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling for Kunnskapsløftet - kvalitetsutvikling. Instruktøropplæring. Redaktør for fagopplæringens internettsider. Tlf: E-post: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Liv B. Kristensen Lærekandidater. Saksbehandler for frisørfag og matfagene. Tlf: E-post: Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Ingvild Bellen Wear Saksbehandler for Helse og sosialfagene, institusjonskokk og aktivitør. Tlf: E-post; Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for lærefagene Teknikk og industriell produksjon, fagene kokk, servitør, resepsjon, logistikk og yrkessjåfør. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer), samt blomsterdekoratør. Sprengningssertifikat kl. A. Tlf: E-post: Olav F. Horne Saksbehandler for lærefagene fra Service og samferdsel (unntatt resepsjon, logistikk og yrkessjåfør). Internasjonalisering. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Tlf: E-post: Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: Tlf: E-post:

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene Fagopplæring Nyhetsbrev 2.07 Godkjenning av 4: lærebedriftene 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Sandra Pedersen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 3: 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 3: 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Merknader fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede(rlf) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/4816-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Søkere som pr 15.august står uten læreplass tilbakeføres til avgiverskolen.

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass?

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass? Vilje gir vekst Hvordan får jeg læreplass? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger Telefon 51 51 67 50 Resepsjon Haugesund

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer