FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN"

Transkript

1 FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige prosessene i Gjøviks historie før sammenslutningen i 1961 og fremover til i dag. Allerede i 2011 ble tema en fremtidig kommunestruktur diskutert mellom Gjøvik kommune, Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune i et felles formannskapsmøte på Raufoss Eget oppsummeringsreferat foreligger. Det pågår nå parallelle prosesser i regjeringen, KS, Tenketank Oppland, ekspertutvalget kommuneproposisjonen ift. kommunereformen. Tenketanken i Oppland har hatt 5 møter så langt hvor man har diskutert mange forhold omkring kriterier for en robust kommune. Bl.a. er KMD blitt bedt om å tydeliggjøre hva de mener med en større desentralisering og viljen til dette. Tenktanken (TT) har berammet en oppstartkonferansen med ordfører, varaordfører eller opposisjonsleder, rådmann og kommunalsjef som inviterte. Nytt møte er berammet til Ekspertutvalgets rapporter: dagens oppgaver , nye oppgaver KS har bedt om at hensikt og mål må klargjøres og fremstå tydeligere ift. nye oppgaver til kommunene, økonomiske incitamenter etz.. I Regionrådsmøte på Dokka var kommunereformen hovedtema hvor følgende spørsmål var satt på agendaen: - hvordan skal vi forholde oss til en ny kommunereform? Dette ble diskutert i gruppearbeid med følgende spørsmål: tjenester/oppgaver vs. struktur, størrelse vs. strategiske vurderinger, tjenesteproduksjon vs. størrelse, lokaldemokratiets påvirkning Ordfører Iddberg avsluttet med en introduksjon av dagens tema og foredragsholdere Side 1 av 12

2 HVORFOR KOMMUNEREFORM - PROSESS OG BELØNNING/RIS - Statssekretær Jardar Jensen Statssekretær Jenssen startet med å anmode at kommunene satte seg ned og startet en objektiv diskusjon omkring fremtidens utfordringer og muligheter. Han presiserte at reformen ikke er en strukturreform, men en innholdsreform og demokratireform. Stortinget har i første omgang bedt om at kommunene setter seg sammen og tar en diskusjon omkring utfordringen. Dagens grenser er gamle - mye har imidlertid endret seg Videre kom Statssekretæren inn på flere forhold som bakgrunn for den igangsatte prosessen: Uhensiktsmessige grenser Kapasitet og kompetanse vs. oppgaver/tjenester Lokaldemokratiet under press - med interkommunalt samarbeid Sterk statlig detaljstyring. Utvikling av hvilke oppgaver kommunene har ansvar for. Er kommunene i stand til å løse disse i framtiden? Har vi størrelse og kompetanse til å påta oss nye oppgaver fra stat eller fylkeskommune? Mål for kommunereformen er bedre tjenester, dynamisk samfunnsutvikling en bærekraft/økonomi og et styrket godt lokaldemokrati. Erfaringer fra tidligere sammenslåinger har gitt: Økt handlingsrom, Bedre tjenester Større fagmiljøer Mer ressurser til tjenester Desentralisert tjenestetilbud Likebehandling/rettssikkerhet Lettere å unngå inhabilitet Snudd negativ befolkningsutvikling Stortinget har vært tydelige på at samtlige kommuner har et utredningsansvar i forkant av denne kommunereformen og at det vil bli stilt til rådighet ressurser og verktøy til å bistå i prosessen: Regionale prosesser ut Veileder om utredning og prosess. Denne er ikke ferdig, men kommer. Standardiserte fakta oppsett Finnes på nettsiden til KMD Det er viktig at innbyggerne skal høres og det er i ferd med å bli utarbeidet et forslag til spørreundersøkelse i forhold til sammenslåing i de enkelte kommuner. Dette som erstatning for eller supplement til folkeavstemninger. Side 2 av 12

3 Statssekretæren hadde ingen konkrete økonomiske virkemidler å komme med, men det arbeides med modeller for dette hvor forhold som nevnt nedenfor vil bli lagt til grunn for mulige økonomiske insentiver: Engangskostnad: mill.kr. Reformstøtte: 5-30 mill.kr. Inndelingstilskuddet i reformperioden Gjennomgang av inntektssystemet Øvrige tiltak som vurderes er: Lånegodkjenning Avvikle samkommunen Utrede pålagt interkommunalt samarbeid Redusere statlig detaljstyring Demokratitiltak Framdrift i arbeidet med nye oppgaver for større kommuner: Forslag til Stortinget våren 2015 Statlig styring vil være tema Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur På spørsmål om det vil tvinges igjennom sammenslåinger ble det presisert at reformen er en demokratisk reform, men unntak fra frivillighetsprinsippet kan være aktuelt der enkeltkommuner må ikke kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Regionalt nivå - fylke/fylkeskommune: behov for folkevalgt styring på regionalt nivå er et grunnleggende prinsipp i arbeidet med endringer i kommunestrukturen. Om flere større byer gå inn på Oslo-modellen skal utredes. HVORFOR GÅ I FORHANDLINGER MED STOREBROR? - Erlend Larsen, ordfører Stokke kommune Erlend Larsen tok oss igjennom de prosesser Stokke kommune har vært igjennom så langt. Han ga et godt og interessant bilde av alle de forhold som kommer opp til debatt i en slik prosess. Det er helt vesentlig at utgangspunkt og motivasjon må være at innbyggerne får bedre tjenester i større kommuner. Erfaringen tilsier også at når man bestemmer seg bør prosessen skje ganske så fort. (ordf. Radøy) Side 3 av 12

4 Bakgrunnen for sammenslåingen knyttes til samordningsreformen. Med invitasjon fra Sandefjord om deltakelse i bruk av midler/tilbud. Hvorfor skulle Stokke kommune starte prosesser med diskusjoner med nabokommunene om sammenslåing? Stokke kommune er i dag for liten til å håndtere en fremtidig utvikling og samtidig ivareta alle lovpålagte krav. : Kommuneøkonomien er for svak og det økende spriket mellom inntekter og utgifter må lukkes. Det er økte krav til spisskompetanse på flere områder som kommunen ikke dekker. En sammenslåing med en eller flere av nabokommunene vil garantert styrke området gjennom: Samhandlingsreformen gir klare føringer for kommunestrukturreformen Stordriftsfordeler Forandre for andre Ordfører Larsen var skeptisk til folkeavstemning, da erfaringene fra folkeavstemninger viser at kun noen få som deltar vil kunne bestemme over det store flertall i kommunene og dessuten vil det kunne skape opprivende/splittende stemning bant innbyggerne. Så langt i prosessen er det avklart at Stokke kommune ikke skal inn i Sandefjord kommune, men bygge en helt ny kommune med noen av de andre omkringliggende kommunene. Stokke kommune har satt opp en skjematisk tidsplan - mot sammenslåing Samleside på stokke.kommune.no. UTFORDRINGER MED SAMMENSLÅINGER - GENERELT OG GJØVIKREGIONEN - Bjarne Jensen, professor HiH Professor Bjarne Jensen starte med å vise til at Ekspertutvalgets anbefaling på en ideell storkommune så langt innebærer at gjennomsnittskommunens areal øker fra 750 km2 til 3000 km2. Dette er dobbelt så store som de nest største i Europa, Sverige med 1500m2. Vi må ikke glemme at det er kommunene som har bygd Norge! En viktig spørsmål er: Hvem er det som har etterspurt kommunereformen?...nho, direktoratene...? Viktig å huske på i prosessen at Stortingets vedtak baserer seg på frivillighet. Det er også viktig å huske at 80 kommuner har endret sine grenser vesentlig siden 1968, så det er ikke slik at naturlige sammenslåinger ikke finner sted. Det har vært en del tvangssammenslutninger hvor motstanden i disse prosessene senere har utløst Stortingets frivillighetsprinsipp. Side 4 av 12

5 Jensen var tydelig på og advarte mot å droppe folkeavstemninger! Fredag 29. august 2014 Jensen var ikke overbevist om at kommunesammenslåinger ga mer robuste kommuner og mente at dette var en floskel... Dagens interkommunalt samarbeidsordninger hvor kommunestyret overfører oppgaver til et felles organ eller til en annen kommune fungerer bra. Det er 850 interkommunale samarbeid i Norge i dag og det anslås at det i tillegg er ca. 425 avtalebaserte samarbeid. Videre viste han til at det er de store kommunene som har flest interkommunale samarbeidstiltak. Jensen mente at dette samarbeidet er svært viktig og bidrar til effektivitet utvikling av tjenester - og er hovedårsak til at det «ikke» er økonomiske gevinster av kommunesammenslutninger. Det er heller ikke dokumentert at rekruttering inn til kompetansestillinger vil bli bedre i større kommuner: Ingen systematisk forskjell ut fra kommunestørrelse Konkurransen om arbeidskraften i regionen er mest avgjørende hvorvidt stillinger blir bekledt Statistikken viser at det er største mangel på kompetanse (ingeniør, sykepleier, barnehagepedagoger) i de sentrale kommunene. Et annet faktum er at innbyggernes tilfredshet med de viktigste kommunale tjenester er størst i de mindre kommunene. ref. barnehage, SFO, grunnskole, barnevern og sykehjem. Dette er særlig markant når det gjelder omsorgstjenester/sykehjem. Negativt er bibliotektjenester, kollektivtransport og brannvesen. VABO-utvalget(ekspertutvalget) er alene om å hevde at størrelse ikke betyr noe for innbyggernes tilfredshet med tjenestene. I en stor kommune synker politikernes innflytelse vs. Administrasjonen. KS sier: Besparelser, ut over administrasjon, betinger sentralisering av tjenestene. Dokumenterte undersøkelser viser at innbyggernes deltakelse og medvirkning er bedre og større i de små kommunene. Dagens system er basert på at kommunenes inntektssystem løfter inntektsnivået for kommuner med lave inntektsnivåer for kommuner med lave skatteinntekter og høyt utgiftsnivå. Innbyggertallet bestemmer tilskuddet - fordelt på aldersgrupper. I følge Jensen er det en myte at veksten i kommunale årsverk er så stor. Den har vært stabil etter Jensen avsluttet med å stille spørsmålet: Hva er en god kommune? SPØRSMÅLSRUNDE TIL INNLEDERNE - SVAR Side 5 av 12

6 Jardar Jensen: Generalistkommuneprinsippet står fast. Frivillighet - ja, i utgangspunktet. Kan få et større handlingsrom ved å samle kompetanse på noen steder. Reformen gjennomføres ikke på å spare penger. Hvis det blir igjen penger skal disse brukes til tjenester eller heve kvaliteten på tjenester. Stortinget har pålagt alle kommunene å gjøre utredning. (Regjeringen foreslo frivillighet.) Jobber med fylkesmannens innsigelser: Mulighetene skal begrenses framover. (Antallet har imidlertid økt mest i fylkestinget.) Erlend Larsen: IKS kjører prisstigninger som erfaringsmessig ikke følger kommunene sin. De større kommunene har større lønnsvekst enn de små. Innsparing på politikere bør tas ut i større frikjøp av politikere. På toppen av byråkratibarometeret 2012 lå det ingen byer. Nabokommunene må inviteres til samarbeid. Samarbeid bør foregå i alle kommunene. Bjarne Jensen: Oppgaveporteføljen til kommunen: er blitt redusert historisk sett. Den offentlige VANO-rapporten er "slumsete". Det blir flere i administrasjonen i en stor kommune. Store enheter blir mer byråkratiske. Henger ikke sammen (mål for reformen): større likhet og større selvstyre... Er ikke invitert til å lage utredninger av fylkesmannen - men samtaler. FYLKESMANNEN Eli Blakstad, prosessveileder hos fylkesmannen. Alle kommuner skal i høst sette opp sin egen plan for arbeidet. GRUPPEARBEID - PROBLEMSTILLINGER 1. Hvordan bør prosessen med diskusjon av kommunereformen starte i egne kommunestyrer. 2. Hva bør gjøres av drøftinger/avklaringer/utredninger før jul 2014? - i egen kommune og i sammen med andre. 3. Hvordan og når bør innbyggerne involveres? Side 6 av 12

7 FRAMLEGG AV GRUPPEARBEID Gruppene presenterte følgende svar på gruppeoppgavene. Generelt var det mye likt fra samtlige 7 grupper. Gruppe 7. Svein Rønningsveen Oppgave 2 Greit å starte diskusjonene med utgangspunkt departementets veiledning. Drøftingene i kommunestyrene må startes opp så raskt som mulig. Viktig å involvere innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Kommunestyret må legge premissene for prosessen. Viktig at informasjon om prosessen spres ved bruk av møter og foldere. Må tørre å utfordre de politiske partier for å få vurdert fordeler og ulemper. Oppgave 3 Tidlig ta drøftinger i kommunestyrene og få med næringsliv og frivillige organisasjoner. Ta utgangspunkt i det som allerede er gjort av arbeid, drøft med andre og regionsamarbeidet. Gruppe 6. Jan Petter Olsen Oppgave 2 Involvere formannskap, gruppeledere og kommunestyre så fort som mulig. Involvering av befolkningen. Hvordan samordne med den regionale prosessen. Rådmennene får i oppdrag å lage tidslinje for prosessen. Oppgave 3 Engasjere innbyggerne: lage felles infogrunnlag m/dept.faktagrunnlag. Gi mulighet til innbyggerne å sende tilbakemeldinger: Hva er jeg opptatt av og synes er viktig. Gruppe 5. Torvild Sveen Oppgave 2 Først steg er orienteringssak i formannskapet for så å fremme sak i kommunestyrene Kommunestyrene må avklare forhold som beskrevet i oppgave 2. Sette opp tidsplaner i kommunene - med ulike scenarier for hva en ønskes gjort. Alle kommunene bør være med å lage felles informasjonsplan. Få lagt på bordet et regnestykke om hva som ligger der av effekter av strukturendringer. Se på signalene i kommende kommune proposisjon. Få alle scenarier på bordet med å slå sammen med alt fra 1 kommune til 4 kommuner. Kommunestyrene skal fatte vedtakene om utredningen Oppgave 3 Lage en felles avis og felles informasjonsmateriell. Gjøre alle utredninger kjent for innbyggerne. Det hele bør avsluttes med folkeavstemning eller 2019 Side 7 av 12

8 Gruppe 4. Hans Seierstad Oppgave 2 Gjøvik: God info til innbyggerne hva er bra for befolkningen i forhold til egen kommune styrker og svakheter. Lage frister for undersøkelsene. Samordner tidsplaner der en ser at det er naturlig å gå sammen videre. SL: Dette går unødvendig fort, orientering 15 sep, det er viktig å informere innbyggerne. NL: Orienteringssak i kommunestyret, kan komme bestilling om videre utredning, opptatt av hva folket måtte om dette. VT: Formannskapet setter opp en overordna tidsplan. Alle partiene blir involvert i dette. Politisk verksted gjennom Formannskapet. Klare bestillinger må forankres i kommunestyrene Østre Toten: Formannskapet gir et oppdrag til rådmannen der vi bruker de fakta som sier noe om hvordan velferdstjenester blir gitt i egen kommune og hvordan brukerundersøkelser underbygger det. Videre må vi kartlegge samfunnsutviklingen og hva de ulike målebarometrene sier om ståa her. Oppgave 3 Det er en utfordring å informere innbyggerne. Felles informasjonsplan Lage skoleopplegg og involvere disse. Folkeavstemning hva ligger som forutsetning for at den skal være bindene?" Bruk i valgprogrammet. Og bruk av sosiale media. Hvem skal styre inf og fakta og hvor blir politikken. Det ligger mye følelser i en slik mulig forandring som må håndteres på en god måte Informasjon blir viktig. Arbeidet må fundamenteres i faktabasert informasjon - med politisk del for å få i gang en diskusjon rundt hva som er viktig for meg Gruppe 3. Leif Waarum Bli enige om en felles overordnet tidsplan. Den enkelte kommune må lage seg en tidslinje for det som må skje før jul. Svært viktig at arbeidet med denne prosessen må bli forankret gjennom lik prosess i alle kommunene. Invitere til engasjement og involvering av innbyggerne. Hva finnes av mulige forbedringspotensialer. Side 8 av 12

9 Viktig med god informasjon til alle. Sørge for god forankring hos innbyggerne ved bl.a. å involvere ungdommen i de videregående skolene, frivillige organisasjoner osv.. Gruppe 2. Terje Odden Oppgave 2 Egen kommune er viktigst. Fokus på dette fram til jul Ha en egen tidsplan, slik at alle havner likt. Denne planen skal være lik for alle Sette opp noen målsettinger med skisse på prosess. Hva har vi og hva gan vi bidra med. Sette opp et regnestykke basert på faktatall. Se på fordeler og ulemper. Bruke kommunenes hjemmeside som informasjonskanal. Oppgave 3 Involvere innbyggerne i hver enkelte kommune. Involvere ungdommen på de videregående skolene, frivillige lag og foreninger. Aktivt benytte kommunens hjemmeside og andre sosiale medier i informasjonsarbeidet. Fremskaffe felles informasjonsfolder. Motivasjon og involvering av innbyggerne er viktig - lettere å involvere de som er imot- vs. de som sitter på gjerdet. Gruppe 1. Liv Solveig Alfstad Oppgave 2 Kommunestyrene må prioritere å se på hva som skal bestilles og gjøres før jul i forhold til. VABO del 1. Diskusjonene og beslutningene må ha utgangspunkt i et faktabasert beslutningsgrunnlag Dette krever grundigere utredninger. Må se på tidsbruk på urealistiske alternativer Ta utgangspunkt i konkret og tilgjengelig informasjon. Oppgave 3 Informasjon blir viktig. Følgende informasjonskanaler kan/bør benyttes: Hjemmesider Facebook Folkemøter Konferanser med interessante innledere SUPLERING: BI: Invitere oss selv ut vs. invitere til egne møter. ORDFØRERNE KONKLUDERER - VEIEN VIDERE Bjørn Iddberg: Bli enige om en overordnet grov tidsplan for samordning og formalitetsavklaringer. Side 9 av 12

10 Lage mal for folkelig og relevant informasjonsmateriell. Oppdrag til rådmennene for tidsplan og informasjon. Felles regnestyrke. Innhente relevante fakta fra departementets sider og foreliggende materiell. La kommunestyrene få med seg det som kom fram i dag. Liv Solveig Alfstad: Gjøre en felles og også gjøre egne utredninger for egne kommuner. Se på tidsplan på utredningsalternativer. Informasjonsplanen må tilpasses den enkelte kommunes prosess. Se på tidligere utredninger rundt kommunestruktur. Hans Seierstad: Ta avklaringer i egne kommunestyrer: Hva vil vi framover? Må ha litt god tid på utredningene. Må involvere hele kommunestyret på hva vi faktisk vil. Leif Waarum: Egen kommune må beslutte hva en vil og prosess. Få fram fakta. Terje Odden: Involvere kommunestyret - gjøre hjemmeleksa i egen kommune. Ha felles møtepunkter framover. Fredag 29. august 2014 Referent: Kai Henning Glæserud Vedlegg: Gruppeinndeling Gruppe 1 Side 10 av 12

11 Liv Solveig Alfstad, gruppeleder NL Even Solhaug G Jon Odden SL Arild N Ødegaard VT Jørand Ødegård G Kari Rudlang ØT Fredag 29. august 2014 Gruppe 2 Terje Odden, gruppeleder SL Diann Wallin G Lisbeth A Larsen VT Kari Røssum ØT Tove Haug NL Svein Erik Sørensen VT Gruppe 3 Leif Waarum, gruppeleder VT Marit Eid G Anne-Marte Kolbjørnshus NL Finn Øksne SL Svein Håvar Korshavn G Unn Kristin Sethne ØT Gruppe 4 Hans Seierstad, gruppeleder ØT Anne Ekern G Christin Guldahl Madsen G Rune Lynard SL Elin Synnøve Solberg VT Tore Stensrud NL Gruppe 5 Torvild Sveen, gruppeleder G Odd Løvlibråten VT Erik Bjørnsveen SL Anders Vildåsen VT Tore Andersen ØT Arnfinn Eng NL Gruppe 6 Rune Selj, gruppeleder SL Guri Bråthen ØT Hans Petter Olsen VT Anne Bjertnæs G Ola Tore Dokken NL Bjørn Iddberg G Gruppe 7 Svein Rønningsveen, gruppeleder NL Anne Lise Krokeide G Side 11 av 12

12 Per Johan Grønlie ØT Gerd M Wang SL Anne E Thoresen VT Fredag 29. august 2014 Side 12 av 12

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunereform. Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Departementsråd Eivind Dale Stortinget: - Sett i gang! Fleirtalet understreker at det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innan

Detaljer

Kommunereform. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner har ansvar for langt flere oppgaver enn mellomog søreuropeiske kommuner Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere 2 1969-2014:

Detaljer

ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT. Professor Bjarne Jensen Molde 18.

ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT. Professor Bjarne Jensen Molde 18. ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT Professor Bjarne Jensen Molde 18.03 2015 UTVIKLING NORSK KOMMUNESTRUKTUR GJENNOMSNITTLIG ANTALL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

GODE ELLER STORE KOMMUNER TO SIDER AV SAMME SAK? Professor Bjarne Jensen LYSEBU 23.01 2014

GODE ELLER STORE KOMMUNER TO SIDER AV SAMME SAK? Professor Bjarne Jensen LYSEBU 23.01 2014 GODE ELLER STORE KOMMUNER TO SIDER AV SAMME SAK? Professor Bjarne Jensen LYSEBU 23.01 2014 VIKTIGSTE VIRKNINGER: SVEKKER LOKALDEMOKRATIET FRA FOLKESTYRE TIL ELITESTYRE LEGGER BEDRE TIL RETTE FOR SENTRAL

Detaljer

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Statssekretær Per-Willy Amundsen. Bodø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Erna, Stein Ove, Karen og Even R5, 14. mai 2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Presentasjon for formannskapet Rådmann Siri Hovde. Kilde: distriktssenteret.no

KOMMUNEREFORMEN. Presentasjon for formannskapet Rådmann Siri Hovde. Kilde: distriktssenteret.no KOMMUNEREFORMEN Presentasjon for formannskapet 13.10.2014 Rådmann Siri Hovde Kilde: distriktssenteret.no «Målene for reformen er gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg Kommunereformen i Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg DEL 1 Kommunereformen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 9 FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal

Detaljer

Kommunereform, veien videre

Kommunereform, veien videre Kommunereform, veien videre Kvinesdal, 15. september 2014 Statssekretær Jardar Jensen 2 Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 19. Juni

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM Folkemøte i Lindesnes kommune 1964 Sør-Audnedal kommune Vigmostad kommune Spangereid kommune Lindesnes kommune Vi har fått et oppdrag av Stortingets flertall KS og

Detaljer

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold Kommunereform KS ståsted Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold «Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Folkemøte om kommunereformen. Lindesnes Havhotell 20. oktober

Folkemøte om kommunereformen. Lindesnes Havhotell 20. oktober Folkemøte om kommunereformen Lindesnes Havhotell 20. oktober 1964 Sør-Audnedal kommune Vigmostad kommune Spangereid kommune Lindesnes kommune Skal vi stikke hodet i sanden? Eller ha begge hendene på rattet?

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014 Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom-

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1554-0 Arkiv: 026 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 04.05.2015 Kommunereformen - Utredning Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Bystyret Møtedato

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

KOMMUNE OG REGIONREFORM- FRAMTIDIG REGIONALT NIVÅ. Bjarne Jensen Hamar 23.01 2015

KOMMUNE OG REGIONREFORM- FRAMTIDIG REGIONALT NIVÅ. Bjarne Jensen Hamar 23.01 2015 KOMMUNE OG REGIONREFORM- FRAMTIDIG REGIONALT NIVÅ Bjarne Jensen Hamar 23.01 2015 VIKTIGSTE VIRKNINGER: SVEKKER LOKALDEMOKRATIET FRA FOLKESTYRE TIL ELITESTYRE LEGGER BEDRE TIL RETTE FOR SENTRAL STYRING

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Harstad 09.02.2015 Seniorrådgiver Robert Isaksen Hvorfor kommunereform? Mer robuste kommuner Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje Sterkt lokaldemokrati og mindre statlig

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Plankonferansen 11.12.2014 Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder KOMMUNEREFORMEN Tom Egerhei ass. fylkesmann Fylkesmannen i Vest-Agder Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF,

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 12.06.2015 Saksbehandler: Snorre Glørstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Kommunereformen - status pr 01.07.2015 Vedlegg: 1

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunereform. Valdreskommunenes plan

Kommunereform. Valdreskommunenes plan Kommunereform Valdreskommunenes plan Prosjektplan Grunnlag for drøfting av kommunemodernisering mot 2020, fase 1 Oppdrag fra ORF 10.01.2014 Vedtatt i alle kommunestyrene april 2014 Vedtatt prosjektplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Oppdrag kommunereform RINDAL

Oppdrag kommunereform RINDAL Oppdrag kommunereform RINDAL 02. 02. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Kommunereformen. Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken. Fagdirektør Odd Rune Andersen

Kommunereformen. Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken. Fagdirektør Odd Rune Andersen Kommunereformen Samling for ledere Barnehage- og utdanningssektoren 2. desember 2014 Klækken Fagdirektør Odd Rune Andersen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir

Detaljer

Kommunereformen i Mosseregionen. 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune

Kommunereformen i Mosseregionen. 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune Kommunereformen i Mosseregionen 6. mars 2015, rådmann Bente Hedum, Moss kommune Vedtak i kommunene Moss: Utrede Mosseregionen Rygge: Utrede Mosseregionen Råde: Utrede 6 ulike alternativer Våler: Utrede

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR.

INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR. INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR. Det vises til kommunestyre / bystyre vedtak i Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner, datert juni 2014. (vedlagt) Arbeidsgruppen

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketanken Lillehammerregionen 11.4.2014 Fylkesmann Kristin Hille Valla «KS ute i fylkene skal, sammen med Fylkesmannen, legge til rette for lokale prosesser.» Initiativ fra fylkesmannen Ledes av KS-leder

Detaljer

Oppdrag kommunereform SURNADAL

Oppdrag kommunereform SURNADAL Oppdrag kommunereform Fylkesmannen i Møre og Romsdal SURNADAL 23.02. 2015 KOMMUNEREFORMA Oppsummert for Møre og Romsdal Stor politisk aktivitet Involvering av innbyggerne Ungdommen blir tatt med Antall

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest Kommunereform Samnanger kommune 18.06.14 Victor Ebbesvik, KS Vest Hvorfor har vi debatten om kommunereform? Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne perioden KS landstinget

Detaljer

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler Kommunereformen Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen Viktige nasjonale milepæler

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Rådmennenes rolle i prosessen Ole Sverre Lund Telemarkforsking Forsker, Telemarkforsking Rådmann, Andebu kommune (12 år)

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Presentasjon KST 1.05. Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Oppdrag kommunereform. Aure

Oppdrag kommunereform. Aure Oppdrag kommunereform Aure 27. 01. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 Selbu kommune Prosessplan for Kommunereform i Selbu kommune Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 INNHOLD Selbu kommune...1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 SELBU KOMMUNES DELTAKELSE

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Prosjektleder Torleif Gjellebæk, mobil; 48219996, epost; fmostog@fylkesmannen.no AGENDA: 1. Kort om det som skjer fra statens side 2. Viktigste kjennetegn

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Martin Hill Oppegaard 12. Mars 2015 2 Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/8469-22 Dato: 29.04.15 STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET:

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer