Nr. 6. August Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6"

Transkript

1 Nr. 6 August Nasjonal skolelederutdanning? s 6

2 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen av undervisningen.

3 I N N H O L D n 4 Redaktørens tastetrykk n 4 Internasjonalt samarbeid n 6 Nasjonal skoleledederutdanning? n 8 Verdens nordligste n 10 n 12 n 14 n 16 n 18 n 20 n 22 n 23 Tegneserie En samfunnsaktiv skole Problembasert skoleutvikling Ny spydspiss i Elevorganisasjonen Rommen ble ikke bygget på én dag Omorganisering På forbundssiden Spørrespalten Foto forside: Tormod Smedstad Skole LEDEREN Utdanningsdirektoratet sendte nylig ut høringsbrev om forslag til endringer i forskrift til Opplæringsloven når det gjelder kompetansekrav til førskolelærere i grunnskolen og til lærere på ungdomstrinnet. Dette kan sees som del av innfrielse av løfter gitt i Soria Moria-erklæringen og St.melding 16. Å sikre førskolelærere og lærere tilstrekkelig og relevant kompetanse for oppgavene de står overfor, må ansees å være viktigste tiltak for å bedre elevenes læringsutbytte. De foreslåtte endringene vil medføre strengere krav til formell utdanning for å bli tilsatt i skolen. Videre oppfølging av kvalitetshevingen regner vi med innebærer reell revidering av lærerutdanningen slik at vi sikres tilsatte med høy og relevant kompetanse i hele utdanningssystemet. Hva så med skolelederne? Situasjonen i dag er at det stilles få klare krav til ledernes formelle utdanning. Opplæringsloven (gjeldende fra 2004) sier at skolen skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Før endringen var kravene til rektor samme pedagogiske utdanning som for lærerne. Eneste forskjell var kravet om minimum tre års lærererfaring for det skolenivået en skulle lede. Endringen i krav ved tilsetting av rektor gir skoleeier anledning til skjønnsmessig å vurdere hva pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper skal innebære. Kanskje var det en gang tilstrekkelig å være fremst blant likemenn, dvs lærer med noe erfaring, for å fylle rollen som skoleleder. Men dagens forventninger til skolen generelt og ledelsen spesielt stiller krav til kompetanse langt utover det. Med dette mener jeg ikke at formell pedagogisk utdanning og erfaring som lærer ikke er vesentlig kompetanse for skoleledelsen. Det er bare ikke tilstrekkelig for å lede en kompleks virksomhet som skolen nå er. Skolens utfordringer og formål må ses i sammenheng med de utfordringene samfunnet står overfor, sier Ivar Frønes. Ikke minst fører også internasjonale sammenlikninger til at det settes søkelys på elevenes læringsresultater, arbeidsbetingelser og trivsel. Og ansvar for å innfri alle mål hviler på skoleledelsen. Norge deltar i OECDs studie av skoleledelse. Første del av programmet Improving school leadership (ISL) besto i å utarbeide statusrapport for deltakerlandenes arbeid med skoleledelse. Bakgrunn for ISL er å bidra til at skoleledelse settes høyere på dagsorden. 27 land deltar i studien. OECD vil med utgangspunkt i rapportene foreta sammenlikninger og analyser, for så å komme med anbefalinger til landene. Koordinator for arbeidet med den norske rapporten har gitt uttrykk for noen oppfordringer hun antar OECD vil gi Norge. En av dem er å utrede hvordan en obligatorisk utdanning, eller spesifikke kvalifiseringskrav som grunnlag for tilsetting i lederstilling i skolen, kan se ut. Kunnskapsministeren sa i en tale nylig at vi er nødt til å satse tungt og langsiktig på skoleledelse fremover. Dette synet har Norsk Skolelederforbund forfektet lenge! Vi ser med tilfredshet at det også på høyeste hold er aksept og vilje til satsing på skoleledelse og vil bistå som premissleverandører så langt det er mulig! Skolelederen Nr årgang Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Opplag 1. halvår 2004: 5550 eks ISSN Utgivelsesplan 2007: nr materialfrist utgivelse Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: e-post:

4 Interna Skole og lokalsamfunn I Læringsplakaten står det at skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Lokalsamfunn kan være så mangt i dette landet noe reportasjer i dette bladet viser. Vi har besøkt Austertana hvor det bor ca 350 mennesker i bygda, og der skolen har i underkant av 50 elever. Vi har besøkt Rommen skole i Stovner bydel i Oslo en bydel med nærmere mennesker og 6 andre grunnskoler. Det er sikkert mange likhetstrekk i de daglige utfordringene på disse to skolene. Vi møtte skoler og skoleledere som hadde store visjoner i forhold til sin rolle i lokalsamfunnet. Rommen vil bli et heldagsåpent skole- og aktivitetssenter med mange tilbud til befolkningen i bydelen innenfor opplæring, kultur og idrett. Austertana skoles og bygdas eksistens er avhengig av et stabilt eller voksende folketall. Skolen engasjerer seg derfor i forhold til å gi elevene tro på og ideer til framtidige lokale arbeidsplasser. De har også selv utviklet en konkret ide til næringsutvikling med utgangspunkt i ressursene som finnes i bygda. De legger vekt på at det også må være kunnskapsbaserte arbeidsplasser fordi det, satt på spissen, er slik at jentene flytter ut for å studere og gutta blir igjen for å kjøre lastebil. Det å ha partnerskap med andre land er videreutdanning både for meg som rektor, for lærerne som deltar og for hele personalet, sier Bjørg Tennum Sandvei. Tekst og foto: Tormod Smedstad Voksen vokser På Voksen skole, som ligger vest i Oslo, møter vi to engasjerte skoleledere som er opptatt av at internasjonalt samarbeid beriker skoledagen og utvider horisonten. Rek- Disse og sikkert mange flere skoler fungerer som initiativtakere og ideutviklere for større prosjekter i lokalsamfunnet som går ut over det å drive skole og opplæring. Så blir det opp til politikerne å omsette gode ideer til praktisk virkelighet. Og det i svært forskjellige virkeligheter! Et annet område der det er stor forskjell i utfordringene som de to nevnte skolene står overfor er godt og systematisk samarbeid mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de to trinnene i opplæringsløpet, slik det står i Kunnskapsløftet. I Oslo er dette enkelt å organisere med korte avstander og nær kontakt med alle studieretninger. For elever fra Austertana er Båtsfjord videregående skole nærmest 6 mil unna. Til Tana videregående skole er det kort i luftlinje, men 8 mil å kjøre på grunn av manglende broforbindelse. Vadsø videregående skole ligger 11 mil fra Austertana. Det er nyttig å bli minnet om de mangfoldige muligheter og forskjeller i skole-norge! Skolelederen 6-07

5 sjonalt samarbeid tor Bjørg Tennum Sandvei og inspektør Kathrine Wilsher Lohre forteller at Voksen skole siden 1997 har deltatt i 4 forskjellige Comenius-prosjekter. På de første prosjektene var det en relativt omstendelig prosess med søknader, rapportering og detaljstyring, men det var mindre byråkrati da vi søkte om deltakelse i det siste prosjektet. Skolen har fått et tilskudd på ca kroner for å delta i Understanding through the Arts sammen med skoler fra fem andre land i Europa. Det å ha partnerskap med andre land er videreutdanning både for meg som rektor, for lærerne som deltar og for hele personalet. Prosjektene fører til skoleutvikling, og vi lærer så mye av hverandre, sier rektor Sandvei. Prioritet Ledelsen på Voksen skole har vært drivkrefter bak satsingen på internasjonale prosjekter og denne satsingen synliggjøres også gjennom skolens planer. De har en internasjonal uke, mange elever har pennevenner særlig i England og de har kurs og informasjonsmøter i forbindelse med Comenius-prosjektene de har deltatt i. Voksen skole har barn med bakgrunn fra 32 land, og har også tilsatt flere utenlandske lærere og assistenter. Skolen tar også imot utenlandske studenter fra Høgskolen i Oslo til praksis og opplæring om norsk skole. Skolen har blant annet deltatt i prosjekt om skoleutvikling og tilpasset opplæring. Det er som regel to til tre prosjektmøter hvert år, og gjennom disse møtene får skolen internasjonale kontakter og innsyn i hvordan skoler i andre europeiske land jobber. To til fire lærere er med på prosjektmøtene, og i det siste prosjektet er også to elevrepresentanter med. Vi lærer mye gjennom dette, men vi lærer også å sette pris på vår norske virkelighet. Det er en ny og engasjerende dimensjon i jobben, sier inspektør Lohre. Her viser inspektør Kathrine Wilsher Lohre og rektor Bjørg Tennum Sandvei fram noen av elevarbeidene fra forskjellige land som de har fått tilsendt i forbindelse med kunstprosjektet. Gjennom kunst I Understanding through the Arts samarbeider Voksen med skoler fra England, Ungarn, Nederland, Italia og Tyskland. Prosjektet går over tre år og startet opp høsten Målet er å øke kunnskap og forståelse for egen og andres kultur. I sammenheng med dette prosjektet var skolen i vår vertskap for ti voksne og åtte elever fra partnerskapsskolene. Da arrangerte de også en internasjonal kveld der hele personalet deltok mange med bunad. Her ble det presentert mat fra forskjellige land. Et par av elevene med nederlandsk bakgrunn kunne dra nytte av sine språkkunnskaper i kontakt med den nederlandske delegasjonen. Under besøket hadde lærene og rektorene fra partnerskolene møte med Voksen skoles ledelse og prosjektgruppe. Aktiviteter for de neste 2 1/2 årene ble planlagt. I dette prosjektet har de bestemt seg for å utveksle kunnskap og praktiske arbeider om bildende kunst det første året. De lager korte tekster om kunst og kunstnere og kopierer kjente kunstverk som de sender til hverandre. Alle skolene lager egne utstillinger fra prosjektarbeidet. Her ligger det også til rette for et aldersblandet samarbeid i elevgruppa ved at de yngste tegner og de eldre skriver. Neste år blir temaet musikk og dans, og det siste året er det litteraturen som står i fokus. Understanding through the Arts åpner for nye måter for utveksling og erfaringsdeling mellom partnerskolene. Mellom møtene, som foregår to til tre ganger i året, kommuniseres det via mail, webkamera og nettsider, forteller Lohre og Sandvei. Dette høres spennende ut! n Comenius Det er nærmere 350 år siden den tsjekkiske filosofen og pedagogen Johan Amos Komenský døde. Hans navn er latinisert til Comenius og ett av EUs utdanningsprogrammer er oppkalt etter han. Comenius ville at alle barn skulle få undervisning, ikke bare de rike, og han ville ha en skole der alle gikk sammen, slik at de kunne oppmuntre og lære av hverandre, selv om de var forskjellige. Ikke så dumt tenkt det, og Comenius-programmet er opprettet for å gi støtte til flernasjonalt skolesamarbeid og gjennom dette heve kvaliteten på og å styrke den europeiske dimensjonen i opplæringen. Skolelederen 6-07

6 Nasjonal skoleleder utdanning? Vi er nødt til å satse tungt og langsiktig på skoleledelse framover, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal i sitt innlegg på Skolelederdagene. Han pekte på behovet for en samlet strategi for skoleledelse blant annet når det gjaldt kompetansekrav og utdanningstilbud. Tekst og foto: Tormod Smedstad Kunnskapsministeren gikk langt i å trekke opp linjene for et mer enhetlig og nasjonalt styrt utdanningstilbud til skoleledere på Skolelederdagene på Blindern i slutten av juni i år. Jeg tror vi nå er kommet til det punkt der vi må samle kunnskap og krefter og i større grad styre og koordinere den framtidige innsatsen på dette viktige feltet, sa han. Han slo også et slag for å foreta systematiske undersøkelser av skoleledernes egne behov, slik de selv opplever dem, for å ha et bedre utgangspunkt når en skal vurdere behov for hjelp, støtte og opplæring. Statsråden gikk så langt som å love forsamlingen at på samme måte som vi vil satse på en forbedret lærerutdanning, vil vi også sørge for at vi rekrutterer, utdanner og beholder gode ledere i skolen. Dette regner vi med å se igjen i praktiske tiltak i en ikke altfor fjern framtid! Bakteppet Det året som har gått, vil jeg si har stått i utjevningens tegn når det gjelder opplæringen. Det er bakteppet for spørsmålet om skoleledelse. God skoleledelse er et middel til å skape skoler der det er rom for alle elever, og der alle får muligheter til å ta i bruk sine evner til læring uansett sosial bakgrunn, sa Djupedal. Kunnskapsministeren la vekt på at dette var det overordnede perspektivet på Kunnskapsløftet. Han viste også til OECD-rapporten som roser Norge for den grunnleggende strukturen i fellesskolen, og hvor budskapet ellers er at sortering av elever, privatskoler og konkurransepregede testregimer ikke gir bedre læringsresultater for elevene. (Så viste det seg at rapporten kanskje ikke var glemt likevel, slik vi skrev i forrige nummer av Skolelederen?). Statsråden trakk også fram at norsk skoles problemer er tydelige: Det er for mange elever som går ut av skolen uten grunnleggende ferdigheter og for mange fullfører ikke den videregående opplæringen. Flere land lykkes bedre enn Norge med å redusere betydningen av familiebakgrunn. OECD påpeker også at det er et paradoks at tiden før skolealder, som kanskje er den viktigste for det enkelte barns læring, har vært den mest neglisjerte og underfinansierte delen av utdanningssystemet. En skole med ledelse og autoritet Djupedal sa at mens læreren er den enkeltfaktoren som sterkest påvirker elevenes læring, er skolelederen den viktigste enkeltfaktoren for hvordan lærerne fungerer og for kulturen ved den enkelte skole. Det betyr at det er en nær sammenheng mellom hvordan skolelederen utøver sitt lederskap og elevenes læring. Statsråden listet opp viktige punkter som er avgjørende for god skoleledelse. Hovedoppgaven var, etter hans mening, å lede og inspirere. De skal bygge visjon og sette retning og forstå og bidra til både læreres og elevers utvikling. Det viser seg at optimistiske, positive og forbedringsorienterte ledere når lengst. Dernest er et læringsorientert lederskap avgjørende der lederne framstår som gode eksempler. De må følge med i elevenes læring og utvikling og kvaliteten på opplæringen. De må vite om elevene lærer det de skal lære. De må samle data for å kunne analysere situasjonen, og holde oppe en diskusjon om undervisning og læring. En leder må også være flink til å delegere ledelse. En skoleleders oppgave er kompleks og mangetydig og hard, og statsråden trakk fram behovet for støtte fra spesialister, særlig administrativt. Skolelederne har ansvar for at den nasjonale politikken blir implementert på skolene for eksempel gjennom Kunnskapsløftet. Hva vet vi om dagens situasjon i Norge? Det er selvsagt vanskelig å dokumentere skoleledelsens effekt på elevenes læringsresultater, og det har vært lite forskning på denne sammenhengen i Norge. Det finnes skoler der elever presterer bedre enn forventet ut i fra deres sosio-økonomiske bakgrunn; hva kjennetegner disse skolene? Norge har deltatt i OECD -prosjektet «Improving School Leadership» der temaene blant annet har vært knyttet til ulike sider ved skolelederens roller, oppgaver og ansvar. Rekruttering og opplæring har også stått sentralt i prosjektet. Målet med prosjektet er blant annet å bidra med informasjon og analyser som grunnlag for «ny politikk» for å utvikle god skoleledelse og gode skoleledere. Norge leverte sin «Country Background Skolelederen 6-07

7 En tidligere og en nåværende minister med ansvar for skole. Både Djupedal og Hernes holdt foredrag på Skolelederdagene Report» i januar På de fleste områder som berøres i denne rapporten, viser det seg at Norge har manglende eller ufullstendig nasjonal statistikk. Ved årsskiftet 07/08 vil OECD komme med anbefalinger overfor Norge. Utdanning for skoleledere Vi har ingen formelle krav til utdanning for å bli skoleleder i Norge. Men det fins en rekke utdanningstilbud om skoleledelse ved universitetene og offentlige og private høgskoler. Slike tilbud er utviklet med støtte fra departementet, og gjennom Nettverk for skoleledelse bidrar vi til informasjonsutveksling og medvirkning, sa Djupedal. Skoleledelse har imidlertid hatt en sentral plass i Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen, og satsingen på skolederutdanning har hatt stort omfang både i 2005 og Rapporteringen viser at over 90 % av grunnskolene har gjennomført kompetanseutviklingstiltak innenfor temaet skoleledelse. Det er imidlertid mange skoleledere som legger liten vekt på å formalisere kompetansen i form av studiepoeng, men heller ser på det som noe en kan ta i bruk i sitt daglige virke. Som vi skrev innledningsvis konkluderte Djupedal med at det må satses tungt og langsiktig på området skoleledelse i tiden framover gjennom en samlet strategi for skoleledelse. Til grunn for dette arbeidet trengs systematisk innhenting av erfaringer fra andre land, for eksempel Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia. Det skal også undersøkes hvilke behov skolelederne har for hjelp, støtte, opplæring, krav og så videre. Et moment som Djupedal var innom flere ganger var å vurdere en policy for ledelse i utdanningssektoren som omfattet lederrekruttering, forberedelse til lederjobben, opplæring, utvikling og avvikling, støtteapparat, arbeidsbetingelser m.m. Her må det til at bredt samarbeid med de ulike aktørene noe som selvfølgelig også innbefatter Norsk Skolelederforbund. n Skolelederen 6-07

8 Verdens nordlig Utsyn over Tanaelva Rektor Eva Britt Birkenes. Hunden ville også være med på bildet. Dette er en av de 12 avlspurkene de har på gården. Jentene som trakterer traktoren er Ine Tonje Desirée Norvang. Skolelederen 6-07

9 ste Innovasjon og gründervirksomhet står i fokus på Tana videregående skole verdens nordligste skole for natur- og landbruksutdanning. Kristin Tveten, Anne Eileen Norvang og Tekst og foto: Tormod Smedstad Det er noe eksotisk ved det å besøke verdens nordligste skole for natur- og landbruksutdanning som bl.a. kan skilte med ei melkekvote på liter, omtrent 200 slaktegris og 70 lam i løpet av ett år. Tana videregående ligger landlig og idyllisk til ved Tanaelvas vestbredd. Her kan du velge mellom agronomutdanning eller studiekompetanse i løpet av 3 år eller eventuelt bruke 4 år og få med deg begge deler. Skolen har omtrent 50 elever og tilbyr også studiekompetanse for voksne. Vi har tatt turen dit fordi skolen også er en pådriver i kursvirksomhet for reiselivsnæringa samtidig som den legger stor vekt på å gi kunnskap og inspirasjon til gründervirksomhet blant sine egne elever. Skole og reiseliv Det koster mye å drive gårdsbruk, dette er den dyreste studieretningen, forteller en engasjert rektor Eva Britt Birkenes. Ved hver budsjettbehandling de siste seks årene har diskusjonen om nedlegging av skolen vært framme. I en slik situasjonen må skolen være kreativ og jobbe aktivt for å styrke sin posisjon i politikernes bevissthet. Vi må også være villig til å åpne oss mer for omverdenen og eksterne brukere. Vi ønsker å gjøre skolen til et kompetansesenter i fylket, sier Birkenes. Skolen har derfor i samarbeid med reiselivsnæringa lagt til rette for kursvirksomhet innenfor turisme og reiseliv. I samarbeid med næringa legger de nå opp kurs som for eksempel går ut på å presentere Finnmark profesjonelt, markedsorientert produktutvikling av lokale råvarer og naturguideutdanning. De bruker ofte eksterne krefter til kursene, men har også sørget for kompetanseheving for to av lærerne ved skolen innenfor økoturisme. Høsten 2004 startet de et treårig oppfølgingsprogram med deltakere fra 40 bedrifter i hele fylket med tema innovasjon og gründeroppfølging innenfor mat og reiseliv. Det handler om å få en innsikt i marked og prissetting, og det å utvikle gode produkter ut i fra lokale råvarer. Vi henter inn prosjektledere til disse kursene, og det er også åpent for våre elever og ansatte å delta, forteller Birkenes. Ungdomsbedrifter Denne kursvirksomheten har også inspirert skolen til å legge vekt på innovasjon og gründervirksomhet blant sine egne elever. Skolen tar sitt samfunnsansvar alvorlig ved å prøve å bidra til å skape optimisme og nye arbeidsplasser for ungdommen og dermed øke sjansene for en stabil bosetting. Ungdom må se mulighet til å starte bedrift og tjene penger i nærområdet, og i dette arbeidet er det lurt å få til et samarbeid mellom unge og gamle. Vi starter med en slags inspirasjon- og galskapssamling der det er fritt fram for kreative innfall og ideer, forteller rektor, Idéutviklingsperioden er veldig viktig! Siden blir det mer seriøst når det skal lages forretningsplan, og det skal gjennomføres en markedsundersøkelse. Bedriften må registrere seg i Brønnøysund, det skal føres regnskap og lages årsrapport. Elevene lærer også å organisere seg som bedrift ved å tilsette leder, personalsjef og kasserer. Det er mellom 4 til 6 elever på hver gruppe. I sitt arbeid med bedriften må de også bruke tilgjengelige Skolelederen 6-07

10 Eksempel på produkt fra elevbedrift; Hestesko som knagger. Fra skolens fjøs. hjelpeinstanser som mattilsyn og kommunale tjenester. Det er viktig at de kjenner til disse mulighetene og venner seg til et slikt samarbeid. Vi må også bygge ned barrierer mot det offentlige, sier Birkenes. Elevene skyter inn en viss egenandel i bedriften, maksimum to hundre kroner. I løpet av perioden med elevbedrift holder skolen tre samlinger hvor det blir satt søkelys på bedriften fra ulike ståsted. Eksempler på produkter de har laget er bruk av hestesko som knagger og dørskilt, malte lys og løftebukk til scooter. Hvis bedriften går overskudd, beholder elevene pengene selv. Skole og bedrift Tana videregående skole er både skole og bedrift, det gir i seg selv en god blanding av teori og praksis. Elevene leker ikke landbruk. Skolen er for øvrig den største bedriften i nedre Tana vi har innledningsvis sagt noe om melkekvoter og slaktegriser. Det er plass til 21 kyr på gården, og det produseres kjøtt av både storfe, gris og lam. Få studieretninger har det mangfoldet å by på som naturog landbruksfagene i den videregående skolen: traktorkjøring, slakting, videreforedling, saueklipping, snarefangst, laksefiske, sveising, snekring, maskinvedlikehold, melking, skogbruk, preparering av ski, hundekjøring, friluftsliv til alle årstider, potetopptak, bærplukking, vedproduksjon, knivlaging, kultivering av fiskevann, hagebruk med sommerplanter, grønnsaker, salmakerarbeid, ridning (pust) for å nevne noe. De fleste elevene bor på skolens internat. Det er lange avstander i Finnmark en av elevene reiser 9 mil hver vei med skolebuss! Å drive internat stiller krav til fritidstilbud, og miljøarbeiderne ved skolen arrangerer for eksempel filmkvelder og spillkvelder. Det må nevnes at skolen nesten ikke har noe frafall av elever. n Mats & Margrete C Per-Erik Pettersen/ts 10 Skolelederen 6-07

11 Alternativ data - kommer onsdag/torsdag Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Unique Skole Datasystemet for enkel og god skoleadministrasjon. Kontakt oss i dag på telefon Alltid oppdatert på nettet! Visma Unique AS Biskop Gunnerusgt. 6 PB 774, Sentrum 0106 Oslo Tel: Faks: visma.no

12 En samfunnsaktiv skole I Austertana skoles utviklingsplaner inngår initiativ til å opprette et kunnskapsbasert nasjonalparksenter i bygda. Vi må også tenke på hvordan vi skal beholde og utvikle et levende bygdesamfunn, sier rektor Børre St. Børresen. Rektor Børre St. Børresen Lærer Øystein Hauge Tekst og foto: Tormod Smedstad Austertana ligger ved Tanaelvens munning innerst i Tanafjorden. Det er ei bygd med omtrent 350 mennesker. Her finner du nord-europas største fuglereservat for våtfugler, gode fjellvann, elver, sjøfiske, multemyrer og småvilt. Hval og sel finnes det også i fjorden. Landbruket er det nordligste i verden. Det er unaturlig og ikke snakke om natur når en besøker et slikt sted. Det er da også dette aspektet drivkrefter ved Austertana grunnskole har grepet fatt i når de ønsker å utvikle et kunnskapsbasert nasjonalparksenter i bygda. Natur og kultur Skolen skal være samfunnsaktiv, sier rektor Børre St. Børresen ved Austertana skole. Vi lever i et lite bygdesamfunn hvor vi også er nødt til å tenke på ansvaret for å utvikle og beholde dette. I vårt utviklingsarbeid er vi derfor nødt til å se utover skolens fire vegger: det er viktig å få ungdommen til å se ei framtid i bygda. Austertana skole har 48 elever, og det er totalt 9 årsverk inkludert rektor og fremmedspråkslærere. Litt overraskende er det at over 20 % av elevene har foreldre fra andre land som Peru, Filippinene, Russland og Brasil, men bygda har med nær tilknytning til fjord og kyst fått mange impulser fra verden utenfor. Rektor Børresen forteller at han har et engasjert og dyktig personale. En av lærerne, Øystein Hauge, har engasjert seg sterkt i ideen om å opprette et nasjonalparksenter Varangerporten i Austertana. Og det er ikke vanskelig å få Hauge til å fortelle om tanken rundt dette! Austertana ligger strategisk til mellom mange forskjellige vernede områder på Varangerhalvøya. Det er blant annet vernet lauvsskog, Tanamunningen naturreservat og Julelvas munning er varig fredet. Vi bor dessuten i den nordligste utløperen av det sammenhengende skandinaviske bjørkeskogsbeltet og ligger strategisk til i forhold til Varangerhalvøya. Skal du landeveien til Berlevåg og Båtsfjord, må du kjøre igjennom Austertana. Tenk positivt For lokalbefolkningen kan det ofte oppfattes som negativt at store områder er fredet og at det er restriksjoner med hensyn til fiskeredskaper i fjorden alt av garnfiske er for eksempel forbudt i munningen av fjorden. Vi må snu på dette og bruke det til noe positivt, sier Hauge. Det hekker lakse-ender i munningen av elva de kommer fra hele Nord-Europa for å spise laksesmolt. Rike forekomster av sil i fjorden gir grunnlag for et svært rikt fugle- og dyreliv. På sandbankene finner du steinkobbe, og det er mange sjeldne fugler som hekker her. Vi må tiltrekke oss turister som er på jakt etter spesielle ting, og disse må få hjelp og informasjon. Tenk om vi kunne sette opp et kamera på sandbankene og vise fram kobbeungene som må lære å svømme i løpet av 6 timer før floen 12 Skolelederen 6-07

13 kommer. Det er nemlig to meters tidevannsforskjell her. Eller et kamera ved ravnereiret: hva spiser de? Varangerporten Ideen er altså å lage et senter der turister som er på jakt etter spesielle ting kan få hjelp, men også med en kunnskapsbase med alt tilgjengelig materiell om Varangerhalvøya. Vi må synliggjøre den kunnskapen som finnes, sier Hauge. Han kan fortelle at ornitologi faktisk er en av de tre største hobbyene i Europa, og derfor er det mange potensielle turister med fugleinteresse som vil kunne finne veien hit. Senteret må videre kunne formidle turistene til reiselivsoperatører i området og tilby kunnskapsbaserte guida turer til områder med særegen natur. Interessen for økoturisme er voksende. Opplæring kan også bli en viktig del av virksomheten ved at skoler og andre interesserte kan få undervisning her og foreta feltstudier sammen med kvalifisert personale. Det er store kontraster innenfor korte distanser mellom de frodige områdene i sjøkanten og høyalpint terreng allerede på 250 meter over havet. Senteret vil også kunne brukes i forskningsøyemed og inspirere til naturfaglig forskning. En ambisjon med senteret er å bidra til at Austertana blir den første bygda i landet som ikke er en bidragsyter til økte CO2-utslipp.Kunnskap om energiøkonomisering og dyrking til biobrensel må utvikles. Senteret skal bli et sted hvor man ikke bare samler kunnskap, men også skaper kunnskap. Kompetanse Skolen besitter kompetanse som kan brukes i et slikt senter, sier rektor Børresen. Det kan også på sikt skapes kunnskapsbaserte arbeidsplasser her. Det er en tendens til at kvinnene flytter ut av bygda for å studere; vi må også tenke større mangfold i arbeidsplasser. Det vil også kunne være en positiv miljøfaktor og skape en stolthet og bevissthet om det som finnes i bygda av ressurser. Vi ser for oss at skolens elever vil kunne delta i eventuelle feltundersøkelser og dermed se sammenheng og knytte kontakt med universitetsmiljøet. Vi må som skole være en utviklingsmotor og en drivkraft og få barna til å se at det er mange ukjente arbeidsplasser i framtida! sier Børresen. Skolen har for øvrig partnerskapsavtale med Elkem, som har et stort kvartsittbrudd i bygda. Det er også en gryende politisk interesse for Varangerport-prosjektet. Så da får vi bare ønske lykke til! n Skolelederen

14 Problembasert skole Problembasert eller lærdomsbasert skoleutvikling er basert på møtet mellom forskning og praksis. Nye erfaringer og lærdommer bygges suksessivt opp i dette møtet og nye spørsmål leder til nye utviklingsområder. Tekst og foto: Tormod Smedstad Universitetslektor Hans-Åke Scherp fra Karlstads Universitet tok i sitt foredrag på Skolelederdagene for seg hvordan en kan bruke hverdagsproblemene som drivkraft for skoleutvikling. Han mente det var viktig å vie problemene positiv oppmerksomhet og videre at man i en organisasjon stilte seg spørsmålet: Hvorfor gjør vi det vi gjør når det som hender hender? Pedagogenes handlinger Det blir ingen skoleutvikling uten endring i pedagogenes handlinger. Det er i møtet mellom pedagoger og elever at skoleutviklingen tar form. Pedagogenes måte å arbeide på påvirkes først og fremst av erfaringer de gjør i sin egen undervisning. Deres erfaringslæring utgjør grunnstammen i skoleutviklingssammenheng, hevdet Scherp. En konsekvens av dette blir å skape så gode forutsetninger som mulig for deres erfaringsutbytte og derigjennom generere lærdommer om hvordan man best kan bidra til barns og ungdoms læring og utvikling. Læring er å bråke med sin egen tenkning, sa Scherp, det er ikke å høre på andre for å forsøke å huske det de sa. Alle som blir fortalt om gode metoder eller utviklingsmuligheter, vil stille seg spørsmålet om hvordan dette stemmer med sin måte å tenke på. Problembasert Scherp argumenterte for at når pedagoger beskriver sin forståelse av skoleutvikling, handler det om å finne løsninger på de problemene som man møter i sitt daglige virke. De er ikke så opptatt av å transformere pålagte mål til handlingsplaner som igjen skal vurderes. Ofte står en overfor problem, eller spørsmål man ikke har svar på. Noe som utfordrer en. Det er disse opplevde problemene som må danne utgangspunktet for skoleutviklingen. Derfor kalles metoden for PBS problembasert skoleutvikling. En tar utgangspunkt i hverdagens problemer og de dilemmaer en møter i skolesamfunnet. Ut i fra et pedagogperspektiv oppstår det for eksempel et problem når tidligere praksis ikke lenger gir det resultat som man har forventet. Hvis en skoleleder skal støtte skoleutvikling, må en skape gode læringsmiljøer som sørger for at pedagogene får dypere innsikt i problemstillingene. Da øker sannsynligheten for at man finner andre tilnærmingsmåter. Gjennom et system som preges av kontroll motvirker man engasjement, og folk har lett for å oppleve seg urettferdig behandlet. Bygger man derimot opp under et lærende perspektiv på skoleutvikling der man jobber sammen om barns lærdom og utvikling kan man lettere skape et godt læringsmiljø for elevene. I et slikt perspektiv blir spørsmålet om når vi skal få tid til skoleutvikling ikke meningsfylt fordi det er det man gjør i hverdagen som er skoleutvikling. Endring Hvorfor endrer man sin måte å undervise på? Mange vil svare at de endrer når de får problem med elevene på en eller 14 Skolelederen 6-07

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer