Øving 1: Idégenerering og mulighetsanalyse. TIØ4258 Teknologiledelse. Textus. - Læring på dine premisser! Gruppe 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øving 1: Idégenerering og mulighetsanalyse. TIØ4258 Teknologiledelse. Textus. - Læring på dine premisser! Gruppe 13"

Transkript

1 Øving 1: Idégenerering og mulighetsanalyse TIØ4258 Teknologiledelse Textus - Læring på dine premisser! Gruppe 13 Anne Helene Barsnes, Malin Driveklepp, Øyvind Eraker, Trine Nisja, Kjetil Sonerud og Ove Øyås NTNU, 13. februar 2012

2 Innhold 1. Idégenerering 3 2. Mulighetsanalyse Beskrivelse av produktkonsept Markeds-/bransjebeskrivelse Marked Inngangsbarrierer Konkurrenter Organisering og økonomisk potensial Organisering Økonomisk potensial Konklusjon Referanser 11 A. Kontaktlogg 12 B. Økonomiske betraktninger 13 2

3 1. Idégenerering Etter en brainstorming, etterfulgt av en selektiv vurdering av alle ideene som kom frem, satt gruppen igjen med to ideer vi mener kan ha grunnlag for å starte en kommersiell bedrift. Den første ideen har vi valgt å kalle GPS-tag. Ideen baserer seg på å utvikle små sporingsenheter som kan festes på ting du til enhver tid har lyst til å vite hvor befinner seg, uavhengig om det er lommeboken, nøkkelknippet, bilen eller tenåringsdatteren din. Det følger også med software som kan brukes via nettleseren eller en app, slik at du kan ha mulighet til å se hvor det befinner seg på et digitalt kart. Dette kan også brukes som en slags tyverisikring, ettersom man har mulighet til å finne ut hvor det stjålne objektet er. Markedet for dette produktet er globalt, og retter seg mot alle som eier ting de har lyst til å vite hvor er. Det er vanskelig å anslå potensiell økonomisk fortjeneste, men det kan tenkes at det er mulighet for høy fortjeneste. Det er derimot også en stor risiko, ettersom enhetene må produseres og betales for før de selges. Det finnes i tillegg betydelig konkurranse i markedet fra etablerte bedrifter og produkter som PocketFinder. Den andre ideen baserer seg på å skrive og selge nivåtilpassede kompendier til elever på videregående skoler. I dag er det liten mulighet for den enkelte elev til å påvirke hvilke fagbøker de ønsker å bruke og hvilket faglig nivå disse bøkene skal være på, på tross av mantraet om elevtilpasset opplæring i skoleverket som helhet. Gjennom å tilby komplementerende kompendier kan elevene jobbe med læremidler som er tilpasset deres ambisjonsnivå. Kompendier er et konsept som er utbredt ved NTNU, men som det ikke legges vekt på ved videregående skoler. Vi mener at det foreligger et reelt behov og ønske hos elevene om å ha muligheten til å anskaffe gode, alternative læremidler som kan utfylle den tradisjonelle læreboken. Noe av tanken bak ideen er også muligheten for å utnytte studentressursene gjennom teamets nettverk ved NTNU, eksempelvis tenker vi å bruke studenter til å skrive kompendiene og få det kvalitetssikret av lærere i videregående skole. Kompendiene kan distribueres via egen nettbutikk og/eller fysiske eller nettbaserte bokhandler. Markedet vi tenker oss er i utgangspunktet alle elever som tar fag ved videregående skoler. Kunden kan slik sett enten være elevene, videregående skoler eller forlag. Risikoen er forholdsvis lav på grunn av de lave kostnadene knyttet til ideen. Det er også viktig å få kredibilitet i et godt etablert marked med konkurrenter blant de store forlagene. Her vil markedsføring av produktet være sentralt, dersom bedriften skal være konkurransedyktig og lønnsom. En fordel er at ideen er enkel å skalere - det er ikke en kapitalintensiv oppstart, og virksomheten kan lett tilpasses behovet i markedet. I så måte er risikoen langt mindre enn ved oppstart av en teknologibedrift som GPS-tag. 3

4 2. Mulighetsanalyse 2.1. Beskrivelse av produktkonsept Vår visjon er å bli elevenes naturlige førstevalg når det kommer til komplementerende læringsmateriell. Navnet Textus skal forbindes med kvalitet og oppdatert kunnskap. I dagens samfunn er utdanning stadig viktigere, men det er liten utvikling innenfor læremidlene som brukes. Problemet med tradisjonelle lærebøker og måten disse brukes og distribueres på i skoleverket per i dag er at elevene har svært små muligheter til å ha noen innvirkning på hvilke bøker som brukes. Både de sterkeste og de svakeste elevene bruker samme lærebok, uavhengig av evne- og ambisjonsnivå i de ulike fagene. På tross av at skoleverkets målsetting om elevtilpasset opplæring ser vi i liten grad at dette gjennomføres i praksis i dag når det kommer til selve læreboken. Vi ønsker å tilby kompendier som er tilpasset elevenes nivå, og som presenterer fagstoffet på en alternativ måte i forhold til andre eksisterende lærematerialer rettet mot dette markedet. Våre kompendier skal ikke være et alternativ til den tradisjonelle læreboken, men heller en komplementerende kilde til læring og kunnskap. Kompendiene vil være nivådelt, noe som vil være en stor fordel for den enkelte elev. Dersom du har ambisjoner om å oppnå resultater i den øvre del av karakterskalaen, vil vi tilby et kompendium med fokus på mer avanserte eksempler og problemstillinger. På den annen side vil vi også tilby kompendier til de elevene som sliter mer med det aktuelle faget, og som er fornøyde med å oppnå middels gode resultater. For disse kan kompendiene fokusere på de essensielle delene av faget, og sørge for at eleven behersker det som er mest sentralt. Det vil være relativt enkelt å holde kompendiene oppdaterte ettersom produksjons- og trykkprosessen er langt raskere og mer fleksibel enn den tilsvarende for tradisjonelle lærebøker. Konseptet med kompendier som oppsummering av fagstoff og komplement til annen faglitteratur er godt kjent ved landets universiteteter (eksempelvis ved NTNU). Liknende konsept finnes også for videregående nivå i utlandet. Et eksempel vi har funnet er Duden Lernhilfe i Tyskland [1]. Etter det vi kjenner til er det liten bruk av slikt læringsmateriell i den norske videregående skolen. Vi ønsker å videreføre og videreutvikle den kompendiumkulturen vi selv opplever som studenter på NTNU til elever i videregående skole, for på den måten å dekke et behov for komplementerende og nivåtilpassede læringsmidler. Kompendier er som sagt et konsept som er veldig utbredt i enkelte miljøer, så det å skrive kompendier er i seg selv ikke veldig radikalt. På denne måten kan vi si at bedriften har en lav innovasjonshøyde. Konseptet vårt ligger derimot i å overføre bruk av et velfungerende konsept til et nytt marked, og samtidig tilby elever ved videregående skoler en bedre læring. Det er potensial for å utvikle nye produkter som underbygger visjonen vår, og som utfyller hovedproduktet. Det er gode muligheter for å utvikle tilhørende nettinnhold med spill og video, nettbaserte oppgaver av type multiple choice eller linker til relevant litteratur. Det er også muligheter for å lage nettbaserte kompendier som kan utvides til mange ulike 4

5 plattformer, eksempelvis smarttelefoner og nettbrett. Denne typen innhold har hatt en sterk økning i Norge og i utlandet i siste årene, og vi regner med at denne trenden vil fortsette. Vi ønsker derfor å holde oss oppdatert i forhold til den teknologiske utviklingen, slik at vi på sikt har muligheten å tilby kundene våre det nyeste innenfor nettbasert læring. En annen mulighet vi har sett på er å lage et eget oppgavehefte som kan supplere innholdet i hvert kompendium. Tilbakemeldinger fra elever ved den videregående skole, basert på en spørreundersøkelse beskrevet senere i oppgaven, har indikert en mangel på relevante oppgaver og eksempler. Et oppgavehefte kan stimulere dette behovet, og produksjons- og distribusjonsmodellen vil være identisk som for kompendiene Markeds-/bransjebeskrivelse Marked Vi ønsker å satse i det norske markedet. Sluttbrukeren av vårt produkt er i utgangspunktet alle elever i videregående skole som tar studiespesialiserende fag, enten ved offentlig videregående skole eller ved private gymnas som Bjørknes og Sonans. Til en viss grad vil vi også kunne selge heftene til lærere som ønsker en alternativ vinkling på fagstoffet. Markedet vil dermed være todelt; primærmarkedet vil være sluttbrukerene selv, men vi vil også kunne selge produktet til enkelte lærere. Nye potensielle brukere kommer til hvert år, ettersom det starter nye elever på de ulike trinnene. Likevel vil markedet mettes til en viss grad, da man bør ta høyde for at videresalg av kompendier mellom elevene vil forekomme. Den totale størrelsen på primærmarkedet kan grovt beregnes fra antall elever ved studiespesialiserende utdanningsretning i videregående skole i dag. Fra Statistisk Sentralbyrå er dette tallet estimert til å være i overkant av elever [2]. Ettersom produktet er todelt med hensyn på faglig nivå, kan produktet profileres mot både elever som søker utfyllende kunnskap og de som kun ønsker å stå i emnet. Det er vanskelig å estimere nøyaktig hvor mange av studentene som ønsker å benytte seg av tilbudet vårt, men undersøkelsen referert til under tyder på at det er en reell interesse hos elevene. I forbindelse med dette prosjektet tok to av teammedlemmene kontakt med elever i videregående skole og gjennomførte en spørreundersøkelse der vi ønsket å finne ut om elevene selv var interesserte i produktet vårt. Teammedlemmene kom i kontakt med disse elevene i forbindelse med matematikkprogrammet ENT3R-NTNU, der elever kommer til NTNU for å få veiledning i matematikk fra studenter. Selv om antallet elever som besvarte undersøkelsen (21 stk.) ikke gir grunnlag for å antyde at gruppen er representativ for hele elevmassen i norsk videregående skole, vil den derimot kunne fungere godt som en testgruppe ettersom elevene representerte både VG1 og VG2. Resultatene fra undersøkelsen er oppgitt i vedlegg og er dessuten presentert i fig. 1. Tilbakemeldingene fra elevene var svært positive. Elevene hadde ikke hørt om konseptet tidligere, og de svarte alle positivt til at de enten ville kjøpe eller ville vurdere å kjøpe et slikt kompendium dersom det ble tilgjengelig på markedet. Flertallet mente at 150 NOK 5

6 Figur 1: Resultat fra spørreundersøkelse blant elever fra ENT3R-NTNU som viser hvor stor andel som var interessert i å kjøpe kompendier. ville være en rimelig pris for et slikt produkt, og vi har valgt å legge denne prisen til grunn for vurderingen av omtrentlig utsalgspris. På sikt vil det også være mulig å vurdere bokhandlere som kan videreselge kompendiene i sine butikker. Det vil også være mulig å selge produktet til skoler som ønsker å utvide fagtilbudet til sine elever. Vi vil også kunne tilby produktet til foreldre som har aktiv interesse i sine barns utdanning. Konseptet med kompendier og alternativt læringsmateriell er veletablert i flere andre land. Et eksempel fra Tyskland er som tidligere nevnt Duden Lernhilfe. De tilbyr en rekke bøker som er ment som læringshjelp for den enkelte elev. Disse bøkene strekker seg fra barneskolen til videregående skole og finnes i mange forskjellige fag. Ettersom deres produktrekke er utbredt og selger godt i Tyskland, er det grunn til å anta at et liknende produkt vil kunne selge godt også i Norge Inngangsbarrierer En viktig inngangsbarriere i dette markedet er kredibilitet. Det er viktig å bygge opp en god merkevare som kan konkurrere med etablerte aktører. Det er spesielt de større forlagene som er konkurrenter på dette området ettersom de har en godt etablert merkevare. En positiv ladet merkevare med unike assosiasjoner vil være med å gjøre produktene velkjente for både brukeren og kunden, noe som igjen kan utnyttes på sikt i salgsstrategien. For å oppnå dette er det viktig å kvalitetssikre kompendiene og sørge for at de holder høy kvalitet til konkurransedyktig pris. En annen inngangsbarriere er det å gjøre produktet kjent for kunden. Nettopp fordi alternativt læringsmateriell i liten grad er utbredt i Norge i dag, er det viktig å synliggjøre produktet. For at kunden skal kunne vite hva produktet går ut på, er det viktig å få reklamert ordentlig. Her igjen spiller omdømmet som skapes av reklameringen en viktig rolle 6

7 for videre suksess. I dagens samfunn finnes det mange forskjellige muligheter å reklamere målrettet mot kundegruppen. Sentrale ideer er å dele ut gratis prøver til utvalgte elever, ha forhåndsvisning av produktet på nettsidene, samt å reklamere selektivt på mye brukte tjenester som Spotify og Facebook. Jungeltelegrafen kan være til stor nytte ettersom dette kan skape mye gratis reklame. Kundenytten er i hovedsak at elevene lærer mer og presterer bedre på prøver og på eksamen, og dermed oppnår bedre resultater. Dessuten vil den mestringen den enkelte elev opplever når læringen i større grad foregår på eget nivå bidra til at elevene trives bedre med fagene. Dette kan igjen hindre frafall, og bidra til større interesse og glede for fagene blant elevene. Dersom skoler og foreldre er kundene, vil kundenytten i stor grad være den samme; interessen for elevenes læring og trivsel Konkurrenter Konkurrenter er hovedsaklig bokhandlere og forlag som skriver bøker ettersom konseptet vårt lett kan stjeles. Derfor er det avgjørende at vi kan tilby en bedre tjeneste enn det andre kan. Produktet må holde høy kvalitet, samtidig som prisen må holdes nede. Enkelte elever vil nok ønske å holde seg til lærebøker, men dersom man tar utgangspunkt i den tidligere nevnte elevundersøkelsen ser det ut til at kompendier er av betydelig interesse blant sluttbrukerene. Et eksempel på en annen aktør i markedet er Trondheimsavdelingen til Amendor AS (www.amendor.no), som er drevet av studenter og jobber med elæring og lærehefter til bruk i høyere utdanning. Bedriften har spesielt fokus på studenter og fag ved NTNU Gløshaugen, og heftene skrives og produseres av studenter herfra. De kvalitetssikres deretter av faglig ansatte ved NTNU, før de trykkes og selges. Salget gjøres dels via stand på universitetet, dels via nettbutikk. På tross av likhetstrekk i selve forretningsmodellen har vårt konsept et annet marked og et annet fokus. Vår nisje vil ligge i å tilby solid læringsmateriell til den videregående skolen, og fokusere på å skape produkter som kan tilpasses til de to hovedelevgrupperingene. Ettersom Amendor er en etablert bedrift med en liknende konseptidé, kan mye av deres erfaring brukes videre ved etablering av vår bedrift. En annen indirekte konkurent er nettressursene til lærebøkene. Mange etablerte lærebøker har over tid bygget opp gode nettressurser som blant annet inneholder oppsummeringsnotater av kapitlene. Enkelte privatskoler tilbyr dessuten nettbasert læringsmateriell spesielt tilpasset pensum, typisk i kombinasjon med selvtester og underveisvurderinger som en del av et mer helhetlig undervisningsopplegg. Et godt eksempel er nettgymnaset Sonans. Sonans tilbyr tilpasset læremateriell med utgangspunkt i læreplanen, gjennom egen nettbasert løsning. Vår idé skiller seg ut fra dette med tanke på selve produktet, men ikke markedet. Vi tror derfor ikke at det likevel finnes rom for vårt produkt i deres marked ettersom vi ønsker å komplementere dette læringsmaterialet. I tillegg er vi veldig konkurransedyktige med tanke på pris. 7

8 2.3. Organisering og økonomisk potensial Organisering Forretningsmodellen vi har valgt krever minimalt med startkapital. Det er ingen behov for dyre investeringer, og det er ideelt sett en relativt kort vei fra oppstart til man har et faktisk produkt klart for salg. Dette bidrar igjen til lav risiko, og høy grad av skalerbarhet og fleksibilitet - driften kan i stor grad tilpasses størrelsen på og etterspørselen fra markedet. Kunde Trykkeri Lager Bring (distribusjonssentral) Kunde Kunde Figur 2: Figuren viser hvordan produksjons- og distribusjonsmodellen vår vil fungere i praksis. Produktet trykkes av et trykkeri, og mellomlagres på et lager som leies i nærheten av distribusjonssentralen. Herfra sendes varene ut til sluttkunden etter hvert som de bestilles. Fig. 3 viser hvordan bedriften Textus er tenkt organisert. Vi ønsker en heltidsansatt ledelse som tar seg av det økonomiske og det administrative, samt markedsføring og kundekontakt. Denne ledelsen vil bestå av enkelte av idéinnehaverene, og disse vil i oppstartsfasen heve minimal lønn. Videre ønsker vi å ha deltidsansatte forfattere, som forklart tidligere i oppgaven, til å skrive selve læremateriellet. Lærere i den videregående skolen vil være tilknyttet selskapet med tanke på kvalitetssikring, men vil ikke være formelt ansatte. Vi ønsker å sette bort selve produksjonen (trykkeri) og distribusjonen (Bring el.l.) av heftene til underleverandører. På tross av at vi mest sannsynlig kunne klart å lage en akseptabel nettbutikkløsning basert på egne kunnskaper om webdesign ønsker vi også å kjøpe denne tjenesten (samt hosting og serverplass) hos en profesjonell aktør. Prisen for dette er relativt sett lav [4], og vi tror det er viktig å ha en brukervennlig og tiltrekkende nettside for at dette skal fungere godt som salgskanal. Vi ønsker å utnytte de studentressursene som finnes i teammedlemmenes egne nettverk og rundt om på landets universiteter og høgskoler når det kommer til produksjonen av kompendiene. Ved å appelere til dyktige studenter som har en genuin interesse for fag, samt for kvaliteten på skolesystemet, skapes det en vinn-vinn-situasjon: de aktuelle studentene får en attraktiv deltidsjobb, samtidig som de kan gjøre noe de trives med og 8

9 Deltidsansatte Textus Ledelse Leverandører Lærere Forfattere Bring (distribusjonssentral) Leverandør av webløsning Trykkeri Figur 3: Figuren viser hvordan bedriften Textus er tenkt organisert. brenner for. Lønnen de får som deltidsansatte vil bare være en del av motivasjonen for å engasjere seg i bedriften - gjennom å ta del i oppstarten skaffer de seg verdifull kompetanse og en spennende erfaring de kan ha mye nytte av senere. For vår del gir det oss tilgang på engasjerte og dyktige forfattere, som samtidig er fornøyde med en lavere lønn enn det en fulltidsansatt forfatter ville krevd. I tillegg ønsker vi også å involvere engasjerte lærere i den videregående skolen for å sørge for at kompendiene treffer målgruppen når det kommer til innhold og kvalitet. Også her vil personlige nettverk kunne være til stor hjelp. Vi ønsker å bruke en fleksibel og lett skalerbar forretningsmodell når det kommer til trykking, distribusjon og salg av produktet. Modellen er fleksibel, i den forstand at det ikke vil kreve mye tid eller ressurser å gjøre små eller store endringer. Modellen som benyttes i startfasen, med relativt små opplag, kan også brukes videre dersom vi ønsker å ekspandere bedriften. Produktet vil i første omgang primært selges gjennom nettbutikk, noe som gir lavt kapitalbehov i oppstartsfasen. En metode for å hindre oppbinding av kapital i produksjonen av produktet i startfasen er at kundene kan forhåndsbestille produktet, slik at vi kan vurdere etterspørselen i markedet før vi binder opp kapital som går til opptrykking og lagring av produktet. Ettersom vi ønsker å benytte et digitalt trykkeri vil produksjonstiden være svært kort, noe som styrker muligheten til denne formen for salg Økonomisk potensial Enhver nyoppstartet bedrift trenger finansiering for å dekke kostnader knyttet til oppstarten og den daglige driften av bedriften. Det tar som oftest noen år før en bedrift klarer å generere positiv omsetning. Mulighetene for finansiering er mange, men kun et fåtall regnes som aktuelle i dette tilfelle. Relativt lave produksjonskostnader er knyttet til pro- 9

10 duksjonen av selve heftet dette gjelder både trykk og selve skrivearbeidet. Ved å bruke studenter som forfattere kan kostnadene senkes betydelig framfor å bruke etablerte forfattere. Kostnader i forhold til produksjon vil i hovedsak være trykkostnaden per opplag eller per kompendium hos et trykkeri. Andre utgiftsposter i forhold til bedriften er hovedsaklig knyttet til administrering og drift av nettsiden og distribusjon av kompendiene (inklusive lagring). Etter å ha gjort research blant noen aktuelle aktører i markedet, har gruppen kommet opp med et estimat på hvor store kostnadene i forhold til produksjon og distribusjon av produktet vil bli. Disse er vist i Vedlegg B. Kostnadene til kompendiene er basert på at hvert kompendium vil være 70 sider langt, der 20 sider har fargetrykk ved en bestilling på 500 kompendier. Vi har her regnet med at et gjennomsnittlig kompendium vil veie ca 400 gram og ha dimensjoner på omtrent 30 cm x 20 cm. Dersom vi velger å inkludere fraktkostnadene i kompendiets pris i nettbutikken vil dette også medberegnes i produksjonskostnadene per kompendium. Alternativet er at kunden betaler denne frakten i tillegg til kompendiumets pris. De viktigste utgiftene ved siden av produksjon og transport av produkt er koblet til distribusjonskanaler og lagring. Dette er også vist i Vedlegg B. Nettbutikkløsningen Mystore.no tilbyr en fullstendig løsning med både designutforming, betalingsløsninger og fraktsamarbeid med Bring integrert i en ganske rimelig pakke [5]. Det finnes også andre aktører som tilbyr liknende pakker til tilsvarende pris. Ettersom det finnes mange forskjellige distribusjonsplattformer bør det være mulig å anskaffe sponsing eller støtte fra eksterne aktører. Dette kan være interesserte bedrifter som kan annonsere i kompendiene eller universiteter som ønsker å rekruttere studenter. En annen mulighet er såkalte soft money, eksempelvis ved å delta i en entreprenørkonkurranse som for eksempel Venture Cup for å få startkapital til prosjektet. En bør også regne med å gå inn med egenkapital eller ta opp lån dersom en ikke klarer å skaffe nok ekstern finansiering. I starten kan det være en stor fordel å basere seg på å stå alene. Risikoen å starte opp bedriften er relativ lav økonomisk sett. Dermed kan vi få lov til å kjøre konseptet slik vi ønsker det selv. Det økonomiske potensialet til bedriftsideene avhenger mye av hvordan ideene blir motatt av markedet og hvordan den selger. Markedet er begrenset i forhold til kjøpekraft. Ettersom våre potensielle kunder ikke ønsker å bruke mer enn 150 NOK på produktet, fører dette til at produktet må selges rimelig. Med bakgrunn i den valgte kompakte bedriftsstrukteren vil det være lettere å oppnå lønnsom drift enn om vi hadde valgt en mer omfattende bedriftsstruktur. Konseptet er lett kopierbar av andre aktører ettersom det ikke er patenterbart. Dersom markedet slår godt an, kan det på sikt bli vanskelig å konkurrere mot eksisterende aktører som for eksempel forlag. Derfor kan det på et senere tidspunkt være mer aktuelt å inngå et samarbeid med dem. 10

11 3. Konklusjon Etter å ha gjennomført en innledende mulighetsanalyse har vi konkludert med at prosjektet tilsynelatende er gjennomførbart og kan gi økonomisk gevinst. Selv om produktet i seg selv ikke er direkte revolusjonerende, introduseres det for et helt nytt marked i Norge. Bedriftens størrelse tillater antagelig ikke at alle gründerne i teamet vil kunne være heltidsansatte i bedriften, men mulighetene for at 1-2 personer i teamet kan livnære seg av dette er til stede. Med bakgrunn i spørreundersøkelsen vi gjennomførte blant ENT3Relevene, økonomiske betraktninger og en enkel forretningsmodell har vi grunnlag for å tro at bedriftsideen kan tilfredsstille et behov i det aktuelle markedet. 4. Referanser [1] Duden Lernhilfen. Hentet 13. februar [2] Statistisk Sentralbyrå: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter utdanningsprogram, trinn og bostedsfylke. Hentet 10. februar [3] Sonans nettgymnaset: Om oss. Hentet 12. februar [4] MyStore.no: Priser på nettbutikkløsninger. Hentet 10. februar [5] Bring: Priser for Post betalt med faktura. Hentet 10. februar blandende-formater/_attachment/156591?_ts=

12 A. Kontaktlogg

13 B. Økonomiske betraktninger Variable(utgifter,(per(kompendium Hva Antall( Hva Pris Antall&solgte& kompendier Server/domeneleie 9&000&NOK Trykking 50&NOK Leie&av&lager 20&000&NOK Frakt& 40&NOK Lønn&til&forfattere 20&000&NOK Totalt 90&NOK Lønn&til&ledelse 0&NOK Leie&av&lokaler 0&NOK Reklame&og&PR 30&000&NOK Totalt 79&000&NOK Inntekter,(per(kompendium Hva Antall&solgte& kompendier Kompendium Antall( &NOK Faste(utgifter,(per(år Kapitalbehov Hva Kostnad Resultat Bil 20&000&NOK Resultat 521&000&NOK Totalt 20&000&NOK

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo katedralskole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6 1 Innhold Sammendrag:... 2 Forretningsideen... 2 Mål:... 3 Produktbeskrivelse og skisse:... 3 Situasjonsanalyse... 4 Fremtidsplan... 6 Markedsundersøkelse... 6 Markedsplan:... 7 Personal:... 9 Sammendrag:

Detaljer

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen.

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Styret i Biblioteksentralen AL 1 (BS) har på sitt styremøte 17.9.2009 drøftet Evalueringen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongsskogen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongsskogen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kongsskogen vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Etablererkurs i Hedmark

Etablererkurs i Hedmark Etablere i Hedmark Etablererkurs i Hedmark Ved AButvikling as AButvikling arrangerer kurset i oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune Målsetninger for kurset Flere og bedre etableringer i Hedmark Et best mulig

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter.

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter. I det daglige bruker du gjerne PC/Mac, en smarttelefon og en ipad. Du skulle ønske du hadde tilgang til alle dine dokumenter uansett hvilken enhet du bruker. Tenk om du så kunne dele dette med de andre

Detaljer

Fra papir til digitalt pensum

Fra papir til digitalt pensum Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no Ansvarlig for fag og lærebøker i økonomiske og administrative fagområder Litt bakgrunnsinfo.:

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud:

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud: Introduksjon til MatteMOOC-prosjektet Den overordnete målsettingen for prosjektet er utvikling og utprøving av et system og modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen.

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Skøyen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper: Årsmelding 2014 Forebygging.no Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet og driftes av KoRus-Nord. Forebygging.no

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hallagerbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hallagerbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hallagerbakken skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI Norsk klessindustri fremstår i dag svært variert, ikke minst m.h.t. størrelsesorden på bedrifter og produktutvalg. Vårt ønske er nettopp å få frem dette

Detaljer

Oppsummering av Elevundersøkelsen 2010

Oppsummering av Elevundersøkelsen 2010 Oppsummering av Elevundersøkelsen 2010 I desember 2010 gjennomførte vi en elevundersøkelse på 7.-10. trinn i Globalskolen. 7. trinn svarte på spørsmålene 1-11. Ungdomstrinnet svarte på alle. Her følger

Detaljer

Rammer - Bakgrunn: felles kommunale penger, 1-1-tilgang - Planlagt våren 2013 - Brett delt ut 9. sept. 2013-2 års varighet - Omfang - Én av tre

Rammer - Bakgrunn: felles kommunale penger, 1-1-tilgang - Planlagt våren 2013 - Brett delt ut 9. sept. 2013-2 års varighet - Omfang - Én av tre 1 Rammer - Bakgrunn: felles kommunale penger, 1-1-tilgang - Planlagt våren 2013 - Brett delt ut 9. sept. 2013-2 års varighet - Omfang - Én av tre klasser, på et team på 9. trinn - 22 elever, 7 lærere tilknyttet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Toppåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Fagerborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

Hvordan yrkesrette undervisningen?

Hvordan yrkesrette undervisningen? Hvordan yrkesrette undervisningen? Kristiansund Masteroppgave HIOA 2015 Elin Nålsund og Dina Gaupseth Dagen i dag Hvorfor yrkesrette undervisningen Erfaring fra yrkesretting fra vg1 Pause Oppgaveløsing

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 POST-modellen står sentralt når vi jobber med utvikling av digitale og sosiale strategier, men det er viktig å ha en god kommunikasjonsplattform

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Du har ideene. Vi hjelper deg videre.

Du har ideene. Vi hjelper deg videre. V Å R 2 0 1 6 ntnu Entreprenørskap TEAM SOM JOBBER INTENST Som gründer får du i programmet et helt team som jobber intenst for å analysere alle sider av ditt forretningskonsept, utfører markedsanalyser,

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark

AButvikling as. Etablere i Hedmark. en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner. /etablereihedmark Etablere i Hedmark AButvikling as en framtidsrettet og lønnsom samarbeidspartner Overordnet mål Flere og bedre etableringer i Hedmark Øke antall nyetableringer i Hedmark Gi eksisterende og potensielle

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

FUGs problemnotat om gratisprinsippet

FUGs problemnotat om gratisprinsippet FUGs problemnotat om gratisprinsippet Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Gratisprinsippet i offentlige skoler skal sikre alle elever en rett til

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett

MadeToGrow. Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett Gi de unge best mulige forutsetninger for framtida gjennom å få et vekstorientert tankesett MadeToGrow sissel@humanpotential.no I www.humanpotential.no I Tlf: +47 922 90902 Mange føler de ikke mestrer

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Persbråten vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

NYTT FORDELSKONSEPT FOR KUNDER AV TELLER

NYTT FORDELSKONSEPT FOR KUNDER AV TELLER NYTT FORDELSKONSEPT FOR KUNDER AV TELLER MED NORDIC REWARD KAN DU NÅ UT MED SPESIALTILPASSEDE TILBUD OG RABATTER TIL 1 MILLION KORTBRUKERE. INTRODUKSJONSTILBUD! PRØV NORDIC REWARD ACTIVE GRATIS UT ÅRET

Detaljer