FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på forbundets hjemmesider nederst til venstre under fanen: Info til medlemsforeninger Ved endringer i håndboka gir forbundet beskjed til foreningene via e-post. Send oss gjerne forslag til endringer! Sist oppdatert: April 2014 Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Styret Årsmøtet Foreningens medlemmer Regnskap/økonomi Kurs/studieforbundet Soppsakkyndige Turer Kartlegging Hjemmesider Media og markedsføring Arkivering/lagring Soppens dag Høstsopptreff Vintersopptreff SABIMA SKJEMAER som SKAL sendes til forbundet i utfylt stand: Aktivitetsskjema til årsmeldingen Soppens dag rapportskjema Totalrapportskjema (sum av tallene fra Rapportskjemaene for kontroller, turer etc.) SKJEMAER som er til nytte og hjelp i foreningsarbeidet: NSNFs vedtekter Forslag til Årshjul Oppgaveskjema som nyttig vedlegg til styrereferater Momenter til årsmeldinger for medlemsforeninger NSNF Tur- og soppkontrollskjema (fylles ut av tur-/kontrollansvarlig) Regnskapsmal m/noter Alle skjemaer er tilgjengelige under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGER på forbundets hjemmesider; Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 2

3 VEDTEKTER Grunnlaget for arbeidet i både forbundet og foreningene ligger i vedtektene! - derfor nevner vi dem først i denne håndboken og vi oppfordrer alle styremedlemmer til å gjøre seg kjent med dem - Normalvedtekter for medlemsforeninger i Norges sopp- og nyttevekstforbund gjelder for foreningene. De ligger bakerst i forbundets vedtekter som finnes på forbundets hjemmesider - foreningen kan ha vedtekter i tillegg til disse, men de må ikke være i strid med ovennevnte vedtekter - foreningens vedtekter skal være tilgjengelige for foreningens medlemmer Vedtektene inneholder viktig informasjon samtidig som de kan fungere som en oppskrift på styrets arbeid gjennom året. Et godt utgangspunkt for styrets arbeid er altså at alle styremedlemmene kjenner vedtektene. /OM OSS Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 3

4 STYRET - velger styret på årsmøtet for tidsrom i henhold til foreningens vedtekter og slik at ikke alle trer ut samtidig - valgkomiteen fremlegger forslag til kandidater - i tillegg til interessen for sopp og/eller nyttevekster er det en fordel at styret består av personer av ulik alder, kjønn, yrke, kompetanse og geografisk bosted i forhold til regionen foreningen dekker Styret skal sørge for at foreningen: er kontaktledd for egne medlemmer er Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet er arrangør av kurs. Støtteberettigede kurs skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø rapporterer til forbundet om virksomheten Styret kan oppnevne medlemmer utenfor styret, til verv og oppgaver i foreningen. - skal bistå foreningene med punktene ovenfor Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Soppens dag rapportskjema - Totalrapportskjema - Aktivitetsskjema for årsmeldingen - Forslag til Årshjul Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 4

5 ÅRSMØTET Årsmøtet er foreningens høyeste organ og alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent, har møte- og stemmerett, også B-medlemmer. Foreningen skal: - avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år - sende innkalling til alle medlemmer i foreningen senest 14 dager før møtet. Innkallingen skal ha dokumenter på alle sakene utenom innkomne forslag, vedlagt: o årsmelding o regnskap per og revisjonsberetning (evt. revisors underskrift på regnskapet) o budsjett og årsplan for inneværende år o valgkomiteens forslag o eventuelle saker - informere medlemmene om fristen for skriftlig å sende inn forslag som ønskes behandlet, se vedtektene Årsmøtet skal behandle: - årsmelding - regnskap per 31. desember - budsjett og årsplan for inneværende år - innkomne forslag - valg av styre, valgkomité og revisor - valg av delegat(er) til forbundets årsmøte (se vedtekter for beregning av antall) Foreningen skal etter avholdt årsmøte: - utarbeide årsmøtereferat - sende inn årsmøtereferat, årsmelding, godkjent regnskap, budsjett og årsplan for inneværende år til forbundet innen 28. februar - sende årsmøtereferat til alle medlemmer - oppdatere styreendringer i Brønnøysundregistrene - legge ut årsmøtereferat på hjemmesider, facebook etc. - konstituere styret - sender oppdatert medlemsliste per 31.desember i begynnelsen av januar Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 5

6 Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Aktivitetsskjema for årsmeldingen - Momenter til årsmeldinger medlemsforeninger NSNF - Regnskapsmal m/noter Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 6

7 FORENINGENS MEDLEMMER Medlemmene er foreningens bærebjelke! De representerer en ressursbase som det er viktig for foreningen å dra nytte av. Det er foreningens oppgave å legge forholdene til rette slik at medlemmene har lyst til å bidra til fellesskapet. For å få til det, er det viktig at medlemmene føler seg ivaretatt av foreningen. Mulige måter å gjøre det på kan være at - sender et hyggelig velkomstbrev til alle nye medlemmer, både hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og B-medlemmer Det kan: o inneholde info om foreningen og hvilket område den dekker o informere om vedtektene o gi informasjon om hvilke fordeler man har som medlem i foreningen o nevne at forbundet har ulike fora, FSS, FFS og Kjukelaget og at det er gratis å være medlem av disse o inneholde årets program evt. også årsmeldingen for å vise foreningens aktiviteter o fortelle at info fra foreningen kommer via e-post eller via vanlig post hvis man ikke har e-postadresse o vise til nettsteder som er aktuelle; egne websider, facebook, forbundets hjemmesider etc. o gi oversikt over styret med e-post adresser og telefonnummer (telefonnummer er spesielt viktig å få formidlet til de uten e- postadresse!) - arrangerer medlemsmøter med aktuelle tema o prøve å få innspill til tema fra medlemmene o sjekke om medlemmer har spesiell og interessant kompetanse som kan formidles til andre medlemmer o gir medlemmene mulighet til å bidra med sitt. Det kan være at de får selge relevante, egenproduserte produkter eller vise/fortelle om hobbyer innen sopp og nyttevekster på et medlemsmøte o at alle skal ta med mat til felles bord på møtene Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 7

8 o at man tar en telefon og spør om de vil bistå på stands/utstillinger/møter etc. Husk at bare å møte opp/bake en kake kan være nok o ta spesielt godt vare på nye medlemmer Har foreningen en god medlemshåndtering - vil den lettere holde på nåværende medlemmer - vil den lettere rekruttere nye medlemmer fordi man prater positivt om foreningen - er ansvarlig for at medlemmene er informert om foreningens aktiviteter, og for å oppdatere aktivitetskalenderen på forbundets hjemmeside - er ansvarlig for å videreformidle relevant informasjon fra forbundet til sine medlemmer, for eksempel invitasjoner til Høstsopptreff, Vintersopptreff, årsmøte, osv. - gir forbundet beskjed hvis foreningen utnevner Lokale æresmedlemmer. Denne typen medlemmer får dekket medlemskontingenten av foreningen sin og forbundet sender derfor en egen faktura for disse direkte til foreningen. - ber forbundet om oppdatert medlemsliste før utsendinger til medlemmene. Dette fordi det stadig er endringer i medlemsregisteret (adresseendringer, utmeldinger etc.) - videreformidler til forbundet straks informasjon om adresseendringer, utmeldinger etc. som den får direkte fra sine medlemmer, til forbundet. - prioriterer høyt å få inn e-post adresser og mobiltelefonnummer fra medlemmene sine. Å bruke e-post er ressursbesparende og miljøvennlig. - respekterer medlemmer som sier at de ikke har e-postadresse og informerer dem via brev. Husk å oppgi relevant telefonnummer. - husker at medlemsinformasjon skal behandler konfidensielt. Medlemslister kan misbrukes. De skal kun distribueres til foreningens styre evt. til personer godkjent av styret. Husk å bruke blindkopifeltet ved blant annet masseutsendelser. - har ansvaret for å vedlikeholde medlemsregisteret - sender oppdaterte medlemslister på forespørsel - gir foreningene fortløpende beskjed om nye medlemmer slik at de kan sende ut velkomstbrev Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 8

9 - sender gjerne adresseetiketter for de som ikke har e-postadresse til foreningen Tips: - ved masseutsendelse av e-post til medlemmene er det lurt å merke hele e-post kolonnen i medlemslista fra forbundet, for så å lime den inn i blindkopifeltet på e-posten du skal sende - hvis du sorterer e-postkolonnen i medlemslista fra forbundet, får du oversikt over de medlemmene som ikke har e-post Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 9

10 REGNSKAP/ØKONOMI - utarbeider årsregnskap etter forbundets mal - innhenter revisors godkjenning av årsregnskapet innberetter honorarer hvis de overstiger grensen for innberetning. I april 2014 er grensen for innberetning kr 6000,- - sørger for sikker lagring av regnskapsbilag i henhold til lovverket. I april 2014 er tidsrammen for lagring 10 år Foreningens hovedinntekter kommer fra andelen av medlemskontingentene. En forening har som regel behov for ytterligere midler for å finansiere aktiviteter og for ha en sunn økonomi. Muligheter for å øke inntektene kan være: - melde seg inn i Frivillighetsregisteret for dermed å få mulighet til å få: o grasrotandeler (andel av tippemidler). Gjør en innsats med å formidle foreningens organisasjonsnummer til både medlemmer og andre som ønsker å støtte foreningens arbeid! For eksempel i alle brev/mailer/egne trykk som legges inni program/brosjyrer og som deles ut. Legg ut på hjemmesider og facebook. Gjør det lett for folk å ta med seg nummeret til kommisjonær eller til pc n sin. Follo sopp- og nyttevekstforening med 170 medlemmer, fikk i 2013 kr 5 600,- i grasrotandel! o momskompensasjon (få refundert moms etter en nøkkel fastsatt av myndighetene basert på foreningens driftsutgifter foregående år) - varesalg. Det kan for eksempel være kniver, nett, penner, reflekser osv. med foreningens logo på. Forbundet har også noen produkter for videresalg. - holde kurs - lage kartleggingsprosjekter og søke for eksempel Sabima om midler til dette - søke fond, legater, stiftelser, sparebanker om midler. Let på nett eller følg med under kunngjøringer/annonser i aviser. Se for eksempel: - utlodning på medlemsmøter er populært Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 10

11 - å søke det lokale mattilsyn eller aktuelle kommuner om støtte til avholdelse av soppkontroller - krever inn kontingenten fra medlemmene - overfører foreningens kontingentandel per 1.9. og 1.1. Denne er basert på innbetalte kontingenter - fastsetter på sitt årsmøte Kontingentsatsene og andelen som går til medlemsforeningene. - søker lotteritilsynet om momskompensasjon på vegne av medlemsforeningene (basert på innsendte regnskap) og utbetaler dette etter innvilget søknad Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Regnskapsmal m/noter Eksterne lenker: Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 11

12 KURS/STUDIEFORBUNDET Kurs er en av foreningens viktigste aktiviteter, jfr. vedtektene. NSNF er medlem av Studieforbundet natur og miljø som består av organisasjoner med grønne verdier og studiearbeid i fokus. Studieforbundet gir støtte via statlige midler til kurs som ligger innenfor studieplanen deres. Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for kurs som er godkjent av Studieforbundet. - avholder kurs for å øke interessen og kunnskapen om sopp og nyttevekster - verver ofte nye medlemmer ved å holde kurs - melder ifra til forbundet hvis den ønsker å avholde Kurs for utdannelse av soppsakkyndige - hvis kurset er godkjent av Studieforbundet natur og miljø (står på deres studieplan), kan foreningen melde inn kurset til studieforbundet for å få kursstøtte (se vedlegg) - har materiell for enkelte kurs til salgs - er behjelpelige med kursledere Lenke: Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 12

13 SOPPSAKKYNDIGE De soppsakkyndige er kanskje den viktigste ressursen både i foreningen og i hele forbundet. Det er derfor opprettet et eget forum: Forum for soppsakkyndige (FSS) Skal sikre at de soppsakkyndige blir godt ivaretatt. Dette forumet har egen fane på forbundets hjemmeside. Der kan både foreningen og foreningens soppsakkyndige holde seg oppdatert. - har ansvaret for å ivareta interessene for de soppsakkyndige i sin forening - har ansvaret for at det er oppdaterte soppsakkyndige som er ansvarlige for soppkontroller arrangert/formidlet av foreningen - sørger for at de soppsakkyndige oppdateres på o normlista o retningslinjer for soppkontroll - sørger for at tur- og kontrollansvarlige får tilsendt tur- og soppkontrollskjema, se vedlegg - bør oppmuntre til og evt. bidra økonomisk til at foreningens soppsakkyndige deltar på etterutdanningskurs, Vintersopptreff og Høstsopptreff Forum for soppsakkyndige: - har hovedansvaret for soppsakkyndige som er medlemmer av NSNF - utarbeider retningslinjer for arbeidet til de soppsakkyndige - tilrettelegger for etterutdanning av de soppsakkyndige - hjelper foreningene med å oppfylle forpliktelsene de har overfor sine soppsakkyndige. I den forbindelse har FSS kommet med følgende råd til foreningene: Gode råd for medlemsforeningens kontakt med sine soppsakkyndige Styret bør utnevne en person som får ansvar for kontakt med de soppsakkyndige Styret (eventuelt en egen komité i medlemsforeningen) sørger for å planlegge og fordele innkomne henvendelser og oppdrag Avslutte soppsesongen med et oppsummeringsmøte Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 13

14 Nyutdannete soppsakkyndige tas spesielt godt vare på. Hvis de ønsker, bør de få oppdrag som turleder eller kontrollør på soppkontroll så snart det er mulig, men sammen med en erfaren soppsakkyndig Den som har ansvaret for kontakten med de soppsakkyndige, innkaller til et møte i god tid før soppsesongen for å ta opp saker av spesiell interesse. Normlisten og Retningslinjer for arbeid på soppkontroll må gås gjennom på dette møtet. Medlemsforeningen bør stimulere de soppsakkyndige til å delta på etterutdanningskurs og om mulig dekke utgifter i forbindelse med dette FSS-utvalget Januar utsteder ved forespørsel ID-kort til soppsakkyndige, mot et lite gebyr - sender oversikt over foreningens soppsakkyndige ved forespørsel Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Tur- og soppkontrollskjema ( fylles ut av ansvarlig for hver enkelt tur/kontroll) Se også under fanen: VÅRE FORA Forum for soppsakkyndige Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 14

15 TURER Turer er en sentral aktivitet i de fleste foreninger. Det er viktig å ha gode rutiner for foreningens turer. Deltagerne skal føle seg trygge og ivaretatt, samtidig som de skal ha størst mulig utbytte av turen. Følgende retningslinjer kan være til hjelp for å oppnå dette: - vær tydelige om oppmøtested, tidspunkt og evt. varighet for turen - informer om turens vanskelighetsgrad. Skriver man Passer for alle må turen virkelig gjøre det - informer om evt. utstyr som kan være lurt/påkrevd å ha med - ha kjentfolk som turleder - del ut turleders mobiltelefonnummer til deltakerne - evt. dele ut kart over turområdet - turleder har med fløyte og avtaler signaler med deltakerne - fortelle litt om turens mål og omfang før man starter - evt. avtale en møteplass underveis - turleder teller antall deltakere og passer på at alle kommer tilbake - kunngjør turen på forskjellig måte, inkludert akivitetskalenderen på forbundets hjemmeside - sørger for kvalifiserte turledere - er behjelpelig med evt. utstyr - sender Tur- og soppsoppkontrollskjema for utfylling til alle turansvarlige. Se vedlegg - sender ut brosjyrer og materiell på forespørsel - det finnes blant annet turhefter for barn. Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Tur- og soppkontrollskjema (fylles ut av tur-/kontrollansvarlig for hvert enkelt arrangement) Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 15

16 KARTLEGGING I NSNFs vedtekter står det under punkt 2. Formål, at: Forbundet skal: virke for å øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt å bidra til at opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier gjøres kjent tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen og i å opplyse om artenes samspill med andre organsimer, samt deres nyttige og skadelige virkninger virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster opptre på vegne av medlemsforeningene overfor sentrale myndigheter, landsomfattende organisasjoner/organer og lignende Kartlegging av arter er et godt virkemiddel for å oppnå disse målene. Kartlegging bør derfor være en sentral aktivitet for medlemsforeningene. At kartlegging er viktig gjenspeiler seg også i samarbeidet NSNF har med - SABIMA, se vedlegg - Artsdatabanken, se vedlegg For å komme i gang med kartlegging kan - oppnevne en kartleggingsansvarlig - oppfordre medlemmene til å kartlegge biologisk mangfold med vekt på sopp - ta initiativ til samarbeid om kartlegging med andre biologiske foreninger i sitt distrikt - kontakte SABIMA som kan hjelpe med o igangsetting av kartleggingsprosjekt o arrangering av lokale kartleggingskurs o støtte til kartleggingsprosjekter etter søknad - formidle kontakt med SABIMA Lenker: og Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 16

17 HJEMMESIDER Flere foreninger har opprettet hjemmesider, oppføring på infosider på nett, facebookgrupper og lignende. Siden foreningene ifølge vedtektene er Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet ønsker forbundet at Foreninger som er på nett bør/må: - oppnevne en nettansvarlig - oppdatere hjemmesider og lignende jevnlig - kvalitetssikre sidenes innhold - følge opp henvendelser som kommer fra publikum via disse sidene innen rimelig tid - fjerne gamle, uoppdaterte sider fra nettet - oppgi fotografer og kilder - sørger for tillatelse fra fotografer og avbildede personer før publisering av bilder - ha lenker til NSNFs hjemmeside OSS Vedtekter for Norges sopp- og nyttevekstforbund Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 17

18 MEDIA/MARKEDSFØRING Markedsføring av foreningens aktiviteter overfor publikum er en sentral oppgave for foreningene. Å skape publisitet om foreningens arbeid kan blant annet gjøres via: - media, som for eksempel o lokalaviser, papir og nett o gratisaviser, papir og nett o kommuners hjemmesider o lokal TV o lokal radio - hjemmesider, facebook etc. - utdeling av program, brosjyrer etc. - henge opp program/info på tavler der det ferdes mye folk, for eksempel ved populære turområder, i butikker, på togstasjoner, ved idrettshaller og lignende - deltakelse på relevante, lokale arrangementer med stands, utstillinger og lignende - samarbeid med andre lag, foreninger som er relevante for vårt arbeid - sørge for at det som blir publisert eksternt blir mest mulig korrekt ved å o kreve sitatsjekk o be om å få gjennomlese artikkel og bildetekster før publisering o sørge for at kvalifiserte medlemmer brukes i møte med media o opplyse om at bilder og tekst under fanen Mat- og giftsopp på forbundets hjemmesider kan benyttes gratis mot referanse til disse hjemmesidene - kvalitetssikre egne publikasjoner - kan bistå, hvis ønskelig, om foreningene blir bedt om å stille opp i landsdekkende media - tilbyr kvalitetssikret informasjon på sine hjemmesider som kan benyttes overfor media OG GIFTSOPPER Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 18

19 ARKIVERING/LAGRING Blant foreningens dokumenter finnes det: - noen som skal lagres i henhold til lovverk o for eksempel regnskapsbilag - noen som bør lagres for videreføring av foreningsarbeidet o vedtekter, avtaler, årsmøtedokumenter etc. - noen som kanskje bør lagres av samfunnsinteresse o stiftelsesdokumenter, presseklipp, gamle bøker/dokumenter og lignende som oppbevares av foreningen - lagrer regnskapsbilag i henhold til lovverk - lagrer andre dokumenter etter beste evne og på en slik måte at ikke alle dokumenter og lignende blir borte ved for eksempel brann, tyveri etc. - kan gi foreningens leder ansvar for å lagre aktuelle dokumenter på henholdsvis minnepinne og i papirform - kan gi foreningens sekretær ansvar for å lagre de samme dokumentene på en minnepinne nr. 2 - kan utnevne en arkiveringsansvarlig for lettere å ha oversikt over foreningens dokumenter Riksarkivet kan ta imot dokumenter og lignende som foreningen vil bevare, men ikke har anledning til å ta vare på selv. Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 19

20 SOPPENS DAG Soppens dag arrangeres i Norge, Sverige og Danmark første søndag i september hvert år. Her i Norge er det NSNF i samarbeid med medlemsforeningene som står for arrangementene. Markering av denne dagen er med på å oppfylle forbundets formål i vedtektene. Hvorfor Soppens dag? Hensikten er å sette fokus på en gruppe organismer som for det meste lever i det skjulte. I Norge finnes rundt 7000 arter av storsopper, og soppene spiller en viktig rolle i naturen. Soppens viktigste oppgave i naturen er dog det unike samspillet med trær og planter, som ikke kan vokse uten sopp. Sopp er dessuten med på å bryte ned døde trær, kvister barnåler og mye mer. Dette gir igjen næring til nye vekster. For å sette denne dagen i fokus kan Foreningene: - arrangerer turer, utstillinger og soppkontroller - arrangerer barneaktiviteter - bestiller materiell fra forbundet i god tid før dagen - skaper blest om dagen ved å ta den med i programmet og markedsføre den spesielt - fyller ut Soppens dag rapportskjema og sender det til forbundet så fort som mulig - søker Miljødirektoratet om støtte - bruker støtten til å lage materiell som deles ut gratis til foreningene - sammenfatter rapportskjemaene fra foreningene og sender rapport fra dagen til Miljødirektoratet /SOPPENS DAG Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 20

21 HØSTSOPPTREFF Treffet arrangeres på omgang blant soppforeningene rundt om i Norge. Arrangørforeningen trenger ikke være medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Hvem som skal ha neste års treff, bestemmes på Samsoppmøtet som avholdes hvert høstsopptreff. Samsoppmøtet består av en representant fra hver av de tilstedeværende foreningene. De siste årene har høstsopptreffet blitt utvidet med en fagdag i forkant. Høstsopptreffet er en fin anledning for alle soppinteresserte til å lære mer om sopp i et hyggelig og sosialt miljø. Blant deltakerne finner man alt fra nyfrelste soppentusiaster til eksperter fra inn- og utland. - bør oppfordre sine medlemmer, de soppsakkyndige spesielt, til å delta på høstsopptreff - har ansvaret for å videresende invitasjonen fra arrangøren til sine medlemmer - legger ut informasjon om høstsopptreffet på forbundets hjemmesider - videresender invitasjonen ut til foreningene /HØSTSOPPTREFF Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 21

22 VINTERSOPPTREFF Vintersopptreff arrangeres årlig av NSNF i samarbeid med Institutt for Biovitenskap på Universitetet i Oslo. Det legges til Blindern i Oslo, andre helg i februar. Treffet samler rundt 150 deltakere som får høre aktuelle foredrag med innhold som er satt sammen på en slik måte at både ferske soppentusiaster og de flinkeste fagpersoner får noe ut av treffet. - sender invitasjon til treffet til sine medlemmer - er ansvarlig for arrangementet - legger ut invitasjon til vintersopptreff på sine hjemmesider - sørger for å publisere invitasjonen i årets siste utgave av sopp og nyttevekster - sender ut invitasjon til foreningene Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 22

23 SABIMA NSNF er medlem av SABIMA og har et nært samarbeid med organisasjonen. Her er litt informasjon: SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en miljøorganisasjon som jobber for bevaring av biomangfold. SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Formålet er å spre biologisk kunnskap i politiske miljøer og hos forvaltningsmyndigheter for å sikre god forvaltning av biomangfoldet. Arter og naturtyper forsvinner raskere enn noen gang, hovedsakelig på grunn av arealbruken vår som medfører at artenes leveområder forsvinner. SABIMA mener at framfor ødeleggelse av enda mer natur må vi i større grad gjenbruke og bedre utnytte allerede bebygd areal og etablert infrastruktur. Vi må ta vare på alle arter og naturtyper for ikke å risikere tap av økosystemene og deres viktige funksjoner. For å styrke kunnskapsgrunnlaget arbeider SABIMA også for å bedre omfanget og kvaliteten av kartleggingen av naturtyper og arter. Sekretariatet i SABIMA består av ni personer som har solid bistand fra medlemsorganisasjonene. SABIMA jobber etter en femårig strategi som ble vedtatt på årsmøtet 30. april SABIMA ble formelt stiftet i Oslo 7. mai på Twitter Følg SABIMA på Facebook Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 23

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen.

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen. HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen. Håndboka, tilhørende skjema og

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager.

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager. VEDTEKTER FOR OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsesår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 09.03.2016 og ekstraordinært årsmøte 30.03.2016 (gjelder 11) 1 Navn Kretsens navn er Oslo krets (heretter

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VELforbundets vedtekter

VELforbundets vedtekter VELforbundets VEDTEKTER_etter Landsmøtet 2013 side 1 VELforbundets vedtekter Vedtatt på landsmøtet 26. mars 2011, med endringer på landsmøtet 4. mai 2013. 1 NAVN OG STATUS Organisasjonen ble stiftet 10.06.2010

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

K O N T R A K T Mellom

K O N T R A K T Mellom K O N T R A K T Mellom og AMCAR (American Car Club of Norway) Generelt: Denne kontrakt om tilslutning er regulert av AMCAR s lover. Tilsluttet klubb har før kontraktinngåelsen gjort seg kjent med disse

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer