Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64"

Transkript

1 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved ankomst til generalforsamlingen.

2 2 Borettslaget Maridalsveien 64 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Borettslaget Maridalsveien 64 avholdes tirsdag 23. april 2013 kl. 18:00 i kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 (glassbygget mellom Vøyensvingen 6 og 8). Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av vedtektene punkt 3-2(2) B) Salg av fellesarealer Innkomne forslag er tatt inn på s VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Borettslaget Maridalsveien 64 Ståle Norum Engen /s/ Kjetil Gjønnes /s/ Jan Gulbrandsen /s/ Line Merete Jarlset /s/

3 3 Borettslaget Maridalsveien 64 ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Ståle Norum Engen Maridalsveien 64 J Nestleder Kjetil Gjønnes Maridalsveien 64 J Styremedlem Jan Gulbrandsen Maridalsveien 64 A Styremedlem Line Merete Jarlset Maridalsveien 64 F Varamedlem Knut Nikolai Bergstrøm Maridalsveien 64 A Varamedlem Edda T. Grjotheim Maridalsveien 64 D Varamedlem Jan Idar Hammervold Maridalsveien 64 H Varamedlem Eva Aleksandra Polak Maridalsveien 64 E Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Ståle Norum Engen Maridalsveien 64 J Varadelegert Valgkomiteen Bjørn Fjelland Erik Inderhaug Maridalsveien 64 B fraflyttet Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Borettslaget Maridalsveien 64 Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 96 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune og har adresse: Maridalsveien 64, 0458 Oslo Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1932 er på m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Styret ble valgt på generalforsamlingen 2. mai Styremedlem Jan Gulbrandsen og Line Merete Jarlset var ikke på valg. Kjetil Gjønnes ble valgt til ny nestleder i styret og Ståle Norum Engen ble valgt til ny styreleder. Styremøter og styrearbeid Det nye styret ble konstituert på et kort styremøte etterfølgende generalforsamlingen. Etter dette har styret gjennomført ni styremøter i løpet av året. Nærmere 50 saker er behandlet i løpet av året, hvorav flere har vært oppfølgingssaker som har fulgt styret gjennom året. Styret har i hovedsak vært fulltallig på alle møter og det har ikke vært særlig behov for å engasjere varamedlemmene i styret. Styret, og især styreleder, har hatt en stor arbeidsmengde i løpet av året. Det er løpende henvendelser til styreleder hele året, helger og ferier inkludert. Styret har inntrykk av at andelseierne i dag forventer et aktivt og tilstedeværende styre, som raskt svarer på henvendelser og tar tak i forhold som oppstår. Dette er krevende arbeid når det kommer i tillegg til arbeid og familie. Vaktmesteren Styret har hatt en god, løpende dialog med vaktmesteren gjennom året. Vaktmesteren rydder på eiendommen og i søppelrommet. Han koordinerer arbeid som må foregå på dagtid med håndverkere mv, skifter lyspærer, klipper gresset og responderer meget raskt på henvendelser fra styret.

5 5 Borettslaget Maridalsveien 64 Dugnader Styret har lagt til rette for gjennomføringen av to dugnder i løpet av året, om våren og høsten. I tillegg ble det gjennomført en «mini-dugnad» før vinteren satte inn. Aktiviteter som ble gjennomført inkluderer: Maling av utegrill Reparasjon av lekestativer og fjerning av skadede apparater Luking av blomsterbed og klipping av hekk Sliping og lakkering av utemøbler Maling i gjennomgangen for biler Vasking av alle vinduer og vindusposter i våre ni oppganger. Hobbyrommet i kjelleren i oppgang D ble ryddet. Fortauene ble kostet rene. Det ble kostet og luket ved utemøblene. Videre ble det ryddet i vaskerom og under kjellertrappene. Lekestativet ble frisket opp med litt maling. Containere tilgjengelige for beboerne. Bord og benker ble båret inn for vinteren. Styret bød på drikke og pizza. Husdyr Borettslaget har regler for husdyrhold i husordensreglene. Styret har utarbeidet rutiner for behandling av slike saker. Det skal søkes til styret om husdyrhold, på eget skjema. Dette skjemaet er samtidig en egenerklæring beboeren må undertegnde for å kunne innvilges å holde husdyr. Søknadsskjemaet fås ved henvendelse til styret. Parkering i bakgården Styret har hatt fokus på parkering i bakgården, fordi man ikke ønsker at noen beboere skal ta seg til rette og parkere regelmessig i bakgården, over natten mv. Mange kunne tenke seg å parkere i bakgården, men det er ikke plass til alle. I tillegg trenger vi fri ferdsel til utrykningskjøretøy, snøbrøyting, servicebiler for håndverkere, av- og pålessing mv. Styret har utredet de juridiske forhold omkring parkering på privat område. Parkering på privat område er en privatrettslig avtale som styres av skilting på området. Styret har derfor sørget for skilt ved innkjøringen og ved søppelhuset. Det har ikke vært ønskelig å ramme forflytningshemmede eller de som har behov for hyppige servicefunksjoner hjemme, så styret har innført en ordning hvor man kan søke om parkeringsbevis i slike situasjoner. En slik parkeringstillatelse gjelder for korttidsparkering, så lenge den gjennomføres slik at den ikke hindrer annen ferdsel i bakgården eller er til sjenanse for andre beboere. HMS-arbeid Styret har satt i gang et systematisk arbeid på helse, miljø og sikkerhetsområdet - noe som er pålagt i lover og forskrifter. Fordi brannvern pekte seg ut som viktigst på kort sikt, har dette fått spesiell oppmerksomhet i året som har gått. Dette kommenteres derfor i et eget punkt nedenfor. Styret har imidlertid gjennomført en komplett vernerunde sammen med vaktmesteren, hvor vi inspiserte alle loft og kjellere mv.

6 6 Borettslaget Maridalsveien 64 Styret er i ferd med å tilpasse HMS-malverk og rutiner til borettslagets konkrete behov. Resultatet av vernerunden dannet utgangspunktet for en oversikt, samt oppfølgingspunkter som ble fordelt på styremedlemmene og vaktmesteren. Borettslaget abonnerer på et HMS-rammeverk fra OBOS, men vurderer å utarbeide rutiner og dokumentasjon på egen hånd for å få et mer hensiktsmessig og tilpasset verktøy Brannvern Flere alarmer i oppganger i borettslaget sommeren 2012 gjorde at styret engasjerte vår leverandør av brannvern-tjenester til å undersøke. Årsaken til alarmene er sannsynligvis å finne i fint støv fra oppussingsarbeid som fester seg til varslerne. Beboerne oppfordres derfor til å holde dørene mellom leilighetene og oppgangene lukket ved slikt arbeid. Man bør også ta forholdsregler overfor egne røykvarslere inne i leilighetene under oppussing som genererer støv. Styret gjennomførte høsten 2012 et tilsyn i leilighetene, ved hjelp av vår leverandør. Alle leiligheter fikk nye optiske og ioniske røykvarslere, samt at husbrannslange ble kontrollert eller installert der den manglet. Alle alarmanlegg i fellesområdene fikk komplett tilsyn i januar Dette er et årlig tilsyn, som styret nå har utvidet til å gjelde slokkeapparatene på alle loft og i alle kjellere. I forbindelse med årets tilsyn ble samtlige slokkeapparater i fellesområdene byttet ut med nye. Borettslaget fremstår dermed som svært oppdatert i forhold til gjennomførte kontroller og nytt utstyr, noe som er en trygghet for alle beboere. Vedlikeholdsarbeid I løpet av året er det utført løpende vedlikeholdsarbeid i borettslaget. Det har vært en liten vannlekkasje i kjelleren i D-oppgangen og en annen mindre vannlekkasje i tilknytning til utekranene våre. Disse ble svært raskt utbedret av rørlegger. Da det virket som om borettslaget hadde vært gjenstand for noen innbruddsforsøk, bestemte styret seg for å ytterligere sikre dører ved at det ble montert nye lister på ytterdørene og kjellerdørene. Det var også prisgunstig å samtidig skifte ut låsesylinderne i ytterdørene, pga slitasje over lang tid. I tillegg har styret engasjert låsesmed og elektriker som har utbedret forhold i søppelhuset, samt at elektriker har reparert flere utelys og lys i kjellere som ikke har fungert. Servicepersonell er også benyttet til å reparere flere sentrifuger i vaskerommene. Tilstandsrapport Styret er klar over situasjonen med vinduene i borettslaget, som trenger vedlikehold. Fordi det ikke foreligger en nyere tilstandsrapport og vedlikeholdsplan, har styret ønsket å etablere disse som et grunnlag for et helhetlig vedlikehold av bygningsmassen. Vi har hatt vanskeligheter med å få tilbud fra leverandører, men håper å snart ha på plass en avtale med en leverandør. Det har også vært ønskelig å utnytte mulig støtte fra Husbanken, noe som utgjør en betydelig besparelse fra borettslaget. For å utbedre vinduer som er i akutt behov for vedlikehold har styret forsøkt å få tak i leverandører til å utføre slikt vedlikehold. Også her har styret hatt problemer med å engasjere en leverandør, men håper også her at en avtale er nært forestående.

7 7 Borettslaget Maridalsveien 64 Lekeplass Lekeplassen i borettslaget er vedlikeholdt gjennom dugnadene i Arbeidet har en egen ansvarlig i styret og det er satt av midler til tilstandsrapport, vedlikehold og oppgradering i budsjettet for Søppelhuset Styret har med hjelp av vaktmesteren og servicepersonell jobbet mye med å få et godt renhold i søppelhuset. Det er også utført arbeid for at døren skal være enklere å åpne og at lyset skal slå seg av når ingen er til stede - for å spare både strøm og miljøet. Det ble i 2012 foretatt en vårrengjøring av både gulvet og søppeldunkene med spesielle kjemikalier. Døråpner Styret har vært behjelpelig med å utrede muligheten for døråpner til enkelte ytterdører, for våre eldre beboere. Dette er et hjelpemiddel som den enkelte beboer må søke myndighetene om. Forsikringssaker Styret har hatt flere henvendelser om mulige forsikringssaker. Innendørs fuktskader er imidlertid ofte forårsaket av et fuktig inneklima. Matlaging, klestørking mv. kan gi et fuktig inneklima og styret oppfordrer beboerne til å sørge for tilstrekkelig utlufting i leilighetene. En forsikringssak er videreformidlet til OBOS og forsikringsselskapet og er under utbedring. I tillegg har styret besørget regress-oppgjør mot en beboer pga bruk av pulverapparat i fellesområdene. Radiatorer Flest henvendelser dette året har styret fått angående lekkasjer på radiatorer i leilighetene. Styret tar dette som et tydelig tegn på at radiatorene nærmer seg slutten av sin levetid. Derfor har også styret budsjettert med utskifting av alle radiatorer våren/sommeren Radiatorene er borettslagets/styrets ansvar, og det er et helt nødvendig vedlikeholdsarbeid som nå må gjøres. Styret planlegger også med at det blir termostatstyrte kraner, slik at det blir lettere å regulere temperaturen i leilighetene - samt at forbruket av fjernvarme fra Hafslund forhåpentligvis går ned. Salg av fellesarealer I løpet av året har også styret mottatt og behandlet to henvendelser om salg av fellesarealer på loft eller i kjeller. Kjøperne ønsker å utvide egne leiligheter. Styret har ikke hatt mulighet til å prioritere utredning av disse henvendelsene, men vil ta med muligheten for omdisponering av loft og kjeller i den planlagte tilstandsvurderingen i Generelt er styret skeptisk til salg av fellesarealer og mener at salg ikke bør gjøres for å oppnå en kortsiktig inntekt. Dersom et salg kan føre til større leiligheter, bedre tilrettelagt for å beholde barnefamilier i borettslaget, så kan det være et argument. Uansett vil et salg av fellesarealer måtte behandles på en generalforsamling, så dette er ikke noe et styre kan beslutte alene. Nyhetsbrev Styret har begynt å gi ut nyhetsbrev på to sider. Ambisjonen har vært å gi ut ca. 4 nyhetsbrev i året, som et supplement til oppslag på tavlene i oppgangene, samt nettsidene våre. Målet har vært å gi informasjon i perioden før vi etablerte våre nye

8 8 Borettslaget Maridalsveien 64 nettsider, samt å være et supplement i tiden etterpå. Særlig for de beboere som ikke regelmessig er på internett, vil dette kunne være kjærkomment. Uansett gir nyhetsbrevet styret muligheten til å sette fokus på forskjellige aspekter ved det å bo i borettslaget vårt. Nye nettsider Borettslaget har lenge vært uten fungerende nettsider. Den nye styrelederen har følt sterkt for å etablere nye nettsider for borettslaget. Styret har kjøpt domenet «www.maridalsveien64.no». Denne adressen kan følge borettslaget fremover, uansett hvor løsningen for å lage hjemmesidene våre ligger. Styret utreder hvilken løsning for å lage hjemmesider som bør velges på sikt, for å gjøre det enkelt også for kommende styrer. Styret måtte lete opp og avslutte avtaleforholdet med leverandøren hvor de gamle, ikke fungerende, hjemmesidene lå. Nå er denne ordningen sagt opp og ytterligere kostnader derifra vil ikke påløpe. Styret har også sagt opp to abonnement på informasjon på opplysningssider som kostet borettslaget penger. Nå er det mulig å finne slik informasjon på våre hjemmesider. Kabel-TV Styret har behandlet et tilbud på kabel-tv og bedbånd fra annen leverandør. Tilbudet var imidlertid vesentlig dyrere enn nåværende og innebar avskriving av dekodere som beboerne allerede har kjøpt. Styret valgte derfor ikke å øke kostnadene til borettslaget ved å gå inn på dette tilbudet. Borettslaget har i dag en avtale med Canal Digital om grunnpakke (analog og digital) for TV, samt 100 kr avslag på fritt valg av abonnement på bredbånd. Beboerne må selv kjøpe dekoder og betale ca. kr 300 årlig i kortavgift dersom man ønsker å utnytte den digitale grunnpakken. Økonomi Ny styreleder har ledet styrets arbeid med å få oversikt over økonomien til borettslaget. Økonomien er god, men det kreves mye arbeid av et nytt styre å sette seg inn i de løpende utgiftene, budsjettering og regnskap. Styret har fulgt utviklingen i økonomien løpende. Styreleder og ett styremedlem har nesten ukentlig måttet logge seg på OBOS sin økonomi-løsning for å betale regninger mv. For å bedre informasjonen om økonomien til andelseierne, har styret laget en egen side på borettslagets nettsider som forenklet viser hvordan fellesutgiftene blir brukt. Styret har lagt ned et godt stykke arbeid i budsjettet for 2013 og la inn en økning i fellesutgiftene på 10% fra Styret ønsket denne økningen for å ta høyde for utskifting av radiatorer og andre utgifter - uten å måtte ta opp mer lån. Treningsrom og andre fellesrom Borettslaget har treningsrom, hobbyrom og andre fellesrom fordelt på forskjellige kjellere. Disse er imidlertid ikke vedlikeholdt til dagens standarder. Styret har mottatt bare én henvendelse om disse det siste året. Foreløpig ser vi derfor ikke at det er interesse nok til å forsvare en bruk av fellesskapets midler til å oppgradere disse. Dersom flere beboere tar kontakt i forhold til bruk av slike fellesrom, vil styret kunne vurdere hvordan en slik oppgradering kan gjennomføres.

9 9 Borettslaget Maridalsveien 64 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak budsjettert leieøkning som styret reverserte. Andre inntekter består i hovedsak av utfakturert opprydding brannslokningsapprat. Jf styrets beretning om forsikringssaker. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak refusjon av utgifter til fjernvarme.

10 10 Borettslaget Maridalsveien 64 Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,-. Av dette er ca ,- satt av i budsjettet til nødvendig vedlikehold og utskifting av radiatorer i leilighetene og pumper i fyrrommet. Styret anser dette som nødvendig vedlikehold av infrastruktur som borettslaget har ansvaret for og som samtlige andelseiere nyter godt av. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. Dette har blant annet sammenheng med at vi ikke har så lang historikk med fjernvarme. Styret har gjort sitt beste for å estimere kostnadene for 2013 ut i fra kostnader for 2012 og varslet prisjustering fra Hafslund. Forsikring Forsikringspremien for 2013 øker. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har ett lån i Terra Boligkreditt med flytende rente. Dette lånet løper ut i år Borettslaget har ytterligere ett lån i terra boligkreditt med flytende rente. Dette lånet løper ut i år For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr

11 11 Borettslaget Maridalsveien 64 Forretningsførerhonoraret Forretningsførerhonoraret vil ikke øke i Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2013 forutsetter en økning av felleskostnadene på 10 % fra På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler reduseres. Dette er fordi styret ønsker å bruke av oppsparte midler til nødvendig vedlikehold, i stedet for å ta opp ytterligere lån. Budsjettet viser at borettslaget fortsatt vil ha tilstrekkelig med disponible midler på konto ved årets slutt.

12 12 Borettslaget Maridalsveien 64 For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Borettslaget Maridalsveien 64 Ståle Norum Engen /s/ Kjetil Gjønnes /s/ Jan Gulbrandsen /s/ Line Merete Jarlset /s/

13 Til generalforsamlingen i Borettslaget Maridalsveien 64 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Borettslaget Maridalsveien 64, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. PricewaterhouseCoopers AS, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

14 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Borettslaget Maridalsveien 64 per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 2. april 2013 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

15 . 15 Borettslaget Maridalsveien 64 BORETTSLAGET MARIDALSVEIEN 64 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

16 16 Borettslaget Maridalsveien BORETTSLAGET MARIDALSVEIEN 64 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til dekning av udekket tap

17 17 Borettslaget Maridalsveien 64 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 96 * Udekket tap/negativ egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter 0 0 Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 18 Borettslaget Maridalsveien 64 Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Ståle Norum Engen /s/ Line Merete Jarlset /s/ Jan Gulbrandsen /s/ Kjetil Gjønnes /s/

19 19 Borettslaget Maridalsveien 64 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Utfakturert opprydding brannslokningsapparat SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -816 Refusjon sykepenger 424 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS SUM KONSULENTHONORAR

20 20 Borettslaget Maridalsveien 64 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Fjernvarme Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer