«Selvraadige og opsetzige" - eller bønder og fjellheim? Førestillingar om det norske i sakprosa og kulturhistorie frå 1700-talet til i dag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Selvraadige og opsetzige" - eller bønder og fjellheim? Førestillingar om det norske i sakprosa og kulturhistorie frå 1700-talet til i dag."

Transkript

1 Ove Eide: «Selvraadige og opsetzige" - eller bønder og fjellheim? Førestillingar om det norske i sakprosa og kulturhistorie frå 1700-talet til i dag. (nokre nedslag)

2 Morgenbladet 11/2013

3 Læreplanmål: - beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster Altså: ikkje skildringar av Noreg, samfunnsforhold e.l.

4 Førestilling = «tankar om», «bilde av», «idé om» (førsteutkastet til læreplanen: «konstruksjonen av det norske») Ei problemstilling: Endringar over tid? Stabile førestillingar?

5 Aftenposten kjenneteikn på norsk kultur (lesarane): - Friluftsmennesker nordmenn trives best når vi får gå på tur i skog og mark. - Vikingene og trollet våre myter og historier har formet dagens samfunn mai denne viktige historiske dagen representerer norsk kultur - Fremmedfrykt her langt i nord frykter vi alt som er nytt - Sosialdemokratiet den norske modellen har formet det Norge vi kjenner i dag - Matpakke gulost eller brunost matpakken er norsk kultur - Hytteliv i Norge trives vi best på fjellet eller ved vannet. - Nisselue naiviteten er en del av norsk kultur - Tillit i Norge låser vi ikke dørene våre - Folkeeventyr Per, Pål og Espen Askeladd forteller mye om den norske folkesjelen.

6 Kvifor begynne på 1700-talet? - patriotismen - framvekst av offentlegheit - opplysningstida - historisk-topografiske verk

7 1743: Skriv frå Kanselliet i København med 43 spørsmål til embetsmennene i Noreg, for å samle opplysningar om geografi og næringsliv, naturressursar og skikkar, tru og overtru, språk og dyreliv. Og om «Indvaanernes Egenskaber» Døme (Gloppen): - Folk er «stiv-sindet og trodsigt, dog tillige smigrende og spitzfindigt, der vil holdes j Ave med een Slags beleven Myndighed; De ere meere hengiven til Overtroe end Vantroe..»» - Folket i Gloppen er prega av tre synder: drukkenskap, skogstjuveri og krangel.

8 Gerhard Schøning: Norges Riiges Historie ( ) Forfattaren hyllar friluftsliv, fysisk fostring og idrett og ser på dette som særnorske aktivitetar (og kvalitetar). Så snart dei hadde lært å gå, måtte ungane ut etter mat. Dei jakta og dei fiska, og då blev ofte den kolde Snee den Pude, og den Seng, de hvilede paa, et ubereedt Skind deres heele Beskyttelse mod den skarpeste Kulde, i hvilken de derover kunde næsten nøgne løbe omkring.»

9 Hos Schøning: samsvar mellom land og lynne, mellom natur og folk. (Klimateorien.) Kristian Elster d.e. Om modsætningen mellem det vestlige og østlige Norge (1871) Francis Bull: Land og lynne (1969)

10 Norges natur har satt sitt preg på folkets lynne og avspeilet seg i norsk malerkunst, musikk og litteratur, og fremfor alt i lyrikken (Bull 1969, s. 9).

11 Påverknad frå Schøning: - Claus Frimann: «En Birkebeener-Sang» - Johan Nordahl Brun: «For Norge, Kiempers Fødeland»

12 Om Brokeback Mountain (2005), nominert til sju Oscar-prisar, seier forfattaren Annie Proulx: Jeg er en slags geografisk determinist, jeg tror at landskap, klima og topografi er avgjørende for lokale kulturtradisjoner og arbeidsliv, og dermed for de hendelsene fortellingene mine er bygt på ( ) Det oppdiktede Brokeback-fjellet er både uvennlig og overveldende. Fjellet er kraften som styrer alt som skjer med disse to mennene (Dagbladet ).

13 I 1778 reiste ein tysk professor i Noreg, og skreiv slik om nordmennene etter turen: «Innbyggerne i Norge hører fremdeles til de få lykkelige i Europa. Avsondret fra de øvrige land ved ugjennomtrengelige klipper og fjell lever de i lykkelig ensomhet, fjernt fra de nyere tiders utsvevelser og laster. De har derfor også beholdt fedrenes dyder: redelighet, gjestfrihet, tapperhet og den legemsstyrke og sinnets munterhet som grunner seg på disse. Dertil kommer en følelse av menneskeverd, selv blant de ringeste, eller en viss edel stolthet som kommer av den større likhet mellom stendene og den ubegrensede frihet. Det er dette som gjør dem i stand til å utføre store handlinger og til trofaste og verdige undersåtter for sin konge.»

14 I grunnlova av 1814 blei nokre grupper definerte ut som ikkje-norske: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.jesuitter og Munkeordner maa ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget»

15 Samanlikningstekst. Are Kalvø: «Andre paragraf» i Ny grunnlov (2013): «Alle må få tru på det dei vil, og la vere å tru på det dei vil, og få oppføre seg så rart dei vil, men det er ikkje nødvendig å ta heilt av heller»

16 Seinare på 1800-talet (fram til midt på 1900-talet): Fornorskingspolitikken overfor samane (samanheng med nasjonsbygginga) «Samene, kvenene, romanifolket, skogfinnene og jødene passet dårlig inn i den konstruerte oppfatningen av hva det ville si å være norsk, med sin avvikende religion, språk, kultur og levesett i tillegg til eventuelle fysiske særtrekk» (Aas og Vestgården: Skammens historie, 2014)

17 Tre viktige vitskapar i bygginga av det norske: Historie - innvandringsteorien (Keyser) - edda og ættesogene var norske (Munch) Eit land må eige fortida si! Folkeminnegransking innsamlingsarbeid (med påpynting) De lærte oss nye ting om norsk tenkesett, norsk egenart, norsk dagligliv i nutid og fortid. Eventyrene er (...) det mest tvers igjennom norske vi eier og har. (Sig. Hoel) Språkforskinga «..en Nations fornemste Kjendemærke» (Aasen 1836)

18 «Det kan ikke være tvil om at historiske verk har vært en hovedingrediens i norsk identitetsbygging gjennom hele og 1900-tallet, og at «fortellingen om Norge» har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av nordmenns følelse av norskhet i de to hundre år som er gått siden 1814.» (Hans Fredrik Dahl: «Eventyret om Norge», Prosa 1/2014)

19 Eventyret om Noreg (etter H. F. Dahl): - Nasjonen Noreg er evig og uforanderleg (men gjennomgår ei ubønhøyrleg utvikling) - Noreg er ein nasjon som andre, men heilt spesiell, annleis enn andre nasjonar - «Det kollektive, overveiende anonyme folk, «nordmennene» gjennom alle tider, er de som utgjør «nasjonen» som på èn gang agerende subjekt i suvereniteten og identifiserende objekt i fortellingen». Folket si historie meir enn kongar og stormenn. - I sum: ei stor forteljing om motsetnader (landsdelar, klasser, epokar) som går opp i ei høgare eining: «Noreg»

20 Det norske i fotografi (og i målarkunst) Fotografen Knud Knudsen frå Odda ( ) sette standard for norske landskapsfotografi

21 Hardanger, 1870

22 Hardanger, 1875

23 Geiranger 1880

24 Nærøydalen ca 1890

25 I løpet av 1800-talet endra synet på norsk natur seg frå villmark og kaos til nasjonalt symbol. 1820: «Jeg haver under denne Reise seet lidet af Naturskiønhed Landskabet er raadt og udyrket», biskop Pavels 1848: «Brudefærden i Hardanger»

26

27 1860: Vinje i Ferdaminni om Malene i Folldalen «Hu, her er fælt stygt og audt her.» livsopphald estetisk objekt (oppleving) nytte nyte

28 Eilert Sundt ( ) rokka ved mytane gjennom sine avhandlingar: Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge (1850), Sædeligheds-Tilstanden i Norge (1857), Om Ædrueligheds-Tilstanden i Norge (1859), Om Renligheds-stellet i Norge (1869).

29 Oppsummering av 1800-talet i bokverket Norge i det nittende Aarhundret (red J.E.Sars og M. Moe): a. Det finst ein norsk, nasjonal karakter skapt av landet sine «naturlige, historiske og sociale Forhold» b. «Det er, som bekjendt, en gammel og ofte gjentagen Beskyldning mod Nordmændene, at de i en særlig fremtredende Grad skulde være tillbøyelige til at nære for høje meninger om sig selv og sin Nationalitet»

30 Oppsummerande 1870: Det typisk norske er knytt til: a. naturen (nyte i staden for nytte) b. eventyr og segner c. den gamle soga d. bonden (ei fri stilling gjennom historia) e. ei rekke symbol: flagget, grunnlova, songar

31 1990-åra: Gro Harlem Brundtland: «Det er typisk norsk å være god» (nyttårstale 1992) OL 1994: Ein presentasjon av «det urnorske, i hvertfall fra forrige århundret» (NRK-kommentator) Kritikk: Anders Johansen Den store misforståelsen (1995) «Det er trær ikke mennesker som har røtter»

32 Samtidstekstar: - Norge Rundt - Der ingen skulle tru at nokon kunne bu - Hurtigruten minutt for minutt - Kva bilde gjev desse programma av «det norske»?

33 2000-talet: Nye blikk på det norske. Villmark (2003), Fritt vilt ( ), Trolljegeren (2010) leikar med nasjonale symbol og stereotypiar Skylappjenta (2009) Rødhette + norske symbol Lillyhammer I-II (2011, 2013) førestillingane om det norske står i kø, og er skildra med mild humor.

34 Globalisering og fleirkulturelt samfunn ulike reaksjonar: (etter Per Th. Andersen: Hvor burde jeg da være? (2013) 1. Litterær kanon 2. Sjå «det norske» på nytt: Kva er kjenneteikna på «det norske» i dag? Korleis bygge eit kulturelt fellesskap på 2000-talet? «Den nye innvandringen har stilt nasjonalstaten overfor et nasjonsbyggingsprosjekt av en annen orden. Nye etniske og nasjonale grupper skal innlemmes i den store fortellingen om nasjonen Norge, og bli en del av det kollektive minnet» (Grete Brochmann, Norsk innvandringshistorie, 2003)

35 3. Øyvind Rimbereid: Solaris korrigert (2004) SOMTIIMS aig find og seer an min screen, ser an regio Norwg-West, picts takat fra ovfen, seer all ljus om natt, spots eftr spots so tait og komplex, fra Krisand til Bergn. SPOTS af ljus i ein sigd, som om all saman hengr. EIN sigd klar til ou skera gennom all materie og all human life.

36 Mytene Nasjonal identitet er ikke bare verdier. Det er også myter, fortellinger fra vår historie vi bruker for å forstå og definere oss selv ( ) Jeg vil nevne fire hendelser fra norsk historie, som jeg har plukket ut fordi de har én ting til felles. - I omtrent år 1000 seilte Leiv Eiriksson mot vest, og oppdaget Amerika. - I 1809 sier Ibsen at Terje Vigen rodde til Danmark for å skaffe mat til sin familie. - Under andre verdenskrig seilte Shetlandsgjengen mellom Norge og Skottland, og fraktet soldater, våpen, og flyktninger, med store tap. - I sommer satte en gjeng tilfeldige campingturister ut i Tyrifjorden med alt de hadde av båter for å redde ungdommene som svømte vekk fra Utøya, og reddet et stort antall menneskeliv. (Bjørn Stærk, Aftenposten )

37 Michael Booth: Der er et lykkeligt land (2013): «Nordmændene besluttede sig for, at de hverken brød sig om eller havde brug for den moderne verden, de foretrak deres bunader, deres folkedans og deres tørrede fisk, og de trak sig tilbage i de sikre rammer definered af deres landbrugsfortid, hvor de levede i pagt med naturen og havet. Og så kom olien, der til en vis grad har ændret det hele, men som først og fremmest har gjort det muligt for nordmændene at bevare deres traditionelle geografiske spredning af befolkningen, deres isolationisme og protektionistiske handelspolitik»

38 FØRESTILLINGANE OM DET NORSKE - forbausande (?) stabile gjennom 200 år Tre faser: 1800-talet: 1900-talet: bygge det norske, kulturell motsetnad til Danmark vedlikehald og utvikling av førestillingane 1905, , 1972, 1994 vinteridrettar og friluftsliv (jfr. Schøning), Amundsen, Nansen, ein landleg nasjon (intro nyttårstale) etc 2000-talet: utfordringar mot dei tradisjonelle førestillingane (jfr. Dahl: utviske motsetnader, annleislandet, evig uforanderleg vanskeleg å halde fast på desse synspunkta i dag)

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken Lene Samuelsen Masteroppgave i nordisk litteratur NOR-3910 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk

Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk Verden i dag blir stadig mer globalisert og mennesker fra alle verdenskanter har noe med hverandre å gjøre i forskjellig grad. Blir det da dermed

Detaljer

Hvordan ble Norge og nordmennene oppfattet av seg selv og av andre under eneveldet 1660-1814?

Hvordan ble Norge og nordmennene oppfattet av seg selv og av andre under eneveldet 1660-1814? Hvordan ble Norge og nordmennene oppfattet av seg selv og av andre under eneveldet 1660-1814? Foredrag, Kulturelle processer i Det Danske Rige i det lange 18. århundrede (1660-1814). Hillerød, 25. april

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen Kven er ikke kven Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse En historisk analyse av FORORD Da vi startet med prosjektet var vi begge helt ukjente med hvordan man forsker. Forske, sa du? Kan vi som «bare»

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 27.02.15 Litteraturhistorie (_sjanger, _sakprosa) Vanligvis

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji Svein Lund Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring Davvi Girji Davvi Girji 2003 1. utgåve, 1. opplag Utgitt med støtte frå Lærebokutvalet for høgare utdanning.

Detaljer

Norsk identitet og Europa

Norsk identitet og Europa Rapport # 2 Norsk identitet og Europa Thomas Hylland Eriksen Iver B. Neumann Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Thomas Hylland Eriksen og Iver B. Neumann Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund Noen barn er brune om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006 Maria Brandt Skoglund Masteroppgave i Allmenn litteraturvitenskap Institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn Om kvinnekamp og

Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn Om kvinnekamp og Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn Om kvinnekamp og stemmerett TORA AASLAND Linjene i overskriften er hentet fra nasjonalsangen. Den ble skrevet lenge før det var en selvfølge at kvinner

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre.

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre. Kort om paperet: Teksten er et førsteutkast. Det innebærer at ikke all den drøftingen vi mener bør med, er kommet med i denne teksten. Noen av funnene bør også presiseres, utdypes og nyanseres noe mer.

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

RETTE ORD TIL RETT TID

RETTE ORD TIL RETT TID RETTE ORD TIL RETT TID En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs taler etter terrortragedien i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Eline Stien Veileder Elise Seip Tønnessen Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Grøndahl og Dreyers Forlag AS

Grøndahl og Dreyers Forlag AS Grøndahl og Dreyers Forlag AS Alle henvendelser om rettigheter stiles til: Grøndahl og Dreyers Forlag AS Akersgt. 41, Postboks 465 Sentrum, N-0105 Oslo Grafisk formgivning for serien Norske essayister:

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer