Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Norsk Fjørfelag Styreleder Jan Arne Broen, ordfører Jostein Ljones og Daglig leder Ylva Freed under årsmøtet. Foto: KFI Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag ble avholdt på Hotell Park Inn på Gardermoen 29. mai. Bernt Mikalsen ble enstemmig valgt som ny styreleder i NFL. Jan Arne Broen takket for seg etter 2 år som nestleder og de siste 3 år som styreleder. Halvor Braa trakk seg også tilbake etter 4 års innsats. Ole Petter Riis ble valgt som nytt styremedlem og Arne Braa ble valgt inn som 2. vara. Årsmøtet ble ledet av ordfører Jostein Ljones og var sammensatt av totalt 44 stemmeberettigede. Leders tale til årsmøtet Styreleder Jan Arne Broen oppsummere 2014 som nok et begivenhetsrikt år for norsk fjørfenæring, på lik linje med alle år han hadde vært styreleder i Norsk Fjørfelag. Talen er trykket i sin helhet på side Arbeidsplanen for Norsk Fjørfelag - og debatt Arbeidsplanen ble lagt frem av nestleder John Strømshoved. Tidligere år har arbeidsplanen vært delt i to deler, en del for styret i NFL og en egen del for administrasjonen. Styret og administrasjonen arbeider imidlertid så tett, og med de samme oppgavene parallelt, at fremstillingen ikke gjengir virkelighetsbildet i organisasjonen. Årets arbeidsplan er derfor slått sammen og gjelder som arbeidsplan for styret og administrasjonen samlet. Det kom flere innspill til endringer i arbeidsplanen når det ble åpnet for debatt. Hanne Guåker: Det bør satses på medietrening og debattrening og enkle budskap, som må gjentas, for å nå frem. Fjørfenæringa får ikke midler fra Innovasjon Norge (IN), men IN bør stimuleres til å komme med bidrag til miljøtiltak i fjørfeproduksjoner. Torill Møystad: NFL har en ambisiøs og omfattende arbeidsplan. Jeg ønsker spesielt å peke på virkemidler for produksjonsregulering. Broen har vært veldig på banen og vært i dialog med mange, og Bondelaget tok dette inn i Jordbruksforhandlingene- bra jobbet. Jeg vil oppfordre det nye styre å jobbe umiddelbart videre med dette. I tillegg mener jeg at punktet Arbeide for mer flyt av produsenter og/eller volum, etter aktørenes tilgang til markedet er et meget viktig punkt. Vi som produsent må ikke være bundet til den mottakeren vi har, men kunne forflytte oss. Ellers tar varemottakerne inn helt nye produsenter. Bernt Mikalsen: Vi bør videreutvikle hjemmesiden og fortsette å følge med og registrere hvor mange daglige brukere vi har. Med tanke på sosiale medier må vi være flinkere til å bruke Facebook og fortelle fortreffeligheten med egg, kalkun og kylling. Vi må alle spre info til våre venner og bruke hjemmesiden til NFL. Nils Steinsland: Fjørfelaget gjør en veldig bra jobb. De har fått på plass en god administrasjon og et realistisk opplegg rundt økonomi. Noe å være imponert over! Det er videre mange gode intensjoner i arbeidsplanene, men det er veldig mange punkter, og det må gjøres noen prioriteringer. Jeg er enig med Torill Møystad at mulighet for å regulere etablering er prioritet nummer en. Videre synes jeg NFL har vært gode mot media, fortsett med det og intensiver arbeidet mot media og arbeid for å få til produksjonskontroll. Jeg utfordret styret til å velge ut 3 punkter i arbeidsplanene som skal ha hovedfokus neste år. Arne Breivik støttet også forslaget om å lage en prioritert opplisting i arbeidsplanen. Ole Tala: Jeg bet meg merke i Broen sin årsmøtetale. Han nevnte noen poeng som jeg som kornprodusent likte å høre. Prioritering av kornøkonomien er veldig bra, men som du nevner er det en grense på hvor mye som kan legges på, det satte jeg veldig stor pris på at du påpeker. Med tanke på økonomien i egg og fjørfe må det reelle tallene på arbeidsmengden 8

2 i produksjonene bedre frem. Jeg er selv med i budsjettnemda sine tall, men det er vesentlig mer arbeid i en konsesjonsbesetning enn timer dersom en skal få til en god produksjon. Arbeidstimene er underestimert i tallmaterialet, og alle må være flinkere til å oppgi de reelle timene en bruker i produksjonen. Næringen har mange utfordringer som overproduksjon av egg og antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt som har hatt stort fokus. I denne situasjonene vi har hatt ønsker jeg å gi ros, for det har vært vist entusiasme og initiativ. Takk for det. Jeg håper dette fortsetter å prege Fjørfelaget fremover. Mye dreier seg om opplæring, voksenopplæringen som David Koht-Nordbye i sin tid brukte, og deltakelse i ulike fora er viktig. Norsk Fjørfelag må ha nok ressurser til å delta og kanskje mulighet til å delta og bidra enda mer videre. Jeg ønsker å gi ros til Jan Arne og alle han har samarbeidet med i NFL. Fortsett å demme opp for negativiteten vi opplever og fortsett å svare med entusiasme og initiativ, sa Tala. David Koht-Nordbye: Jeg støttet opp under Bernt Mikalsen sitt innspill til arbeidsplanen om mer aktivitet i sosiale medier. Hvor mange av dere her i salen er venner av Norsk Landbruk? Hvor mange av dere deltar i debatter der? De færreste gjør det, men det er viktig at vi er synlige og aktive, sa Koht-Nordbye og kom med et skriftlig innspill til arbeidsplanene i denne sammenheng. Styret i NFL bør være råtøffe og sette opp 3 prioriterte ting i arbeidspalen og tørre og prioritere hva som er viktig for NFL styret. Dette bør deretter kommuniseres i Fjørfe, på hjemmesiden og på Facebook. Ingenting som står i arbeidsplanen per i dag bør fjernes, men en bør være tydeligere på hva som skal prioriteres. Både daglig leder og styreleder har vært veldig gode til å takle media. Dere har levert godt mediehåndverk. Godt jobbet, roste David Koht-Nordbye. Nils Norhaug sluttet seg til det positive som var blitt sagt og gav ros til bladet Fjørfe og ønsket spesielt å takke styrelederen som slutter. Jeg synes Jan Arne har vært flink til å stå på! Han påpekte videre at under politikk i arbeidsplanen bør Arbeide for mer flyt av produsenter og/eller volum, etter aktørenes tilgang til markedet settes helt på topp. Han mente videre at det bør jobbes for at produsentene får tilbake den 50 øringen som Nortura tok, så lenge denne nedgangen ikke har gått til lavere pris til forbruker. I forhold til balansen på egg formidlet han at svenskene i 1984 benyttet klekkestopp for å få til balanse. Vi klarte også i sin tid å få Norske Eggsentraler og kyllingprodusentene til å slutte seg til en avtale og stoppet klekking av kyllinger i 4 uker, noe som reduserte antall egg med 1,4 mill. kg. Nå produserer vi ei høne som kun skal produsere i kort tid, og som vi førtidsslakter. Det er uhørt, mente Norhaug. Det kom inn tre skriftlige innspill til arbeidsplanen: 1: Hanne Guåker hadde innspill under Media : NFL skal jobbe med å styrke den interne kompetansen på debatteknikk og kommunikasjon i media. 2: Hanne Guåker hadde innspill under Fag/økonomi : Arbeide aktivt for å holde Innovasjon Norge oppdatert, og jobbe for støtteordninger for miljøtiltak i fjørfeproduksjonen. 3: David Koht-Nordbye hadde innspill under Media : Stimulerer medlemmer til å bli aktive på digitale medier og spre faktabasert informasjon om produksjonene. Arbeidsplanene ble enstemmig vedtatt med de tre skriftlige innspillene. Øvrige kommentarer og forslag tas til etterretning av styret. Arbeidsplanen gjengis i sin helhet i kommende nummer av Fjørfe. Innen den tid har det nye styret avviklet styremøte og foretatt prioriteringer av arbeidsoppgaver, og tilføyd vedtatte innspill til arbeidsplanen. Årsmelding 2014 Styreleder, Jan Arne Broen, la frem årsmeldingen for 2014 og tok en kort gjennomgang av hovedpunktene. Da alle har mottatt årsmeldingen, ble dette gjort i korte trekk. Årsmeldingen ble trykket i Fjørfe nr , som eget bilag, og kan leses i sin helhet der. Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 ble lagt frem av daglig leder, Ylva Freed. Resultatet for 2014 viser et underskudd i driftsregnskapet på kr ,- Etter finansposter er årsresultatet på kr ,- I 2014 har omsetningen vært kr ,- mer enn i fjor og skyldes i hovedsak økte inntekter av kontingenten. Annonseinntektene er kr ,- lavere enn i fjor har vært et unntaksår. NFL har hatt stor aktivitet, som involverer mange ulike aktører. Det har skjedd mye både innen kyllingproduksjonen og eggproduksjonen. Styreleder har f. eks. deltatt på langt flere møter og aktiviteter i 2014 enn tidligere år. Noen prosesser som har vært økonomisk krevende har vært ansettelser (annonsering, deltakelse på ansettelsesmøter, reiseregninger mv.), overtidsutbetalinger (i stor grad grunnet to ansettelsesprosesser), Nordic executive meeting (utgifter som kommer hvert 5 år) og ekstra lokallagsledermøte, da målet er å arrangere 2 pr år. Tilskuddet fra Landbruksdirektoratet ble redusert ytterligere i Premiefondet i Storebrand hadde en verdi på ,- per Ole Kraggerud presenterte revisjonsberetningen, på vegne av revisorene, og informerte om at opplysninger i årsmeldingen og regnskapet viser et riktig bilde av den finansielle situasjonen i Norsk Fjørfelag. Årsmøtedebatt Rune Haram ønsket som leder av EIK å takke for samarbeidet med Jan Arne Broen og NFL. De siste mnd. har vært krevende på eggsiden. I mitt over 20 års engasjement i næringen, så har jeg satt stor pris på det engasjementet og fokuset på muligheter som blir vist. Årsmøtet i Norsk Fjørfelag er den viktigste arenaen for debatt og diskusjon. Jeg håper disse års- 9

3 Deltakere under årsmøtet Foto: KFI møtedebattene blir prioritert for å forme rammebetingelse fremover, og at det blir avsatt en utvidet tidsramme for dette på årsmøtene. Norsk eggnæring trenger markedsregulering, men volummodellen mangler de rette virkemidler. Det burde vært tatt et historiesøk år bakover for å se alle virkemidler som har vært forsøkt for å håndtere eggsituasjonen, oppfordret Haram. Torill Møystad: Tusen takk til styrelederen som går av, og takk for samarbeidet vi hadde i EIK i sin tid. David Koth-Nordbye fikk startet med å få Fjørfelaget på banen og det gode arbeidet har Jan Arne fortsatt. Jeg ser frem til at Bernt fortsetter denne jobben. Makt til Fjørfelaget vil vi ha, og det klarer vi om vi samarbeider. Årsmøtefora er viktig, men det er altfor få som deltar og møter opp. Vi må alle ta ansvar for å få med oss flere i dette viktige fora. Jeg ønsker også å takke administrasjonen som jeg synes får til mye for lite midler. Takk for innsatsen. Live Johnsrud: Det er et punkt i årsmeldingen som omhandler personalet og likestilling. Administrasjonen består av tre kvinner og det er flott, men når man leser om lokallagsledere og styret forøvrig vil jeg ikke påstå det er likestilling. Mange av dere har drivende og dyktige kjerringer hjemme. Få de med i disse fora, oppfordret Johnsrud. Menn og kvinner er ulike og tenker ulikt og vi trenger forskjellene, da gjør vi en enda bedre jobb og får det beste ut av oss alle når vi har en god blanding av kjønn i diskusjonene. Dette var ment som et lite spark bak til alle om å engasjerer seg mer i det arbeidet som gjøres. Nils Steinsland: Tidspunkt for avvikling av årsmøte har vært diskutert før. Det er mange som ønsker å delta, men det passer ikke på denne tiden av året. Det bør finnes praktiske løsninger, slik at årsmøtet kan avvikles i slutten av februar. Det bør vurderes å legge dette til ukedager og ikke fra fredag til lørdag, grunnet bla. dårlige flyforbindelser på lørdag. Vil man ha mer makt til Fjørfelaget, så må fremmøtet på årsmøtet opp. Det er dessuten lagt opp til et godt fagprogram som fortjener langt bedre oppslutning. Signalet om å flytte årsmøtet bør vurders. Hans Arne Breivik: Takk for mye godt arbeid i året som har gått. Vi har også fått en ny daglig leder, som gjør det beste for norsk fjørfenæring. Det er et voldsomt godt engasjement i organisasjonen og det er viktig. Vi fjørfemedlemmene må sprer budskapet om viktigheten av årsmøtet. Årsmøtet bør brukes til flere ting, også oppsnakking av næringa, enda mer enn vi gjør per i dag. Vi har en unik norsk fjørfeproduksjon, og det må løftes opp ytterligere. Haram nevner historiedykk. I 20 av de siste 30 årene har det i lange perioder vært overproduksjon av egg. Det koster store summer i omsetningsavgift for førstisslakting. Kan vi tenke smartere? Her må det gjøres noen tiltak. Vi har en dyr produksjon i Norge og vi sløser med mat og ressurser når vi førtidsslakter en høne som kan produsere mye lengre. Er dette miljøriktig og bærekraftig? Vi må kunne se på endringer for å få til en mer bærekraftige produksjon i fremtiden! David Koth-Nordbye: Jeg sitter og ser på regnskapet til NFL. Organisasjonen går med underskuddet, men det er helt ok når pengene går til å jobbe for produsenten. Det koster å delta og pengene er brukt med fornuft. Jeg ønsker også å takke Bondelaget som i dag stiller med 2. nestleder, det viser at Bondelaget tar oss på alvor. Brita Skallerud husker nok når jeg kom feiende inn i lokalene til Norges Bondelag, som leder av Fjørfelaget. Det var nødvendig, og takk til Bondelaget som tok ansvar for å samle, slik at alle næringene er med i representantskapet. Det gir alle næringene innflytelse. Bernt Mikalsen: Det kommer mye skryt til styret. Det er vist til stor aktivitet. Jeg vil slutte meg til skryten som styret har fått og ikke minst til administrasjonen, Ylva og Karianne. Hanne Guåker: Jeg støttet opp under skryt til styret og administrasjonen. Jeg vil også rose daglig leder for initiativ til antibiotikaseminaret som har vært nå disse to dagene i forkant av års- og fagmøtet. Seminaret var et så godt tiltak. Det er uhyre viktig at næringa har kunnskap om dette temaet og kan formidle dette videre på en god måte. Veldig bra initiativ! Gro Howlid Aschenhoug: Jeg føler meg, som kyllingprodusent, forfulgt av media. Jeg kom på dette møtet fordi det stod om mediasituasjonen på fagprogrammet i morgen. Jeg har følt både mediasituasjonen generelt belastende, men også fordi jeg er kyllingprodusent ved siden av Skjeggestadbrua som også fikk mye oppmerksomhet. Jeg har opp- 10

4 Deltakere under årsmøtet Foto: KFI levd dette som personlig belastende. Media har trykket på meg som enkeltprodusent i begge sakene, noen som har vært svært ubehagelig. Jeg har oppfordret til og spurt om hjelp fra min varemottaker til å håndtere situasjonen, men føler ikke at de har engasjert seg eller tatt nevneverdig til motmæle. Jeg har savnet at ekspertisen har uttalt seg, men jeg føler at de har skygget unna når en har hatt behov for støtte og hjelp som produsent. Vi burde i langt større grad fått frem artikler og informasjon i mediene som var langt mer nyansert enn det som har vært til nå. Nils Steinsland: Når det gjelder overskuddssituasjonen på egg, så skjer det altfor lite. Vi burde engasjert oss mye mer, og nå. Vi kan ikke vente helt til september på at rapporten skal bli langt frem før vi gjør noe. Jan Arne Broen tok en kort oppsummering av debatten og tilføyde at kanskje Fjørfelaget skulle tatt over ansvaret for markedsregulering. Det er ikke realistisk, men det ville vært mer makt over til produsentene, sa han. Ylva Freed opplyste forsamlingen om pilotprosjektet Media og kommunikasjon, hvor et knippe kyllingprodusenter fikk skolering i mediehåndtering i vinter, som et svar på Howlid Aschenhoug sin frustrasjon over en vanskelig situasjon som kyllingprodusent, og hvordan møte media. Prosjektet er håpet utvidet til også å omfatte egg- og kalkunprodusenter på sikt. Se egen omtale i Fjørfe nr Media og kommunikasjon - et pilotprosjekt. Etter årsmøtedebatten ble arbeidsplanen, årsmelding og regnskap enstemmig godkjent. Innkomne saker Det var ingen innkomne saker til årsmøtet. Valg av tillitsvalgte Leder for valgkomiteen, Ola Gimse, leste opp valgkomiteens innstilling. Alle kandidatene ble valgt enstemmig ved akklamasjon. Bernt Mikalsen (egg/ Fjørfelaget Nord) ble valgt som ny styreleder. John Strømshoved (kylling/hedmark og Oppland) ble gjenvalgt som nestleder. Ole Henrik Lauritzen (kalkun/ Østfold og Akershus) ble gjenvalgt som styremedlem. Ole Petter Riis (kylling/trøndelag) ble valgt inn som nytt styremedlem. Styremedlem Marianne Storhaug Strøm (egg/rogaland) var ikke på valg. Som vararep. til styret ble i rekkefølge valgt: 1. Jarle Hole (kylling/rogaland) 2. Arne Brå (egg/trøndelag) Jostein Ljones (egg/fjørfelaget Vest) ble gjenvalgt som ordfører og Nils Steinsland (egg/rogaland) ble gjenvalgt som varaordfører. Sivert Moen (kylling/trøndelag) ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen for 3 år. For øvrig rykker Nils Petter Solberg (kylling/østfold og Akershus) opp som leder med funksjonstid på et år og Øyvind Hebnes (egg/rogaland) har 2 år igjen i valgkomiteen. Som vararepresentanter til valgkomiteen ble det i rekkefølge valgt: 1. Tor Henrik Viken (kylling/trøndelag) 2. Bente Nordanger (egg/sogn og Fjordane) Hans Martin Gran (kylling/vestfold) ble gjenvalgt som revisor sammen med Ole Kraggerud (kylling/ Østfold og Akershus). Vararevisor ble det gjenvalg på Oddmund Wiig (egg/rogaland). Godtgjørelse til tillitsvalgte 2016/2017 Valgkomiteen foreslo å videreføre godtgjørelse til tillitsvalgte: Styreleder kr ,- pr år. Nestleder kr ,- pr år. Valgkomiteen foreslo å videreføre satser for fraværsgodtgjørelse: Heldagsmøter over 6 timer, 2.000,- Møter inntil 6 timer, 1.000,- Telefonmøter videreføres på kr 500,- Etter at valgkomiteens forslag til godtgjørelser var lagt frem åpnet ordfører Jostein Ljones for debatt, men valgkomiteens forslag til satser for 2015 ble enstemmig vedtatt uten innspill. KL sin representant i styret Tor Rune Gudmestad er fortsatt representant for Kyllingprodusentenes Landslag i styret, med Therese Dahl, som vararepresentant. Kontingent for 2016 Styret foreslo en økning på 100,- i medlemsavgift, fra kr for 2015 til kr 2.600,- for Styrets forslag til kontingent ble enstemmig vedtatt. 11

5 Årsmøtet ble avsluttet med å takke Jan Arne Broen for innsatsen som styreleder og Halvor Braa for innsatsen som styremedlem. I tillegg ble Bernt Mikalsen og Arne Braa ønsket velkommen inn i styret. n Årsmøtet Trondheim mars Norsk Fjørfelag sitt årsmøte i 2016 legges til Trondheim og arrangert i samarbeid med Trøndelag Fjørfelag. Dato for fagmøte og årsmøtet er fastsatt til torsdag 3. mars og fredag 4. mars Hold av datoen allerede nå! Fagmøte i forkant av årsmøte I forkant av årsmøtet 29. mai ble det arrangert busstur til Nortura Hærland for informasjon og omvisning på det nye slakteriet. Dette blir omtalt i kommende nummer. Fagmøte 30. mai refereres på s Halvor Braa og Jan Arne Broen takkes av for sin mangeårige innsats i styret i NFL.Foto: KFI Norges Bondelag hilser Årsmøtet Dere har hatt et utfordrende år både for egg og kylling, innledet Brita Skallerud, som ønsket å gi ros for at fjørfenæringen er opptatt av å være del av landbruket som helhet. Tenk på videre at man er flinke til å bruke norsk korn og har bevisst holdning til dette. Hun påpekte også at næringen bør ha fokus på sitt miljøbidrag, og påpekte viktigheten av å ikke frikople produksjonen fra jordressursene. Hun trakk videre frem arbeidet med markedsbalanseringsordningen, som har vært en krevende prosess, og hvor aktører har veldig ulike meninger. Dette kommer til å prege rapporten, mente hun. Årets Jordbruksoppgjør benevner mange som et dårlig oppgjør. Hun trakk frem at vi tross alt fikk til store endringer i forhold til tilbudet som kom fra den blå/blå regjeringen. Vi har vært land og strand rundt og snakket om årets oppgjør, men det blir lite snakk om fjørfe. Spesifikt for deres næring så foreslo staten å fjerne distriktstilskuddet på fjørfekjøtt med 20 øre, og det forsvant. Imidlertid var det ønsket fjernet fra 2015, mens Bondelaget påpekte at forhandlingene gjelder for Dermed fikk vi gehør for at tilskuddet ikke forsvinner allerede nå. På distriktstilskudd på egg så protesterte vi og argumenterte for våre krav, slik at dette ble opprettholdt, med unntak av i Trøndelag. Flere har i årsmøtet i dag påpekt at det settes pris på at Norsk Fjørfelag sitter i representantskapet i Norges Bondelag og at alle produksjoner nå er samlet. Jeg vil også minne om at det ligger en forpliktelse i å sitte i representantskapet. I forhandlingene med staten er det en klar marsjordre som forhandlingsutvalget må følge og som trekker opp prioriteringene til forhandlingen som Brita Skallerud, Norges Bondelag, under sin hilsen til årsmøte i Norsk Fjørfelag. Foto: KFI er vedtatt av representantskapet. Da er det alvorlig at flere organisasjoner i etterkant har gått ut og kritisert arbeidet som blir gjort. Norges Bondelag forhandler for alle, og det kan ikke bare bli vinnere i et oppgjør. Forhandlingene gjøres etter fastsatte prioriteringer, så er det vårt ansvar å skru det hele sammen slik at vi samlet kommer noenlunde godt ut av det. Men alle kan ikke bli like fornøyd. Uenighetsdebattene bør tas internt, ellers kan det skade oss mer enn det gagner oss, og uansett må prioriteringene som representantskapet har bestemt i forkant, følges under forhandlingene. Dermed er det både fordeler, med forhandling for alle, men også ulemper fordi alle produksjoner ikke kan få første prioritet hvert år. Jeg vil avslutte med å påminne om at Norges Bondelag kun er en telefon unna, og vi ønsker å lytte til alle. Med det ønsker jeg næringen lykke til videre i den krevende situasjonen dere er i. Husk at alle må bidra til at alle er med videre! n 12

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver.

Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver. ÅRSMELDING 2015 GoudyolSt BT sort Trådfarge på brodering i nærheten av Varm grey 7c pms norsk Fjørfelag Til Brodering. Broderingskort ligger hos SA Firmagaver GoudyolSt BT Høydeformat, sort GoudyolSt BT

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Jordbruksforhandlingene Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2016- Innspill fra Norsk Fjørfelag NFL ønsker at markedsreguleringsordningen opprettholdes og at markedsregulator bør ha anledning til å bruke mer nyanserte og produksjonsregulerende

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes.

Følgende to representanter ble valgt til å underskrive protokollen; Henrik Hellesøy og Arthur Hagenes. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 22. MARS 2004, PÅ FIRST HOTEL MARITIM I BERGEN. Møtet ble åpnet kl. 19.10 av representantskapets ordfører, Inger Lise Skarstein. Ordføreren innledet med

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 34 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes. Anne Alvik, leder av hyttelaget,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014

Norsk Fjørfelag. Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 Norsk Fjørfelag Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 4.3-2014 Fjørfenæringen i Norge Fjørfenæringen i Norge er meget effektiv og representerer en vesentlig del av matproduksjonen og verdiskapningen

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA)

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Møtereferat fra årsmøtet. Sted: Møterom Ingedal i tidligere Skjeberg rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg Tid: Torsdag 18. Juni 2009, kl.: 18:30 Tilstede: Det

Detaljer

Undersøkelse blant produsentlagsledere og AUmedlemmer

Undersøkelse blant produsentlagsledere og AUmedlemmer Undersøkelse blant produsentlagsledere og AUmedlemmer i TINE Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av Questback i perioden 25. oktober til 4. november 2016 Invitasjon til å svare ble sendt ut til samtlige

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG

ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG INVITASJON TIL ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG laurdag 05.12.09 på Bryne Kro & Hotell 13.00 Årsmøte og val 13.30 Skal Rema 1000 pakka egga og slakta kyllingane våre? v/ Sveinung Svebestad, Styreleiar Nortura

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 30.04.2013 kl. 09:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli, leder Per Arne Brevik Johan Arne

Detaljer

Norsk Fjørfelag. Lokallagsledermøte

Norsk Fjørfelag. Lokallagsledermøte Norsk Fjørfelag Lokallagsledermøte Av Karianne Fuglerud Ingerø & Ylva Freed, NFL 1. desember avholdt Norsk Fjørfelag lokallagsledermøtet hos Jarle Hole, i møtefasiliteter tilknyttet storfefjøset på gården.

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat Metropolis 17. februar 2011 kl. 19:00 Tilstede: Totalt: 11 med stemmerett, 3 uten medlemsskap Hallvard Nygård Odd Eirik Svendsen (ikke medlem) Sebastian Litlere (ikke medlem) Steinar Urdal (ikke medlem)

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Jarenvatnet grunneierlag

Jarenvatnet grunneierlag Jarenvatnet grunneierlag Stiftet 15.06.2011 Protokoll fra årsmøte 2014 Årsmøtet ble avholdt på Gran Rådhus, møtesal Brandbukampen, Rådhuset, Jaren tirsdag 29. april kl. 19.30. Det var 15 fremmøtte medlemmer

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Protokoll Årsmøte i Travavl.no

Protokoll Årsmøte i Travavl.no Protokoll Årsmøte i Travavl.no Fredag 10. februar 2017 kl. 19.00 på Scandic Gardermoen. Tilstede 14 stemmeberettigede medlemmer. Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen til årsmøtet 2017 Saker: 1. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

1 Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v. RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG INNLEDNING Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt,

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer