FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN"

Transkript

1 FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige prosessene i Gjøviks historie før sammenslutningen i 1961 og fremover til i dag. Allerede i 2011 ble tema en fremtidig kommunestruktur diskutert mellom Gjøvik kommune, Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune i et felles formannskapsmøte på Raufoss Eget oppsummeringsreferat foreligger. Det pågår nå parallelle prosesser i regjeringen, KS, Tenketank Oppland, ekspertutvalget kommuneproposisjonen ift. kommunereformen. Tenketanken i Oppland har hatt 5 møter så langt hvor man har diskutert mange forhold omkring kriterier for en robust kommune. Bl.a. er KMD blitt bedt om å tydeliggjøre hva de mener med en større desentralisering og viljen til dette. Tenktanken (TT) har berammet en oppstartkonferansen med ordfører, varaordfører eller opposisjonsleder, rådmann og kommunalsjef som inviterte. Nytt møte er berammet til Ekspertutvalgets rapporter: dagens oppgaver , nye oppgaver KS har bedt om at hensikt og mål må klargjøres og fremstå tydeligere ift. nye oppgaver til kommunene, økonomiske incitamenter etz.. I Regionrådsmøte på Dokka var kommunereformen hovedtema hvor følgende spørsmål var satt på agendaen: - hvordan skal vi forholde oss til en ny kommunereform? Dette ble diskutert i gruppearbeid med følgende spørsmål: tjenester/oppgaver vs. struktur, størrelse vs. strategiske vurderinger, tjenesteproduksjon vs. størrelse, lokaldemokratiets påvirkning Ordfører Iddberg avsluttet med en introduksjon av dagens tema og foredragsholdere Side 1 av 12

2 HVORFOR KOMMUNEREFORM - PROSESS OG BELØNNING/RIS - Statssekretær Jardar Jensen Statssekretær Jenssen startet med å anmode at kommunene satte seg ned og startet en objektiv diskusjon omkring fremtidens utfordringer og muligheter. Han presiserte at reformen ikke er en strukturreform, men en innholdsreform og demokratireform. Stortinget har i første omgang bedt om at kommunene setter seg sammen og tar en diskusjon omkring utfordringen. Dagens grenser er gamle - mye har imidlertid endret seg Videre kom Statssekretæren inn på flere forhold som bakgrunn for den igangsatte prosessen: Uhensiktsmessige grenser Kapasitet og kompetanse vs. oppgaver/tjenester Lokaldemokratiet under press - med interkommunalt samarbeid Sterk statlig detaljstyring. Utvikling av hvilke oppgaver kommunene har ansvar for. Er kommunene i stand til å løse disse i framtiden? Har vi størrelse og kompetanse til å påta oss nye oppgaver fra stat eller fylkeskommune? Mål for kommunereformen er bedre tjenester, dynamisk samfunnsutvikling en bærekraft/økonomi og et styrket godt lokaldemokrati. Erfaringer fra tidligere sammenslåinger har gitt: Økt handlingsrom, Bedre tjenester Større fagmiljøer Mer ressurser til tjenester Desentralisert tjenestetilbud Likebehandling/rettssikkerhet Lettere å unngå inhabilitet Snudd negativ befolkningsutvikling Stortinget har vært tydelige på at samtlige kommuner har et utredningsansvar i forkant av denne kommunereformen og at det vil bli stilt til rådighet ressurser og verktøy til å bistå i prosessen: Regionale prosesser ut Veileder om utredning og prosess. Denne er ikke ferdig, men kommer. Standardiserte fakta oppsett Finnes på nettsiden til KMD Det er viktig at innbyggerne skal høres og det er i ferd med å bli utarbeidet et forslag til spørreundersøkelse i forhold til sammenslåing i de enkelte kommuner. Dette som erstatning for eller supplement til folkeavstemninger. Side 2 av 12

3 Statssekretæren hadde ingen konkrete økonomiske virkemidler å komme med, men det arbeides med modeller for dette hvor forhold som nevnt nedenfor vil bli lagt til grunn for mulige økonomiske insentiver: Engangskostnad: mill.kr. Reformstøtte: 5-30 mill.kr. Inndelingstilskuddet i reformperioden Gjennomgang av inntektssystemet Øvrige tiltak som vurderes er: Lånegodkjenning Avvikle samkommunen Utrede pålagt interkommunalt samarbeid Redusere statlig detaljstyring Demokratitiltak Framdrift i arbeidet med nye oppgaver for større kommuner: Forslag til Stortinget våren 2015 Statlig styring vil være tema Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur På spørsmål om det vil tvinges igjennom sammenslåinger ble det presisert at reformen er en demokratisk reform, men unntak fra frivillighetsprinsippet kan være aktuelt der enkeltkommuner må ikke kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Regionalt nivå - fylke/fylkeskommune: behov for folkevalgt styring på regionalt nivå er et grunnleggende prinsipp i arbeidet med endringer i kommunestrukturen. Om flere større byer gå inn på Oslo-modellen skal utredes. HVORFOR GÅ I FORHANDLINGER MED STOREBROR? - Erlend Larsen, ordfører Stokke kommune Erlend Larsen tok oss igjennom de prosesser Stokke kommune har vært igjennom så langt. Han ga et godt og interessant bilde av alle de forhold som kommer opp til debatt i en slik prosess. Det er helt vesentlig at utgangspunkt og motivasjon må være at innbyggerne får bedre tjenester i større kommuner. Erfaringen tilsier også at når man bestemmer seg bør prosessen skje ganske så fort. (ordf. Radøy) Side 3 av 12

4 Bakgrunnen for sammenslåingen knyttes til samordningsreformen. Med invitasjon fra Sandefjord om deltakelse i bruk av midler/tilbud. Hvorfor skulle Stokke kommune starte prosesser med diskusjoner med nabokommunene om sammenslåing? Stokke kommune er i dag for liten til å håndtere en fremtidig utvikling og samtidig ivareta alle lovpålagte krav. : Kommuneøkonomien er for svak og det økende spriket mellom inntekter og utgifter må lukkes. Det er økte krav til spisskompetanse på flere områder som kommunen ikke dekker. En sammenslåing med en eller flere av nabokommunene vil garantert styrke området gjennom: Samhandlingsreformen gir klare føringer for kommunestrukturreformen Stordriftsfordeler Forandre for andre Ordfører Larsen var skeptisk til folkeavstemning, da erfaringene fra folkeavstemninger viser at kun noen få som deltar vil kunne bestemme over det store flertall i kommunene og dessuten vil det kunne skape opprivende/splittende stemning bant innbyggerne. Så langt i prosessen er det avklart at Stokke kommune ikke skal inn i Sandefjord kommune, men bygge en helt ny kommune med noen av de andre omkringliggende kommunene. Stokke kommune har satt opp en skjematisk tidsplan - mot sammenslåing Samleside på stokke.kommune.no. UTFORDRINGER MED SAMMENSLÅINGER - GENERELT OG GJØVIKREGIONEN - Bjarne Jensen, professor HiH Professor Bjarne Jensen starte med å vise til at Ekspertutvalgets anbefaling på en ideell storkommune så langt innebærer at gjennomsnittskommunens areal øker fra 750 km2 til 3000 km2. Dette er dobbelt så store som de nest største i Europa, Sverige med 1500m2. Vi må ikke glemme at det er kommunene som har bygd Norge! En viktig spørsmål er: Hvem er det som har etterspurt kommunereformen?...nho, direktoratene...? Viktig å huske på i prosessen at Stortingets vedtak baserer seg på frivillighet. Det er også viktig å huske at 80 kommuner har endret sine grenser vesentlig siden 1968, så det er ikke slik at naturlige sammenslåinger ikke finner sted. Det har vært en del tvangssammenslutninger hvor motstanden i disse prosessene senere har utløst Stortingets frivillighetsprinsipp. Side 4 av 12

5 Jensen var tydelig på og advarte mot å droppe folkeavstemninger! Fredag 29. august 2014 Jensen var ikke overbevist om at kommunesammenslåinger ga mer robuste kommuner og mente at dette var en floskel... Dagens interkommunalt samarbeidsordninger hvor kommunestyret overfører oppgaver til et felles organ eller til en annen kommune fungerer bra. Det er 850 interkommunale samarbeid i Norge i dag og det anslås at det i tillegg er ca. 425 avtalebaserte samarbeid. Videre viste han til at det er de store kommunene som har flest interkommunale samarbeidstiltak. Jensen mente at dette samarbeidet er svært viktig og bidrar til effektivitet utvikling av tjenester - og er hovedårsak til at det «ikke» er økonomiske gevinster av kommunesammenslutninger. Det er heller ikke dokumentert at rekruttering inn til kompetansestillinger vil bli bedre i større kommuner: Ingen systematisk forskjell ut fra kommunestørrelse Konkurransen om arbeidskraften i regionen er mest avgjørende hvorvidt stillinger blir bekledt Statistikken viser at det er største mangel på kompetanse (ingeniør, sykepleier, barnehagepedagoger) i de sentrale kommunene. Et annet faktum er at innbyggernes tilfredshet med de viktigste kommunale tjenester er størst i de mindre kommunene. ref. barnehage, SFO, grunnskole, barnevern og sykehjem. Dette er særlig markant når det gjelder omsorgstjenester/sykehjem. Negativt er bibliotektjenester, kollektivtransport og brannvesen. VABO-utvalget(ekspertutvalget) er alene om å hevde at størrelse ikke betyr noe for innbyggernes tilfredshet med tjenestene. I en stor kommune synker politikernes innflytelse vs. Administrasjonen. KS sier: Besparelser, ut over administrasjon, betinger sentralisering av tjenestene. Dokumenterte undersøkelser viser at innbyggernes deltakelse og medvirkning er bedre og større i de små kommunene. Dagens system er basert på at kommunenes inntektssystem løfter inntektsnivået for kommuner med lave inntektsnivåer for kommuner med lave skatteinntekter og høyt utgiftsnivå. Innbyggertallet bestemmer tilskuddet - fordelt på aldersgrupper. I følge Jensen er det en myte at veksten i kommunale årsverk er så stor. Den har vært stabil etter Jensen avsluttet med å stille spørsmålet: Hva er en god kommune? SPØRSMÅLSRUNDE TIL INNLEDERNE - SVAR Side 5 av 12

6 Jardar Jensen: Generalistkommuneprinsippet står fast. Frivillighet - ja, i utgangspunktet. Kan få et større handlingsrom ved å samle kompetanse på noen steder. Reformen gjennomføres ikke på å spare penger. Hvis det blir igjen penger skal disse brukes til tjenester eller heve kvaliteten på tjenester. Stortinget har pålagt alle kommunene å gjøre utredning. (Regjeringen foreslo frivillighet.) Jobber med fylkesmannens innsigelser: Mulighetene skal begrenses framover. (Antallet har imidlertid økt mest i fylkestinget.) Erlend Larsen: IKS kjører prisstigninger som erfaringsmessig ikke følger kommunene sin. De større kommunene har større lønnsvekst enn de små. Innsparing på politikere bør tas ut i større frikjøp av politikere. På toppen av byråkratibarometeret 2012 lå det ingen byer. Nabokommunene må inviteres til samarbeid. Samarbeid bør foregå i alle kommunene. Bjarne Jensen: Oppgaveporteføljen til kommunen: er blitt redusert historisk sett. Den offentlige VANO-rapporten er "slumsete". Det blir flere i administrasjonen i en stor kommune. Store enheter blir mer byråkratiske. Henger ikke sammen (mål for reformen): større likhet og større selvstyre... Er ikke invitert til å lage utredninger av fylkesmannen - men samtaler. FYLKESMANNEN Eli Blakstad, prosessveileder hos fylkesmannen. Alle kommuner skal i høst sette opp sin egen plan for arbeidet. GRUPPEARBEID - PROBLEMSTILLINGER 1. Hvordan bør prosessen med diskusjon av kommunereformen starte i egne kommunestyrer. 2. Hva bør gjøres av drøftinger/avklaringer/utredninger før jul 2014? - i egen kommune og i sammen med andre. 3. Hvordan og når bør innbyggerne involveres? Side 6 av 12

7 FRAMLEGG AV GRUPPEARBEID Gruppene presenterte følgende svar på gruppeoppgavene. Generelt var det mye likt fra samtlige 7 grupper. Gruppe 7. Svein Rønningsveen Oppgave 2 Greit å starte diskusjonene med utgangspunkt departementets veiledning. Drøftingene i kommunestyrene må startes opp så raskt som mulig. Viktig å involvere innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Kommunestyret må legge premissene for prosessen. Viktig at informasjon om prosessen spres ved bruk av møter og foldere. Må tørre å utfordre de politiske partier for å få vurdert fordeler og ulemper. Oppgave 3 Tidlig ta drøftinger i kommunestyrene og få med næringsliv og frivillige organisasjoner. Ta utgangspunkt i det som allerede er gjort av arbeid, drøft med andre og regionsamarbeidet. Gruppe 6. Jan Petter Olsen Oppgave 2 Involvere formannskap, gruppeledere og kommunestyre så fort som mulig. Involvering av befolkningen. Hvordan samordne med den regionale prosessen. Rådmennene får i oppdrag å lage tidslinje for prosessen. Oppgave 3 Engasjere innbyggerne: lage felles infogrunnlag m/dept.faktagrunnlag. Gi mulighet til innbyggerne å sende tilbakemeldinger: Hva er jeg opptatt av og synes er viktig. Gruppe 5. Torvild Sveen Oppgave 2 Først steg er orienteringssak i formannskapet for så å fremme sak i kommunestyrene Kommunestyrene må avklare forhold som beskrevet i oppgave 2. Sette opp tidsplaner i kommunene - med ulike scenarier for hva en ønskes gjort. Alle kommunene bør være med å lage felles informasjonsplan. Få lagt på bordet et regnestykke om hva som ligger der av effekter av strukturendringer. Se på signalene i kommende kommune proposisjon. Få alle scenarier på bordet med å slå sammen med alt fra 1 kommune til 4 kommuner. Kommunestyrene skal fatte vedtakene om utredningen Oppgave 3 Lage en felles avis og felles informasjonsmateriell. Gjøre alle utredninger kjent for innbyggerne. Det hele bør avsluttes med folkeavstemning eller 2019 Side 7 av 12

8 Gruppe 4. Hans Seierstad Oppgave 2 Gjøvik: God info til innbyggerne hva er bra for befolkningen i forhold til egen kommune styrker og svakheter. Lage frister for undersøkelsene. Samordner tidsplaner der en ser at det er naturlig å gå sammen videre. SL: Dette går unødvendig fort, orientering 15 sep, det er viktig å informere innbyggerne. NL: Orienteringssak i kommunestyret, kan komme bestilling om videre utredning, opptatt av hva folket måtte om dette. VT: Formannskapet setter opp en overordna tidsplan. Alle partiene blir involvert i dette. Politisk verksted gjennom Formannskapet. Klare bestillinger må forankres i kommunestyrene Østre Toten: Formannskapet gir et oppdrag til rådmannen der vi bruker de fakta som sier noe om hvordan velferdstjenester blir gitt i egen kommune og hvordan brukerundersøkelser underbygger det. Videre må vi kartlegge samfunnsutviklingen og hva de ulike målebarometrene sier om ståa her. Oppgave 3 Det er en utfordring å informere innbyggerne. Felles informasjonsplan Lage skoleopplegg og involvere disse. Folkeavstemning hva ligger som forutsetning for at den skal være bindene?" Bruk i valgprogrammet. Og bruk av sosiale media. Hvem skal styre inf og fakta og hvor blir politikken. Det ligger mye følelser i en slik mulig forandring som må håndteres på en god måte Informasjon blir viktig. Arbeidet må fundamenteres i faktabasert informasjon - med politisk del for å få i gang en diskusjon rundt hva som er viktig for meg Gruppe 3. Leif Waarum Bli enige om en felles overordnet tidsplan. Den enkelte kommune må lage seg en tidslinje for det som må skje før jul. Svært viktig at arbeidet med denne prosessen må bli forankret gjennom lik prosess i alle kommunene. Invitere til engasjement og involvering av innbyggerne. Hva finnes av mulige forbedringspotensialer. Side 8 av 12

9 Viktig med god informasjon til alle. Sørge for god forankring hos innbyggerne ved bl.a. å involvere ungdommen i de videregående skolene, frivillige organisasjoner osv.. Gruppe 2. Terje Odden Oppgave 2 Egen kommune er viktigst. Fokus på dette fram til jul Ha en egen tidsplan, slik at alle havner likt. Denne planen skal være lik for alle Sette opp noen målsettinger med skisse på prosess. Hva har vi og hva gan vi bidra med. Sette opp et regnestykke basert på faktatall. Se på fordeler og ulemper. Bruke kommunenes hjemmeside som informasjonskanal. Oppgave 3 Involvere innbyggerne i hver enkelte kommune. Involvere ungdommen på de videregående skolene, frivillige lag og foreninger. Aktivt benytte kommunens hjemmeside og andre sosiale medier i informasjonsarbeidet. Fremskaffe felles informasjonsfolder. Motivasjon og involvering av innbyggerne er viktig - lettere å involvere de som er imot- vs. de som sitter på gjerdet. Gruppe 1. Liv Solveig Alfstad Oppgave 2 Kommunestyrene må prioritere å se på hva som skal bestilles og gjøres før jul i forhold til. VABO del 1. Diskusjonene og beslutningene må ha utgangspunkt i et faktabasert beslutningsgrunnlag Dette krever grundigere utredninger. Må se på tidsbruk på urealistiske alternativer Ta utgangspunkt i konkret og tilgjengelig informasjon. Oppgave 3 Informasjon blir viktig. Følgende informasjonskanaler kan/bør benyttes: Hjemmesider Facebook Folkemøter Konferanser med interessante innledere SUPLERING: BI: Invitere oss selv ut vs. invitere til egne møter. ORDFØRERNE KONKLUDERER - VEIEN VIDERE Bjørn Iddberg: Bli enige om en overordnet grov tidsplan for samordning og formalitetsavklaringer. Side 9 av 12

10 Lage mal for folkelig og relevant informasjonsmateriell. Oppdrag til rådmennene for tidsplan og informasjon. Felles regnestyrke. Innhente relevante fakta fra departementets sider og foreliggende materiell. La kommunestyrene få med seg det som kom fram i dag. Liv Solveig Alfstad: Gjøre en felles og også gjøre egne utredninger for egne kommuner. Se på tidsplan på utredningsalternativer. Informasjonsplanen må tilpasses den enkelte kommunes prosess. Se på tidligere utredninger rundt kommunestruktur. Hans Seierstad: Ta avklaringer i egne kommunestyrer: Hva vil vi framover? Må ha litt god tid på utredningene. Må involvere hele kommunestyret på hva vi faktisk vil. Leif Waarum: Egen kommune må beslutte hva en vil og prosess. Få fram fakta. Terje Odden: Involvere kommunestyret - gjøre hjemmeleksa i egen kommune. Ha felles møtepunkter framover. Fredag 29. august 2014 Referent: Kai Henning Glæserud Vedlegg: Gruppeinndeling Gruppe 1 Side 10 av 12

11 Liv Solveig Alfstad, gruppeleder NL Even Solhaug G Jon Odden SL Arild N Ødegaard VT Jørand Ødegård G Kari Rudlang ØT Fredag 29. august 2014 Gruppe 2 Terje Odden, gruppeleder SL Diann Wallin G Lisbeth A Larsen VT Kari Røssum ØT Tove Haug NL Svein Erik Sørensen VT Gruppe 3 Leif Waarum, gruppeleder VT Marit Eid G Anne-Marte Kolbjørnshus NL Finn Øksne SL Svein Håvar Korshavn G Unn Kristin Sethne ØT Gruppe 4 Hans Seierstad, gruppeleder ØT Anne Ekern G Christin Guldahl Madsen G Rune Lynard SL Elin Synnøve Solberg VT Tore Stensrud NL Gruppe 5 Torvild Sveen, gruppeleder G Odd Løvlibråten VT Erik Bjørnsveen SL Anders Vildåsen VT Tore Andersen ØT Arnfinn Eng NL Gruppe 6 Rune Selj, gruppeleder SL Guri Bråthen ØT Hans Petter Olsen VT Anne Bjertnæs G Ola Tore Dokken NL Bjørn Iddberg G Gruppe 7 Svein Rønningsveen, gruppeleder NL Anne Lise Krokeide G Side 11 av 12

12 Per Johan Grønlie ØT Gerd M Wang SL Anne E Thoresen VT Fredag 29. august 2014 Side 12 av 12

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

GODE ELLER STORE KOMMUNER TO SIDER AV SAMME SAK? Professor Bjarne Jensen LYSEBU 23.01 2014

GODE ELLER STORE KOMMUNER TO SIDER AV SAMME SAK? Professor Bjarne Jensen LYSEBU 23.01 2014 GODE ELLER STORE KOMMUNER TO SIDER AV SAMME SAK? Professor Bjarne Jensen LYSEBU 23.01 2014 VIKTIGSTE VIRKNINGER: SVEKKER LOKALDEMOKRATIET FRA FOLKESTYRE TIL ELITESTYRE LEGGER BEDRE TIL RETTE FOR SENTRAL

Detaljer

ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT. Professor Bjarne Jensen Molde 18.

ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT. Professor Bjarne Jensen Molde 18. ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT Professor Bjarne Jensen Molde 18.03 2015 UTVIKLING NORSK KOMMUNESTRUKTUR GJENNOMSNITTLIG ANTALL

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg Kommunereformen i Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg DEL 1 Kommunereformen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Kommunereform, veien videre

Kommunereform, veien videre Kommunereform, veien videre Kvinesdal, 15. september 2014 Statssekretær Jardar Jensen 2 Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014 Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom-

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Folkemøte om kommunereformen. Lindesnes Havhotell 20. oktober

Folkemøte om kommunereformen. Lindesnes Havhotell 20. oktober Folkemøte om kommunereformen Lindesnes Havhotell 20. oktober 1964 Sør-Audnedal kommune Vigmostad kommune Spangereid kommune Lindesnes kommune Skal vi stikke hodet i sanden? Eller ha begge hendene på rattet?

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Plankonferansen 11.12.2014 Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 12.06.2015 Saksbehandler: Snorre Glørstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Kommunereformen - status pr 01.07.2015 Vedlegg: 1

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Harstad 09.02.2015 Seniorrådgiver Robert Isaksen Hvorfor kommunereform? Mer robuste kommuner Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje Sterkt lokaldemokrati og mindre statlig

Detaljer

KOMMUNE OG REGIONREFORM- FRAMTIDIG REGIONALT NIVÅ. Bjarne Jensen Hamar 23.01 2015

KOMMUNE OG REGIONREFORM- FRAMTIDIG REGIONALT NIVÅ. Bjarne Jensen Hamar 23.01 2015 KOMMUNE OG REGIONREFORM- FRAMTIDIG REGIONALT NIVÅ Bjarne Jensen Hamar 23.01 2015 VIKTIGSTE VIRKNINGER: SVEKKER LOKALDEMOKRATIET FRA FOLKESTYRE TIL ELITESTYRE LEGGER BEDRE TIL RETTE FOR SENTRAL STYRING

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest Kommunereform Samnanger kommune 18.06.14 Victor Ebbesvik, KS Vest Hvorfor har vi debatten om kommunereform? Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne perioden KS landstinget

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 Selbu kommune Prosessplan for Kommunereform i Selbu kommune Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 INNHOLD Selbu kommune...1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 SELBU KOMMUNES DELTAKELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Oppdrag kommunereform SURNADAL

Oppdrag kommunereform SURNADAL Oppdrag kommunereform Fylkesmannen i Møre og Romsdal SURNADAL 23.02. 2015 KOMMUNEREFORMA Oppsummert for Møre og Romsdal Stor politisk aktivitet Involvering av innbyggerne Ungdommen blir tatt med Antall

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

Arbeidet med kommunereformspørsmålet i Nordre Land har vært basert på følgende framdriftsplan etter vedtak i kommunestyret 10.12.

Arbeidet med kommunereformspørsmålet i Nordre Land har vært basert på følgende framdriftsplan etter vedtak i kommunestyret 10.12. Lnr.: 15883/15 Arkivsaksnr.: 15/3710 Arkivnøkkel.: 020 Saksbehandler: GSL Utskrift til: KOMMUNEREFORMEN - VIDERE PROSESS Sammendrag: Rådmannen anbefaler at Nordre Land kommune fortsetter arbeidet med å

Detaljer

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Rådmennenes rolle i prosessen Ole Sverre Lund Telemarkforsking Forsker, Telemarkforsking Rådmann, Andebu kommune (12 år)

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Martin Hill Oppegaard 12. Mars 2015 2 Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

Oppdrag kommunereform. Aure

Oppdrag kommunereform. Aure Oppdrag kommunereform Aure 27. 01. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap

Detaljer

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Prosjektleder Torleif Gjellebæk, mobil; 48219996, epost; fmostog@fylkesmannen.no AGENDA: 1. Kort om det som skjer fra statens side 2. Viktigste kjennetegn

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR.

INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR. INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR. Det vises til kommunestyre / bystyre vedtak i Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner, datert juni 2014. (vedlagt) Arbeidsgruppen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Dagsorden 1. Velkommen v/ordfører Ståle Refstie 2. Informasjon om arbeidet med reformen og innhold i gjennomførte utredninger v/ass. rådmann Harriet Berntsen

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015)

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret 15. januar 2015: Kommunestyret 9.2.15: Tema: Mandat

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT M ål for forprosjektet: Prosjektet ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt

Detaljer

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november 2015 Arild S Stana, KS-Konsulent AS Om kommunereformen Samfunnsmessige endringer med betydning for kommunestrukturen Store endringer

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

Kommunereformen kort fortalt

Kommunereformen kort fortalt Kommunereformen kort fortalt Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen Studiebesøk fra Offentlig sektors dataforum København 19.-20. mars 2015 Utgangspunktet 2 Hvorfor reform? Lokaldemokrati under press Uhensiktsmessige

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april 2014 Fylkesordfører Tema for denne redegjørelsen er kommunereformen. Det er viktig at fylkestinget deltar i den aktuelle

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

KOMMUNEREFORM-REGIONAL UTVIKLING OG INNTEKTSSYSTEM

KOMMUNEREFORM-REGIONAL UTVIKLING OG INNTEKTSSYSTEM KOMMUNEREFORM-REGIONAL UTVIKLING OG INNTEKTSSYSTEM Professor Bjarne Jensen Herøy 15.03 2016 PROSESS EKSPRESSUTVALG OG SANNERS SOLDATER HÅNDPLUKKET VABO-UTVALGET SOM KONKLUDERTE MED CA. 100 KOMMUNER ETTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Status - kommunereformen Norsk Adresseseminar 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Status - kommunereformen Norsk Adresseseminar 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Status - kommunereformen Norsk Adresseseminar 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skal si litt om: Kommunereformen bakgrunn, milepæler og status per i dag Digitale konsekvenser som følge av reformen Kartverkets

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR - VIDERE DELTAKELSE - UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET Barne og ungdomsrådets

Detaljer

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN. Innkalling til møte den: kl Sted: Hov, Søndre Land - kommunestyresalen

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN. Innkalling til møte den: kl Sted: Hov, Søndre Land - kommunestyresalen MØTE NR. 4 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 30.09.16 kl. 08.30 Sted: Hov, Søndre Land - kommunestyresalen SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. En orientering fra en slik saken er pr dags dato. Orienteringa legges ut på heimesida til Vefsn kommune I tillegg til denne informasjonen

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars- Erik Borge Ins0tu3 for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Kommunaltekniske fagdager, Bergen 3. Juni 2014 Ekspertutvalgets

Detaljer

Kommunereformen i Oppland. Tidl. fylkesmann Kristin Hille Valla 31.12.2014

Kommunereformen i Oppland. Tidl. fylkesmann Kristin Hille Valla 31.12.2014 Kommunereformen i Oppland Tidl. fylkesmann Kristin Hille Valla 31.12.2014 Kommunereformen et verktøy for vekst og utvikling i Oppland hvordan? Tenketank sammen med KS - Innspill til kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN Vi ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt i en grunnleggende

Detaljer

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015

KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 KS som interesseorganisasjon og kompetansebase Verran, temamøte kommunestyret, 29. januar 2015 Marit Voll, fylkesleder KS Nord-Trøndelag og Marit Moe, spesialrådgiver, KS Nord-Trøndelag KS og kommunene,

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen

Velkommen. til folkemøte. http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Velkommen til folkemøte http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen Agenda Hvorfor reform, statens målsettinger. Hva har skjedd siden sist vi møttes? Den videre prosessen, kommune og stat,

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer