Pedagogiske utviklingsområder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogiske utviklingsområder."

Transkript

1 EVALUERING AV VIRKSOMHETSPLANEN GENERELL INNLEDNIG UFORANDRET 2. EVALUERING AV SATSINGSOMRÅDENE FRA REKTOR FOR HØSTEN OG FRA ARBEIDSLAG FOR HELE ÅRET. ( TIL HØYRE I HVER TABELL ) 3. REKTORS OPPSUMMERING Visjon : Et odt sted å være Et odt sted å lære for alle som har sin arbeidsplass på skolen Vi byer vår opplærin på trivsel, tryhet o kvalitet. 1. INNLEDNING: Harestad skole har skoleåret 2004/2005 over 600 elever fordelt på 10 klassetrinn. Etter endriner i opplærinsloven så opererer vi ikke lener med klasseberep, men med rupper. Vi er kommet ulikt på skolen i forhold til ruppestørrelse. På noen klassetrinn betyr ruppe det sammen som tidliere klasse, på andre trinn er det innført flere kontaktlærere. Vi er midt i ombyin av hele skolen der vestbyet nå er ferdi renovert o renoverin av østby er startet juni Vi ser at dette utfordrer oss på mane områder o at det år svært mye tid til ombyinsrelaterte oppaver. Dette får konsekvenser for andre oppaver på skolen som delvis må lees på vent til vi er ferdie med ombyinen av skolen. Skolen er planlat ferdi renovert juni 2005 Pedaoiske utviklinsområder. Vi har evaluert vår pedaoiske handlinsplan skoleåret 2003/2004 o lat resultatene frem for driftstyret. Pedaoiske utviklinsområder for 2003/2004 var som føler: 4.1: Arbeidsla i det voksne miljø 4.2: Klasseledelse

2 4.3: Kvalitetssikrin o vurderin 4.4: Gjennomførin av tiltak i rusvernplanen 4.1:Ved evaluerin av arbeidsla i det voksne miljø ser vi at det har skjedd od utviklin skoleåret 2003/2004. Vi ser at ulike arbeidsla er kommet ulikt i forhold til måloppnåelse på de ulike tiltakene. Vi vil fremdeles ha fokus på arbeidsla siden vi mener at det er avjørende for videre utviklin av skolen. Noen arbeidsla vil være de samme neste skoleår, andre vil bli satt sammen av nye personer. Hvert arbeidsla vil derfor måtte jobbe ut fra sitt ståsted videre. 4.2:Jobbes videre med, men med mer vinklin på elevmedvirkin o lærinsmiljø. 4:3:Videreføres 4.4: Tas med under 4.3 Målsettin for skoleåret : Harestad skole skal videreutvikle se som en lærende oranisasjon. Det jelder for alle som har sin arbeidsplass på skolen. Områdene dette skal skje på er: LÆRINGSMILJØ LÆRINGSUTBYTTE. LÆRINGSMILJØ SKAL BLI ENDA BEDRE FOR ELEVENE SOM HAR SIN ARBEIDSPLASS PÅ SKOLEN. For personalet på skolen betyr det at: 1.1: Alle som jobber på et trinn har felles ansvar for elevene o i fellesskap prøver å løse utfordriner som enkeltelever o rupper har. 1.2: Det settes jevnli av tid til å diskutere lærinsmiljø blant elevene. 1.3: I elevruppene foreår det et systematisk o ukentli arbeid der lærinsmiljø har fokus. Heri i innbefattes elevmedvirknin. På klassestrinnene vitaliseres elevrådsarbeidet. For elevene på skolen betyr det at: 1.4: Alle elever på et trinn vil tilhøre samme storruppe

3 1.5: De skal oppleve at det jevnli er fokus på lærinsmiljø. 1.6: Elevråd o klasseråd blir mer aktive o opptatt av å jobbe med saker som anår elevenes lærinsmiljø 1.7: BUK- arbeidet blir mer synli o en del av demokratiopplærin for flere enn de elevene som sitter i BUK Måleredskap i forhold til elevenes lærinsmiljø: - Sosioram - Trivsels/mobbeundersøkelser - Elevsamtaler o foreldrekonferanser - Elevinspektørene ( klasse ) Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidlaenes evaluerin Sette jevnli av tid på arbeidsla til å jobbe med elevenes lærinsmiljø Arbeidsla Alle Kontinuerli Fellestid Jul/Sommer De fleste arbeidslaene melder at dette år bedre nå. Noen arbeidsla sier de har fått for lite tid til dett m.a. pa av tidspress o Gjennomføre trivselsundersøkelser o evaluere disse, samt jennomføre tiltak i forhold til de områder som må føles opp. Lae ode sosioram som er tilpasset elevruppa Arbeidsla Sosial-pedao Kontaktlærer o sos. ped Alle Høst Etter jennomførin Alle kontaktl. Etter oppsatt plan. Etter jennomførin Frist frist for innleverin av sosioram sykefravær. 9 av 10 arbeidsla har utført undersøkelser. Inen store overraskelser. Alle jobber med trivsel. To arbeidsla savner rask tibakemeldin på Olweusundersøkelsen. Et arbeidsla synes den er lite nytti siden spørsmålene er så vanskelie å forstå for elevene. Dette år fint. Noen bruker sosioram flere aner i året. Et arbeidsla sliter med å se vitsen siden en ikke ser hvilke tiltak en kan sette inn mot slutten av skoletiden. Et

4 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidlaenes evaluerin arbeidsla ønsker senere frist for sosiorammene. Gjennomføre elevinspektørene o føle opp resultater Vitalisere elevrådsarbeidet med skolerin o årsplan for arbeidet Odin o kontaktlærere Kontaktlærer o sos.ped klassetr klassetr. Vår 2005 Etter jennomførin Oppstart auust Juni Lærerne har vært på hospiterin på Klepp. Skolerin av elevrådene i kommunen foretatt o Kontor o PC innvilet til elevråd undomstrinn. Elevråd barnetrinn må dele det til auust 05 eller bruke del av mediateket etter mars 05 LÆRINGSMILJØ SKAL BLI ENDA BEDRE FOR DE VOKSNE PÅ SKOLEN. For personalet på skolen betyr det at: 1.8: Alle på et arbeidsla har et odt samarbeid der det lees vekt på fali o menneskeli tryhet, o der alle tar sin del av ansvaret 1.9: Når noe er uklart/oppleves som vanskeli tas det opp med den det jelder for å sjekke ut hva som er ment, både innad i arbeidsla o i forhold til andre på arbeidsplassen. 1.10: Det er rom for ulike meniner, ulike meniner o synspunkt skal diskuteres. Når det er konkludert skal vedtak føles lojalt opp. Måleredskap: - Psykososiale vernerunde - Evaluerinsskjema ( lærinsmiljø ) Et arbeidsla melder om lett undersøkelse å jennomføre. Litt vanskeli for elevene å svare ut fra hele året. De svarer mer ut fra situasjonen slik de opplever den nå. har merket satsina. Travelt for noen elever. Andre ønsker elevråd for 1. 4.trinn oså. Noen nevner at elevene er misfornøyd med kontorløsninen. ( mulihet for låsin o kontor for 5. 7.trinn oså. Det kommer høsten 05 ) Noen elever opplever at det ikkje nytter, at tin tar lan tid. Se rektors oppsummerin.

5 - Medarbeidersamtale Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin Forventninsavklarin, ansvarsavklarin arb.la Arbeidsla Alle Auust 2004 Fellestid Juni 2005 For de aller fleste funerer det odt. Noen opplever bedrin utover året. Noen nevner at de kan bli bedre på Åpen/direkte kommunikasjon se personalseminar Delekultur hva har je fått til - hva har je lært av det som ble feil? Hver o en Alle hele tiden Ærlihet o romslihet Arbeidsla Alle hele tiden Utlevere se selv Medarb.sa mtale o psyko.sos. vernerunde Info i personalnytt. Skjema for medarb.samtale laet. De første samtaler beynner uke 48. Gjennoman av fokus / prosedyrer i ledelsen på forhånd. Psykososial vernerunde tirsda arbeidsfordelin. De fleste rapporterer at det funerer odt på arbeidslaet. Noen opplever positiv utviklin. Et arbeidsla ser behov for bedre kommunikasjon mellom avdelinane. Dette år på info til lærere som ikkje hører til avdelina, men som underviser noen timer der. juni 2005 Oppleves bra. Et arbeidsla oppir stor avstand mellom klassene som problem dette året. Et arbeidsla ønsker tips fra andre arbeidsla. LÆRINGSUTBYTTE SKAL BLI ENDA BEDRE FOR ELEVENE SOM HAR SIN ARBEIDSPLASS PÅ SKOLEN. For de voksne på skolen betyr det at: 2.1: Ressursene på trinnet blir brukt på tvers av ammel klassetenknin der det er formålstjenli 2.2: Tilpassin av lærestoff videreutvikles når det jelder omfan, innhold o lærinsmåter. 2.3: Alle arbeidsla har fokus på en metode på å øke lærinsutbyttet for elevene. Eksempel på metoder: Portfolio, lærinsstrateier, stasjonsundervisnin, målstyrte arbeidsplaner.

6 2.4: Føle skolens plan for sjekkin av lærinsutbytte o levere spes.ped.veiledere for arkiverin For elevene på skolen betyr det at: 2.5: Elevene skal bli mer opptatt av hva de har lært enn hva de har hatt. 2.6: Elevene skal ha oversikt over hva de kan o hva som er utfordriner i ulike fa for eksempel ved hjelp av målark. Måleredskap: - Lokale prøver (lærernes eneproduserte ) - Nasjonale prøver - Kartlein o dianostiserinsprøver/tester arkiveres i klassemappa. - Resultat av de ulike tester/ prøver lees i arkiv o føles opp over flere år i forhold til utviklin o freman. Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin Ta opp på arbeidslaet utfordriner i ruppen - falie Alle på trinnet Alle Start auetter behov Jevnli Dette blir jort jevnli. Funerer fint over hele skolen. Skolerin, iansettin satsinsområder plan videre arbeid settes opp av hvert arbeidsla Avklarin av metodesatsin avdelin III ( p..a. flyttin juni/auust 2004 ) Mattekick Avdelins-leder I+II Avdelinsleder III Prosjektled. Ledelse PPT Alle på avdelinen Hele avdelinen 2., 5. o 8. trinn Auust 2004 September 04 oppstart au 2004 Kr ,- Mai Portefolio iansatt avd. 2. Kursin en an hver mnd. Leder Inrid C.Flere har vært på andre kurs o hospiterin. To arbeidsla i tille til de tre involverte i portefolioarbeid avd. 2 melder om sine satsinsområder. De fleste har ikke svart. Se rektors oppsummerin??? Mai 2005 Et arbeidsla satser på runnleende lærinsstrateier o sosial kompetanse. Se rektors oppsummerin Sentrale midler + ene (?? ) Sluttevaluerin mai07. Dårli info. Sentrale føriner svarte ikke til forventninene. Noen arbeidsla melder om en del tanker, men lite praktiske tiltak i

7 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin hverdaen. Arbeidsla 3 satser på differensierte matterupper i perioder. Se rektors oppsummerin Modellprosjekt spes.ped o tilpassa oppl. Spes.ped.veil prosjektled. Ledelse skole Kommune PPT Aktuelle etter j.an av innhold o plan Bruk av målark - Ledelse Alle som veler denne metoden oppstart au 04 Auust 04 Tilført sentrale midler + ene (?? ) Interne ressurser Sluttevaluerin sommer 2007 Inen arbeidsla kommenterte dette. Se rektors oppsummerin. mai 05. Brukes av trinn 6 o 7. Et arbeidsla har måltester hver freda, men i perioder har dette falt ut. Arbeidslaet er usikre på om elevene leser målene. LÆRINGSUTBYTTE SKAL BLI ENDA BEDRE FOR DE VOKSNE SOM HAR SIN ARBEIDSPLASS PÅ SKOLEN. For de voksne på trinnet betyr det at: 2.6: Samarbeid med andre på arbeidslaet medfører at alle videreutvikler se o ir lærin i hverdaen. 2.7: Det er lat opp til skolerin i de satsinsområdene som avdelinene/arbeidslaene har valt ut. Arbeidslaet laer plan for arbeid videre o dette føles opp av alle. 2.8: IKT ferdihetene våre er ode nok til å føle opp det som kreves på de ulike klassetrinn o i skolens interne system for kommunikasjon o informasjon. Måleredskap: - Evaluerinsskjema - Medarbeidersamtale - Plan med evaluerin for arbeidsla ( levers avdelinsleder ).

8 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Vi deler vår spisskompetanse Alle Etter jevnli Evt. Fortoppsatt honorar løpende plan (ca. kr. 500 pr time) Utarbeidelse av kursbok Harestad skole kan bidra med kurs om. Inrid C Alle utfordres til å bidra Oppstart au 2004 Sommer 2005 Rektors evaluerin Tre kolleaer innledet om matematikkutfordrinar o oransierin avd. 1 u auust. Sosialpedao leder nettverk for sfoansatte hver måned o samlin om portefolio avd. 2 hver måned. Arbeidslaets evaluerin Lite formelt arbeid i år. Uformelt funerere det fint. Tips til neste år: Avdelinsvis, etter alle kurs, alle søm ønsker må få dele sine ode erfarinar med kolleaer. Ikke kommentert, ikke iansatt Se rektors oppsummerin Eenutviklin I forhold til IKT-bruk Skolerin, videreoppfølin av satsinsområdene på trinnet/avdelinen Alle ( kan få hjelp Odin o Espen ) Alle som ikke har kompetane i da Hver arb.la Alle aktuelle Fra auust 2004 Fellestid, eentid, blod, svette o tårer Sommer Kurs i mailbruk undomsskolen foretatt. Kurs for 6. o 7.kl. skal avvikles. De fleste som har tilan til PC, bruker dette uten problem Positiv utviklin. Avd. 1 har endeli fått PC, ønsker kurs fra IKT-folket. Kursbehov meldt fra ulike arbeidsla: mail, reneark, presentasjonsproram, ev lae hjemmesider ) Skolens E-postliste må sjekkes. Noen er ikke med. Ønsker mailkontakt med foresatte. Glad for kurs, mellom annet i ADHDproblematikk.. Andre ønsker mer oppfølin o mer tid til de ulike stsinsområdene.

9 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin Tips til satsinsområder neste år: Tre arbeidsla ønsker færre satsinsområder o mer tid til arbeid med dem. Et arbeidsla savner tydeliere visjoner o mål : - Inkluderin tilpasset opplærin tid på arbeidslaet oså - mattekick - portefolio - stasjonsarbeid - leselyst på undomstrinnet - bedrin på uteområdene - elevråd for trinn 4. REKTORS OPPSUMMERING: Satsinsområder vi har hatt over flere år, funerer nå fint. ( arbeidsla, direkte kommunikasjon på arbeidslaet, kvalitetessikrin ) Vi kan nok bli enda bedre til å forklare vitsen med en del kvalitetssikrinsarbeid til de ulike arbeidslaene. Satsinsområder vi satte i an i høst, funerer ikke så odt enda. Det positive unntaket her er elevrådsarbeid. Oså her har vi mye som kan jøres videre. Et arbeidsla ønsker å utvide det arbeidet til trinn oså. Rektor mener det bør vente til seinere, siden flere andre arbeidsla melder om for mane satsinsområder. Vi er i an med en del satsinar som må intensivers for å få od virknin før vi utvider til nye felt. Eksempler på områder som ikke funerer som ønsket enda, er mattekick, at hver avdelin skulle ha sitt sastsinsområde o modellprosjektet Mattekick: Svake førinar o dårli oppstartssamlin fra stat / fylke. Vi har heller ikke lokalt fått til å føle opp de involverte arbeidsla. ( tid o kompetanse ) Modellprosjektet: Dette året har det vært mye jobbin på ledelsesnivå i kommunen med avklarinar o drøftinar. Kommunens o dermed skolens plan var ikke klar før i mars. Denne våren får en del elever mål o tiltaktsskjema. Resten av modellprosjektet for vår del, skal ha oppstart til høsten. ( målbaserte arbeidsplaner på minst to nivå o stasjonsundervisnin 1. 4.kl. ) Se virksomhetsplan Hver avdelin sitt satsinsområde noen arbeidsla har oså ene satsinar. For tiden er det mane endrinar i skolen enerelt o på vår skole. Lokalt har vi hatt ombyin som har krevd mye eneri fra de som jobber her. Troli blir det en del etterarbeid til høsten med å få spesialrom på

10 plass o risikoanalyse når det jelder HMS- arbeid etter ombyina. Noen av oss har funert i nye stilliner ( rektor, inspektør, spes.ped. veileder avd. 1 o 2 ) o andre stilliner har vært vakante deler av året. ( spes.ped.veileder avd. 1 ) Dette har ført til mindre mulihet for oppfølin. Ombyina o inneklimaet på avdelin 1 førte til at vi kuttet ut en del fellessamlinar der. Noen arbeidsla melder om for mane satsinsområder. Vi er oså en stor skole der ulike arbeidsla ivrer for ulike saker. Kunsten blir å bli enie om å vele ut noen felles satsinsområder o la andre være ulike for hver avdelin eller hvert arbeidsla. Noe må oså vente. Høsten 06 får vi nye fa o nye læreplaner. Kommunen har oså valt i sin kompetanseplan for kunnskapsløftet å bruke en del av skolens fellestid til arbeid med de nye læreplanene. Dette vil føre til mindre tid til fellessamlinar om våre ene satsinsområder. Siden mattekick er treåri o modellprosjektet er ferdi sommeren 06, må dette være satsinsområder vi prioriterer høyt. Utfordrina blir slik rektor ser det, å prioritere mellom mane ode o spennede satsinsområder. Dette er nødvendi dersom satsinsområdene skal bli en del av elevenes o lærernes hverda.

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduksjon. 2. Lismarka skole gjennom 22 år. Innledning. Organisering av skolen. o Lismarka prosjektet. o Innføring av L-97. Læreplanarbeid.

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer