Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7"

Transkript

1 1Årsmelding 1

2 2 Innhold Generelt Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap Avløpstransport Optimalisering av prosesser gir gevinst Kjemikalieprosjektet på Avløpsrensing FAKTA - energi Bergen Vann KF Styrets beretning for Balanse Driftsregnskap Investeringsregnskap Noter til særregnskap Revisjonsberetning... 30

3 3

4 4

5 5 Generelt Foretakets formål Bergen Vann KF skal sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Foretakets visjon Bergen Vann KF den ledende VA-operatøren på Vestlandet. Foretakets forretningsidé Bergen Vann skal: Være en profesjonell, kundeorientert VA-operatør. Tilby VA-tjenester til offentlige og private kunder i vestlandsregionen. Være konkurransedyktig på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet. Drive med vannproduksjon, laboratorietjenester, vanndistribusjon, avløpstransport, avløpsrensing og slamhåndtering. Ta totalansvar for drift, vedlikehold, rehabilitering og utvikling av VA-infrastruktur. Være kompetansesenter for VA-faglig opplæring. Hvem er Bergen Vann KF? Bergen Vann KF er leverandør av kostnadseffektive drift- og vedlikeholdstjenester til vann- og avløpsanleggene i Bergen kommune. Vann- og avløpsetaten representerer eier av anleggene. Bergen Vann KF ble opprettet 1. juli Hjemmel for stiftelsen av foretaket er Kommuneloven kap. 11. Hovedmål (hovedfokus) for foretaket Være VA-etatens partner og totalleverandør av drift, vedlikehold og rehabilitering. Betjene flere kunder med utfordrende oppdrag. Ha kompetente, motiverte medarbeidere med tilstrekkelig kapasitet. Bli ledende og faglig i front på våre kjernetjenester ifht kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Oppnå gjeldende økonomiske resultatkrav. Legge vekt på å være langsiktig, handlekraftig, pålitelig og omtenksom. Oppfylle eiers krav til foretaket.

6 6 Organisasjon Årsverk 137,5 Fast ansatte 141 Midlertidige ansatte 8 Lærlinger 4 Kvinner 26 Menn 112 Overtid timer Sykefravær timer

7 7 Organisasjonskart Daglig leder stab Kvalitet og Beredskap felles tjenester seksjon vannproduksjon seksjon vanndistribusjon seksjon avløpstransport seksjon avløpsrensing plan Vannproduksjon INGENIØR STAB DL sone nord og TEKNOLOGI VANNLABORATORIET DL sentrum drift transportnett DL sone syd DL nord nettjenester DL sone vest DL sør DL vest tekniske tjenester

8 8 Vannproduksjon Mål Levere bruksmessig godt og hygienisk trygt drikkevann. Oppgaver Produksjon av bruksmessig godt og hygienisk trygt drikkevann. Innhenting av vannprøver. Kontroll av vannkvaliteten. Utføre laboratorietjenester, både kjemiske og bakteriologiske analyser. Fakta Driftet og vedlikeholdt seks vannbehandlingsanlegg; Svartediket, Kismul, Espeland, Sædalen, Jordalsvatnet, Risnes og fire reservevannverk og ett nødvannverk. Produserte 36,0 millioner kubikkmeter med drikkevann pr år eller 1142 liter i sekundet. Forsynte 96 % av Bergens innbyggere med drikkevann ( mennesker). Laboratoriet foretok analyser av vannkvaliteten på det kommunale drikkevannet. I tillegg foretok laboratoriet analyser for eksterne kunder. Det ble i 2011 foretatt totalt ca rutineanalyser av kvaliteten på det kommunale drikkevannet. Alle anlegg har levert et hygienisk trygt og godt vann. Vanndistribusjon Mål Sikre at abonnentene får tilstrekkelig drikkevann med riktig trykk og kvalitet. Oppgaver Drift og vedlikehold av vannledningsnettet i Bergen kommune. Overvåking og kontroll av vannkvalitet i forsyningssystemet. Service overfor abonnentene inklusiv kapasitetsberegning, tilkobling, midlertidig vannavslag, håndtering av problemer med kvalitet og trykk. Reparasjon av vannledningsbrudd. Lekkasjekontroll. Fakta Tilsyn og kontroll av 3500 brannhydranter og 4500 brannventiler. Reparert 250 hydranter og brannventiler. Reparert 246 vannledningsbrudd. Reparert over 200 mindre lekkasjer på det offentlige ledningsnett. Påvist over 300 vannlekkasjer på private stikkledninger. Tilsyn, vedlikehold og reparasjon av 79 vannpumpestasjoner. Tilsyn og vedlikehold av 30 rentvannsbasseng med samlet kapasitet på m 3. Hånerte over 1000 abonnenthendvenelser om vannmengde, trykk og kvalitet. Rengjøring 150 km vannledninger. Utført 230 anboringer og vannavslag for private rørleggerforetak.

9 9 Avløpsrensing Mål Ta hånd om avløpsvann og slam slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår. Oppgaver Knappen avløpsrenseanlegg skal tilfredsstille fosforkravet i Forurensingsforskriften 14. Sagstad, Totland og Kaland skole skal tilfredsstille 90 % fosforfjerning som årsmiddel, med seks døgnprøver i året. De resterende anleggene skal drives optimalt ut i fra tilgjengelig utstyr på anleggene for å sikre en høyest mulig renseprosent. Utslipp av urenset avløpsvann grunnet driftsstans på hovedrenseanleggene og de biologisk/kjemiske anleggene skal være eliminert innen 4 timer og innen 24 timer på de øvrige anleggene. Samtlige anlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår utilsiktede driftsrelaterte luktulemper for omgivelsene. Prøvetaking skal utføres etter godkjente/akkrediterte instrukser og prosedyrer. Avløpsslam skal disponeres i samsvar med gjødselvareforskriften. Avløpstransport Mål Transportere avløpsvannet på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade eller sjenerende forhold. Oppgaver Drift og vedlikehold av avløpsnettet i Bergen kommune. Overvåking og vedlikehold av pumpestasjoner. Søk etter feilkoplinger og lekkasjer. Reparasjon av utstyr og anlegg. Organisere tømming av septiktanker. Service overfor publikum inklusiv forgreninger. Fakta Periodisk tilsyn og vedlikehold av 140 avløpspumpestasjoner. Utført års-/og halvårskontroll på 284 pumper. Rørinspisert 53 km ledning. Pluggkjørt 18 km trykkledning. Høytrykkspylt 36 km gravitasjonsledning. Tilsyn og kontroll av 308 overløpskummer. Tilsyn og rensk 133 bekkeinntak. Tømt 3164 slamavskillere. Fakta Drift og vedlikehold av: 1 Kjemisk renseanlegg: Knappen, fem mekaniske hovedanlegg: Garnes, Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen, Flesland, 10 mindre mekaniske + seks slamavskillere, tre biologisk/kjemiske renseanlegg + Rådalen slambehandlingsanlegg. Slamproduksjon Knappen: 6215 tonn (30 %TS) tonn av dette ble kalket og hygienisert på slamanlegget i Rådalen. Dette er levert til tildekning av veifyllinger og opparbeidelse av grøntarealer langs skogsbilveier. Resten av Knappenslammet ble levert til ekstern kompostering (Bioplan - Eidfjord og Miljøkompost - Sløvågen). Det ble levert m 3 septikkslam m 3 fett i Rådalen. Septikslammet ble avvannet og 285 tonn ble levert til kompostering i Sløvågen. 57 tonn avvannet fett er levert til Bioplan - Eidfjord. I 2011 ble det målt, renset 51.4 millioner kubikkmeter avløpsvann. Det ble produsert ca 1732 tonn rist-/silgods inkl. sand fra luftede sandfang. Prøvetakingsplan: 1362 prøver og 4986 analyser. Kvalitet og Beredskap Mål Utbedring og vedlikehold av elektro- og automasjonsinstallasjoner. Kontinuerlig forbedring av Bergen Vanns aktiviteter gjennom utvikling og vedlikehold av vårt felles interne kvalitetssystem, internrevisjoner, risikoanalyser og beredskapsplanverk. Oppgaver/fakta Seksjon for Kvalitet og Beredskap har det overordnede ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle Bergen Vanns felles system for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring i bedriften. Bidrar til utforming og revisjon av Bergen Vann KFs kvalitetssystem inkludert elektronisk hendelsesrapportering. Gjennomføring av internrevisjoner, oppdatering av beredskapsplaner og risikoanalyser.

10 10 Avløpstransport Avløpspumpestasjonene i Bergen varierer svært i alder og kvalitet. Ti utvalgte problemstasjoner, som alle hadde mange stopp i 2010, har vært prioritert med tanke på oppfølging og gjennomføring av forbedringstiltak i Hensikten har vært å redusere antall timer nedetid og dermed redusere mengden urenset avløpsvann som slippes ut via overløpet i stasjonene. Gjennomførte tiltak kan for eksempel være installasjon av nye pumper, ny elektro/ automatikk-utrustning, justering av frekvensomformere mm i stasjonen. Totalutslippet av urenset avløpsvann viste en tydelig reduksjon i forhold til 2010 fram til og med andre tertial I tredje tertial hadde vi dessverre to uheldige hendelser. To undersjøiske dykkerledninger, en i Gravdal og en i Store Lungegårdsvann, gikk tett på grunn av store mengder grus og stein. Begge ledningene måtte skiftes ut og det tok tid. I mellomtiden måtte avløpet gå i overløp. Dette står alene for 1364 timer av totalt 2538 timer overløpsdrift i Nedetidsprosjekt Grafikken viser reduksjon av antall timer nedetid som er resultatet av gjennomførte tiltak på 5 av de utvalgte pumpestasjonene fra 2010 til Nedetid 2011, etter tiltak Nedetid 2010, antall timer Krohnåsen PSP Strandveien PSP Oterveien PSP Holbergskaien PSP Wollfsgate PSP

11 11 Optimalisering av prosesser gir gevinst De siste årene har Bergen Vann KF i samarbeid med Sintef utført optimaliseringsforsøk på noen av våre vannbehandlingsanlegg. Forsøkene har inngått som en del av det EU-finansierte programmet Techneau ( Hovedfokuset i dette programmet var: "Safe Drinking Water from Source to Tap". Det er gjort et omfattende arbeid med kart legging av råvannkvalitet og rentvannskvalitet, dokumentasjon av renseeffekter, kartlegging av kjemikaliebehov etc. Dette samarbeidet har allerede gitt oss mye ny kunnskap. Vi har for noen av anleggene klare indikasjoner på at det kan brukes mindre kjemikalier uten at det går ut over vannkvaliteten. Vi har lært anleggene bedre å kjenne og ikke minst øket vår kompetanse. Som en fortsettelse av dette arbeidet har to av våre medarbeidere som en del av sin fagskoleutdanning i prosesskjemi-faget, utført et prosjektarbeid på Svartediket vannbehandlingsanlegg. Her har en oppnådd inntil 30 % reduksjon i bruken av koaguleringskjemikaliet. Generelt har fokus på optimal kjemikaliebruk gitt reduksjoner for alle anleggene.

12 12 Kjemikalieprosjektet på Avløpsrensing De siste årene har det vært fokusert sterkt på det å redusere forbruk av kjemikalier som benyttes til fellingsprosessen på Knappen. Knappen RA er et mekanisk/kjemisk avløpsrenseanlegg for bergensere. Prosessene i anlegget er til dels mekaniske med grovrister og sand og fettfang. Etter dette rensetrinnet tilsettes fellingsmidler for å felle ut fosfor i avløpsvannet. Kravet er at det skal fjernes 90 % fosfor i forhold det som tilføres anlegget pr år. Tidligere hadde vi fri tilgang på lokale fellingsmidler. Dette kom fra Blikkvalseverket som leverte beisevæske, og kalk fra Norgas. Vi betalte kun lokal transport til anlegget og drev anlegget også som destruksjonsanlegg for avfallsprodukter fra lokal industri. Kombinasjonen av beisevæsken og kalken gjorde det mulig å oksydere det toverdige jernet i beisevæsken til treverdig aktivt fellingsmiddel. Dette er historie, begge bedriftene er lagt ned. Vi har derfor hatt et økende fokus på forbruk og kostnader. I 2010 hadde vi et fellingsprogram som var noenlunde representativt for avløpsrenseanlegg generelt. I 2011 har vi hatt én person dedikert til å fokusere på alternative justeringer. Totalt sett ble det i 2011 testet ut sju forskjellige doseringsprogram. Vi har tatt i bruk kombinasjoner av to ulike kjemikalier. Disse doseres ulikt avhengig av vannmengde og tid på døgnet. Vi har opprettholdt renseeffekten på anlegget, samtidig som forbruk av fellingsmidler er redusert i størrelsesorden % = ca.0.4m NOK. Parallelt med dette fokuserer vi også på andre tiltak for å optimalisere driften av anlegget. Arbeidet videreføres i 2012.

13 13 Redusere forbruk av kjemikalier

14 14 FAKTA - energi Avløpsmengde i 2009 var om lag 10,0 mill. m 3. Dette gir ca. 0,34 kwh/m 3 behandlet avløpsvann. Avløpsmengde i 2011 var om lag 12,6 mill. m 3. Dette gir ca. 0,19 kwh/m 3 behandlet avløpsvann. Med andre ord en strømreduksjon på 44 % pr. m 3 behandlet avløpsvann. I grove trekk er det utført tiltak ved: belysning i anlegg ventilasjon innløpspumper driftstider i prosess I 2011 har vi fokusert på reduksjon av effektforbruk ved Knappen RA. Det er byttet ca. 500 armaturer ved anlegget. Hver enkelt av de gamle armaturene hadde et effektforbruk på ca. 180 W. Dette gir et forbruk på om lag 90 kw. De nye LED-armaturene har et effektforbruk pr. stk. på 60 W, som gir et forbruk på 30 kw. En reduksjon på 65 %. I tillegg til redusert effektforbruk gir den nye belysningen et bedre lys. (godkjent lysmengde, noe vi ikke klarte alle steder med de gamle armaturene). Forbruk ved Knappen RA var i 2009 på 3,38 mill. kwh. For året 2011 endte forbruket på 2,45 mill. kwh. Tiltakene har gitt en reduksjon på gode 27 %. En stor del av belysningen ved Knappen RA var moden for utskifting. Lamper manglet deksel, hadde jordfeil, virket ikke, mm. I stedet for å bytte til armaturer lik den typen som var der, besluttet man å bytte til belysning med LED-teknologi. Ved ventilasjonsanlegget er det etablert nattsenking mellom klokken 1500 og 0600, endring i temperaturstyring, endring i luftstrømmer, mm. Dette gir redusert forbruk til viftemotorer samt redusert forbruk til varmebatteri. Pumper i innløp er skiftet ut og forbruk for å flytte en kubikk avløpsvann er redusert med om lag 20 %. I prosessanlegget er gangtider redusert og pausetider økt ved diverse omrørere, som også gir et redusert forbruk Årsforbr. kwh Holen RA Årsforbr. kwh Knappen RA TOTAL 2009 TOTAL 2010 TOTAL 2011

15 15 Strømreduksjon på 44 % pr. kubikk behandlet avløpsvann

16 16

17 17 Direktørens beretning for 2011 Bergen Vann KF er et av Norges største operatørselskap på VA-sektoren. Selskapet har et stort og variert fagmiljø og er aktiv medspiller til fagmiljøet også på nasjonalt nivå. Selskapet har ansvar for drift og vedlikehold av alle Bergen kommunes VA-anlegg og utfører dessuten tjenester for andre oppdragsgivere. Bergen Vann er i løpende faglig og miljøteknologisk utvikling. Det er helt nødvendig for å opprettholde vår posisjon som en profesjonell og kundeorientert VA-operatør som er konkurransedyktig både på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet. Våre kjerneområder er produksjon og distribusjon av drikkevann, laboratorietjenester, transport og rensing av avløpsvann og håndtering av slam, samt å være et kompetansesenter på Vestlandet for VA-faglig opplæring. Nøkkelverdier som legges til grunn ved utøvelsen av virksomheten kan oppsummeres i ordene; handlekraft, langsiktig, omtenksom og pålitelig. Det åttende året i Bergen Vann KF sin historie er nå passé. I løpet av året er selskapets strategiplan revidert og oppdatert i henhold til nye signal fra eier om forventninger fremover. Gjeldende strategi plan for årene fra 2011 til 2014 er utviklet gjennom stor grad av medvirkning fra medarbeiderne. Våre fem overordnede mål områder er: Å være VA-etatens partner som totalleverandør av drift, vedlikehold og rehabilitering Å betjene et eksternt marked med utfordrende oppdrag fra flere kunder Å ha kompetente og motiverte medarbeidere og tilstrekkelig kapasitet i organisasjonen Å bli ledende og faglig i front på våre kjerneområder ift. kvalitet, sikkerhet og effektivitet Å oppnå gjeldende resultatkrav på økonomiområdet Krav fra eier om å betjene flere kunder i et eksternt marked med våre tjenester på forretningsmessig grunnlag, gjør også at rekruttering av flere kompetente medarbeidere er helt nødvendig. Og markedet finnes. Kravet til kommunene om kvalitet på VA-området bare øker. Etterspørselen etter våre tjenester vil også øke etter som årene går, fordi også eksterne sliter med å få rekruttert fagfolk til VA-området. Det er viktig at en sterk aktør som Bergen Vann har kapasitet og kompetanse til å yte nødvendig bistand til de som trenger det. Etter flere forsøk merker vi at rekruttering av kompetente VA-fagfolk er vanskelig i konkurranse med markedet. Selv om allsidige oppgaver og et stort fagmiljø tross alt gjør det lettere for oss å rekruttere enn for mindre kommuner med lite fagmiljø, må Bergen Vann på sikt gjøres i stand til å konkurrere om fagfolkene på like vilkår med det øvrige arbeidsmarked. Hvis ikke blir virksomheten gradvis svekket. Det er i så fall en utvikling som verken Bergen kommune eller andre oppdragsgivere vil være tjent med. Kvalitet er i fokus og i løpet av året er laboratoriet blitt akkreditert og oppfyller nå formelle krav til å delta i konkurranser. Bergen Vanns ISO 9001 sertifikat er videreført gjennom periodisk revisjon utført av Veritas desember Utgangspunktet er det beste og vi må nå gjøre vårt ytterste for å holde posisjonen. Ved felles innsats har vi gjennomført 2011 med stil. Vi har holdt fokus på våre satsingsområder og levert gode resultater. Jeg vil takke ansvarsbevisste og innsatsvillige medarbeidere i Bergen Vann for god innsats i året som har gått. Gjennom ulike strategier og tiltak innenfor hvert av disse områdene skal vi befeste vår posisjon og bevege oss ennå nærmere vår visjon om å være "den ledende VA-operatøren på Vestlandet" Ole Dan Lundekvam direktør Året 2011 har vært utfordrende for Bergen Vann. Noe avgang og relativt stort sykefravær gjennom året har redusert kapasiteten både i administrasjon og produksjon. Det har vært nødvendig å prioritere strengt. En relativt stor andel av de ansatte (> 25 %) er over 60 år. Dermed er rekruttering en av de største utfordringene fremover. Anleggene blir mer komplekse og krav til kvalifisert drift og vedlikehold øker. Fire store avløpsrenseanlegg er for tiden under oppgradering og vil kreve tilstrekkelig antall kompetent personell.

18 18 Styrets beretning for 2011 Styret i Bergen Vann KF har hatt seks ordinære møter. Styrets leder har også hatt møter med eier. Det er ikke avholdt foretaksmøte med eier. I løpet av våren 2011 er forretningsplan for Bergen Vann KF fra 2005 revidert. Oppdaterte signal fra eier om forventninger til utviklingen i BV er lagt til grunn. BV skal ikke omdannes til aksjeselskap og konkurranseutsettes. BV skal derimot fortsette som kommunalt foretak. Imidlertid krever eier øket satsing på markedsføring og øket omsetningen mot eksterne kunder. Eiers krav til resultatforhold til VA-etaten, er et regnskap i balanse (jfr. lov om VA-gebyr). Forholdet til eksterne kunder er av forretningsmessig karakter hvor eier forventer overskudd. Det forventes at hele eller deler av dette overskuddet blir tilført bykassen. Arbeid innenfor VA-gebyrområdet må skilles fra forretningsvirksomheten. Dette stiller særlige krav til økonomistyring og rapportering. Totalomsetningen i 2011 var kr 212,8 mill. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 2,8 mill. hvorav kr 1,8 mill. skyldes endring i premieavvik og kr 1 mill er overskudd generert fra virksomheten utenfor selvkostområdet. VA-etaten er hovedoppdragsgiver og andelen ekstern omsetning er fortsatt marginal. Salg til eksterne aktører utenfor selvkostområdet var kr 9,4 mill, eller ca 4,4 % av total omsetning i Overskuddet fra denne delen av omsetningen ble kr 1 mill. Bykassebudsjettet forutsetter kr 2 mill i overføring fra BV i Vedtaket lar seg dermed ikke oppfylle fullt ut. Styret foreslår at overskuddet disponeres slik at kr 1 mill overføres til bykassen og at de resterende kr 1,8 mill settes av til disposisjonsfond for fremtidige pensjonsforpliktelser. Investeringsregnskapet viser et overskudd på kr grunnet gevinst på salg av transportmidler. Styret foreslår at totalt kr overføres til bundet investeringsfond. Beløpet inkluderer overskudd fra 2010 på kr Kapasiteten har vært for knapp til å utføre eksterne oppdrag i større omfang. Etterspørselen synes likevel å være økende. I andre deler av landet ser vi at drift og vedlikehold på VA-området i økende grad blir satt over til større operatørfirma. Satsing på markedsføring for å øke ekstern aktivitet vil avklare om markedet nå er begynt å modne. Arbeidsmiljøet kartlegges gjennom årlige medarbeiderundersøkelser. Styret registrerer med bekymring at sykefraværet har økt vesentlig, fra 5,5 % året før til 9,2 % i Det vil bli satt fokus på å finne årsaken til dette. Forebyggende arbeid med sikte på å redusere sykefraværet vil bli prioritert. Periodisk andre gangs revisjoner gjennomført av Veritas og avdekket ingen alvorlige avvik. BVs sertifikat ihht ISO 9001 står dermed fortsatt. Styret er tilfreds med resultatet på virksomhetens prioriterte satsingsområder. Systematisk arbeid med lekkasjereduksjon førte totalt til at forbruket i 2011 er redusert til 36,0 mill m 3, ca 3 mill m 3 bedre enn årets krav fra etaten. Systematisk arbeid for å redusere energibruken ga 3,2 mill kwh (tilsv. ca kr 2,3 mill) i spart strøm, eller ca 10 % i forhold til totalforbruket i Ellers bekrefter VA-etatens kundeundersøkelse også i 2011 stigende tilfredshet hos byens innbyggere, og Bergen Vann har selvfølgelig også sin del av æren for dette. BV sitt fortrinn er vår kompetanse på virksomhetens kjerneområder. BV ønsker å være et senter for VA-kompetanse på Vestlandet. Vi ønsker å bidra til bedre VA-drift også i andre kommuner. I samarbeid med Norsk Vann på nasjonalt nivå er det inngått rammeavtale om å tilby kompetanse givende kurs på Vestlandet. Et separat resultatområde er opprettet for formålet. Kursene vil bli gjennomført i samarbeid med DIHVA, et interkommunalt selskap hvor Bergen er største eier. BVs mål er å begrense skadelig belastning fra vann og avløp på ytre miljø gjennom optimal drift av VA-anleggene. Arbeidsområdet er geografisk spredt og transport er nødvendig. Relativt mange kjøretøy og andre mobile redskap er nødvendig for å

19 19 gjøre jobben. Anskaffelser og forvaltning av kjøretøy og redskap følger Bergen kommunes miljøpolicy. Bergen Vann praktiserer full likestilling mellom kjønnene og baserer rekruttering og avlønning på kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Av 135 ansatte ved utgangen av 2011 var 18 % kvinner. BV har vært aktiv på å rekruttere fagfolk med innvandrerbakgrunn. Bergen kommunes regelverk følges ved rekruttering. Styret mener at BV KF i 2011 har oppfylt eiers krav og forventning om å være en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø, en aktiv bruker av konkurranse i markedet, med nulltoleranse for kvalitetsavvik, og med fokus på at bestiller skal være tilfreds. Styret takker ansatte og ledelse for godt samarbeid og gode resultater i Bergen, 3. februar 2012 Styret i Bergen Vann KF Eiler Macody Lund styreleder Ole Dan Lundekvam direktør Ragnhild Hedemann Jørn Eggum Randi Stolt-Nielsen Anita Nysæther Kristiansen Trond Svendsen

20 20 Balanse tall i hele kroner noter regnskap regnskap eiendeler anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 0 0 utstyr, maskiner og transportmidler utlån 0 0 Pensjonsmidler sum anleggsmidler omløpsmidler Kortsiktige fordringer premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd sum omløpsmidler sum eiendeler egenkapital og gjeld egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 regnskapsmessig mindreforbruk regnskapsmessig merforbruk 0 0 udisponert i investeringsregnskapet udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto endring i regnskapsprinsipp som påvirker ak (drift) 0 0 endring i regnskapsprinsipp som påvirker ak (investering) 0 0 sum egenkapital gjeld langsiktig gjeld pensjonsforpliktelser andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 annen kortsiktig gjeld premieavvik 0 0 sum kortsiktig gjeld sum gjeld sum egenkapital og gjeld memoriakonti ubrukte lånemidler 0 0 andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene 0 0 sum memoriakonti 0 0 Eiler Macody Lund, styreleder Ole Dan Lundekvam, direktør Ragnhild Hedermann Jørn Eggum Randi Stolt Nielsen Anita Nysæther Kristiansen Trond Svendsen

21 21 Driftsregnskap tall i 1000 kroner noter regnskap justert Budsjett vedtatt Budsjett regnskap driftsinntekter andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse sum driftsinntekter driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer 2, avskrivninger Fordelte utgifter sum driftsutgifter Brutto driftsresultat eksterne Finansinntekter renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån sum eksterne finansinntekter eksterne FinansutgiFter renteutgifter og låneomkostninger avdrag på lån utlån sum eksterne finansutgifter resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond sum bruk av avsetninger avsetninger Overført til investeringsregnskapet avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk avsatt til disposisjonsfond avsatt til bundne fond sum avsetninger regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

22 422 Investeringsregnskap tall i 1000 kroner noter regnskap justert Budsjett vedtatt Budsjett regnskap inntekter Salg driftsmidler og fast eiendom andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer andre overføringer renteinntekter, utbytte og eieruttak sum inntekter utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i foretakets tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter sum utgifter Finansieringstransaksjoner Regnskap avdrag på lån utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket avsatt til ubundne investeringsfond avsatt til bundne fond sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond sum finansiering udekket (-) / udisponert

23 235 Noter til særregnskap 2011 note 1 regnskapsprinsipper Kommunale foretak skal for hvert kalenderår utarbeide et særregnskap, jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august avslutningen av foretakets særregnskap skal følge Forskift av 15. desember 2000 nr om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 9. De obligatoriske notene som skal utarbeides til særregnskapet framgår av 5 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommune) av 15. desember 2000, med unntak i 10 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august Obligatoriske noter er markert med paragrafhenvisning. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. For å få dette til er det tatt med 12 måneder for enkelte typer utgifter og inntekter istedet for utgifter og inntekter i perioden Særregnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Det skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Særregnskapet skal føres etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i særregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når særregnskapet avsluttes. unntak: for lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. regnskapet er altså finansielt rettet og viser endring arbeidskapital. Særregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (gkrs). alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. i den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskaps-avleggelsen, registreres et anslått beløp i særregnskapet for vedkommende år. justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Omløpsmidler blir vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. i den kommunale regnskapsordningen gis ikke avskrivinger resultateffekt. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i kommuneregnskapet. anordningsprinsippet tilsier et fokus på utgifter - ikke kostnader - og derfor er ikke lagerbeholdninger en balansepost i kommunene. note 2 SpeSiFiKaSjOn av OverFøringer MeLLOM FOretaKet Og KOMMunen et kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person. Det utarbeides imidlertid ikke et samlet konsernregnskap for Bergen kommune. administrasjonen i Bergen vann KF har selv ansvaret for å avslutte foretakets regnskap og framlegge dette for styret. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. i Forskrift av 15. desember 2000 nr om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 7 om konsolidert årsbudsjett, endret fra og med budsjettåret 2007, står følgende: et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i et særregnskap for kommunale foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det år særregnskapet med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende år. Dersom det regnskapsmessige merforbruket likevel ikke blir dekket inn i virksomhetens særregnskap, skal akkumulert regnskapsmessig merforbruk føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for de påfølgende år inntil akkumulert regnskapsmessig merforbruk er dekket inn. Med kommunen menes her bykassen, der bykassen omfatter byrådsavdelingene med sentrale avdelinger og tilhørende resultatenheter, samt sentrale fellesposter. tall i hele kroner overført til bykassen overført fra bykassen netto totalt 0 0 0

24 624 note 3 SaMMenFattet OverSiKt Over FOretaKetS inntekter Og utgifter Og FOrDeLingen av DiSSe ( 10.4) i henhold til 10.4 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006, gjeldende fra regnskapsåret 2007, skal foretaket gi en sammenfattet oversikt over hvordan foretakets inntekter og utgifter fordeler seg på henholdsvis egen kommune, interkommunale selskaper der egen kommune er deltaker, og andre. noten gjelder driftsregnskapet. tall i hele kroner totalt Fordelt på oversikt over foretakets utgifter 1) og Bykassen fordelingen av disse Bergen og omland Havnevesen Bergen vann låne-fondet andre andre kf 2) Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter renteutgifter og låneomkostninger avdrag på lån totalt ) Forutsatt at både utgifter og utbetalinger (bl.a. betalte avdrag) skal vises her. utgiftene som vises er unntatt lønn, sosiale utgifter og avskrivninger ihht. forskriften 2) Foretaket har foretatt internbelastning i regnskapet for viderefaktureringsformål til bykassen v/vann- og avløpsetaten tall i hele kroner totalt Fordelt på oversikt over foretakets inntekter 3) og Bykassen fordelingen av disse Bergen og omland Havnevesen Regnskap andre andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån totalt ) Forutsatt at både inntekter og innbetalinger (bl.a. mottatte avdrag på lån) skal vises her. inntektene som vises er unntatt brukerbetalinger ihht. forskriften. Overføringer med krav til motytelse fordelt på andre i tabellen utgjøres i hovedsak av refusjoner knyttet til sykdom (sykepenger). Merverdiavgiftsproblematikk gjør at det ikke er mulig å vise helt korrekt fordeling av utgifter og inntekter slik registreringen i regnskapet foretas - merverdiavgiftskorrigeringer registreres ikke på kunder eller leverandører.

25 257 note 4 endring arbeidskapital ( 5.1) tall i 1000 kroner anskaffelse og anvendelse av midler anskaffelse av midler inntekter driftsdel inntekter investeringsdel innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner sum anskaffelse av midler anvendelse av midler utgifter driftsdel utgifter investeringsdel utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner sum anvendelse av midler endring i arbeidskapital anskaffelse - anvendelse av midler endring i ubrukte lånemidler 0 0 endring i arbeidskapital spesifikasjon av endring arbeidskapital kortsiktige fordringer endring kortsiktige fordringer premieavvik endring premieavvik Betalingsmidler endring betalingsmidler endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld endring kortsiktig gjeld (økning -, reduksjon +) endring arbeidskapital Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr på kr arbeidskapitalen har blitt redusert betraktelig siden 2009.

26 826 note 5 pensjon ( 5.2 Og 13-3) tall i hele kroner prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av , med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKp). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. pensjonsberegningen er gjort på grunnlag av estimat medlemsstatus pr årets netto pensjonskostnad (F 13-1 Bokstav C) tall i Hele kroner Årets pensjonsopptjening, nåverdi rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene administrasjonskostnader netto pensjonskostnad (inkl.adm.) årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik arbeidsgiveravgift av årets premieavvik årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2011 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet. Regnskap Balanse (F 13-1 Bokstav e) tall i hele kroner pensjonsposter arbeidsgiveravgift B a l a n s e F Ø r t (inkl arb.g.avg.) Brutto påløpt pensjonsforpliktelse pensjonsmidler netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik akkumulert premieavvik (inkl. amortisering) Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i foretakets balanse. pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. i henhold til 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år (amortisering) ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. i henhold til 13-4 bokstav C i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), skal premieavvik oppstått i 2011 og senere, fordeles med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2011 med kr inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr , er balanseført pr som omløpsmidler.

27 279 BeregningsForutsetninger (F 13-5) Forventet avkastning på pensjonsmidler 6,00 % 5,50 % Diskonteringsrente 5,00 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 3,35 % 2,96 % Forventet årlig g- og pensjonsregulering 3,35 % 2,96 % estimatavvik (F 13-3 bokstav C og D, 13-4 bokstav D) pensjons pensjons netto tall i hele kroner midler Forpliktelser estimert ny beregning årets estimatavvik ( ) estimatavvik fra tidligere år amortisert i år akkumulert estimatavvik estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler pr estimatavvik amortiseres med 1/15 av resterende avvik pr. år. amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). i henhold til 13-4 bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), er akkumulert estimatavvik for tidligere år som ikke er balanseført, blitt regnskapsført i note 6 FOrDring/Krav MOt KOMMune/KOMMunaLe FOretaK ( 5.4 Og ) tall i 1000 kr spesifikasjon av Fordring/krav mot kommune/kommunale kortsiktig langsiktig kortsiktig langsiktig netto Foretak pr fordring fordring gjeld gjeld (fordring +, gjeld-) Bykassen Bergen og Omland Havnevesen totalt ) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Mellomværende som er registrert gjennom kunde- og leverandøreskontro er i tabell lagt på henholdsvis kortsiktige fordringer og gjeld. når det gjelder andre kortsiktige fordringer og gjeldsposter - så bokføres disse samlet på en balansekonto for fordringer. i tabellen er imidlertid mellomværende ført opp i korrekt kolonne. note 7 LÅnegjeLD tall i 1000 kr lånegjeld gjeld pr nytt låneopptak 0 Betalte avdrag 367 gjeld pr Langsiktig lånegjeld til Lånefondet er redusert pr grunnet betalte avdrag Bergen vann KF tilfredsstiller kommunelovens krav til minimumsavdrag (jf. kommunelovens 50.7).

28 28 10 note 8 FOnD ( 5.6) Og OverSiKt Over avsetninger Og BruK av avsetninger tall i 1000 kr avsetninger og Bruk av avsetninger avsetninger: avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 avsatt til disposisjonsfond avsatt til bundne fond 0 regnskapsmessig mindreforbruk 1) sum avsetninger Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -815 Bruk av bundne fond 0 sum bruk av avsetninger til avsetning senere år: regnskapsmessig merforbruk 0 netto avsetninger ) regnskapsmessig mindreforbuk består av regnskapsmessig mindreforbruk i driftregnskapet, samt udisponert beløp i investeringsregnskapet. spesifikasjon av avsetninger, Bruk og BeHoldning Fond pr avsetning Bruk pr Disposisjonsfond Bundne driftsfond sum fond note 9 KapitaLKOntO ( 5.7 ) tall i 1000 kr debet (reduksjon) kredit (Økning) kapitalkonto pr Salg anleggsmidler bokført verdi 2 pensjonsmidler pensjonsforpliktelse avdrag lån 367 avskrivninger 966 kapitalkonto pr Kapitalkonto pr er kr (debetsaldo). Debetsaldoen på kapitalkontoen har økt gjennom året 2011 med kr reduksjon av anleggsmidler eller økning langsiktig gjeld medfører en økning av debetsaldoen på kapitalkonto. viser til note 5 om pensjon, der akkumulert estimatavvik er regnskapsført i sin helhet i 2011 i tillegg til årets estimatavvik, noe som da har gitt en nettoeffekt på kapitalkontoen på kr note 10 YteLSer til LeDenDe personer ( 10.5) tall i 1000 kr Det skal fra og med regnskapsåret 2009 gis opplysninger i note om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 7-31, 7-31b og Det forutsettes at kommunale foretak skal forholde seg til notekravene som gjelder øvrige foretak dvs og 7-32, og ikke de utvidede notekravene som gjelder store foretak. ytelser til ledende personer lønn andre godtgjørelser Daglig leder Styret Sum Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

29 29 MÅL: Utbedring og vedlikehold av elektro- og automasjonsinstallasjoner

30 30 Revisjonsberetning 2011

31 31

32 32 Bergen Vann KF Besøksadresse: Spelhaugen Fyllingsdalen Telefon: faks: Egne nettsider: Foto: Helge Skodvin

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 2013 Innhold Generelt.... 5 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrens.... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 Betydelig vannoperatør...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Særregnskap 216 Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 216 276 216 275 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 28616 3389 279255

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9 Årsmelding 2009 1 2 Innhold Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9 Akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Generelt... 4 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7

Generelt... 4 Organisasjonen... 6 Organisasjonskart... 7 ÅRSMELDING 2014 2 Innhold Generelt.... 4 Organisasjonen.... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon.... 8 Kvalitet.... 8 Avløpstransport... 9 Avløpsrens... 9 Vannlaboratorium....

Detaljer

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7. Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9 0Årsmelding 1 2 Innhold Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Vannproduksjon 8 Vanndistribusjon 8 Avløpsrensing 9 Avløpstransport 9 Kvalitet og Beredskap 9 ENØK - reduksjon av energiforbruk 11

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7

Innhold. Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Årsmelding 2008 Innhold Generelt 5 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Avløpsrensing 8 Vanndistribusjon 8 Vannproduksjon 9 IT, Kvalitet og beredskap 9 Avløpstransport 9 Overføring av mannskaper fra Bydrift

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BERGEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2012 BERGEN KOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 BERGEN KOMMUNE GENERELT OM 2012 DIREKTØRENS BLIKK PÅ ÅRET 2012 I første halvår av 2012 var det fortsatt som året før stor fokus på nærvær (sykefravær). Det ble jobbet konkret i de ulike

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Omtenksom Pålitelig Handlekraftig Langsiktig

Omtenksom Pålitelig Handlekraftig Langsiktig ÅRSMELDING 2016 Omtenksom Pålitelig Handlekraftig Langsiktig 2 Innhold Om Bergen Vann.... 4 Organisasjon og organisasjonskart... 6 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon.... 9 Avløpstransport... 10 Avløpsrens...

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Styret har i sak vedtatt styringsparametere for virksomheten.

Styret har i sak vedtatt styringsparametere for virksomheten. Dato: 3. februar 2014 KFVANN 6/14 Styret for Bergen Vann KF Nøkkeltall og tertialrapport - 3. tertial 2013 JOTA BV-5404-200414651-95 Hva saken gjelder: Gode styringsparametere er grunnlaget for all løpende

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer