ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET""

Transkript

1 2016 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket Olaf Gjedrem og Olav Husveg 6. februar 2017 For reinare vassdrag på Jæren ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" Eit prosjekt under Jæren vannområde i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og kommunane; Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg.

2 Innhald Bakgrunn... 3 Siste år i denne arbeidsperioden... 3 Regional plan for vannforvaltning... 3 Organisering... 3 Økonomi... 4 miljøavtaler... 5 Studietur til Morsa...10 Miljøvennleg gjødselspreiing...12 PUNKTUTSLEPP...12 Plansiloar...13 REINSEPARKAR og tiltak MOT jordtap...13 Spesielle vassdrag Håelva og Limavatn...14 BEKKELAG...14 Aksjon Vatsvassdrag...15 SAMARBEID MED Avløpsgruppa og MILJØ- OG LANDBRUKSAVDELINGA hjå fylkesmannen...15 Resultat

3 BAKGRUNN SISTE ÅR I DENNE ARBEIDSPERIODEN Våren 2010 vedtok partane bak prosjektet Frivillige tiltak i landbruket å forlenge prosjektperioden med 3 år, frå 1. mai Det visast til oppsummeringsrapport for Hausten 2013 godkjende alle partane at prosjektet blei forlenga i 2 år fram til utgangen av Prosjektleiarane har hatt 60 % stillingar, og har vore tilsett i Rogaland landbruksselskap. Hausten 2015 blei det klart at alle medlemskommunane ønskja å utvide prosjektperioden. Olav Husveg og Olaf Gjedrem har tatt på seg to år til i Rogaland landbruksselskap. Bak prosjektet står framleis dei 8 kommunane Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg. I tillegg er Fylkesmannen si landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommune med Me er glade for at det er etablert eit godt samarbeid med bondeorganisasjonane, Fylkesmannen si landbruksavdeling og miljøavdeling, fylkeskommunen, alle deltakarkommunane med sine landbruksavdelingar og landbruksrådgjevinga på Jæren. REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING Regional plan for vannforvaltning blei i 2016 godkjend av Klima- og miljødepartementet. Frivillige tiltak i landbruket er i tråd med prioriteringane i regionalplanen, og er eit sentralt prosjekt for å følgje opp tiltak i landbruket. Meir å lese om dette på Me får kopi av møtepapira som angår Jæren vannområde, og deltek på arbeidsmøte og fellesmøta med arbeidsgruppa og vannområdeutvalet. ORGANISERING Prosjektet er eit prosjekt under Jæren vannområde. Det er valt ei styringsgruppe med representantar frå oppdragsgjevarane. I 2016 har samansetninga av gruppa vore slik: Geir Skadberg, Fylkesmannen i Rogaland (leiar) Ragnvald Gramstad, Norsk landbruksrådgiving Rogaland Lauritz Stokkeland, Rogaland bondelag Gudrun Kristensen, Gjesdal kommune Arve Fløysvik, Sandnes kommune 3

4 Monica Dahlmo, Fylkesmannen i Rogaland Arild Børge Skjæveland, leiar i vannområde Jæren. Vara Henry Tendenes Jæren vannområde ved Karen Beate Grimstad har hatt sekretariatet for prosjektet. Hausten 2016 overtok Randi Storhaug, koordinator for Jæren vannområde, sekretariatsfunksjonen. Styringsgruppa har hatt 2 ordinære møte i ØKONOMI Rogaland Landbruksselskap er prosjektorganisasjon, og rekneskapen blir ført av Wenche Knudsen, Fylkesmannen i Rogaland. Tabellen under syner økonomien for Time kommune og Hå kommune bidrar med gratis kontorplass til prosjektleiarane, og det sett me stor pris på. Budsjett Regnskap Administrative utgifter inkl lønn (2 prosjektleiarar i 60 % stilling) Utgifter til møter/arrangement Støtte innbetalt av kommunane Støtte innbetalt av Rogaland fylkeskommune Støtte innbetalt av Fylkesmannen* Balanse Eige per Eige per *rest støtte

5 AKTIVITETAR I PROSJEKTET MILJØAVTALER I 2016 kunne bønder i nedslagsfeltet til syv ulike vassdrag i Sør-Rogaland vere med på Miljøavtaler. Ein miljøavtale er ein avtale mellom landbruksforvaltninga og bøndene om gjødsling, ugjødsla randsoner og gjødselprøvetaking. Underteikna avtale gir rett til å søkje om tilskot frå Regionalt miljøprogram. Me har saman med kommunane hatt ansvaret for kontakten med bøndene i nedslagsfelta. Me besøker enkeltpersonar, held nabomøte og informasjonsmøte på kveldstid. Informasjonsmøta på kveldstid har blitt kombinert med informasjon frå NLR Rogaland om gjødsling og gjødseltypar. Me opplever at det krev ein god del oppfølging og motivasjonsarbeid i starten med Miljøavtalar. Det har til no ikkje vore tilstrekkeleg å berre sende ut skriftleg informasjon til dei aktuelle bøndene. Omtale av dei ulike områda: Tverråna i Time og Hå. Tverråna er eit av sidevassdraga til Håelva. Den er registrert med moderat økologisk tilstand. Håelva er eit av vassdraga som er verna. Følgjande påverknader er registrert i vann-nett: 5

6 Avrenning frå fulldyrka mark middels påverknadsgrad. Avløp frå spreidd busetnad- middels påverknadsgrad Fysisk påverknad: Nedre del av Tverråna er kanalisert og senka. Det blei i 2016 tatt mange ekstra vassprøvar. Me vil følgje opp resultata og ha møte med grunneigarane i Me har hatt kontakt med fleire gardbrukarane for å betre oppslutninga kring miljøavtalane. Det er om lag bønder. Produksjonen er i hovudsak grovfôrbasert. Varhaugselvene. Nordre og Søndre varhaugsåna (Nordre i grønt og Søndre i blått) Begge elvene ligg i Hå kommune i eit svært sentralt landbruksområde, og er lakseførande. Søndre Varhaugselv er registert med dårlig økologisk miljøtilstand, og Nordre Varhaugselv med moderat økologisk miljøtilstand. I nedslagsfeltet er det hovudsakleg grasproduksjon. Diffus næringsavrenning frå jordbruket er ein viktig kjelde til at vasskvaliten ikkje er god nok. I 2016 tok me kontakt med enkeltbønder som ikkje var med i miljøavtalane. Det blei nokre nye som søkte. Timebekken. Timebekken ligg i Time kommune, og er eit avgrensa nedslagsfelt der vatnet renn 6

7 ned i Frøylandsvatnet. Området er eit JOVA 1 - felt, og vassdraget blei valt ut då vasskvaliteten og jordbruksdrifta i mange år er godt dokumentert. NIBIO jord og miljø er ansvarleg for JOVA- overvakinga. Det er hovudsakleg grasproduksjon i nedslagsfeltet. Me har hatt bekkelagsmøte med bøndene i nedslagsfeltet. Hålandsvatnet. Hålandsvatnet ligg i Stavanger og Randaberg kommune, og ligg i eit sentralt friluftsområde. Hålandsvatnet har gjennom mange år vore plaga med oppblomstring av giftige alger, og er klassifisert med dårlig økologisk miljøtilstand. I nedslagsfeltet er det omfattande grønsaksproduksjon, potet og korn. Problematikken her er hovudsakleg knytt til erosjon og tap av jord. Såleis skil området seg ut frå dei andre miljøavtaleområda. Me har følgt opp enkeltbønder i nedslagsfeltet. Det blei ikkje bygde nye fangdammar i 2016, men det er planlagd to nye som har fått SMIL-midlar. Truleg blir desse bygd i Sedimentasjonsdam. Foto: Olaf Gjedrem 1 JOVA står for jord- og vannovervåkning i jordbruket, og er eit nasjonalt overvåkningsprogram som blir administrert av Bioforsk jord og miljø 7

8 Storånå Storåna ligg i Sandnes kommune. Åna renn ut i Vågen i Sandnes sentrum. Kommunen har renska opp spreidd avløp, har arbeidd med ledningsnettet for å skilje kloakk og overflatevatn. Det er om lag 20 gardsbruk i nedslagsfeltet. Dei fleste driv med grovfôrproduksjon, og har mjølk og/eller sau. Stangelandsåna Stangelandsåna ligg i Sandnes kommune. Den er sterkt modifisert (SMVF) på grunn av bekkelukkingar, og har dårlig økologisk potensiale jf. vassforskrifta. Ecofact har utarbeidd ein samla plan over aktuelle tiltak i jordbruket. Sandnes kommune har bedt oss om å kontakte gardbrukarane for å følgje opp planen. Me har kontakt med fleire gardbrukarar for å realisere planen. Mellom anna er det 8

9 planlagd ein ny reinsepark på Todnem. To andre bønder er også interessert til å etablere nye reinseparkar. Hovudproduksjonen i nedslagsfeltet er gras, men det er også litt korn og potet. Det er om lag 25 bønder i nedslagsfeltet. Me har hatt eit fellesmøte med både bønder frå Storånå og Stangelandåna. I etterkant har me besøkt dei fleste av bøndene som ikkje kom på fellesmøtet. Salteåna Me starta i 2016 med ein offensiv for å marknadsføre at Salteåna blei inkludert i områda med Miljøavtale. Me hadde møte med alle fem bekkelaga. I tillegg tok me kontakt med dei største gardbrukarane i nedslagsfeltet som ikkje var med på møta. Oppslutninga var skuffande. På slutten av året tok me på nytt kontakt med dei fem bekkelagsleiarane, og det blei avtalt møte i

10 Salteåna ligg i kommunane Klepp, Time og Hå, og er av dei mest intensive jordbruksområda i Rogaland. Her er grasproduksjon, samt korn, potet og noko grønsaker. Salteåna er sterkt modifisert (SMVF) og har dårlig økologisk potensiale. Klepp kommune har planlagt og satt av midlar for å kople minst 60 husstandar med spreidd avløp til kommunalt leidningsnett. Time har kopla mange av husstandane til offentleg avløp i 2015 og I 2017 vil husstandar bli kopla til. Når det er ferdig vil det berre stå igjen 5 husstandar. I Hå kommune er det om lag 15 husstandar som ikkje er tilkopla. Utfordringsbildet er samansett med påverknad både frå avløp, diffus avrenning frå landbruk og enkelte punktkjelder. Det blir arbeidd særskilt med å lokalisere og stoppe punktkjeldane. Det var i store delar av sommaren forbod mot bading i utløpet på Nærlandsstranda. Ordførar i Våler kommune, Reidar Kaabbel ønskja oss velkomen første dag. Foto: Monica Dahlmo STUDIETUR TIL MORSA november reiste styret i Frivillige tiltak i Morsa. Morsa var på same måte som Aksjon Jærvassdrag pilotvassdrag, og me gjennom fleire år hatt kontakt med dei. Vi reiste med fly til Gardermoen, og leigde minibuss. Dag 1 hadde me erfaringsutveksling på Vestre Kjærnes gard i Våler. Her blei vi ønske velkomen av Reidar Kaabbel, ordførar i Våler kommune. I alt er 11 kommunar involvert i Vansjø. Hobøl og Hølevassdragene med kystområder. Dei har god politisk forankring. Alle ordførarane sit i vannområdeutvalet. I tillegg hadde me fagforedrag av forskar Eva Skarbøvik i NIBIO om resultata frå vannomvakinga. Finn Grimsrud snakka om Haldenvassdraget, som også var eit pilotvassdrag saman med Morsa og Aksjon Jærvassdrag. Her kan ein lese meir om arbeidet i Morsa 10

11 Styret i Frivillige tiltak. f.v. Arild Børge Skjæveland, Olaf Gjedrem, Monica Dahlmo, Randi Storhaug, Olav Husveg, Arve Fløysvik, Gudrun Kristensen, Lauritz Stokkeland, Ragnvald Gramstad. Sjefen sjølv, Geir Skadberg var ikkje til stades då biletet blei tatt. Det er ingen grunn til å tru at den gode stemninga hadde noko med den saka å gjere. Dag 2 var me på gardsbesøk på Garder gard, som hadde hatt besøk av ein miljørådgjevar. Miljørådgjevaren var engasjert av Follo kommune. Saman med gardbrukaren gjekk dei gjennom eit skjema «miljøregistreringar». Tema her var bla grøftetilstand, avløp (bla kummar), jordarbeiding, vegetasjonssonar og behov for hydrotekniske tiltak. Viss det var behov for planlegging av hydrotekniske tiltak blei eigne fagfolk engasjert til det. Follo kommune prioriterte SMIL midlar nedslagsfelt for nedslagsfelt til å følgje opp planlagde tiltak. Dette holet i bakken skapte diskusjon om drenering og avløp. Foto: Monica Dahlmo 11

12 MILJØVENNLEG GJØDSELSPREIING Ordninga går ut på at bønder i utvalde område får ekstra tilskot for å gjødsle areala på ein meir miljøvenleg måte. Det vil seie med å anten molde den ned innan 2 timar, eller bruke utstyr som fell ned eller legg husdyrgjødsla direkte på bakken. Tilskot til miljøvenleg gjødsling starta opp som eit nasjonalt pilotprosjekt, og blei i 2013 innlemma i Regionalt miljøprogram. Tilskotsområdet blei med det kraftig utvida til å dekke store delar av Jæren. Samtidig blei regelverket innskjerpa slik at for å søkje tilskot må all bruk av husdyrgjødsel på omsøkt areal ha blitt spreidd på miljøvenleg måte. I 2016 blei tilskotsområdet utvida til å gjelde heile Sandnes kommune. Me informerer om ordninga på dei møta som me held, og svarar også på ein del spørsmål frå bøndene om korleis ordninga fungerer. PUNKTUTSLEPP Det fortsatt en del gardsbruk som har gjødselportar. Time kommune har gitt tilskot til istøyping av om lag 10 gjødselportar. Problematikken kring gjødselportar og tappelukar er eit vanleg innslag på bekkelagsmøta. Det har vore om lag 20 hendingar med punktutslepp i Det var problem kring silosaft på avvege som dominerte. Det var og nokre få tilfelle med utslepp av husdyrgjødsel. Me rapporterar alltid alle tilfella til kommunen. Viss det er nokon gjengangarar, så reagerer kommunen. Betongen i dette 50 år gamle gjødsellageret gav etter i samband med graving. Foto: Olav Husveg 12

13 PLANSILOAR På bakgrunn av mange utslepp frå plansiloar arrangerte vi saman med NLR Rogaland ein fagtur på Jæren. Om lag 50 deltakarar, dei fleste bønder, fekk sjå gode eksempel på planløysingar og uttaksrutinar. NLR Rogaland har fått tilskot for å utvikle tekniske retningslinjer. Etter planen skal desse vere på plass i Plansilo med asfalt i botn. Foto: Monica Dahlmo Deltakarar på fagturen. Foto: Monica Dahlmo REINSEPARKAR OG TILTAK MOT JORDTAP Vi har i lang tid arbeidd med å motivere til å etablere nye reinseparkar, og med å følgje opp allereie etablerte reinseparkar. I 2016 blei det planlagd om lag 5 nye parkar. Samstundes er det laga fleire planar for sedimentasjonsdammar i Klepp, Time og Randaberg. Sedimentasjonsdammane er mest aktuell der det er open åker. Me har arbeidd for å få etablert prosjekt med sikte på å måle effekten av dammane. 13

14 SPESIELLE VASSDRAG HÅELVA OG LIMAVATN Håelva Me har vore med i arbeidet med å lage tiltaksplan for Håelva. Tiltaksplanen skal vedtakast i Det er heldt 4 store møte der oppmøtet var godt (til saman deltok over 60 personer, om lag 50 % oppmøte av bøndene i nedslagsfeltet). To bønder blei valt på kvart møte til å vere med i ei arbeidsgruppe. Me har hatt fleire planleggingsmøte med bøndene i 2016 i samarbeid med Time kommune og Hå kommune. Time kommune administrerer arbeidsgruppa for tiltaksplanen. Me har i tillegg vore på fleire synfaringar for å sjå på mogleg oppreinsking. I 2014 blei det gjort ei større kartlegging av avsetningar i elva. Kartlegginga gav grunnlag for å søkje Fylkesmannen si miljøvernavdeling om løyve til oppreinsking. Tilbakemeldingane frå bøndene er at denne ordninga har fungert bra. Limavatnet Gjesdal kommune bad oss om å besøke alle bøndene i nedslagsfeltet for å gjere ein miljøkartlegging av det enkelte bruk. Det er om lag 40 gardsbruk ved vatnet. Me besøkte bøndene enkeltvis, og snakka om tilstanden på den enkelte gard. Eit skjema blei fylt ut og overlevert kommunen. BEKKELAG Kvart år har me hatt samlingar i om lag 30 av dei 44 bekkelaga. Tema på samlingane er t.d. pilotprosjekt, miljøavtalane, vassforskrifta og gjødselforskrifta. I underkant av 50 % av bøndene bruker å kome på møta. Einskilde bekkelag er aktive, og arrangerer eigne møte. Målet er at dei bli sjølvgåande. Bekkelaga er nyttige for å danna ei felles haldning mot forureining og dei vil vere viktige i ein prosess med gjennomføring av tiltak etter vassforskrifta. Ørjan Simonsen frå Fylkesmannen si miljøvernavdeling var med på fleire av møta for å fortelje om prøvetaking basert på biologien i vassdraga. Tabell 1. Bekkelag på Jæren og tal møte i 2011, 2013, 2014, 2015 og 2016 Kommune Tal bekkel ag Møte i 2011 Møte i 2013 Møte i 2014 Møte i 2015 Møte i 2016 Gjesdal Time Klepp Hå Sola

15 Randaberg Stavanger Sandnes AKSJON VATSVASSDRAG Prosjektleiarane har i tråd med føringar frå styringsgruppa hatt nær kontakt med Aksjon Vatsvassdrag i Vindafjord kommune. Dei starta i 2012 opp med miljøavtalar. Me har fylgt dei sidan oppstarten og har vore med på informasjonsmøte og synfaringar. Aksjon Vatsvassdrag har blitt invitert på dei aktivitetane som me arrangerer. SAMARBEID MED AVLØPSGRUPPA OG MILJØ- OG LANDBRUKSAVDELINGA HJÅ FYLKESMANNEN Me er svært glade for at avløpsgruppa er etablert, og at me i fellesskap kan utfylla kvarandre og oppnå betydeleg betre resultat. Spesielt vil me framheva arbeidet for å få nokolunde felles reglar for kloakk tilkopling i kommunane. Slik blir reglane meir kjende, og bøndene kjenner seg trygge. Det samla forureiningsførebyggjande arbeidet får dermed ein nødvendig breidde og kan i større grad lukkast. 15

16 RESULTAT INFORMASJON Prosjektet går i hovudsak ut på å informere bønder og grunneigarar om korleis næringsavrenninga frå jordbruket kan bli mindre. Me har mykje kontakt med næringa gjennom ulike typar møte, synfaringar og besøk. I møta legg me vekt på å snakke om korleis bonden betre kan nytte husdyrgjødsla, og gjødsle etter balanseprinsippet. Me informerer om avbøtande tiltak som reinseparkar, ugjødsla randsoner, og om tilskotsordningar som er å finne på miljøområdet. Det er vanskelig å måle i kor stor grad informasjonen har gitt endringar. Bønder og landbruksrådgjevinga er oppteken av å bruke husdyrgjødsla best mogleg. Me meiner det er betydeleg meir fokus på miljø i jordbruket no enn før. Nokon av aktivitetane i 2016: - Møte om miljøavtalane - Presentasjonar/foredrag for: o Vinterlandbruksskolen på Jæren og Ryfylke o Synfaring fangdammar saman med UiS o Øksnevad vidaregåande skole o HLB - Grilling for landbruksforvaltninga i eigarkommunane Grilling er populært. Særleg Gudrun forsyner seg godt. Foto: Monica Dahlmo 16

17 UGJØDSLA RANDSONER Det har gjennom Regionalt miljøprogram, RMP, blitt søkt om støtte til ugjødsla randsoner. Ugjødsla grassone ved open åker. Foto: Olav Husveg Tabell 2. Utvikling av ugjødsla randsoner i Rogaland. Etter søknad om regionalt miljøtilskot. Ugjødsla randsoner (ved grasmark) Jæren 152 km 148 km Rogaland 188 km 211,8 km 202 km 116 km 203 km 198 km Vegetasjonssoner Jæren (ved open åker) 12,2 km 11,6 km 7,5 km 6,2 km 8,4 km 11,3 km MILJØAVTALAR PÅ JÆREN OG I VINDAFJORD Miljøavtalane legg føringar for kor mykje fosforgjødsel som kan tilførast i dei ulike vekstkulturane. Dei som har miljøavtale har hovudsakleg grasproduksjon. Etter avtalen kan dei bruke maksimalt 3 kg fosfor per dekar til gras. Dette er mindre enn normalen på Jæren, som mykje er regulert av spreiearealkrava. Spreiearealkrava seier 3,5 kg P per dekar av husdyrgjødsel. I tillegg brukar nokon fosforhaldig mineralgjødsel. 17

18 Miljøavtalane får best oppslutnad der det er grasproduksjon. I nedslagsfeltet til Hålandsvatnet er det mykje open åker. Det vil seie produksjon av grønsaker, korn og potet. Her er det viktigare å arbeide for å redusere erosjonen til vassdraga. Miljøavtalar som middel når ikkje fram i desse områda. Kart over areal med miljøavtale: Nordre Varhaugselv og Søndre Varhaugselv Kart som viser areal det er teikna miljøavtale på i nedslagsfeltet til Varhaugselvene. Tverråna Kart som viser areal det er teikna miljøavtale på i nedslagsfeltet til Tverråna. 18

19 Salteåna Kart som viser areal det er teikna miljøavtale på i nedslagsfeltet til Salteåna. Storåna Kart som viser areal det er teikna miljøavtale på i nedslagsfeltet til Storåna. 19

20 Stangelandsåna Kart som viser areal det er teikna miljøavtale på i nedslagsfeltet til Stangelandsåna. Hålandsvatnet Kart som viser areal det er teikna miljøavtale på i nedslagsfeltet til Hålandsvatnet. 20

21 Tabell 3. Oversikt over oppslutning i dei ulike vassdraga med miljøavtale fram til 2015 Vassdrag Jordbruks -areal i nedslagsfeltet (daa) Søknad 2013 (daa) Søknad 2014 (daa) Søknad 2015 (daa) % oppslutning (2015) Hålandsvatnet (Stavanger, Randaberg) Skas Heigre (Sandnes, Sola, Klepp) Timebekken (Time) Varhaugs-elvane Hå % % * 73 % * 38 % Tverråna 2970* Vatsvassdraget % NB! Tal dekar jordbruksareal i nedslagsfeltet er basert på AR5 og REGINE. Feil kan førekomme i datasetta. * Statistikken blir henta ut per kommune, det er ikkje skilt på nedslagsfelt slik at areal i Hå inkluderer både Tverråna og Varhaugselvane, og areal i Time inkluderer både Timebekken og Tverråna. MILJØVENLEG GJØDSELSPREIING Det er auke i oppslutninga kring tilskotsordninga miljøvenleg gjødselspreiing. Ordninga blei i 2016 utvida til å omfatte heile Sandnes kommune. 21

22 Tabell 5. Utvikling av miljøvenleg gjødselspreiing Nedlegging og nedfelling Pilotordning Utvida område i Ytterlegare Ytterlegare RMP utviding utviding, Sandnes Kommune Tal Areal i Tal Areal i Tal Areal i Tal Areal i søkn dekar søkn daa søkn daa søkn daa Hå Time Klepp Gjesdal* Sola Sandnes Stavanger Randaberg Sum Jæren Vindafjord Tysvær* Sum totalt Rogaland *bare deler av kommunen er i virkeområdet for tilskot Tilskotsområdet for miljøvenleg spreiing var i 2016: Heile kommunane: Område i Gjesdal kommune som drenerer til: Område i Tysvær kommune som drenerer til: Vindafjord, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Time, Klepp og Hå Figgjovassdraget Skjoldafjorden 22

23 MEDIA Oppslag i Jærbladet

24 24

25 25

ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

ÅRSMELDING FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2015 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket Olaf Gjedrem og Olav Husveg Januar 2016 For reinare vassdrag på Jæren ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" Eit prosjekt under Jæren vannområde

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppa til Frivillige tiltak i landbruket, Jæren vannområde

Referat fra møte i styringsgruppa til Frivillige tiltak i landbruket, Jæren vannområde Referat fra møte i styringsgruppa til Frivillige tiltak i landbruket, Jæren vannområde Møte 2-2016 Torsdag 8. september, kl. 10.00 12.00 Sted: Fylkesmannen i Rogaland, Statens hus, møterom Skogen Medlemmer

Detaljer

Årsmelding for "Frivillige tiltak i landbruket" 2011

Årsmelding for Frivillige tiltak i landbruket 2011 Årsmelding for "Frivillige tiltak i landbruket" 2011 For reinare vassdrag på Jæren Eit prosjekt under Jæren vannområde i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og kommunane; Hå,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

ÅRSMELDING FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2014 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket Olaf Gjedrem og Olav Husveg Endra i styringsmøte 12. februar 2015 Januar 2015 For reinare vassdrag på Jæren ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

Detaljer

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7-8 oktober 2014 v/elin Valand, sekretariat Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune Stikkord:

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Styringsgruppe for Frivillige tiltak i landbruket 07.02.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/1843-2 Direkte innvalg: Løpenr. 9435/14 Arkivnr. V00

Detaljer

ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET"

ÅRSMELDING FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2012 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket Olaf Gjedrem og Olav Husveg Januar 2013 For reinare vassdrag på Jæren ÅRSMELDING FOR "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" Eit prosjekt under Jæren vannområde

Detaljer

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram Regionalt miljøprogram Samling for kommunal landbruksforvaltning 12. mars 2014 Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 RMP på 90 minutt 45 minutt: Overblikk på 2013 og endringar i 2014

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET.

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET. 14. Oktober 2014 Monica Dahlmo, rådgivar 1 Korleis oppnå miljømål? 2 Landbruket i Rogaland (2010 tall) 2,9 mrd kr i samla verdiskaping fra primærproduksjon (brutto) 2 mrd

Detaljer

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Landavatnet og Vatsvatnet Vatsvassdraget - bakgrunnsinformasjon Nedbørsfelt

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 29. januar 2018 kl. 09.30-13.00 Sted: Veritsveien 25, Stavanger kommune Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Svein Oftedal

Detaljer

Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1

Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1 Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1 Til første søknadsomgang er det kommet inn 6 søknader. Oversikt over søknadene er gitt i tabell 1 under. Hver

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 10. mai 2017 kl. 09.30-13.00 Sted: Gjesdal Kommune, Storahuset på Ålgård, Rettedalen 1 Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 14.mars 2018 kl. 10.00-13.00 Sted: Klepp Rådhus Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen Meldt forfall Klepp kommune Svein Oftedal x Hå kommune

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013 Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad November 2013 Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Samandrag... 2 Mål... 2 Bakgrunn... 2 Mijøavtalar og avlingsnivå

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET AKSJON JÆRVASSDRAG FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET ÅRSMELDING 2005 ÅRSMELDING FOR 2005 FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET I 13,5 månader har Olav R. Husveg og Olaf Gjedrem arbeidd som prosjektleiarar i

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 1.februar 2017 kl. 09.30-13.00 Sted: Sola Kommune, Rådhusvegen 21, 4050 Sola Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Ragna

Detaljer

Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen 12.11.2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Matproduksjon forurensar! Lagring og bruk av husdyrgjødsel gir avrenning

Detaljer

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde Møte: onsdag 6. april 2016 kl. 11.30-15.00 Fylkeshuset, Rogaland fylkeskommune Til stede: Vannområdeutvalget Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Mattingsdal Rogaland

Detaljer

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK Vassforvaltningsseminar på Skei 28.-29. mars 2017 Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga Kva utfordringar

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde. Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Dato: 11. mai 2016 Sted: Stavanger kommunes lokaler i Olav Kyrres gate 19 Til stede: Organisasjon: Navn: Deltakelse: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen

Detaljer

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Totalt ble 1 700 000 kr satt av til fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak i 2016. Det har vært to søknadsomganger

Detaljer

PROSJEKTOMTALE FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET

PROSJEKTOMTALE FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2013-2015 Jæren vannområde Frivillige tiltak i landbruket For reinare vassdrag på Jæren PROSJEKTOMTALE FOR FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET 2013-2015 Eit prosjekt under Jæren vannområde Bakgrunn Frivillige

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Arbeidsgruppe i Jæren vannområde 13.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-10 Direkte innvalg: Løpenr. 58194/14 Arkivnr. K54

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann «Landbruket er en av tre hovedaktører i Norge

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Arbeidsgruppa, Jæren vannområde 16.03.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-3 Direkte innvalg: Løpenr. 17874/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT 12.

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: onsdag 7. september 2016 kl. 10.00-15.00 Klepp Rådhus, Kleppe Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Mattingsdal Rogaland

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013- Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad Desember Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Fylkesmannen i Rogaland og NLR Rogaland... 2 Samandrag... 2 Mål...

Detaljer

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur Landbrukstiltak langs vassdrag Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Landbruket påverkar vassdraget og elvemuslingen Gjødsel og silopressaft

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Tid: 8. mars kl. 11.30-14.30 Sted: Sola Rådhus Til stede: Vannområdeutvalget Andre: Rogaland fylkeskommune Jan Gunnar Ikke møtt Mattingsdal Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Rapport 2017 Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Ane Harestad September 2017 Innhald Innhald... 2 Samarbeidspartar... 3 Mål... 3 Delmål... 3 Bakgrunn... 3 Gjødseldyreiningar... 3 Jordprøvepraksis...

Detaljer

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar Truls Hansen Folkestad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jordbruksareal i Sogn og Fjordane Mest mineraljord frå ulike morene-, breelv- og elveavsetningar,

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Torsdag 31. mai 2018, kl. 10.15-14.15 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa

Detaljer

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel Dykkar ref.: Vår dato: 21.08.2013 Vår ref.: 2013/4262 Arkivnr.: 461.4 Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Tiltaksplan Håelva Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Helhetlig tiltaksplan, er det nødvendig? Anbefalt tiltak i regional plan for vannforvaltning for prioriterte nedbørfelt Naturlig å se samlet

Detaljer

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Tiltaksplan Håelva Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Hvor ligger Håelva? Rogaland Jæren Time og Hå kommuner Helhetlig tiltaksplan, er det nødvendig? Anbefalt tiltak i regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Årsmelding 2017 Jæren vannområde

Årsmelding 2017 Jæren vannområde Årsmelding 2017 Jæren vannområde Tilbakeføring av våtmark Madlaforen ved Stokkavannet i Stavanger. Samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Jæren våtmarksenter og naturvernforbundet. 0 Innhold OM

Detaljer

Årsmelding 2015 Jæren vannområde. Aktivitet, prosjekter og overvåking

Årsmelding 2015 Jæren vannområde. Aktivitet, prosjekter og overvåking Årsmelding 2015 Jæren vannområde Aktivitet, prosjekter og overvåking 12.4.2016 Innhold MØTEVIRKSOMHET OG AKTIVITETER I GRUPPENE... 2 Møteaktivitet... 2 Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe...

Detaljer

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Temamøte: Vassdrag i kulturlandskap Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Trude Knutzen Knagenhjelm Landbruksavdelinga Nasjonalt mål God økologisk tilstand

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-13 13638/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 9. JUNI Tid:9.juni

Detaljer

Erfaringer fra 1. planperiode

Erfaringer fra 1. planperiode Erfaringer fra 1. planperiode Anne Grete Rostad Fylkesmannen i Rogaland Hva er Rogaland Organisering og erfaringer Rogaland var i vannregion sammen med Agderfylkene Ulike utfordringer og ulikt fokusområde

Detaljer

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET I 2006

FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET I 2006 FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET I 2006 Årsmelding frå prosjektleiarane Olav R. Husveg og Olaf Gjedrem. Dato: 04.01.2007. Generelt Vårt arbeid er meiningsfylt, og me har vorte godt mottekne blant bøndene

Detaljer

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane, Vik kommune Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 19. september 2017 kl. 09.00-13.00 Sted: Klepp Kommune, Rådhuset Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Svein Oftedal x Hå

Detaljer

Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag

Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag Helga Gunnarsdóttir Seniorrådgiver vannseksjonen Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Eutrofi - overvåkningsdata hele landet - 2014 140 (85, 32,

Detaljer

Rogaland landets største beitefylke

Rogaland landets største beitefylke Rogaland landets største beitefylke Husdyra viktig for å ta vare på landskapet og det biologiske mangfaldet Feil bruk av husdyrgjødsel kan påverke biologisk mangfold DN samling kartlegging og bruk av biomangfolddata,

Detaljer

Høyring, Regionalt tiltaksprogram for Vassregion Rogaland

Høyring, Regionalt tiltaksprogram for Vassregion Rogaland 1 av 9 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Norge Vår sakshandsamar Vår dato Vår referanse Olav Sande 22.12.2014 12/01391-9 51 88 72 73 Dykkar dato Dykkar referanse Høyring, Regionalt

Detaljer

Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan

Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan Mars 2012 Av Monica Dahlmo og Nono Dimby, Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Bakgrunn... 3 Vassdirektivet...

Detaljer

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Presentasjon Seminar om tiltak for å bedre vannmiljøet, 4. mai 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Klima og miljødepartementets

Detaljer

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Helga Gunnarsdóttir Seniorrådgiver seksjon for vannforvaltningen Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Utslipp fra avløp og jordbruk = eutrofi

Detaljer

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen 1 Mange interesser rundt

Detaljer

NASJONAL INSTRUKS FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD

NASJONAL INSTRUKS FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD NASJONAL INSTRUKS FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD NY INNRETTING AV VANNTILTAK I JORDBRUKET Kaja Killingland 5.12.2018 BAKTEPPE Oppdrag om å lage nasjonal forskrift - forenkling, harmonisering Gjennomgang av

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-9 12715/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 10.5.2017

Detaljer

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Sveinung Klyve, miljøvernrådgjevar i Vaksdal Sveinung Klyve, prosjektleiar prosjektleiar Voss-Osterfjorden vassområde Vatn livet til alt Formålet med direktivet (som

Detaljer

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Tid: Torsdag 14. juni 2018, kl. 9.00-12.00 Sted: sliste: 1 Godkjenning av møteinnkallingen 2 Godkjenning av referat fra forrige møte

Detaljer

Høyring Regional plan for vassregion Hordaland.

Høyring Regional plan for vassregion Hordaland. Side 1 av 5 Fra: Randi Hilland (Randi.Hilland@meland.kommune.no) Sendt: 19.12.2014 14:03:51 Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak Kopi: Emne: Vedlegg: Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Postboks

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av JV Arbeidsgruppe 22.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-11 Direkte innvalg: Løpenr. 62612/14 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT- JV

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Kornplanter rett etter ugrasharving, Klepp 3. mai 2011 Ugrasharving i korn Sluttrapport for prosjektperioden 2011 av Ane Harestad og Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Side 1 av 5 Innhald Innhald...

Detaljer

Kurs: Bruk og lagring av husdyrgjødsel og forvaltning av miljøkrav. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland

Kurs: Bruk og lagring av husdyrgjødsel og forvaltning av miljøkrav. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland Kurs: Bruk og lagring av husdyrgjødsel og forvaltning av miljøkrav Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland 1 Jordbruket i Rogaland 2014 2 3,8 Sauda Tal dekar dyrka mark per gjødseldyreining i 2013 6 4,2

Detaljer

Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren

Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren Monica Dahlmo er ansatt hos Fylkesmannen i Rogaland. Av Monica Dahlmo Basert på innlegg på seminar i Norsk vannforening 21. november 2012. Introduksjon Jæren

Detaljer

Landbruket og vannforskriften

Landbruket og vannforskriften Miljøsamling Hedmark 17.10.2017 Landbruket og vannforskriften Trine Frisli Fjøsne vannområde Glomma og Grensevassdragene Odd Henning Stuen vannområde Mjøsa Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for Vannområde

Detaljer

Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016

Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016 Referat Workshop om overvåking, Jæren vannområde 24. februar 2016 Deltakere: Navn Connie Hellestø Svein Oftedal Halldor Gislason Anne Grethe Bø Cazon Åsta Egelandsaa Monica Nedrebø Nesse Kristin Bringedal

Detaljer

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 3. desember 2015

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 3. desember 2015 Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 3. desember 2015 Møtedeltakere: Medlemmer Organisasjon Tilstede Rogaland fylkeskommune Ikke valgt representant enda Gudrun Kristensen Gjesdal kommune x Svein

Detaljer

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga RMP i fjellbygdene Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune Kulturlandskap med stutt veg til fjells Landskap for husdyrhald RMP 2016 Hausten 2016 154 PT-søknader i Ål 118 RMP-søknader 77% av PT-søkjarane søkjer

Detaljer

Regionalt miljøpram for jordbruket viktig for vannmiljøet

Regionalt miljøpram for jordbruket viktig for vannmiljøet Regionalt miljøpram for jordbruket viktig for vannmiljøet Tiltak for bedre vannmiljø i nytt regionalt miljøprogram for Innlandet Nasjonal vannmiljøkonferanse Silje Bøe, enhet Jord og mat 28. mars 2019

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte : 30.november 2016 kl. 09.30-13.00 Sted: Randaberg Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen Meldt forfall Klepp kommune Ragna Stakland Svela

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT VANN- FORVALTNING I LANDBRUKS- SEKTOREN

KUNNSKAPSBASERT VANN- FORVALTNING I LANDBRUKS- SEKTOREN KUNNSKAPSBASERT VANN- FORVALTNING I LANDBRUKS- SEKTOREN 26.04.2017 Vannforskriften fastlegger et mål om at vannforvaltningen skal være kunnskapsbasert, helhetlig og økosystembasert. All jordbruksdrift

Detaljer

Hvordan skal Norges Bondelag bidra til å nå målene om godt vannmiljø?

Hvordan skal Norges Bondelag bidra til å nå målene om godt vannmiljø? Hvordan skal Norges Bondelag bidra til å nå målene om godt vannmiljø? Sigurd Enger, leder i miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 71 grader nord Total areal: 323.804 Km 2

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune

Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune Helhetlig planlegging og tiltak for vann i Sandnes Våre utfordringer Tiltaksplaner- eksempel Nytte og bruk Erfaringer og videre arbeid Utfordringsbildet

Detaljer

Årsrapport 2011. Jæren vannområde

Årsrapport 2011. Jæren vannområde Årsrapport 2011 Jæren vannområde BAKGRUNN: Fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde Det ble foretatt navnebytte fra Aksjon Jærvassdrag til Jæren vannområde i fjor, formelt vedtatt fra og med 1. januar

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften

Kommunens oppfølging av vannforskriften Kommunens oppfølging av vannforskriften Bodø 14. april 2016 Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Landbruket har gjort mye allerede Fjerning av punktutslipp Bedre oppfølging av gjødselplaner Mindre

Detaljer

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 1. september 2015

Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 1. september 2015 Møtereferat Arbeidsgruppa i Jæren vannområde 1. september 2015 Møtedeltakere: Medlemmer Organisasjon Tilstede Jon Lund Rogaland fylkes Meldt frafall Gudrun Kristensen Gjesdal X Svein Oftedal Klepp Meldt

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

Nasjonal Vannmiljøkonferanse mars 2019

Nasjonal Vannmiljøkonferanse mars 2019 Nasjonal Vannmiljøkonferanse 26. 28. mars 2019 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Stortinget om matproduksjon Komiteen viser til at fundamentet for en høy matproduksjon,

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse

Nasjonal vannmiljøkonferanse Miljøtiltak i jordbruket redder elvemuslingen i Hordaland Nasjonal vannmiljøkonferanse Trondheim 2. november 2016 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannen i Hordaland 1 Foto Øyvind Vatshelle Foto Magnus Johan Steinsvåg

Detaljer

Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak

Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak Elin Valand, Rogaland fylkeskommune / vannregion Rogaland, AU-møte i vannregion Trøndelag, 24. mai 2017 Foto: Svein Oftedal Hovedmomenter Erfaring

Detaljer

Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan. Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle

Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan. Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle Nytt gjødselregelverk Forslag til nytt regelverk levert til LMD og KMD 15. mars 2018. frå Landbruksdirektoratet,

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Oppsummeringsrapport for frivillige tiltak i landbruket

Oppsummeringsrapport for frivillige tiltak i landbruket Oppsummeringsrapport for frivillige tiltak i landbruket 2004-2010 Aksjon Jærvassdrag Hå kommune Klepp kommune Sola kommune Time kommune Stavanger kommune Randaberg kommune Sandnes kommune Gjesdal kommune

Detaljer

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017

MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 MILJØTILTAK I JORDBRUKET Årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, fredag 31. mars 2017 Margrethe Nøkleby, org.sjef Hedmark Bondelag Thomas Smeby, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Jordbruksdrift

Detaljer

Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune

Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune Døme på tiltak i landbruk som er i gang Karen Weichert, Plan og forvaltning Seminar om praktisk oppfølging av vassforskrifta innan områda landbruk og spreidde

Detaljer

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland 2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Utslepp av klimagassar frå jordbruk 2010 Norske utslepp totalt: 53,9 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter

Detaljer

Regionalt miljøprogram. Monica Dahlmo

Regionalt miljøprogram. Monica Dahlmo Regionalt miljøprogram Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Fordeling av midlar til RMP mellom fylka Rullering av RMP 2013-2016 Same modell/organisering i Innføring av nytt menysystem

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kleppa, Torborg K /471. Saksnr Utvalg Type Dato 041/19 Areal- og forvaltningsutvalet PS

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kleppa, Torborg K /471. Saksnr Utvalg Type Dato 041/19 Areal- og forvaltningsutvalet PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kleppa, Torborg K1-023 14/471 «Beskrivelse» «Paragraf» Saksnr Utvalg Type Dato 041/19 Areal- og forvaltningsutvalet PS 19.06.2019 REGIONALPLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

En smakebit av Regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP) Oslo og Viken PURA seminar 14. februar 2019

En smakebit av Regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP) Oslo og Viken PURA seminar 14. februar 2019 En smakebit av Regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP) Oslo og Viken 2019-2022 PURA seminar 14. februar 2019 Organisering Styringsgruppe: Landbruksdirektørene Arbeidsgruppe: Faglig ansvarlig i de tre

Detaljer

Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i

Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljømål for vassførekomstar Det overordna

Detaljer

Gjesdal kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel

Gjesdal kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel Dykkar ref.: Vår dato: 21.08.2013 Vår ref.: 2013/4263 Arkivnr.: 461.4 Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland

Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland Presentasjon til: Seminar om ny gjødselvareforskrift gjødsel som ressurs og utfordring, 14. november 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2013 Uheldig utslipp fra defekt rensenlagg Monica Nedrebø Nesse Mai 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Tiltak innan landbruk og avlaup i Hordaland

Tiltak innan landbruk og avlaup i Hordaland Tiltak innan landbruk og avlaup i Hordaland Sveinung Klyve, prosjektleiar Sveinung Klyve, spesialrådgjevar vassforvalting Kloakkutslepp sjø og land Landbruk - Mange diffuse utslepp Brukarmål - Kan ein

Detaljer

Dagens frister for bruk av husdyrgjødsel er slik:

Dagens frister for bruk av husdyrgjødsel er slik: Konsekvensanalyse - Lokal forskrift om avgrensing av spredeperiode for hysdygjødsel og annen organisk gjødsel Hensikt: Den lokale forskriften har til formål å redusere avrenning/utlekking av næringsstoffer,

Detaljer

Avrenning av næringsstoff frå landbruket

Avrenning av næringsstoff frå landbruket Avrenning av næringsstoff frå landbruket Seminar: Landbruk og vasskvalitet i elvane Vik 22.03.2017 Synnøve Rivedal, NIBIO Resultat frå undersøkingar i Vik Vikja Hopra Revidering gjødselvare forskrift -kva

Detaljer

ERSTATNING VED KLIMABETINGA SKADE GEIR SKADBERG

ERSTATNING VED KLIMABETINGA SKADE GEIR SKADBERG ERSTATNING VED KLIMABETINGA SKADE 06.08.2018 GEIR SKADBERG 2017 2018 1 Jordbruksarealet i Rogaland 488 689 dekar innmarksbeite 46 % 582 519 dekar dyrka 54 % 2 Rogaland Antall bønder Produksjon Dekar 3

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN "

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/00185-33 Saksbehandler Ingvild Sundgot Saksgang Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021" Saka vert

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde. Jæren vannområdeutvalg og arbeidsgruppe

Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde. Jæren vannområdeutvalg og arbeidsgruppe Referat fra fellesmøte i Jæren vannområde Jæren vannområdeutvalg og arbeidsgruppe Møte 1/15: Sted: Rogaland fylkeskommune, Tid: onsdag 27. mai 2015, kl 10-14.30 Deltakerliste: Vannområdeutvalg Navn Deltakelse

Detaljer