Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2"

Transkript

1 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner du her: Eksamensveiledninger Del 1: 2 timer uten hjelpemidler. Elevene har kun brukt vanlige skrivesaker og linjal. Del 2: 3 timer med alle hjelpemidler tillatt, unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Karakterene begrunnes ut i fra kjennetegn på måloppnåelse se side 2 (Klikk på kandidat) KANDIDAT: A Karakter: 2 Eksamensbesvarelsen del 1 s. 3 Eksamensbesvarelsen del 2 s. 7 Begrunnelse for karakter s. 10 KANDIDAT: B Karakter: 4 Eksamensbesvarelsen del 1 s. 11 Eksamensbesvarelsen del 2 s. 17 Begrunnelse for karakter s. 22 KANDIDAT: C Karakter: 6 Eksamensbesvarelsen del 1 s. 24 Eksamensbesvarelsen del 2 s. 32 Begrunnelse for karakter s. 45 KANDIDAT: D Karakter: 6 Eksamensbesvarelsen del 1 s. 47 Eksamensbesvarelsen del 2 s. 53 Begrunnelse for karakter s. 59

2 Kjennetegn på måloppnåelse (jf. eksamensveiledningen) Karakteren 2 Eleven viser låg kompetanse i faget Fakta og begreper Eleven - Viser forståelse for og bruker noen økonomiske begreper - viser noe evne til reproduksjon av fakta Karakterene 3 og 4 Eleven viser nokså god eller god kompetanse i faget Eleven - viser noe forståelse for, forklarer og bruker de viktigste faglige begrepene - viser forståelse for noen økonomiske sammenhenger Karakterene 5 og 6 Eleven viser mykje god eller framifrå kompetanse i faget Eleven - viser forståelse for, forklarer og bruker relevante faglige begreper - viser forståelse for relevante økonomiske sammenhenger Forklare og anvende Eleven - kan på en enkel måte forklare ulike økonomiske teorier og bruker gjerne diagrammer der det er naturlig, og bruker noe av det i egen produksjon Eleven - viser noe evne til å forklare for ulike økonomiske teorier og bruker gjerne diagrammer der det er naturlig, og knytter dette til dagsaktuelle problemstillinger Eleven - utmerker seg med evne til å forklare for ulike relevante økonomiske teorier og bruker som regel diagrammer der det er naturlig, og knytter dette til dagsaktuelle problemstillinger Diskutere og vurdere Eleven - viser noen evne til å finne fram til og forstå enkelt fagstoff, ulike økonomiske teorier og bruker gjerne diagrammer, og bruker noe av det i egen produksjon - viser enkel kunnskap om dagens økonomiske situasjon i Norge Eleven - viser noe evne til bruk av faguttrykk viser noe evne til å analysere og vurdere ulike økonomiske teorier og bruker gjerne diagrammer der det er naturlig, og knytter dette til dagsaktuelle problemstillinger - viser evne til refleksjon - viser noe oppdatert kunnskap om dagens økonomiske situasjon i Norge Eleven - viser presis bruk av faguttrykk utmerker seg med evne til å analysere/vurdere ulike økonomiske teorier og bruker som regel diagrammer der det er naturlig, og knytter dette til dagsaktuelle problemstillinger - viser evne til refleksjon av relevante sammenhenger - viser relevant og oppdatert kunnskap om dagens økonomiske situasjon i Norge Bruk av kilder, der det er naturlig. Eleven - bruker i liten grad relevante kilder Eleven - bruker relevante kilder på en hensiktsmessig måte Eleven - bruker relevante kilder på en selvstendig og hensiktsmessig måte Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som gjort greie for ovenfor. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 2 av 60

3 Eksamensbesvarelse del 1, kandidat A Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 3 av 60

4 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 4 av 60

5 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 5 av 60

6 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 6 av 60

7 Eksamensbesvarelse del 2, kandidat A Oppgave 3 I oppgaven fikk vi vite at pensjonsfondet eller oljefondet ved årsskiftet 2013/2014 var på ca milliarder kroner. Vi skulle ta utgangspunktet i nå dagens økonomisk situasjon, og gjøre rede for hvordan en strek økning i bruken av oljefondet kunne påvirke prisnivået og sysselsettingen i Norge. I årene fremover blir det mange gamle mennesker som slutter å jobbe og skal ha pensjon. Dette blir kaldt eldrebølgen. Når eldrebølgen kommer må staten bruke mer penger på pensjoner og helse til de eldre. Oljefondet eller pensjonsfondet som det blir kaldt er penger som skal brukes på pensjon og helse for de eldre. Hvis staten begynner å bruke masse penger fra oljefondet vil det føre til at de som har jobb og jobber mens eldrebølgen kommer, de vil måtte betale mer i skatt for å betale pensjoner til de eldre. En annet ting er at det blir mindre penger å bruke i den offentlige sektor, det vil si at det blir mindre penger å bruke på sykehus eller gamlehjem for de eldre. Når eldrebølgen kommer er det mange som skal ha pensjon, men det mange unge som ikke har jobb enda. Dette vil føre til at de med jobb for enda høyre skatter. Når vi ser bort fra eldrebølgen kan ha økt bruk av oljepenger føre til at prisene vil synke. Dette er fordi staten «sprøyter» inn mer penger inn i omløpet. Når det blir mer penger i systemet vil bedriftene kunne sette ned prisene på varene. Lønnen til arbeidere vil øke og de vil derfor bruke mer penger og ikke spare. Når befolkningen har mer lønn så stiger etterspørselen på varer. Dette fører til at bedriftene kan produsere mer får mindre pris. Når bedriftene produserer mer trenger de flere arbeidere. Dette fører videre til at nye arbeidsplasser oppstår. Da kan flere folk komme i arbeid. Nye arbeidsplasser vil føre til at flere er i arbeid, så sysselsetningen blir større. Flere folk i arbeid fører til at flere som kan betaler skatter og avgifter. Flere skatter og avgifter er mer penger for staten. Når det er stor sysselsetning er bankene mer villige til å gi ut lån med lave renter. Det fører til at det er flere som låner penger. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 7 av 60

8 En økt bruk av oljepenger kan også føre til at eksporten blir større. Varene som fabrikkene produserer blir billigere og derfor blir det billigere for utenlandske bedrifter å kjøpe dem. Større eksport kan føre til mer penger til staten av avgifter og toll. Når det er stor eksport er valuta svakere. Det vil si at kronen er svak, da er norske produkter billige og eksporten øker. Men når kronen er svak så synker importen av varer. Når krona er svak blir etterspørselen etter den større enn tilbudet. Men en annen ting som kan skje hvis stanen bruker oljepenger og eldrebølgen kommer er at staten må sette opp skatter. Da må staten også stramme budsjett for offentlig sektor. Høyere skatter kan føre til at folk blir umotivert til å jobbe. De tjener penger men mesteparten må de betale i form av skatt til staten. Mange bedrifter kan miste arbeidere og produksjonen av varer vil synke. Når skattene blir høye begynner folk å spare mer. De er mindre villig til å gå ut og shoppe. Det fører til at etterspørselen synker og bedriftene får ikke produsert varer. Da tjener bedriftene mindre og må gi opp arbeidere. Dette fører til mindre antall sysselsatte. Når det blir færre folk i arbeid mister staten inntekt i form av skatter. Når sysselsetningen er lav blir rentene på lån høye. Så de som har lån i banken vil betale mer tilbake. Hvis Norge hadde begynt å bruke mer oljepenger hadde det ikke gjort noe særlig mye. Når vi ser på hva som skjer i Europa i dag, så kan vi tenke oss at Norge kan tjene mye på krisen mellom Ukraina og Russland. Det er Russland som er den største importøren av gass og olje til Europa, men nå som Russland er i konflikt med Ukraina kan europeiske land slutte å importere olje og gass fra Russland og begynne å importere fra Norge. Dette kan føre til store mengder penger som Norge kan investere i aksjer i utlandet. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 8 av 60

9 Oppgave 4 I oppgaven fikk vi vite at prisveksten i Norge er på 2 % og at den er lavere enn Norges Bank hadde forventet. Vi skal gjøre rede for hvordan en svakere prisvekst i Norge vil kunne påvirke rentenivået og kursen på den norske kronen. Hvis styringsrenten blir lavere vil det føre til at valutaen blir svakere. Kronekurser blir lavere og lavere kronekurs fører til at importprisene økes men eksportprisene synker. Når kronen er svak er det billigere å eksportere varer. Men det er dyrt å importere. Etterspørselen etter norsk krone synker og kronekursen synker. Norske varer blir billigere i utlandet og eksporten økes. Det fører til høyere produksjon og lavere arbeidsledighet. Nedsatt rente gjør også at det er mindre lønnsomt å ha penger plassert i norsk valuta. Endring i renten vil føre til kortsiktige rentene i pengemarkedet og bankenes innskudds og utlånsrente. Det vil si at rentene i bankene endres. Lavere rente fører til at forbruket og investeringer øker. Fordi det blir lønnsomt å låne penger, og med mindre rente må vi betale mindre i lån. Bedriftene øker produksjonen, som fører til at sysselsetningen går opp arbeidsledigheten synker. Dette skjer fordi folk for mer penger, og når renta er lav så er bankene villig til å låne ut mer. Da bruker befolkningen mer og bedriftene ønsker å produsere mer. Etterspørselen stiger. Bedriftene tjener mer så de kan sette opp lønnen til arbeidere som fører til økt kostnadsvekst og høyere inflasjon. Inflasjonsmålet skal bidra til å stabilisere økonomien ved å minske konjunktursvingningene. I en høykonjunktur med høy inflasjon settes renta opp. Og da minsker inflasjonen samtidig som økonomien stimuleres. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 9 av 60

10 Vurderingsskjema SAM3026 Samfunnsøkonomi 2, våren 2014 Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. (jf. forskrift til opplæringslova og læreplanen i faget). Vurderingsskjemaet må ses i sammenheng med eksamensveiledningen i faget se kjennetegn på måloppnåelse neste side. Eleven kan: KOMMENTAR Oppgave 1 Miljøavgifter kan være effektivt når det gjelder å nå miljømål. Drivstoffavgifter er en av flere viktige miljøavgifter. Forutsett at drivstoffmarkedet er et fullkomment konkurransemarked. Gjør rede for hvordan en økning i drivstoffavgiften vil virke inn på prisdannelsen og adferden til produsenter og forbrukere på dette markedet. Oppgave 2 Kjennetegn på måloppnåelse: Kandidaten viser noe forståelse for prisdannelsen i markedet. Modellen blir forklart og brukt feil. Kandidaten kan på en enkel måte forklare økonomiske sammenhenger. Kjennetegn på måloppnåelse: Gjør rede for gjeldende retningslinjer for finanspolitikken i Norge i dag. Oppgave 3 Statens pensjonsfond utland, «Oljefondet», var ved årsskiftet 2013/2014 på ca milliarder kroner. Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og gjør rede for hvordan en sterk økning i bruken av penger fra oljefondet vil kunne påvirke prisnivået og sysselsettingen i Norge. Kandidaten nevner handlingsregelen for bruk av «Oljefondet», og viser en enkel forståelse for retningslinjer for finanspolitikken i Norge. Kjennetegn på måloppnåelse: Kandidaten tar i liten grad utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon i denne oppgaven. Kandidaten viser liten evne til å finne fram til og forstå enkelt fagstoff, og svarer i liten grad på oppgaven. På denne delen av oppgavesettet viser kandidaten svært lav måloppnåelse. Oppgave 4 I følge tall fra Statistisk sentralbyrå var prisveksten i Norge på 2 % i desember 2013, regnet i forhold til desember året før, se vedlegg. Denne prisveksten var lavere enn det Norges Bank hadde regnet med i denne perioden. Gjør rede for, ut fra dagens økonomiske situasjon, hvordan en svakere prisvekst i Norge vil kunne virke inn på rentenivået og kursen på den norske kronen. Kjennetegn på måloppnåelse: Kandidaten tar ikke utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon i denne oppgaven, men viser noe evne til reproduksjon av fakta. Kandidaten forklarer på en enkel måte de økonomiske sammenhenger som oppgaven ber om. Generelt Vise samfunnsøkonomisk forståelse. Har presis bruk av faguttrykk og god skriftlig formuleringsevne. Strukturer fagstoffet,argumenterer logisk og analytisk. Bruke kilder som er relevante for besvarelsen. Karakterforslag: Skal ikke være et gjennomsnitt av punktene over, men en samlet vurdering av elevens kompetanse. Del 1 og del 2 skal ikke vektes. Kandidaten viser lav samfunnsøkonomisk forståelse. Fagstoffet er lite strukturert, men kandidaten kan på en enkel måte forklare noen økonomiske sammenhenger. Kilder er ikke oppgitt. Samlet sett viser kandidaten lav kompetanse, og på noen områder på grensen til strykkarakter. Totalt sett er likevel besvarelsen nok til å forsvare en ståkarakter. Karakter: 2 - to Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 10 av 60

11 Eksamensbesvarelse del 1, kandidat B Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 11 av 60

12 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 12 av 60

13 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 13 av 60

14 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 14 av 60

15 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 15 av 60

16 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 16 av 60

17 Del 2 Eksamensbesvarelse del 2, kandidat B Oppgave 3 Dagens økonomiske situasjon er slik at økonomien er på vei mot en lavkonjunktur. Ifølge prognosen fra Øystein Dørum sjeføkonom ved DNB Markets, så er økonomien ved inngangen til 2014 i lavkonjunktur. Dette betyr at ledigheten er over likevektsledigheten i den gjeldene økonomi. (dn.no, 2014) Dette vil si at den norske arbeidsledigheten har en andel som er utsatt for konjunkturledighet. Hvilket også betyr at etterspørselen etter varer og tjenester er minskende. Inflasjonsnivået i en slik konjunktur må sies å være minskende under lavkonjunktur og sysselsettingsnivået er også minskende. Utfra dette er det hvordan en sterk økning i bruken av penger fra oljefondet vil virke inn. Dette vil virke inn som en ekspansiv finanspolitikk. Det å fører en ekspansiv finanspolitikk er å bruke mere utgifter enn man får inn. I forhold til Statenspensjonsfond utland så er dette å bruke mere enn handlingsregelen tilsier. Dette er mere enn 4 % av olje inntektene. Handlingsregelen sørger for å verne om den forventelige avkastningen. Ved at man bruker mere penger enn dette blir det da en ekspansiv finanspolitikk. Hvilket vil si at her øker statens offentlige utgifter for å øke etterspørselen. Det er vel også den første endringen som skjer etterspørselen vil øke. Dette vil gjøre at arbeidsledigheten minske og prisnivået stiger. Ettersom folk har flere penger å bruke på varer og tjenester øker det forbruket de kan konsumerer. Dette påvirker til at bedriftene merker et skifte i etterspørselen og dermed kan heve prisen på varer og tjenester slik de kan få en større fortjenester. Etterspørselen etter varer og tjenester som denne pengebruken stimulerer gjør at bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft for disse varer og tjenester øker. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 17 av 60

18 Disse to grafene viser utvikling som skjer i de to markedene. I begge markedene er det samme endring som skjer. Etterspørselskurven uttrykt med E får et positivt skifte og blir til E1. Dette gjør at både prisen og mengden, i begge kurvene utvikle seg fra M0 og P0 til M1 og P1. Altså er både prisen og mengden blitt høyere i varene, men også at sysselsettingen er blitt større pga. mengden men også lønnen pga. prisen av arbeidet. Det er da først å fremst økningen i etterspørselen etter varer og tjenester som gjør at etterspørselen etter arbeidskraft øker. Men at arbeidskraften øker og lønnen øker gjør at etterspørselen etter varer og tjenester stiger ytterliggere. Dette er det som kalles lønns og prisspiralen. Det at økende etterspørsel i varer og tjenester gir økende etterspørsel etter arbeidskraft, som gir høyere lønn og høyere lønn gir høyere etterspørsel etter varer og tjenester osv. At dette kommer fra en ekspansiv finanspolitikk betyr også at dette har hatt en multiplikatoreffekt. Det vil si at innskuddet som kommer fra en økning i bruken av statenspensjonsfond medfører at den utvikler seg ytterliggere enn det gjeldene innskuddet. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 18 av 60

19 , Grafen her illustrerer hvordan statens penger har hatt en større effekt en innskuddet som var pålagt fra staten. Først og fremst skal det nevnes at dette er Keynes modell. Denne modellen viser hvordan multiplikator effekten fungerer. X-aksen her viser sysselsetting, mens Y-aksen viser den samlede mengde av penger, som her er kroner. SE er den samlede etterspørselen og ST er det samlede tilbudet. Ved den gjeldene situasjon innenfor økonomien så er sysselsettingen på FS, som er faktisk sysselsetting, denne treffer det samlede Tilbudet slik at det ikke tilbudet er større enn etterspørselen. Etterspørselen er da lavere enn tilbudet. Denne situasjonen er det som kjennetegner lavkonjunktur. Når staten bruker statenspensjonsfond utlands ekstra utgifter for å øke sysselsettingen, så vil det skje en endring i SE kurven. SE blir da til SE1. forteller hvor my staten har brukt mens forteller hvor mye økonomien har vokst med. Altså blir effekten. Dvs. Hvor mye økonimien har vokst delt på hvor mye staten har brukt, det er multiplikatoren. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 19 av 60

20 For inflasjonen har det en annen virkning. Ved at inflasjonen det blir innført en politikk ser det da slikk ut som grafen ved siden av viser. Her er y-aksen inflasjonsprosen ten og x-aksen er mengden av varer og tjenester også kalt BNP. Det som er skjedd her er at SE har hatt et posititvt skifte pga. Innskuddet fra staten og er gått fra SE01 til SE02. Dette har betydd at det er kommet et nytt pris nivå som er gått fra P1 til P2 og at BNP-en er gått fra BNP1 til BNP2. Altså er både økonomien og inflasjonen blitt større. Sammenlagt betyr dette at norge er i en lavkonjunktur og at dette statenspensjonsfond utlands utgifter øker betyr at Norge bruker en ekspansiv finanspolitikken. Denne politikken påvirke sysselsettingen til å bli høyere og prisnivået til å bli høyere. Dette fungerer som en multiplikator effekt på samfunnet, som bidrar til både større økonomi, større inflasjon, større sysselsetting og ikke minst høyere lønn. Oppgave 4 Sånn som Øystein Dørum skriver så er Norge i lavkonjunktur. Dette gjør at det er en lavere pris vekst. Prisveksten ifølge SSB var i desember %. I mars 2014 er dette gått helt ned til 1,8 % i KPI. (Statistisk Sentralbyrå, 2014). Dette betyr at prisen er gått ned ennå mere enn hva Norgesbank har regnet med. Dette har ført til at Norges Bank har en nåværende rente på 1,5 prosent. (Norges Bank, 2014). Hvilket er den laveste styringsrenten siden Norge har dermed vanskelig med å oppjusterer renten pga. Lavkonjunkturen og i forhold til de andre landene i Europa er dette også en normalrente, fordi den økonomiske krisen står fast i Europa Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 20 av 60

21 ha mange land måtte nullstille renten. Så for å oppretteholde konkurranse evnen kan ikke renten vokses. Abeidsledigheten er dermed 3.3 (Statistisk Sentralbyrå, 2014). Dette er ned gang i arbeidsledigheten på 0.3%, men dette er altså også innenfor feilmarginen. Den svakere prisstigningen vil innvirke på den norske kursen direkte slik at den apressiere. Når veksten i prisene er lave blir også interessen for norske kroner høyere. Når den norske kronen vokser tregt holder den seg lengre på sin egentlige verdi. Den norske kronen med lavprisvekst vil være mere verdt over lengre tid, når ikke prisene for den norske kronen blir større. Dette kommer selvfølgelig an på inflasjonen i andre land om krone kursen stiger pga. Inflasjonen. Men i generelle trekk så apressierer kronen i forhold til andre land når prisveksten blir svakere. Dette vil gjør at det blir et skifte i etterspørselen til den norske kronen. Rentenivået vil i store trekk være påvirket av at man vil ønske å senke renten for å ikke skulle se at veksten i samfunnet blir altfor lavt. Norges Bank vil da senke renten i generelle trekk for at inflasjonen skal heve seg. Problemet er at den allerede fallende prisveksten har gjort at valutaen er blitt apressiert, som da igjen påvirker inflasjonen til å bli lavere, det har altså spiral effekt på økonomien overfor hverandre. Derimot er renten et middel som kan påvirke dette, så ved å sette lavere rente kan man påvirke inflasjonen ikke bare gjennom valutaen men gjennom etterspørselen og forventningene til at inflasjonen stiger. Altså det er tre kanaler som påvirker dette. Norgesbank vil altså gjøre sitt for at å senke renten slik at inflasjonen når inflasjonsmålet på 2,5%, spesielt når inflasjonen er på 1.8 % og har sunket fra 2.0 % så er dette en endring som går ned mot den nedre grensen, og kan ha en innflytelse på den generelle veksten i samfunnet. Problemet er utfra dagens nåværende situasjon så er det ikke like lett å bruke renten som et virkemiddel for å heve inflasjonen. Det er nesten umulig å kunne heve renten pga. Den generelle lave Europeiske renten, som er blitt lav pga. Finanskrisen. I noen land er til og med renten i null. Problemet med å senke rente nivået her er at det er veldig billig å låne penger og ønsket om å låne penger minsker derfor betydelig mye. Faktum er i allefall at den norske kronen vil stige som igjen vil påvirke inflasjonen til å gå ned over, mens Norges Bank enten vil nedjusterer renten eller fastholde den, og vente på at det brukes en ekspansiv finanspolitikk til å fastholde inflasjonen i stedet. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 21 av 60

22 Vurderingsskjema SAM3026 Samfunnsøkonomi 2, våren 2014 Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. (jf. forskrift til opplæringslova og læreplanen i faget). Vurderingsskjemaet må ses i sammenheng med eksamensveiledningen i faget se kjennetegn på måloppnåelse neste side. Eleven kan: KOMMENTAR Oppgave 1 Miljøavgifter kan være effektivt når det gjelder å nå miljømål. Drivstoffavgifter er en av flere viktige miljøavgifter. Forutsett at drivstoffmarkedet er et fullkomment konkurransemarked. Gjør rede for hvordan en økning i drivstoffavgiften vil virke inn på prisdannelsen og adferden til produsenter og forbrukere på dette markedet. Oppgave 2 Kjennetegn på måloppnåelse: Kandidaten viser god forståelse for markedstilpasningen, forklarer og bruker de viktigste faglige begrepene på en god måte. Bruker også diagram på en relevant og god måte. Kjennetegn på måloppnåelse: Gjør rede for gjeldende retningslinjer for finanspolitikken i Norge i dag. Oppgave 3 Statens pensjonsfond utland, «Oljefondet», var ved årsskiftet 2013/2014 på ca milliarder kroner. Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og gjør rede for hvordan en sterk økning i bruken av penger fra oljefondet vil kunne påvirke prisnivået og sysselsettingen i Norge. Kandidaten forklarer og bruker de viktigste faglige begrepene på en god måte. Kandidaten gjør også rede for finanspolitikken på en god måte, men er noe uklar på retningslinjene for handlingsregelen i Norge i dag. Kandidaten er noe ukritisk til bruk av modeller og økonomiske teorier som er relevante for denne oppgaven. Her kunne kandidaten avgrenset oppgaven bedre. Kjennetegn på måloppnåelse: Kandidaten er noe oppdatert angående dagens økonomiske situasjon. Kandidaten har med flere relevante modeller. Disse modellene kunne med fordel i enda sterkere grad blitt knyttet til dagens økonomiske situasjon. Generelt viser kandidaten god evne til å forklare den økonomiske teorien som er relevant for denne oppgaven. Oppgave 4 I følge tall fra Statistisk sentralbyrå var prisveksten i Norge på 2 % i desember 2013, regnet i forhold til desember året før, se vedlegg. Denne prisveksten var lavere enn det Norges Bank hadde regnet med i denne perioden. Gjør rede for, ut fra dagens økonomiske situasjon, hvordan en svakere prisvekst i Norge vil kunne virke inn på rentenivået og kursen på den norske kronen. Generelt Vise samfunnsøkonomisk forståelse. Har presis bruk av faguttrykk og god skriftlig formuleringsevne. Strukturer fagstoffet,argumenterer logisk og analytisk. Bruke kilder som er relevante for besvarelsen. Kjennetegn på måloppnåelse: Kandidaten er noe oppdatert angående dagens økonomiske situasjon. Kandidaten bruker ingen modell i denne delen av oppgaven. Forklarer likevel nokså godt sammenhengen mellom svakere prisvekst, rentenivå og kronekurs. Relevante kilder blir i noen grad brukt. Kandidaten kunne med fordel i noen av oppgavene vært mer presis i sine formuleringer. Strukturen av fagstoffet kunne vært bedre. Totalt sett viser kandidaten jevnt over en god samfunnsøkonomisk forståelse. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 22 av 60

23 Karakterforslag: Skal ikke være et gjennomsnitt av punktene over, men en samlet vurdering av elevens kompetanse. Del 1 og del 2 skal ikke vektes. Samlet sett viser kandidaten god kompetanse. Karakter: 4 fire. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 23 av 60

24 Eksamensbesvarelse del 1, kandidat C Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 24 av 60

25 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 25 av 60

26 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 26 av 60

27 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 27 av 60

28 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 28 av 60

29 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 29 av 60

30 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 30 av 60

31 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 31 av 60

32 Del 2 Eksamensbesvarelse del 2, kandidat C 3) I denne oppgaven skal jeg først greie ut om dagens økonomiske situasjon med tanke på sysselsetting og inflasjon. Deretter skal jeg drøfte hvordan en sterk økning i bruken av oljepenger vil kunne påvirke prisnivået og sysselsettingen i Norge. Jeg skal trekke inn grafiske modeller og forklare disse, og jeg forutsetter begreper og forutsetninger forklart i del 1 som kjente. I følge den vedlagte artikkelen, var Norge i en lavkonjunktur ved inngangen til Dette betyr i praksis at faktisk BNP er mindre enn potensielt BNP, og at vi som følge av dette har et negativt produksjonsgap (faktisk BNP - potensielt BNP). Videre vil et negativt produksjonsgap også medføre at arbeidsledigheten er høyere enn likevektsledigheten, og at vi med det har såkalt konjunkturledighet. Imidlertid skal det påpekes at arbeidsledigheten i følge SSB per var på 3,3 %, og at dette er mindre enn den størrelsen læreboken fastsetter likevektsledigheten til (3,5 %). Det er derfor nærliggende å påpeke at lavkonjunkturen ikke er av betydelig størrelse, selv om vi er på vei nedover når det forventes at arbeidsledigheten vil stige fremover. Dette betyr altså at vi har en tiltagende konjunkturledighet. Dagens inflasjonsnivå ligger på rundt 2 %, noe som er kompatibelt med sentralbankens mål om å styre økonomien slik at den årlige prisveksten blir på rundt 2,5 % med 1 % slingringsmonn. Dette kalles å styre pengepolitikken etter inflasjonsmål. Pengepolitikken er å styre den økonomiske utviklingen ved å endre styringsrenten. Før jeg skal begynne å kommentere hvordan en sterk økning i bruken av oljepenger vil påvirke prisnivået og sysselsettingen i Norge, er det nærliggende å trekke inn modellen med variabelt prisnivå. Denne Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 32 av 60

33 modellen burde ideelt sett være forklart på del 1, men den blir analysert nå istedenfor. Prisnivå P 0 Som man ser, består modellen av en kurve for samlet tilbud og en kurve for samlet etterspørsel. I tillegg forutsettes det fullkommen konkurranse på alle markeder. Kurven for samlet tilbud får man ved å ta utgangspunkt i alle enkeltbedriftenes tilbudskurver. Kurven stiger først slakt og deretter brattere mot høyre. Dette henger sammen med at ved lavt prisnivå har mange bedrifter i samfunnet mye ledig kapasitet, og en relativt liten prisendring vil få mange bedrifter til å øke kapasitetsutnyttelsen sin og produsere betraktelig mer. Dersom prisnivået fra før av er relativt høyt, har mange av bedriftene allerede utnyttet mye av kapasiteten sin. For å ytterligere øke produksjonen må de kanskje starte opp ineffektive maskiner og/eller andre lite effektive produksjonsmetoder, og trenger dermed en større økning i prisnivået for å få denne mindre effektive produksjonen til å lønne seg. Tilbudskurven går mot asymptoten BNP max der alle Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 33 av 60

34 bedrifter i samfunnet kjører sin maksimale produksjonskapasitet. Det samlede tilbudet kan dermed aldri overskride denne størrelsen. Kurven for samlet etterspørsel faller mot høyre ettersom det etterspørres mer dersom prisnivået er lavere. Denne kurven finner vi ved å ta utgangspunkt i alle samfunnets konsumenter sine etterspørselskurver. Det forutsettes at alle faktorer som påvirker etterspørselen er konstante utenom prisnivået. Det betyr at når prisnivået faller, vil folks verdier kunne kjøpe flere varer og tjenester enn tidligere, og etterspørselen vil dermed øke. Dersom prisnivået for eksempel halveres, vil et konstant kronebeløp nå kunne kjøpe dobbelt så mange varer og/eller tjenester som tidligere. På diagrammet ser vi at størrelsen BNP 0 og prisnivået P 0 gir likevekt mellom det samlede tilbudet og den samlede etterspørselen. Dersom prisnivået av en eller annen grunn skulle ligge over P 0, vil det oppstå et tilbudsoverskudd der det tilbys mer enn det etterspørres. Dette medfører at bedriftene er nødt til å senke prisene for å få solgt unna varene sine, og prisnivået vil presses tilbake til P 0. Dersom prisnivået skulle være lavere enn P 0, så vil den samlede etterspørselen være høyere enn det samlede tilbudet. Etterspørselsoverskuddet impliserer at bedriftene nå trygt kan heve prisene og allikevel få solgt unna alle varene sine, og prisnivået vil nok en gang gå tilbake til P 0. Nå som mekanismene for modellen med variabelt prisnivå er forklart, skal jeg ta for meg oppgaveteksten. Dersom myndighetene skulle bestemme seg for en kraftig økning i bruken av oljepenger, vil dette være såkalt ekspansiv finanspolitikk (forklart på del 1) som tar sikte på å stimulere økonomien og dytte den ut av lavkonjunkturen vi opplever i dag. På grafen øverst på neste side illustreres det hvordan ekspansiv finanspolitikk tetter et negativt produksjonsgap, og bringer faktisk BNP opp igjen til potensielt BNP. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 34 av 60

35 Prisnivå Den sterke økningen i bruken av oljepenger vil i første omgang bety at det offentlige øker sine utgifter. I og med at det nå må produseres ekstra etterspurte varer, vil det produseres mer og BNP vil øke. Som følge av at disse ekstra enhetene må produseres, trenger man også arbeidskraft for å produsere dem. I takt med at produksjonen stiger, vil sysselsettingen dermed også stige. Vi ser at ekspansiv finanspolitikk medfører et positivt skifte i kurven for samlet etterspørsel, og at min påstand fra del 1 om at dette medfører høyere BNP dermed blir bevist. Det positive skiftet i samlet etterspørsel medfører både at BNP øker og at prisnivået stiger fra P 0 til P 1. Imidlertid kan det være uklart hvor sterk økningen i bruken av oljepenger er. Desto mer omfattende ekspansiv finanspolitikk som blir ført, desto mer vil kurven for samlet etterspørsel skifte positivt, og det er viktig at myndighetene ikke bruker for mye slik at prisnivået stiger for mye med tanke på inflasjonsmålet vi operer med i Norge. For mye økning av bruken av oljepenger Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 35 av 60

36 vil dermed potensielt dytte oss inn i en situasjon der faktisk BNP er høyere enn potensielt BNP, en såkalt høykonjunktur. På grafen under ser vi hva som vil skje på lang sikt dersom dette positive produksjonsgapet blir tettet av markedskreftene. Vi ser at kurven for samlet tilbud skifter negativt, og dette henger sammen med at arbeidskraften nå er blitt dyrere som følge av den lave arbeidsledigheten og tiltagende kamp om arbeidstakerne. Arbeidskraften er en viktig produksjonsfaktor for mange bedrifter, og når denne blir dyrere vil bedriftenes marginalkostnadskurver skifte negativt, noe som igjen fører til at kurven for samlet tilbud skifter negativt. Prisnivå Vi ser at følgene av dette er at faktisk BNP faller ned igjen mot potensielt BNP der det igjen dannes likevekt mellom samlet tilbud og samlet etterspørsel. Produksjonen går dermed ned, og bedrifter kan med det bli nødt til å si opp folk slik at sysselsettingen går ned. I tillegg ser vi at prisnivået stiger enda en gang fra P 0 til P 1. Myndighetene må derfor sørge for å avpasse bruken av oljepenger Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 36 av 60

37 slik at vi ikke havner i en slik situasjon der vi to ganger opplever økning i prisnivået, noe som nok vil være vanskelig å forsvare med tanke på inflasjonsmålet. Vi kan konkludere med at en sterk økning i bruken av oljepenger vil medføre høyere prisnivå enn tidligere samt at sysselsettingen stiger. Grunnen til dette er at økning i bruken av oljepenger er et finanspolitisk virkemiddel der myndighetene øker sin egen etterspørsel for å få den samlede etterspørselen til å skifte positivt. Per akkurat nå er Norge i en forsiktig, men økende lavkonjunktur, og derfor vil ekspansiv finanspolitikk være en god måte å få Norge ut av lavkonjunkturen på. Som sagt vil dette i første omgang føre til høyere prisnivå og høyere BNP (og dermed høyere sysselsetting), men det er også viktig å poengtere at lavkonjunkturen ikke er betydelig per dags dato. Dette kan føre til at den sterke økningen vil være overdreven, og at Norge vil presses inn i en høykonjunktur. Dersom myndighetene ikke bremser økonomien med kontraktiv penge- og/eller finanspolitikk vil sysselsettingen på sikt gå ned som følge av at BNP gjør det når markedskreftene på egenhånd tetter det positive produksjonsgapet. Samtidig vil prisnivået enda en gang gå opp, noe som kan passe dårlig med de retningslinjene vi opererer med når det gjelder inflasjon. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 37 av 60

38 4) I denne oppgaven skal jeg først gjøre rede for dagens økonomiske situasjon når det gjelder kursen på den norske kronen og prisveksten. Deretter skal jeg trekke inn grafiske modeller for valutamarkedet som forklarer hvordan kronekursen fastsettes, før jeg skal ta for meg hvordan en svakere prisvekst påvirker rentenivået og kronekursen. Jeg forutsetter alle tidligere forklarte begreper og grafer som kjent. Ifølge oppgaveteksten, er prisnivået i Norge lavere enn det Norges Bank (sentralbanken) hadde regnet med i tillegg til at den økonomiske veksten er svak. Dette står sammen med at vi befinner oss i en lavkonjunktur, og det kan derfor være nærliggende å sette i verk pengepolitiske virkemidler for å stabilisere økonomien. Som tidligere nevnt styres pengepolitikken etter et såkalt inflasjonsmål, og Norges Bank ønsker å holde prisveksten/inflasjonen på 2,5 % med en slingringsmonn på 1 %. Sentralbanken kan påvirke inflasjonen ved å heve/senke styringsrenten, og inflasjonen påvirkes da gjennom de 3 kanalene som vist under. Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 38 av 60

39 Disse kanalene viser at høyere styringsrente medfører lavere inflasjon, og at det dermed er logisk å anta at lavere styringsrente vil medføre høyere inflasjon. Når Norges Bank nå opplever at deres prognoser for inflasjonen er høyere enn den faktiske inflasjonen, kan det være nærliggende å vurdere å sette ned styringsrenten for å øke inflasjonen som et ledd i den pengepolitiske stabiliseringen. Det er imidlertid viktig å påpeke at styringsrenten ikke har blitt satt opp eller ned siden 2012, men dette henger sammen med at den økonomiske situasjonen i Europa og hos våre viktigste handelspartnere er dårlig. Før jeg skal Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Side 39 av 60

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School vc Working Paper Series 2/13 Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi Knut Anton Mork Handelsbanken Januar 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer