SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER"

Transkript

1 NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 08/2002 SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER Nettverkskreditt i Norge Ann Therese Lotherington og May-Britt Ellingsen NORUT Samfunnsforskning AS mai 2002

2

3 Prosjektnavn Prosjektnr Evaluering av Nettverkskreditt 4402 Oppdragsgiver(e) Kommunal og regionaldepartementet Oppdragsgivers ref Dokumentnr Dokumenttype Status SF 08/2002 Rapport Åpen ISSN ISBN Ant sider Prosjektleder Signatur Dato Ann Therese Lotherington Forfatter (e) Ann Therese Lotherington og May-Britt Ellingsen Tittel Små penger og store forventninger - Nettverkskreditt i Norge Resyme` Nettverkskreditt er et virkemiddel for finansiering, kompetanseoppbygging og oppfølging av småetablerere. Koplingen mellom finansiering, kompetanse og nettverk er den bærende ideen som evalueringen konkluderer med at brukerne er svært tilfredse med. Å få lån gjennom Nettverkskreditt innebærer at etablereren som person gis tillit og at nettverksgruppen har tro på bedriftsideen. Dette er vesentlige elementer som småetablerere har problemer med i forhold til det øvrige offentlige virkemiddelapparatet og i forhold til det private bankvesenet. Virkemiddelet dekker således et behov i markedet. Bedriftene som etableres befinner seg innenfor et vidt spekter av bransjer og næringer. De bidrar til bedring av sysselsettingssituasjonen og det lokale service og tjenestetilbudet. Mange av bedriftene er små og retter seg inn mot lokale markeder. De er såkalte levebrødsforetak og representerer en underskog av bedrifter som er nødvendige for totaliteten og mangfoldet i næringslivet. Enkelte av bedriftene har ambisjoner om å vokse, men som hovedregel konkluderer evalueringen med at størrelsen og ambisjonsnivået på etableringene står i forhold til de små beløpene som investeres i dem. Fordi virkemiddelet treffer brukernes interesser og behov og fordi det føyer seg inn i norsk politikk, anbefaler evalueringen videreføring av virkemiddelet i offentlig regi. Suksessfull videreføring forutsetter imidlertid profesjonalisering av forvaltningen. Emneord Nettverk, Kreditt, Kompetanse, Bedriftsetablering, Distriktspolitikk Noter Postadresse: NORUT Samfunnsforskning N-9291 TROMSØ Telefon: Telefaks: E-post:

4

5 Forord I august 2001 fikk NORUT Samfunnsforskning i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) å evaluere virkemiddelet Nettverkskreditt. Den foreliggende rapporten er resultatet av oppdraget som er utført i perioden september 2001 til mai KRD opprettet en referansegruppe som har fulgt arbeidet. Gruppen har bestått av: Trine Haugaard og Trond Saxvik fra KRD, Elin Sabbasen fra SNDs hovedkontor, Nils Roald fra SND Nordland, Anne Hunderi fra Hordaland Fylkeskommune og Vigdis Wåge, selvstendig næringsdrivende. I sluttfasen kom Hege Eiklid og Randi Holm Naimak inn for Haugaard og Saxvik fra KRD. Takk til referansegruppen for kritisk lesning og mange konstruktive innspill! Vi har hatt mange gode hjelpere ved NORUT Samfunnsforskning: Geir Runar Karlsen og Margrethe Aanesen bidro med utviklingen av spørreskjemaet og kvantifiseringen av materialet; Elin Nystuen og Knut Eirik Halvorsen foretok en del telefonintervjuer, mens Ann Karin Tennås Holmen har intervjuet, punchet data og skrevet deler av kapittel 2. Takk for flott innsats! Det viktigste materialet vi har bygget rapporten på er våre møter og samtaler med brukere og forvaltere av Nettverkskreditt. De har brukt av sin tid og formidlet erfaringer og kunnskap til oss gjennom telefonintervjuer, personlige intervjuer og i uformelle samtaler. Det er et verdifullt materiale som vi er svært takknemlige for at vi har fått tilgang til. Takk til dere alle! Alle gode hjelpere til tross, sluttproduktet står forfatterne ene og alene ansvarlige for. Tromsø, mai 2002 Ann Therese Lotherington Prosjektleder 1

6 2

7 Innhold: Forord...1 Sammendrag Innledning Problemstillinger, hypoteser og avgrensninger Problemstillinger Hypoteser Avgrensninger Metoder og framgangsmåter Spørreundersøkelsen Deltakende observasjon Dybdeintervjuer Organisering av rapporten Om Nettverkskreditt Historien i og utenfor Norge Organisering og forvaltning Perioden Perioden Prinsipper Omfang og geografisk spredning Hva slags problemer skal Nettverkskreditt løse? Målgruppens interesser og behov Min historie en etablerer forteller Hva kjennetegner etablererne? Voksne ressurspersoner Velutdannede Utdanning og etablering Nettverkskreditt og etablering av nye sysselsettingsmønstre Heltid eller deltid begge gir viktige samfunnsmessige effekter Tillit og kapital: For smått og for lav avkastning Tillit og lønnsomhetsorienterte banker Småetablerere - ulønnsomme og usikre kunder? Nettverkskreditt, tillit og kompetanse Økonomiske forhåndsvurderinger av Nettverkskreditt Nødvendig lavterskeltilbud? Nisjebank som kompenserer for markedssvikt Nettverkskreditt en arena for kompetanseutvikling? Kompetanseutvikling mange former for kunnskap Hva er kunnskap evalueringens perspektiv Et dynamisk perspektiv på kunnskap En dynamisk kompetanseforståelse? Kollegagruppe, diskusjon, støtte og tillit En velfungerende gruppe Praktisk kunnskap og kurs Konklusjon Nettverkskreditt små penger og store forventinger? Etablering og finansiering

8 4.1.1 Total finansiering eller supplement? Nettverkskreditt og annen tilleggsfinansiering De eldste er best - omsetning og lønnsomhet Nyskaping og utvikling Små bedrifter store ringvirkninger? Små bedrifter skaper dynamikk Demper utflytting og bidrar til aktivitet og sysselsetting Et verdiskapende virkemiddel? Drift og forvaltning av Nettverkskreditt Idealismemodellen Forvaltningsmodellen Partnerskapsmodellen Laissez-fairemodellen Dagens forvaltningsmodell Nettverkskreditt i norsk politikk Opprettholde bosettingsmønsteret og ha likeverdige levekår Robuste samfunn Bred deltakelse i den regionale utviklingen Nettverkskreditt i distrikts- og regionalpolitikken Lønnsom næringsutvikling i hele landet Hovedmålet for næringspolitikken Lønnsomhet, verdiskaping, nyskaping og kompetanse Alle begynner et sted Økt verdiskaping hos den enkelte kunde Nettverkskreditt i næringspolitikken Konklusjoner Brukernes interesser og behov Effekter Forvaltning Er Nettverkskreditt en god løsning? Anbefalinger Småetablerere har behov for Nettverkskreditt Distriktspolitikken er tjent med ordningen Profesjonalisering av forvaltningen Nasjonalt nivå: KRD og SND Det regionale forvaltningsnivået Bevare mangfoldet Utvidelse til andre brukergrupper? Fortsatt behov for øremerking Referanser Vedlegg (A) Spørreskjema til gruppemedlemmer i Nettverkskreditt (B) Regelverk for etablering av nettverkskredittgrupper (C) Serviceerklæring for SND

9 Sammendrag Nettverkskreditt er en kollektiv finansieringsordning som retter seg inn mot potensielle småetablerere innenfor alle næringer. Ordningen ble opprinnelig utviklet for å avhjelpe fattigdomsproblemer blant kvinner på landsbygda i Bangladesh, men ble lansert i Norge i 1992 som et alternativt finansieringstilbud for kvinner som ville starte små bedrifter. De første 6 årene var ordningen finansiert og forvaltet på ad hoc basis, mens den i 1998 ble innlemmet i det offentlige distrikts- og regionalpolitiske virkemiddelapparatet. Nettverkskreditt har siden vært finansiert med øremerkede midler fra Etablererstipendet over Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) budsjett. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har i denne perioden hatt forvaltningsansvaret for ordningen. Virkemiddelet er i prinsippet kjønnsnøytralt, men det er organisert som del av satsingen Kvinner i fokus i SND. Etter fire år med øremerking og offentlig drift ønsket KRD en evaluering av ulike sider ved ordningen med tanke på framtidige veivalg. Den foreliggende rapporten representerer evaluators svar på følgende spørsmål fra KRD: Er Nettverkskreditt er et virkemiddel som treffer brukernes interesser og behov; har virkemiddelet hatt effekter som står i samsvar med hensikten og i forhold til tid og ressurser som anvendes; og endelig, forvaltes virkemiddelet på en tilfredsstillende måte? Følgende problemstilling har ligget til grunn for arbeidet: Hvilke problemer er Nettverkskreditt ment å skulle løse og hvordan føyer virkemiddelet seg inn i henholdsvis distrikts- og næringspolitikken i Norge? Hvilke problemer skal Nettverkskreditt løse? Nettverkskreditt er et virkemiddel som dekker et særskilt behov i markedet når det gjelder finansiering av småetableringer. Samtidig skal virkemiddelet bidra til oppbygging av kompetanse blant brukerne. Koplingen mellom finansiering, kompetanse og nettverk er den bærende ideen som også viser seg å treffe brukernes interesser og behov. Å få lån gjennom Nettverkskreditt innebærer at etablereren som person gis tillit og at gruppen har tro på bedriftsideen. Dette er helt vesentlige aspekter ved Nettverkskreditt, fordi det er manglende tiltro til både personen og prosjektet som gjør at de ikke får gunstige lån i bank og at de ofte opplever nedlatende behandling i virkemiddelapparatet for øvrig. Selv om kreditten som gis gjennom nettverksgruppen representerer et billig lån, har kredittelementet i ordningen betydning langt utover det rent økonomiske. Tilliten som gis brukerne oppstår i møte mellom medlemmene i nettverksgruppene. Gruppen representerer i tillegg en form for kollegialt fellesskap som individuelle etablerere ikke har. Der kan de drøfte faglige 5

10 spørsmål med interesserte likesinnede og ta opp mer eller mindre problematiske forhold relatert til bedriftetableringen. Deltakelsen i gruppesamlingene utgjør derfor kjernen i organiseringen av virkemiddelet. Nettverkskreditt i norsk politikk Effektene av virkemiddelet gjenspeiles dels i bedriftsetableringer og dels i utvikling av kompetente samfunnsborgere som begge er sentrale aspekter ved robuste samfunn. Det etableres bedrifter innenfor et vidt spekter av bransjer og næringer som bidrar til bedring av sysselsettingssituasjonen og det lokale service og tjenestetilbudet. Mange av bedriftene er små og retter seg inn mot lokale markeder uten ambisjoner om å ekspandere. De er såkalte levebrødsforetak og representerer en underskog av bedrifter som er nødvendige for totaliteten og mangfoldet i næringslivet. Andre Nettverkskredittbedrifter har både potensialer for og ambisjoner om å vokse og passer dermed bedre inn i gjeldende næringspolitisk tenkning. Profesjonalisering av forvaltningen nødvendig for videreføring av ordningen Hovedkonklusjonen for evalueringen er at virkemiddelet er vel egnet for utvikling av bedrifter uten stort kapitalbehov og at effektene av virkemiddelet gir grunnlag for å hevde at det støtter opp om norsk distrikts- og regionalpolitikk. Nettverkskreditt er et virkemiddel som kompenserer for markedssvikt overfor småetablerere. Ordningen bør derfor videreføres. Potensialene for økte effekter på de rent økonomiske indikatorene er til stede. En slik økt effekt vil gjøre at ordningen lettere blir adoptert også i næringspolitikken. For å hente ut ytterligere økonomiske effekter kreves en bedre organisering og forvaltning av ordningen enn det som er tilfellet i dag. Dagens forvaltningsmodell bærer preg av at ordningen har sprunget ut av et idealistisk prosjekt og at den ennå ikke har funnet sin form innenfor det offentlige systemet. En forutsetning for vellykket videreføring av Nettverkskreditt er derfor at det i framtiden satses særskilt på utvikling av gode forvaltningsmodeller for ordningen. 6

11 1 Innledning Nettverkskreditt er en kollektiv finansieringsordning som retter seg inn mot potensielle småetablerere innenfor alle næringer. I 2002 hadde Nettverkskreditt tiårsjubileum som virkemiddel i Norge. De første 6 årene var ordningen finansiert og forvaltet på ad hoc basis, mens den i 1998 ble innlemmet i det offentlige distrikts- og regionalpolitiske virkemiddelapparatet. Nettverkskreditt har siden vært finansiert med øremerkede midler fra Etablererstipendet over Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) budsjett. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har i denne perioden hatt forvaltningsansvaret for ordningen. Etter fire år med øremerking og offentlig drift ønsket KRD en evaluering av ulike sider ved ordningen med tanke på framtidige veivalg. Den foreliggende rapporten representerer evaluators svar på følgende spørsmål fra KRD: For det første om Nettverkskreditt er et virkemiddel som treffer brukernes interesser og behov. For det andre om virkemiddelet har hatt effekter som står i samsvar med hensikten og i forhold til tid og ressurser som anvendes, og endelig om virkemiddelet forvaltes på en tilfredsstillende måte. 1.1 Problemstillinger, hypoteser og avgrensninger Problemstillinger For å svare på spørsmålene fra oppdragsgiver har vi definert følgende hovedproblemstilling for evalueringen: Hvilke typer problemer er Nettverkskreditt ment å skulle løse og hvordan føyer virkemidlet seg inn i henholdsvis distrikts- og næringspolitikken i Norge? Vi skal vurdere Nettverkskreditt som virkemiddel i forhold til hvorvidt det dekker målgruppens behov for bedriftsfinansiering og/eller kompetanseoppbygging og om dette kan karakteriseres som et distriktspolitisk eller næringspolitisk virkemiddel. Under disse temaene er det en rekke delproblemstillinger som kan grupperes i forhold til hvordan Nettverkskreditt imøtekommer målgruppens interesser og behov, hvilke effekter virkemiddelet har hatt og hvordan virkemiddelet har vært forvaltet. Målgruppens interesser og behov Vi skal fokusere på to dimensjoner som kan ha betydning for målgruppen, nemlig tilførsel av kapital og kompetanseoppbygging gjennom nettverk. 7

12 Nettverkskreditt retter seg inn mot næringsaktører som ønsker å starte egen virksomhet og som har behov for små kredittbeløp. Det skal dekke et behov som verken fanges opp av andre offentlig virkemidler eller av det private finansmarkedet. Fungerer det slik og eventuelt hvem fungerer det slik for: - Hva karakteriserer aktørene som benytter Nettverkskreditt? Hvem er de og hvorfor har de valgt å delta? Hvilke interesser og behov søker aktørene å få dekket gjennom sin deltakelse? - Hva slags erfaringer har deltakerne med andre offentlige og private finansieringsinstitusjoner? - Er lån gjennom nettverkskreditt et positivt tilskudd - det som skal til - eller et problematisk hinder for videreutvikling av bedriften, for eksempel ved behov for tilleggskapital? - I hvilket omfang har Nettverkskreditt hatt finansiell betydning for deltakerne? - Hva er ideen med koplingen mellom kapital og nettverk? Hvordan oppleves denne koplingen? Overføring av kunnskap mellom etablerere er viktig, ikke minst fordi de fleste driver nyskapende virksomheter alene. Det er hos de aktuelle etablererne vi finner kunnskapen om næringene og om etableringsprosessen. Mye av kunnskapene finner vi som realkompetanse hos næringsutøverne. Et nettverk åpner for bred erfaringsutveksling mellom deltakerne. Et svært viktig aspekt ved å initiere læring og utvikling ligger derfor i å skape en møteplass for overføring, drøfting, systematisering og videreutvikling av aktørenes kunnskaper og erfaringer. Nettverket representerer en arena for systematisk overføring av erfaringsbasert kunnskap og for utveksling av deltakernes realkompetanse. Nettverket gir ikke bare adgang til deltakernes kunnskap og erfaring, det gir også lettere aksess til andres fagkompetanse og systematiserte erfaringer i støtteapparatet. Videreutvikling av næringene skjer gjennom møter mellom aktørenes realkompetanse og annen fagkompetanse. Det er derfor viktig at det finnes arenaer for kunnskapsmøter, det gir deltakerne mulighet for dialog og refleksjon. Kompetanse er ikke en statisk pakke, det er en kontinuerlig prosess som utspilles sammen med andre. Nettverket kan fungere som en sosial arena for bekreftelse av kompetanse. Denne type støtte fra likesinnede kan bidra til positiv motivasjon for nettverksdeltakerne. Det er imidlertid også mulig å tenke seg at nettverkene fungerer som sosial kontroll av medlemmene slik at frykten for negative sanksjoner og stigmatisering er det som gjør at medlemmene forholder seg korrekt til reglementet. Vi vil undersøke om og hvordan 8

13 nettverkene fungerer kompetanseutviklende, støttende og negativt kontrollerende for deltakerne: - Har Nettverkskreditt bidratt til kompetanseutvikling for den enkelte deltaker, i så fall hvordan og på hvilke felt? - Hvilke trekk ved nettverkssamarbeidet oppleves som positive for den enkelte deltaker og hvorfor? - Hvilke typer problemer støter den enkelte på som følge av nettverkssamarbeidet (faglige, personlige)? - Har Nettverkskreditt bidratt til personlig utvikling for den enkelte deltaker hvordan? Effekter: Levebrødsforetak med og uten vekstpotensial 1 En forutsetning for at det offentlige skal opprettholde støtten til og videreutvikle et virkemiddel er at det har effekter i forhold til den politikken som føres på området. Nettverkskreditt kan ha effekter på minst to områder som er interessante for distrikts- og næringspolitikken i Norge, nemlig i forhold til bedriftsetableringer og i forhold til lokalsamfunnsutvikling. Hvor tyngden av effekter av Nettverkskreditt ligger kan være avgjørende for hvilke institusjoner som bør forestå den framtidige forvaltningen av ordningen: SND, Fylkeskommunen eller eventuelt en uavhengig instans. - Hva slags type bedrifter er etablert som resultat av Nettverkskreditt: Hva karakteriserer bedriftene med tanke på næringer, størrelse og vekstpotensial? - Hva slags kompetanse har etablererne hatt med seg inn i bedriften og hva er ervervet i løpet av etableringsprosessen? - Hvilken rolle har Nettverkskreditt spilt for etableringen og utviklingen av bedriftene? - Hvordan har bedriftene bidratt til nyskapning lokalt? - Hvordan er forholdet mellom den økonomiske innsatsen fra Nettverkskredittordningen og utfallet i form av bedrifter: I forhold til forventningene om at hver deltaker skal starte bedrift som ligger i Nettverkskredittordningen og i forhold til generelle økonomiske beregninger av forholdet mellom input og output? Forvaltning I prinsippet er Nettverkskreditt et system for gjenvinning av kapital. Når det fungerer etter intensjonen kan et opprinnelig bevilget beløp vare og vare inntil det ikke lenger er behov for det. Dette er selvfølgelig avhengig av flere forhold, 1 Levebrødsforetak er et etablert begrep i Sverige for en type bedrifter som ikke har profittmaksimering, men livskvalitet som sitt primære mål. 9

14 blant annet hvordan virkemiddelet forvaltes og hvor stor andel av bevilget beløp som tillates brukt til kompetansetiltak og administrasjon/prosjektledelse. Evalueringen skal spesielt fokusere på dagens forvaltningsmodell og hvordan den fungerer. Da forsøk med Nettverkskreditt ble satt i verk i Lofoten i 1992, var ideen å forvalte virkemidlet etter modell av Grameen Bank og slik utvikle en norsk versjon av virkemiddelet. Initiativtakerne la vekt på at de samme prinsippene og reglene som Grameen Bank opererte med skulle legges til grunn for overhodet å kunne benevne tiltaket Nettverkskreditt eller mikrokreditt som er den internasjonale benevnelsen. Evalueringen inkluderer grupper fra perioden før 1998 slik at det blir mulig å holde ulike forvaltningsmodeller opp mot hverandre og si noe om betydningen av ulike forvaltningsmodeller. Spørsmålene evalueringen skal belyse er hvordan den nåværende forvaltningen av Nettverkskreditt fungerer i forhold til brukernes behov og interesser og i forhold til en effektiv bruk av de øremerkede midlene. På denne bakgrunn skal vi kunne skissere ulike organisatoriske modeller og bidra med premisser for valg av framtidig forvaltning av ordningen. Evalueringen skal belyse følgende forhold: - Nettverkgruppenes suverenitet og betydningen av dette. - Forvalternes forståelse av Nettverkskreditt som virkemiddel. - Forholdet mellom Etablererstipendet og Nettverkskreditt. - Forholdet mellom fondskapital og tillatt bruk av midler til administrasjon og kompetanseoppbygging. - Rollefordeling mellom aktørene: SND sentralt og lokalt; Fylkeskommunen og andre offentlige og halvofentlige organ; Kvinnebanken Norgesnett og andre private organisasjoner, samt prosjektleder. - Relevansen av Grameen Bank modellen i Norge i dag Hypoteser Nettverkskreditt ble opprinnelig utviklet som et fattigdomsbekjempende virkemiddel overfor kvinner på landsbygda i Bangladesh. Kvinner ble ikke ansett som kredittverdige innenfor det ordinære bankvesenet, samtidig som andre pengeutlånere var uaktuelle som kredittgivere blant annet på grunn av deres ågerrenter. Ved å vise kvinner tillit og yte dem kreditt uten sikkerhet, mente Grameen Bank at kvinnene ville svare med tillit og med små midler være i stand til å utvikle næringsvirksomhet og tjene til livets opphold for seg og sin familie. Ideen var at en ville få mer igjen ved å satse på kvinner enn på menn på grunn av kvinners altruistiske holdninger og evner til å generere mye 10

15 av lite. På hvilke måter er dette overførbart til norske forhold? Situasjonen for kvinner i Norge er svært annerledes. Kvinner har langt større muligheter både innenfor privat og offentlig sektor. Her i landet handler det ikke om fattigdom og nød, griske pengeutlånere og ågerrenter. Det er snarere slik at utviklingen i penge- og finansmarkedene på 1990-tallet gjør oss skeptiske til behovet for en ordning som Nettverkskreditt. Vi skal derfor gå til materialet med en hypotese om at tiden har løpt fra Nettverkskreditt som finansielt virkemiddel. Betydningen av nettverket trekkes fram i omtale og tidligere evalueringer av Nettverkskreditt, både i Norge og i andre land. Evalueringene viser at ved å inngå i nettverk med likesinnede får de potensielle etablererne gjennomført etableringen eller i det minste betalt tilbake lånet til avtalt tid. I motsetning til andre virkemidler synes Nettverkskreditt å representere en relasjonell løsning som vurderes som positiv og viktig av mange deltakere. I Nettverkskreditt er den formelle betalingsforpliktelsen erstattet med sosial kontroll gjennom nettverksdeltakelsen. Vi kan spørre hvorfor dette grepet er nødvendig i en samfunnsmessig kontekst med velutviklede formelle mekanismer for å sikre tilbakebetaling av kreditt, for det er neppe slik at kvinnelige etablerere er en så risikoutsatt gruppe låntakere at marginale kredittbeløp må underlegges ekstra sikring. Den andre hypotesen vi går til materialet med knytter seg til nettverkets ikke-finansielle funksjoner, nemlig kompetanseutvikling, kompetanseutveksling og sosial støtte, som vi antar er av større betydning for deltakerne enn det finansielle. Ideen med Grameen Bank var at kvinner skulle etablere bedrifter basert på tradisjonelt håndverk og handel, slik at de kunne utnytte en allerede eksisterende kompetanse. Slike bedrifter kan karakteriseres som levebrødsforetak der poenget ikke er å maksimere profitt, men å tjene nok til å kunne leve anstendig. På mange måter synes denne ideen å ha slått rot i Norge også, der fokuset har vært rettet mot attåtnæringer det lille ekstra som skal til for at å få brikkene til å falle på plass. Vår tredje hypotese er at også Nettverkskredittbedriftene kan karakteriseres som levebrødsforetak utviklet på grunnlag av etablerernes eksisterende kompetanse. Forvaltningsmodellen som ble utviklet og brukt av Grameen Bank kan betraktes som et ideal i den forstand at det er en spesialutviklet modell beregnet på å fungere nettopp for formålet mikrokreditt. I evalueringen vil vi fokusere på hvilke elementer fra Grameen Bank som er bevart, hvilke som er tilpasset norske forhold og stille spørsmål ved relevansen av denne modellen for norske forhold. Vår hypotese er at Grameen Bank-modellen står i kontrast til et offentlig norsk byråkratisk system og at konflikter om forvaltningen av Nettverkskreditt vil oppstå som resultat av at det offentlige tar over. 11

16 1.1.3 Avgrensninger En del av Nettverkskreditt forvaltes av Norsk Folkehjelp. Denne delen omfattes ikke av evalueringen fordi ordningen er annerledes og har andre målgrupper. Forskningsstiftelsen FaFo har dessuten foretatt en separat evaluering av Norsk Folkehjelps arbeid (se Lian 2001). Evalueringen av Etablererstipendet, foretatt av Telemarksforsakning og Østlandsforskning i 2000, har produsert to grundige rapporter om dette virkemiddelet. Vi har derfor verken beskrevet eller analysert Etablererstipendet, men brukt de to evalueringsrapportene som bakgrunnsmateriale for den foreliggende evalueringen. 1.2 Metoder og framgangsmåter Evalueringen har vært gjennomført ved hjelp av tre ulike framgangsmåter: spørreundersøkelse, deltakende observasjon og dybdeintervjuer. I tillegg har vi brukt tilgjengelig sekundærlitteratur, som offentlige dokumenter, samt tidligere evalueringer av Nettverkskreditt og andre relevante ordninger. Til sammen har vi hatt et rikt materiale å forholde oss til Spørreundersøkelsen Et meget sentralt datamateriale for evalueringen er en spørreundersøkelse blant brukerne av nettverkskredittordningen. Vi sendte ut spørreskjema til et utvalg på 200 av brukerne. Utvalget var stratifisert og trukket på en slik måte at vi fikk et representativt utvalg av brukere som gikk inn i ordningen før og etter at SND tok over forvaltningsansvaret, dvs I stedet for å be respondentene om å fylle ut skjemaet og sende det tilbake, valgte vi å ringe opp og intervjue dem på telefon. Slik ville vi øke svarprosenten og samtidig få mulighet til å drøfte uklarheter der og da. Til tross for at vi ringte oss igjennom listen tre ganger, fikk vi ikke svarprosenten høyere enn 50. Dette er signifikant, slik at bruken av materialet er forsvarlig, men det var likevel skuffende at det skulle være så vanskelig å få brukerne av Nettverkskreditt i tale. Med bakgrunn i at SND var i ferd med å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse blant brukerne av Nettverkskreditt, var spørreundersøkelsen tenkt som en liten del av hele evalueringsopplegget. Ideen var at vi skulle bruke SNDs resultater i vår undersøkelse og dermed unngå dobbeltarbeid. Arbeidet 12

17 med utviklingen av spørreskjemaet, blant annet med flere prøveintervjuer per telefon, gjorde imidlertid at vi valgte å legge mer vekt på spørreundersøkelsen enn opprinnelig tenkt. Det var nødvendig for oss å utvikle vårt eget spørreskjema ut fra de behov vi hadde for informasjon og sette sammen spørsmål i en rekkefølge som passet vår undersøkelse. Den undersøkelsen som SND har foretatt har fokusert mer på effekter av Nettverkskreditt i form av antall etableringer, omsetning totalt, per bedrift, osv enn det vi har gjort. Dette bruker vi i rapporten. Det problematiske med at SND og vi har foretatt en spørreundersøkelse kretset rundt de samme temaene omtrent på samme tid, er for det første at mange av respondentene ikke forsto forskjellen på de to undersøkelsene, til tross for at dette ble eksplisitt uttrykt i følgebrev fra oss, og for det andre at en del opplevde trøtthet i forhold til å svare på denne typen spørsmål. Det kan også føyes til at noen i tillegg har forvekslet disse to undersøkelsene med den årlige rapporteringen som kreves fra gruppene. Dette kan forklare noe av problemene med å få opp svarprosenten. Detaljert om utvalg av informanter Utvalget er 200 informanter, som utgjør 30 prosent av populasjonen. Det er en like stor relativ andel informanter før og etter 1998 i utvalget. Det er 43 grupper med i alt 218 medlemmer som er etablert før Utvalget består av 72 medlemmer. Etter 1998 er det etablert 74 grupper, med til sammen 386 medlemmer. Her er det trukket et utvalg på 126. Det er relativt sett flest grupper i de tre nordligste fylkene og i Hordaland. Det ble sendt ut 200 spørreskjema som skulle besvares gjennom telefonintervju. Etter første intervjurunde var svarprosenten 30. Etter to purrerunder er svarprosenten 50. Det ble ringt både på dag- og kveldstid. 13 prosent av innformatene ønsket ikke å besvare skjemaet. Mangel på tid var den viktigste begrunnelsen. Noen var også flyttet uten å melde adresseendring. De resterende fikk vi ikke i tale. I alt 12 skjema ble besvart skriftlig. Disse ble også med i utvalget. Vi valgte telefonintervju ut i fra en hypotese om at det ville gi høyere svarprosent. I ettertid er vi noe usikre på om dette holdt stikk. I kapitlene der vi legger fram statistikkdata fra spørreskjemaundersøkelsen kommenteres det særskilt der vi mener at det hefter stor usikkerhet ved tallene. I øvrige tilfeller mener vi at de statistiske data gir et pålitelig blide av trekk ved hele populasjonen. 13

18 Vi gjorde en første testkjøring etter at vi hadde fått inn 60 svar. Når vi sammenlikner resultatene fra testkjøringen med dataene fra den avsluttede undersøkelsen, viser det seg å være marginale forskjeller i materialet. De tendensene vi rapporterer om var altså tydelige allerede ved et utvalg på 60 informanter. Videre kan det nevnes at SNDs spørreundersøkelse som gikk til samtlige brukere, ga 350 svar, en svarprosent på 59. Disse dataene viser samme bilde som vår undersøkelse. I noen av framstillingene bruke vi prosentvise fordelinger, i andre faktiske tall. Det er slik at ikke alle spørsmålene er besvart på samtlige skjema, antall svar (N) kan derfor variere for de ulike spørsmålene. Regionale forskjeller i materialet Materialet er også gruppert i fem regioner (nord, midt, vest, sør og øst) ut i fra postnummer. I all hovedsak viser det seg å være lite statistisk signifikante regionale forskjeller i materialet. Det som fremkommer av forskjeller mellom regionene kan knyttes til når brukeren kom inn i gruppen. Før SND overtok ordningen, var det grupper bare i Nord- og Midt-Norge. Dette vil si at gruppene fra de øvrige regionene er kommet til fra Tyngden av brukerne er kommet med i Det vil si at de har relativt kort erfaring med ordningen og prosesser må vurderes ut ifra det. Det kommer fram en del mindre regionale forskjeller vurdert prosentvis, men disse forskjellene er ikke sterke nok til at de kan betraktes som statistisk signifikante. Hvis vi sammenholder materialet fordelt på regioner og i forhold til før og etter SND sin overtakelse av ordningen fremkommer samme mønster. Dette indikerer at det er en tidsfaktor inne i bildet. Hvis en ser på gjennomsnittsverdier på ulike variabler i materialet, så er det en del trivielle forskjeller av typen 3 år lavere gjennomsnittsalder, en aning større grupper før 1998, litt flere som har gått ut av de eldste gruppene, litt flere som har vurdert å gå ut av de eldste gruppene og litt lavere møtefrekvens på de eldste gruppene. Når dette materialet brytes ned på regioner, gjenfinner vi i hovedsak de samme mønstrene, da de eldste gruppene er fra Nord- og Midt-Norge og dette preger de regionale mønstrene Deltakende observasjon I løpet av evalueringsperioden har vi deltatt på to større arrangementer relatert til Nettverkskreditt. Vi deltok på prosjektledersamling i Bergen i november 2001 og på årsmøtet til Kvinnebanken Norgesnett (medlemsorganisasjon for brukere av Nettverkskreditt) i Trondheim i februar Begge møtene ga innsikt i situasjonen for henholdsvis prosjektledere og brukere av ordningen gjennom å observere det som ble sagt i plenum og i gruppediskusjoner, og gjennom uformelle samtaler med de ulike aktørene. 14

19 Vi har videre deltatt på et seminar om kvinner og kompetanse i Tromsø i regi av BI i november Der fikk vi blant annet presentert SNDs produktportefølje. Dette ga oss et innblikk i hvordan potensielle etablerere blir møtt i virkemiddelapparatet. Endelig har vi deltatt på et informasjonsmøte om Nettverkskreditt for potensielle etablerere i Sørreisa, Troms, i mars I tillegg til å øke forståelsen av hvem målgruppen er, ga reisen til og fra dette møtet rik anledning til å diskutere ulike aspekter ved Nettverkskreditt med representanten fra SND Troms og en av prosjektlederne for Nettverkskreditt som også deltok på møtet Dybdeintervjuer I tillegg til uformelle samtaler i forbindelse med møter og arrangementer har vi foretatt individuelle dybdeintervjuer, dvs intervjuer med en varighet på 1-2 timer, med til sammen 16 personer, samt tre gruppeintervjuer med til sammen 7 personer. Informantene representerer alle nivåene i Nettverkskreditt: KRD, SND sentralt, SNDs Distriktskontorer, Fylkeskommuner, Prosjektledere, Brukere, samt representanter for Kvinnebanken Norgesnett. Disse intervjuene har fungert som viktige supplement til spørreundersøkelsen og har gjort en del vanskelig tilgjengelig informasjon forståelig og omsettbar i analysen. Vi har også foretatt enkle telefonintervjuer med banker i Tromsø. 1.3 Organisering av rapporten Gjennom en drøfting av hva Nettverkskreditt er, skal vi i kapittel to analysere første del av hovedproblemstillingen, nemlig hvilke typer problemer Nettverkskreditt er ment å skulle løse. I kapittel tre skal vi vurdere Nettverkskreditt på brukernes premisser og fortrinnsvis kunne svare på spørsmålet om dette er et virkemiddel som treffer brukernes interesser og behov. I kapittel fire skal vi presentere og diskutere effekter av ordningen, mens kapittel fem er en gjennomgang av ulike forvaltningsmodeller. Analysen av hovedproblemstillingens andre ledd, nemlig hvordan Nettverkskreditt føyer seg inn i henholdsvis distrikts- og næringspolitikken foretas i kapittel 6. Kapittel 7 representerer en oppsummering og konkludering i forhold til KRDs tre hovedspørsmål. I kapittel 8 presenterer vi våre anbefalinger om veivalg basert på en helhetsvurdering av resultatene fra evalueringen. 15

20 16

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter R-04 2000 SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse

Detaljer

Evaluering av Norsk Folkehjelps

Evaluering av Norsk Folkehjelps Mary Dupont og Jon Are Lian Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Mary Dupont og Jon Are Lian Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Fafo-rapport 369 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland av Hans Olav Bråtå Ulla Higdem Katrine Solbu Mona Stokke Partnerskap

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer