Møteinnkalling. Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf eller som kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast. Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf forvaltningslova 6 og kommunelova 40 nr. 3 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem jf forvaltningslova 8 3.ledd. Orientering: - OU-prosessen for fagskolen i Møre og Romsdal v/ass fylkesutdanningssjef Rune Solens Opstad. - Status i arbeidet med utvikling av nytt studietilbud i havromsteknologi v/fagskolen i Kristiansund.

2 Saksnr Innhald Uoff FAG 15/17 Fagskolane - økonomirapportering Godkjenning av protokoll

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato FAG 15/17 Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: Fagskolestyret ber administrasjonen snarest fremlegge en utredning om følgende forhold: en redegjørelse om årsaker og kostnader knyttet til de rapporterte prognoser for 2. tertial 2017, for hhv. Ålesund fagskole og Kristiansund fagskole. en framskriving av skolenes reelle budsjettbehov for 2018, basert på studenttall og igangsatte studietilbud for 2017/18. Årsaker knytt til rapporterte prognoser (meirforbruk) i 2018 Fagskolane har hatt ein vanskeleg økonomisk situasjon i mange år. Tabellen nedanfor viser dei økonomiske resultata frå 2011 til Hovedansvar Avvik 2016 Avvik 2015 Avvik 2014 Avvik 2013 Avvik 2012 Avvik 2011 Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Kristiansund Fagskolen - styret ALLE Finansieringsbehovet I sak FAG-25/09 vart finansieringsbehovet til fagskolane vurdert slik: Fagskoleramme 51,2 51,

4 Fagtilbodet var den gongen slik: 2009/ / / /2013 Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 1 Kristiansund vgs Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 2 Kristiansund vgs Prosessteknikk 1 Kristiansund vgs Prosessteknikk 2 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, boring 1 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, boring 2 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, havbunn 1 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, havbunn 2 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, brønn 1 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, brønn 2 Kristiansund vgs Maritime fag, nautisk line 1 Kristiansund vgs Maritime fag, nautisk line 2 Kristiansund vgs Maritime fag, skipsteknisk line 1 Kristiansund vgs Maritime fag, skipsteknisk line 2 Kristiansund vgs Sum Kristiansund, kapasitet Sum Kristiansund studenttal per / / / /2013 Maritime fag, nautisk line 1 Fagskolen i Ålesund Maritime fag, nautisk line 2 Fagskolen i Ålesund Maritime fag, skipsteknisk line 1 Fagskolen i Ålesund Maritime fag, skipsteknisk line 2 Fagskolen i Ålesund Bygg og anlegg 1 Fagskolen i Ålesund Bygg/Anlegg 2 Fagskolen i Ålesund Elektrofag 1 Fagskolen i Ålesund Automatisering/Elkraft 2 Fagskolen i Ålesund Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 1 Fagskolen i Ålesund Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 2 Fagskolen i Ålesund Sum Ålesund, kapasitet Sum Ålesund, studenttal per For 2008 var det statlege tilskottet 29,4 mill. kroner, det vil seie om lag kroner pr. student. Kostnaden per student var kr Altså var det eit gap mellom utgifter og inntekter på om lag kr pr. student. For 2009 berekna ein at behovet ville vere om lag 51 mill. kroner. Det vart då føresett ein utgift på kroner pr. student innafor dei maritime faga og kroner pr. student innanfor dei andre tilboda. en for åra viser at utgiftene i heile perioden har vore lågare enn dette. År D06 Fagskolane i Møre og Romsdal

5 Pr var fordelinga av studentar mellom dei to skolane slik: Maritime fag Andre fag Sum Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Kristiansund 60 42,8 102,8 Sum ,8 300,8 Utgifter pr. student vert då om lag kroner. Overføringane frå staten var 30,9 mill. kroner, altså om lag kroner pr. student. Det betyr at gapet i finansieringa har auka frå om lag kroner pr. student i 2008 til kroner i Det vil seie at gapet i snitt har auka med 7% kvart år. Fagskolane sine utgifter har i den same perioden i snitt auka med 3,5 % pr. år. Dette fortel at for Møre og Romsdal fylkeskommune er den statlege finansieringa av fagskolane svekka i perioden I 2008 finansierte staten 83% av utgiftene til fagskolane, i 2016 finansierte staten 66% av utgiftene. Tilpassing av drifta Fylkestinget vedtok i sak T-75/09 (U-139/09) A -- ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT FOR 2010 punkt 18 b føljande: Fylkestinget merkar seg at regjeringa i sitt framlegg til statsbudsjett 2010 har ei rammeoverføring på 40,02 mill kr knytt til fagskolane i Møre og Romsdal. Den private fagskolen Ålesund Kunstfagskole ligg inne med ei foreslått rammeløyving på 4,36 mill kr. Dette betyr ei statleg ramme for dei tekniske fagskolane som er 15,5 mill kr mindre enn den vedtekne fagskoleramma for 2010 på 51,2 mill kr. Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kristiansund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal. Fylkestinget ber om at nødvendige tiltak blir lagt fram for Fylkestinget for endeleg vedtak og gjennomføring. I sak Fag-1/10 vart det derfor lagt fram forslag om reduksjon i fagtilbodet ved fagskolane men dette vart ikkje vedteke, saka ligg vedlagt.

6 Denne hausten har fagskolane føljande tilbod og studenttal: Ålesund Kristiansund Totalt Studietilbod Studentar Studentar Studentar Anlegg 8 8 Automatisering Bygg Dekksoffiser Elkraft Maskinoffiser Maskinteknikk Kjemi prosessteknikk 7 7 Petroleum Psykisk helsearbeid og rusarbeid Sum Dersom ein skal tilpasse tilbodet til den statlege finansieringa kan ein ikkje tilby same tilbod ved begge skolane. Strukturen i det samla tilbodet må derfor vurderast. Om ein skal gjere endringar i strukturen er dette ei stor endring. Fylkesrådmannen rår difor til at det i 2018 vert sett av midlar på fagskoleramma til ein grundig gjennomgang av tilbods- og organisasjonsstrukturen i fagskolane. Eit slikt arbeid må og sjå på kva endringar i fagskoleloven vil bety for organiseringa av fagskoletilbodet. Forslag til ny fagskolelov har vore på høyring no i haust, og vil ble vedteken i løpet av vinteren. Blir loven vedteken slik den ligg i dag vil det kome fleire endringar i forhold til dagens lov. Fagskoleloven er ein særlov og har forrang framfor kommuneloven. Mellom anna ligg det forslag om at styret skal ha minst 7 medlemmar, og det skal vere minst ein representant for deil tilsette og ein for studentane. Minst to av medlemmane skal ha bakgrunn får relevant arbeids- eller næringsliv. I forholdet mellom styre og eiar er det presisert at styret tilsett rektor ved fagskolen. Styret skal sjølve fatte vedtak om at det etter styret sitt skjønn er forsvarleg å starte eit nytt studieår. Vedtaket skal bli fatta før studiestart. I eigarrollen, slik fylkestinget utøver den, er det fortsatt slik at dei vedtar det overordna budsjettet, gir styringssignal, oppnemner /avsett styremedlemmar og fastsett vedtekter for styret. Om forvaltaransvaret til fylkeskommunen står det at ein skal vurdere lokalt, regionalt (og nasjonalt) kompetansebehov. Eksisterande fagskoletilbod skal være i tråd med dei kompetansepolitiske strategiane. Skolanes reelle budsjettbehov for 2018, basert på studenttal og studietilbod som er starta for 2017/18 Med den tilbodsstrukturen og det studenttalet ein har i dag kan ein vente at utgiftene i 2018 vil bli om lag som utgiftene i For 2017 venter fagskolen i Ålesund eit meirforbruk på 1,8 mill. kroner. Fagskolen i Kristiansund venter eit meirforbruk på 4 mill. kroner. Budsjettramma for fagskolane samla er 43,4 mill kroner. Om resultatet for 2017 blir som prognosane vert den samla utgifta om lag 49,2 mill. kroner. I 2018 vil utgiftene til Fagskolen i Ålesund auke med 2,6 mill. kroner som følje av auka husleige (NMK). Om ein føresett ein

7 generell løns- og prisvekst på 3% blir det samla behovet om lag 53,4 mill. kroner. Med ei statleg finansiering på nivå med 2016 vil kan ein gjere eit anslag for 2018: a) Utgiftsbehov b) Statleg tilskott c) Ramme fra fylkeskommunen d) Samla fagskoleramme (b+c) e) Udekt finansieringsbehov (a-d) Tala er avrunda til nærmaste kr Ny statleg finansieringsmodell Regjeringa foreslår å samle finansieringa av fagskolane (tre ulike tilskotsordningar) i ein felles tilskotsordning på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett (kap. 240, post 40). Fylkeskommunen blir mottakar av tilskotet, og får ansvar for vidare forvaltning av midlane. Finansieringa av fagskolane blir dermed ikkje lenger ein del av rammetilskotet til fylkeskommunane, men eit øyremerka tilskot. 80% av tilskotet blir eit grunntilskot og 20% av tilskotet blir resultatbasert. For 2018 blir Møre og Romsdal fylkeskommune tildelt 41,6 mill. kroner. Dette tilskotet skal nyttast til drift av fylkeskommunen sine eigne fagskolar, Kunstfagskolen i Ålesund og til drift av helsefaglege studieplassar i andre fylke. Når Stortinget har gjort endeleg budsjettvedtak vil Kunnskapsdepartementet ut tildelingsbrev som vil fastlegge endeleg fordeling av tilskotet. Fordi vi enda ikkje kjenner den endelege budsjettramma, vert det ikkje lagt fram forslag om fordeling av budsjett no. I framlegget til statsbudsjett er det og foreslått 35,9 mill. kroner i utviklingsmidlar knytt til fagskolane. Midlane skal mellom anna nyttast til tiltak for å auke kvaliteten i fagskolane, vidareutvikling av dagens utdanningstilbod og utvikling av nye etterspurde utdanningstilbod. I tillegg er det foreslått 22 mill. kroner til 638 nye studieplasser innan fagskoleutdanning i I rådmannens framlegg til budsjett for 2018 er ramma til fagskolen i Ålesund og fagskolen i Kristiansund tatt ut av ramme D06 Fagskolane i Møre og Romsdal (31,7 mill. kroner). Det er no budsjettert med ei netto ramme. Beløpet som utgjer ny netto ramme, er tilførsel av midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune utover dei statleg øyremerka tilskota. For 2018 er det foreslått at fylkeskommunen skal bidra med 13,7 mill. kroner av eigne midlar til finansiering av desse fagskolane. Beløpet aukar til 16,2 mill. kroner i Midlar til Kunstfagskolen i Ålesund og drift av helsefaglege studieplassar i andre fylke blir budsjettert med tilskot lik utgift, og påverkar dermed ikkje nettoramma til fagskolane.

8 Forslag til vedtak: Fagskolestyret tek saka til etterretning Når endeleg budsjettramme for fagskolane er vedtatt av fylkestinget og endeleg fordeling av det statlege tilskottet til fagskolar er kjent, vil fagskolestyret fastsette endeleg fordeling av budsjettramma. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Erik Brekken fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Fagskolesak 1/2010

9 Vedlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: MR 47756/2009 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato 1/10 Fagskolestyret i Møre og Romsdal Budsjett Bakgrunn I sak T-75/09 vart økonomiplanen behandla. I økonomiplanen er ramma for fagskoleutdanninga i fylket fastsett til 40,02 mill. kr. Denne ramma er i samsvar med det beløpet som er lagt inn som fagskoletilskott til fylkeskommunen i samband med statsbudsjettet for Ramma skal og dekkje private fagskolar, i Møre og Romsdal gjeld dette Ålesund kunstfagskole. I brev av frå Kunnskapsdepartementet vart det opplyst at tilskottet til denne private fagskolen i 2009 var 4,36 mill. kr. Dersom ein legg til grunn at ein opprettheld tilskottet til kunstfagskolen vil det bety at 35,66 mill. kr kan avsettast til å dekkje drifta av dei fylkeskommunale tekniske fagskoletilboda. I høve sak 25/09 til fagskolestyret vil vedteke budsjett vere 15,5 mill. kr mindre enn berekna etter studentkapasiteten for I samband med behandlinga av økonomiplanen i fylkesutvalet vart det vedteke å leggje inn eit nytt punkt; Fylkestinget merkar seg at regjeringa i sitt framlegg til statsbudsjett 2010 har ei rammeoverføring på 40,02 mill kr knytt til fagskolane i M&R. Den private fagskolen Ålesund Kunstfagskole ligg inne med ei foreslått rammeløyving på 4,36 mill kr. Dette betyr ei statleg ramme for dei tekniske fagskolane som er 15,5 mill kr mindre enn den vedtekne fagskoleramma for 2010 på 51,2 mill kr. Fylkestinget ber styret for Fagskolane i M&R tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om naudsynt må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kristiansund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i M&R. Fylkestinget ber om at naudsynte tiltak blir lagt fram for Fylkestinget for endelig vedtak og gjennomføring

10 Fagskolestyret sitt budsjettframlegg av Når fagskolestyret berekna fagskoleramma la ein til grunn studentkapasiteten ( klassekapasiteten ) innafor dei ulike studietilboda og rekneskapen for 2008 (om lag 38,5 mill. kr). Når ein fordelte årsresultatet på studenttalet ville det gitt eit tilskott på kr per student (statstilskottet var kr ). Dersom ein tok omsyn til kostnadene ved maritim utdanning i høve anna teknisk fagskoleutdanning kunne tilskottet fordelast med kr for maritim utdanning og kr for andre tekniske fagskoleutdanningar. Med det studenttalet ein hadde registrert til opptaket for semesterstart i 2009 og planlagt studentkapasitet for hausten 2010 berekna ein med desse føresetnadene fagskoleramma i 2010 til 51,2 mill. kr Ved opptaket i 2009 var det totalt 437 registrerte søkjarar til dei tekniske fagskoletilboda ved Fagskolen i Ålesund og Kristiansund vgs etter søkjarfrista. 441 studentar vart tekne inn, per dato er det registrert 364 heiltidsstudentar ved dei to fagskolane. Det er difor 77 færre studentar no enn det som vart registrert som opptatt når semesteret starta opp. Difor vil den reelle ramma for 2010 avvike frå den berekna ramma på 51,2 mill. kr Aktivitet og vedteke budsjett 2010./. Opptaket av studentar hausten 2009 legg grunnlag for aktiviteten våren Med dei tilboda som vart sett i gang ved opptaket i 2009 er kostnaden for våren 2010 berekna til 24 mill. kr Med dei planlagde tilboda som vert starta opp hausten 2010 er kostnaden berekna til 17 mill. kr for haustsemesteret, ein viser og til vedlagte plan over studietilbod i Kristiansund og Ålesund. Det samla behovet for fagskoledrifta i 2010 vil difor vere om lag 41 mill. Fordi aktiviteten som er sett i gang om hausten i stor grad vil vere avgjerande for driftsnivået for neste vår vil ein mangle om lag 5 mill. kr hausten 2010 til fagskoledrifta. For å tilpasse aktiviteten til vedteken ramme vil det ha store konsekvensar for kva tilbod ein faktisk kan sette i gang dersom ein skal kutte med 5 mill. kr hausten Eit kutt på 5 mill. kr på hausten 2010 vil gi ein årseffekt på 12 mill. kr, noko som ville gitt ei framtidig driftsramme langt under det som er avsett til fagskoleutdanning. Difor må ei tilpassing av driftsnivået til vedteken ramme skje over fleire år. Finansiering av fagskoledrifta og tilpassing av aktivitet i høve driftsramma Tilskottsordning Tradisjonelt har fagskoletilboda vore budsjettert etter same system som for vidaregåande opplæring, dvs. i all hovudsak etter talet på klassar og årstimar. Etter denne modellen har fylket måtte bruke av eigne midlar (vidaregåande opplæring) i tillegg til statlege tilskott for å finansiere drifta. såret 2008 var kostnadene knytt til fagskoleutdanninga om lag 38,5 mill. kr med eit gjennomsnittleg (vår/haust) studenttal på 337. Til samanlikning var det statlege tilskottet 29,4 mill. kr i 2008, noko som gir eit faktisk tilskott på vel kr per student (statstilskottet var gjort ut frå registrerte studentar per som då

11 gav eit tilskott på knapt kr per student). Det er om lag kr lågare enn den faktiske fagskoledrifta i No når fagskolen har si eiga økonomiske ramme vil det vere naturleg at ein finansierer fagskoledrifta på same måte som den statlege tilskottsordninga har fungert, eit tilskott per student. Den totale ramma skal både dekkje dei private fagskoletilboda (Ålesund kunstfagskole) og dei fylkeskommunale fagskoletilboda. I denne saka legg ein til grunn eit studenttilskott for private fagskolar etter Staten sin sats for Med dette som utgangspunkt kan ein berekne kva for studenttilskott ein kan fordele til dei to-årige tekniske fagskoletilboda. Studenttalet som vart rapport til Kunnskapsdepartementet per var 373 heiltidsstudentar. Studieåret 2008/2009 rapporterte ein 374 heiltidsstudentar. Med ei fagskoleramme på mill. kr vil studentsatsen vere om lag kr dersom ein legg til grunn studenttala i 2008 og Sjølv om ein i sak 25/09 til fagskolestyret la opp til ei opptrapping av tilbodet innafor olje-/gass i Kristiansund vil det vere realistisk å legge til grunn eit studenttal på om lag 380 ut frå dei opptaka som er gjort dei to seinaste åra. No har ein eit driftsnivå svarande til om lag kr per student. Med vedteken ramme må driftsnivået ned til om lag kr per student. Med ei så stor endring i finansiering av fagskoledrifta er det lite truleg at ein kan få til nødvendig omstilling berre med å redusere talet på undervisningstimar. Ein reduksjon på 5 mill. kr vil svare til vel 5500 årstimar (eller om lag 4 klassar dersom ein legg budsjettsystemet for vidaregåande opplæring til grunn). For å tilpasse drifta etter ramma er ei løysing å redusere i studietilbod og bruken av lærartimar i ein periode. Tilbodsstruktur Det er dei maritime tilboda som brukar flest årstimar på grunn av gruppedeling i samband med simulatoropplæring. Samtidig har ein og svært svak kapasitetsutnytting innafor maritim utdanning, spesielt i Ålesund i Det vil difor vere nødvendig å vurdere kapasiteten innafor maritim utdanning. Samtidig må ein sjå utdanningane i samanheng med eksisterande kompetansemiljø og tyngdepunkt for dei ulike næringane/bransjane. Med ei maritimt klynge i Ålesundsregionen og olje-/gassverksemd i Kristiansund er det naturleg at maritim utdanning har sitt senter i Ålesund og olje-/gassrelatert utdanning i Kristiansund. Eit alternativ er difor at ein legg full maritim fagskoleutdanning til Ålesund og berre 1. år i Kristiansund. Det vil bety at ein i Kristiansund ikkje kan gi utdanning som fører fram til dei høgste sertifikata, studentane må då til Ålesund. Det kan bety at den maritime utdanninga i Kristiansund vil forvitre fordi utdanninga berre fører fram til lågare sertifikat. Truleg vil ei slik slanking av tilbodet i Kristiansund og føre til at mange heller søkjer maritim utdanning i Trondheim. I tillegg kan ein legge ned tilbodet innafor maskinteknikk, det er eit studietilbod som gjennom mange år har hatt svak søking. I tillegg kan ein redusere læratimetalet frå hausten 2010, med årsverknad 2000 timar, det svarar om lag til 3 lærarårsverk. Dersom ein legg til grunn eit prognosert aktivitetsnivå på mill. kr i 2009 og ei fagskoleramme til teknisk fagskoleutdanning på mill. kr må fagskoledrifta

12 reduserast med 5-6 mill. kr For å gjennomføre denne omstillinga kan tilpassinga skje over fleire år slik at ein får tid til å planlegge og gjennomføre omstillingstiltak. Det gir følgjande rammer for fagskoledrifta fram til og med 2014;

13 Maskintekn. 1, Ålesund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Maskintekn. 2, Ålesund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Nautisk 2, Kr. sund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Skipstekn. 2, Kr.sund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Reduksjon årstimar 0,75 1,8 1,8 1,8 1,25 0,2 Reduksjon i fagskoledrifta 1,25 4,5 6,6 6,6 6,05 5 +meir/-mindreforbruk 3,75 0,5-1,6-1,6-1,05 0 Tabell 1 Oversyn over studietilboda er vist i vedlegg 1. Denne innstramminga gjer at ein får meirforbruk både i 2010 og 2011 som ein tek inn på tre år i perioden Ein har balanse i drifta frå 2015, jf tabell 2. Tabell 2 viser driftsrammene med 2009 som referanseår. Driftsramme mill. kr Endring i høve Meir/ -mindreforbruk ,75 mill. kr - 1,25 mill kr + 3,75 mill. kr ,50 mill. kr - 4,50 mill. kr + 0,50 mill. kr ,40 mill.kr - 6,60 mill. kr - 1,60 mill. kr ,40 mill. kr - 6,60 mill. kr mill. kr ,95 mill. kr - 6,05 mill. kr - 1,05 mill. kr ,00 mill. kr - 5 mill. kr 0 Tabell 2 Same kva for omstillingstiltak ein set i verk for å tilpasse fagskoledrifta vil ein i ein periode måtte redusere talet på undervisningstimar om ein samanliknar med vidaregåande opplæring. Det betyr at ein må redusere talet på lærarårsverk i ein periode. Når drifta igjen er tilpassa ramma må ein gjere ei vurdering både med omsyn til studietilbod og omfanget på undervisningstimar. Studietilboda innafor olje-/gass i Kristiansund strekker seg over 3.år. Ein må vurdere særskilt ei rasjonell planlegging av tilboda innafor brønn, boring og havbotninstallasjonar når ein legg budsjettrammene for dei to fagskolelokalitetane. Forslag til vedtak: 1. Den vedtekne ramma for fagskoledrifta er alt for knapp i høve den aktiviteten som i sett i gang studieåret 2009/2010. Difor må drifta for fagskolen i fylket omstillast både ved reduksjon i studietilbod og i undervisningstid: - Maskinteknikk 1 ved Fagskolen i Ålesund vert ikkje gitt som studietilbod frå hausten Maskinteknikk 2 ved Fagskolen i Ålesund vefrt ikkje gitt som studietilbod frå hausten Nautisk utdanning 2. år ved Kristiansund vidaregåande skole vert ikkje gitt som studietilbod frå hausten Skipsteknisk utdanning 2. år ved Kristiansund vidaregåande skole vert ikkje gitt som studietilbod frå hausten 2011

14 - Talet på undervisingstid vert redusert i perioden slik at fagskoledrifta er tilpassa ramma frå Styret ber om at vedtakets pkt. 1 i denne saka saman med oversyn over omstillingstiltak (tabell 1 og vedlegg 1) vert lagt fram for fylkestinget, i samsvar med fylkesutvalet sin uttale ved behandling av økonomiplanen Fylkesutdanningssjefen får mynde til å utarbeide rammebudsjett for Fagskolen i Ålesund og for fagskoledrifta ved Kristiansund videregående skole. 4. Styret ber administrasjonen legge fram eiga sak om finansiering av dei maritime studietilbod, andre tekniske fagskoletilbod og private fagskoletilbod med eit tilskott per student. Per Hoem fylkesutdanningsdirektør

15 Godkjenning av protokoll

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00 Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: 10.10.2013 Tid: 11:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf. 71 25 88 56 eller e- post:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 100 Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 09:30

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 100 Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 100 Fylkeshuset i Molde Dato: 26.03.2014 Tid: 09:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer.

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 11.05.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2016 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800905-71 Arkivnr. 522 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27. mai, 2010 FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar Utdanningsutvalet Paul-Gustav Remøy Toril Røsand

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar Utdanningsutvalet Paul-Gustav Remøy Toril Røsand Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 101, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.11.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 17.11.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

UngData Orientering om arbeidet med UngData, ved avdelingsleiar Rita Valkvæ, Kompetansesenter Rus Midt-Norge

UngData Orientering om arbeidet med UngData, ved avdelingsleiar Rita Valkvæ, Kompetansesenter Rus Midt-Norge Møteinnkalling Utval: Rusforebygging God Helse Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.12.2016 Tid: 10:00 Forfall skal meldast til utvalssekretariatet, epost politikk@mrfylke.no, som kallar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.03.2019 21141/2019 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.03.2019 Fylkestinget 08.04.2019 OU-prosessen fagskole Bakgrunn Utdanningssektoren

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen

Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.11.2017 138089/2017 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 29.11.2017 Fylkestinget 11.12.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: 24.01.2017 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo, politikk@mrfylke.no, som kallar

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2018 466/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre Bakgrunn I

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.10.2017 131735/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 21.11.2017

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Styret meiner at Møre og Romsdal med sine 450 fagskolestudentar er ei naturleg eining med tilstrekkeleg omfang til å stå på eigne bein.

Styret meiner at Møre og Romsdal med sine 450 fagskolestudentar er ei naturleg eining med tilstrekkeleg omfang til å stå på eigne bein. Behandling i Fylkesutvalet - 24.03.2015 Toril Røsand (H) fremma utdanningsutvalet sitt vedtak i punkt 3 Eigerskap og regional organisering (tiltak 13,14) «3 Eigerskap og regional organisering (tiltak 13,14)

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fagskolen som regional utviklingsaktør

Fagskolen som regional utviklingsaktør Fagskolen som regional utviklingsaktør NOKUT-konferanse 20.10.11 i Ålesund Anita Steinbru, seksjonsleder i Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune DISPOSISJON Føringer i sentrale styringsdokumenter

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tilbakemelding til NOKUT sin tilsynsrapport - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund

Tilbakemelding til NOKUT sin tilsynsrapport - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2019 13739/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 22.02.2019 Tilbakemelding til NOKUT sin tilsynsrapport - Tilsyn ved Fagskolen

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

«Nytt punkt: Fagskulen skal framleis ligge til fylkeskommunen/regionale nivå.»

«Nytt punkt: Fagskulen skal framleis ligge til fylkeskommunen/regionale nivå.» Behandling i Utdanningsutvalet - 05.03.2015 Bjarne Storfold Elde (AP) fremma Fagskolestyret si tilråding til vedtak. Gunn Berit Gjerde (V) fremma følgjande tilleggsforslag: «Nytt punkt: Fagskulen skal

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.08.2019 82947/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato KO 46/19 Kontrollutvalet 28.08.2019 Fylkestinget 14.10.2019 Kontrollrapport - Overføring av

Detaljer

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2019 5887/2019 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.02.2019 Utdanningsutvalet 07.02.2019 Kompetansealliansen Møre og

Detaljer

Godkjenning av tre prosjektrekneskap

Godkjenning av tre prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-3 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato:

Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.03.2018 Tid: 15:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85

Detaljer

Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme

Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.11.2017 131001/2017 Johan Ivar Friisvold Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 21.11.2017 Fylkestinget 12.12.2017 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Vågsøy kommune Rådmann

Vågsøy kommune Rådmann Vågsøy kommune Rådmann Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2390-4/ FE-025 KNLE1 16/7517-7 11.11.2016 Uttale til intensjonsplan for ein Vestlandsregion

Detaljer

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal

Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.01.2018 6570/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal Bakgrunn

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 26.11.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 6/2015 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter

Detaljer

Opplærings- og helseutvalet Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte vedtak ettersendes.

Opplærings- og helseutvalet Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte vedtak ettersendes. Opplærings- og helseutvalet 16.01.07 Innstilling til fylkesutvalet behandles i møte 25.01.07 vedtak ettersendes. INNSTILLING Hordaland fylkeskommune er positiv til ei lovendring som klargjer fagskoleutdanninga

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: Møterom 100 Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: Møterom 100 Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: Møterom 100 Fylkeshuset i Molde Dato: 26.02.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf. 71 25 88 56 eller

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje

Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V),

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.03.2016 18413/2016 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 12.05.2016 YSK-tilbodet i Møre og Romsdal Bakgrunn Bruken av omgrepa TAF, SAF

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Steinar Reiten Medlem KRF Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700, Fylkeshusa Dato: 06.06.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 5/13 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leder AP Ingrid Opedal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: NB! Møterom L etg. Ålesund rådhus Dato:

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: NB! Møterom L etg. Ålesund rådhus Dato: Møteinnkalling Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: NB! Møterom L - 10. etg. Ålesund rådhus Dato: 20.03.2018 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik 71280159, politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2019/1670-8 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.04.2019 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 08.03.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utvalg: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Kommunestyresalen i Odda Dato: 05.06.2018 Tidspunkt:

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke SAMNANGER KOMMUNE 1 of 12 MØTEINNKALLING Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato 17.09.2018 Møtetid: Kl. 14.00 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet må

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKT

INVESTERINGSPROSJEKT Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolestyret gjorde slik vedtak 16. juni 2016 sak FAG 10/16:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolestyret gjorde slik vedtak 16. juni 2016 sak FAG 10/16: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 25.01.2017 8234/2017 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.02.2017 Forstudie - havromsteknologi 1. Bakgrunn Fagskolestyret

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Fylkeshuset 6404 MOLDE Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1474 11109/2016 A40 SVK/ SONHAV 22.09.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørnar Dahle Nils Peter Hole. Leiar Nestleiar Møteprotokoll Utval: Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 12.02.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2014 Faste medlemer som møtte: Bjørnar Dahle Nils Peter Hole Leiar Nestleiar LO NHO Roald Røsand Medlem

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Namn Funksjon Representerer Trude Amundsen Medlem TILSETT. Namn Møtte for Representerer Kjerstin B. Klokkeide Trude Amundsen TILSETT

Namn Funksjon Representerer Trude Amundsen Medlem TILSETT. Namn Møtte for Representerer Kjerstin B. Klokkeide Trude Amundsen TILSETT Møteprotokoll Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland Møtestad:, Haugeveien 28, Nordnes Dato: 15.11.2018 Tidspunkt: 09:00 12.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sara Hamre Sekkingstad

Detaljer

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: informasjonssjef. seksjonsleiar konsulent Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Møterom, Hotel Union, Geiranger Dato: 17.10.2016 Tid: 18:00 Protokoll nr: 13/16 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn

Detaljer

2. Kort omtale av utgreiinga (ev. sentrale utfordringar og dilemma i konsekvensvurderingane)

2. Kort omtale av utgreiinga (ev. sentrale utfordringar og dilemma i konsekvensvurderingane) Utgreiing om kostnadsreduksjon 1. Bakgrunn for saka Vedtak for SFJ 2019 er: Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20) justering av utgreiingsramme. Fylkesrådmannen viser til førebels tilbakemelding

Detaljer

0032 OSLO Arbeidsutvalget i Vestlandsrådet vedtok på sitt møte 19. mars 2015 følgende høringsuttalelse:

0032 OSLO Arbeidsutvalget i Vestlandsrådet vedtok på sitt møte 19. mars 2015 følgende høringsuttalelse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 24.03.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Odd Erik Hansgaard Saksnr. 15/6796-1 Direkte innvalg: +4791322463 Løpenr. 20004/15 Arkivnr. NOU 2014:14 FAGSKOLEN-ET

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Elin Ous Kari Hoset Ansnes Bjarne Storfold Elde. Leiar Nestleiar Medlem

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Elin Ous Kari Hoset Ansnes Bjarne Storfold Elde. Leiar Nestleiar Medlem Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 19.03.2019 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/2019 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Elin Ous Kari Hoset Ansnes

Detaljer

Saksprotokoll. 1 Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2009/økonomiplan på programområde 11 Kontrollorgan: Netto- Budsjett 2009

Saksprotokoll. 1 Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2009/økonomiplan på programområde 11 Kontrollorgan: Netto- Budsjett 2009 Saksprotokoll Organ: Kontrollutvalet Møtedato: 18.10.2008 Sak nr.: 08/4270-2 Internt l.nr. 22215/08 Sak: 24/08 Tittel: 2009/Økonomiplan 2009-2012 Behandling: Dette gir følgjande endeleg vedtak: Sekretariatsleiar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Styret for Fagskolen i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 28.09.2018 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Fellesnemnda for Kinn kommune

Fellesnemnda for Kinn kommune Innkalling Utval: Fellesnemnda for Møtestad: Møtedato: 12.06.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 85 50 00 eller til post@vagsoy.kommune.no,

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10:

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10: Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helse, Fusa Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Steffan Wetherell Medlem

Detaljer

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll frå møte den

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato:

MØTEINNKALLING. Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato: MØTEINNKALLING Utval: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Møterom servicetorget Herøy rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer