Vår referanse Deres referanse Dato Høring om forslag til forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-1 07.05.2014. Høring om forslag til forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato Høring om forslag til forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknader fra Rissa (sak nr ) og Tydal (sak nr ) kommuner om endring av jakttidsrammer for elg. Av praktiske årsaker knyttet til fastsettelse av forskrift er søknadene behandlet samlet. Behandlingen har skjedd i påvente av gjennomførte lokale høringer. Forslag til forskrift sendes nå ut på offentlig høring. I dette brevet går det fram bakgrunnen for søknadene samt Fylkesrådmannens vurderinger. Generelt om utvidet jakt som virkemiddel Målet med hjorteviltforvaltningen, både gjennom kommunal forvaltning og arbeid gjennom hjorteviltregioner, er å tilstrebe bærekraftig forvaltning innenfor artenes årsleveområder. Utvidede eller innskrenkede jakttidsrammer anses å være et ordinært virkemiddel for hjorteviltforvaltningen. Gjennom blant annet utvidede jakttidsrammer vil kommunene få større spillerom og innen gitte rammer kunne tilpasse lokale og interkommunale ordninger. Innenfor en vid jakttidsramme vil kommunen selv kunne regulere jakttida, blant annet utfra hensyn til andre jaktinteresser og brukergrupper. Av spesielle hensyn som må tas er forholdet til andre brukergrupper. Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26.mars 2012 sier følgende: Utvidelse av jakttiden til 23. desember: Bestandsmessige behov Uttak av elg reguleres normalt gjennom fastsetting av minsteareal tilpasset bestandsstørrelsen. Hjorteviltforskriftens 9 gir i tillegg kommunene mulighet til, gjennom enkeltvedtak, å fravike minstearealet med inntil 50 prosent for hele eller deler av kommunen og innenfor et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. For å utvide jakttiden av bestandsmessige behov forutsettes det at det er forsøkt å regulere bestanden på ordinær måte. I henhold til hjorteviltforskriftens 3 skal kommunen vedta målsettinger for utviklingen av bestanden der det er åpnet for jakt på arten. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord - og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Saksbehandler: Tomas Lillehagen, Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

2 Kommunen skal før søknad oversendes til fylkeskommunen påse at den ordinære jakttida er utnyttet i henhold til målsettingen, eventuelt både inneværende og tidligere år. Det er ikke tilstrekkelig hvis det kun har vært jaktet i helgene. Unntak kan være tettstedsnære områder der hensyn til øvrig friluftsliv legger begrensninger på jaktutøvelsen særlig i helgene. Et lokalt og tidsavgrenset lavt uttak av elg på grunn av klimatiske hendelser i en jaktsesong er ikke et tilstrekkelig grunnlag for å utvide jakttiden samme sesong. Dersom slike isolerte hendelser er utslagsgivende for bestands - forvaltningen må en anta at bestanden i utgangspunktet er for stor, og at gjeldende minsteareal bør endres/ vurderes. Forvaltningsmessige behov Med forvaltningsmessige behov menes problematikken knyttet til trekkende bestander av elg som gjør skade på skog og jord-/hagebruk, og/eller fører til økt hyppighet av trafikkpåkjørsler. Når det foreligger forvaltningsmessige behov for utvidet jakttid, bør tiltaket være en planmessig tilnærming retta mot bestandens årsleveområde. Dersom bestandens årsleveområde omfatter flere kommuner bør kommunen søke samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes for fylkeskommunen. Næringsmessige behov Rettighetshavere som har inntekt av betydning (og/eller planlagt inntekt)fra næringsutvikling/utmarksturisme knyttet til utleie av elgjakt, kan få utvidet jakttid på elg. Det skal da foreligge næringsmessige behov utover det høstingsmessige. Dette skal dokumenteres, for eksempel gjennom en fullverdig driftsplan (bestandsplan, delplan for næring og rekreasjon og en økonomisk delplan). Der driftsplan ikke foreligger bør en forretningsplan for driften legges ved søknaden. Varighet Forskrift om utvidet jakttid på elg kan, når utvidelsen er begrunnet i forvaltningsmessige og/eller næringsmessige behov, gjelde like lenge som jakttidsforskriften, dvs. til og med 31.mars Dersom begrunnelsen er bestandsmessige behov bør utvidelsesforskriftens varighet normalt ikke overstige 1 år. Regelverk Utvidelse av jakttid for elg kan skje gjennom fastsettelse av egen forskrift knyttet til 3 i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars Naturmangfoldloven 8-12 Endring av jakttiden med hjemmel i jakttidsforskriftens 3 skal gjøres ved fastsettelse av forskrift om utvidelse eller innskrenkning; jf. forvaltningslovens kapittel VII Om forskrifter. Om søknaden fra Rissa kommune Rissa kommune søker om utvidelse av jakttiden til 23. desember for over tid kunne optimalisere forvaltningen i forhold til en trekkende elgstamme. Normal jakttidsramme: , ønsker endring til Hensyn som ønskes ivaretatt/særlige årsaker Arealer som har driftsplan 1. Øke uttak av trekkende elg for å forebyggende økt hyppighet av elgpåkjørsler 2. Forebygge beiteskader på skog Hele kommunen omfattet av kommunal bestandsplan. Kommunen deltar i Hjorteviltregion Fosen. Dokumentnr.: side 2 av 9

3 Tiltak for samjakt Hensyn til øvrig friluftsliv Samarbeid med nabokommuner eller vald Rettighetshaverne er innstilt på en økt grad av samjakt i elgjaktperioden. Samjakt har blitt praktisert i større og større grad de siste årene, uavhengig av planlagte endring i jakttidsramme for elg. Bl.a. for å ivareta hensynet til andre brukergrupper av utmarka har kommunen i samråd med rettighetshaverne samtidig bestemt å utsette jaktstarten på elgjakta til 05. oktober. Hardere beskatning i nabokommuner innenfor ordinær jakttid kan være et alternativ for å regulere bestanden av trekkende elg. Rissa kommune ser i første omgang en justering av jakttiden som et mer målrettet og hensiktsmessig virkemiddel i forhold til å faktisk få felt elgen som utgjør en trafikkfare, og ikke ende opp med å beskatte den mer stedbundne elgen for hardt. Erfaringer over tid fra andre steder i landet tilsier også at en tilpasning av jakttid er det beste virkemiddelet for å løse utfordringer med trekkende elg. Det er gjennomført lokal høring på Fosen om forslag om utvidet elgjakt i Rissa fram til 23. desember. Høringstiden var 26. februar-10.april. Innspillene til lokal høring har synliggjort negative holdninger til dette i kommunene Åfjord, Bjugn, Ørland og Leksvik. Argumentasjonen mot utvidet jakt består bl.a. i: - Ønske om felles jakttid for hele Fosen. Eventuelle forsøk bør foregå i regi av hjorteviltregionen. - Lav elgbestand i Rissa, jfr. mål i bestandsplanen. - Gode tall for elgpåkjørsler. - Problematikk knyttet til å kunne skille mellom trekkende elg og stedegen elg ved utvidet jakt. - Evaluering av utvidet jakt i Nord-Trøndelag viser konflikter ved lang utvidet jakt. Leksvik kommune oppgir i sitt høringsinnspill at det foreligger ingen planer om å øke elgstammen, men at det er som mål å stabilisere elgstammen på dagens nivå. Det påpekes også at trekkende elg er bare trafikkutsatt mens den er på trekk og at dersom trekkende elg skal beskattes mer må det skje mens den trekker hvis det ikke skal gå på bekostning av stedegen elg. På bakgrunn av høringsinnspillene har Rissa kommune endret søknaden til å gjelde flytting av jakttidsrammen med 10 dager. Rissa kommune viser også til resultatene av «Elgundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa » publisert i NINA rapport 588 fra 2010). Fylkesrådmannens vurdering av søknad fra Rissa kommune Dokumentnr.: side 3 av 9

4 Rissa kommune søkte i 2013 om utvidet jakt. Fylkesrådmannen avslo dette og vi viser til vurdering av saken for 2013 (sak nr ). Tiltaket vurderes på nytt i 2014 etter at det er gjennomført lokal høring på forslaget. Søknaden begrunnes med forvaltningsmessige behov. Fra vinterområdene i Rissa trekker dyra i nord-østlig retning til sommeroppholdsområder i Leksvik, Mosvik og Verranområdet. Høsttrekket utløses sannsynligvis hovedsakelig av snøforholdene. Felt elg-statistikk viser en stabilisering av uttaket i Rissa kommune. Fellingsprosenten for 2013 er på 80 %, på tross av redusert tildeling fra 204 dyr i 2012 til 152 i Fellingsprosenten tyder på godt utført jakt og er trolig et signal på en bedring i produksjon. Slaktevekter for hannkalv er i snitt 58,9 kg for 2013 og hunnkalv 51,8 kg (nedgang fra 55 kg i 2012). Årsaker til variasjon i kalvevekter er mange. Forsøket med forsinket jaktstart ønskes prøvd ut over flere år for å se om det kan gi resultater. Antall elgpåkjørsler langs vei i Rissa var 4 i jaktåret og 4 i Tidligere har Rissa hatt store utfordringer med elgpåkjørsler, noe som har sammenheng med mengden stedbunden og trekkende elg. I Rissa kommune sin bestandsplan er det en målsetting å bygge opp elgstammen fram mot 2017, til et uttak på cirka 200 dyr. Sammen med en målsetting om en økning i elgstammen ønsker Rissa kommune å flytte jakttidsrammen med 10 dager. Det forvaltningsmessige behovet begrunnes med ønske om en bedre tilpasset forvaltning som legger opp til ro i høybrunsttid, lavt nivå av viltpåkjørsler gjennom økt uttak av trekkende elg samt å holde kontroll på beiteskader på skog og innmark. Dagens situasjon tilsier at beiteproblematikken er på et akseptabelt nivå. Det samme gjelder påkjørsler av elg langs veg. Imidlertid tilsier erfaringer at andelen trekkende elg vil variere med snøforholdene. Med en økende elgstamme av stedegen elg samt varierende mengde trekkende elg mener Rissa kommune at en forskyvning av jakttidsrammen med 10 dager vil kunne gi en mer optimalisert forvaltning. Ordningen ønskes utprøvd for to år, dvs. for 2014 og Etter dette vil en gjøre en evaluering i samråd med Hjorteviltregion Fosen. Grunnet innspillene som er kommet i den lokale høringen har Rissa kommune endret søknaden til å gjelde en innskrenkning av jakttid fra og en utvidelse av jakttiden fra Med utgangspunkt i dagens elgstamme og planer om økning i Rissa kommune, anser Fylkesrådmannen tiltaket å være av såpass begrenset omfang, slik at tiltaket kan utprøves over en to års periode for å høste erfaringer. Fylkesrådmannen anbefaler en utvidelse av jakttidsrammen for Rissa kommune fra 1.11 til og innskrenkning av jakttidsrammen fra Om søknaden fra Tydal kommune Viser til søknad fra Tydal kommune datert og øvrig dialog. Det søkes om utvidet jakttid på elg i hele Tydal kommune fra 1. november- 30. november. Kommunen ber om behandling av søknaden med bakgrunn i argumenter som kommer fram i brev fra Tydal grunneierlag, datert I brevet framkommer følgende: «Østby-Esand-Aune vest i Tydal kommune søkte 7/ om utvidet jakttid på elg. Fylkeskommunen avslo denne søknaden og la i sin begrunnelse vekt på at en måtte vise til Dokumentnr.: side 4 av 9

5 særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Samtidig ble det fra fylkeskommunen vist til at arealet med utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen. Hjorteviltutvalget i Tydal kommune har behandlet saken i møte 4/ etter at saken har vært på høring blant samtlige driftsplanområder. Det er enighet om at en bør søke om utvidet jakttid for hele Tydal kommune. I Tydal er det naturlig nok store forskjeller mellom de ulike driftsplanområdene, da kommunen strekker seg fra ca moh. Det er i kommunen ulike årsaker til at driftsplanområdene ønsker utvidet jakttid på elg: 1. I de høyere liggende driftsplanområdene er det hensyn til sent elgtrekk fra øst, trekket er væravhengig og enkelte år trekker ikke elgen før etter ordinær jakttids slutt. 2. I driftsplanområdene sentralt i bygda har en begynnende problemer med bygde nær elg. 3. En har de siste årene sett en økende skogskade som følge av elgbeite. 4. Mulighet til å ta ut «skadedyr» (dyr som spesialiserer seg på f. eks rundballer) innen jakttidsrammene og på ordinær kvote. 5. De siste jaktsesongene har værforhold gjort jakta vanskelig med stort snøfall i oktober. 6. November har imidlertid vært mild og snøfattig med fine jaktforhold. Enkelte jaktlag har pga værforholdene hatt problemer med å fylle kvota i den ordinære jakttida. I områdene med trekkelg er elgstammen felles med Sverige, jakttida er som kjent ulik i Norge og Sverige. Videre grenser en del av driftsplanområdene til Meråker som også har utvidet jakttid på elg. Tall fra hjorteviltregisteret viser at kalveslaktevektene har hatt en nedadgående tendens de senere årene. Det ser dermed ut til at elgbestanden bør beskattes på minst samme nivå som i dag. Målet er å nå de målsettingene som er satt i driftsplanen om å høste av det overskuddet en har, og oppnå god forvaltning av elgbestanden som ressurs. Det er uheldig om vær og sene elgtrekk gjør at en ikke klarer å fylle kvotene. Det vil føre til en uheldig utvikling på sikt. Kvotene vil uansett være regulerende for uttaket. Utvidet jakttid på elg til og med 30.november vil også kunne gi grunneiere og rettighetshavere grunnlag for økt næringsutnyttelse. Det har tidligere vært åpnet for utvidet jakttid på elg i deler av Tydal kommune uten at det har ført til negative konsekvenser for annet friluftsliv.» Tydal kommune har gjennomført en lokal høring fra Det kom inn ett høringssvar fra Gåebrien sijte og de hadde ingen merknader til utvidelsen. Hensyn som ønskes ivaretatt/særlige årsaker - høyereliggende områder i øst, som har sent elgtrekk. Enkelte år trekker ikke elgen før etter jaktslutt. - Begynnende problem med bygdenær elg - Forebygge beiteskade på skog - Mulighet for å ta ut skadedyr (landbruk) innen jakttidsramme og ordinær kvote. - Lav fellingsprosent i høyere liggende områder grunnet store variasjoner i været. - Potensielt grunnlag for økt næringsutnyttelse Arealer som har driftsplan Kommunen har en 3-årig bestandsplan for bestandsplanområder. Dokumentnr.: side 5 av 9

6 Tiltak for samjakt Hensyn til øvrig friluftsliv Samarbeid med nabokommuner eller vald Hjorteviltregion 4. Kommunen har tidligere erfaringer med utvidet jakt, uten at det har kommet frem vesentlig ulempe for øvrig friluftsliv. Lokal høring har heller ikke kartlagt noe om dette. Det vises til utvidet jakttid i Meråker kommune og Sverige, som forvalter noe av den samme elgstammen. Fylkesrådsmannens vurdering av søknaden fra Tydal kommune Søknaden begrunnes med bestands-, forvaltningsmessig- og næringsmessige behov. De østlige deler av Tydal består av høyereliggende fjellområder mot Sylan. I dette området foregår det trekk av elg, og bestanden er felles med Meråker og Svenske områder. Levevilkårene for elg skiller seg her fra øvrige områder i kommunen. Området kan av værmessige årsaker by på krevende jakt, slik at en utvidet jakttidsramme vil bidra til større fleksibilitet og økt muligheter for riktig uttak. De høyere liggende områder utgjør store arealer og vær- og klimamessige utfordringer er av varig karakter. Det vil være en fordel om bygdenær elg og skadedyr innen landbruk kan tas ut gjennom ordinær jakt og ikke som ekstraordinært uttak av skadedyr. Utvidet jakttid vil bidra til dette. For beiteskader på skog er det nylig gjennomført en elgbeitetaksering av student ved HiNT, Torkjell Dyrdal. De feltmessige resultatene viser høy beitegrad på furu hvor ingen av de 78 takserte furutrær hadde beitegrad under 3,2. Av 75 takserte ROS trær var beitegrad over 2. Det ble taksert 210 prøveflater fordelt på områdene Ås, Hilmo, Græsli og Aune. Takseringen ble gjennomført på juni (pers.med. Torkjell Dyrdal ). Takseringen er en enkeltregistrering og oppfølgende takseringer de neste år vil kunne gi en bedre dokumentasjon på beitenivået. Statistikken fra hjorteviltregisteret viser nedadgående trend for slaktevekter for 1,5-åringer av begge kjønn. Også svakt synkende for kalvevekter. Fellingsprosenten for kommunen i 2013 var på 90,8 % og synes å ligge stabilt over 80%. Fellingsprosenten for vald III Østby, Aune øst og Essand er vesentlig lavere i snitt (62,5% i 2013), mens øvrige vald ligger på mellom %. I perioden har det i vald III vært tildelt 16 dyr årlig, mens uttaket ligger på mellom 7-12 dyr. Meråker kommune, som delvis forvalter den samme elgstammen av trekkende elg, har utvidet jakttid fra fram til 31.mars Jakttiden på svensk side er fra 3.september til 31.januar, med fredningstid siste uke i september og første uke i oktober (brunsttid-fredning). En samlet vurdering kan tyde på at det forekommer betydelig beitepress. Nedadgående slaktevekter og høy fellingsprosent kan tyde på noe høy elgstamme, samtidig som høyere liggende områdene i øst er krevende i forhold til jaktutøvelsen. En utvidelse av jaktidsrammen vil kunne gi kommunen større handlingsrom i forvaltningen for å iverksette nødvendige tiltak for opprettholdelse av en bærekraftig elgstamme. Fylkesrådmannen ser positivt på at en utvidet jakttidsramme kan legge grunnlag for økt næringsmessig utnyttelse. Det næringsmessige behovet bør dokumenteres gjennom en fullverdig driftsplan (med delplan for næringsaspektet og økonomi) eller en forretningsplan. Dokumentnr.: side 6 av 9

7 Det bør vises hensyn til allmennheten bruk av naturen, da spesielt for hytteområdene rundt Stuggudal. Fylkesrådmannen anbefaler en utvidelse av jakttidsrammen for Tydal kommune fra 1.11 til Fylkesrådmannen stiller følgende vilkår for gjennomføring av endrede jakttider for elg: 1. Kommuner som har utvidede eller innskrenkede jakttidsrammer skal informere om endret jakttid gjennom media. 2. Rettighetshaverne skal tilpasse jakta i tid og rom til andre brukergrupper. 3. Det skal tillates samjakt (småviltjakt og rådyrjakt sammen med elg og eller hjortejakt) og annen utøvelse av friluftsliv i områder med utvidet jakttid. Jakt etter småvilt og rådyr med hund skal tillates i områder der det normalt jaktes med hund. Samlet vurdering av søknadene etter naturmangfoldlovens 8-12: Behovet for endrede jakttidsrammer (jf. 8) er godt opplyst gjennom søknader, forvaltningsplaner, erfaringer og statistikk fra hjorteviltregisteret m.m. Med bakgrunn i tiltakets art vil naturmiljøet ikke komme til skade (jf. 9) Føre-var-prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse. Tiltaket vurderes til å ikke utgjøre særlig samlet belastning på økosystemer da tiltaket er tidsbegrenset og at det forekommer naturlige variasjoner som følge av jaktens utøvelse og forvaltning (jf. 10). 11 ses på som lite relevant for saken, da tiltaket inngår som en del av normal forvaltning av elg. Elgforvaltningen er godt organisert gjennom bestandsplanarbeid og kommunal myndighetsutøvelse (jf. 12). Vedtak: Med bakgrunn i søknadene ønsker Fylkesrådmannen å gjennomføre offentlig høring på forslag til forskrift om jakttid på elg 25.september mars 2017, Sør-Trøndelag (vedlagt). Skriftlig innspill sendes til Sør-Trøndelag fylkeskommune, innen 30.mai. Innspill merkes med saksnr Med hilsen Stig Roald Amundsen Fagsjef Tomas Lillehagen Rådgiver Dokumentet er elektroinsk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. Dokumentnr.: side 7 av 9

8 Vedlegg: Forslag til forskrift om jakttid på elg 25. september mars 2017, Sør-Trøndelag Hjemmel: FOR , LOV Formål Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg i Sør-Trøndelag, for å imøtekomme hensynet til: andre brukere av utmarka, særlige bestands-, forvaltnings- og næringsmessige behov. 2.Utvidet og innskrenket jakttid for elg Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober. Med denne forskriften utvides og innskrenkes jakttiden for elg i de oppførte kommunene som følger; alle datoer er fra og med, til og med: Elg Utvidelse i jakttid Innskrenkning i Gjeldende jakttid jakttid Rissa kommune Tydal kommune For kommuner og områder i Sør-Trøndelag fylke som ikke er nevnt i denne paragrafen, gjelder den sentralt fastsatte jakttida for elg. 3.Forhold til andre brukere av utmarka Sør-Trøndelag fylkeskommune setter som en forutsetning for utvidet jakttid på elg at jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka. Oversikt over jaktledere på alle jaktlag i kommunen skal være lett tilgjengelig for allmennheten og tilgjengelig på kommunens internettsider. 4. Opphevelse av forskrift Fylkesrådmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger. 5. Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars Dette med unntak av Rissa kommune, der forskriften gis varighet til 31.mars Dokumentnr.: side 8 av 9

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-13 05.06.2015 Høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknad fra Hemne

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-12 11.06.2014

Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-12 11.06.2014 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 201408457-12 11.06.2014 Vedtak - forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag Det vises til mottatte søknader fra Rissa (sak nr 201408030)

Detaljer

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012.

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012. Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås. Retningslinjer

Detaljer

Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017

Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017 Aktuelle høringsparter Hamar, 11.06.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/1946-6 Saksbeh. Arne Magnus Hekne Tlf. 94 78 85 25 Høring- revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2014-2017 Hedmark

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, kommunestyre Møtedato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

2014/

2014/ TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Høringsnotat Sak nr: Dato: 2014/469-7 29.12.2016 Høringsnotat om endring av minsteareal i Tydal I samsvar med vedtak i AMT 27.10.2016 sender Tydal kommune med dette på høring

Detaljer

Viser til kommunestyrets vedtak, se vedlegg, der Røyrvik kommune søker om utvidelse av elgjakta fram til og med 30. november.

Viser til kommunestyrets vedtak, se vedlegg, der Røyrvik kommune søker om utvidelse av elgjakta fram til og med 30. november. Fra: Sissel Grongstad Sendt: 13. mars 2014 09:50 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kopi: Rune Hedegart Emne: Søknad utvidelse elgjakt Vedlegg: Søknad

Detaljer

Utvidet jakttid for elg

Utvidet jakttid for elg Utvidet jakttid for elg Om søknadsprosessen Viltfaglig samling, Norsk elgsenter 8. Mars 2012 Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Hedmark Fylkeskommune Lovverk, hjemmel Forskrift om jakttider ble kunngjort

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2015/479-7 K40 Torbjørn Fosser, 02.03.2015

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2015/479-7 K40 Torbjørn Fosser, 02.03.2015 Halden kommune Miljø og landbruk Høringsparter Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2015/479-7 K40 Torbjørn Fosser, 02.03.2015 Høring på utvidet jakttid på elg i Halden Halden kommune v/vilt-

Detaljer

Utvidelse av jakttid for elg i Hedmark- forslag til ny forskrift fra Hedmark fylkeskommune

Utvidelse av jakttid for elg i Hedmark- forslag til ny forskrift fra Hedmark fylkeskommune Utvidelse av jakttid for elg i Hedmark- forslag til ny forskrift fra Hedmark fylkeskommune- 11.06.12 Elgforvaltningen i Hedmark er i mange områder preget av utfordringer knyttet opp mot til dels store

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder John Sigmund Moen Nestleder Hilde Rasmussen

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Fastsetting av lokal forskrift for jakt etter grågås i Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner

Fastsetting av lokal forskrift for jakt etter grågås i Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner Deres ref.: «REF» Vår dato: 16.06.2017 Vår ref.: 2017/5056 Arkivnr.: 442.21 Jf. adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F:

Detaljer

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Arkivsak-dok. 10/02399-5 Saksbehandler Tonje Rundbråten Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.9.2010 UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Det åpnes

Detaljer

UTVIDET JAKTTID FOR ELG OG HJORT I HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT

UTVIDET JAKTTID FOR ELG OG HJORT I HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Saknr. 11/5753-11 Ark.nr. K46 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne UTVIDET JAKTTID FOR ELG OG HJORT I HEDMARK - 2011 FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012.

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg og hjort i Hedmark fra 1. desember 2010 til og med 31. mars 2012. Saknr. 10/3765-5 Ark.nr. K46 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne UTVIDET JAKTTID FOR ELG I TYNSET KOMMUNE, HEDMARK FASTSETTELSE AV FORSKRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet fastsetter med

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Høring- Forslag til revidert forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Hedmark 2012-2017

Høring- Forslag til revidert forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Hedmark 2012-2017 Adresseliste Hamar, 14.05.2013 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/2943-4 Saksbeh. Arne Magnus Hekne Tlf. 94 78 85 25 Høring- Forslag til revidert forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Hedmark 2012-2017

Detaljer

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg i Hedmark fra 1. november 2013 til og med 31. januar 2017.

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg i Hedmark fra 1. november 2013 til og med 31. januar 2017. Saknr. 13/2943-11 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Revidert forskrift om utvidet jakttid for elg i Hedmark, 2013-2017 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og P FYLKESMANNEN I ROGALAND Adresseliste Deres ref.: Arkhvsakfl r. Jow nalnr. ArkivkoUe Mottatt d:i. f5jaksbeh. Vr dato: 30.06.2015 Vår ref.: 2015/8028 Arkivnr.: 442.21 Postadresse: Postboks 59 Sentrum,

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Fagnotat. Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Sluttbehandling.

Fagnotat. Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Sluttbehandling. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Bymiljøetaten Fagnotat Saksnr.: 201602432-48 Emnekode: ESARK-8382 Saksbeh: SKSK Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Bymiljøetaten Dato: 9. februar 2017 Fagnotat. Endring av minsteareal

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 09.06.2016 Vår Ref... ES-6441/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 005/2016 HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Vurdering - høringsuttalelser til forslag til forskrift om utvidet jakttid for elg i Nordland i 2015

Vurdering - høringsuttalelser til forslag til forskrift om utvidet jakttid for elg i Nordland i 2015 Vurdering - høringsuttalelser til forslag til forskrift om utvidet jakttid for elg i Nordland i 2015 Høringspart Uttalelse - hovedpunkter Vurdering Brønnøy JFF Har ikke sett fellessøknad fra Brønnøy, Sømna,

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Høringsinnspill forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april

Høringsinnspill forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april Saknr. 15/10580-6 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Høringsinnspill forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017-31. mars 2022 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 18.03.2015 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/149 KOMMUNALT VILTFOND 2015 13/15

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Høringssvar på forslag til ny forskrift om jakt - og fangsttider

Høringssvar på forslag til ny forskrift om jakt - og fangsttider Regionalenheten Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Vår ref. : 201607162-33 Lillehammer, 31. august 2016 Deres ref. : Høringssvar på forslag til ny forskrift om jakt - og fangsttider

Detaljer

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 16/2558 Lnr.: 23165/16 Ark.: K4 Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 215/425-7 Arkiv: K46 Saksbeh: Frode Lindland Dato: 27.3.215 Endring av minsteareal for elg i Risør Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Vilt- og innlandsfiskenemnda

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2014/3090-8 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Utvidelse av jakttid for elg i Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite næring,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED:

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED: Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: 21.02.2017 TIDSPUNKT: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Rune Telhaug Odd Helge Liestøl Følgende medlemmer

Detaljer

Referat fra møte i Hjorteviltregion II, Jækta fjordstue Mosvik,

Referat fra møte i Hjorteviltregion II, Jækta fjordstue Mosvik, Referat fra møte i Hjorteviltregion II, Jækta fjordstue Mosvik, 22.05.2012 Årlig møte i Hjorteviltregion II ble avholdt på Jækta Fjordstue, Mosvik, tirsdag den 22.05.2012, kl. 10:00. Til stede: Asbjørn

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lars Agnalt FA - K40 15/1056

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lars Agnalt FA - K40 15/1056 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lars Agnalt FA - K40 15/1056 Forskrift om adgang til jakt etter hjortevilt og bever - høring Saksnr Utvalg Type Dato 16/039 Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2016/3539 Klassering: K40/&13 Saksbehandler: Linn Aasnes UTTALE FRA STEINKJER KOMMUNE TIL HØRING

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 16 / 1487

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 16 / 1487 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 16 / 1487 Arkiv: K40 Søknad om utvidet elgjakt 2016 Vedlegg: - Søknad om utvidelse av jakttiden for elg, fra valdansvarlig på e lgvald nr. 28

Detaljer

Midt Telemark Landbrukskontor

Midt Telemark Landbrukskontor Midt Telemark Landbrukskontor Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 17/1720-5 Øystein Saga, 35957773 FA - K45 29.06.2017 oystein.saga@midt-telemark.no HØRING - ÅPNING FOR JAKT OG FANGST AV BEVER

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...4 Økonomi...4 Effektive forvaltningsområder...4

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 24/16 Viltnemnda

Saksnr: Utvalg: Dato: 24/16 Viltnemnda Kvinesdal kommune Høring på nye jakt- og fangsttider for 217-222 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K4 28/485 7662/216 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 24/16 Viltnemnda 31.5.216 Rådmannens

Detaljer

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Møtedato: 15.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 02/12 Til saknr.: 05/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf (Nils) eller (Trond). Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf (Nils) eller (Trond). Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Sømna viltnemnd Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 750 15071 (Nils) eller 750 15070 (Trond).

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Regional viltforvaltning Viltfaglig møte - Bamble 27.02.2012 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Tema: Fylkeskommunens rolle Overførte oppgaver jf. Forvaltningsreformen Lovverk Hjorteviltforskriften Øvrige

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Medlemmer i Hobøl viltnemnd Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/125-281/FA-K40/VAA 03.03.2014 PROTOKOLL VILTNEMNDSMØTE 17.12.2013 Når: Tirsdag 17.12.2013 klokken 19.00.

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever -

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever - Mottakerliste Offentlig høring Deres dato: Vår dato: 20.03.2014 Saksbehandler: Ole Martin Aanonsen Deres ref: Vår ref: 14/930-1 Oppgis ved svar. Avdeling: Miljø og samferdsel K1- Høring av forslag til

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA Møtested: Klåvån Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 08.00-10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Asbjørn Strømseng Siri Storrøsten Nils H. Øian Varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 31.08.2012 kl. 08.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Møtested: Klåvån Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 08.00-10.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/12 SØKNAD OM VILTFONDSMIDLER 2012 2/12 FORSKRIFTSENDRING; UTVIDET JAKTTID PÅ ELG 2012-2017

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Lillehammer kommune

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Lillehammer kommune Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Lillehammer kommune 214 218 Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 6. august 214. Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Beitegrunnlaget,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 11.06.2014 Vår Ref... ES-6171/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/942 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 10.6.2014 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Sak 6/2012. Godkjenning av møteprotokoll fra viltnemndsmøte Vedtak: Ingen kommentarer. Protokollen godkjennes enstemmig..

Sak 6/2012. Godkjenning av møteprotokoll fra viltnemndsmøte Vedtak: Ingen kommentarer. Protokollen godkjennes enstemmig.. PROTOKOLL MØTE VILTNEMNDA Møtedato: Torsdag 13.09.2012 Sted: Hobøl kommunehus, møterom 1, kl.18.00-21.00. Tilstede: Kjell Håvard Jensen, Eirik Romstad, Bjørn Grav, Anne Igsi og Øistein Johansen. Meldt

Detaljer

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen Samarbeid i hjorteviltforvaltningen - erfaringer fra Nord-Trøndelag Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Avdeling for kultur og regional utvikling Nord Trøndelag fylkeskommune Bodø 17.11.214 Jeg kommer

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer