Pedagogiske utviklingsområder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogiske utviklingsområder."

Transkript

1 EVALUERING AV VIRKSOMHETSPLANEN GENERELL INNLEDNIG UFORANDRET 2. EVALUERING AV SATSINGSOMRÅDENE FRA REKTOR FOR HØSTEN OG FRA ARBEIDSLAG FOR HELE ÅRET. ( TIL HØYRE I HVER TABELL ) 3. REKTORS OPPSUMMERING Visjon : Et odt sted å være Et odt sted å lære for alle som har sin arbeidsplass på skolen Vi byer vår opplærin på trivsel, tryhet o kvalitet. 1. INNLEDNING: Harestad skole har skoleåret 2004/2005 over 600 elever fordelt på 10 klassetrinn. Etter endriner i opplærinsloven så opererer vi ikke lener med klasseberep, men med rupper. Vi er kommet ulikt på skolen i forhold til ruppestørrelse. På noen klassetrinn betyr ruppe det sammen som tidliere klasse, på andre trinn er det innført flere kontaktlærere. Vi er midt i ombyin av hele skolen der vestbyet nå er ferdi renovert o renoverin av østby er startet juni Vi ser at dette utfordrer oss på mane områder o at det år svært mye tid til ombyinsrelaterte oppaver. Dette får konsekvenser for andre oppaver på skolen som delvis må lees på vent til vi er ferdie med ombyinen av skolen. Skolen er planlat ferdi renovert juni 2005 Pedaoiske utviklinsområder. Vi har evaluert vår pedaoiske handlinsplan skoleåret 2003/2004 o lat resultatene frem for driftstyret. Pedaoiske utviklinsområder for 2003/2004 var som føler: 4.1: Arbeidsla i det voksne miljø 4.2: Klasseledelse

2 4.3: Kvalitetssikrin o vurderin 4.4: Gjennomførin av tiltak i rusvernplanen 4.1:Ved evaluerin av arbeidsla i det voksne miljø ser vi at det har skjedd od utviklin skoleåret 2003/2004. Vi ser at ulike arbeidsla er kommet ulikt i forhold til måloppnåelse på de ulike tiltakene. Vi vil fremdeles ha fokus på arbeidsla siden vi mener at det er avjørende for videre utviklin av skolen. Noen arbeidsla vil være de samme neste skoleår, andre vil bli satt sammen av nye personer. Hvert arbeidsla vil derfor måtte jobbe ut fra sitt ståsted videre. 4.2:Jobbes videre med, men med mer vinklin på elevmedvirkin o lærinsmiljø. 4:3:Videreføres 4.4: Tas med under 4.3 Målsettin for skoleåret : Harestad skole skal videreutvikle se som en lærende oranisasjon. Det jelder for alle som har sin arbeidsplass på skolen. Områdene dette skal skje på er: LÆRINGSMILJØ LÆRINGSUTBYTTE. LÆRINGSMILJØ SKAL BLI ENDA BEDRE FOR ELEVENE SOM HAR SIN ARBEIDSPLASS PÅ SKOLEN. For personalet på skolen betyr det at: 1.1: Alle som jobber på et trinn har felles ansvar for elevene o i fellesskap prøver å løse utfordriner som enkeltelever o rupper har. 1.2: Det settes jevnli av tid til å diskutere lærinsmiljø blant elevene. 1.3: I elevruppene foreår det et systematisk o ukentli arbeid der lærinsmiljø har fokus. Heri i innbefattes elevmedvirknin. På klassestrinnene vitaliseres elevrådsarbeidet. For elevene på skolen betyr det at: 1.4: Alle elever på et trinn vil tilhøre samme storruppe

3 1.5: De skal oppleve at det jevnli er fokus på lærinsmiljø. 1.6: Elevråd o klasseråd blir mer aktive o opptatt av å jobbe med saker som anår elevenes lærinsmiljø 1.7: BUK- arbeidet blir mer synli o en del av demokratiopplærin for flere enn de elevene som sitter i BUK Måleredskap i forhold til elevenes lærinsmiljø: - Sosioram - Trivsels/mobbeundersøkelser - Elevsamtaler o foreldrekonferanser - Elevinspektørene ( klasse ) Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidlaenes evaluerin Sette jevnli av tid på arbeidsla til å jobbe med elevenes lærinsmiljø Arbeidsla Alle Kontinuerli Fellestid Jul/Sommer De fleste arbeidslaene melder at dette år bedre nå. Noen arbeidsla sier de har fått for lite tid til dett m.a. pa av tidspress o Gjennomføre trivselsundersøkelser o evaluere disse, samt jennomføre tiltak i forhold til de områder som må føles opp. Lae ode sosioram som er tilpasset elevruppa Arbeidsla Sosial-pedao Kontaktlærer o sos. ped Alle Høst Etter jennomførin Alle kontaktl. Etter oppsatt plan. Etter jennomførin Frist frist for innleverin av sosioram sykefravær. 9 av 10 arbeidsla har utført undersøkelser. Inen store overraskelser. Alle jobber med trivsel. To arbeidsla savner rask tibakemeldin på Olweusundersøkelsen. Et arbeidsla synes den er lite nytti siden spørsmålene er så vanskelie å forstå for elevene. Dette år fint. Noen bruker sosioram flere aner i året. Et arbeidsla sliter med å se vitsen siden en ikke ser hvilke tiltak en kan sette inn mot slutten av skoletiden. Et

4 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidlaenes evaluerin arbeidsla ønsker senere frist for sosiorammene. Gjennomføre elevinspektørene o føle opp resultater Vitalisere elevrådsarbeidet med skolerin o årsplan for arbeidet Odin o kontaktlærere Kontaktlærer o sos.ped klassetr klassetr. Vår 2005 Etter jennomførin Oppstart auust Juni Lærerne har vært på hospiterin på Klepp. Skolerin av elevrådene i kommunen foretatt o Kontor o PC innvilet til elevråd undomstrinn. Elevråd barnetrinn må dele det til auust 05 eller bruke del av mediateket etter mars 05 LÆRINGSMILJØ SKAL BLI ENDA BEDRE FOR DE VOKSNE PÅ SKOLEN. For personalet på skolen betyr det at: 1.8: Alle på et arbeidsla har et odt samarbeid der det lees vekt på fali o menneskeli tryhet, o der alle tar sin del av ansvaret 1.9: Når noe er uklart/oppleves som vanskeli tas det opp med den det jelder for å sjekke ut hva som er ment, både innad i arbeidsla o i forhold til andre på arbeidsplassen. 1.10: Det er rom for ulike meniner, ulike meniner o synspunkt skal diskuteres. Når det er konkludert skal vedtak føles lojalt opp. Måleredskap: - Psykososiale vernerunde - Evaluerinsskjema ( lærinsmiljø ) Et arbeidsla melder om lett undersøkelse å jennomføre. Litt vanskeli for elevene å svare ut fra hele året. De svarer mer ut fra situasjonen slik de opplever den nå. har merket satsina. Travelt for noen elever. Andre ønsker elevråd for 1. 4.trinn oså. Noen nevner at elevene er misfornøyd med kontorløsninen. ( mulihet for låsin o kontor for 5. 7.trinn oså. Det kommer høsten 05 ) Noen elever opplever at det ikkje nytter, at tin tar lan tid. Se rektors oppsummerin.

5 - Medarbeidersamtale Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin Forventninsavklarin, ansvarsavklarin arb.la Arbeidsla Alle Auust 2004 Fellestid Juni 2005 For de aller fleste funerer det odt. Noen opplever bedrin utover året. Noen nevner at de kan bli bedre på Åpen/direkte kommunikasjon se personalseminar Delekultur hva har je fått til - hva har je lært av det som ble feil? Hver o en Alle hele tiden Ærlihet o romslihet Arbeidsla Alle hele tiden Utlevere se selv Medarb.sa mtale o psyko.sos. vernerunde Info i personalnytt. Skjema for medarb.samtale laet. De første samtaler beynner uke 48. Gjennoman av fokus / prosedyrer i ledelsen på forhånd. Psykososial vernerunde tirsda arbeidsfordelin. De fleste rapporterer at det funerer odt på arbeidslaet. Noen opplever positiv utviklin. Et arbeidsla ser behov for bedre kommunikasjon mellom avdelinane. Dette år på info til lærere som ikkje hører til avdelina, men som underviser noen timer der. juni 2005 Oppleves bra. Et arbeidsla oppir stor avstand mellom klassene som problem dette året. Et arbeidsla ønsker tips fra andre arbeidsla. LÆRINGSUTBYTTE SKAL BLI ENDA BEDRE FOR ELEVENE SOM HAR SIN ARBEIDSPLASS PÅ SKOLEN. For de voksne på skolen betyr det at: 2.1: Ressursene på trinnet blir brukt på tvers av ammel klassetenknin der det er formålstjenli 2.2: Tilpassin av lærestoff videreutvikles når det jelder omfan, innhold o lærinsmåter. 2.3: Alle arbeidsla har fokus på en metode på å øke lærinsutbyttet for elevene. Eksempel på metoder: Portfolio, lærinsstrateier, stasjonsundervisnin, målstyrte arbeidsplaner.

6 2.4: Føle skolens plan for sjekkin av lærinsutbytte o levere spes.ped.veiledere for arkiverin For elevene på skolen betyr det at: 2.5: Elevene skal bli mer opptatt av hva de har lært enn hva de har hatt. 2.6: Elevene skal ha oversikt over hva de kan o hva som er utfordriner i ulike fa for eksempel ved hjelp av målark. Måleredskap: - Lokale prøver (lærernes eneproduserte ) - Nasjonale prøver - Kartlein o dianostiserinsprøver/tester arkiveres i klassemappa. - Resultat av de ulike tester/ prøver lees i arkiv o føles opp over flere år i forhold til utviklin o freman. Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin Ta opp på arbeidslaet utfordriner i ruppen - falie Alle på trinnet Alle Start auetter behov Jevnli Dette blir jort jevnli. Funerer fint over hele skolen. Skolerin, iansettin satsinsområder plan videre arbeid settes opp av hvert arbeidsla Avklarin av metodesatsin avdelin III ( p..a. flyttin juni/auust 2004 ) Mattekick Avdelins-leder I+II Avdelinsleder III Prosjektled. Ledelse PPT Alle på avdelinen Hele avdelinen 2., 5. o 8. trinn Auust 2004 September 04 oppstart au 2004 Kr ,- Mai Portefolio iansatt avd. 2. Kursin en an hver mnd. Leder Inrid C.Flere har vært på andre kurs o hospiterin. To arbeidsla i tille til de tre involverte i portefolioarbeid avd. 2 melder om sine satsinsområder. De fleste har ikke svart. Se rektors oppsummerin??? Mai 2005 Et arbeidsla satser på runnleende lærinsstrateier o sosial kompetanse. Se rektors oppsummerin Sentrale midler + ene (?? ) Sluttevaluerin mai07. Dårli info. Sentrale føriner svarte ikke til forventninene. Noen arbeidsla melder om en del tanker, men lite praktiske tiltak i

7 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin hverdaen. Arbeidsla 3 satser på differensierte matterupper i perioder. Se rektors oppsummerin Modellprosjekt spes.ped o tilpassa oppl. Spes.ped.veil prosjektled. Ledelse skole Kommune PPT Aktuelle etter j.an av innhold o plan Bruk av målark - Ledelse Alle som veler denne metoden oppstart au 04 Auust 04 Tilført sentrale midler + ene (?? ) Interne ressurser Sluttevaluerin sommer 2007 Inen arbeidsla kommenterte dette. Se rektors oppsummerin. mai 05. Brukes av trinn 6 o 7. Et arbeidsla har måltester hver freda, men i perioder har dette falt ut. Arbeidslaet er usikre på om elevene leser målene. LÆRINGSUTBYTTE SKAL BLI ENDA BEDRE FOR DE VOKSNE SOM HAR SIN ARBEIDSPLASS PÅ SKOLEN. For de voksne på trinnet betyr det at: 2.6: Samarbeid med andre på arbeidslaet medfører at alle videreutvikler se o ir lærin i hverdaen. 2.7: Det er lat opp til skolerin i de satsinsområdene som avdelinene/arbeidslaene har valt ut. Arbeidslaet laer plan for arbeid videre o dette føles opp av alle. 2.8: IKT ferdihetene våre er ode nok til å føle opp det som kreves på de ulike klassetrinn o i skolens interne system for kommunikasjon o informasjon. Måleredskap: - Evaluerinsskjema - Medarbeidersamtale - Plan med evaluerin for arbeidsla ( levers avdelinsleder ).

8 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Vi deler vår spisskompetanse Alle Etter jevnli Evt. Fortoppsatt honorar løpende plan (ca. kr. 500 pr time) Utarbeidelse av kursbok Harestad skole kan bidra med kurs om. Inrid C Alle utfordres til å bidra Oppstart au 2004 Sommer 2005 Rektors evaluerin Tre kolleaer innledet om matematikkutfordrinar o oransierin avd. 1 u auust. Sosialpedao leder nettverk for sfoansatte hver måned o samlin om portefolio avd. 2 hver måned. Arbeidslaets evaluerin Lite formelt arbeid i år. Uformelt funerere det fint. Tips til neste år: Avdelinsvis, etter alle kurs, alle søm ønsker må få dele sine ode erfarinar med kolleaer. Ikke kommentert, ikke iansatt Se rektors oppsummerin Eenutviklin I forhold til IKT-bruk Skolerin, videreoppfølin av satsinsområdene på trinnet/avdelinen Alle ( kan få hjelp Odin o Espen ) Alle som ikke har kompetane i da Hver arb.la Alle aktuelle Fra auust 2004 Fellestid, eentid, blod, svette o tårer Sommer Kurs i mailbruk undomsskolen foretatt. Kurs for 6. o 7.kl. skal avvikles. De fleste som har tilan til PC, bruker dette uten problem Positiv utviklin. Avd. 1 har endeli fått PC, ønsker kurs fra IKT-folket. Kursbehov meldt fra ulike arbeidsla: mail, reneark, presentasjonsproram, ev lae hjemmesider ) Skolens E-postliste må sjekkes. Noen er ikke med. Ønsker mailkontakt med foresatte. Glad for kurs, mellom annet i ADHDproblematikk.. Andre ønsker mer oppfølin o mer tid til de ulike stsinsområdene.

9 Tiltak Ansvar Deltaere Tidspunkt Kostnad Evaluerin Rektors evaluerin Arbeidslaets evaluerin Tips til satsinsområder neste år: Tre arbeidsla ønsker færre satsinsområder o mer tid til arbeid med dem. Et arbeidsla savner tydeliere visjoner o mål : - Inkluderin tilpasset opplærin tid på arbeidslaet oså - mattekick - portefolio - stasjonsarbeid - leselyst på undomstrinnet - bedrin på uteområdene - elevråd for trinn 4. REKTORS OPPSUMMERING: Satsinsområder vi har hatt over flere år, funerer nå fint. ( arbeidsla, direkte kommunikasjon på arbeidslaet, kvalitetessikrin ) Vi kan nok bli enda bedre til å forklare vitsen med en del kvalitetssikrinsarbeid til de ulike arbeidslaene. Satsinsområder vi satte i an i høst, funerer ikke så odt enda. Det positive unntaket her er elevrådsarbeid. Oså her har vi mye som kan jøres videre. Et arbeidsla ønsker å utvide det arbeidet til trinn oså. Rektor mener det bør vente til seinere, siden flere andre arbeidsla melder om for mane satsinsområder. Vi er i an med en del satsinar som må intensivers for å få od virknin før vi utvider til nye felt. Eksempler på områder som ikke funerer som ønsket enda, er mattekick, at hver avdelin skulle ha sitt sastsinsområde o modellprosjektet Mattekick: Svake førinar o dårli oppstartssamlin fra stat / fylke. Vi har heller ikke lokalt fått til å føle opp de involverte arbeidsla. ( tid o kompetanse ) Modellprosjektet: Dette året har det vært mye jobbin på ledelsesnivå i kommunen med avklarinar o drøftinar. Kommunens o dermed skolens plan var ikke klar før i mars. Denne våren får en del elever mål o tiltaktsskjema. Resten av modellprosjektet for vår del, skal ha oppstart til høsten. ( målbaserte arbeidsplaner på minst to nivå o stasjonsundervisnin 1. 4.kl. ) Se virksomhetsplan Hver avdelin sitt satsinsområde noen arbeidsla har oså ene satsinar. For tiden er det mane endrinar i skolen enerelt o på vår skole. Lokalt har vi hatt ombyin som har krevd mye eneri fra de som jobber her. Troli blir det en del etterarbeid til høsten med å få spesialrom på

10 plass o risikoanalyse når det jelder HMS- arbeid etter ombyina. Noen av oss har funert i nye stilliner ( rektor, inspektør, spes.ped. veileder avd. 1 o 2 ) o andre stilliner har vært vakante deler av året. ( spes.ped.veileder avd. 1 ) Dette har ført til mindre mulihet for oppfølin. Ombyina o inneklimaet på avdelin 1 førte til at vi kuttet ut en del fellessamlinar der. Noen arbeidsla melder om for mane satsinsområder. Vi er oså en stor skole der ulike arbeidsla ivrer for ulike saker. Kunsten blir å bli enie om å vele ut noen felles satsinsområder o la andre være ulike for hver avdelin eller hvert arbeidsla. Noe må oså vente. Høsten 06 får vi nye fa o nye læreplaner. Kommunen har oså valt i sin kompetanseplan for kunnskapsløftet å bruke en del av skolens fellestid til arbeid med de nye læreplanene. Dette vil føre til mindre tid til fellessamlinar om våre ene satsinsområder. Siden mattekick er treåri o modellprosjektet er ferdi sommeren 06, må dette være satsinsområder vi prioriterer høyt. Utfordrina blir slik rektor ser det, å prioritere mellom mane ode o spennede satsinsområder. Dette er nødvendi dersom satsinsområdene skal bli en del av elevenes o lærernes hverda.

ORGANISASJONSUTVIKLINGSKOMITEEN Arbeidsårene 2013-2015

ORGANISASJONSUTVIKLINGSKOMITEEN Arbeidsårene 2013-2015 ORGANISASJONSUTVIKLINGSKOMITEEN Arbeidsårene -2015 Komiteleder: Inrid Selvik Henriksen Komitelemmer: Inrid Louise Grøntvedt, Marie Aamnes Mostue Oversikt: Del 1: Faste arbeidsoppaver Del 2: Strateiske

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE

AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innlednin til areal..... A - Grunnleende om areal A - 3 Hvordan finne arealet til eometriske fiurer A - 3 3a arealet til kvadrat..

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010 Skole: Spjelkavik barneskole Kvalitetsutvikling 2010 Handlingsplan 2010 Satsingsområde 1: Elevvurdering for tilpasset opplæring Målsetting: I Utvikle vurderingssystem som fremmer tilpasset opplæring II

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 4. årgang juni 2012

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/kongsberg 4. årgang juni 2012 brostein Bymisjonsmaasinet www.bymisjon.no/konsber 4. åran juni 2012 NAV-leder: Inen skal stå uten tilbud Undom som faller ut av skolen o blir stående utenfor arbeidslivet er en av de store velferds- utfordrinene

Detaljer

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre.

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre. Saksframle Møtedato 13.12.2010 Saksnr 46/10 Saksbehandler Per Olav Skjesol, Tittel: Statusrapport for teknisk utviklin av kvalitetsreistre. Bakrunn for saken: I henhold til tidliere vedtak så skal det

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

SAMLA BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

SAMLA BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Ark.: 223 U01 Lnr.: 5988/09 Arkivsaksnr.: 09/616-3 Saksbehandler: Jon Sylte SAMLA BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Vedle: Inen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknadene med vedle.

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Sum generelt/formannskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beløp i mill. kroner Forslagstekst VOTERING Beskrivelse

Sum generelt/formannskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beløp i mill. kroner Forslagstekst VOTERING Beskrivelse INNSTILLING: stiller H/FRP 1 H/FRP 2 Sum enerelt/formannskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beholde det antall årsverk helsesøster som er tenkt omdisponert fra undomsskolen til barneskolen

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad skole

Randaberg Kommune Harestad skole REFERAT FRA DRIFTSTYREMØTE VED HARESTAD SKOLE Sted: biblioteket på ungdomsskolen Dato: 21.10.04 Tid: kl. 18.30 21.00 Sak: 011 04 / 05 Godkjenning av referat fra møte 08. juni- 04 Sak 012 04 / 05 Godkjenning

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

SKUV hvordan Rissa kommune jobber for å utvikle lærernes refleksjon og praksis

SKUV hvordan Rissa kommune jobber for å utvikle lærernes refleksjon og praksis SKUV hvordan Rissa kommune jobber for å utvikle lærernes refleksjon og praksis Skoleeiersamling 5.5.2015 VISJON OG UTVIKLINGSMÅL Elevene i Rissa-skolen skal være like motivert for å lære når de går ut

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

ZA5778. Flash Eurobarometer 343 (Impact and Perception of the Public Sector Innovation among Companies) Country Questionnaire Norway

ZA5778. Flash Eurobarometer 343 (Impact and Perception of the Public Sector Innovation among Companies) Country Questionnaire Norway ZA778 Flash Eurobarometer (Impact and Perception of the Public Sector Innovation amon Companies) Country Questionnaire Norway FL - NO - Innobarometer A Flash nummer FLA B Land FLB C Intervju nummer FLC

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE.

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE. Fylkesmannen i Aust Agder, utdannings og justis avdelingen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Side 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formål... 3 3 Forutsetning... 3 4 Bakgrunn for veiledning... 3 5 Vurderingskriterier... 3 5.1 Samarbeid om utvikling

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2010-2011 Harestad skole

Handlingsplan for skoleåret 2010-2011 Harestad skole Handlingsplan for skoleåret 2010-2011 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» 1 Skolens visjon

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

Oslo kommunes satsing på daglig fysisk aktivitet. Nasjonalt nettverksmøte 13.12.2005

Oslo kommunes satsing på daglig fysisk aktivitet. Nasjonalt nettverksmøte 13.12.2005 Oslo kommunes satsing på daglig fysisk aktivitet Nasjonalt nettverksmøte 13.12.2005 Bakgrunnsdokumenter Nytt kapittel 9a i opplæringsloven fra 01.04.2003 elevenes arbeidsmiljølov NOU 2003: 16 I første

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE SKOLEÅRET 2008-2009 BREIVIKBOTN SKOLE SKAL VÆRE EN SKOLE MED ET GODT FYSISK ARBEIDSMILJØ OG LÆRINGSMILJØ SOM PREGES AV TRYGGHET TRIVSEL HVOR DET BLIR LAGT VEKT PÅ SAMARBEID

Detaljer

Rektor/ ledelse gjennomg år de ulike planene på plandager. Alle ansatte skal ha lest og gjennomg ått skolens planer før eleven starter

Rektor/ ledelse gjennomg år de ulike planene på plandager. Alle ansatte skal ha lest og gjennomg ått skolens planer før eleven starter 1. Plan/ årshjul for arbeid læringsmiljø på Lusetjern 1.1 Årshjul for aktiviteter pr måned: Mnd uke/ dato Tema/Mål Aktivitet/ innhold Ledelse og ansatte Elever Foresatte Utført/ Evaluering Aug Før 1.9.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon Inspeksjonsplanen

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Smedstua

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Smedstua Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 42 27 21 11 40 25 24 11 36 23 28 13 37 23 28 12 32 22 34 13 46 33 19 1 42 13 29 16 22 14 47 17 36 17 35 13 41 18 37 4 46 33 19 1 42 13 29 16 22 14

Detaljer

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 42 27 21 11 40 25 24 11 36 23 28 13 37 23 28 12 32 22 34 13 57 15 19 8 36 29 28 7 36 9 43 12 39 27 29 5 57 15 19 8 36 29 28 7 36 9 43 12 39 27 29

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Det meste forandrer se jennom årene men ikke Killinen brostein Bymisjonsmaasinet www.bymisjon.no/drammen 6. åran juni 2012 Ole-Benjamin o Christian har bee vært på Killinen. Ole-Benjamin har vært der flere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Virksomhetspla n

Virksomhetspla n Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009

VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 VIRKSOMHETSPLAN FOR GRØT SKOLE 2009 Innholdsfortegnelse 1. Visjon a) Holtålen kommune s. 2 b) Grøt skole s. 3 2. Innledning s. 3 3. Dette skal vi oppnå s. 3 4. Satsningsområder - handlingsplan 2009 s.

Detaljer

Haraldsvang skole anno 2015

Haraldsvang skole anno 2015 Haraldsvang skole anno 2015 - suksessfaktorer for praktisk arbeid mot mobbing i ungdomskolen Bergen, 13. oktober 2015 HARALDSVANG SKOLE Tor Inge Westerlund, sosiallærer Per Anders Mildal, underv.insp.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

SKOLEMØTE LUNNER KOMMUNE 2013

SKOLEMØTE LUNNER KOMMUNE 2013 NOTAT Dato: 21.05. Til: Fra: Lunner barneskole v/ rektor FAU v/ Lunner barneskole Elevrådet v/ Lunner barneskole Politisk representant til SU Lunner barneskole Rådgiver oppvekst RAPPORT FRA SKOLEBESØK

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE Innhold SKOLENS VISJON... 3 INNLEDNING... 3 DIGITAL INFO... 3 FORELDRE KONTAKTENS OPPGAVER:... 4 KONTAKT LÆRERS OPPGAVER:... 5 PLAN FOR SAMARBEID HJEM/SKOLE...

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 007/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 007/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalet 3.2.215 7/15 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.1.215 Arkivsaksnr.: 14/1814-7 Tittel: arealleer Omreulerin Lunteviksletta

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Den gode skole i Kongsvinger

Den gode skole i Kongsvinger Den gode skole i Kongsvinger Prosjekt 2009-2010 Tyvstart for alle Et prosjekt for tidlig innsats i basisfagene på 1. og 2.trinn 29. juni 2009 1 INNHOLD 1 TYVSTART FOR ALLE!...3 1.1 Hovedmål...3 1.2 Organisering

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 5.trinn

Årsplan Samfunnsfag 5.trinn Tid Emne Kompetansemål Eleven skal kunne: Uke 34- jere reie for kva for 38 Demokrati - Barns rettiheter - Utforskarm ål i forbindelse med val/stemm in/opptellin. KIS III Lesin av statistikk moleheiter,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer