Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014"

Transkript

1 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i landet. Med hjelp fra Informasjonsavdelingen på OUS sendte vi ut et elektronisk spørreskjema (questback) i mars Skjemaet ble sendt til ledere ved landets barneklinikker og habiliteringstjenester, totalt til 39 adressater. Vi mottok svar fra 19 av dem, men etter en purring endte vi opp med totalt 25 respondenter. Skjemaet var sendt til 2-4 ledere per helseforetak. Vi fikk flere svar fra samme foretak for Helse Møre og Romsdal/Kristiansund (2 svar), Vestre Viken/Drammen (3), Helse Stavanger/SUS (3) og Akershus universitetssykehus (2). Vi har mottatt svar fra alle fylker. 1. De stedene som har/delvis har et tverrfaglig behandlingstilbud er fordelt slik på de ulike helseforetakene. Helse Nord Helse Vest Helse Midt Nordlandssykehuset Bodø (hab), Helse Nord - Universitetssykehuset i Nord-Norge, (hab) Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest (Kvinne- og barneavdelingen) Stavanger Universitetssykehus (barneklinikken), Stavanger Universitetssykehus, Østerlide (hab) Helse Førde, Førde sentralsjukehus (barneavdelinga), Stavanger universitetssykehus (barneavdeling), Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus St.Olavs hospital, Tronsletten (hab), Helse Nord-Trøndelag (hab), Helse Møre og Romsdal, Kristiansund (hab), Helse Møre og Romsdal, Ålesund (barne- og ungdomsklinikk), Helse Møre og Romsdal, Kristiansund (barneavd), Helse Sør-Øst Sørlandet sykehus (barneseksjonen), Sykehuset i Vestfold (hab), Sykehuset i Telemark (barne- og ungdomsklinikken), Vestre Viken Drammen sykehus (hab), Sykehuset i Østfold, Fredrikstad (barneavdelingen), Vestre Viken, Drammen sykehus (barneavd), Akershus Universitetssykehus, Ahus (barneavd/pol), Akershus Universitetssykehus, Ahus (hab) Oslo Universitetssykehus, Nordre Aasen habiliteringssenter Helse Innlandet Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar (Hedmark hab), Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse

2 2. Hvor finnes det tverrfaglig behandlingstilbud til barn med spisevansker? Følgende respondenter svarer ja (n=15): Sørlandet sykehus (barneseksjonen), Stavanger Universitetssykehus (barneklinikken), Stavanger Universitetssykehus, Østerlide (hab) Helse Møre og Romsdal, Kristiansund (hab), Helse Møre og Romsdal, Ålesund (barne- og ungdomsklinikk), St.Olavs hospital, Tronsletten (hab), Helse Nord-Trøndelag (hab), Helse Nord - Universitetssykehuset i Nord-Norge, (hab) Nordlandssykehuset Bodø (hab), Sykehuset i Vestfold (hab), Sykehuset i Telemark (barne- og ungdomsklinikken), Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar (Hedmark hab), Vestre Viken Drammen sykehus (hab), Helse-Bergen Haukeland Universitetssykehus (barneklinikken/hab) Oslo Universitetssykehus Ullevål (Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter) Følgende respondenter svarer delvis (n=8): Stavanger universitetssykehus (barneavdeling), Helse Førde, Førde sentralsjukehus (barneavdelinga), Sykehuset i Østfold, Fredrikstad (barneavdelingen), Helse Møre og Romsdal, Kristiansund (barneavd), Vestre Viken, Drammen sykehus (barneavd), Akershus Universitetssykehus, Ahus (barneavd/pol), Akershus Universitetssykehus, Ahus (hab), Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest (Kvinne- og barneavdelingen) Følgende respondenter svarer nei (n=3): Sykehuset Innlandet, Lillehammer (barneavd) HelseFonna Haugesund (hab), Vestre Viken (barneavd) De 23 som besvarer at de har/delvis har et tverrfaglig behandlingstilbud, representerer 18 ulike fylker. 3. Hva betyr det å ha et delvis behandlingstilbud? Svaralternativet delvis behandlingstilbud var ikke definert i kartleggingsskjemaet. Vi vet derfor ikke hvordan respondentene har tolket dette svaralternativet. Vi kjenner fagfeltet og har flere forslag til når dette svaralternativet har blitt valgt. Det kan være der for virksomheten 1) ikke har bred, tverrfaglig fagkompetanse, og/eller 2) kun jobber med enkelte diagnosegrupper og/eller 3) kun jobber med enkelte problemstillinger og/eller 4) har ulike faggrupper, men får ikke jobbet i tverrfaglig team ned pasientgruppen på grunn av mangel på tid/kapasitet og/eller god organisering. Kompetansetjenesten tror altså at respondentene kan ha tillagt delvis behandlingstilbud ulike betydninger.

3 Vi legger merke til at både Stavanger Universitetssykehus og Ahus har flere respondenter, og disse svarer ulikt. De har på samme tidspunkt svart både bekreftende at de har tilbud og samtidig at de delvis har et tilbud. Ut fra de henvisningene vi har fått i den siste perioden ( ), er dette overraskende. Henvisninger fra nettopp disse to helseforetakene har vært begrunnet med at det ikke finnes noe tverrfaglig tilbud for den aktuelle pasienten ved sykehuset. 4. De som svarer ja på at de har tverrfaglig behandlingstilbud (n=15), hvilke diagnosegrupper får tilbud om utredning/behandling? Cerebral parese 14 Andre nevrologiske sykdommer 14 Syndromer 14 Medfødte misdannelser (eks kraniofaciale, øsofagusatresi) 13 Gastrointestinale misdannelser/dysfunksjoner 11 Prematurfødte 11 Medfødt hjertefeil 10 De som har svart ja på at de har et behandlingstilbud, gir stort sett tilbud til alle diagnosegrupper. Prematurfødte barn, barn med gastrointestinale misdannelser/dysfunksjoner og barn med medfødt hjertefeil er de gruppene som ikke inkluderes i alle behandlingsteamene. Kartleggingen viser at enkelte av teamene som er knyttet til habiliteringstjenestene, ikke jobber med barn som har spisevansker knyttet til disse diagnosene. 5. De som svarer ja på at de har tverrfaglig behandlingstilbud (n=15), hvilke type spisevansker/problemstillinger dekkes av tilbudet? Dårlig vektutvikling/ernæringsstatus 15 Oppfølging ved ernæring gjennom sonde/gastrostomi 15 Spisevegring 14 Avvikende spiseutvikling 14 Selektivt kosthold 14 Munnmotoriske vansker/dysfagi/svelgevansker 13 Sondeavvenning 12 De som har svart at de har et behandlingstilbud, gir tilbud til stort sett alle typer spisevansker/problemstillinger. Alle virksomhetene gir tilbud ved dårlig vektutvikling/ernæringsstatus og oppfølging ved ernæring gjennom sonde/gastrostomi. Bortsett fra et av stedene, gir alle de andre behandlingstilbud for barn med spisevegring, avvikende spiseutvikling og selektivt kosthold. Tre av stedene som har tverrfaglige behandlingstilbud, sier de ikke inkluderer sondeavvenning i behandlingstilbudet.

4 6. De som svarer at de delvis har et tverrfaglig behandlingstilbud (n=8), hvilke type spisevansker/problemstillinger dekkes av dette? Dårlig vektutvikling/ernæringsstatus 8 Oppfølging ved ernæring gjennom sonde/gastrostomi 7 Spisevegring 6 Avvikende spiseutvikling 5 Selektivt kosthold 3 Munnmotoriske vansker/dysfagi/svelgevansker 3 Sondeavvenning 3 De som sier de delvis har et behandlingstilbud, har større variasjon i hvilke typer spisevansker/problemstillinger de jobber med. Alle jobber med barn som har dårlig vektutvikling/ernæringsstatus, og de fleste gir tilbud om oppfølging av ernæring gjennom sonde/gastrostomi og spisevegring. Kun 3 av disse 8 virksomhetene gir behandlingstilbud for barn med selektivt kosthold, munnmotoriske vansker/dysfagi/svelgvansker og barn som skal avvennes fra sonde/gastrostomi. Kompetansetjenesten registrerer at det er flere som svarer at de tilbyr oppfølging av ernæring gjennom sonde/gastrostomi, enn det er som tilbyr oppfølging ved sondeavvenning. Vi vet at noen barn får anlagt sonde/gastrostomi som et midlertidig hjelpemiddel, mens andre har et varig behov for å være fullernært eller delvis ernært gjennom sonde/gastrostomi. Ut fra disse svarene, kan det se ut som noen barn risikerer å fortsette med ernæring gjennom sonde/gastrostomi selv om de kanskje ikke har behov for det lenger, fordi det ikke finnes et behandlingstilbud for sondeavvenning. Det kan også være at de behandlingsteamene som svarer de ikke jobber med sondeavvenning, jobber med de barna som har et varig behov for ernæring gjennom sonde/gastrostomi. Kartleggingen viser at teamene jobber med litt forskjellige diagnosegrupper (se punkt 4), og det kan ha innvirkning på hvilke type spisevansker/problemstillinger pasientgruppen har. 7. Tverrfaglighet (se tabell nedenfor) Spisevansker er ofte av sammensatt karakter og det vil i de fleste tilfeller være behov for tverrfaglige målsettinger og tiltak. Behandlingstilbudene bør derfor være tverrfaglige. Kartleggingen viser hvilke tverrfaglig sammensetning behandlingsteamene har, se tabellen nedenfor. I de virksomheter som svarer at de har/delvis har et behandlingstilbud, er det stort sett tverrfaglige team, og noen av tilbudene har bred tverrfaglighet. Av de som svarer ja på at de har et tverrfaglig behandlingstilbud, er lege og klinisk ernæringsfysiolog (kef) er de faggruppene som er oftest representert; 14 av teamene har lege og kef. Fysioterapeut, sykepleier og psykolog/psykiater er med i 9 av teamene. Pedagog, logoped og ergoterapeut finnes i 7-8 av teamene. Fire av teamene har vernepleier, og 4 har sosionom. Det ble ikke spurt hvordan det tverrfaglige tilbudet er organisert. Vi vet derfor ikke om de virksomhetene som har gitt flere svar omtaler et og samme team, eller om det finnes to parallelle team. Det ser ut som de to svarene fra Ahus omtaler samme tilbudet, nemlig det som finnes ved habiliteringstjenesten. Dette har en bred tverrfaglighet, men inkluderer ikke

5 alle diagnosegrupper. Ved Stavanger Universitetssykehus ser det ut som det er to team, et ved barneavdelingen og et ved habiliteringstjenesten. Det kan se ut som de to teamene ved Stavanger Universitetssykehus gjør en fordeling av diagnosegrupper og problemstillinger mellom seg.

6 8. Hvilke fagpersoner er med ved de virksomhetene som svarer at de har/delvis har et tverrfaglig behandlingstilbud? Sørlandet sykehus, barneseksjonen Lege Kef Log Ped Psyk Spl Sos Ergo Fysio St. Olavs hospital, Tronsletten (hab) Sykehuset i Vestfold (hab) Helse Nord-Trøndelag (hab) (1) Nordlandssykehuset, Bodø (hab) Stavanger Universitetssykehus (barneklinikken) (2) Helse Møre-Romsdal, Kr sund (hab) Helse Møre-Romsdal, Ålesund (barne- og ungdomsklinikk) Sykehuset i Telemark (barne- og ungdomsklinikk) Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar (Hedmark hab) (3) Vestre Viken, Drammen sykehus (hab) (4) Stavanger Universitetssykehus (Østerlide, hab) Helse Nord, Universitetssykehuset i Nord-Norge (hab) Helse-Bergen, Haukeland Universitets-sykehus (5) Oslo Universitetssykehus Ullevål (Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter) Helse Førde, Førde sentralsjukehus Stavanger Universitetssykehus (barneavdeling) Sykehuset i Østfold (barneavdelingen) Kristiansund (barneavd) Vestre Viken (barneavd) Akershus Universitetssykehus (Ahus, barneavd/pol) Akershus Universitetssykehus (Ahus, hab) Finnmark = De som svarer at de har delvis behandlingstilbud (1) Helse Nord-Trøndelag (hab) vernepleier, sosionom og fysioterapeut v/behov (2) Stavanger Universitetssykehus (barneklinikken) psykiater (3) Sykehuset innlandet Elverum-Hamar, (Hedmark hab) barnepleier (4) Vestre Viken, Drammen sykehus (hab) vernepleier, spesialhjelpepleier (5) Stavanger Universitetssykehus, Østerlide (hab) ergoterapeut og fysioterapeut ved behov (6) Helse-Bergen vernepleier

7 9. Hva inngår hos de virksomhetene som bekrefter de har et tverrfaglig behandlingstilbud (n=15)? Utredning/vurdering av ernæringsstatus 15 Medisinsk utredning 14 Måltidsobservasjoner 14 Videofluoroskopi 2 Kostveiledning 15 Foreldrearbeid/Veiledning 15 Veiledning til barnehage/skole 13 Svarene viser at de fleste av behandlingstilbudene tilbyr en bred utredning som inkluderer både medisinsk og ernæringsmessig utredning og vurdering. Vurdering av ernæringsstatus og kostveiledning tilbys alle stedene. Videofluoroskopi tilbys kun 2 av stedene (St. Olavs hospital og Helse Nord/Universitetssykehuset i Nord-Norge). Vi vet ikke hvordan spørsmålet om videofluoroskopi har blitt tolket. Denne undersøkelsen av svelgfunksjonen gjøres foreløpig kun noen steder i landet, men barn kan henvises til disse fra resten av landet. 10. Hva inngår hos de virksomhetene som svarer de delvis har et tverrfaglig behandlingstilbud (n=8)? Medisinsk utredning 6 Utredning/vurdering av ernæringsstatus 7 Måltidsobservasjoner 4 Videofluoroskopi 0 Kostveiledning 7 Foreldrearbeid/Veiledning 5 Veiledning til barnehage/skole 4 Hva som inngår i behandlingstilbudet speiler sannsynligvis sammensetningen av teamene. Ved de stedene som har svart at de delvis har et behandlingstilbud, er lege, kef og sykepleier de vanligste fagpersonene. De mangler ofte faggrupper som logoped, pedagog, psykolog, ergoterapeut. Dette kan forklare hvorfor disse teamene ikke dekker utredning av spisefunksjon/måltidsobservasjon på samme måte som de som svarer ja på at de har et tverrfaglig behandlingstilbud. Kommentarer Flere av respondentene har gitt kommentarer i fritekst på spørreskjemaet. Noen gir beskrivelser av hvordan tilbudet er organisert og hvilke omfang det har. Andre har gitt uttrykk for at de gjerne vil ha kurs og veiledning fra kompetansetjenesten (for eksempel Helse Førde og Helse Nord-Trøndelag). Flere beskriver tilbud som er i oppstartsfase som tverrfaglige team (Helse Førde, Kristiansund sykehus habilitering, Ahus poliklinikk, Sykehuset Innlandet Lillehammer) og videofluoroskopi (St Olavs hospital).

8 Både Sykehuset Østfold, Helse Møre og Romsdal-Kristiansund, Stavanger Universitetssykehus Østerlide har kommentert at det er for lite ressurser for å gi et godt tverrfaglig behandlingstilbud til de barna som trenger det. Vi vet ikke hvordan de andre teamene opplever ressursmulighetene. Det var ikke spurt om dette i kartleggingsskjemaet, men kom frem i fritekst kommentarer fra noen respondenter. Spise- og ernæringsteamet ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet Spise- og ernæringsteamet ved Oslo Universitetssykehus får henvist barn fra samtlige helseregioner. Teamet består av lege, sykepleier, logoped, klinisk ernæringsfysiolog, spesialpedagog, sosionom og psykolog. Teamet tilbyr tverrfaglig utredning og behandling/oppfølging, i samarbeid med lokale fagpersoner. De fleste barna henvises fra lokale spiseteam, ved barneavdelinger og barnehabiliteringstjenester. Teamet får også henvist barn som er innlagt ved andre poster på Rikshospitalet, for tilsyn/vurdering. De barna som har behov for bred tverrfaglig utredning, er dagpasienter over 3-4 dager. Teamet har også poliklinisk virksomhet. Pasientgruppen omfatter ulike diagnosegrupper, de fleste barna har hatt spisevansker fra sped- og småbarnsalder. De fleste av barna som henvises har en kompleks medisinsk bakgrunn og avvikende spiseutvikling, og mange får ernæring gjennom gastrostomi. Spisevanskene kan være i form av spisevegring, munnmotoriske vansker/dysfagi og/eller selektive spisevansker. Teamet gjør medisinsk, pedagogisk/psykologisk og ernæringsfaglige vurderinger. Måltidsobservasjoner og nært samarbeid med foreldrene står sentralt i teamets arbeid. Teamet har også mulighet for å få gjennomført medisinske utredninger under oppholdet, dersom det er behov for det. Ved behov avtales 1-2 oppfølginger/kontroller, hvis det er behov for det. Teamets arbeid er nært knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering, spising/ernæring (Kompetansetjenesten for barn med spise- og ernæringsvansker). Oppsummering Tverrfaglige behandlingstilbud til barn med spisevansker finnes mange steder i landet. Kartleggingen viser at de tverrfaglige teamene har ulik sammensetning, og det er variasjoner når det gjelder hvilke diagnosegrupper og problemstillinger de jobber med. Kompetansetjenesten mener at målsetningen må være at alle barn med spisevansker, uansett diagnose og problemstilling, får et tilfredsstillende behandlingstilbud. Kompetansetjenesten mener at det må være opp til hvert helseforetak å finne en organisering som fungerer ut fra fagkompetanse og kapasitet. Dersom noen helseforetak ønsker å bygge opp kompetanse i to team, et på barneavdeling og et i habiliteringstjenesten, står de fritt til det. Samtidig er det viktig at fagpersonene i spiseteamene har mulighet til å se mange nok barn til at de kan få nødvendig erfaring til å utvikle god kompetanse på fagområdet. Kompetansetjenesten mener at et tverrfaglig arbeid med barn med spisevansker, bør inneholde de tre fagområdene medisin (inkludert munnmotorikk/svelgfunksjon), klinisk ernæring og pedagogikk/psykologi. Denne kartleggingen gir lite detaljerte opplysninger om hvilke arbeidsmetoder og verktøy som benyttes, både for utredning og veiledning. Dette ønsker kompetansetjenesten å se nærmere på.

9 Kompetansetjenesten har gjennom denne kartleggingen erfart at spørreskjemaet ikke gir oss entydige svar og tilstrekkelig oversikt. Vi vet lite om hvordan teamene er organisert, og hvor store ressurser som er satt av for å dekke pasientgruppens behov. Målet er å gjennomføre kartlegginger årlig eller hvert annet år. På denne måte ønsker kompetansetjenesten å holde seg orientert om behandlingstilbudet og videre kunne bidra til å videreutvikle dette gjennom samarbeid og kompetanseoppbygging i resten av landet. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring

Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014. Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Kartlegging av behandlingstilbud for barn med spisevansker 2013-2014 Nasjonal kompetansetjeneste for barnehabilitering Spising/ernæring Vi ville kartlegge Hvilke helseforetak har behandlingstilbud Diagnosegrupper

Detaljer

Kartlegging av tverrfaglige behandlingstilbud til barn med spise- og ernæringsvansker i 2015

Kartlegging av tverrfaglige behandlingstilbud til barn med spise- og ernæringsvansker i 2015 Kartlegging av tverrfaglige behandlingstilbud til barn med spise- og ernæringsvansker i 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker. Bakgrunn Spisevansker hos

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer Ønskes utlevert; Sett kryss FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy

Detaljer

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Velkommen til CP fagdag 2015 i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Cerebral pareseregisteret i Norge Guro L. Andersen, leder av CPRN Antall registrerte barn i

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. «Hele barnet i fragmenterte systemer» Kirkenes

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. «Hele barnet i fragmenterte systemer» Kirkenes Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene «Hele barnet i fragmenterte systemer» Kirkenes 15.11.16 Barnehabiliteringen Finnmarkssykehuset Spesialisthelsetjeneste Organisert som egen enhet i

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge 15-17års registrering Legeskjema Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge 15-17års registrering Legeskjema Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge 15-17års registrering Legeskjema Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy FMND Numeric Fødselsmåned

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger

Fagkurs på Frambu. Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger Fagkurs på Frambu 29.april 2014 Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 29.april 2014 Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

CPHAB-nytt Nr 1, mai 2013

CPHAB-nytt Nr 1, mai 2013 CPHAB-nytt Nr 1, mai 2013 Nå er vi i gang Den første samlingen for kontaktpersonene for CPHAB ble gjennomført i tilknytning til CPOP/CPRN-fagdagen 24.04.2013. Ni av de 16 tjenestene som deltar i hele eller

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Spise- og ernæringsvansker hos barn status og muligheter for barn i Agder

Spise- og ernæringsvansker hos barn status og muligheter for barn i Agder Spise- og ernæringsvansker hos barn status og muligheter for barn i Agder Dr. med. Katharina Schmidt Lege i spesialisering SSHF, barnesenteret, Arendal Hva er spisevansker? Han er for tynn han spiser for

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 5års registrering Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 5års registrering Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 5års registrering Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer Ønskes utlevert (sett X) FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy

Detaljer

Bakgrunn for modellen

Bakgrunn for modellen OPPFØLGING AV BARN OG UNGE MED RYGGMARGSBROKK VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Oppfølging i Helse Vest og spesielt i Helse Bergen Vernepleier Liv Reidun Botne Fysioterapeut Tone Kyte Bakgrunn for modellen

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene

Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene Voksenhabiliteringens ønsker og behov ovenfor sjeldensentrene Eva Male Davidsen Avdelingssjef/avdelingsoverlege Spesialist i nevrologi Akershus universitetssykehus Disposisjon Historikk vedr opprettelse

Detaljer

Likheter(og(forskjeller(mellom(landets( barnehabiliteringstjenester:( en(kartlegging(av(ressurser(og(kompetanse(

Likheter(og(forskjeller(mellom(landets( barnehabiliteringstjenester:( en(kartlegging(av(ressurser(og(kompetanse( Likheterogforskjellermellomlandets barnehabiliteringstjenester: enkartleggingavressurserogkompetanse Rapportfra2013 ForfatterElisabethRønningRinde Innholdsfortegnelse 1. Leserveiledning 2. Innledning 2.1Ombarnehabilitering.

Detaljer

Kultur- og organisasjonsforståelse - Hvordan gjør vi det hos oss. I ve got better things to do!!!

Kultur- og organisasjonsforståelse - Hvordan gjør vi det hos oss. I ve got better things to do!!! Kultur- og organisasjonsforståelse - Hvordan gjør vi det hos oss I ve got better things to do!!! The major finding of this study was a marked increase in antibiotic use in Norwegian hospitals, and a

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Lederkonferanse Habilitering

Lederkonferanse Habilitering Lederkonferanse Habilitering Samorganisering barn voksen Habiliteringstjenesten i Oppland Bakgrunnsteppe Sykehuset Innlandet nedslagsfelt ca 370 000 innbyggere To Habiliteringstjenester en i Hedmark og

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 2-3 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig God Jul og

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-64 Revidert retningslinje - Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Medisin og helsefag 337 tgående internt produsert, 08/01111-53

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

NASJONAL KARTLEGGING AV LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTRENE I SPESIALISTHELSETJENESTEN

NASJONAL KARTLEGGING AV LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTRENE I SPESIALISTHELSETJENESTEN NASJONAL KARTLEGGING AV LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTRENE I SPESIALISTHELSETJENESTEN En spørreundersøkelse gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, vår 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse Sigve Oltedal, forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Innhold 1. Nasjonale resultater

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2016-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 22. desember

Detaljer

klippmappe 2012 uke 41

klippmappe 2012 uke 41 klippmappe 2012 uke 41 Innhold - 4 artikler Sunnaas HF Redaktørens kommentar: Lite åpenhet i sykehus i Vestfold * Sunnås Sykehus * Sørlandet Sykehus * Rusbehandling Midt-Norge * Helse Nord-Trøndelag Sykepleien

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Spilleprogram Nytt 27/8: Ytterligere endringer i fotball. Se nytt kampoppsett. Orienteringsoppsett er lagt inn. Volleyball oppdatert med B-spill.

Spilleprogram Nytt 27/8: Ytterligere endringer i fotball. Se nytt kampoppsett. Orienteringsoppsett er lagt inn. Volleyball oppdatert med B-spill. Spilleprogram Nytt 27/8: Ytterligere endringer i fotball. Se nytt kampoppsett. Orienteringsoppsett er lagt inn. Volleyball oppdatert med B-spill. BADMINTON: AHUS-hallen på AHUS-området Start: kl. 10:00

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Psykiatrien i Vestfold HF

Psykiatrien i Vestfold HF Arbeidsgruppens mandat Arbeidsgruppen skal komme med forslag hvordan rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan styrkes overfor barn og unge med psykiske lidelser og for unge rusmiddelmisbrukere.

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer