Årsmelding og rekneskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 2005 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Norges Fjordhestlag

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 3. mai 2006 kl Møteleiar: Kjell Aardal Sakliste: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Opning av møtet ved leiar Registrering av utsendingar Val av to utsendingar til å underteikne møteboka Godkjenning av innkallinga Årsmelding Rekneskapen A: Lukking av stambok B: Årsmøtesaker Medlemskontingent Val Val spesifisert etter vedtektene Vedrørande sak 7: Motteke frå Arne Presthus, oppfatta av styret som sak frå Hordaland Fjordhestlag. A. Open/lukka stambok for fjordhest i Norge. Vurdering av fordelar/ulemper og konsekvensar for den vidare avlen. B. Skal saker av denne art, samt endringar av Avlsplan, og saker av større økonomisk karakter vere årsmøtesaker? Fullstendig saksframstilling frå Arne Presthus samt ei innstilling vedteken mot ei stemme frå styret vert send med innkallinga til Fylkes- og Distiktslag. Det var som venta mange flotte ekvipasjar å sjå frå heile Norden på Ekeberg under Fjordhestdagane

3 Årsmøtet er eit ope møte der medlemane vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny for kvar påbyrja 50 medlemer. Oversikt over tal medlemmer og tal utsendingar: Tal utsendingar Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark 10 1 Sum grunnlag utsendingar Ein liten nedgang i medlemstalet i høve til fjoråret. Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/årsmøtedeltakar. Fin oppvisning frå Fjordane Folkehøgskule under hingstutstillinga på Nordfjordeid. 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Styret: Styreleiar: Magne Hus Nestleiar: Egil Strøm Styremedlem: Knut R. Thunheim Styremedlem: Michelle Svae Styremedlem: Bjørn Fløtre 1. varamedlem: Petter Inge Bergheim 2. varamedlem: Hedda Smukkestad Avlsutval: Leiar: Utvalsmedlem: Utvalsmedlem: Varamedlem: Aktivitetsutval: Leiar: Utvalsmedlem: Utvalsmedlem: Varamedlem: Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe Valnemnd: Leiar: Medlem: Medlem: Knut R. Thunheim Leif Beite Oddvar Vassliås Knut Skubberud Hege Nybråten Ingeborg Bjelland Martin Kjønsberg Rut E. Varberg Erhard Martin Svein Ove Garshol Jorunn Alme Ikkje lett å kome gjennom nålauga her! Frå dømminga på Nordfjordeid i mai. Ordstyrar: Kjell Aardal Medlemmer i representantskapen v/ Norsk Hestesenter: Magne Hus og Egil Strøm Æresmedlemmar i Norges Fjordhestlag Utnemnd år: Namn: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1986 Edvin K. Thorson, Langedrag, 3540 Nesbyen 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer Einar K. Bruland, Boks 118, 6801 Førde David O. Kløve, Rute 4427, 5700 Voss 1992 Helge Nordby, Ankernvn. 276, 133 Eiksmarka Kåre Myklebust, Engesetvn., 6150 Ørsta 1994 Jon Hegdal, Liavegen 34, 6800 Førde 1999 Serinius Trodal, Opalvegen 11, 4318 Sandnes Lars H. Mehl, 5470 Rosendal 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 2002 Tor Nestaas, Ansgar Sørlies vei 26, 0576 Oslo. Med heidersteikn. 4

5 Årsmøtet 2005 Årsmøtet vart halde på Nordfjordeid i samband med hingsteutstillinga. Det møtte 26 utsendingar frå 13 fylkes- og distriktslag. I tillegg møtte alle 5 frå styret, og sekretæren. Ordstyrar Kjell Aardal opna møtet og ga ordet til Magne Hus. Han ynskte både utsendingar og inviterte velkomne. I innleiinga trekte han fram prosjekta om semin og sertifiseringa av hest og kusk som begge går inn i ein ny fase og ein spennande periode. Norges Fjordhestlag har ved aksjeoverdraging blitt ein likeverdig medeigar i Norsk Fjordhestsenter, noko som vil gjere det meir interessant å utvikle næringsdrifta ved senteret. NFL har også ein god samarbeidspartnar i Norsk Hestesenter, og det er viktig å vidareføre den gode dialogen ein der har. Det gjeld også tilhøvet til FHI. Etter å ha registrert utsendingane, vart Tone Smørdal og Rune Svedal valde til å skrive under møteboka. Innkallinga vart godkjend, dernest sto årsmeldinga på saklista. Magne Hus gjekk gjennom årsmeldinga kapittel for kapittel og ordet vart så gjeve fritt til kommentarar. Utanom eit par spørsmål angåande lukking av stambok og aksjeoverdraginga, samt ynskje om betre tilbakemelding på e-post til kontoret (at e-posten er framkomen og registrert), var det ingen merknader, og årsmeldinga vart samrøystes godkjend. Magne Hus gjekk så igjennom rekneskapen for 2004, som viste eit litt mindre overskot enn året før. Knut Rasmus Hjelle la fram revisjonsmeldinga. I kommentarane kom det fram ynskje om ein meir detaljert og oversikteleg gjennomgang av rekneskapen. Rekneskapen vart så samrøystes godkjend. Det var kome inn sak angåande tid og stad for årsmøtet. Irene H. Maalen la fram saka på vegne av fleire fylkeslag på Austlandet. Ambulering av årsmøte, samt flytting til helg ville gjort det meir interessant for fleire medlemar. Likeeins vart fristen for innsending av saker til årsmøtet diskutert. Vedtaket til slutt vart at styret må få høve til å legge årsmøtet dit ein til einkvar tid finn det mest hensiktsmessig. Når det gjeld val viser ein til oversikt over tillitsvalde annan stad i årsmeldinga. Medlemskontingenten blir som tidlegare. I tillegg blir juniormedlemskap innført som ei fast ordning. Eit par informative innslag på tampen: Irene H. Maalen orienterte om NM og Nordisk 2005, og Knut R. Thunheim orienterte om Krogs Balder som skulle gjere teneste som seminhingst ved Norsk Fjordhestsenter Til slutt takka Magne Hus for tilliten, håpa på eit godt samarbeid i året som låg føre. Han takka førebels for innsatsen som Inge Kaldheim hadde gjort i styret, dette vart nemnt nærare under utstillingsmiddagen. I arbeid for landbruksskulen i Tana, Juni Huldra 17 år. Foto: Eva Britt Birkenes Tre fine jenter kosar seg med eit nydeleg føl under utstillinga på Voss. Foto: Jorunn Alme. Leif Rand referent. Vakre fjordhestføl har dei også i USA. Foto: Åse-Berit Nytun. 5

6 Styret sitt arbeid Styret har i 2005 hatt 9 styremøte, derav 3 telefonmøte, og har handsama 66 saker. Det har i tillegg vore telefonmøte ang. kap. G i dommarhandboka og møte på Nordfjordeid angåande seminstasjon. Rekneskapen for 2005 viser eit underskot på kr ,-. Det er fleire faktorar som har gjeve dette skuffande resultatet. Prosjekt som vart avslutta 2004 hadde med etterslep på kostnader som kom i Ei total opprydding i medlemsmassen, der det no er sendt ut kontingent for 2006 kun til dei som hadde betalt for Ein annan grunn er at vi ikkje fekk inn mva-kompensasjon. Når det gjeld avl og avlsarbeid kan ein heller ikkje for 2005 melde at pila peikar oppover. På dei fleste statistikkar går tala ned, og dette blir hovudutfordringa ikkje berre første året, men i fleire år framover. Som tidlegare år har Tor Nestaas utarbeidd oversikter og kommentarar som ein finn annan stad i årsmeldinga. Det har vore fleire store saker dette året. Dei første prøvene for sertifisering av hest og kusk vart haldne på Norsk Fjordhestsenter august med 8 deltakarar. Den vidare prosessen ut frå evalueringsrapportane er i gang. Vi ser fram til at Norsk Hestesenter vedtek denne ordninga permanent. Når det gjeld semin, kom det signal om at veterinærane på Nordfjordeid ynskte å opparbeide ein hesteklinikk. Skulle den bli lokalisert på Norsk Fjordhestsenter var det viktig at senteret kom i gang med bygging snarast mogeleg. Parallelt med dette går sjølvsagt prøveprosjektet sin gang. I mai vart aksjonæravtalen med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Eid Kommune underskriven. Den inneber at Norges Fjordhestlag er blitt ein likeverdig medeigar i Norsk Fjordhestsenter. Like før jul 2005 kom så boka " Fjordhesten i Noreg" ut, ført i pennen av Hans Kolbein Dahle. Det har blitt ei flott bok som vi håpar og trur vil fenge utover det tradisjonelle fjordhestmiljøet. Haustmøtet 2005 vart halde på Sivilforsvarets anlegg på Starum med 51 deltakarar. Hovedtemaene var rørsler, der Morgan Johnsson var forelesar. Vidare vart rapportane frå utstillingsutval, dommarutval og utval for utvida bruksprøve gått igjennom og diskutert. Hanne Fjerdingby Olsen la fram pilotprosjekt avlsutstilling Nordlands-/Lyngshest, og erfaringane med seminprosjektet 2005 vart lagt fram. Styret har også teke initiativ til eit forskingsprosjekt som set søkjelyset på hesten i bruk og sport, i samarbeid med Flott ekvipasje i opptoget på Nordfjordeid. organisasjonane for dei andre norske hesterasene. Det blir spennande å sjå utviklinga av denne saka i løpet av Takk! Styret vil til slutt takke samarbeidspartnarar, Norsk Hestesenter, Fjord Horse International og AS Norsk Fjordhestsenter for godt samarbeid i I felleskap vil vi stå sterkare i framtida til å løyse utfordringar i framtida til beste for fjordhesten. Styret takkar alle faste sponsorar som har hatt annonser i "Fjordhesten". Likeeins vil vi takke Tor Nestaas, Ingvild N. Sveen og Anne-Karin Løken for arbeid som vert utført for laget, og Hans Kolbein Dahle for arbeidet med å få fullført boka "Fjordhesten i Noreg.". Ikkje minst takk til alle bidragsytarar og medlemar for stort engasjement både innan bruk og avl. Magne Hus Egil Strøm Knut R. Thunheim Michelle Svae Bjørn Fløtre 6 Leif Rand org. sekretær

7 Årsrekneskap 2005 Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eigdom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeoldning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Eigenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassakreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Resultatregnskap INNTEKTER Salgsinntekter Leigeinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivinger Leie, kostn. Lokaler Vedlikehold, småinvesteringer 3500 Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 01. mars 2006 Magne Hus Egil Strøm Knut R. Thunheim Michelle Svae Bjørn Fløtre Leif Rand org. sekretær

8 Kommentar til rekneskapen 2005 Resultat Årsresultatet viser eit underskot på kr ,- mot eit overskot i 2004 på kr ,-. Årsaka er nedgong på inntektsida. Fleire store prosjekt vart avslutta i 2004 med etterslep på diverse kostnader som kom i Ein anna årsak er ei total opprydding i medlemsmassen, der alle som no ikkje hadde betalt for 2005 er strokne av listene. Varelager Varelager er sett til kr ,-. Det er verdsett til ca. 50 % av innkjøpsverdi. Aksjar og verdipapir Norges Fjordhestlag kjøpte i A-aksjer frå Eid Kommune og 3 A-aksjer frå S&Fj. Fylkeskommune slik at fordelinga no er 8 A-aksjer på NFL, 6 A-aksjer på Eid og 6 A-aksjer på Fylkeskommunen. Vidare overtok NFL vederlagsfritt B-aksjer slik at fordelinga der no er NFL 268, Eid 266 og S&Fj. Fylkeskommune 266 aksjer. Kjøpet av A-aksjene er ført i rekneskapen, medan verdien av B-aksjene ikkje er bokført i påvente av aksjonærberetning. Medlemskontingent Det har ikkje vore endring i eksisterande satsar for På årsmøtet 2005 vart det imidlertid vedteke å innføre juniormedlemskap som ei fast ordning. Kontingenten her er kr. 250,- som gjeld ut det året ein fyller 18 år. Honorar/godtgjersle til styret Det er for året 2005 ikkje utbetalt honorar eller telefongodtgjersle til styret. Køyregodtgjersle er utbetalt etter reduserte satsar. Løn For året 2005 er det utbetalt løn til organisasjonssekretær i 50 % stilling på kr ,- inkludert sosiale kostnader. Leige, kostnader lokale Etter den nye avtalen med AS Norsk Fjordhestsenter betaler Norges Fjordhestlag kr ,- for leige av kontorlokale og maskiner. Laget betaler sjølv dei faktiske kostnader for porto og telefon. Kontorkostnader Fjordhesten kr ,-. Haustmøtet Haustmøtet er kostnadsført med kr ,-. Deltakaravgift utgjer kr ,- Fjordhestbladet Fjordhestbladet er kostnadsført med kr ,-. REVISJONSMELDING Rekneskapen for Norges Fjordhestlag 2005 Rekneskapen med bilag har vore lagt fram for revisorane til gjennomsyn og kontroll. Det er grei og god orden i bilaga med god oversikt over kontospesifikasjonane. Rekneskapen er avslutta pr og viser eit underskot på kr ,76. Bankbeholdning er dokumentert med kontoutskrifter frå banken. Inneståande saldo kasse/bank pr viser kr ,39, av dette utgjer kr. 893,50 kontantar i kasse. Kassabeholdning er ikkje opptalt av revisorane. Varebeholdning reklameeffekter viser kr ,-, den er ikkje kontrollert av revisorane. Det er elles ingen merknader til den framlagde rekneskapen. Rekneskapsutskriftene er påteikna av revisorane i dag, Vi kan hermed tilrå årsmøte at rekneskapen for Norges Fjordhestlag pr vert godkjent slik den ligg føre Nordfjordeid, Knut Rasmus Hjelle revisor Arve Espe revisor 8

9 Drift av laget Samandrag Norges Fjordhestlag har hatt lønna sekretær i 50 % stilling i Laget leiger kontorlokale ved AS Norsk Fjordhestsenter. Samlokaliseringa av kontor er positivt for begge partar og fungerer veldig godt. E-postadressa blir stadig meir nytta i forskjellige samanhengar og lettar det daglege arbeidet vesentleg. Medlemsregister Dette fungerer no veldig bra. Medlemane skal ha ros for at dei har vore flinke og legitimert seg ved innbetaling slik at vi i år faktisk ikkje har "ukjente betalarar". Nytt for 2006 er at vi har teke i bruk KID ved utsending av fakturaer. Det vil forenkle registreringa av kontingenten betydeleg. Hugs å melde adresse-endring, slik at vi unngår returpost. Medlemsbladet "Fjordhesten" "Fjordhesten" kom også i 2005 ut med 4 nummer, og med opplag som tidlegare, Samarbeidet med Bondevennen og Løland Offset blir vidareført i 2006, eit samarbeid som fungerer veldig godt. Vi vil igjen oppfordre medlemane til å engasjere seg og sende stoff til medlemsbladet. Og igjen; hugs å melde adresse-endring! Organisasjonen Norges Fjordhestlag er ein landsdekkande organisasjon der medlemane er organisert i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag, Nordfjord og Sunnfjord. Det er 16 fylkeslag, 2 distriktlag og 43 lokallag. Tonje Møllerud og Rappen viser at også fjordhesten kan gå høge dressurklasser. Solveig Schacht og Pan demonstrerte barokkridning under Fjordhest-NM på Ekeberg. Ruth E. V. Birkedal rir 1. premiehingsten Dalargutt i NM, der han debuterte, imponerte og beviste at han kan langt meir enn å avle. 9

10 Haustmøtet 2005 Norges Fjordhestlag sitt Haustmøte var i 2005 lagt til Sivilforsvaret sitt anlegg på Starum helga oktober. Første post på det offisielle programmet var ei orientering om seminprosjektet ved Norsk Fjordhestsenter. Dagleg leiar Jostein Vonheim orienterte om bakgrunnen for det 3-årige prøveprosjektet ved senteret, og om resultatet ein hadde oppnådd i Leiar i avlsutvalet, Knut R. Thunheim, fekk så ordet og orienterte om kriteria som låg til grunn for val av hingst, og om evalueringsmøtet som vart halde i Stavanger i etterkant av sesongen. Etterfølgjande meiningsutveksling gav grei melding om at dette er eit framtidsretta prosjekt. Men det kom innspel om at ein ikkje må gløyme dei eldre hingstane. Ei heller historikken og dei tradisjonelle hingstesleppa. Pilotprosjekt på avl Hanne Fjerdingby Olsen, frå Universitetet for miljø- og biovitskap på Ås, presenterte så pilotprosjektet avlsutstilling Nordlandshest/Lyngshest. Hovudmålet med prosjektet er å finne ut korleis ein best kan bevare og vidareutvikle rasen, og kva middel ein kan ta i bruk for å nå dei måla ein set seg. Tema: Rørsler Laurdagen fekk vi besøk av leiar i kåringsnemnda for fjordhest i Sverige, Morgan Johnsson. Han hadde salen "i sin hule hånd" med si utgreiing om rørslene til fjordhesten. Han kom nøye inn på kva betydning anatomien hos den enkelte hest har å seie for rørslene. Fjordhesten er ein allround-hest, både til køyring og riding. Ein god brukshest skal ha naturleg gode rørsler, og i tillegg ta til seg trening og få gode rørsler under kontroll. Derfor er det lagt vekt på lausmønstringa under dømminga. Sidan vi var på Starum, var det naturleg å få rørsler demonstrert i ridehallen. Der fekk vi sjå nesten heile spekteret frå det eksremt gode, til det mildt sagt mindre gode. Sekvensen var veldig nyttig og svært populær. (Sjå nærare omtale i Fjordhesten nr 4 05.) Karl Vie og Kari Anne Indrebø hadde gjort ein flott jobb med førebuingar til dette temaet. Dei frammøtte vart delte inn i grupper og fekk ulike oppgåver. Aktivitetsutvalet Styremedlem Michelle Svae tok ordet og overrekte på vegne av styret i NFL helsingar til NM- og Nordiskarrangøren 2005, Oslo og Akershus Fjordhestlag og Ekeberg Rideklubb. Deretter var det aktivitetsutvalet ved Hege Nybråten sin tur. Hege etterlyste først NM-arrangør for Vestfoldregionen jobbar med saka, og det er håp om at det kan gå i boks. Vidare tok ho for seg Fjordhestcupen, som er blitt veldig populær, og som er ein viktig stimulerande faktor i fleire lokalmiljø. Hege og Michelle har arbeidd med revisjon av statuttane for NM og Nordisk, og eit forslag blir no sendt dei andre nordiske landa for endeleg godkjenning. At det her ikkje har vore heilt samsvar mellom landa, har tidlegare ført til litt unødvendige mishagsytringar. Telemark Fjordhestlag hadde sendt inn eit notat om Fjordhestlaget si tilknyting til Norges Rytterforbund, noko Hege og Michelle arbeider vidare med. Høyringsuttaler Så var det tid for verkeleg å sette dei små grå i arbeid. 3 rapportar har vore ute til høyring i fylkes- og distriktslag. Desse vart grunnlaget for det vidare arbeidet laurdag. På kort varsel stilte Knut R. Thunheim opp for Åge Øibakken, som hadde sjukdomsforfall, og la fram rapporten frå utvalet for dei utvida bruksprøvene. I korte trekk fortalde han om bakgrunnen, samansetjinga og målsetjinga for utvalet. På same måte la Magne Hus fram rapporten frå utstillingsutvalet, og til slutt vart rapporten frå dommerutvalet presentert ved Hans Kolbein Dahle. Sistnemnde hadde også formulert arbeidsoppgåver og sett opp grupper. Dette vart det arbeidd med resten av laurdagen, og resultatet av gruppeareidet vart sett opp som første del av programmet søndag. Her gjekk også Magne Hus gjennom eit samandrag av dei uttaler som var komne inn etter høyringsrunden. Det var tydeleg at dette hadde engasjert, for det var fyldige og gode reaksjonar frå gruppene. (Resultatet av gruppearbeidet er å finne på Berit Bergset fekk så ordet og orienterte om ABM-prosjektet "Fjordhesten, vestlendingen sin kulturarv." Open post Siste tema på haustmøtet var open post. Magne Hus orienterte først om dei endringane som kjem når det gjeld avlstilskotet. Kåringstilskotet går ut, og det blir lagt begrensingar på sal til utlandet når det gjeld kjøpetilskotet. Han var også innom sertifiseringsprøvene som var gjennomførte ved Norsk Fjordhestsenter i august, om boka "Fjordhesten i Noreg" som kom ut før jul, og om planane for ei stormønstring av hopper i Stryn i Hus orienterte også kort om tankane rundt å samle føl i lausdrift til dei er1-2årgamle, til dømes ved Norsk Fjordhestsenter. Knut R. Thunheim la fram dei førebelse tala når det gjeld bedekningar og fødde føl. Tala går opp for dølahest og nordlands/lyngshest, medan det er ein synkande trend for fjordhesten. Dette er svært bekymringsfullt, og det vil krevje at ein set i verk fleire gode tiltak for å snu dette. Mange var engasjerte under open post, nærare om dette var å lese i Fjordhesten nr Avslutningsvis takka Magne Hus for frammøtet. Litt skuffande var talet på møtande i høve til fjoråret, men deltakarane var engasjerte og bidrog til eit flott møte. Leif Rand 10

11 Hingstutstillingar 2005 I 2005 vart det vist fjordhingstar på tre landsutstillingar: Biri april, Nord-Norsk Hestesenter 30. april og Nordfjordeid mai. På Biri møtte fem treåringar og ein vart kåra. På Nord-Norsk Hestesenter møtte ein femåring utan å verte kåra. På Nordfjordeid møtte 42 hingstar og 17 vart premierte eller kåra. Fordelinga mellom klassane går fram av tabellen nedanfor. Av årgangen som skulle inn til vurdering som åtteåringar i 2005 vart 14 kåra som treåringar og seks premierte som femåringar etter den utvida bruksprøva. Fem av årgangen er eksportert. Tre møtte til vurdering på Eid og to av dei fekk høgste grad, 1. premie. Som i fjor var det ein av dei eksporterte som vart sett først, Ljosprins, eigd i Finland. Den andre med kvit sløyfe var Dalargutt. Trear i kvalitet vart danskfødde Frederik Skovå som i år avla eindags bruksprøve og fekk 2. premie. I mellomklassen møtte mellom andre to fem- og fem fireåringar som hadde gjennomført den utvida bruksprøva på stasjon. Resultatet frå denne er å finne annan stad i årsmeldinga. Spiss i klassen vart Krogs Balder framom Hermanto og Eikåsen Gullfaks, alle med 2. premie. Av treåringar møtte fem på Biri og 28 på Nordfjordeid. På Biri vart Leirdals Odin kåra og avla den beste køyreprøva på utstillinga uansett rase med 46 poeng. På Eid vart åtta kåra og tre sett i kvalitet med Rudsmo Råssar først følgd av Sofin og Hjellar. Beste køyreprøve presterte Rånnson med 46 poeng og fekk for det Nordangs Minnefonds pokal. Heile 14 fekk 40 poeng eller betre for køyreprøva. Flest møtande avkom i treårsklassane hadde Dalargutt og Ljosprins med tre kvar medan Kim Hero, Kollistaen, Herman, Rodiko og Smedsmo Gråen kvar hadde to møtande søner. Hoppa Daysy fekk to søner premierte i mellomklassa. Ser ein på kva for hingstelinjer dei nye kåringshingstane representerar, har tre farslinje og fem morsfarslinje frå Torbjørn. Tre har farslinje frå Valebu og ein frå Bagge medan tre har morfarslinje frå Dyre. To har farslinje og ein morfarslinje frå Enok. Oppdrettar av spissane på Eid er for Ljosprins Marte Engeset Foldal, Volda, for Krogs Balder Erling Krok, Kvam og for Rudsmo Råssar Reidar Skubberud, Hærland. Detaljert referat og premieliste frå hingstutstillingane finn ein i Fjordhesten 2/05. Osterøy Fjordhestlag, med ei svært nøgd Jorunn Alme i spissen, kunne koste på seg sigersgliset då dei kjøpte spissen i treårsklassa, Rudsmo Råssar. Premieliste Nordfjordeid Klasse 1, 6 år og eldre Ljosprins e Felix - Ljosbjørg e Ljos Ninn, 1. pr., kv 1, Maarit Yli-Tooko, Forssa, Finland. Dalargutt e Dalar - Hilde e Håkar, 1. pr., kv 2, Dalane Fjordhestlag v/ Anne Grete Skjæveland, Sandnes. Frederik Skovå DK e Pikant Halsnæs - Ayoe Skovå e Orion Halsnæs, 2. pr., kv 3, Sigmund Nesvik, Vigrestad. Kviablakken e Felix - Valsetfolla e Susar, 2. pr., Olav Rune Seljeset og Odd Jostein Vellene, Hornindal. Klasse 2, 4 og 5 år Krogs Balder e Pera Gut - Børjublakka e Helgfin, 2. pr., kv 1, Erling Krok, Kvam v/ Ola Krok. Hermanto e Herman - Daysy e Keisar, 2. pr., kv 2, Ørsta/Volda Fjordhestlag v/ Jan Even Myklebust, Ørsta. Eikåsen Gullfaks e Torleiv - Draglinn e Bjørktind, 2. pr., kv 3, Bjørn Aardal, Kjølsdalen. Fabian e Fjølestaen - Tara e Sylvstein, 3. pr., Dagmund Førde, Stårheim. Fiskarguten e Herman - Daysy e Keisar, 3. pr., Michelle Svae, Lier. T.N. Krogs Balder vart spiss i klasse 2 og fekk 2. premie. Glade eigarar og mange gåvepremiar til treåringen Sofin, som verkeleg var so fin og blei nr 2 i kvalitet. 11

12 Klasse 3, 3 år Rudsmo Råssar e Dalargutt - Rossfina e Rossmann, Kåra, kv 1, Frank A. Skubberud, Ørje. Sofin e Knallfin - Lauvdokka e Rams Lindemann, Kåra, kv 2, Øvind Instefjord Ødemotland, Billingstad, Livar Helgås, Naustdal og Helen Indrebø, Klippan, Sverige v/ Ø. I. Ødemotland. Hjellar e Herman - Fjellmøy e Dragmann, Kåra, kv 3, Even Myklebust, Ørsta. Fløgstad Vonar e Haukmann - Fløgstad Turi e Eldar, Kåra, Reinert V. Skumsnes, Stord. Resen e Kollistaen - Lussia e Rådar, Kåra, Ole H. Lerberg, Frogner og Terje Jørgensen, Vinstra. Rindals Røff e Rodiko - Samuela e Stålgråen, Kåra, Agnete Hansen, Øvre Surnadal v/ Anders Sæther Moen. Draggutt e Rånn - Bente Lin e Helgfin, Kåra, Arild Sæthre, Byrkjelo, Odd Drageset, Innvik, Inger Jorunn Kleppe, Byrkjelo v/ Anita Sæthre. Rånnson e Rånn - Lindi e Dragmann, Kåra, Magne Aske, Sandane og Gabriel Raad, Breim v/ Gunn Anita Haram. Premieliste Biri Klasse 3, 3 år Leirdals Odin e Smedsmo Gråen - Rådsduva e Rådar, Kåra, Frank A Skubberud, Ørje. Fjordhingstar møtt og premiert på utstillingar År Møtande/premierte-kåra K.pros. Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 I alt 3-årshg /2 9/4 24/8 35/14 33, /5 10/6 19/8 35/19 42, /3 13/7 27/10 44/20 37, /6 9/6 22/9 39/21 40, /4 11/5 33/9 48/18 27,3 Bruken av hingstane 2005 Denne oversikten er vanlegvis laga på grunnlag av oppgåver frå Norsk Hestesenter (NHS). Grunna overgang til nytt datasystem og meirarbeidet som følgde med det, kunne ikkje NHS levere oppgåvene i tide til at ein kunne bruke desse i årsmeldinga. Oversikten er difor basert på meldingar innkomne til Norges Fjordhestlag supplert med seinare innhenta oppgåver. Dei fleste yngre hingstane er med, men nokre av dei eldre kan mangle og dette må ein ta omsyn til når ein vurderar tala. Ein kan heller ikkje slik det før er gjort, ajourføre tala frå føregåande år og statistikken er difor ikkje så omfattande som vanleg. Av nemnde årsaker kan ein ikkje ha med eit oversyn over registrerte føl. Om ikkje tala ein no har vert monaleg supplert, er det ein vesentleg nedgong i talet på fjordhopper førde til hingst i 2005 samanlikna med åra før. I alt har ein fått melding om at 30 hingstar para til saman 382 hopper. Fordelinga mellom årsklassane går fram av tabellane og framleis vert dei fleste hoppene ført til yngre hingstar. Med dei atterhald som er nemnd, vart 50 % av hoppene para med 3 og 4 år gamle hingstar og 81,7 % med hingstar 6 år og yngre. Mest nytta er Frederik Skovå, brukt i Midthordland og Rogaland, med 31 para hopper. Mykletind, som stod i Kvinnherad/Indre Ryfylke, vart nytta til 27. Av treåringane vart Leirdals Odin, som stod i Østfold, mest brukt med 24. Over 20 hopper para også treåringane Fløgstad Vonar og Hjellar, fireåringane Eikåsen Gullfaks og Krogs Balder, og Lunner Gråen. Sistnemnde og Frederik Skovå er båe seks år. Gjennomsnittsalder for hingstane på lista er 7,27 år. T.N. 3 år: Fløgstad Vonar 22 - Hjellar 21 - Leirdals Odin 24 - Resen 12 - Rindals Røff 7 - Rudsmo Råssar 19 - Rånnson 10 - Sofin ,6 % 4 år: Eikåsen Gullfaks 22 - Hermanto 15 - Krogs Balder ,4 " 5 år: Fiskarguten 1 - Myklemann 10 - Mykletind 27 -Åsedølen ,1 " 6 år: Ask 19 - Frederik Skovå (DK) 31 - Lunner Gråen ,6 " 7 år: Fløgstad Bruse ,4 " 8 år: Dalargutt 10 - Ljosprins ,8 " 10 år: Fløgstad Lenar ,8 " 11 år: Fjølestaen 5 - Kolbin Blakken ,6 " 12 år: Hildmann ,8 " 13 år: Geist Tyler (DK) ,6 " 14 år: Gårdens Tico (DK)1-Lyngheims Grane ,8 " 18 år: Tonar 1 - Utigardsblakken ,5 " 12

13 Paringsstatistikk År Ant. hg Para he He/hg Reg. føl* Reg.pros.** He para med (reg. he) 3-års hg 4-5-års hg (477) 10, ,9 (57,4) ,5 % ,9 % (425) 11, ,1 (58,4) ,1 % ,1 % (408) 10, ,8 (46,3) ,8 % ,1 % 2004*** (?) 12,5?? ,6 % ,1 % 2005*** (?) 12, ,6 % ,5 % * Registrerte føl året etter ** Registreringsprosent av totalt antal para hopper (av registrerte hopper) *** Manglar oppgåver for nokre hingstar Grå flørt. Lunnergråen på slepp i juni. Foto: Ingvild N. Sveen. 13

14 Utvida bruksprøver 2005 Sju hingstar var i år inne til den utvida bruksprøva på stasjon, som vanleg på Norsk Fjordhestsenter, Nordfjordeid. Hingstane vart sette inn 3. april og den avsluttande prøva vart halden 5. mai, dagen før hingstutstillinga. I tillegg var ein danskfødd hingst med på den avsluttande prøva. Også dette året vart resultatet særs jamt mellom dei beste og berre 0,2 i vekta karakter skilde dei fem fremste. Høgst sumpoeng fekk femåringen Fiskarguten med 350 som gav ein vekta karakter på 8,3. Same vekta karakter fekk Krogs Balder med 348 i sumpoeng medan Eikåsen Gullfaks og Hermanto båe fekk 345 poeng og 8,2 i vekta karakter. Desse tre var alle fire år. Seks år gamle Frederik Skovå hadde avlagt utvida prøve i Danmark, men då denne saknar køyremoment var han innkalla til avslutningsprøva der han gjennomførte same moment som dei andre med ein vekta karakter på 8,2 til resultat. Einskildresultata går fram av tabellen. T.N. Bruksområde Fiskarguten Krogs Balder Eikåsen Gullfaks Hermanto Hauk Fabian Sveiar Frederik Skovå* Ridning A T Kjøring A T Arbeidskjøring A T Laushopping A T Kjøring i trafikk T Riding i terreng T Åtferd på stall T Heilskapsvurdering A T Lynne A T Total sum Vekta karakter 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 7,3 6,9 8,2 A = Avslutningsdagen T = Testperiode * = en-dags bruksprøve 11 år gamle Lussia vart dagens hest for 3. gong i sitt liv, og fekk 1. premie på Voss i juni. Foto: Jorunn Alme. Spiss i klasse 5 i Etne, Edel Aurora med blant anna 9 for type og kropp. Foto: Reinert Skumsnes. 14

15 Hoppeutstillingar 2005 Tek ein omsyn til at talet på utstillingar har ein viss rytme, har talet på fjordhopper vist på utstillingar halde seg på same nivå dei siste åra. I år møtte fjordhopper på 15 av dei 16 utstillingane som var opne for rasen, det vart vist 137 hopper og 133 vart premierte. Samanlikna med året før då det var 13 utstillingar, er det ein auke på 31, men det er eit betre samanlikningsgrunnlag å sjå på 2003 då det var like mange utstillingar som i år. Det vart då vist 138 og 132 vart premierte. Største samlingar av fjordhopper var i Førde med 33, i Etne med 21 og på Stav med 20 møtande. I Ørsta møtte 16, og på Voss og i Seljord møtte 10 kvar stad. Tre av utstillingane var lekk i eit jubileum. Sunnfjord Fjordhestlag markerte 75- årsjubileet i Førde. Etnemarknaden, som utstillinga er ein del av, var 25 år og i Ørsta kunne Ørsta/Volda Fjordhestlag (tidlegare Indre Sunnmøre) feire 80-årsjubileum. Fire hopper fekk i år 1. premie og for alle var det første gongen. På Voss vart det kvit sløyfe til Lussia (11 år, e. Rådar), fødd hos og eigd av Lars og Karstein Krokedal, Vikedal. I Etne vart graden gjeve til Mai Evelyn (9 år, e Haugjo). Oppdrettar er Torstein Time, Bryne og eigar er Sigmund Nesvik, Vigrestad. I Førde fekk to hopper høgste grad, Aarnesblakka og Bø Marja. Aarnesblakka (13 år, e Susar) er fødd hos Sigm. og Nina K. Aarnes, Stryn og eigd av Asle Espe, Nordfjordeid. Bø Marja (11 år, e Heidrapp) er fødd hos Jonfinn Bø, Breim og eigd av Nina Erichsen, Skei i Jølster. Ein liten nedgong i talet på synte treårshopper er det samanlikna med dei to siste åra. Alle vart premierte eller godkjent som ei vart. På fleire av utstillingane har køyreprøvene vore av høg kvalitet og to av treårshoppene fekk 49 poeng av dei oppnåelege 50 for prøva. Årsaka til at fire hopper ikkje oppnådde premiegrad var i to tilfelle at køyreprøve ikkje vart avlagt og for ei vart den underkjent. Ei hoppe vart fråteke premiegrad grunna dårleg lynne. Farskapen til dei 31 treårshoppene som vart premierte eller godkjente, er delt på 23 hingstar. Flest premierte døtrer hadde Haukmann og Lunnar med tre kvar. Fedre til hopper som stod spiss i klassen var Fløgstad Bruse (Etne), Kollistaen (Førde), Amadeus (Stav), Dalargutt (Lyngdal), Kim Hero (Ørsta) og Geist Tyler (Nord-Norsk Hestesenter). I år var det igjen høve til å gje 2. premie i denne klassen og graden vart gitt til seks, tre i Etne og tre i Førde. Premielister til hoppeutstillingane er tekne inn i Fjordhesten. T. N. Fjordhopper møtt og premiert på utstillingar 2005 Utstilling Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Møt/Pr Møt/Pr Møt/pr Møt/Pr Møt/Pr Jarlsberg /1-1/1 Voss /4-6/6-10/10 Etne /6 5/5 4/4 6/6 21/21 Fauske /2-2/2 Nord-N. Hestes /1 1/1 1/1 3/3 Lakselv /1-2/1 Orkdal /2 1/1 3/3 Førde /5 8/8 11. nov 9/9 33/33 Lyngdal /5 3/3 9/8 Ørsta /4 3/3 6/6 3/3 16/16 Seljord /1 1/1 6/6 2/2 10/10 Sømna /1-3/1-4/2 Hvam /2-2/2 Stav /6 2/2 6/6 6/6 20/20 Tynset /1-1/1 I alt 27/27 20/20 59/55 31/31 137/133 Fjordhopper møtt og premiert på utstillingar År Antal utst. Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Avk./gr. Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr Møt/Pr /35 16/15 39/36 28/27 119/113 1/ /26 22/21 35/33 21/21 104/ /35 16/16 50/45 36/36 138/132 3/ /16 15/15 42/35 33/33 106/ /27 20/20 59/55 31/31 137/133-15

16 Unghestsjåa 2005 Etter ein liten opptur i fjor vart det for 2005 det lågaste antall på viste unghestar. Det vart vist 201 eitt til tre år gamle hopper og hingstar i 13 fylke. 183 fekk sløyfe, det gjev ein sløyfeprosent på 91. Det vart vist 33 toårshingstar og 21 fekk sløyfe. Av eittårshingstar vart vist 31 og 26 fekk sløyfe. 40 treårshopper møtte og alle fekk sløyfe. Dei same tala for to- og eittårshopper er 58/57 og 39/39. Sogn og Fjordane held stillinga som fylket der det vert vist flest unghest, men talet er kome ned i 49. Dernest kjem Hordaland med 38 og Rogaland med 29. L.R. Unghestsjåa : Fylkesvis oversyn Fylke/år Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Møtt/sløyfe Akershus 1/2 Østfold 12/10 6/5 5/5 4/4 8/5 Oppland/Hedmark 21/19 21/19 22/21 16/15 24/19 Buskerud 14/12 11/11 11/10 16/14 11/11 Vestfold 2/1 5/4 3/2 2/2 3/2 Telemark - 2/2 4/4 1/0 5/4 Vest-Agder 16/14 5/5 3/2 6/6 6/6 Rogaland 55/51 37/34 42/21** 48/46 29/29 Hordaland 41/33 35/32 19/17 39/33 37/36 Sogn og Fjordane 85/73 67/61 66/63 60/55 49/44 Møre og Romsdal 30/27 19/17 32/26 23/21 22/22 Sør-Trøndelag /3 - Nord-Trøndelag 4/4 3/ Nordland 3/2-2/1 5/2 2/2 Troms 5/4 4/4-2/2 3/1 I alt 288/ / /172* 225/ /183 2-årshg m/ sløyfe * Resultat manglar for 16 møtande åringshopper Årsrapport frå Avlsutvalet Medlemer i utvalet: Knut R. Thunheim, leiar, Oddvar Vassliås, sekretær, Leif Beite, medlem. Knut Skubberud, vara. Utvalet har hatt 2 møte + 1 saman med styret. Utvalet har behandla 8 saker. Dei viktigaste sakene er: Innstilling til semin-hingst, jubileumsutstilling, evaluering av testen, innspel på dommarar m.m. Leiar i utvalet har vore representert på den årlege samlinga til Norsk Hestesenter, avlsrådsmøte i Sikkilsdalen i august. Leiar har vore i møte med Genressursutvalet (bevaringsformål for dei særnorske raser). Leiar i utvalet og leiar i NFL hadde møte i Stavanger etter sesongen for semin og forsendelse av denne med veterinærer, personell på seminstasjonane på Klepp og Ålgård samt personell på Eid. Leiar har og vore med i utvalet for evaluering av testen av dei særnorske rasane. Her vil ein takke alle som svarte på tilsende spørreundersøking, heile 49% av dei som svarte hadde rasen fjordhest. Leiar har også møtt på ein del lokal- og fylkeslagsmøte og orientert om evalueringa m.m. Lunnergråen på slipp i juni. Utvalet vil takke for samarbeidet med medlemane og innspel som er komne frå grasrota. Knut R. Thunheim 16

17 Fjordhestdagane 2005 Fjordhestdagene 2005 omfattet både Nordisk Mesterskap og Norgesmesterskapet for fjordhest og ble avviklet på Ekeberg i Oslo. Oslo og Akershus Fjordhestlag og Ekeberg Rideklubb var arrangører. Stevnet ble det største som er arrangert for fjordhest her i landet med 74 hester og i alt 87 startende ekvipasjer. For første gang deltok representanter fra fire nordiske land: Danmark, Finland, Sverige og Norge. Fra de gjestende land kom 19 ekvipasjer med 15 hester. Danmark var representert med 13 ekvipasjer, Sverige med fem og fra Finland, som deltok for første gang, kom to. Programmet var tettpakket med starttidspunkt kl 0700 første dag og kl 0800 de andre dagene. Til sammen ble det 362 enkeltstarter som også er rekord. Det gir 90,5 starter pr dag med 25,9 gjennomsnittlig startende i hver klasse. For arrangørene var det arbeid nær sagt døgnet rundt og stevnet ble vellykket gjennomført. For første gang ble det laget et eget TV-program fra Fjordhestdagene, sendt på Viasat i september. I kampen om NM-titlene deltok i alt 17, seks juniorer og elleve seniorer, en liten økning fra siste år. NM for junior, som omfattet dressur LB:2, middels presisjonskjøring og sprang 0,90 m, ble vunnet av Tonje Møllerud/Rappen fra Ekeberg. Det var det andre jr-nm for Tonje. NM for senior, som omfattet dressur LA:2, middels maraton og sprang 0,90 m, ble vunnet av Malin Sæthre/Rakne Frikk fra Gloppen. Malin har tidligere et juniormesterskap og vant i fjor NM i kjøring med ponni. Lagmesterskapet for junior ble vunnet av Team Hedemarken mens lag-nm for senior gikk til Team Sogn og Fjordane 1. De norske grenmesterskapene ble vunnet av Tonje Møllerud/Rappen i dressur, Jon Lund/Hedda Gabler, Starum i kjøring og Sigrid Skorve Larsen/Harams Romio, Eid i sprang. I det nordisk allroundmesterskapet ble det seier til Tonje Møllerud/Rappen som med det vant tre titler på stevnet. Lagmesterskapet ble vunnet av Norge som i de tidligere nordiske mesterskap. Nordisk mester i dressurridning ble Anette Schmidt Kristensen/Athos, Danmark. Ekvipasjen ble nordiske mestre for tredje gang av tre mulige. Niina Paananen/Ikarus, Finland ble nordisk mester i sprang mens Jon Lund/Hedda Gabler, Norge ble nordisk mester i kjøring. Jon Lund/Hedda Gabler vant alle klasser de deltok i under stevnet. Medaljørene går fram av oversikten nedenfor. Kampen om flere plasseringer var tett og det ble vist fremragende prestasjoner av de beste. Reportasje fra Fjordhestdagene var tatt inn i Fjordhesten 3/05 og alle resultater finnes på NFLs nettside, Resultat Norsk Mesterskap for fjordhest Juniorer 1 Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg 33 p 2 Nina Bekkevold/Rokki, Hedemarken 20 p 3 Beate Hausken/Troya, Nord-Karmøy 18 p Lag junior 1 Team Hedemarken 14 p Seniorer 1 Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen 35 p Eit artig bilete av ein flott ekvipasje som deltok under Nordisk Meisterskap på Ekeberg. Helle Graves og Kastanielystens Charlie frå Danmark. 2 Ann-Maria H. Nydal/Obelix, Førde 28 p 3 Nena Kerner/Torar, Ekeberg 24 p Lag senior 1 Team Sogn og Fjordane 1 39 p 2 Team Oslo og omegn 27 p 3 Fjordane Folkehøgskules tre Henrietter 23 p Grenmesterskap Dressur 1 Tonje Møllerud/Rappen, Ekeberg 29 p 2 Sigrid Skorve Larsen/Harams Romio, Eid 29 p 3 Nena Kerner/Torar, Ekeberg 20 p Kjøring 1 Jon Lund/Hedda Gabler, Starum 63 p 2 Malin Sæthre/Rakne Frikk, Gloppen 41 p 3 Henriette Skjelbred/Birkelidguten, Eid 41 p Sprang 1 Sigrid Skorve Larsen/Harams Romio, Eid 19 p 2 Åshild Standnes/Nina, Tangen 19 p 3 Ingvild F. Skjølberg/Slettes Varg, Nes 18 p Resultat Nordisk Mesterskap for fjordhest Individuell allround 1 Tonje Møllerud/Rappen, Norge 78 p 2 Therese C. Sellevold/Stella Svidal, Norge 77 p 3 Ruth E. V. Birkedal/Myrimann Nordgard, Norge 72 p Lag 1 Norge 91 p 2 Sverige 43 p Dressur 1 Annette Schmidt Kristensen/Athos, Danmark 71,839 % 2 Dorthe Noer/Max, Danmark 67,586 % 3 Tonje Møllerud/Rappen, Norge 65,402 % Presisjonskjøring 1 Jon Lund/Hedda Gabler, Norge 0-0/1.31,78 2 Helle Graves/Kastaniel. Charlie, Danmark 0-6,5/1.48,74 3 Tonje Møllerud/Rappen, Norge 10 17

18 Sprang 1 Niina Paananen/Ikarus, Finland 0-24,7 2 Åshild Standnes/Nina, Norge 0-25,5 3 Tonje Møllerud/Rappen, Norge 0-25,8 Norgesmesterskapet i kjøring, i regi av Norges Rytterforbund, ble holdt på Linnesvollen i Lier I ponniklassen deltok tre ekvipasjer og de to med fjordhest plasserte seg på de første plassene. Norsk mester ble Jon Lund/Hedda Gabler foran Henriette Skjelbred/Birkelidguten. Nordisk mesterskap i kjøring ble arrangert på Dorthealyst i Danmark Norges Rytterforbund hadde tatt ut et ponnilandslag med tre fjordhestekvipasjer: Jon Lund/Hedda Gabler, Henriette Skjelbred/ Birkelidguten og Helen Indrebø/Helgfin. Det norske laget fikk bronsemedalje og Jon Lund/Hedda Gabler plassert seg på fjerdeplass i det individuelle sammendraget. T.N. Hedda Gabler og kusk Jon Lund vart greinmeistrar i køyring under Fjordhestdagane. Årsmelding fra aktivitetsutvalget Medlemmer har vært: Hege Nybråten (leder), Ingeborg Bjelland, Martin Kjønsberg, Ruth Elisabeth Vareberg Birkedal (vara) Møtevirksomhet: Møte på Høstmøtet på Starum Øvrig kontakt har skjedd via e-post og brev. Fjordhestkurs på Starum: Vårkurs ble avholdt , 21 deltagere. Høstkurs igjen avlyst pga for få påmeldte. NM 2005 og Nordisk: Begge deler ble avholdt på Ekeberg Stor takk til Ekeberg Rideklubb og Oslo- Akershus Fjordhestlag for et strålende stevnearrangement på Ekeberg! NM 2006: Blir på Nordfjordeid juli. Arrangører er Eid Ride- og kjøreklubb og Eid Fjordhestlag. NM 2007: Her har vi ennå ikke klart å finne arrangører, det begynner å haste! Fjordhestcupen: 74 ekvipasjer gjennomførte Fjordhestcupen i Kjempeflott! Gult er kult: Ungdomsspalten "Gult er kult" er representert i hvert eneste nummer av Fjordhesten. Høstmøtet på Starum : Både Ingeborg Bjelland, Martin Kjønsberg og undertegnede var representert her. Statutt-revideringer: Både statuttene for Fjordhest-NM og Fjordhest-Nordisk har blitt revidert i løpet av høsten Utgangspunktet for endringer og forslag har blitt gjort i samsvar med synspunkter som kom frem under allmøtet på NM på Ekeberg, samt møte med alle de nordiske land under Nordisk samme sted. Vi avventer tilbakemelding både fra NRYF og de nordiske land. Instruktørliste: Vi har utarbeidet en liste over instruktører som underviser innen fjordhest. Ligger på nettet! Kollektivt medlemsskap NRYF: Vi har sendt en forespørsel til Norges Rytterforbund om mulighet for kollektivt Leiar i aktivitetsutvalet, Hege Nybråten, har skrive Gult er kult -spalta i Fjordhesten i ei årrekkje. Her eit eksempel på tidlig miljøtrening av føll, frå ein av hennar artiklar i bladet. medlemsskap i NRYF for alle medlemmer av Norges Fjordhestlag. Avventer tilbakemelding. Oppvisningsklasser på utstillinger, samt bruksklasser for unghest: 2 arrangører prøvde dette i Vi jobber med å motivere flere utstillingsarrangører til å prøve dette i tillegg til ordinær utstilling! Det er lite ressurskrevende, og har stor underholdningsverdi og publikumsverdi, i tillegg til at det er morsomt for utstillerne og gir fin miljøtrening for hestene. (NB vi sponser arrangører i 2006 med gratis rosetter, tilsendt gratis.) Gjøvik, : Hege Nybråten, leder 18

19 Årsmelding 2005 fjordhest.no Utviklingsmessig har det tilsynelatende skjedd svært lite på fjordhest.no i Vi har stort sett konsentrert arbeidet om vedlikehold og utvikling av nye prosjekter litt på siden av fjordhest.no. Siden i sommer har vi i det stille jobbet med et forum for fjordhest, hvor fjordhestentusiaster kan diskutere seg imellom på internett. Dette forumet har egen omtale i "Fjordhesten" nr Det har også ivrig blitt jobbet med en hingstekatalog på nett, som også er omtalt i det samme bladet. NM-sidene for 2005 var veldig populære, spesielt fordi startlister ble lagt ut i forkant, hvilket ga deltakerne og publikum et pålitelig bilde av gangen i arrangementet, og det var enkelt å planlegge dagene. Ved årsskiftet hadde NM-sidene oppslag, og de har vært mye besøkt også i etterkant av arrangementet. NM og Nordisk for fjordhest 2005 var et fantastisk arrangement hvor fjordhesten fikk vist seg fra sin beste side fem dager til ende. I 2006 er nettsidene for nm-arrangementet for første gang ikke vårt ansvar, og det blir spennende å se om det dukker opp noen nye løsninger som det kan være nyttig å ta med seg i årene som kommer. Husk å besøke nm-sidene for 2006 på Statistikken forteller om de vanlige toppene i mai og juli (hingsteutstillingen og NM for fjordhest), og oktober viser seg som den måneden med lavest besøk. Gjennomsnittlig er det ca 500 unike besøkende innom sida hver dag, men rundt 60% blir på siden i under ett minutt. 4. juli peker seg ut som den dagen med høyest besøksfrekvens i 2005: 825 unike besøkende. 4. juli var dagen etter at nm ble avsluttet, og mange var nok innom for å sjekke resultatlistene på nm-sidene. Planene for 2006 er å videreutvikle de påbegynte prosjektene. Spesielt håper jeg at forumet kan bidra til at gode ideer kommer fram i dagen, og vi kan bidra til at flere får øynene opp for den flotte hesterasen vi alle er så glade i. Ingvild N. Sveen Jenter kan! Bildet er fra Blaker Grand Prix og det er ingenting å si på ferdighetene! 19

20 VEDTEKTER for Norges Fjordhestlag 1 Lagsnamn Laget sitt namn er Norges Fjordhestlag. Norges Fjordhestlag er ein medlemsorganisasjon. 2 Formål Norges Fjordhestlag har som formål å samle alle med interesse for fjordhest til sams arbeid til beste for denne hesterasen. For å bidra til dette skal Norges Fjordhestlag sjå til at rasen vert halden rein og stettar eit allsidig brukskrav medverke til eit tenleg og planfast avlsarbeid representere fjordhestinteressene ovanfor styresmaktene, Norsk Hestesenter og samarbeide med andre hesteorganisasjonar i inn- og utland fremje meir allsidig bruk av fjordhesten, utvikle konkurransereglar i køyring, riding m.m. hjelpe til med omsetnad av fjordhest, særleg med omsyn til eksport import samt på andre måtar arbeide for utvikling og bruk av fjordhest Laget skal gje ut eit medlemsblad. 3 Medlemskap Alle som støttar Norges Fjordhestlag sitt formål kan teikne medlemskap. Innmelding skjer direkte til Norges Fjordhestlag. Alle som betalar full kontingent er hovudmedlem. Æresmedlemmer av Norges Fjordhestlag vert utnemnde av styret. 4 Organisasjon Medlemmer i Norges Fjordhestlag organiserast i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag: Nordfjord og Sunnfjord. Organisasjonen sine rettar og plikter vert utøvde gjennom fylkeslag, distriktslag og lokallag. Årsmøtet i Norges Fjordhestlag fastset retningsliner for arbeidet i fylkeslag, distriktslag og lokallag. 5 Utmelding Utmeldinga må skje skriftleg til Norges Fjordhestlag. Det skal betalast medlemskontingent til og med det året utmelding skjer. Medlem som etter påkrav ikkje har betalt kontingent i 2 år, kan strykast som medlem. 6 Medlemskontingent Medlemmer i Norges Fjordhestlag skal betale kontingent etter vedtak av årsmøtet. Norges Fjordhestlag krev inn medlemskontingenten. Fylkeslag, distriktslag og lokallag fastset sjølve kva medlemskontingenten skal vere for sine lag. For hovudmedlemmer omfattar kontingenten også retten til å få medlemsbladet tilsendt. 7 Årsmøte Årsmøtet er øvste avgjerdsorgan i Norges Fjordhestlag. Årsmøtet må haldast innan 1.juni. Årsmøtet vert leia av den valde ordstyraren. Årsmøtet er samansett av utsendingar frå fylkeslag og distriktslag i høve til medlemstalet, ordstyrar og styret for laget. Det er det samla medlemstalet i kvart fylkeslag og distriktslag som er avgjerande for talet på utsendingar. Utsendingane til årsmøtet i Norges Fjordhestlag skal veljast på årsmøtet til fylkeslaga og distriktslaga. Utsendingane må vere myndige. Styret har ikkje røysterett vedkomande årsmelding og rekneskap. Alle fylkeslag og distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny utsending for kvar påbyrja 50 medlemmer. 8 Innkalling og gjeremål Leiaren i styret sørgjer for innkalling til årsmøtet. Innkalling til ordinært årsmøte skal vere skriftleg, og skal sendast fylkeslaga minst 3 veker på førehand. Med innkallinga til ordinært årsmøte ligg det ved sakliste, årsmelding, rekneskap og moglege innkomne framlegg. Årsmøtet sine gjeremål: 1. Val av 2 utsendingar til å skrive under møteboka 2. Handsame årsmelding 3. Handsame rekneskap 4. Val - val av styreleiar - val av 2 styremedlemmer - val av første og andre varamedlem til styret - val av ein medlem og ein varamedlem til valnemnda - val av ordstyrar - val av medlemmer til Nordangs Minnefond etter vedtektene for fondet - val av to revisorar som ettersynsnemnd 1. Avlsutval og aktivitetsutval. Årsmøtet skal peike ut to medlemmer og ein varamedlem til kvart utval. Varamedlemmene er peika ut kvart år. Medlemmene er peika ut for to år om gongen, men fyrste året vert ein peika ut for eit år 2. Fastsetjing av medlemskontingent til landslaget 3. Innkomne framlegg Framlegg som skal handsamast av årsmøtet må vere styret i hende innan 1. februar. Alle vedtak på årsmøtet, med unntak av endringar i vedtektene og oppløysing av Norges Fjordhestlag, blir gjort med vanleg fleirtal. Kvar utsending har ei røyst på årsmøtet. 20

21 Ved val der det er framlegg på fleire kandidatar, vert den vald som får meir enn halvparten av røystene. Dersom ingen får meir enn halvparten av røystene, vert det halde omval på dei to som har fått flest røyster. Norges Fjordhestlag skal ha eit avlsutval på tre medlemmer og likeeins eit aktivitetsutval på tre medlemmer. Til kvart utval vert to medlemmer med varamedlemmer peika ut av årsmøtet. Leiarane av utvala vert kvart år peika ut av styret. Medlem i styret kan vere leiar av det einskilde utval. Styret fastset arbeidsoppgåvene for utvala. 9 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte vert kalla inn dersom styret finn det rett, eller dersom lag som representerer minst halve medlemsstokken krev det. Ved innkalling til ekstraordinært årsmøte nyttar ein same frist som for ordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte vert berre dei sakene som står på saklista handsama. 10 Styret Laget skal ha eit styre på 5 medlemmer valde av årsmøtet. Leiaren vert vald særskilt for eit år. Dei andre styremedlemmene vert valde for 2 år slik at to av medlemmene står på val kvart år. Styret vel sjølv ein av styremedlemmene til nestleiar. Varamedlemmene til styret er på val kvart år. Dei som vert valde inn i styret må vere medlemmer av Norges Fjordhestlag. Styret kan kallast saman så ofte leiaren finn det nødvendig, eller når minst to andre styremedlemmer krev det. Eit styrevedtak er gyldig når minst tre av styremedlemmene røystar for vedtaket. For at styret skal vere vedtaksført, må minst tre av styremedlemmene vere tilstades på møtet. Ein av desse må vere styreleiar eller nestleiar. Styret skal føre møtebok som vert underskriven av dei frammøtte styremedlemmene. 11 Valnemnd Norges Fjordhestlag skal ha ei valnemnd på tre medlemmer valde av årsmøtet. Kvar medlem i nemnda står på val kvart tredje år. Leiar er fortrinnsvis den som har site lengst i nemnda. Det skal veljast ein varamedlem til valnemnda kvart år. 12 Endring av vedtektene Endring av vedtektene krev 2/3 fleirtal av dei avgjevne røystene på årsmøtet. Det skal stå i innkallinga kva framlegget til endring går ut på. 13 Oppløysing Oppløysing av Norges Fjordhestlag kan berre handsamast av det vanlege årsmøtet. Det krevst at minst 4/5 av dei tilslutta laga er representerte. Dersom frammøtet ikkje er stort nok, kan framlegget takast opp igjen på nytt årsmøte etter ein månad. Oppløysing av lget krev då 2/3 fleirtal. Avlstilskot for Fjordhingst Norges Fjordhestlag Avlsmidlane skal stimulere og fremje Norsk avl av Fjordhest. Alle tilskotsordningane er å forstå som maksimums beløp og kan verte regulerte nedover avhengig av tilgjengelege midlar til avlstiltak for Fjordhest. Det kan ikkje påreknast avlstilskot til hingstar som møter til kåring første gong 5 år og eldre. Ved manglande innmelding til Norges Fjordhestlag og Norsk Hestesenter innan kvart år vedkomande bedekningar, sal og liknande så kan avlsmidlane reduserast og haldast attende. Kjøpe og foringstilskot er betinga av at laget eig hingsten, kopi av eigarkort må følgje søknaden om tilskot. Søknadsfrist for avlsmidlar til Norges Fjordhestlag er kvart år. Kåringstilskot: Går ut. Kjøpetilskot: I. For 3 års kåra hingst, som vert selt til lag godkjende av Norges Fjordhestlag, kan det søkjast om kjøpetilskot på inntil kr ,- frå laget som kjøper hingsten. II. For 4 års premiert hingst, som er eigd av lag godkjent av Norges Fjordhestlag og som har gjennomført den utvida bruksprøva for hingstar, kan det søkjast om nytt kjøpetilskot på inntil kr ,-. Kjøpetilskotet er betinga av at fjordhestlag i Norge eig og brukar hingsten i lagsregi i landet i 4 år(bedekningssesonger), rekna frå det året tilskotet er gjeve. Vert hingsten seld privat eller til utlandet før denne perioden er omme, må forholdsandel av gjeve tilskot attendebetalast til Norges Fjordhestlag. I begrunna tilhøve kan attendebetaling utgå, etter søknad. Søknad om kjøpetilskot på eige søknadskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Leigetilskot: For 3 års kåra hingst, som vert leigd av lag godkjent av Norges Fjordhestlag kan det søkjast leigetilskot på inntil kr ,- Søknad om leigetilskot på eige søknadsskjema utarbeidd av Norges Fjordhestlag. Leigeavtale mellom partane skal ligge ved søknaden. Kvalitetstilskot: Til 4 års spisshingsten på den utvida bruksprøva vert det ytt eit tilskot stort kr ,- til eigaren av hingsten og eit tilskot på kr ,- til oppdrettaren av hingsten. Til hingst nr. 2 på den utvida bruksprøva vert det ytt eit tilskot stort kr ,- til eigaren av hingsten og eit tilskot på kr ,- til oppdrettaren av hingsten. Kvalitetstilskotet vert utbetalt av Norges Fjordhestlag på utstillingsdagen test for utvida bruksprøve som 4 åring. Dersom Norges Fjordhestlag vert oppløyst, skal mogeleg eige delast mellom fylkeslag og distriktslag i samsvar med medlemstalet deira. 21

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 31.februar - 2. februar 2014 MØTELEIAR: STAD: INNKALLA: MØTT: Kjell Horten Hjerkinn Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2006 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 2. mai

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Returadresse: Norges Fjordhestlag, Myroldhaug, 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap 2004 Norges Fjordhestlag Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 4.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25.februar 2004( 11), 1. mars 2006( 11), 4.mars 2008( 10), 3.mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23.februar 2011 ( 11 4. avsnitt), 17.februar 2016 (

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2007 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 30.

Detaljer

Referat frå tur til USA januar 2010.

Referat frå tur til USA januar 2010. Referat frå tur til USA januar 2010. Norsk Fjordhestsenter har eit godt samarbeid med fjordhestmiljøet i USA. Ein har gjennom mange år hatt kontakt med Phillp Odden om samarbeid og eksport av frosen sæd.

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2009 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 5. mai kl

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP Returadresse: Norges Fjordhestlag, Myroldhaug, 6770 Nordfjordeid ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2002 NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 30.

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid Fokus unghest Fjordingen, dølahesten og nordlandshest/lyngshest får stadig sterkare konkurranse frå utanlandske rasar. Dei siste åra har vi hatt for låge bedekningstal innan fjordhesten. Dette skuldast

Detaljer

Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag

Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag Vedlegg: Gjeldande mønsterlover for lokallag Gjeldande mønsterlover for fylkeslag Landsmøtet i NU har tidlegare vedteke mønsterlover for lokallag

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS Godkjent av årsmøte 03.09.2012 Trer i kraft 03.09.2012 VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS 1 Organisasjon 1.1 Lye Skulekorps blei stifta den 29.09.1986, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom

Detaljer