FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN"

Transkript

1 FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige prosessene i Gjøviks historie før sammenslutningen i 1961 og fremover til i dag. Allerede i 2011 ble tema en fremtidig kommunestruktur diskutert mellom Gjøvik kommune, Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune i et felles formannskapsmøte på Raufoss Eget oppsummeringsreferat foreligger. Det pågår nå parallelle prosesser i regjeringen, KS, Tenketank Oppland, ekspertutvalget kommuneproposisjonen ift. kommunereformen. Tenketanken i Oppland har hatt 5 møter så langt hvor man har diskutert mange forhold omkring kriterier for en robust kommune. Bl.a. er KMD blitt bedt om å tydeliggjøre hva de mener med en større desentralisering og viljen til dette. Tenktanken (TT) har berammet en oppstartkonferansen med ordfører, varaordfører eller opposisjonsleder, rådmann og kommunalsjef som inviterte. Nytt møte er berammet til Ekspertutvalgets rapporter: dagens oppgaver , nye oppgaver KS har bedt om at hensikt og mål må klargjøres og fremstå tydeligere ift. nye oppgaver til kommunene, økonomiske incitamenter etz.. I Regionrådsmøte på Dokka var kommunereformen hovedtema hvor følgende spørsmål var satt på agendaen: - hvordan skal vi forholde oss til en ny kommunereform? Dette ble diskutert i gruppearbeid med følgende spørsmål: tjenester/oppgaver vs. struktur, størrelse vs. strategiske vurderinger, tjenesteproduksjon vs. størrelse, lokaldemokratiets påvirkning Ordfører Iddberg avsluttet med en introduksjon av dagens tema og foredragsholdere Side 1 av 12

2 HVORFOR KOMMUNEREFORM - PROSESS OG BELØNNING/RIS - Statssekretær Jardar Jensen Statssekretær Jenssen startet med å anmode at kommunene satte seg ned og startet en objektiv diskusjon omkring fremtidens utfordringer og muligheter. Han presiserte at reformen ikke er en strukturreform, men en innholdsreform og demokratireform. Stortinget har i første omgang bedt om at kommunene setter seg sammen og tar en diskusjon omkring utfordringen. Dagens grenser er gamle - mye har imidlertid endret seg Videre kom Statssekretæren inn på flere forhold som bakgrunn for den igangsatte prosessen: Uhensiktsmessige grenser Kapasitet og kompetanse vs. oppgaver/tjenester Lokaldemokratiet under press - med interkommunalt samarbeid Sterk statlig detaljstyring. Utvikling av hvilke oppgaver kommunene har ansvar for. Er kommunene i stand til å løse disse i framtiden? Har vi størrelse og kompetanse til å påta oss nye oppgaver fra stat eller fylkeskommune? Mål for kommunereformen er bedre tjenester, dynamisk samfunnsutvikling en bærekraft/økonomi og et styrket godt lokaldemokrati. Erfaringer fra tidligere sammenslåinger har gitt: Økt handlingsrom, Bedre tjenester Større fagmiljøer Mer ressurser til tjenester Desentralisert tjenestetilbud Likebehandling/rettssikkerhet Lettere å unngå inhabilitet Snudd negativ befolkningsutvikling Stortinget har vært tydelige på at samtlige kommuner har et utredningsansvar i forkant av denne kommunereformen og at det vil bli stilt til rådighet ressurser og verktøy til å bistå i prosessen: Regionale prosesser ut Veileder om utredning og prosess. Denne er ikke ferdig, men kommer. Standardiserte fakta oppsett Finnes på nettsiden til KMD Det er viktig at innbyggerne skal høres og det er i ferd med å bli utarbeidet et forslag til spørreundersøkelse i forhold til sammenslåing i de enkelte kommuner. Dette som erstatning for eller supplement til folkeavstemninger. Side 2 av 12

3 Statssekretæren hadde ingen konkrete økonomiske virkemidler å komme med, men det arbeides med modeller for dette hvor forhold som nevnt nedenfor vil bli lagt til grunn for mulige økonomiske insentiver: Engangskostnad: mill.kr. Reformstøtte: 5-30 mill.kr. Inndelingstilskuddet i reformperioden Gjennomgang av inntektssystemet Øvrige tiltak som vurderes er: Lånegodkjenning Avvikle samkommunen Utrede pålagt interkommunalt samarbeid Redusere statlig detaljstyring Demokratitiltak Framdrift i arbeidet med nye oppgaver for større kommuner: Forslag til Stortinget våren 2015 Statlig styring vil være tema Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur På spørsmål om det vil tvinges igjennom sammenslåinger ble det presisert at reformen er en demokratisk reform, men unntak fra frivillighetsprinsippet kan være aktuelt der enkeltkommuner må ikke kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Regionalt nivå - fylke/fylkeskommune: behov for folkevalgt styring på regionalt nivå er et grunnleggende prinsipp i arbeidet med endringer i kommunestrukturen. Om flere større byer gå inn på Oslo-modellen skal utredes. HVORFOR GÅ I FORHANDLINGER MED STOREBROR? - Erlend Larsen, ordfører Stokke kommune Erlend Larsen tok oss igjennom de prosesser Stokke kommune har vært igjennom så langt. Han ga et godt og interessant bilde av alle de forhold som kommer opp til debatt i en slik prosess. Det er helt vesentlig at utgangspunkt og motivasjon må være at innbyggerne får bedre tjenester i større kommuner. Erfaringen tilsier også at når man bestemmer seg bør prosessen skje ganske så fort. (ordf. Radøy) Side 3 av 12

4 Bakgrunnen for sammenslåingen knyttes til samordningsreformen. Med invitasjon fra Sandefjord om deltakelse i bruk av midler/tilbud. Hvorfor skulle Stokke kommune starte prosesser med diskusjoner med nabokommunene om sammenslåing? Stokke kommune er i dag for liten til å håndtere en fremtidig utvikling og samtidig ivareta alle lovpålagte krav. : Kommuneøkonomien er for svak og det økende spriket mellom inntekter og utgifter må lukkes. Det er økte krav til spisskompetanse på flere områder som kommunen ikke dekker. En sammenslåing med en eller flere av nabokommunene vil garantert styrke området gjennom: Samhandlingsreformen gir klare føringer for kommunestrukturreformen Stordriftsfordeler Forandre for andre Ordfører Larsen var skeptisk til folkeavstemning, da erfaringene fra folkeavstemninger viser at kun noen få som deltar vil kunne bestemme over det store flertall i kommunene og dessuten vil det kunne skape opprivende/splittende stemning bant innbyggerne. Så langt i prosessen er det avklart at Stokke kommune ikke skal inn i Sandefjord kommune, men bygge en helt ny kommune med noen av de andre omkringliggende kommunene. Stokke kommune har satt opp en skjematisk tidsplan - mot sammenslåing Samleside på stokke.kommune.no. UTFORDRINGER MED SAMMENSLÅINGER - GENERELT OG GJØVIKREGIONEN - Bjarne Jensen, professor HiH Professor Bjarne Jensen starte med å vise til at Ekspertutvalgets anbefaling på en ideell storkommune så langt innebærer at gjennomsnittskommunens areal øker fra 750 km2 til 3000 km2. Dette er dobbelt så store som de nest største i Europa, Sverige med 1500m2. Vi må ikke glemme at det er kommunene som har bygd Norge! En viktig spørsmål er: Hvem er det som har etterspurt kommunereformen?...nho, direktoratene...? Viktig å huske på i prosessen at Stortingets vedtak baserer seg på frivillighet. Det er også viktig å huske at 80 kommuner har endret sine grenser vesentlig siden 1968, så det er ikke slik at naturlige sammenslåinger ikke finner sted. Det har vært en del tvangssammenslutninger hvor motstanden i disse prosessene senere har utløst Stortingets frivillighetsprinsipp. Side 4 av 12

5 Jensen var tydelig på og advarte mot å droppe folkeavstemninger! Fredag 29. august 2014 Jensen var ikke overbevist om at kommunesammenslåinger ga mer robuste kommuner og mente at dette var en floskel... Dagens interkommunalt samarbeidsordninger hvor kommunestyret overfører oppgaver til et felles organ eller til en annen kommune fungerer bra. Det er 850 interkommunale samarbeid i Norge i dag og det anslås at det i tillegg er ca. 425 avtalebaserte samarbeid. Videre viste han til at det er de store kommunene som har flest interkommunale samarbeidstiltak. Jensen mente at dette samarbeidet er svært viktig og bidrar til effektivitet utvikling av tjenester - og er hovedårsak til at det «ikke» er økonomiske gevinster av kommunesammenslutninger. Det er heller ikke dokumentert at rekruttering inn til kompetansestillinger vil bli bedre i større kommuner: Ingen systematisk forskjell ut fra kommunestørrelse Konkurransen om arbeidskraften i regionen er mest avgjørende hvorvidt stillinger blir bekledt Statistikken viser at det er største mangel på kompetanse (ingeniør, sykepleier, barnehagepedagoger) i de sentrale kommunene. Et annet faktum er at innbyggernes tilfredshet med de viktigste kommunale tjenester er størst i de mindre kommunene. ref. barnehage, SFO, grunnskole, barnevern og sykehjem. Dette er særlig markant når det gjelder omsorgstjenester/sykehjem. Negativt er bibliotektjenester, kollektivtransport og brannvesen. VABO-utvalget(ekspertutvalget) er alene om å hevde at størrelse ikke betyr noe for innbyggernes tilfredshet med tjenestene. I en stor kommune synker politikernes innflytelse vs. Administrasjonen. KS sier: Besparelser, ut over administrasjon, betinger sentralisering av tjenestene. Dokumenterte undersøkelser viser at innbyggernes deltakelse og medvirkning er bedre og større i de små kommunene. Dagens system er basert på at kommunenes inntektssystem løfter inntektsnivået for kommuner med lave inntektsnivåer for kommuner med lave skatteinntekter og høyt utgiftsnivå. Innbyggertallet bestemmer tilskuddet - fordelt på aldersgrupper. I følge Jensen er det en myte at veksten i kommunale årsverk er så stor. Den har vært stabil etter Jensen avsluttet med å stille spørsmålet: Hva er en god kommune? SPØRSMÅLSRUNDE TIL INNLEDERNE - SVAR Side 5 av 12

6 Jardar Jensen: Generalistkommuneprinsippet står fast. Frivillighet - ja, i utgangspunktet. Kan få et større handlingsrom ved å samle kompetanse på noen steder. Reformen gjennomføres ikke på å spare penger. Hvis det blir igjen penger skal disse brukes til tjenester eller heve kvaliteten på tjenester. Stortinget har pålagt alle kommunene å gjøre utredning. (Regjeringen foreslo frivillighet.) Jobber med fylkesmannens innsigelser: Mulighetene skal begrenses framover. (Antallet har imidlertid økt mest i fylkestinget.) Erlend Larsen: IKS kjører prisstigninger som erfaringsmessig ikke følger kommunene sin. De større kommunene har større lønnsvekst enn de små. Innsparing på politikere bør tas ut i større frikjøp av politikere. På toppen av byråkratibarometeret 2012 lå det ingen byer. Nabokommunene må inviteres til samarbeid. Samarbeid bør foregå i alle kommunene. Bjarne Jensen: Oppgaveporteføljen til kommunen: er blitt redusert historisk sett. Den offentlige VANO-rapporten er "slumsete". Det blir flere i administrasjonen i en stor kommune. Store enheter blir mer byråkratiske. Henger ikke sammen (mål for reformen): større likhet og større selvstyre... Er ikke invitert til å lage utredninger av fylkesmannen - men samtaler. FYLKESMANNEN Eli Blakstad, prosessveileder hos fylkesmannen. Alle kommuner skal i høst sette opp sin egen plan for arbeidet. GRUPPEARBEID - PROBLEMSTILLINGER 1. Hvordan bør prosessen med diskusjon av kommunereformen starte i egne kommunestyrer. 2. Hva bør gjøres av drøftinger/avklaringer/utredninger før jul 2014? - i egen kommune og i sammen med andre. 3. Hvordan og når bør innbyggerne involveres? Side 6 av 12

7 FRAMLEGG AV GRUPPEARBEID Gruppene presenterte følgende svar på gruppeoppgavene. Generelt var det mye likt fra samtlige 7 grupper. Gruppe 7. Svein Rønningsveen Oppgave 2 Greit å starte diskusjonene med utgangspunkt departementets veiledning. Drøftingene i kommunestyrene må startes opp så raskt som mulig. Viktig å involvere innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Kommunestyret må legge premissene for prosessen. Viktig at informasjon om prosessen spres ved bruk av møter og foldere. Må tørre å utfordre de politiske partier for å få vurdert fordeler og ulemper. Oppgave 3 Tidlig ta drøftinger i kommunestyrene og få med næringsliv og frivillige organisasjoner. Ta utgangspunkt i det som allerede er gjort av arbeid, drøft med andre og regionsamarbeidet. Gruppe 6. Jan Petter Olsen Oppgave 2 Involvere formannskap, gruppeledere og kommunestyre så fort som mulig. Involvering av befolkningen. Hvordan samordne med den regionale prosessen. Rådmennene får i oppdrag å lage tidslinje for prosessen. Oppgave 3 Engasjere innbyggerne: lage felles infogrunnlag m/dept.faktagrunnlag. Gi mulighet til innbyggerne å sende tilbakemeldinger: Hva er jeg opptatt av og synes er viktig. Gruppe 5. Torvild Sveen Oppgave 2 Først steg er orienteringssak i formannskapet for så å fremme sak i kommunestyrene Kommunestyrene må avklare forhold som beskrevet i oppgave 2. Sette opp tidsplaner i kommunene - med ulike scenarier for hva en ønskes gjort. Alle kommunene bør være med å lage felles informasjonsplan. Få lagt på bordet et regnestykke om hva som ligger der av effekter av strukturendringer. Se på signalene i kommende kommune proposisjon. Få alle scenarier på bordet med å slå sammen med alt fra 1 kommune til 4 kommuner. Kommunestyrene skal fatte vedtakene om utredningen Oppgave 3 Lage en felles avis og felles informasjonsmateriell. Gjøre alle utredninger kjent for innbyggerne. Det hele bør avsluttes med folkeavstemning eller 2019 Side 7 av 12

8 Gruppe 4. Hans Seierstad Oppgave 2 Gjøvik: God info til innbyggerne hva er bra for befolkningen i forhold til egen kommune styrker og svakheter. Lage frister for undersøkelsene. Samordner tidsplaner der en ser at det er naturlig å gå sammen videre. SL: Dette går unødvendig fort, orientering 15 sep, det er viktig å informere innbyggerne. NL: Orienteringssak i kommunestyret, kan komme bestilling om videre utredning, opptatt av hva folket måtte om dette. VT: Formannskapet setter opp en overordna tidsplan. Alle partiene blir involvert i dette. Politisk verksted gjennom Formannskapet. Klare bestillinger må forankres i kommunestyrene Østre Toten: Formannskapet gir et oppdrag til rådmannen der vi bruker de fakta som sier noe om hvordan velferdstjenester blir gitt i egen kommune og hvordan brukerundersøkelser underbygger det. Videre må vi kartlegge samfunnsutviklingen og hva de ulike målebarometrene sier om ståa her. Oppgave 3 Det er en utfordring å informere innbyggerne. Felles informasjonsplan Lage skoleopplegg og involvere disse. Folkeavstemning hva ligger som forutsetning for at den skal være bindene?" Bruk i valgprogrammet. Og bruk av sosiale media. Hvem skal styre inf og fakta og hvor blir politikken. Det ligger mye følelser i en slik mulig forandring som må håndteres på en god måte Informasjon blir viktig. Arbeidet må fundamenteres i faktabasert informasjon - med politisk del for å få i gang en diskusjon rundt hva som er viktig for meg Gruppe 3. Leif Waarum Bli enige om en felles overordnet tidsplan. Den enkelte kommune må lage seg en tidslinje for det som må skje før jul. Svært viktig at arbeidet med denne prosessen må bli forankret gjennom lik prosess i alle kommunene. Invitere til engasjement og involvering av innbyggerne. Hva finnes av mulige forbedringspotensialer. Side 8 av 12

9 Viktig med god informasjon til alle. Sørge for god forankring hos innbyggerne ved bl.a. å involvere ungdommen i de videregående skolene, frivillige organisasjoner osv.. Gruppe 2. Terje Odden Oppgave 2 Egen kommune er viktigst. Fokus på dette fram til jul Ha en egen tidsplan, slik at alle havner likt. Denne planen skal være lik for alle Sette opp noen målsettinger med skisse på prosess. Hva har vi og hva gan vi bidra med. Sette opp et regnestykke basert på faktatall. Se på fordeler og ulemper. Bruke kommunenes hjemmeside som informasjonskanal. Oppgave 3 Involvere innbyggerne i hver enkelte kommune. Involvere ungdommen på de videregående skolene, frivillige lag og foreninger. Aktivt benytte kommunens hjemmeside og andre sosiale medier i informasjonsarbeidet. Fremskaffe felles informasjonsfolder. Motivasjon og involvering av innbyggerne er viktig - lettere å involvere de som er imot- vs. de som sitter på gjerdet. Gruppe 1. Liv Solveig Alfstad Oppgave 2 Kommunestyrene må prioritere å se på hva som skal bestilles og gjøres før jul i forhold til. VABO del 1. Diskusjonene og beslutningene må ha utgangspunkt i et faktabasert beslutningsgrunnlag Dette krever grundigere utredninger. Må se på tidsbruk på urealistiske alternativer Ta utgangspunkt i konkret og tilgjengelig informasjon. Oppgave 3 Informasjon blir viktig. Følgende informasjonskanaler kan/bør benyttes: Hjemmesider Facebook Folkemøter Konferanser med interessante innledere SUPLERING: BI: Invitere oss selv ut vs. invitere til egne møter. ORDFØRERNE KONKLUDERER - VEIEN VIDERE Bjørn Iddberg: Bli enige om en overordnet grov tidsplan for samordning og formalitetsavklaringer. Side 9 av 12

10 Lage mal for folkelig og relevant informasjonsmateriell. Oppdrag til rådmennene for tidsplan og informasjon. Felles regnestyrke. Innhente relevante fakta fra departementets sider og foreliggende materiell. La kommunestyrene få med seg det som kom fram i dag. Liv Solveig Alfstad: Gjøre en felles og også gjøre egne utredninger for egne kommuner. Se på tidsplan på utredningsalternativer. Informasjonsplanen må tilpasses den enkelte kommunes prosess. Se på tidligere utredninger rundt kommunestruktur. Hans Seierstad: Ta avklaringer i egne kommunestyrer: Hva vil vi framover? Må ha litt god tid på utredningene. Må involvere hele kommunestyret på hva vi faktisk vil. Leif Waarum: Egen kommune må beslutte hva en vil og prosess. Få fram fakta. Terje Odden: Involvere kommunestyret - gjøre hjemmeleksa i egen kommune. Ha felles møtepunkter framover. Fredag 29. august 2014 Referent: Kai Henning Glæserud Vedlegg: Gruppeinndeling Gruppe 1 Side 10 av 12

11 Liv Solveig Alfstad, gruppeleder NL Even Solhaug G Jon Odden SL Arild N Ødegaard VT Jørand Ødegård G Kari Rudlang ØT Fredag 29. august 2014 Gruppe 2 Terje Odden, gruppeleder SL Diann Wallin G Lisbeth A Larsen VT Kari Røssum ØT Tove Haug NL Svein Erik Sørensen VT Gruppe 3 Leif Waarum, gruppeleder VT Marit Eid G Anne-Marte Kolbjørnshus NL Finn Øksne SL Svein Håvar Korshavn G Unn Kristin Sethne ØT Gruppe 4 Hans Seierstad, gruppeleder ØT Anne Ekern G Christin Guldahl Madsen G Rune Lynard SL Elin Synnøve Solberg VT Tore Stensrud NL Gruppe 5 Torvild Sveen, gruppeleder G Odd Løvlibråten VT Erik Bjørnsveen SL Anders Vildåsen VT Tore Andersen ØT Arnfinn Eng NL Gruppe 6 Rune Selj, gruppeleder SL Guri Bråthen ØT Hans Petter Olsen VT Anne Bjertnæs G Ola Tore Dokken NL Bjørn Iddberg G Gruppe 7 Svein Rønningsveen, gruppeleder NL Anne Lise Krokeide G Side 11 av 12

12 Per Johan Grønlie ØT Gerd M Wang SL Anne E Thoresen VT Fredag 29. august 2014 Side 12 av 12

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Kommunefloka skjer det noe uten tvang?

Kommunefloka skjer det noe uten tvang? Kommunefloka skjer det noe uten tvang? Når spørsmålet om kommunesammenslåing kommer til våre hjemkommuner, rives ellers gode venner mellom ideologier. Parti står mot parti og kamerat mot kamerat. Lekfolk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer