Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006"

Transkript

1 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: Det må ikke kopieres fra regnskapsanalyseverktøyet i strid med åndsverkloven eller avtaler med rettighetshaver til åndsverket.

2 FØRSTEHJELP FOR Å FORSTÅ REGNSKAP Vedlagt finner du et verktøy som kan brukes til å analysere økonomien i bedriften din. Dette er et forenklet regnskapsanalyseverktøy som er utarbeidet av en gruppe i LO og består av dette Word-dokumentet og et Excel-regneark. Verktøyet er ment å være en førstehjelp for å gi lokale tillitsvalgte og styrerepresentanter hjelp til å komme bak bedriftens regnskapstall og forstå mer av bedriftens regnskap. Det skal også kunne gi tillitsvalgte og styrerepresentanter et bedre grunnlag til å stille spørsmål til ledelsen i bedriften for på den måten å få tilgang til informasjon som viser bedriftens situasjon. Som styrerepresentant kan du dessuten stille spørsmål til bedriftens revisor, fortrinnsvis i forbindelse med styremøter. Når det gjelder regnearket gjelder det her som på mange andre områder, at kvaliteten på det du får ut av det avhenger av kvaliteten på det som legges inn. I regnearket er det lagt inn flere typer av inntekter og kostnader. Sannsynligvis har ikke din bedrift behov for alle disse. Det er da bare å bruke det som det er behov for og la resten stå tomt. For å dekke forskjellige behov er det lagt inn noen tomme linjer, som kan fylles ut av den enkelte etter behov. Før du begynner har vi noen tips og råd: Vi anbefaler at du leser dette Word-dokumentet før du legger inn bedriftens tall i Excelregnearket. I teksten er noen økonomiske begreper skrevet i uthevet skrift. Disse begrepene er forklart i ordliste/ordforklaringer i punkt 13, i tillegg til noen flere økonomiske begreper. Formlene i Excel-regnearket er beskyttet/låst, men uten passord. Dette for å redusere muligheten for feil og gjøre det enklere for brukeren. Formålet med dette dokumentet er ikke å være eksakt og presis i enhver sammenheng, men å skissere de store linjene. Hvis du har behov for eksakte regler, finnes de i regnskapsrettens kilder. Du kan eventuelt søke hjelp fra LO. Lov nr. 56: Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) Diverse forskrifter hjemlet i regnskapsloven God regnskapsskikk hjemlet i regnskapsloven (GRS fra Norsk RegnskapsStiftelse) Lov nr. 73: Lov om bokføring (bokføringsloven) IFRS (International Financial Reporting Standards) Vårt mål er at analyseverktøyet skal være enkelt å bruke og vi oppfordrer dere til å gi tilbakemelding på forklaringer som er for vanskelige eller hvis noe er uklart. Vi har utvidet denne versjonen av regnskapsanalysen med et eget punkt om årsberetningen i tillegg til at viktige endringer for 2006 er innarbeidet. Lykke til! Oslo, Fanny Voldnes, Thorstein Pedersen og Per Ivar Ulven. Layout ved Kristin Finborud. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Årsberetningen Når kan regnskapsanalysen brukes? Arbeidet med regnskapsanalysen Sammenligning av tidligere års tall Forklaring på merkelige tall...10 a. Korrigeringer...11 b. Søking etter forklaringer Nye regler med betydning for 2006-regnskapet Analyse ved hjelp av nøkkeltall Lønnsomhetsanalyse Likviditet Soliditet Vurdering av nøkkeltallene Ordliste/ordforklaringer

4 1. INNLEDNING Alle har interesse for hvordan det økonomisk ligger an for den bedriften vi jobber i. Vi er interessert i å vite om vi har en sikker arbeidsplass, om bedriften har anledning til å bedre lønnsforholdene osv. Dine arbeidskamerater forventer at du som lokal tillitsvalgt eller styrerepresentant skal ha innsikt i dette. De færreste stoler på all informasjon fra bedriften, som dessuten kan være vanskelig å forstå. Du står derfor overfor en del utfordringer: Du må kunne forstå den økonomiske informasjonen som kommer fra bedriften Du må kunne gjøre deg opp en mening om hvor korrekt denne informasjonen er Du må eventuelt kunne framskaffe mer generell informasjon og/eller mer korrekt informasjon Du må kunne bruke denne informasjonen på en riktig måte i vervet ditt For mange tillitsvalgte og styrerepresentanter vil dette være en ny situasjon. De fleste av dere ble sannsynligvis ikke valgt på bakgrunn av økonomiske- og/eller regnskapsmessige kunnskaper, men ut ifra andre kvaliteter. For at dere skal kunne ivareta de ovennevnte oppgavene må dere skaffe dere mer og ny kunnskap. Dette analyseverktøyet er ment som en hjelp til dette. Utgangspunktet er årsregnskapet til selskapet. Selv om mange i utgangspunktet tror det, er ikke årsregnskap noe absolutt. Et slikt regnskap bygger på mange subjektive vurderinger og dessuten ofte også på egeninteresse for ledelsen og/eller eiere. Dessverre har vi i dag et regelverk på områdene regnskap-, skatte-, avgift- og selskapsrett som gjør det mulig for en bedrift å sette opp et regnskap med høyst ulike resultat ut fra ulike interesser og situasjoner. Dette kan altså gjøres uten at det er ulovlig og med revisors godkjennelse. Dessverre må vi nok innse at økt bruk, delvis pålagt og delvis frivillig, av internasjonale regnskapsregler, i økende grad vil åpne mulighetene for at bedriftsledere og eiere kan manipuler bedriftenes regnskap i den retning de ønsker, ut over det vi allerede ser i dag. Samtidig må vi vel innse at myndighetenes og de ansattes muligheter til å trenge til bunns i de stadig mer innviklede regnskap svekkes. Når vi allikevel finner å ikke gi opp er det ut ifra at noe er bedre enn ingenting. Dyktige tillitsvalgte med kunnskap og engasjement vil bestandig kunne utrette noe. Og her ligger utfordringen både for dere og oss. Vi vil gjennom regnskapsanalysematerialet prøve å holde dere underrettet om det som skjer av lov- og regelendringer, samt mer frivillige åpninger som gis. Skal vår informasjon bli god nok må vi få tilbakemeldinger fra dere brukere om hvilken informasjon dere trenger. Slike forhold gjør det naturligvis vanskelig for tillitsvalgte som skal forsøke å få meningsfull informasjon ut av regnskapene. Generelt kan vi si at det i en normalsituasjon er mest nyttig å sammenligne tall fra i fjor og gjerne flere år tilbake. Husk at alle svingninger i en slik situasjon skal ha en logisk forklaring. Dersom forklaringen ikke er logisk og ikke er mulig å forstå ut fra kjennskapen til bedriften, bør tillitsvalgte stille spørsmål og be ledelsen om utfyllende informasjon og dokumentasjon på regnskapstallene. I andre situasjoner som f. eks. ved fisjon eller fusjon er sammenligning av tall fra år til år ikke det viktigste. Da er det de 4

5 nøyaktige regnskapstallene og verdiene i balansen på det aktuelle tidspunkt som er viktig å undersøke nærmere. 2. ÅRSBERETNINGEN Årsberetningen er en viktig informasjonskilde for alle brukere av regnskapsinformasjon. Det spesielle med årsberetningen er at det er en verbal beskrivelse av virksomheten og som kommer i tillegg til regnskapsinformasjonen i årsregnskapet. Årsberetningen er et selvstendig, lovpålagt dokument ihht. 3-1 med konkrete krav til innhold i følge 3-3 for små foretak og 3-3 a for øvrige foretak. Årsberetning må ikke forveksles med årsrapport. Det er årsberetningen at samtlige styremedlemmer skal undertegne på. Mens det er knyttet juridisk og økonomisk ansvar til den lovpålagte informasjonen som er gitt i årsberetningen, står det virksomhetene fritt hva som skal stå i årsrapporten. Generelle krav til årsberetningen er: A. Det skal være konsistens i behandlingen av samme forhold i årsberetning og årsregnskap. B. Det skal redegjøres for forholdet dersom utviklingen ikke har vært i overenstemmelse med vesentlige utsagn i tidligere årberetninger. C. Den skal vektlegge vurderinger av kvalitativ art som forklarer forholdstall og annen tallbasert informasjon. Refererte regnskapsmessige tallstørrelser i årsberetningen skal kunne gjenfinnes i årsregnskapet, eventuelt i notene. D. Ved rapportering av virksomhetsområder bør informasjonen i årsberetningen søkes organisert på samme måte som virksomhetsområdene er behandlet i årsregnskapet. Regnskapslovens krav til årsberetningen for små foretak er unntatt noen av de krav som de større er underlagt. Vi gjengir her bare lovteksten og henviser til Norsk RegnskapsStandard nr. 8 GOD REGNSKAPSSKIKK FOR SMÅ FORETAK, mens vi etterpå fordyper oss i 3-3a som inneholder krav til årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak. 3-3 første ledd: I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysninger om eventuelle filialer. annet ledd: Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisede oversikt over utvikingen og resultat av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. tredje ledd: I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift, jfr. 4-5: 1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er tilstede. 2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres 5

6 for usikkerheten. 3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller. allmennaksjeloven 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. fjerde ledd: Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. femte ledd: Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. sjette ledd: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. sjuende ledd: Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. åttende ledd: For små foretak som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetninger også dekke virksomheten i konsernet. Regnskapsloven stiller i 3-3a krav til årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak. (Tekst som er gjengitt med grov kursivskrift er fra lovteksten, den øvrige skriften er utdrag fra kommentarer i hovedsak hentet fra Foreløpig Norsk RegnskapsStandard for revisjonsberetninger. Det anbefales at tillitsvalgte skaffer seg hele denne regnskapsstandarden.) 1) Opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. ( 3-3a første ledd) Foretak eller konsern som har en mangeartet virksomhet spredt på mange geografiske steder kan vurdere om det kan være uhensiktsmessig å gi uttømmende og detaljerte opplysninger om disse forhold i årsberetningen. I forbindelsen med beskrivelsen av foretakets virksomhet oppfordres det til å gi en redegjørelse for foretakets forretningside og strategi. Dette kan være viktig for å forstå virksomhetens art og lokalisering. 2) rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. Denne oversikten skal være en balansert og utfyllende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, hensyntatt 6

7 virksomhetensstørrelse og kompleksitet. Det skal gi opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. Analysen skal om nødvendig for forståelsen inneholde både finansielle, og der det passer, ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker. I sin analyse skal årsberetningen, der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet. ( 3-3a andre til fjerde ledd) Dette vil normalt være det mest omfattende punktet i årsberetningen og kravet til hva som skal være med her bør en finne ut av ved å gå til Regnskapsstandarden. Her skal bare kort nevnes noen: - uvanlige eller ekstraordinære forhold skal belyses. - viktige hendelser etter balansedagen og deres virkning skal omtales. - det stilles spesielle krav til å kommentere resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalysen slik at det gis best mulig innsikt for å forstå hva som ligger bak foretakets resultater og balanse. 3) redegjøre for foretakets utsikter. Dersom det i den foregående årsberetning eller i årsregnskap er angitt resultatmål eller andre opplysninger om forventet utvikling, skal det opplyses om forventningene er i samsvar med årets resultat, og eventuelle avvik begrunnes. ( 3-3a femte ledd) Styret og daglig leder skal gi en redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges fremtidige virksomhet. Dette vil omfatte en identifiering av de vesentlige risiki for virksomheten. Dersom det i forrige årsberetning eller årsregnskap ble angitt resultatmål eller andre opplysninger om forventet utvikling som ikke er blitt oppfylt skal dette begrunnes. 4) opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld finansielle stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring v finansiell risiko. ( 3-3a sjette ledd) Foretaket skal opplyse om hva som er dets målsetning med hensyn til finansiell risiko og hvordan finansielle instrumenter brukes i risikostyringen. 5) bekreftelse eller redegjørelse om forutsetning for fortsatt drift er sentral. Dersom det er noen tvil skal det redegjøres for denne. ( 3-3a sjuende ledd) Det er et grunnleggende prinsipp at årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning av fortsatt drift. Er det tvil om dette må det opplyses spesielt. 6) resultatdisponering dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. ( 3-3a åttende ledd) Årsberetningen skal, dersom det ikke fremgår av årsregnskapet, inneholde fullstendig informasjon om styrets forslag til disponering av resultat eller inndekning av eventuelt underskudd. 7) opplysning om arbeidsmiljø. ( 3-3a niende ledd) Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. 8) opplysninger om likestilling. ( 3-3a tiende ledd) Det skal gis en beskrivelse om den faktiske tilstand og iverksatte og planlagte likestillingstiltak. 9) opplysninger om forholdet til det ytre miljø. ( 3-3a ellevte ledd) Det skal gis en redegjørelse som grunnlag for å vurdere foretakets virksomhet i miljømessig sammenheng når det gjelder utviklingsmuligheter og forpliktelser, bl. a. i forhold til de miljøkrav foretaket kan vente seg fra myndigheter, kunder og leverandører. 7

8 10) Ytelser, lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer. Regnskapsloven stiller krav om at det skal gis opplysninger om overnevnte i noter, jfr. 7-31, 7-31b og i Alternativt kan opplysningene som kreves i 7-31-b og i tilfelle opplysninger etter 7-31 og 7-32 første ledd gis i en rapport om godtgjørelse til ledende personer som skal inngå som en del av årsberetningen. Andre opplysninger: Meningen med årsberetningen er jo at den skal gi en relativ omfattende informasjon for forhold som vil kunne påvirke verdien av foretaket, eller som på annen måte har betydning for foretakets interessegrupper. Dette bør stille strenge krav til styret og daglig leder til å vurdere og velge ut informasjon som ikke konkret er lovpålagt. Ansattevalgte styrerepresentanter bør forsøke å få inn informasjon om antall ansatte, siden det fra 2005 bare er lovpålagt å opplyse om antall årsverk. Andre eksempler som bør vurderes å opplyse om: - endringer i aksjonærsammensetning - endringer i ledelses- og orgnisasjonsforhold - aksjonærpolitikk - endringer i foretakets vedtekter - erverv av egne aksjer Avslutning: Som det framgår av dette, ikke minst av Foreløpig Norsk Regnskapsstandard for årsberetning, så vil det være en mengde informasjon i årsberetningen en som tillitsvalgt kan dra nytte av, enten direkte eller at den kan gi grunnlag for å be om utdypende informasjon. 3. NÅR KAN REGNSKAPSANALYSEN BRUKES? Her vil vi beskrive i hvilke situasjoner regnskapsanalysen kan brukes. En slik situasjon kan være når ledelsen gir tilbakemeldinger til tillitsvalgte om selskapets økonomiske situasjon. Vanligvis blir slik økonomisk informasjon gitt i forbindelse med drøftingsmøter som vanligvis avholdes en gang i måneden. Men hvordan slik tilbakemelding ser ut på papiret vil variere fra bedrift til bedrift. Det mest vanlige er en slags driftsrapport som viser siste måneds inntekter og kostnader og er som oftest en sammenligning med budsjetterte tall og fjorårets tall. Dersom rapporten gjelder for et helt år, kalles det et resultatregnskap. I den månedlige rapporteringen kan det også følge med en oversikt over tallene i balansen. Balansen viser hva bedriften eier og hvilken gjeld og egenkapital selskapet har på dette tidspunktet. I tillegg kan det følge med en oversikt over selskapets likviditet, eller kontantstrømsanalyse som det også kalles. Dette er en typisk situasjon hvor regnskapsanalysen kan brukes. Men det er viktig å være klar over at dersom det bare finnes tall som viser inntekter og kostnader, kan bare en del av regnskapsanalysen brukes. Den delen som kan brukes er å sammenligne tall med tidligere års tall. Å sammenligne tallene med tidligere års tall er kanskje den viktigste analysen som tillitsvalgte kan gjøre. Dessuten er en 8

9 slik sammenligning enklere enn andre analyser. I de tilfellene hvor den månedlige rapporten inneholder tall fra både resultatregnskapet og balansen og balanseverdiene er ajourførte, kan hele regnskapsanalysen inklusive nøkkeltallene brukes. En annen typisk situasjon hvor hele regnskapsanalysen kan brukes er i forbindelse med gjennomgang av årsregnskapet. Etter 2005 har det vært mulig å utarbeide selskapsregnskapet og konsernregnskapet ut fra forskjellige regnskapsregler. Dersom selskapet du jobber i bruker internasjonale regnskapsregler fullt ut (IFRS) kan regnskapsanalysen være litt vanskelig å bruke. Det kommer av at oppstillingen av regnskapet kan være annerledes enn de regnskapene som følger regnskapsloven og som regnskapsanalysen er basert på. Selskaper som bruker en annen oppstillingsplan for regnskapet må imidlertid presentere regnskapstallene på den ordinære måten i en egen note. Tallene fra denne noten kan brukes i vår regnskapsanalyse. 4. ARBEIDET MED REGNSKAPSANALYSEN Nå er du klar til å legge tallene inn i regnearket som ligger vedlagt denne mailen. Det utarbeides forskjellige rapporter i ulike bedrifter. Vanligvis finnes en månedsrapport, som omfatter inntekter og kostnader for siste måned og kanskje med en oversikt over balansen. Ved årsavslutningen finnes i hvertfall et komplett årsregnskap. Et årsregnskap består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og kontantstrømsanalyse. Kontanstrømsanalyse er det ikke krav til for små foretak. I fortsettelsen bruker vi årsregnskapet som eksempel. Men du kan også bruke tall pr. måned eller pr. kvartal. Det viktige er at tallene er sammenlignbare. Begynn på toppen av regnearket og start med driftsinntektene for Legg inn tallene fortløpende nedover kolonnen for Teksten i regnearket er laget ut fra regnskapslovens oppstillingsplan for årsregnskap, så den bør passe for de fleste selskaper. Men fra og med 2006 har noen selskaper adgang til å utarbeide årsregnskapet etter funksjon, og da kan det være litt vanskelig å få teksten i regnearket til å passe med årsregnskapet. Men disse selskapene må i tillegg vise normalt oppsett av årsregnskapet i note. Vi anbefaler at du legger inn tallene fra noten i regnskapsanalysen. Vi har lagt inn noen tomme linjer som du kan bruke hvis det står linjer oppført i årsregnskapet som ikke står i regnearket. Da skriver du både tekst og tall i de tomme linjene. Hvis årsregnskapet ikke har alle linjene som står i regnearket, er det bare å hoppe over dem og la dem stå 9

10 tomme. Tilsvarende legger du inn tall for foregående år og eventuelt også årene før det, ut fra hvilken informasjon du har tilgjengelig. Når du er ferdig med innleggingen, er vi klar for analysen. Regnearket har formler som gjør at det automatisk blir beregnet noen nøkkeltall, som vi kommer tilbake til senere. 5. SAMMENLIGNING AV TIDLIGERE ÅRS TALL Først skal vi imidlertid analysere de innlagte regnskapstallene. I de fleste tilfeller er det best å kjøre ut regnearket på papir. Da kan du notere spørsmål og kommentarer direkte på arket. Til denne analysen trenger du leggene Årsregnskap, input av data og Trendanalyse fra regnearket. På regnearket vises nå tallene i resultatregnskap og balanse for to eller flere år, avhengig av hvor mange år du har lagt inn. Se på tallene linje for linje nedover på regnearket og sammenlign siste års tall med de foregående årene. For eksempel salgsinntekten; Hvor stor var den i 2005, 2004, 2003 og 2002? Et annet eksempel er hvis varekostnaden er endret mye. Har selskapet hatt større produksjon enn vanlig, slik at varene ligger på lager og ikke er solgt? Og hva med andre kostnader. Er de vesentlig endret i forhold til tidligere år? Dersom det er store forskjeller enten opp eller ned skal du forstå hvorfor ut fra din kjennskap til bedriften. Dersom du ikke forstår hvorfor bør du notere det for å ta det opp med ledelsen senere. På samme måte gjennomgås linje for linje i både resultatregnskap og balanse. Noe informasjon om tallene kan du finne i noteopplysningene og noen ganger også i årsberetningen. Husk at alle svingninger skal ha en logisk forklaring! I siste legget i regnearket trendanalyse framkommer automatisk sammenligningstall ut fra de tallene du har lagt inn. Denne kan være nyttig å bruke fordi avvikene fra år til år blir beregnet automatisk. Før vi går videre vil vi prøve å forklare noe som er viktig for å forstå regnskap. Det henger sammen med hvilke spørsmål som bør stilles til ledelsen i selskapet for å få forklart tall i regnskapet som er vanskelig å forstå. 6. FORKLARING PÅ MERKELIGE TALL Ofte er det slik at regnskapet ikke gir korrekte tall i vanlig betydning av begrepet korrekt. Det henger sammen med at regnskapet tilpasses hva som er gunstigst mulig for bedriften ut fra skatt-, avgift- og regnskapsregler. Det skjer ved at ledelsen i bedriften gjennomfører 10

11 korrigeringer av regnskapsposter i forbindelse med rapporteringer fra selskapet. Slik rapportering kan være månedsrapportering, kvartalsrapportering eller selve årsregnskapet, som er årsavslutningen av regnskapet. Årsregnskap må utarbeides av de fleste selskaper, blant annet alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. I tillegg har børsnoterte selskaper løpende rapporteringsplikt til Oslo Børs. Dessuten rapporterer mange selskaper som er datterselskaper i konsern hver måned til sine morselskaper. I forbindelse med alle disse rapporteringsrutinene vil ledelsen foreta korrigeringer av regnskapstall. Slike korrigeringer kan være årsak til en forskjell fra et år til et annet for eksempel på posten varekostnad. Vi vil vise hvordan slike korreksjoner skjer og hvordan tillitsvalgte kan finne fram til dem i regnskapstallene. Dette kan være aktuelt i for eksempel et drøftingsmøte hvor siste måneds regnskap gjennomgås. Framgangsmåten er den samme enten korreksjonen er i en månedsrapport eller om det er i årsregnskapet. Vi starter derfor med å forklare hvordan årsregnskapet blir til. A. KORRIGERINGER Det ferdige årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Store selskaper skal i tillegg lage kontantstrømsanalyse. Utgangspunktet for tallene i årsregnskapet (hver enkelt linje) er saldobalansen, som er en rapport som kjøres ut fra bedriftens regnskapssystem ved årsavslutning. Saldobalansen viser summen av alle posteringene gjennom året på hver enkelt hovedbokskonto. Ledelsen plukker ut noen hovedbokskonti som skal vurderes med tanke på korrigering. Hvilke poster ledelsen velger ut vil være forskjellig i forskjellige bransjer. For eksempel vil en varehandelsbedrift uansett alltid vurdere varelageret, mens en bygningsbedrift vil vurdere hvor langt pågående prosjekter er kommet. Men det er viktig å være oppmerksom på at også andre poster i regnskapet kan bli korrigert, for eksempel verdien av bygninger, datterselskaper, gjeldsposter. På grunnlag av de vurderinger ledelsen gjør, utarbeides det korreksjonsbilag som fører til at tallet som framkommer i årsregnskapet blir forskjellig fra summen i saldobalansen. Årsregnskapet blir satt opp på bakgrunn av saldobalansen og disse korreksjonene. Noe informasjon om dette finnes i notene til regnskapet. Regnskap- og skatteloven krever at det skal foreligge dokumentasjon både for noter og korreksjoner til årsregnskapet. De tillitsvalgte kan vise til Hovedavtalen og kreve innsyn i denne bakgrunnsinformasjonen. En tillitsvalgt med god kjennskap til bedriften vil kunne reagere på innlysende ukorrekte regnskapstall, mens andre regnskapstall ikke vil være så lette å avsløre. Men det er alltid noen linjer i årsregnskapet som er viktige å følge med på. Utfordringen er å finne fram til hvilke poster/linjer som er viktig i din bedrift. Imidlertid er utviklingen i egenkapitalen viktig å følge med på i alle bedrifter. Endringer i egenkapitalen skal presenteres for hver enkelt egenkapitaltransaksjon enten i note eller i årsregnskapet. En styrerepresentant vil vanligvis ha lettere tilgang til informasjon om korrigerte tall enn en tillitsvalgt klubbleder, fordi noen slike saker blir behandlet i styret. Årsregnskapet skal dessuten behandles av 11

12 styret. Den norske Revisorforening har siden 2004 anbefalt at revisor er til stede på styremøtet når årsregnskapet behandles. Generelt vil det være lettere å få tilgang til dokumentasjon som viser korrigerte tall i en bedrift med gode samarbeidsforhold og så lenge ledelsen ikke har en skjult agenda. Når bedriften står foran større omlegginger som for eksempel et planlagt salg, en fusjon eller fisjon, kan det være vanskelig å få tilgang til slik dokumentasjon. Men det viktige er at tillitsvalgte og styrerepresentanter forstår hvilke poster som det er grunn til å be om dokumentasjon på for å få forklaringer på beløp som virker merkelige. Den nye bokføringsloven og endringer i skatteloven kan også føre til korrigeringsposter ved regnskapsrapportering. Hvis tillitsvalgte tror dette er tilfellet, bør han/hun søke hjelp fordi dette er vanskelig. B. SØKING ETTER FORKLARINGER Med utgangspunkt i regnearket hvor du har lagt inn tall fra de siste årene har du sannsynligvis merket deg noen endringer eller svingninger fra et år til et annet som ikke kan forklares ut fra din kjenneskap til bedriften. Dette bør følges opp med spørsmål til ledelsen slik at du får klarhet i hva årsaken er. Vi vil her nevne noen typiske eksempler på sammenhenger som kan være til hjelpe i forbindelse med å stille spørsmål til ledelsen: Dersom du har identifisert at varekostnaden (i resultatregnskapet) er urimelig høy et år kan det ha sammenheng med hvordan varelageret er verdsatt. Denne sammenhengen gjelder også dersom du har identifisert endringer i verdien av varelageret (i balansen).vurderingene som gjøres av varelageret kan gi store utslag i både resultatregnskapet (varekostnad) og i balansen (råvarer, varer i arbeid eller ferdigvarer). Er varene for eksempel avhengig av moter er det vanskelig å spå hva som kan skje framover. Det samme kan være om en virksomhet er avhengig av en snørik vinter eller ikke, eller av en varm sommer osv. Her kan verdien både vurderes for høyt og for lavt. Noten til posten varer på balansens eiendelsside vil gi noe informasjon i forbindelse med årsregnskapet. Ved annen rapportering må tillitsvalgte og styrerepresentanter be om å få annen dokumentasjon dersom beløpet virker ulogisk. I havbruksnæringen kan svingninger i varekostnad (i resultatregnskapet) eller verdien av biologiske eiendeler (for eks. fisk) i balansen skyldes endring i prinsipp for vurdering av fisken. Det kan også ha andre årsaker, fordi det er vanskelig å fastsette verdien på fisk som svømmer rundt i mærer og som skal slaktes om for eks. ett år. I følge regnskapslovens regler skal fisken verdifastsettes til tilvirkningskost. Det betyr at alle kostnader som er brukt på fisken som svømmer rundt skal inngå i verdien, for eksempel anskaffelseskost og fiskefor. Men i følge nye internasjonale vurderingsregler vil ustabilt marked og risiko for 12

13 sykdom på fisken også innvirke på fastsetting av verdien på fisken. Spør ledelsen om dokumentasjon som viser hvordan dette er beregnet i din bedrift. Verdsettelse av kundefordringer (tilgodehavende) kan også være et problem. Hvor solide er våre kunder ( debitorer)? Kan vi forvente at de kan innfri bedriftens krav når de forfaller til betaling? Her vil en vurdering av godt krav eller dårlig krav, gi utslag i resultatregnskapet og i balansen. Let etter informasjon i noteopplysningene til årsregnskapet. Utviklingskostnader er ofte et problem, fordi de kan enten kostnadsføres i resultatregnskapet eller føres opp i balansen. Hvis bedriften balansefører utviklingskostnader, hvor sikre er vi på at disse verdiene er reelle? Dette er et område hvor subjektive vurderinger spiller en stor rolle. Let i noteopplysningene etter informasjon om hvilket prinsipp bedriften har for slike kostnader. Verdsettelse av tilgodehavende (debitorer) og gjeld i utenlandsk valuta. Valutakursene kan være betydelig endret fra avtaletidspunkt til årsoppgjørstidspunktet Dessuten kan bedriften være bundet av en bestemt valuta gjennom terminforretning (futures). Let i noteopplysningene. Dersom du har identifisert stor endring i finansposter kan det ha med verdsettelse av aksjeposter og andre verdipapirposter som er definert som omløpsmidler. Verdien av slike poster kan erfaringsmessig endre seg raskt begge veier. I årsregnskapet skal kursen per brukes. Siden 2005 har det vært 5 ulike måter å sette opp et regnskap: IFRS, IFRS light, regnskapsloven, regnskapsstandarder for små foretak eller regnskapsstandarder for ideelle organisasjoner. Det er viktig at tillitsvalgte finner ut av hvilke regnskapsregler bedriften bruker for sitt regnskap fordi det har betydning for analysen av årsaken til svingninger i forhold til fjoråret eller til svingninger i måneds- og kvartalsrapporteringer. Hvis selskapet ditt endrer måten å utarbeide regnskaper på (endrer regnskapsprinsipp), skal dette informeres om i note og dessuten dokumenteres, se regnskapsprinsipp. Korrigeringer i regnskapet kan skyldes at det i 2005 ble innført et overordnet krav til at regnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, jfr. 3-2 a. Denne regelen er overordnet de vanlige vurderingsreglene av eiendeler og gjeldsposter og oppstillingsplanen. For selskapet innebærer dette et krav til å korrigere regnskapet dersom et regnskap som er satt opp i tråd med de vanlige vurderingsreglene ikke gir et rettvisende bilde. 13

14 Det som er nevnt her er som sagt bare noen områder hvor det kan være hensiktsmessig å stille spørsmål til ledelsen. Det er imidlertid viktig å være klar over at regelverket er åpent for manipulering dersom det er det ledelsen har ønske om, særlig etter 2005 da det ble gjort flere endringer i regnskapsloven og internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) ble innført. IFRS innebærer i hovedsak at eiendeler og gjeldsposter i balansen skal vurderes på nytt til virkelig verdi (=markedsverdi) ved hver årsavslutning. Dette fører til at verdiene i balansen vil svinge mer fra år til år enn tidligere, og det vil påvirke både resultat og egenkapital. 7. NYE REGLER MED BETYDNING FOR 2006-REGNSKAPET Nedenfor har vi redegjort for noen endringer som vi mener kan være viktige for tillitsvalgte. * Videreføring og utvidelse av overgangsbestemmelse Fra 2005 ble det plikt for alle børsnoterte selskaper å avlegge konsernregnskapet i henhold til nye internasjonale regnskapsregler (IFRS). Alle andre selskaper kunne imidlertid velge å bruke IFRS, men da fullt ut (inklusive omfattende noteopplysninger). Samtidig ble det vedtatt en overgangsbestemmelse som åpnet for at noen selskaper kunne bruke vurderingsreglene (for verdifastsetting av poster i balansen) etter IFRS men med noteopplysningene etter regnskapsloven. Finansdepartementet behandler for tiden en forskrift om å utvide denne overgangsreglen, slik at bare konsernregnskapet i de børsnoterte selskapene må bruke IFRS fullt ut, mens alle andre kan velge å bruke vurderingsreglene etter IFRS i kombinasjon med noteopplysninger i henhold til regnskapsloven. LO er skeptisk til denne forskriften fordi det vil medføre dårlige og lite sammenlignbare regnskaper. Årsaken er at noteopplysninger i henhold til regnskapsloven ikke passer med IFRS-reglene for måten eiendeler og gjeld er verdsatt på. Tillitsvalgte bør være OBS! her. * Unntak fra konsernregnskapsplikt For børsnoterte selskaper som bruker full IFRS er det unntak fra plikten til å utarbeide konsernregnskap når det norske morselskapet er et underkonsern (dvs. konsern i et internasjonalt større konsern). Dersom mer enn 10 % av aksjonærene krever det, må det imidlertid likevel utarbeides konsernregnskap. Det åpnes også for at årsregnskapet og årsberetningen kan avlegges på svensk, dansk eller engelsk i stedet for på norsk (Forskrift nr Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven 3-7-1). 14

15 * Ikke datterselskap Det er krav om å opplyse i note til konsernregnskapet om navn på foretak i konsern som framstår som et datterselskap (aksjepost), men hvor det klart kan påvises at slikt eierskap likevel ikke gir bestemmende innflytelse (jfr. regnskapsloven 1-3). * Krav til informasjon om lederlønn I 2005 ble det innført nye og bedre krav til informasjon om lederlønn, jfr Fra 2006 blir informasjonskravet ytterligere skjerpet for store selskaper ihht. 1-5, som omfatter allmennaksjeselskaper, børsnoterte selskaper og andre selskaper som departementet bestemmer i forskrift. De nye informasjonskravene i 7-31 b. er omfattende og er i tråd med LOs innspill til lovendring i Informasjonen skal gis på individnivå og omfatter i tillegg til vanlig lønn også blant annet honorar, bonuser og godtgjørelse som ledende personer har mottatt fra foretak i hele konsernet. * Fra ansatte til årsverk Fra 2005 er regnskapsloven endret slik at bare antall årsverk framgår av årsregnskapet, mot tidligere antall ansatte jfr * Opplysninger om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Fra er alle virksomheter med mer enn 2 ansatte pålagt å ha opprettet en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Det er i 7-30 a krav til noteopplysninger om OTP. * Noteopplysningskrav ved funksjonsoppstilling etter 6-1. Fra 2006 er det adgang til å sette opp årsregnskapet etter funksjon i stedet for etter art ( vanlig oppsett ). Når funksjonsoppstilling blir brukt er det krav om å presentere overordnede regnskapstall etter art i note i følge 7-8 b. * Omregning til norske kroner Hvis man i konsernregnskapet bruker annen valuta enn norske kroner, er det krav til å omregne selskapsregnskapet til norske kroner ( 7-2 a.). 8. ANALYSE VED HJELP AV NØKKELTALL Først vil vi redegjøre litt for hva et nøkkeltall er. Et nøkkeltall framkommer ved å sette visse tallstørrelser i forhold til hverandre. Nøkkeltall kan fortelle oss noe om hvordan den økonomiske situasjonen i bedriften er, under forutsetning av at nøkkeltallene bygger på et riktig grunnlagstallmateriale og at de tolkes riktig. 15

16 I fortsettelsen konsentrerer vi oss om noen sentrale og mye brukte nøkkeltall. Men i gitte situasjoner vil andre nøkkeltall også kunne være viktige. Det er derfor avgjørende å identifiserer hvilken situasjon bedriften står overfor og finne ut av hvilke nøkkeltall som vil gi relevant informasjon ut fra dette. For de som har behov for å skaffe seg mer kunnskap om nøkkeltall finnes det mye litteratur som kan være nyttig. Men husk på at slik litteratur som oftest er utarbeidet av personer uten fagbevegelsens ideologi. Vi skal nå ta for oss tre områder som er sentrale for bedriften, nemlig lønnsomhet, likviditet og soliditet. Når du har lagt inn regnskapstallene for 2006 og de foregående år i regnearket, blir nøkkeltallene beregnet automatisk på grunnlag av det. Se regnearket, leggene Nøkkeltall lønnsomhet, Nøkkeltall likviditet og Nøkkeltall soliditet. 9. LØNNSOMHETSANALYSE Det forutsettes at en bedrift skal være lønnsom, dvs. at den skal gi overskudd. Dette er avkastningen på den kapital eierne har investert. Dette gjelder hovedsaklig bedrifter i det private næringsliv, selv om bedrifter som drives av staten og kommunene for å ivareta fellesskapets interesser i økende grad også får krav til avkastning. Eksemplene her er mange, men vi kan nevne Helseforetakene, Avinor, NSB mm. Det generelle kravet fra kapitaleiere er at de på sikt vil ha en avkastning på sine investeringer som er minst like god som ved en alternativ investering. Dagens kapitaleiere er mer utålmodige enn tidligere, og det gjør situasjonen mer utrygg for bedrifter generelt og spesielt de som allerede sliter med lønnsomheten. Det er ulike måter å tolke en bedrifts lønnsomhet på og vi skal her se på noen: Totalrentabilitet: Det mest vanlige utgangspunktet når en skal bedømme en bedrifts avkastning er å se overskuddet i forhold til totalkapitalen i bedriften. I formelen som vises nedenfor er totalkapitalen lik summen av gjeld og egenkapital i balansen. Det vanlig er å bruke gjennomsnittet av bedriftens totalkapital i løpet av et år. Overskuddet (resultatbegrepet) som benyttes kan være forskjellig, for eksempel resultat før ekstraordinære poster eller resultat før skatt. For at nøkkeltallet skal være sammenlignbart med andre år er det viktig å bruke det samme overskuddsbegrepet fra et år til et annet, for eksempel resultat før skatt. 16

17 I regnearket Nøkkeltall lønnsomhet er totalrentabiliteten beregnet automatisk, så du trenger ikke bruke formelen nedenfor. Formelen er ment som informasjon, og er ett av flere uttrykk for lønnsomhet. Totalrentabilitet = Overskudd + rentekostnader til fremmedkapital (lån) Gjennomsnittlig investert totalkapital Et annet uttrykk for lønnsomhet er: Driftsmargin: Her uttrykkes driftresultatet i prosent av driftsinntektene, dvs. at den bare skal inneholde poster som er knyttet til den ordinære driften. Driftsmarginen forteller oss hvor mye det blir igjen av hver salgskrone til å dekke bedriftens øvrige kostnader. Formelen som beregner driftsmarginen beregnes automatisk i regnearket og er som følger: Driftsmargin = Driftsresultat x 100 Salgsinntekter Et tredje uttrykk for lønnsomhet er: Egenkapitalrentabilitet: Den forteller oss hvor stor avkastning i prosent eierne får for den kapitalen som de har investert, og her er renten til fremmedkapitalen en vanlig kostnad. Egenkapitalrentabiliteten kan avvike betydelig fra totalrentabiliteten, noe som avhenger av hvor kostbar fremmedkapitalen (den lånte kapitalen) er. Billig fremmedkapital (lånerente) vil øke egenkapitalens rentabilitet, mens dyr fremmedkapital (lånerente) vil redusere den. Fordi egenkapitalen kan endre seg i løpet av året bør en også her ta hensyn til gjennomsnittlig egenkapital. Formelen som uttrykker egenkapitalrentabiliteten er som følger: Egenkapitalrentabilitet = Overskudd x 100 Gjennomsnittlig egenkapital Dette nøkkeltallet beregnes også automatisk i regnearket. Alle de tre nøkkeltallene i punkt 9. Lønnsomhet vises i regnearkets legg Nøkkeltall lønnsomhet. 10. LIKVIDITET Likviditeten er et uttrykk for bedriftens evne til å betale sine forpliktelser i rett tid. Manglende evne til betaling kan være årsak til at en bedrift kan gå konkurs selv om bedriften for øvrig går bra når man måler bedriftens rentabilitet og driftsmargin. For eksempel kan bedrifter med god lønnsomhet bli fristet til å bruke sine midler til å ekspandere (investere) så raskt at de ikke har midler til å betjene den gjelden bedriften 17

18 skaffer seg. Derfor er det et viktig prinsipp at bedriften sørger for å ha nok likvide midler (omløpsmidler) til å betjene sin kortsiktige gjeld. Siden likviditeten er så viktig for bedriften er det viktig at tillitsvalgte holder seg orientert om den. Det er flere ulike nøkkeltall og analyser som kan fortelle oss noe om likviditeten, for eksempel bedriftens kontantstrømsanalyse, aldersfordelt kundereskontro og aldersfordelt leverandørreskontro. I en analyse av likviditeten inngår tall som endrer seg raskt. Et eksempel er kundefordringer, som kan bestå av mange fordringer som skal innbetales til selskapet først om 3-4 måneder. En gjennomgang av aldersfordelt kundereskontro og leverandørreskontro vil derfor gi et bedre bilde av likviditeten enn bare summen på kundereskontro og leverandørreskontro. Imidlertid kan en starte med de vanligste nøkkeltallene en benytter i likviditetsanalysen som er likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 1 er forholdet mellom det en betegner som omløpsmidler og bedriftens kortsiktige gjeld: Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 er forholdet mellom det en betegner som mest likvide omløpsmidler, vanligvis omløpsmidler minus varelager og bedriftens kortsiktige gjeld: Likviditetsgrad 2: Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disse nøkkeltallene er kanskje best å bruke til å se utviklingen over tid, dvs. gjerne flere år. Men også andre forhold kan spille inn, for eksempel likviditetsreserver, som sier noe om mulighetene til å reise midler for å innfri kortsiktig gjeld. Slik reserve kan for eksempel være ubenyttet innvilget kassekreditt, tilsagn om lån, mulighet for å selge anleggsmidler, mulighet for å få utsettelse med å betale gjelden, mv. Andre forhold som kan påvirke likviditeten er kredittiden selskapet gir sine kunder og den kredittiden selskapet har til sine leverandører og hvilken mulighet selskapet har for å påvirke disse i positiv retning. Tillitsvalgte bør be om å få tilgang til bedriftens likviditetsbudsjett og eventuelt kontantstrømsanalyse. 18

19 11. SOLIDITET Soliditet er et uttrykk for bedriftens evne til å tåle tap. Derfor er det best at bedriften har en høy egenkapitalandel, dvs at en stor del av bedriftens totalkapital er egenkapital og ikke lånte midler. Dersom bedriften har finansiert noen av eiendelene med langsiktig lån med akseptabel rente vil det likevel gi en bedre soliditet enn om eiendelene er finansiert av mer kortsiktig lån med høyere rente. Bedriftens egenkapitalandel brukes gjerne som et uttrykk for soliditeten, og denne beregnes slik: Egenkapitalandel = Sum egenkapital Sum totalkapital Her bør vi har klart for oss at den balanseførte egenkapitalen kan være forskjellig fra virkelig egenkapital. Vi viser til eksemplene som er nevnt i punkt 5. Forklaring på merkelige tall som også oppsummeres her. Egenkapitalen kan være undervurdert. Tradisjonelt betyr det at bedriften har det vi kaller skjult reserve, som betyr at eiendeler har høyere reell verdi enn den bokførte verdien. Med nye regnskapsregler fra 2005 er det også andre årsaker til at egenkapitalen kan være undervurdert. Dette henger sammen med muligheten til å vurdere enkelte poster til virkelig verdi ( = markedsverdi). Det kan være tilfellet for eksempel ved salg eller omstruktureringer i konserner. I slik tilfeller bør flere tallstørrelser i balansen kvalitetssikres. Gjelden kan ha for høy verdi eller eiendeler kan ha for lav verdi. Lov- og regelverk åpner for at bedriften i stor utstrekning kan gjøre dette. Det motsatte kan også være tilfelle, dvs. at selskapets egenkapital blir for høyt vurdert. Dette skal egentlig ikke være mulig, men fordi regelverket fra 2005 tillater subjektive, skjønnsmessige vurderinger, er det risiko for at slikt vil inntreffe. For høy egenkapital er en konsekvens av at eiendelsverdiene blir for høyt eller at gjelden blir for lavt vurdert. Fra 2005 blir disse nye regnskapsreglene som tillater utvalgte gjeld- og eiendelsposter vurdert til virkelig verdi en stor utfordring for brukere av regnskapet. Slik styring av egenkapitalverdien gjøres av selskapet for eksempel i forbindelse med salg eller omstruktureringer i konsern eller for å gi inntrykk av god kredittverdighet. Generelt er formålet for selskapets ledelse alltid å redusere skattepliktig overskudd for selskapet og konsernet. 19

20 Et annet tall som forteller en del om bedriftens soliditet er rentedekningsgraden som framkommer slik: Rentedekningsgrad = Resultat før ekstraordinære poster + Rentekostnader Rentekostnader Forholdstallet forteller oss hvor mange ganger resultatet før rentekostnader overstiger rentekostnaden. Jo høyere forholdstallet er, jo mer solid er bedriften. 12. VURDERING AV NØKKELTALLENE Vi er nå kommet til den vanskeligste delen av jobben, å sørge for god vurdering av analyseresultatene. I faglitteratur oppgis ofte en del standardstørrelser for sentrale nøkkeltall. De vil ofte peke på generelle tendenser, men det kan være misvisende å knytte opp til den enkelte bedrift på grunn av spesielle forhold for nettopp denne bedriften. Som sagt bør utvikling av bedriftens nøkkeltall vurderes over tid og en bør følge nøye med i utviklingstendenser, spesielt de som signaliserer ulike faresignal Husk at alle endringer i nøkkeltall skal ha en logisk forklaring! Noen ganger har det imidlertid skjedd endringer i selskapet som fusjon, oppkjøp, oppdeling av selskapet og som gjør en sammenligning vanskelig. I tillegg endres regelverket ofte, noe som også påvirker hvor godt sammenligningsgrunnlag det er mulig å få. La likevel ikke noe av dette være til hinder for en analyse. Nøkkeltall vil uansett være av interesse. De vil kunne fortelle noe i relasjon til bransjens norm- og standardtall, eventuelt i forhold til konkurrenter. De vil også kunne avdekke forhold som kan følges opp med spørsmål til ledelsen. SAMMENLIGNE NØKKELTALL OVER TID Et godt råd ved vurdering av analyseresultat er å prøve å skaffe seg et godt tidsmessig sammenligningsgrunnlag. To år er lite men bedre enn ingenting, tre år begynner å hjelpe, men ved å analysere fire, fem år vil svingninger i tallmaterialet komme klarere fram. SAMMENLIGN BEDRIFTENS NØKKELTALL MED BRANSJENS TALL Ofte vil bransjetall som normtall og standarder være lett tilgjengelig. Det er nyttig og enkelt og sammenligne bedriftens nøkkeltall med bransjetall og på den måten danne seg et inntrykk av bedriftens situasjon. Bransjetall er sannsynligvis lettest å få tak i fra bransjeorganisasjonene. 20

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer