HUSEIERNES LANDSFORBUND Oppfølging av borgerlig boligpolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSEIERNES LANDSFORBUND Oppfølging av borgerlig boligpolitikk 2014-2017"

Transkript

1 HUSEIERNES LANDSFORBUND Oppfølging av borgerlig boligpolitikk Les regjeringens løfte til huseierne Dette ber Huseiernes Landsforbund regjeringen om å prioritere OKTOBER 2013

2 Sundvollen-plattformen fra Høyre og Fremskrittspartiet 1 Valgløftene fra alle fire borgerlige partier 2 Våre prioriteringer til ny regjering 3 Politisk fremdriftsplan : Prioritere de unge først : Viktige skattekutt for boligeiere : Forenkling og miljøtiltak : Eiendomsskatt og dokumentavgift 9 Ny regjering - nye muligheter Vi skal være en god vaktbikkje for boligpolitikken de neste 4 årene! Peter Batta Administrerende direktør

3 Sundvollen-plattformen fra Høyre og Fremskrittspartiet Norge har en sterk tradisjon for at folk eier sine egne boliger. Regjeringen vil ha som mål at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig. Det er fortsatt mange som møter store barrierer i boligmarkedet. Det er derfor en offentlig oppgave å føre en offensiv sosial boligpolitikk. Befolkningen i Norge øker raskt, særlig i de største byene. Det er derfor et stort behov for flere boliger i årene fremover. Regjeringen vil legge best mulig til rette for økt utbygging. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre boligbygging. Regjeringen vil sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven. Regjeringen vil gjøre det lettere for kommunene å åpne opp for økt boligbygging og vil gjøre det lettere for utbyggerne å bygge i takt med behovet. Regjeringen vil forenkle de tekniske byggeforskriftene i samarbeid med byggebransjen. Statlige myndigheters adgang til å fremme innsigelser som virker hemmende på boligregulering og lokal handlefrihet skal begrenses og innsigelsene samordnes bedre. Regjeringen vil Styrke eiendomsretten. Forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter. Forenkle kravene til utleieboliger. Etablere et permanent byggekostnadsprogram i samarbeid med bransjen. Bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private. Fjerne boplikten. Styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU). Sørge for gode rammebetingelser for boligbygging. Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. Gå igjennom byggeforskriftenes effekt når det gjelder pris og byggeaktivitet for de minste boligene. Sørge for en god og fleksibel bostøtteordning. Praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne. I tillegg står følgende relevante punkter i plattformen: Sørge for at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt ikke straffes økonomisk av staten for dette. Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen. Fjerne arveavgiften. Utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag. 1

4 Valgløftene fra alle fire borgerlige partier Nedenfor har vi samlet de viktigste løftene som de borgerlige partiene har stått sammen om gjennom valgkampen. Huseiernes Landsforbund samlet alle de borgerlige partier på trappen foran Stortinget 2. september og sikret denne viktige enigheten om fremtidens boligpolitikk. NY BOLIGPOLITIKK Dersom det blir regjeringsskifte ved valget i 2013 vil de ikke-sosialistiske partiene prioritere boligpolitikken, herunder bidra med støttetiltak til ungdom, førstegangsetablerere og andre svakstilte grupper. En ikke-sosialistisk regjering vil også skjerme hus og hjem som skatteobjekter. Alle de syv punktene er som følger: 1. Stimulere til bygging av flere boliger, herunder minst 2000 studentboliger i året. 2. Redusere bankenes egenkapitalkrav for å få boliglån. 3. Øke rammene betydelig for Boligsparing for ungdom (BSU). 4. Skjerme primærbolig for beskatning. 5. Effektivisere byggesaksbehandlingen, redusere antallet offentlige instanser som kan gi innsigelser ved byggesaker og redusere andre byråkratiske begrensninger som sinker boligbyggingen. Samarbeidsavtalen H, Frp, Krf og V Den 30. september lanserte de borgerlige en ny plattform for samarbeid. Det er flere gode intensjoner i samarbeidsavtalen til de fire borgerlige partiene, men det burde stått tydeligere at boligområdet skal prioriteres gjennom lavere egenkapitalkrav, forenklinger og andre tiltak for økt boligbygging. Utfallet av regjeringsforhandlingene mellom H og Frp inneholder noen flere svar på hvilken boligpolitikk vi kan vente oss fremover, jf. forrige side. HL tar det for gitt at enighetspunktene over blir gjennomført i løpet av stortingsperioden. På skattesiden er det tydeligere også i samarbeidsavtalen hva en borgerlig regjering ønsker å gjøre ved redusert formuesskatt, fjerning av arveavgiften, innføring av skattefradrag for ENØK-investeringer og utredning av et såkalt ROT-fradrag. Dette er viktige punkter som Huseiernes Landsforbund vil minne om før hvert eneste statsbudsjett. Vi mener punkt 4 tilsier at rentefradraget ikke endres, og at en ny form for boligskatt er uaktuelt for den nye regjeringen. 6. Legge til rette for fortetting rundt kollektivknutepunkt. 7. Tilpasse startlån og bostøtteordninger for svakstilte i boligmarkedet. 2

5 Huseiernes Landsforbunds viktigste prioriteringer til en borgerlig regjering En vaktbikkje for boligeierne Et stortingsvalg er gjennomført og Norge får en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Venstre og Kristelig Folkeparti skal gjennom en samarbeidsavtale bidra til en styringsdyktig regjering. Huseiernes Landsforbund vil følge opp at den nye regjeringen innfrir sine valgløfter. Statsbudsjettet legges frem 14. oktober fra den avtroppende regjeringen, og Stoltenberg varslet at regjeringen går av. Statsbudsjettet er laget av den rødgrønne regjeringen, men en ny borgerlig regjering kan gjøre viktige endringer i ukene fremover. Vi benytter derfor anledningen til å gi våre boligpolitiske prioriteringer for de neste fire årene. Huseiernes Landsforbund skal være en vaktbikkje for våre medlemmer i årene som kommer. En borgerlig regjering må vise en ny retning Fra felleserklæringen er det liten tvil om at partiene er enige om å reversere kravet om 15 prosent egenkapital og øke rammene for Boligsparing for ungdom (BSU). Huseiernes Landsforbund mener dette bør skje i forbindelse med fremleggelsen av tilleggsproposisjonen til Stortinget i starten av november. Fordelen er at tiltakene betyr mye, men koster regjeringen relativt lite. Vi vil at den nye regjeringen prioriterer de unge i sitt første budsjett! Det må også komme betydelige lettelser i arveavgiften og formuesskatten. Vi tar Høyre som største regjeringsparti på ordet når de sier at arveavgiften er fjernet innen 2 år! Fra venstre: Christian Dreyer (EFF), Christian Tybring-Gjedde (FRP), Hans Olav Syversen (Kristlig Folkeparti), Peter Batta (HL), Michael Tetzschner (Høyre), Ola Elvestuen (Venstre) Foto: Christian Mjelde 3

6 Politisk fremdriftsplan for Prioriter de unge først Redusere bankenes egenkapitalkrav for å få boliglån fra 15 til 10 prosent. Betydelige forbedringer i boligsparing for ungdom. Starte byggingen av minst 2000 studentboliger i året. Et utvalg for å utrede konkurransen i bankmarkedet. Gi kommunene ansvar for å kartlegge flom- og rasutsatte områder Viktige skattekutt for boligeiere Fjerning av arveavgiften. Betydelige reduksjoner i formuesskatten. Gjennomgang av bostøtteordningene. Endre ekspropriasjonserstatningsloven. Nedsette et utvalg for ny vann- og avløpslov. Forbedre skattereglene for utleie. Kan hukes av når tiltaket er gjennomført 4

7 Forenkling og miljøtiltak Endre rolle og oppgaver tilknyttet Fylkesmannen og innsigelsesretten. Samle forvaltningen av viktig lovverk for bolig i ett departement. Fjerne kommunal boplikt. Jordvernet mykes opp i storbyområdene. Innføring av skattefradrag for ENØK-investeringer. Lansere en ordning med tilbud om gratis energisjekk av boligbygg Eiendomsskatt og dokumentavgift Redusere dokumentavgiften ved å innføre bunnfradrag på 1,2 millioner kroner. Innføre et ROT-fradrag for boligeiere som kjøper byggtjenester tilknyttet egen bolig. Eiendomsskatten reduseres betydelig. Mvh Huseiernes landsforbund 5

8 2014: Prioritere de unge først Unge mennesker sliter med å få sin første bolig i Norge. Et høyt prisnivå på bolig, hindringer i form av nye regler og usikkerhet om forventet inntekt er noen forklaringer. Det er alltid vanskelig for en regjering å innfri sine konkrete valgløfter. Nettopp derfor samlet vi Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti foran Stortinget en uke før valgdagen. De syv punktene hvor alle er enige om en bedre boligpolitikk er det ingen vei utenom. Det er vanskeligst for de yngste å komme inn på boligmarkedet. Etterspørselen er høyest for de mindre leilighetene som flere grupper har råd til å kjøpe. Høy innvandring, eldebølge og kraftig boligprisvekst i og rundt storbyene gjør utfordringen ekstra vanskelig. Byggingen har ligget etter behovet over mange år. Gapet mellom tilbud og etterspørsel er fremdeles rundt regnet boenheter. Uheldig regelendring i 2011 Finanstilsynet endret på reglene for egenkapitalkrav ved boligkjøp i De oppjusterte kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent. Det gjorde det enda vanskeligere for mange førstegangskjøpere å sikre seg en bolig. Langt flere unge ble avhengige av bidrag fra foreldrene sine. Historien viser også at tapene på boliglån er svært begrenset i Norge. Huseiernes Landsforbund mener den første satsingen til regjeringen bør rette seg mot de unge på boligmarkedet. Prioriterte endringer i statsbudsjettet for 2014 Redusere bankenes egenkapitalkrav for å få boliglån fra 15 til 10 prosent. Proveny: Null. Øke rammene for BSU til kroner, øke sparebeløpet med skattefradrag i året til kroner og øke prosentsats fra 20 til 28 prosent. Proveny: 300 mill kr. Starte planlegging og bygging av minst 2000 studentboliger i året. Proveny: ca mill kroner. Støtte å nedsette et utvalg for å utrede konkurransen i bankmarkedet. Kommunene får ansvar for å kartlegge flom- og rasutsatte områder. Lederen i Aftenposten, Kravet om egenkapital på 15 prosent er innført for å begrense husholdningenes gjeldsbyrde, men konsekvensen er at personer med normal inntekt og god evne til å betjene lån, men uten egenkapital stenges ute fra boligmarkedet. Samtidig tjener disse for godt til å få hjelp fra Husbanken. Vi kan ikke ha det slik. 15-prosentsregelen praktiseres etter vårt syn for firkantet

9 2015: Viktige skattekutt for boligeiere I budsjettet for 2015 vil Huseiernes Landsforbund at arveavgiften fjernes og at formuesskatten trappes videre ned. Vi ønsker i tillegg en gjennomgang av bostøtteordningene og endringer i viktig regelverk for huseiere og utleiere. Det er først i statsbudsjettet for 2015 som fremlegges i oktober neste år at Solbergregjeringen kan legge frem en helhetlig borgerlig politikk. Her forventer Huseiernes Landsforbund at det kommer flere skattereduksjoner tilknyttet bolig. Ett svært viktig punkt blir fjerning av arveavgiften slik at boliger og fritidseiendommer kan komme nye generasjoner til gode uten statlig grådighet på skattesiden. I tillegg forventer vi en betydelig reduksjon i formuesskatten, feks. ved halvering av satsen fra 1,1 til 0,5 prosent og et bunnfradrag på minst 5 millioner kroner. Dette er nødvendig for innfrielse av Høyres skatteløfte med bunnfradrag på millioner kroner og halvert sats. HUSEIERNES LANDSFORBUNDS ØNSKER FOR FORBEDRINGER I 2015 Fjerning av arveavgiften innen 2015 slik de borgerlige har lovet velgerne. Proveny: ca millioner kr. Reduksjoner i formuesskatten ved halv sats og høyere bunnfradrag. Proveny: Usikkert, men et bunnfradrag på 5 millioner kroner har isolert sett proveny på 5,5-5,7 mrd kr. I tillegg til punktene over vil HL: Gjennomgang av bostøtteordningene. Endre ekspropriasjonserstatningsloven. Nedsette et utvalg for ny vann- og avløpslov. Endre begrepet leieverdi til areal i skattereglene for utleie. Andre saker HL jobber for betydelige kutt i eiendomsskatten i norske kommuner og på sikt fjerning. Vi ønsker også en gjennomgang av bostøtteordningene for å bidra til at vanskeligstilte grupper kan oppfylle drømmen om egen bolig

10 2016: Forenklinger og miljøtiltak Innen 2016 bør regjeringen ha ryddet opp i antallet innsigelser ved bygging av boliger og boligpolitikken samordnes i ett departement. Videre bør regjeringen ha innført et skattefradrag for ENØKinvesteringer i hjemmet og fjernet kommunal boplikt på boliger. Mange huseiere ønsker å foreta miljøvennlige valg tilknyttet sin egen bolig, og det forsterkes ved bruk av skatteincentiver. Det gjelder investeringer som sikrer lavere strømforbruk, bedre utnyttelse av miljøvennlige varmekilder eller kutt i evt. utslipp fra husholdningen. Det var tydelig gjennom valgkampen at de borgerlige partiene vil forenkle og stimulere boligbyggingen i Norge. Alle syv partier var enige om målsetningen på dette området. Huseiernes Landsforbund mener det viktigste blir å hindre alle innsigelser som kan komme fra fylkesmannen og Miljøverndepartementet. En borgerlig regjering er helt nødt til å få fart på boligbyggingen og sikre en mer effektiv utbygging der folk vil bo. Det blir viktig å samordne ansvaret for mest mulig regelverk tilknyttet bolig og bygging i ett departement. SKATTEFRADRAG FOR ENØK- TILTAK I PRIVATE HJEM Private husholdninger står for 68 prosent av energiforbruket i Norges bygningsmasse. Den enkelte boligeier bør derfor gis gode incentiver til å effektivisere energibruken i egen bolig gjennom å investere i energieffektiviseringstiltak. En undersøkelse utført av Sentio Research for Norsk Teknologi viste at 2 av 3 boligeiere som ikke hadde planlagt å gjennomføre strømsparingstiltak, uttaler at de ville ha satt i gang tiltak for å kutte strømforbruket dersom investeringene kunne trekkes fra på skatten. HUSEIERNES LANDSFORBUNDS ØNSKER FOR STATSBUDSJETTET 2016 Endre rolle og oppgaver tilknyttet Fylkesmannen slik at subjektive innsigelser ikke alene kan bremse for nødvendig boligbygging. Styrke samordning og forbedre boligpolitikken ved å samle forvaltningen av viktig lovverk for bolig og bygningspolitikken i ett departement. Jordvernet mykes opp i storbyområder: Jordvernet skal kun brukes der det har nasjonal betydning. Innføring av skattefradrag for ENØKinvesteringer i hjemmet i tråd med punkt 3 L i samarbeidsavtalen til de borgerlige partiene. Lansere en ordning med tilbud om gratis energisjekk av boligbygg

11 2017: Eiendomsskatt og dokumentavgift Huseiernes Landsforbund mener at Urettferdig Eiendomsskatt Verken eller Rettferdig Vet ikke dokumentavgiften eller flytteskatten på 2,5 prosent til staten ved boligkjøp er en ekstra avgift som er blitt dyrere og dyrere. Dokumentavgift Den har ikke lenger noe med betaling for utførte tjenester å gjøre. Problemet er at Formuesskatt statsbudsjettet får inn over 8 milliarder kroner årlig som betyr at den blir stadig Merverdiavgift vanskeligere å fjerne. Gevinst på aksjer Inntektsskatt 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sammen med Ipsos MMI har vi spurt det norske folk hva de mener om skatter og avgifter. Hvilke er mest urettferdige? Svaret som ble gitt i slutten av august er klart; skatt og avgift på bolig er mest urettferdig. Eiendomsskatten bør reduseres betydelig fremover. Videre bør det være handlingsrom for kutt i dokumentavgiften i form av et bunnfradrag og innføring av et ROT-fradrag for ombygging av egen bolig. Alle de borgerlige partiene var enig om at primærbolig bør skjermes som skatteobjekt. HL gir ikke opp kampen om å avvikle eiendomsskatten på sikt, og vil utfordre regjeringen til å flagge betydelige reduksjoner, senest i En borgerlig regjering med Høyre og Frp i spissen har stor støtte blant sine velgere til å redusere dokumentavgiften! Også velgere fra Venstre og Krf er motstandere av flytteskatten på 2,5 prosent for norske boligkjøpere. Huseiernes Landsforbund mener at innføringen av et bunnfradrag er en riktig start som kommer førstegangsetablerere mest til gode, siden de kjøper mindre bolig enn gjennomsnittet. Figuren under illustrerer hvordan dokumentavgiften påvirker sparebehovet til en familie som drømmer om egen bolig. Med en sparing på kroner i måneden tar det ett år å skaffe til veie de kroner som trengs for å betale dokumentavgift på en bolig til 4 millioner. Drøm: Egen bolig Pris: 4 mill.kr. Økt sparebehov: kr Dokumentavgift: Minstekrav til egenkapital:

12 INNFØRING AV SKATTEFRADRAG FOR OMBYGGING OG VEDLIKEHOLD AV BOLIG I samarbeidsavtalen til de borgerlige partiene står det følgende: Kampen mot svart arbeid forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten. ROT-fradraget i Sverige er et skattefradrag for reparation, ombyggnad og tillbyggnad av egen bolig. Fradraget er på 50 prosent av arbeidskostnaden inkludert moms. Mest aktuelt for boligeiere er ombygging og oppussing av bolig med årlig fradrag for utgifter opp til kroner per person. Fordeler med ROT-fradraget er: Mer rettferdig konkurranse: Et skattefradrag gjør det mindre attraktivt å kjøpe tjenester svart. Det gir likere konkurransevilkår mellom småbedrifter og useriøse aktører. Det betyr normalt bedre tjenester og høyere kvalitet til sluttkunden. Økte skatteinntekter: Økt etterspørsel etter hvite tjenester på bekostning av svarte tjenester gir økte skatteinntekter til staten. Dette finansierer deler av kostnaden ved skattefradraget. HUSEIERNES LANDSFORBUNDS ØNSKER FOR STATSBUDSJETTET I 2017 Innføre lettelser for boligkjøpere og særlig unge førstegangsetablerere i dokumentavgiften ved å gi fritak for avgiften opp til 1,2 millioner kroner. Proveny: Dokumentavgiften har proveny på 8 mrd kr. Bunnfradrag: ca 2,5 mrd kr. Lansere et ROT-fradrag for boligeiere som kjøper tjenester innen bygg og vedlikehold. Proveny: Ordningen kan tilpasses ved bla. maksgrense for beløp og skattesats. Eiendomsskatten reduseres betydelig. Foran i dokumentet er det listet opp de viktigste sakene vi som vaktbikkje for boligeierne skal holde øye med gjennom stortingsperioden. Det er selvsagt flere andre saker hvor Huseiernes Landsforbund vil melde standpunkter. Nedenfor følger et utvalg av politiske saker som Huseiernes Landsforbund mener er viktig og som står i vårt Arbeidsprogram: Offentlige kontrollinstanser og garantier som beskytter forbrukerne mot useriøse håndverkere i forbindelse med nybygg eller oppussing/ ombygging av bolig. Kysten må kunne brukes som attraktiv bo- og fritidsarena. Momsfritak for forretningsførsel i kooperasjonen oppheves. Tilgjengelighetskrav bare på 20 % av boliger. Mva på alle avgifter fjernes på eiendomsrelaterte tjenester. ENOVAs midler tilbakeføres til private husholdninger i form av støtte til ENØKtiltak Elavgiften avvikles

13 Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Forbundet har over medlemmer som tilbys juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. I tillegg har medlemmene tilgang på mange verdifulle rabattavtaler. Rapporten utgis i samarbeid med: NyAnalyse as forenkler - forklarer - samfunnet

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Når kredittkortet går varmt. Dyrt å utsette betalingen. Ingrid og Anders ble liggende etter. Tema: Oppussing. Bad og soverom i ett.

Når kredittkortet går varmt. Dyrt å utsette betalingen. Ingrid og Anders ble liggende etter. Tema: Oppussing. Bad og soverom i ett. 1 2014 kroner 49,- Ingrid og Anders ble liggende etter Dyrt å utsette betalingen Når kredittkortet går varmt Tema: Oppussing Bad og soverom i ett Nytt liv med heis Dugnad kan gi skatt Foto: Skeidar du

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet Stortinget v/ kommunal- og forvaltningskomiteen 0026 OSLO Oslo, 4. november 2008 Deres ref. Vår ref. Tore Johannesen 31-12272/TJ Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Nyckeltal för Norge 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3.4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal

Detaljer

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

Boligsparing for Ungdom

Boligsparing for Ungdom RAPPORT Boligsparing for Ungdom En vurdering av effekter på sparing og finansiell stabilitet MENON-PUBLIKASJON NR. 13/2012 April 2012 av Heidi Ulstein og Leo A. Grünfeld Dette notatet er skrevet på oppdrag

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20. President: Å got Valle

Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20. President: Å got Valle 24 4. des. Endr. i rettsgebyrloven (diff. av rettsgebyret) 2001 Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 6): 1. nnstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer