Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08"

Transkript

1 Fagopplæring Nyhetsbrev : 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine Aaserud Hansen er første års lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Svendsrud Naturbarnehage, Røyse. Kristine og disse to små guttene ser ut til å trives bra sammen. Foto: Ingvild Bellen Wear

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Seksjonslederen har ordet Fagopplæring for framtida Ferske lærlinger er i gang med opplæring i tråd med Kunnskapsløftets læreplaner og flere lærlinger er i ferd med å avslutte sin læretid etter Reform94 sine læreplaner. På nytt er det rekord i antall inngåtte og løpende lærekontrakter. Og Buskerud er blant fylkeskommunene som får flest ungdommer gjennom videregående opplæring. Dette skal gi oss fagarbeidere for framtida. Rolf Jørn Karlsen og hans utvalg har nylig kommet med NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida. De har foreslått over 80 tiltak for å sikre at vi i Norge fortsatt har en fag- og yrkesopplæring for framtida. Et av forslagene er at staten tar initiativ overfor aktuelle parter for å vurdere å inngå en ny samfunnskontrakt om forpliktelser til å opprette læreplasser. NOU-en er på høring hos bl.a. bransje- og arbeidstakerorganisasjoner, med høringsfrist 27. januar Den skal følges opp i en stortingsmelding om kompetanse. Vi får håpe at mange av tiltakene blir fulgt opp gjennom prioriteringer i kompetansemeldingen, og at fag- og yrkesopplæringen kommer i fokus. Si din mening du også, slik at vi får en fagopplæring som gir oss kvalitet både på innhold og omfang! Men ta først for deg dette bladet... Bodil Onsaker Berg Seksjonsleder fagopplæring Nyhetsbrev Desember Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Godkjente lærebedrifter, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. God Jul! Grafisk design: Kolbjørn Holm AS - Opplag: Vi i fagopplæringsseksjonen takker alle våre forbindelser for samarbeidet i året som har gått!

3 Lærlingombud styrker fagopplæringen Mange bedrifter og offentlige virksomheter jobber godt og samvittighetsfullt med opplæring. Fagopplæring preges imidlertid av mange naturlige interessemotsetninger. Hovedformålet til private bedrifter er ikke først og fremst å drive opplæring, men å oppnå økonomisk vekst. I offentlige virksomheter stiller trusler om nyslipte sparekniver stadig nye krav til effektivitet. Ønsket om å drive god opplæring står i kontrast til hverdagens frykt for merarbeid. Det handler om prioriteringer. Ansvaret som følger med opplæring av lærlinger og lærekandidater skal være høyt prioritert. Det er det også, de fleste steder. Enkelte henvendelser til ombudet kan imidlertid tyde på det motsatte. Med så mange, på ulike måter, involverte i fagopplæringen er det åpenbart at noe går galt fra tid til annen. Som lærling og fersking i arbeidslivet er det ikke så lett å ta til orde mot arbeidsgiveren. Da er det godt det finnes et ombud som kan se til at alle lovmessige krav følges opp. Det daglige ansvaret for å prioritere opplæring ligger hvor ellers hos lærebedriften. En hektisk hverdag er ingen unnskyldning for å legge opplæring til side. Ifølge opplæringslovens 4-7 har lærebedriften et klart ansvar for å kvalitetssikre opplæringen. Hver lærebedrift skal ha én eller flere ansatte med ansvar for å se til at opplæringen holder mål. Slik kvalitetssikres bedriftens og den faglige lederens arbeid med å legge til rette for ansvarlig og god opplæring. Lærlingombudet er ikke ute etter å ta noen, men har en viktig oppgave med å ivareta lærlingenes rettsikkerhet. La oss samarbeide om god opplæring av fremtidens fagarbeidere. Magne Seierslund, Elev- og lærlingombud i Buskerud Foto; Espen Willersrud Lærekontrakt og arbeidsavtale Lærekontrakten/ opplæringskontrakten er gyldig når den er godkjent av fylkeskommunen. I de fleste tilfeller gjelder læreforholdet fra den datoen arbeidsforholdet i bedriften starter. Fagopplæringsseksjonen minner om at det skal opprettes en arbeidsavtale mellom bedrift og lærling i forbindelse med inngåelse av lærekontrakt (jfr. Opplæringslova 4-5). Arbeidsavtalen skal være i tråd med arbeidsmiljølovens 14-6, som inneholder minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen. Fagopplæringsseksjonen ber om at arbeidsavtalen følger vedlagt når lærekontrakten blir sendt oss for godkjenning! Les mer på: 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Dokumentasjon og vurdering Opplæringen skal dokumenteres og lærlinger og lærekandidater skal vurderes i forhold til målene i læreplanen. Lærebedriften har ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. Lærebedriften skal ha et kvalitetssystem som sikrer at lærebedriften ivaretar sine forpliktelser i henhold til opplæringslov og forskrifter. I dette inngår også dokumentasjon av opplæringen og vurdering av lærlingen. Læreplanene består av en rekke sentralt gitte kompetansemål, som det er fornuftig å bryte ned i konkrete delmål for det enkelte lærested. Dette er blant annet omtalt i vår kursrekke kalt Bedriftens ABC. Det er til nå ikke laget et helhetlig dokumentasjonssystem for fag- og yrkesopplæringen. Med blir.no tar vi et stort skritt på veien til et helhetlig system: blir.no - et system til hjelp Nå blir det lettere å være instruktør og veileder! Dokumentasjons- og vurderingssystemet blir.no utvikles som verktøy for å holde orden på kompetansemål, opplæring, dokumentasjon og vurdering av lærlinger. Lærebedriften har ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. Læreplanene består av en rekke sentralt gitte kompetansemål, som instruktøren/vei-lederen må bryte ned i konkrete delmål. Dokumentasjons- og vurderingssystemet gir deg tilgang til alle de sentrale kompetansemålene et verktøy for å lage delmål og plan for lærlingen et verktøy for å lage kjennetegn på måloppnåelse hjelp til å dokumentere at opplæring og vurdering er gitt (logg) «stordriftsfordeler» planene kan deles, dupliseres og modifiseres Dokumentasjon, vurdering og kommunikasjon - logg blir.no er et kommunikasjonsverktøy mellom instruktøren/veilederen og den enkelte lærling. Det er en erstatning og videreføring av de tidligere «opplæringsloggene». Systemet er internett-basert. Alle kunskapsløftets læreplaner ligger tilgjengelig i systemet. - Instruktør/faglig leder logger seg på med brukernavn og passord og henter opp en liste over lærlingene. Henter deretter opp den aktuelle læreplanen med kompetansemål, og lager en plan med konkrete mål for hver lærling - se Fig 1. Fig 1. 4

5 Fig 2. - Lærlingen logger seg på med sitt brukernavn og passord, henter opp sin plan og ser hva han/hun skal jobbe med dette året. For hvert mål som han/hun har fått opplæring i, vurderer lærlingen seg selv og legger til aktuell dokumentasjon. Instruktør/veileder kan deretter foreta sin vurdering og eventuelt godkjenne dokumentasjonen se Fig 2 Slik kommuniserer lærling og instruktør over Internett, og denne kommunikasjonen danner grunnlag for samtaler og videre opplæring. Intensjonen er at det skal være tidsbesparende og gjøre det lettere å gjennomføre opplæringen i henhold til sentrale mål. Om kompetansemål og måloppnåelse Kompetansemålene i læreplanen beskriver hva lærlingen skal kunne etter endt opplæring. Ved å lage et sett med kjennetegn på måloppnåelse til hvert enkelt kompetansemål i læreplanen, viser vi tydelig hva kompetansen vurderes opp mot. Lærlingene kan lettere forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem få tydelige tilbakemeldinger på arbeidet de gjør, og hva de kan gjøre for å forbedre det bli involvert i å bestemme hva som trengs for å få kompetanse på et høyere nivå Tilbud til alle bedrifter og opplæringskontor i fylket Dokumentasjons- og vurderingssystemet er bestilt av Buskerud fylkeskommune, men er utviklet av Pedlex Norsk Skoleinformasjon. Alle fylkets bedrifter og opplæringskontorer med lærlinger tilbys systemet fritt til bruk av fylkeskommunen. Utfyllende informasjon vil bli gitt. Systemet er allerede i utprøving. De videregående skolene skal bruke systemet i prosjekt til fordypning, dermed vil lærlingene være kjent med systemet når de starter sin læretid i bedriftene. Systemet kan selvsagt også brukes i programfagene hvis skolene ønsker det. Mange bedrifter har meldt sin interesse for å være med på uttesting. I første omgang skal noen bedrifter prøve systemet, men fra høsten 2009 vil alle bedrifter og lærlinger kunne bruke det. Målet er at flest mulig bedrifter og lærlinger etter hvert skal ta blir.no i bruk, og at det oppleves som effektiviserende, arbeidsbesparende, og motiverende - kort sagt et verktøy for bedre opplæring og dokumentasjon! 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Nye læreplaner Vi har tidligere informert bedriftene om at alle lærlinger som har tegnet lærekontrakt etter skal ha opplæring etter Kunnskapsløftets læreplaner, og at praksis- kandidater som har meldt seg opp etter blir vurdert etter Kunnskapsløftets læreplaner. Felles for våre kurs som har blitt gjennomført i 2008 er at de er relatert til Kunnskapsløftet og de nye læreplanene som nå er i bruk for opplæring i bedrift. Fagopplæringsseksjonen har valgt å fokusere på oppbyggingen av læreplanene, der kompetansemål er et sentralt begrep. Et kompetansemål er ofte sammensatt av flere arbeidsoppgaver, de er med andre ord komplekse og må gjerne brytes ned for å gi mening i forhold til den praktiske opplæringen i bedrift. Tilbakemeldingene vi har mottatt fra lærebedriftene som har deltatt på kurs i 2008 tyder på at en dialog omkring kompetansemål og dokumentasjon av opplæringen har gjort det lettere å håndtere lærlinger etter kunnskapsløftets læreplaner. Fagopplæringsseksjonen oppfordrer sterkt de bedrifter som ikke har deltatt på Bedriftens ABC, eller har instruktører som ikke har vært på noen av våre kurs tidligere, til å følge med på våre invitasjoner for Benytt muligheten som ligger der til å øke bedriftens kompetanse i forhold til håndteringen av lærlingordningen! Mange lærebedrifter har vært representert på fagopplæringsseksjonens kurs i løpet av Disse bildene viser frisører som deltar på Bedriftens ABC i Kongsberg vinteren -08. Foto: Ingunn Ek Pedersen 6

7 Kurs som har vært i 2008 Kurs som kommer i 2009! Året 2008 begynner å nærme seg slutten, og for oss som jobber med fagopplæring har det vært et begivenhetsrikt år med mange spennende utfordringer. Fagopplæringsseksjonen har avholdt en rekke kurs for lærebedriftene samtidig som en ny reform har begynt å sette sitt preg på opplæringen for lærlingene. Av kurs som er arrangert for lærebedriftene kan vi nevne: Bedriftens ABC: Et 3 timers kurs som tar sikte på å gi en innføring i Kunnskapsløftet og de nye læreplanene. Bedriftene jobber i grupper med sin egen læreplan og får en forståelse av læreplanens oppbygging. I 2008 ble det gjennomført 19 samlinger med om lag 250 deltakere! Fagopplæringsseksjonen har som målsetting å arrangere 4 samlinger i 2009, to på våren og to på høsten. Nærmere informasjon om tid og sted vil bli sendt til aktuelle bedrifter i god tid før kursdagene. De som ønsker å delta kan allerede nå sende en e-post til Instruktørkurs/Den gode veileder: Et dagskurs/halvdags kurs, tilrettelagt for instruktører og faglige ledere som har ansvar for opplæring av lærlinger. Kursene tar sikte på å veilede opplæringsansvarlige personer i forhold til håndteringen av lærlinger i bedriftene. I kurset Den gode veileder har vi et spesielt fokus på veiledningsbegrepet og hvordan dette kan brukes i praktiske opplæringssituasjoner. I 2008 ble det gjennomført 7 samlinger, noen av disse var fagspesifikke og innrettet mot bestemte bransjer. Når det gjelder gjennomføring av instruktørkurs for 2009 viser vi til våre nettsider på der oppdatert informasjon om tidspunkt og sted vil bli lagt ut på nyåret. Prøvenemndsskolering: Samlinger for medlemmene av prøvenemndene i Buskerud. Hovedfokuset på disse samlingene har vært å bli kjent med Kunnskapsløftet og de nye læreplanene. Fagopplæringsseksjonen er bevisst viktigheten av at lærebedriftene og prøvenemndene har en felles forståelse av Kunnskapsløftets læreplaner og jobber for at begge gruppene skal bli best mulig rustet til å møte endringene som de nye læreplanene fører med seg. I 2008 ble det gjennomført 4 samlinger der om lag 200 av de 280 prøvenemndsmedlemmene har deltatt. Fagopplæringsseksjonen vil gjennomføre en samling vinter/vår 2009 der de som ikke har deltatt blir invitert. I tillegg jobber fagopplæringsseksjonen for å kunne tilby fagvise samlinger for prøvenemndene. Temaer på disse samlingene vil trolig være knyttet opp mot læreplanens kompetansemål, utarbeidelse av vurderingskriterier og oppgaver til fag-/svenneprøvene. 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Spennende dager p Noen av våre beste yrkesutøvere i alderen år deltok i Yrkes-NM, som foregikk i dagene oktober i Stavanger Forum. Her konkurrerte de om beste plassering i 16 ulike fag innen bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og sosialfag, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon. Hensikten med yrkes-nm er å få økt fokus på fag- og yrkesutdanning. Det er World Skills Norway som organiserer det norske yrkeslandslaget - denne gangen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Vinnerne i Yrkes-NM får anledning til å delta i den internasjonale konkurransen World Skills Competiton som finner sted i Calgary, Canada i september I løpet av konkurransen skulle ca. 120 deltakere vise ferdigheter i faget sitt, og levere det ferdige resultatet innen en tidsfrist. Vi fikk på nært hold innblikk i de enkelte fag og hva som kreves av en god utøver. Mange interesserte deltakere og tidsbegrensningen gjorde sitt til at spenningen var stor blant de som deltok. Yrkes-NM -08 hadde opp mot besøkende. Fra Buskerud deltok 4 ungdommer: Fashion Kristine Schiager - 3. premie. I dette faget var det åtte som deltok i konkurransen. Bildet viser hennes arbeid - en flott aftenkjole. Kristine Schiager er lærling i kjole- og draktsyerfaget hos Gøj Tøy-Gøril Johansen i Drammen, som er tilknyttet opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag. Kristine er opprinnelig fra Oppland. Hun er forøvrig den eneste lærlingen i kjole- og draktsyerfaget i Buskerud! Foto: Merete Embredsen 8

9 å Yrkes-NM i Stavanger! Murer Håvard Engedahl - 2. premie blant fem deltakere. Her tar han et overblikk over sitt arbeid underveis i konkurransen. Til høyre ser vi dommerne mens de vurderer resultatet. Håvard Engedahl har vært lærling hos Murmestrene Fjeldheim & Knudsen i Drammen. Han avla svenneprøven i november -08. Rørlegger Håkon Halleby - 3. premie blant fem deltakere. Her ser vi han i siste fase av konkurransen. Han avla svenneprøven i august -08, etter å ha gjennomført læretiden hos Jensen Varme & Sanitær AS, Drammen. Denne bedriften er medlem i Opplæringskontoret for Bygg- håndverksfagene i Buskerud. Håkon Halleby er for tiden elev ved Fagskolen i Gjøvik. Utdanningsavdelingen i Buskerud gratulerer vinnerne! Billakkerer Fredrik Røed Meek gjorde det bra i konkurransen. Han begynte i lære høsten -08 hos Slemmestad Billakkering AS. Ingen medalje denne gangen, men om to år blir det nye muligheter! Foto: Sæbjørn Nærø - Ingvild Belden Wear Foto: Sæbjørn Nærø - Kari Knudsen Samtidig med Yrkes-NM var det også yrkesmesse i Stavanger Forum. Her ser vi noen av alle fagene som var representert på yrkesmessa 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Målet er ikke - Åssiden videregående skole har fått bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune til flere prosjekter med mål om å redusere frafallet fra videregående opplæring. Det største prosjektet tar tak i lærekandidatordningen, hvor det også er viktig å sørge for verdiskapning for bedriftene. Prosjektets varighet er fra Å redusere frafall gjennom å få flere elever over på planlagte løp mot grunnkompetanse er et satsningsområde og senest omtalt i den såkalte Karslenrapporten: Fagopplæring for framtida. En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt med sikte på opplæring i deler av læreplanen og den avsluttende kompetanseprøven er mindre omfattende enn ordinær fag- eller svenneprøve. Øvelse i vekstedet er en sentral del av opplæringen i Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Her får 2 elever ved Åssiden videregående skole veiledning av lærer Kjell Inge Lanto. 10 Foto: Håvard Sæbø

11 alltid fagbrev Vi fokuserer på at lærekandidaten skal være en reell verdiskaper for bedriften, understreker Tom Skjelderup, avdelingsleder ved teknikk og industriell produksjon. Elever i Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved Åssiden videregående skole. Foto: Håvard Sæbø Foto: Tine M. Olsen, elev medier og kommunikasjon ved Åssiden videregående skole Veiledning om muligheter innenfor lærekandidatordningen skal nå økes både overfor elever og foresatte. I tillegg skal bedrifter og opplæringskontor motiveres for å få virksomhetene til å ta inn flere lærekandidater. En undersøkelse i 231 bedrifter i Akershus i 2007 viste at hele 80 prosent av bedriftene trenger arbeidskraft med kompetanse på lavere nivå enn fag/svennebrev! Tre utdanningsprogram Målgruppen for prosjektet på Åssiden videregående skole er elever ved avdelinger for bygg- og anleggsteknikk, restaurant og matfag og teknikk og industriell produksjon. Prosjektet avgrenses i hovedsak til elever med individuell opplæringsplan (IOP), men omfatter også gråsoneelever. Det er ansatt tre prosjektledere i 30 prosent stilling: Jan Paulsen, Bygg- og anleggsteknikk: tlf: Ingeborg Beyer Olaussen, Restaurant og matfag: tlf: Rune Skustad, Teknikk og industriell produksjon: tlf Flere lærekandidater I Buskerud har det vært en stor økning av søkere til opplæringskontrakt. Fra 2007 til 2008 økte antall søkere til opplæringskontrakt med 40 %. Per 1. desember 2008 har vi 90 løpende opplæringskontrakter, og hittil har det vært lærekandidater i totalt 46 forskjellige fagområder. Dette viser at bedriftene i Buskerud er positive til å tegne kontrakt med ungdom som tar sikte på kompetanse på lavere nivå. Årsaken til at Buskerud har lykkes, har sin årsak i det tette samarbeidet mellom skole/ bedrift og fagopplæringsseksjonen. Gjennom prosjekt lærekandidat som er omtalt her, har vi tro på at enda flere bedrifter vil inngå opplæringskontrakt med en ungdom. Målet for oss alle må være at ungdom får en kompetanse som bedriftene har behov for og at de unge har en jobb å gå til etter endt opplæring! Les mer om prosjektet på 11

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.08 Internettjeneste for lærebedrifter! VIGO bedrift er nettstedet hvor bedrifter får oversikt over søkere til læreplass i egen bedrift. Oversikten viser søkere til de lærefagene bedriften er godkjent for, og det kan her registreres inn hvilke lærlinger som bedriften velger. Søkerne til læreplass kommer også opp med tidligere skolegang, karakterer og fravær. Fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen gir tilgang til en administrator til Web-tjenesten i bedriften. Denne administratoren kan videre gi lese eller registrering tilgang til andre ansatte under forutsetning av at disse er registrert i Fagopplæringsseksjonen sitt ansatt-register. Vi ber om å få oppgitt hvem som skal være administrator i din bedrift. Fagopplæringsseksjonen vil på bakgrunn av tilbakemelding på skjema nedenfor sende ut passord og brukermanual for web-tjenesten. På sikt vil nettstedet videreutvikles til å omfatte flere funksjoner. Klipp her Svar sendes Fagopplæringsseksjonen, Fylkeshuset, 3020 Drammen Navn på bedrift: Web administrator: Navn: Fødseslsnummer: E-post adresse: Funksjon i bedriften (faglig leder/daglig leder/ annet): Dato Tittel Underskrift 12

13 marianng Rekordmange ungdommer blir lærlinger i Buskerud! 866 søkere har fått læreplass i årets formidling. Det tilsvarer 70 % av alle som ønsker plass. Aldri har så mange fått læreplass i Buskerud som i år. Buskerud ligger helt i norgestoppen og er ett av de fylkene i landet hvor størst andel ungdommer får læreplass. På grunn av store ungdomskull de siste årene har det vært en utfordring å finne læreplass til alle søkere. Men framgangen i antall læreplasser de siste årene har vært stor. Vi gleder oss derfor over høyeste antall nye lærlinger i Buskerud noen sinne. Vi berømmer bedriftene i Buskerud som er positive til å ansette flere lærlinger! Behov for fremtidige fagarbeidere For at samfunnet skal få nye fagarbeidere er det vesentlig at ungdom slipper inn i arbeidslivet som lærlinger. Buskerud fylkeskommune forsøker å tilpasse dimensjoneringen av skoletilbudet i forhold til forventet behov for framtidige fagarbeidere og bedriftenes kapasitet til å lære opp. Imidlertid kan dette være en stor utfordring når næringslivet nå går vanskeligere tider i møte. Daglig er det nyheter om bransjer som sliter, som gjør oss bekymrede for at det kan bli færre læreplasser i Mange bransjer har brukt tid og ressurser på å få ungdom til å se muligheter i, og søke til sitt lærefag. Denne langsiktige jobbingen har gitt resultater. Ett eller flere år hvor ungdom erfarer at det ikke er læreplasser kan ødelegge dette arbeidet. Vi vil oppfordre bedriftene til å tenke langsiktig på rekrutteringen i sitt fag og se på muligheter til å ansette lærlinger også i vanskeligere økonomiske tider Antall formidlet siste 10 år,

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Tilskudd til lærebedrifter Lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen etter satser fastsatt av departementet. Fra og med 1. januar 2008 gjelder følgende satser: Basistilskudd I gis for lærlinger og lærekandidater som har rett til videregående opplæring. Basistilskudd I er nå kroner per lærling eller lærekandidat for ett år fulltids opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner i 24 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som følger hovedmodellen - dvs 1 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslova 3-3 tredje ledd kroner i 36 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som har 2 år opplæring og 1 år verdiskapning i bedrift. Opplæringslova 3-3 sjette ledd 1. punktum kroner i 48 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som får hele opplæringen i bedrift - dvs 3 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslovas forskrift For lærekontrakter med annen læretid i bedrift enn henholdsvis to, tre eller fire år, gjelder samme prinsipp som nevnt over. Basistilskudd gis kun for opplæringsdelen og ikke for verdiskapningsdelen. Det er altså opplæringsdelen i bedrift som avgjør hvor mye tilskudd som utbetales. På bakgrunn av læretidens lengde kan fylkeskommunen regne ut månedssats. Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som tegner lærekontrakt i fag som er definert som verneverdige, gir fylkeskommunen tilskudd som for lærlinger og lærekandidater for øvrig. I tillegg til basistilskudd I, gis et ekstra tilskudd med kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. Basistilskudd II gis til bedrifter for lærekontrakter inngått med lærlinger som har fylt 21 år, og for lærekontrakter med ungdom som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Dette tilskuddet utgjør nå kroner per lærling i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapningstid. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner per lærling For lærlinger over 21 år og for lærlinger som har fått pr mnd i hele læretiden oppfylt sin rett til videregående opplæring. Opplæringslovas forskrift

15 Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger over 21 år og lærlinger som har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, utbetales tilskudd etter søknad. For lærekontrakter og opplæringskontrakter gjelder følgende sats: kroner per lærling per måned ( kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. Generelt Det som bestemmer størrelsen på tilskuddet (tilskuddssats) er om lærlingen har ungdomsrett eller ikke. Når ungdom i aldersgruppen år har gjennomført 3 år videregående opplæring, har de brukt opp ungdomsretten sin. Tilskudd beregnes to ganger i året. Beregningen er basert på godkjente lærekontrakter per og Utbetaling skjer etterskuddsvis for hvert halvår, normalt i august og februar. Tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov. Bedrifter som tar inn lærlinger/ lærekandidater med særskilte behov for tilrettelagt opplæring kan via fylkeskommunen v/ fagopplæringsseksjonen søke staten om ekstraordinært tilskudd. Dette kan gjelde utgifter til: Ekstra personellressurser. Lønn til instruktør/ fagarbeider som underviser/ veileder lærlingen. Lønnsmidler til lærlingen. Deler av lønn i verdiskapningsdelen for lærlinger innenfor denne kategorien som er lite produktive Forbruk av materiell utover det vanlige. Dersom lærlingen forbruker materiale utover det vanlige under opplæringen, kan det søkes om å få dekket ekstrautgiftene bedriften blir påført. Tilskuddet blir basert på en skjønnsmessig vurdering av den enkeltes søknad. Tilrettelegging av fag- og svenneprøver. Tilskudd til ekstra utgifter ved tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av fag- og svenneprøver. Tilskuddet blir basert på en skjønnsmessig vurdering av den enkeltes søknad. Det kan bare søkes om ekstraordinært tilskudd for ett år om gangen. Mer informasjon om denne ordningen finnes på under tilskuddsordninger. 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Fylkeshuset, 3020 Drammen E-post: Fagopplæring Bodil Onsaker Berg - Seksjonsleder Leder av fagopplæringsseksjonen. Har driftsansvar, personalansvar og budsjettansvar i fagopplæringsseksjonen. Tlf: E-post; Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling for Kunnskapsløftet - kvalitetsutvikling. Instruktøropplæring. Redaktør for fagopplæringens internettsider. Tlf: E-post: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Liv B. Kristensen Lærekandidater. Saksbehandler for frisørfag og matfagene. Tlf: E-post: Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Ingvild Bellen Wear Saksbehandler for Helse og sosialfagene, institusjonskokk og aktivitør. Tlf: E-post; Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for lærefagene Teknikk og industriell produksjon, fagene kokk, servitør, resepsjon, logistikk og yrkessjåfør. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer), samt blomsterdekoratør. Sprengningssertifikat kl. A. Tlf: E-post: Olav F. Horne Saksbehandler for lærefagene fra Service og samferdsel (unntatt resepsjon, logistikk og yrkessjåfør). Internasjonalisering. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Tlf: E-post: Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: Tlf: E-post:

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.07 3: 4: 12: Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2006 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften!

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer