I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge."

Transkript

1

2 I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette bildet? Hvordan hadde det gått hvis alle hadde sittet inni, og en person måtte dytte bilen helt alene? 2

3 I Norge bruker vi ordet skatt om penger vi betaler til stat og kommune. Vi betaler skatt for at alle skal få glede og nytte av de gode velferdsordningene vi har i Norge, som gratis skole, gratis legebehandling for barn og unge under 16 år, sykepenger og andre ytelser fra NAV. Velferdsordningene fungerer bare når alle tar ansvar og bidrar med å betale skatter og avgifter. Samfunnet fungerer som en stor felles pengekasse. Vi har flere ulike skatter og avgifter: skatt på arbeidsinntekt (lønn) avgift på varer og tjenester (moms) særavgifter på bla. bensin, tobakk, alkohol og sukker årsavgift for bil, det vil si at alle som har bil må betale et beløp til staten Vi betaler skatt ut fra hvor mye vi tjener, hvor mye penger vi har i banken, hvor mye vi har i lån osv. Skattesystemet i Norge er bygd opp slik at de som tjener mye må betale mer skatt enn de som tjener lite. 3

4 Dette er fordelingen av felleskassa. Søylene viser hva skattepengene våre går til. 40 % av pengene i felleskassa går til sosial beskyttelse som: Sykepenger: I Norge får vi utbetalt lønn også når vi er syke og må være borte fra jobben. Sykepengene dekker tapt lønn. Alderspensjon: Når vi fyller 67 år, blir vi pensjonister og slutter å jobbe. For at vi skal ha noe å leve av, får vi utbetalt inntekt fra staten selv om vi ikke jobber. Inntekten kalles pensjon, og kommer fra felleskassa. Barnetrygd: Alle foreldre med barn boende hos seg får utbetalt kr 970 pr. mnd. pr. barn i barnetrygd. Arbeidsledighetstrygd: Hvis vi mister jobben, kan vi få dagpenger fra felleskassa. 17 % av pengene i felleskassa går til helse. Med helse mener vi: Legebesøk: For barn og unge under 16 år dekker felleskassa hele legetimen. Legebesøk for barn og unge under 16 år er derfor gratis. Når vi voksne går til legen, betaler vi bare en liten del av det timen egentlig koster, en egenandel på ca. 140 kroner (ca. kr 180 for time hos spesialist). Felleskassa dekker resten av kostnadene. Sykehus: Hvis vi blir så syke at vi må på sykehus, er dette gratis for både barn og voksne. Kostnadene til oppholdet blir betalt av felleskassa. 13 % av pengene i felleskassa går til utdanning. I Norge får alle barn gratis skolegang, noe som gir alle like muligheter til å ta utdanning. God utdanning er veldig viktig for å få jobb senere i livet. Hva tror dere det koster å ha ett barn på skolen i ett år? - Ca kr pr. barn pr. år. Den 10-årige grunnskolen koster altså til sammen ca kroner pr. barn. Veldig mange foreldre ville ikke hatt råd til å betale så mye penger for å sende barna sine på skolen. Fordi det er så viktig å sikre at alle barn skal få muligheten til å gå på skole, betaler felleskassa for skolegangen. Også videregående skole er gratis for elevene. (Kostnad pr. elev pr. år er ca kr.) Høyere utdanning på statlige høyskoler og universitet er nesten gratis. Her betaler studentene bare skolebøkene, samt en lav semesteravgift. (Kostnad pr. student pr. år er ca kr.) Pengene i felleskassa går også til snømåking, veier, fritidstilbud, kultur, politi, parkvesen osv. KUN ved spørsmål om begrepene på de resterende kategoriene, her er eksempler: Næringsøkonomiske formål: Transport, jordbruk og fiske Forsvar: Sivilt og militært forsvar Fritid, kultur og religion: fritidstilbud, sport, kulturelle tjenester, tv og radio Offentlig orden og trygghet: Politi, fengsel, domstoler og brannvesen Miljøvern: Avfallsbehandling og bekjemping av forurensning Boliger og nærmiljø: Boligformål, utbyggingsformål og vannforsyning 4

5 Et eksempel på en avgift vi betaler er merverdiavgift (moms). Det er skatt på kjøp av varer og tjenester. Her ser vi en kvittering fra REMA Vi har handlet varer for kr 155. Nederst på denne kvitteringen fremgår det at kr 20,94 av beløpet er moms. Når vi handler, betaler vi nesten alltid en skatt til staten. Butikkene beholder altså ikke alle pengene vi betaler. Momsen betales til staten. Som hovedregel beregnes momsen med 25 %. På noen varer og tjenester er det lavere eller ingen moms. På matvarer er momsen 14 %. Aviser og bøker er fritatt fra moms. 5

6 Et annet eksempel på en skatt vi betaler, er Skatt når du jobber. Arbeidsgiveren din skal trekke skatt hver gang du får utbetalt lønn. Beløpet arbeidsgiveren trekker i skatt, betaler han videre til staten. Skattetrekket, også kalt forskuddstrekket, er en forhåndsbetaling av den skatten skattekontoret tror du skal betale. Året etter arbeidsåret regner skattekontoret ut den endelige skatten din, som sammenlignes med skatten du har forhåndsbetalt. Har du betalt for mye skatt, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. Har du derimot betalt for lite skatt, må du betale inn restskatten. Vi skal følge en arbeidstaker gjennom arbeidsåret 2012*, fra hun får jobb til den endelige skatten er utregnet. * Vi bruker 2012, da skjemaene for 2013 ikke er klare enda. 6

7 Personen vi skal følge, er Liliya Akaeva. Les siden! NB! Liliya har høyere utdanning som er vanskelig å overføre til norske forhold. Hun velger da en jobb der hun er overkvalifisert istedenfor å gå arbeidsledig. På denne måten kommer hun tidlig inn i det norske arbeidslivet, og dette kan gjøre det lettere å få en mer relevant jobb senere. 7

8 Liliya skriver en arbeidsavtale med arbeidsgiveren sin Vox før hun starter i jobben. Når du får jobb, skal arbeidsgiveren fylle ut en skriftlig arbeidsavtale som dere begge underskriver. Arbeidsavtale skal inngås uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Avtalen skal blant annet inneholde informasjon om arbeidstid, arbeidsoppgaver og lønn. På foilen ser du en standard arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å få hjelp av en tillitsvalgt eller en annen fagforeningsrepresentant både ved utarbeidelse og ved endringer av arbeidsavtalen. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer opplysninger om arbeidsavtaler, kontakt Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan: - pålegge en arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsavtale som oppfyller lovkravene. - veilede generelt i lovverket, men kan ikke ta stilling til lovligheten i en konkret skriftlig arbeidsavtale. 8

9 Liliya må ha et skattekort når hun begynner å jobbe. Når du får deg jobb, trenger du også et skattekort. Det må alle som jobber i Norge, ha. For å få skattekort må du henvende deg til skattekontoret der du bor. Første gang du skal få skattekort, må du ta med deg disse dokumentene til skattekontoret: - Gyldig pass - Oppholds- eller arbeidstillatelse - Ditt norske fødselsnummer, hvis du har det (Har du ikke norsk fødselsnummer, hjelper skattekontoret deg med å få det.) Skattekontoret trenger opplysninger om hvor mye du regner med å tjene i Norge for å kunne beregne riktig skatt. Det er også viktig at du opplyser skattekontoret om postadressen din, og at du melder fra til skattekontoret dersom du får ny adresse. Reiser du tilbake til hjemlandet før du har fått selvangivelse og/eller skatteoppgjør, er det viktig at skattekontoret og skatteoppkreveren får din adresse i hjemlandet. 9

10 Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiver skal trekke før utbetaling av lønn. Beløpene arbeidsgiver trekker i skatt, er en forhåndsbetaling av skatten som skattekontoret tror du skal betale. Endelig utregning av skatten skjer året etter inntektsåret. Du må levere del 1 av skattekortet til hovedarbeidsgiveren din med en gang du begynner å jobbe. Del 1 av skattekortet er som oftest et tabellkort. Dvs. at skatten skal trekkes ut fra tabellen som er oppgitt. Et tabellkort gir et mer presist skattetrekk uavhengig av om arbeidstakeren går opp eller ned i lønn. Skattekontoret prøver derfor å gi de fleste arbeidstakere tabellkort. På tabellkortet er det også oppgitt en prosentsats som brukes ved andre utbetalinger enn månedslønna, for eksempel ved bonusutbetaling. Del 1 gis i noen tilfeller også som et prosentkort, og skattetrekket skal da beregnes ut fra en gitt prosent. Har du flere arbeidsgivere, skal disse ha en kopi av del 2 av skattekortet. Del 2 er alltid et prosentkort. Arbeidsgiveren kan ikke trekke mindre skatt enn det som står på skattekortet. Hvis arbeidsgiveren ikke mottar skattekort fra deg, må han trekke 50 % skatt av lønnen din. Liliya har fått skattekort, som hun leverer til Vox. Skattekortet viser at hun har fått skatteklasse 2 fordi hun har ektefelle uten inntekt i hjemlandet og forsørger to barn i Norge. Dette gir høyere fradrag og lavere skatt. Du kan ikke selv velge skatteklasse. Hvilken skatteklasse du tilhører, avhenger av familiesituasjonen din. De fleste får skattekort i skatteklasse 1. Enslige forsørgere og ektefeller med lav samlet inntekt får klasse 2. Forsørger du ektefelle i hjemlandet, kan du kreve klasse 2. Du må kunne dokumentere at du er gift (vigselsattest), og at ektefellen har lav eller ingen inntekt.

11 Hver gang du får lønn, har du krav på å få lønnsslipp fra arbeidsgiveren din. Lønnsslippen skal inneholde opplysninger om: - Månedslønn, lønn før skatt (bruttolønn) - Skattetrekk (forskuddstrekk), skatten som er trukket - Netto utbetalt månedslønn minus skatt. Utbetales til bankkontoen (nettolønn) Du må sjekke at beløpene på lønnsslippen stemmer. Er det noen feil, må du gi arbeidsgiver beskjed om det. Hvis arbeidsgiveren din ikke lager lønnsslipp, kan det være et tegn på at han vil skjule lønnen og skattetrekket din. Sender arbeidsgiveren i tillegg ikke inn disse opplysningene til skattemyndighetene, blir lønnen og skattetrekket ditt ikke registrert. Lønnsslippene er derfor din viktigste dokumentasjon på at arbeidsgiver har trukket skatt av lønnen din. Det er derfor viktig at du får lønnsslipper fra arbeidsgiver. Får du ikke lønnsslipp sammen med lønnen, må du be arbeidsgiveren gi deg lønnsslipp straks. Mottar du likevel ikke lønnsslipp, kontakt skatteoppkreverkontoret. Liliya mottar lønnsslipp fra Vox hver måned. Her er lønnsslippen for november, hvor høyre side viser månedslønn, trukket skatt og utbetalt lønn for denne måneden. Venstre side viser summene hittil i år. (Pek på siden!) 11

12 Liliya får lønnen fra Vox inn på bankkonto. Når du mottar lønn, bør lønnen din gå inn på en bankkonto. En av fordelene med å få lønnen utbetalt til en bankkonto er at du kan dokumentere hvor mye du har fått utbetalt i lønn. Ønsker du å opprette en bankkonto, tar du kontakt med en bank. Det er gratis å opprette bankkonto. 12

13 Liliya får lønns- og trekkoppgaven fra Vox i januar. Den viser lønnen hun mottok fra Vox i fjor og skatten som er trukket. (Pek på siden!) Etter nyttår mottar du en lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din. Oppgaven er en summering av alle lønnsslippene fra fjoråret. Du bør kontrollere den mot lønnsslippene, og derfor er det viktig at du har tatt vare på disse til du har mottatt lønns- og trekkoppgaven. Si fra til arbeidsgiver hvis beløpene ikke stemmer. Arbeidsgiveren din skal sende lønns- og trekkoppgaven både til deg og skattekontoret før 1. februar. Lønns- og trekkoppgaven er informasjon til skattekontoret som fører beløpene opp på selvangivelsen din. Har du flere arbeidsgivere, skal du ha en oppgave fra hver. Hvis du ikke mottar lønns- og trekkoppgave innen starten av februar, må du be arbeidsgiveren sende inn oppgave straks. Mottar du likevel ikke oppgaven, kontakt skattekontoret og skatteoppkreveren for videre hjelp. 13

14 Du mottar også andre årsoppgaver enn lønns- og trekkoppgaven, som oppgaver fra banken, barnehage/sfo og fagforening. Fra banken får du en oppgave som viser innskudd, lån og opptjente og betalte renter pr Oppgavene fra barnehage/sfo viser kostnadene til barnepass, mens oppgaven fra fagforeningen viser betalt kontingent året før. Du må ta vare på alle årsoppgavene til du får selvangivelsen. Liliya får oppgave fra banken sin, barnas barnehage/sfo og fagforeningen hun er medlem i. 14

15 I mars/april mottar du selvangivelse fra skattekontoret. Selvangivelsen gir en oversikt over din økonomi i fjor. Den viser lønnen din, formuen din (som eiendommer og innskudd i banken), renteinntekter, gjeld, gjeldsrenter og andre fradrag. Beløpene har skattekontoret hentet fra årsoppgavene. Det er viktig at du kontrollerer alt som står på selvangivelsen, både inntekter og fradrag, slik at du ikke betaler mer skatt enn du skal. For eksempel sjekkes lønnen mot lønns- og trekkoppgaven. Bankinnskudd og renteinntekter kontrolleres mot årsoppgaven fra banken. Du kan ha krav på ulike fradrag, som foreldrefradrag eller fradrag for fagforeningskontingent. Sjekk at beløpene stemmer med årsoppgavene. For informasjon om andre fradrag, som standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, kontakt skattekontoret. Minstefradraget skal dekke utgifter du har hatt ved å jobbe. Skattekontoret beregner størrelsen på minstefradraget ut fra lønnen din, og fører det opp på selvangivelsen. Hvis noen beløp i selvangivelsen er feil, må du endre dem. Mangler det noen, må du føre dem inn. Selvangivelsen endres enten elektronisk på minside.no eller ved å sende inn papirutgaven. Fristen for å sende inn endringene er 30. april. Hvis alt som fremgår stemmer, trenger du ikke å levere selvangivelsen. Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du kontakte skattekontoret. Opplysningene i selvangivelsen danner grunnlaget for skatteberegningen og skatteoppgjøret. Liliya får selvangivelsen sin i slutten av mars. Selvangivelsen kontrollerer hun mot årsoppgavene hun har mottatt. I tillegg sjekker hun at alle beløp er kommet med. 15

16 Når du mottar selvangivelsen, følger det med en foreløpig beregning av skatten (gjelder ikke hvis du eller din ektefelle er selvstendig næringsdrivende). Den foreløpige beregningen viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Hvis du gjør endringer i selvangivelsen, stemmer ikke beregningen. Liliya, som har endret selvangivelsen sin, vil i juni få vite hvor mye skatt hun har til gode. Da får de fleste det endelige skatteoppgjøret. Hvis du vil vite hva skatten din blir tidligere, kan du bruke Enkel skatteberegning på skatteetaten.no NB! Det er kun personer som har fødselsnummer som får foreløpig skatteberegning. 16

17 Fører du ikke opp beløp som mangler, eller retter opp beløp som er feil, må du vanligvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten utgjør 30 prosent av den skatten som er unndratt. I alvorlige tilfeller kan tilleggsskatten bli 45 eller 60 prosent. Når Liliya kontrollerer selvangivelsen, oppdager hun at inntekten fra sommerjobben hennes ikke er kommet med. Hun kommer på at hun ikke har mottatt lønns- og trekkoppgave fra Per Pappa. Heldigvis har hun tatt vare på lønnsslippen, slik at hun kan dokumentere skattetrekket. Hun fører opp lønnen under Beløp som ikke er kommet med på selvangivelsen. For å unngå restskatt tar hun kontakt med skatteoppkreveren, og informerer om skattetrekket. 17

18 Skatteoppgjøret som viser den endelige skatten for i fjor, er beregnet ut fra tallene i selvangivelsen med eventuelle endringer. Kontakt skattekontoret hvis du har spørsmål om skatteberegningen. Hvis noe er feil, er fristen for å klage i august. Den endelige skatten sammenlignes med det du har forhåndsbetalt i skatt. Hvor mye du har forhåndsbetalt, fremkommer av lønns- og trekkoppgaven(e) din. Har du betalt for mye skatt, vil du få tilbakebetalt det du har til gode. For mye betalt skatt utbetales til kontonummeret som står oppført på skatteoppgjøret. Sjekk at skattekontoret har riktig kontonummer. Dersom du har betalt for lite skatt, vil du motta et krav fra skatteoppkreverkontoret om å betale restskatt. Sammen med skatteoppgjøret får du utskrift av ligning. Ligningen viser beløpene som har dannet grunnlaget for endelig beregning av skatten din. Liliyas skatteoppgjør viser at Liliya har forskuddsbetalt for mye skatt i fjor, og får penger tilbake. Pengene kommer direkte inn på bankkontoen hennes. Hvis spørsmål: Skatteoppgjøret viser også hvor mange pensjonspoeng du har opptjent året før. Pensjonspoengene beregnes ut fra lønnen din. Poengene danner grunnlaget for størrelsen på pensjonen som du får utbetalt fra NAV når du fyller 67 år.

19 Trenger Liliya arbeidsavtalen, lønnsslippene, lønns- og trekkoppgaven og selvangivelsen senere? Ja, hun trenger disse dokumentene når hun skal søke familieinnvandring, hvis hun skal få besøk av slektninger, søke om banklån eller for å få dagpenger hvis hun mister jobben. Hun kan også få behov for dokumentene hvis arbeidsgiveren hennes ikke har opplyst om skatten hun har betalt, eller hvis arbeidsgiveren hennes går konkurs. For å få familieinnvandringstillatelse må du: Hatt en inntekt forrige år på minst kroner i 2012 (dette er regnet ut som 88% av lønnstrinn 19 i 2012). Dokumentere inntekten med utskrift av likning som følger med skatteoppgjøret. I tillegg er det krav til framtidig inntekt som er satt til tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i Statens lønnstabell, som blir oppjustert hvert år i mai. I 2013 tilsvarer dette kroner Vedlegge arbeidsavtalen og de tre siste lønnsslippene. For å få besøk av slektninger må du: Garantere midler til reise og opphold for besøkende som ikke har nok midler til å få besøksvisum. Du er økonomisk ansvarlig for utgifter som påløper i forbindelse med visumoppholdet i Norge. Dokumentere din økonomi med siste måneds lønnsslipp, utskrift av likning og siste måneds kontoutskrift. For å få banklån må du: Dokumentere ovenfor banken at du tjener nok til å betale lånet. Gi banken kopi av selvangivelse og/eller utskrift av likning og siste måneds lønnsslipp. For å få dagpenger må du: Dokumentere ditt tidligere arbeidsforhold med arbeidsavtale og sluttattest. Ha tjent mer enn 1,5 G, grunnbeløpet i Folketrygden (kr pr ) det siste kalenderåret, eller minst 3 G kr i løpet av de 3 siste kalenderårene. 1 G er kr pr. 01. mai Hvis arbeidsgiveren går konkurs og ikke kan utbetale lønn, er det viktig å dokumentere at du har jobbet for arbeidsgiveren. Ved å fremlegge arbeidsavtale, lønnsslipper og lønns- og trekkoppgave, vil du få utbetalt lønn og feriepenger fra Lønnsgarantifondet. 19

20 Les siden! Regnestykket tas på tavla. Svar på spørsmål: Liliya får kr i feriepenger = kr (hentet fra feriepengegrunnlag på lønns- og trekkoppgaven) x 10,2 % 20

21 Nå har vi sett på det å jobbe hvitt, dvs. å oppgi lønnen sin til skattekontoret og betale skatt til felleskassa. Sara jobber svart, som er det motsatte av å jobbe hvitt. I Norge sier vi at en person som tjener penger, men som ikke betaler skatt til felleskassa, jobber svart. Vi bruker ordet svart for å fortelle at dette er en skjult inntekt som skattekontoret ikke får opplysninger om. Sara synes det høres fint ut å ikke betale skatt og heller få all lønnen utbetalt til seg selv. Hun takker derfor ja til tilbudet om å jobbe svart som renholder. Er dette en god idè? 21

22 For noen kan det virke lønnsomt å få alle pengene man tjener selv, uten å bidra til felleskassa som vi snakket om i begynnelsen. De tenker ikke på at: Det er ulovlig å jobbe svart. Straffen kan være store bøter eller fengsel. Ved å jobbe svart mister man også mange av fordelene man har i et vanlig arbeidsforhold. Man får ikke sykepenger, dagpenger eller feriepenger. Hvis man jobber svart hele livet, blir man minstepensjonist ved fylte 67 år. Man har ingen inntekt å vise til, og har derfor ikke opparbeidet noen pensjonsrettigheter utover minimumsrettighetene, som er ca kr pr. år. Det er ikke mye å leve av. Hvis man jobber svart og arbeidsgiveren går konkurs, har man ingen lønnsgaranti. Lønnsgaranti vil si at felleskassa betaler lønn man ikke har fått fra arbeidsgiveren pga. konkursen. Den som jobber svart, kan ikke dokumentere lønnen sin, og har derfor ikke mulighet til å få familieinnvandring eller besøk av slektninger fra hjemlandet, eller til å søke banklån. De som jobber svart, får heller ikke: - Arbeidsavtale som kontraktfester arbeidstid, lønn, ferie osv. - Sluttattest som dokumenterer arbeidsforholdet for fremtidige arbeidsgivere.

23 Personer som jobber svart, får ofte tilbud om en lavere lønn. Sara har derfor en lavere lønn enn Liliya. Personer som jobber svart, får ikke lønn når de blir syke. Både Liliya og Sara har vært borte fra jobben i 14 dager pga. influensa og matforgiftning. Sara får ikke lønn når hun er syk, og taper dermed kr på dette. Hva hvis Sara hadde blitt langtidssykemeldt i 2 måneder? Personer som jobber hvitt, bidrar til felleskassa med å betale skatt. I dette eksempelet ser du at Liliya har betalt kr i skatt og hun kan dermed fritt benytte seg av ulike velferdsgoder med verdens beste samvittighet. (Dette er skatt av inntekten fra Vox på kr , se foil 16 Liliyas foreløpige skatteberegning. For Liliyas endelige skatteoppgjør inkl. inntekten fra Per Pappa, se foil 18). Personer som jobber hvitt, har krav på feriepenger. Feriepengene skal hindre at du taper penger når du har ferie. Liliya har opptjent kr i feriepenger, som blir utbetalt i juni neste år. Av regnestykket ser du at Liliya, som jobber hvitt, sitter igjen med kr mer enn Sara. Du har kanskje oppdaget at skatten til Liliya kan virke lav. Dette skyldes at hun, som enslig forsørger, er i skatteklasse 2, og får høyere fradrag og ca kr i lavere skatt enn de som er i skatteklasse 1. Hadde Liliya vært i skatteklasse 1, hadde forskjellen mellom Sara og Liliya vært ca kr, og ikke ca kr som eksemplet viser. 23

24 Svart arbeid skaper problemer i hele samfunnet: Hvis vi ikke betaler skatt, blir det mindre penger til felleskassa. Det er vanskelig å opprettholde velferdsgodene våre hvis folk jobber svart. Resultatet blir et dårligere tilbud for alle, også for de som betaler skatt. Det blir for eksempel mindre penger til skoler og sykehus. Det blir høyere skatter og avgifter for dem som følger loven og betaler skatt slik de skal. Hvis momsen øker, blir varer og tjenester dyrere for alle, også dem som jobber svart. Konkurransevilkårene i arbeidslivet blir urettferdige når noen bedrifter betaler arbeidstakerne svart. Disse bedriftene betaler mindre skatter og avgifter til stat og kommune, og kan derfor selge varer og tjenester til en lavere pris enn andre bedrifter. De urettferdige konkurransevilkårene gjør at flere bedrifter risikerer å gå konkurs, og mange ansatte mister dermed jobbene sine. Husk at svart arbeid er ulovlig, og at det er nulltoleranse for dette i Norge! 24

25 Liliya har jobbet ett år. Takket være jobben som renholder kan hun dokumentere å ha tjent mer enn beløpsgrensen for familieinnvandring, og har blitt gjenforent med sin mann. I tillegg har hun tatt kurs i saksbehandling hos NAV, og fått jobb som saksbehandler i kommunen. Hun har derfor sluttet som renholder hos Vox. Sara, som har jobbet svart, er blitt oppdaget. Konsekvensen er at hun i tillegg til å bli skattlagt for den svarte lønnen må betale 60 % tilleggsskatt. Saras arbeidsgiver blir også straffet. Straffereaksjonene kan være tilleggsskatt, bøter og fengsel. 25

26 Da Liliya sluttet i jobben som renholder, fikk hun en sluttattest av Vox. Attesten brukte hun som referanse da hun søkte den nye jobben. Når du slutter i en jobb, har du krav på en sluttattest fra arbeidsgiveren din. Attesten bekrefter at du har arbeidserfaring, hvilke arbeidsoppgaver du har hatt og hvor lenge du har jobbet. Attesten er viktig når du skal søke ny jobb. Ved å vise til tidligere arbeidserfaring kan du lettere få ny jobb og bedre sjanser til en høyere lønn. 26

27 Liliyas ektemann har fått jobb og Liliya er ikke lenger enslig forsørger. Hun skal nå ha skatteklasse 1 istedenfor skatteklasse 2. Siden fradragene er høyere i skatteklasse 2 enn skatteklasse 1 må hun endre skattekortet for å unngå restskatt. Får du høyere lønn i løpet av året, kan det være lurt å endre skattekortet. Du kan enten endre skattekortet elektronisk via Minside eller ved å fylle ut papirskjemaet som du finner på skatteetaten.no og sender til skattekontoret. Uavhengig av leveringsmåte må du fylle ut hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året, og hvor mye du har tjent hittil i år. Etter at skattekontoret har mottatt søknaden din, sender de deg nytt skattekort. Dette må du snarest levere til arbeidsgiveren slik at skatten din blir mest mulig riktig. Kontakt skattekontoret hvis du trenger hjelp til utfylling av søknaden. 27

28 Vi oppsummerer med en tidslinje. (Flere av lysarkene er merket med en farget ramme. Fargene knytter dem til hvor på tidslinjen vi befinner oss. Eksempelvis handler alle arkene merket med blå ramme om utbetaling av lønn.) Du får jobb: - Når du får jobb, må du kreve at arbeidsgiveren fyller ut en arbeidsavtale som dere begge underskriver. - Når du skal begynne å jobbe, trenger du et skattekort slik at arbeidsgiveren vet hvor mye skatt han skal trekke i lønnen din. Skatten som trekkes, er en foreløpig skattebetaling. Du får lønn: - Lønnen bør innbetales til en bankkonto, da dette er mest oversiktlig. - Du skal ved hver lønnsutbetaling få lønnsslipp av arbeidsgiveren. Du får lønns- og trekkoppgave: - En oversikt over hvor mye du har tjent og hvor mye skatt arbeidsgiveren din har trukket i skatt i løpet av året. Du får selvangivelse: - I mars/april året etter mottar du en forhåndsutfylt selvangivelse fra skattekontoret. Du får skatteoppgjør: - I juni året etter mottar du skatteoppgjøret som viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. 28

29 Les siden! 29

30 Les siden 30

31 Hvis du har spørsmål om skatt og arbeidsliv, kan du henvende deg til: Skatteoppkreveren for din kommune hvis spørsmålet gjelder skattetrekk, lønns- og trekkoppgave eller skatteoppgjør. Skattekontoret hvis du har spørsmål om: PIN-koder til Minside Skattekort Å forhåndsberegne skatten din (velg Beregn skatten din her skatteetaten.no) Hjelp til selvangivelsen Informasjon om det å starte egen bedrift Hvilken skatteoppkrever og hvilket skattekontor du skal henvende deg til, finner du på under Kontakt oss. Her fyller du inn din kommune. 31

32 NAV ved spørsmål om: Sykepenger, fødselspenger, dagpenger osv. Ledige jobber Jobbsøking For å finne ditt NAV kontor, se Arbeidstilsynet hvis du har spørsmål om: Ferie og feriepenger Arbeidsavtaler Oppsigelser 32

33 Til slutt vil jeg ønske dere lykke til i arbeidslivet! 33

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 2 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer