RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER"

Transkript

1 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik Retningslinjene gjelder mastergradsoppgaver og studentoppgaver på bachelornivå som har et omfang på minimum 15 studiepoeng. I den grad det er hensiktsmessig kan retningslinjene også brukes for andre studentarbeider. Det enkelte studie/avdeling kan ha utfyllende retningslinjer i forhold til disse allmenne retningslinjene. INNHOLD Forskningsetikk... 1 Innledning... 1 Vitenskapelig uredelighet... 1 Nasjonale forskningsetiske retningslinjer... 2 Høgskolen i Gjøviks personvernombud for forskning... 2 Tilleggsregler for helsefaglig forskning... 2 Nyttige forskningsetiske dokumenter... 2 Kildebruk... 3 Henvisninger i teksten og sitering... 3 Klausulering... 3 Klausulering grunnet lovpålagt taushetsplikt... 3 Klausulering av andre grunner enn lovpålagt taushetsplikt... 4 Innlevering av større studentoppgaver... 4 Publisering av oppgaver... 4 Avtale om publisering... 5 Formelle krav til oppgaven... 5 Struktur... 6 Vedlegg 1: Klausulering av oppgave som inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushet... 7 Vedlegg 2: Klausulering av oppgave av andre grunner enn lovbestemt taushetsplikt... 7 Vedlegg 3: Avtale om delvis overdragelse av opphavsrett... 7 FORSKNINGSETIKK INNLEDNING Det er et mål at høgskolens studenter skal utvikle endrings- og utviklingskompetanse gjennom studiene. Arbeidet med større selvstendige prosjekter skal bidra til dette og til målet om å oppøve et kritisk og reflekterende forhold til faglig viten og informasjon. «Begrepet forskningsetikk viser til et mangfoldig sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet» (Nasjonale etiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora 2006:5). Noen verdier og normer er felles for alle vitenskapene, og noen er spesifikke for enkeltvitenskaper. Disse retningslinjene er generelle. Hvert mastergradsstudium har i tillegg en egen innføring i forskningsetikk. VITENSKAPELIG UREDELIGHET I 2006 vedtok Stortinget Forskningsetikkloven. I denne loven defineres «vitenskapelig uredelighet» som «forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning». For å forebygge

2 2 vitenskapelig uredelighet skal det blant annet arbeides med forskningsetikk. Høgskolen v/studie- og forskningsdirektøren skal videre utarbeide rutiner for varsling av mistanke om vitenskapelig uredelighet. Denne rutinen vil bli tilgjengelig i Kvalitetssystemet (KS). Både studenter og ansatte kan varsle om slike mistanker. NASJONALE FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FoU-arbeider ved Høgskolen i Gjøvik skal skje i henhold til lov og anerkjente etiske normer slik disse formuleres av de nasjonalt oppnevnte rådene for forskningsetikk, se Den enkelte faglige ansatte og studenter skal bygge eget FoU-arbeid på de nasjonale retningslinjene. Mastergradsstudenter får veiledning om hva som er aktuelt for deres arbeid, av sin oppnevnte veileder. HØGSKOLEN I GJØVIKS PERSONVERNOMBUD FOR FORSKNING Høgskolen har oppnevnt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste som sitt personvernombud for forskning. Alle forsknings- og student-fou-prosjekter som innebærer elektronisk behandling av personopplysninger og/eller manuell behandling av sensitive personopplysninger skal meldes, Studie- og forskningsdirektøren utpeker HIGs kontaktperson mot NSD. TILLEGGSREGLER FOR HELSEFAGLIG FORSKNING For helsefaglig forskning gjelder egne regler i tillegg til reglene om bruk av personvernombudet. Slike prosjekter skal også vurderes av de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk. Prosjekter ved Høgskolen i Gjøvik behandles av REK Øst, se NYTTIGE FORSKNINGSETISKE DOKUMENTER På finnes: Retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora Helsinkideklarasjonen (medisinsk forskning) Inklusjon av kvinner i medisinsk forskning Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning Vancouver-konvensjonen (utarbeidet for medisinsk forskning, men aktuell for all publisering av forskningsresultater) Forskningsetiske retningslinjer for internettforskning Etiske retningslinjer ved oppdragsforskning Forskningsetisk sjekkliste Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskapelig og teknologisk forskning På finnes: Informasjon om personopplysningsloven med forskrift, helseregisterloven Datatilsynets veileder til forskere Informasjon om når forskningsprosjekter og studentprosjekter må meldes til personvernombudet Meldeskjemaet med veiledning Database over forsknings- og studentprosjekter som er vurdert av NSD

3 3 KILDEBRUK I forskningsarbeid er det behov for å referere til hva andre har skrevet eller sagt. Ett kvalitetskjennetegn ved god forskning er at den bygger på god henvisningsskikk. Det stilles strenge krav om etterrettelige og eksplisitte henvisninger til de kildene man bygger på i sitt arbeid. I forbindelse med mastergradsoppgaven (og andre større studentarbeider) forventes det at studentene lærer seg fagområdets formelle system for å håndtere slike referanser. Det skal være tydelig hvilke kilder en framstilling bygger på. Henvisninger til andres arbeider brukes også for å dokumentere at studenten har satt seg inn i emnet, og i det som tidligere er skrevet om det. Måten det henvises til kildene på i den løpende teksten og i litteraturlista må følge den etablerte standarden innenfor det aktuelle vitenskapsområdet. Dette er viktig fordi andre skal kunne finne tilbake til kildene det vises til. Veiledning om slike standarder gis som en del av fagstudiet, både fra veileder og fra biblioteket. Mastergradsstudenter anbefales å benytte referansehåndteringsprogrammer som BibTex, EndNote eller tilsvarende. HENVISNINGER I TEKSTEN OG SITERING Henvisning betyr at det i den løpende teksten vises til en kilde. Dette kan gjøres på ulike måter. Ved IMT benyttes standarden med nummerreferanse (Vancouver) mens HOS bruker standarden med forfatter-årreferanse (Harvard). TØL benytter både nummerreferanse (Vancouver) og forfatter-år-referanse (Harvard). Mer utfyllende regler for henvisnings- og siteringspraksiser fås av faglærerne og på bibliotekets hjemmesider. SPESIELT OM FORFATTER-ÅR-REFERANSE (HARVARD) Ved direkte sitat, skal henvisningen alltid inneholde sidetallet (for eksempel (Konsmo 1995, s. 98) ). Ved bruk av indirekte sitat (parafrase) må teksten være tilstrekkelig forskjellig fra kilden slik at plagiatbeskyldninger unngås. Kortere sitater (dvs. sitater som går over mindre enn to linjer) skal markeres med anførselstegn og inngå i den løpende teksten. Lengre sitater skal stå med marginnrykk og uten slike tegn. KLAUSULERING Dersom oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt, skal den klausuleres. I tillegg kan studenten, etter nærmere begrunnelse, be om en tidsbegrenset klausulering av andre grunner enn lovpålagt taushetsplikt. KLAUSULERING GRUNNET LOVPÅLAGT TAUSHETSPLIKT Opplysninger i master- og bacheloroppgaver som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (jf. forvaltningsloven (fvl.) 13), skal klausulbelegges og oppbevares i et lukket arkiv på høgskolen. Lovbestemt taushetsplikt foreligger blant annet der oppgaven inneholder: 1. opplysninger om noens personlige forhold 1 2. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 1 Taushetsplikt etter fvl. 13 er ikke til hinder for at opplysningene kan brukes dersom ingen berettiget interesse tilsier at de skal unntas offentlighet, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder (jf. fvl. 13a, pkt. 3)

4 4 3. opplysninger undergitt taushetsplikt som studenten får fra et forvaltningsorgan, 4. opplysninger som er mottatt fra private under taushetsløfte i forbindelse med studie-/forskningsarbeidet, og 5. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med studenten. Oppgaver som er underlagt klausulering fordi de inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, skal det ikke gis innsyn i uten etter spesiell tillatelse, og de kan heller ikke lånes ut. Den som etterspør denne type oppgaver er selv pliktig å innhente alle nødvendige fullmakter. Skjema for klausulering grunnet lovpålagt taushetsplikt følger vedlagt (vedlegg 1). KLAUSULERING AV ANDRE GRUNNER ENN LOVPÅLAGT TAUSHETSPLIKT Master- og bacheloroppgaver som ikke inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt kan også klausulbelegges. Slik klausulering kan for eksempel benyttes for å beskytte eget materiale dersom studenten ønsker å arbeide videre med stoffet i mastergradsstudier, doktorgradsstudier eller annen utgivelse. Dersom denne adgangen til klausulering benyttes, må varighet og begrunnelse angis. Klausuleringen innvilges etter anbefaling fra studentens faglige veileder. Varigheten av klausuleringen for oppgaver uten opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, begrenses ved HIG til maksimum 5 år. Oppgaven kan overflyttes fra et lukket arkiv til biblioteket når klausuleringsperioden utløper. Biblioteket vil med hjemmel i åndsverksloven 27, jf. offentlighetsloven 2 og 6 nr. 6, kunne innvilge studenter og forskere innsyn i oppgaven. Dette forutsetter imidlertid at vedkommende som får innsyn forplikter seg til ikke å sitere fra oppgaven i egne arbeider. Skjema for klausulering av andre grunne enn lovpålagt taushetsplikt følger vedlagt (vedlegg 2) INNLEVERING AV STØRRE STUDENTOPPGAVER Den enkelte avdeling fastsetter frister for innlevering av bachelor- og mastergradsoppgaver. Hovedregelen er at alle oppgaver skal innleveres elektronisk via Fronter eller tilsvarende i form av en pdf-fil. Pdf-filen skal være søkbar. Høgskolen vil ivareta opptrykk i den grad det er nødvendig for sensur. Høgskolen vil også ivareta arkivering etter gjeldende retningslinjer. Alle masteroppgaver som ikke er klausulert og hvor forfatteren(e) har gitt samtykke, kan gjøres tilgjengelig via høgskolens institusjonelle arkiv HIGIA. Bacheloroppgaver som ikke er klausulert og hvor forfatteren(e) har gitt sitt samtykke til publisering, kan gjøres tilgjengelig via høgskolens institusjonelle arkiv HIGIA hvis de har skriftlig karakter A, B eller C. Tilgjengeliggjøring i HIGIA forutsetter avtale om delvis overdragelse av opphavsrett, se Avtale om publisering nedenfor. Bachelor- og masteroppgaver som tilfredsstiller kravene nevnt ovenfor blir gjort tilgjengelig i HIGIA så fort de er formelt godkjent av sensor. Biblioteket får tilgang til de nødvendige filene i Fronter eller tilsvarende etter at endelig sensur har falt. PUBLISERING AV OPPGAVER Publisering av resultater er et viktig prinsipp for all forskning. Derfor er alle masteroppgaver ved HIG offentlig tilgjengelige, dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. Student eller høgskole har muligheter for å klausulere skriftlig studentarbeid som for eksempel kan skade en tredjepart om rapporten ble offentlig

5 5 tilgjengelig, selv ved forsøk på å anonymisere innholdet. Et annet spesielt tilfelle kan være en utsettelse av offentliggjøring på grunn av kommersialiseringshensyn. Studenter kan reservere seg mot publisering, jf. åndsverksloven bestemmelser. Høgskolen ønsker aktivt å bidra til å formidle resultatene fra mastergradsoppgavene til forskersamfunnet og til allmennheten gjennom sitt elektroniske, åpne arkiv HIGIA (se innlevering av masteroppgaver ovenfor) og oppfordrer derfor alle mastergradsstudenter til å publisere arbeidet sitt i dette arkivet. Hvis studenter skriver artikler, bøker, kronikker eller intervjues av massemedia på basis av en oppgave som er skrevet ved Høgskolen i Gjøvik, skal det opplyses at arbeidet bygger på et arbeid fra HIG. AVTALE OM PUBLISERING Åndsverksloven sier at «Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.» (åvl. 1). I praksis innebærer dette at det er kun den eller de som har bidratt i vesentlig grad til den konkrete utformingen av et litterært verk som har rettigheter til det. Opphavsretten innebærer enerett til verket ved fremstilling av eksemplarer og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (økonomiske rettigheter) (åvl. 2), samt retten til å bli navngitt og korrekt sitert som forfatter (ideelle rettigheter) (åvl. 3). For at HIG skal kunne gjøre mastergradsoppgaver og større studentoppgaver tilgjengelige for allmennheten må det inngås en avtale mellom Høgskolen i Gjøvik v/høgskolebiblioteket og student(ene) om delvis overdragelse av opphavsrett. Inntil avtalen kan inngås elektronisk, er studentene ansvarlige for å levere utfylt avtale om delvis overdragelse av opphavsrett i 2 eksemplarer. Høgskolebiblioteket signerer for Høgskolen og returnerer studentens kopi elektronisk til førsteforfatter. Skjema for avtale om delvis overdragelse av opphavsrett følger vedlagt (vedlegg 3). FORMELLE KRAV TIL OPPGAVEN Hvis avdelingene ikke har egne retningslinjer for format, fonttype etc. skal de formelle kravene gjengitt nedenfor gjelde for større studentarbeider ved HIG. Venstremarg: 2,5 cm Høyremarg: 2,5 cm Linjeavstand: 1,5 Skrifttype: Times New Roman eller Calibri Skriftstørrelse: 12 (i løpende tekst) Sidenummerering: Sidetallet regnes fra og med forsiden til og med litteraturlisten. Sidetallet skal ikke vises på forsiden. Avsnitt: Avsnitt angis systematisk ved å benytte et ekstra linjeskift. Overskrifter: Overskriftsstrukturen i oppgaven må synliggjøres. Dersom du benytter Microsoft Word, bruk stilene (Overskrift 1, overskrift 2 osv.) I tillegg kan strukturen synliggjøres ytterligere ved å benytte tallinndeling på overskriftene. For eksempel: Overskrift av 1. nivå er kapittelnavn (Overskrift 1, dvs: 1, 2, 3 osv.) Overskrift av 2. nivå er hovedpunkter innenfor et kapittel (Overskrift 2, dvs. 1.1, 1.2, 1.3 osv.) Overskrift av 3. nivå er underpunkter innenfor hovedpunkter (Overskrift 3, dvs , 1.1.2, osv.)

6 6 STRUKTUR Forside: Høgskolens mal 2 anbefales brukt. Forsiden skal gi opplysninger om: Oppgavens tittel. Sørg for at den er presis og dekkende. Kandidatens navn eller eventuelt kandidatnummer Høgskolens, avdelingens og studiets navn Type skriftlig arbeid (mastergradsoppgave, bacheloroppgave o.a.) Semester og år for innlevering Sammendrag: Oppgaven skal ha sammendrag på norsk og engelsk hvis oppgaven er skrevet på norsk. Er oppgaven skrevet på norsk, kommer det norske sammendraget først. Er oppgaven skrevet på norsk skal engelske tittel fremkomme i sammendraget. Sammendragene skal føres opp i innholdsfortegnelsen. Er oppgaven skrevet på engelsk, kommer det engelske sammendraget først. Eventuelt forord: Eventuelle eksterne samarbeidspartnere nevnes her med omtale av samarbeidets art og omfang. Innholdsfortegnelse: Oppgaven skal ha en innholdsfortegnelse. Nederst på innholdsfortegnelsen oppføres antall ord i oppgaveteksten. Vedlegg telles ikke med. Tabell- og En oversikt over tabeller med nummer og tittel kan eventuelt plasseres etter figuroversikt: innholdsoversikten. Tilsvarende gjelder for oversikt over figurer etc. Oppgavens kapitler: Hvert kapittel begynner på ny side og med overskrift av 1. nivå. Sørg for at overskriftene er korte, presise og dekkende. Litteraturliste: Oppgaven skal ha litteraturliste. Litteraturlista skal følge en godkjent standard innen det aktuelle fagområdet. Ved IMT og TØL skal henvisningene i rapportteksten normalt gis som «nummerreferanse» (Vancouver), og tilsvarende tall brukes sammen med de bibliografiske opplysningene i litteraturlisten. Avvik kan forekomme, og faglig veileder vil kunne gi riktig informasjon. Ved HOS skal referansene gis som «forfatter-år-referanse» (Harvard), og med alfabetisk oppføring av referansene i litteraturlista. Vedlegg: Hvert vedlegg nummereres. Vedlegg som har flere sider, skal sidenummereres. Vedleggene skal føres opp i innholdsoversikten. 2 Mal for forside og sammendrag kan lastes ned fra:

7 7 VEDLEGG 1: KLAUSULERING AV OPPGAVE SOM INNEHOLDER OPPLYSNINGER SOM ER UNDERGITT LOVBESTEMT TAUSHET VEDLEGG 2: KLAUSULERING AV OPPGAVE AV ANDRE GRUNNER ENN LOVBESTEMT TAUSHETSPLIKT VEDLEGG 3: AVTALE OM DELVIS OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT

8 VEDLEGG 1 Leveres senest 2 uker før oppgaveinnleveringen hvis aktuelt Høgskolen i Gjøvik KLAUSULERING AV OPPGAVE SOM INNEHOLDER OPPLYSNINGER SOM ER UNDERGITT LOVBESTEMT TAUSHETSPLIKT Det vises til 4-6 i Lov om universiteter og høgskoler, samt forvaltningsloven (fvl.) 13. AVTALE INNGÅTT MELLOM HØGSKOLEN I GJØVIK OG STUDENT FØDT Studentnummer: Studieprogram: Master- og bacheloroppgaver som inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt skal det ikke gis innsyn i, og de kan heller ikke lånes ut. Oppgaven skal derfor oppbevares i et lukket arkiv på biblioteket. Lovbestemt taushetsplikt (jf. forvaltningsloven (fvl.) 13) foreligger blant annet der oppgaven inneholder: 1) opplysninger om noens personlige forhold* 2) opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 3) opplysninger undergitt taushetsplikt som studenten får fra et forvaltningsorgan, 4) opplysninger som er mottatt fra private under taushetsløfte i forbindelse med studie-/forskningsarbeidet, og 5) opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med studenten. * Taushetsplikt etter fvl. 13 er ikke til hinder for at opplysningene kan brukes dersom ingen berettiget interesse tilsier at de skal unntas offentlighet, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder (jf. fvl. 13a, pkt. 3). Oppgavens tittel: - er undergitt lovbestemt taushetsplikt fordi den inneholder opplysninger som nevnt i punkt nr.: Adresse: Telefon: E-post: Faglig veileder: Avdeling: Jeg tilrår at oppgaven klausuleres Sted: Veileders underskrift: Dato: Følgende institusjon forvalter materialet og vurderer eventuelle begjæringer om innsyn i oppgaven: Institusjon: Kontaktperson: Postadresse: Telefon/e-post: Oppgaven og skjema er innlevert (sted) (dato) studentens underskrift for Høgskolen i Gjøvik stempel og underskrift 12/2006

9 VEDLEGG 2 Leveres senest 2 uker før oppgaveinnleveringen Høgskolen i Gjøvik KLAUSULERING AV OPPGAVE AV ANDRE GRUNNER ENN LOVBESTEMT TAUSHETSPLIKT Det vises til 4-6 i Lov om universiteter og høgskoler, samt forvaltningsloven (fvl.) 13. AVTALE INNGÅTT MELLOM HØGSKOLEN I GJØVIK OG STUDENT FØDT Studentnummer: Studieprogram: Der master- eller bacheloroppgaver ikke inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, kan Høgskolen i Gjøvik med hjemmel i åndsverksloven 27, jf. offentlighetsloven 2 og 6 nr. 6, gi forskere og studenter innsyn i oppgaven, men uten at disse kan sitere fra oppgaven. Studenten kan reservere seg mot at oppgaven lånes ut til andre enn forskere og studenter. Dersom denne adgangen til klausulering benyttes, må varighet og begrunnelse angis fra studentens side. Oppgaven vil da bli oppbevart i et lukket arkiv i den oppgitte perioden. Jeg reserverer meg herved mot utlån til andre enn forskere og studenter. Oppgavens tittel: Adresse: Telefon: E-post: Faglig veileder: Fagavdeling: Jeg tilrår at oppgaven klausuleres Sted: Veileders underskrift: Dato: Maksimumstid for denne type klausulering er 5 fem år. Klausuleringen gjelder for år og settes på grunn av: Oppgaven og skjema er innlevert (sted) (dato) studentens underskrift for Høgskolen i Gjøvik stempel og underskrift 12/2006

10 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM PUBLISERING AV BACHELOR-/MASTEROPPGAVE INNGÅTT MELLOM HØGSKOLEN I GJØVIK (HIG) OG STUDENT(ENE): FØDT: Studieprogram: For at HIG skal kunne gjøre mastergradsoppgaver og større studentoppgaver tilgjengelige for allmennheten må det inngås en avtale mellom Høgskolen i Gjøvik v/biblioteket og student(ene) om overdragelse av opphavsrett. Forfatteren gir herved HiG en vederlagsfri rett til å gjøre studentens(enes) bachelor-/masteroppgave med tittelen: tilgjengelig på biblioteket i trykt og/eller i elektronisk form. Forfatteren er klar over og aksepterer utstrekningen og betydningen av den aktuelle rettighetsoverdragelsen og den senere publisering via Internett, slik dette fremgår av de etterfølgende sidene 2 og 3. For at avtale om publisering av bachelor-/mastersoppgaver skal være gyldig må og dette gjelder hovedprosjekter avtalen mellom HiG, oppdragsgiver og student(er), kalt Prosjektavtale, være signert av partene og vedlagt avtale om publisering av bachelor-/mastersoppgaver. HIGS RETTIGHETER OG PLIKTER HIG har bestemt at beståtte masteroppgaver vil bli gjort tilgjengelig i trykt og/eller elektronisk versjon. Dette forutsetter at oppgaven ikke er klauslert og at studenten har gitt sitt samtykke. HIG har bestemt av bacheloroppgaver med karakter A, B eller C kan gjøres tilgjengelig i trykt og/eller elektronisk versjon. Dette forutsetter at oppgaven ikke er klauslert og at studenten har gitt sitt samtykke. HIG har rett, men ikke plikt til å gjøre bachelor-/masteroppgaven tilgjengelig på biblioteket og/eller i høgskolens institusjonelle arkiv for faglige arbeider (HIGIA) eller tilsvarende. Dersom HiG benytter seg av denne retten skal det som publiseres være slik det ble levert til HiG. HiG er ikke ansvarlig for å korrekturlese eller kontrollere den innleverte versjonen. HIG får ikke råderett over bachelor-/masteroppgaven utover det som uttrykkelig fremgår av denne avtalen. STUDENTENS (ENES) RETTIGHETER OG PLIKTER Studenten(e) skal følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for publisering ved HIG. Forfatteren skal ved eventuell inngåelse av avtaler med andre om overdragelse av rett til å publisere bachelor-/masteroppgaven, alltid sørge for å ivareta og beskytte HIGs rettigheter etter denne avtalen. Studenten(e) garanterer at han/hun er opphav til hovedprosjektet/masteroppgaven og har fullstendig råderett. Det samme gjelder materiale som er lagt ved eller på annen måte er koblet til bachelor-/masteroppgaven, for eksempel som vedlegg eller gjennom lenking eller annen teknisk framgangsmåte. Materiale som er innhentet fra andre kilder skal være referert I litteraturlisten

11 Studenten(e) garanterer at han/hun ikke har kunnskap eller mistanke om at bachelor-/masteroppgaven inneholder materiell som kan anses å stride mot gjeldende norsk rett eller inneholder lenker eller andre koblinger til slikt materiale. Dersom HIG skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor en tredjepart på grunn av at studenten(e) ikke oppfyller sine plikter og garantier etter denne avtalen, er studenten(e) forpliktet til å holde HIG fullt ut skadesløs. PAPIRUTSKRIFTER M.M. HIG har rett til å publisere hovedprosjektet/masteroppgaven på Internett på en slik måte at det er mulig å ta utskrift av dokumentet. HIG skal også ha rett til å ta enkeltstående papirutskrifter og andre kopier av bachelor- /masteroppgaven til internt bruk ved HIG. OPPHØR AV AVTALEN HIG har en ubegrenset rett til å avbryte publiseringen av bachelor-/masteroppgaven. Studenten(e) har rett til skriftlig å si opp avtalen. HIG skal fjerne bachelor-/masteroppgaven fra sine sider på Internett senest 6 måneder etter mottakelse av oppsigelsen. HIG skal likevel være forpliktet til fjerne avhandlingen raskere, dersom studenten(e) oppgir særlige, saklige grunner for dette. Denne avtalen er utstedt og undertegnet i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Avtalen er innlevert (sted) (dato) Jeg har lest og akseptert den overstående avtalen med Høgskolen i Gjøvik (HIG) v/biblioteket Studenten(ene)s underskrift for Høgskolen i Gjøvik stempel og underskrift

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi? De nasjonale forskningsetiske komiteene er tilknyttet Kunnskapsdepartementet og består av komiteer, utvalg og nemnd: NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Retningslinjer for god tolkeskikk

Retningslinjer for god tolkeskikk Retningslinjer for god tolkeskikk Følgende retningslinjer for god tolkeskikk gjelder først og fremst for tolker som utfører virksomheten på grunnlag av en statsautorisasjon. Bestemmelsene bør imidlertid

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer