FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på forbundets hjemmesider nederst til venstre under fanen: Info til medlemsforeninger Ved endringer i håndboka gir forbundet beskjed til foreningene via e-post. Send oss gjerne forslag til endringer! Sist oppdatert: April 2014 Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Styret Årsmøtet Foreningens medlemmer Regnskap/økonomi Kurs/studieforbundet Soppsakkyndige Turer Kartlegging Hjemmesider Media og markedsføring Arkivering/lagring Soppens dag Høstsopptreff Vintersopptreff SABIMA SKJEMAER som SKAL sendes til forbundet i utfylt stand: Aktivitetsskjema til årsmeldingen Soppens dag rapportskjema Totalrapportskjema (sum av tallene fra Rapportskjemaene for kontroller, turer etc.) SKJEMAER som er til nytte og hjelp i foreningsarbeidet: NSNFs vedtekter Forslag til Årshjul Oppgaveskjema som nyttig vedlegg til styrereferater Momenter til årsmeldinger for medlemsforeninger NSNF Tur- og soppkontrollskjema (fylles ut av tur-/kontrollansvarlig) Regnskapsmal m/noter Alle skjemaer er tilgjengelige under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGER på forbundets hjemmesider; Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 2

3 VEDTEKTER Grunnlaget for arbeidet i både forbundet og foreningene ligger i vedtektene! - derfor nevner vi dem først i denne håndboken og vi oppfordrer alle styremedlemmer til å gjøre seg kjent med dem - Normalvedtekter for medlemsforeninger i Norges sopp- og nyttevekstforbund gjelder for foreningene. De ligger bakerst i forbundets vedtekter som finnes på forbundets hjemmesider - foreningen kan ha vedtekter i tillegg til disse, men de må ikke være i strid med ovennevnte vedtekter - foreningens vedtekter skal være tilgjengelige for foreningens medlemmer Vedtektene inneholder viktig informasjon samtidig som de kan fungere som en oppskrift på styrets arbeid gjennom året. Et godt utgangspunkt for styrets arbeid er altså at alle styremedlemmene kjenner vedtektene. /OM OSS Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 3

4 STYRET - velger styret på årsmøtet for tidsrom i henhold til foreningens vedtekter og slik at ikke alle trer ut samtidig - valgkomiteen fremlegger forslag til kandidater - i tillegg til interessen for sopp og/eller nyttevekster er det en fordel at styret består av personer av ulik alder, kjønn, yrke, kompetanse og geografisk bosted i forhold til regionen foreningen dekker Styret skal sørge for at foreningen: er kontaktledd for egne medlemmer er Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet er arrangør av kurs. Støtteberettigede kurs skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø rapporterer til forbundet om virksomheten Styret kan oppnevne medlemmer utenfor styret, til verv og oppgaver i foreningen. - skal bistå foreningene med punktene ovenfor Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Soppens dag rapportskjema - Totalrapportskjema - Aktivitetsskjema for årsmeldingen - Forslag til Årshjul Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 4

5 ÅRSMØTET Årsmøtet er foreningens høyeste organ og alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent, har møte- og stemmerett, også B-medlemmer. Foreningen skal: - avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år - sende innkalling til alle medlemmer i foreningen senest 14 dager før møtet. Innkallingen skal ha dokumenter på alle sakene utenom innkomne forslag, vedlagt: o årsmelding o regnskap per og revisjonsberetning (evt. revisors underskrift på regnskapet) o budsjett og årsplan for inneværende år o valgkomiteens forslag o eventuelle saker - informere medlemmene om fristen for skriftlig å sende inn forslag som ønskes behandlet, se vedtektene Årsmøtet skal behandle: - årsmelding - regnskap per 31. desember - budsjett og årsplan for inneværende år - innkomne forslag - valg av styre, valgkomité og revisor - valg av delegat(er) til forbundets årsmøte (se vedtekter for beregning av antall) Foreningen skal etter avholdt årsmøte: - utarbeide årsmøtereferat - sende inn årsmøtereferat, årsmelding, godkjent regnskap, budsjett og årsplan for inneværende år til forbundet innen 28. februar - sende årsmøtereferat til alle medlemmer - oppdatere styreendringer i Brønnøysundregistrene - legge ut årsmøtereferat på hjemmesider, facebook etc. - konstituere styret - sender oppdatert medlemsliste per 31.desember i begynnelsen av januar Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 5

6 Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Aktivitetsskjema for årsmeldingen - Momenter til årsmeldinger medlemsforeninger NSNF - Regnskapsmal m/noter Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 6

7 FORENINGENS MEDLEMMER Medlemmene er foreningens bærebjelke! De representerer en ressursbase som det er viktig for foreningen å dra nytte av. Det er foreningens oppgave å legge forholdene til rette slik at medlemmene har lyst til å bidra til fellesskapet. For å få til det, er det viktig at medlemmene føler seg ivaretatt av foreningen. Mulige måter å gjøre det på kan være at - sender et hyggelig velkomstbrev til alle nye medlemmer, både hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og B-medlemmer Det kan: o inneholde info om foreningen og hvilket område den dekker o informere om vedtektene o gi informasjon om hvilke fordeler man har som medlem i foreningen o nevne at forbundet har ulike fora, FSS, FFS og Kjukelaget og at det er gratis å være medlem av disse o inneholde årets program evt. også årsmeldingen for å vise foreningens aktiviteter o fortelle at info fra foreningen kommer via e-post eller via vanlig post hvis man ikke har e-postadresse o vise til nettsteder som er aktuelle; egne websider, facebook, forbundets hjemmesider etc. o gi oversikt over styret med e-post adresser og telefonnummer (telefonnummer er spesielt viktig å få formidlet til de uten e- postadresse!) - arrangerer medlemsmøter med aktuelle tema o prøve å få innspill til tema fra medlemmene o sjekke om medlemmer har spesiell og interessant kompetanse som kan formidles til andre medlemmer o gir medlemmene mulighet til å bidra med sitt. Det kan være at de får selge relevante, egenproduserte produkter eller vise/fortelle om hobbyer innen sopp og nyttevekster på et medlemsmøte o at alle skal ta med mat til felles bord på møtene Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 7

8 o at man tar en telefon og spør om de vil bistå på stands/utstillinger/møter etc. Husk at bare å møte opp/bake en kake kan være nok o ta spesielt godt vare på nye medlemmer Har foreningen en god medlemshåndtering - vil den lettere holde på nåværende medlemmer - vil den lettere rekruttere nye medlemmer fordi man prater positivt om foreningen - er ansvarlig for at medlemmene er informert om foreningens aktiviteter, og for å oppdatere aktivitetskalenderen på forbundets hjemmeside - er ansvarlig for å videreformidle relevant informasjon fra forbundet til sine medlemmer, for eksempel invitasjoner til Høstsopptreff, Vintersopptreff, årsmøte, osv. - gir forbundet beskjed hvis foreningen utnevner Lokale æresmedlemmer. Denne typen medlemmer får dekket medlemskontingenten av foreningen sin og forbundet sender derfor en egen faktura for disse direkte til foreningen. - ber forbundet om oppdatert medlemsliste før utsendinger til medlemmene. Dette fordi det stadig er endringer i medlemsregisteret (adresseendringer, utmeldinger etc.) - videreformidler til forbundet straks informasjon om adresseendringer, utmeldinger etc. som den får direkte fra sine medlemmer, til forbundet. - prioriterer høyt å få inn e-post adresser og mobiltelefonnummer fra medlemmene sine. Å bruke e-post er ressursbesparende og miljøvennlig. - respekterer medlemmer som sier at de ikke har e-postadresse og informerer dem via brev. Husk å oppgi relevant telefonnummer. - husker at medlemsinformasjon skal behandler konfidensielt. Medlemslister kan misbrukes. De skal kun distribueres til foreningens styre evt. til personer godkjent av styret. Husk å bruke blindkopifeltet ved blant annet masseutsendelser. - har ansvaret for å vedlikeholde medlemsregisteret - sender oppdaterte medlemslister på forespørsel - gir foreningene fortløpende beskjed om nye medlemmer slik at de kan sende ut velkomstbrev Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 8

9 - sender gjerne adresseetiketter for de som ikke har e-postadresse til foreningen Tips: - ved masseutsendelse av e-post til medlemmene er det lurt å merke hele e-post kolonnen i medlemslista fra forbundet, for så å lime den inn i blindkopifeltet på e-posten du skal sende - hvis du sorterer e-postkolonnen i medlemslista fra forbundet, får du oversikt over de medlemmene som ikke har e-post Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 9

10 REGNSKAP/ØKONOMI - utarbeider årsregnskap etter forbundets mal - innhenter revisors godkjenning av årsregnskapet innberetter honorarer hvis de overstiger grensen for innberetning. I april 2014 er grensen for innberetning kr 6000,- - sørger for sikker lagring av regnskapsbilag i henhold til lovverket. I april 2014 er tidsrammen for lagring 10 år Foreningens hovedinntekter kommer fra andelen av medlemskontingentene. En forening har som regel behov for ytterligere midler for å finansiere aktiviteter og for ha en sunn økonomi. Muligheter for å øke inntektene kan være: - melde seg inn i Frivillighetsregisteret for dermed å få mulighet til å få: o grasrotandeler (andel av tippemidler). Gjør en innsats med å formidle foreningens organisasjonsnummer til både medlemmer og andre som ønsker å støtte foreningens arbeid! For eksempel i alle brev/mailer/egne trykk som legges inni program/brosjyrer og som deles ut. Legg ut på hjemmesider og facebook. Gjør det lett for folk å ta med seg nummeret til kommisjonær eller til pc n sin. Follo sopp- og nyttevekstforening med 170 medlemmer, fikk i 2013 kr 5 600,- i grasrotandel! o momskompensasjon (få refundert moms etter en nøkkel fastsatt av myndighetene basert på foreningens driftsutgifter foregående år) - varesalg. Det kan for eksempel være kniver, nett, penner, reflekser osv. med foreningens logo på. Forbundet har også noen produkter for videresalg. - holde kurs - lage kartleggingsprosjekter og søke for eksempel Sabima om midler til dette - søke fond, legater, stiftelser, sparebanker om midler. Let på nett eller følg med under kunngjøringer/annonser i aviser. Se for eksempel: - utlodning på medlemsmøter er populært Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 10

11 - å søke det lokale mattilsyn eller aktuelle kommuner om støtte til avholdelse av soppkontroller - krever inn kontingenten fra medlemmene - overfører foreningens kontingentandel per 1.9. og 1.1. Denne er basert på innbetalte kontingenter - fastsetter på sitt årsmøte Kontingentsatsene og andelen som går til medlemsforeningene. - søker lotteritilsynet om momskompensasjon på vegne av medlemsforeningene (basert på innsendte regnskap) og utbetaler dette etter innvilget søknad Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Regnskapsmal m/noter Eksterne lenker: Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 11

12 KURS/STUDIEFORBUNDET Kurs er en av foreningens viktigste aktiviteter, jfr. vedtektene. NSNF er medlem av Studieforbundet natur og miljø som består av organisasjoner med grønne verdier og studiearbeid i fokus. Studieforbundet gir støtte via statlige midler til kurs som ligger innenfor studieplanen deres. Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for kurs som er godkjent av Studieforbundet. - avholder kurs for å øke interessen og kunnskapen om sopp og nyttevekster - verver ofte nye medlemmer ved å holde kurs - melder ifra til forbundet hvis den ønsker å avholde Kurs for utdannelse av soppsakkyndige - hvis kurset er godkjent av Studieforbundet natur og miljø (står på deres studieplan), kan foreningen melde inn kurset til studieforbundet for å få kursstøtte (se vedlegg) - har materiell for enkelte kurs til salgs - er behjelpelige med kursledere Lenke: Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 12

13 SOPPSAKKYNDIGE De soppsakkyndige er kanskje den viktigste ressursen både i foreningen og i hele forbundet. Det er derfor opprettet et eget forum: Forum for soppsakkyndige (FSS) Skal sikre at de soppsakkyndige blir godt ivaretatt. Dette forumet har egen fane på forbundets hjemmeside. Der kan både foreningen og foreningens soppsakkyndige holde seg oppdatert. - har ansvaret for å ivareta interessene for de soppsakkyndige i sin forening - har ansvaret for at det er oppdaterte soppsakkyndige som er ansvarlige for soppkontroller arrangert/formidlet av foreningen - sørger for at de soppsakkyndige oppdateres på o normlista o retningslinjer for soppkontroll - sørger for at tur- og kontrollansvarlige får tilsendt tur- og soppkontrollskjema, se vedlegg - bør oppmuntre til og evt. bidra økonomisk til at foreningens soppsakkyndige deltar på etterutdanningskurs, Vintersopptreff og Høstsopptreff Forum for soppsakkyndige: - har hovedansvaret for soppsakkyndige som er medlemmer av NSNF - utarbeider retningslinjer for arbeidet til de soppsakkyndige - tilrettelegger for etterutdanning av de soppsakkyndige - hjelper foreningene med å oppfylle forpliktelsene de har overfor sine soppsakkyndige. I den forbindelse har FSS kommet med følgende råd til foreningene: Gode råd for medlemsforeningens kontakt med sine soppsakkyndige Styret bør utnevne en person som får ansvar for kontakt med de soppsakkyndige Styret (eventuelt en egen komité i medlemsforeningen) sørger for å planlegge og fordele innkomne henvendelser og oppdrag Avslutte soppsesongen med et oppsummeringsmøte Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 13

14 Nyutdannete soppsakkyndige tas spesielt godt vare på. Hvis de ønsker, bør de få oppdrag som turleder eller kontrollør på soppkontroll så snart det er mulig, men sammen med en erfaren soppsakkyndig Den som har ansvaret for kontakten med de soppsakkyndige, innkaller til et møte i god tid før soppsesongen for å ta opp saker av spesiell interesse. Normlisten og Retningslinjer for arbeid på soppkontroll må gås gjennom på dette møtet. Medlemsforeningen bør stimulere de soppsakkyndige til å delta på etterutdanningskurs og om mulig dekke utgifter i forbindelse med dette FSS-utvalget Januar utsteder ved forespørsel ID-kort til soppsakkyndige, mot et lite gebyr - sender oversikt over foreningens soppsakkyndige ved forespørsel Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Tur- og soppkontrollskjema ( fylles ut av ansvarlig for hver enkelt tur/kontroll) Se også under fanen: VÅRE FORA Forum for soppsakkyndige Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 14

15 TURER Turer er en sentral aktivitet i de fleste foreninger. Det er viktig å ha gode rutiner for foreningens turer. Deltagerne skal føle seg trygge og ivaretatt, samtidig som de skal ha størst mulig utbytte av turen. Følgende retningslinjer kan være til hjelp for å oppnå dette: - vær tydelige om oppmøtested, tidspunkt og evt. varighet for turen - informer om turens vanskelighetsgrad. Skriver man Passer for alle må turen virkelig gjøre det - informer om evt. utstyr som kan være lurt/påkrevd å ha med - ha kjentfolk som turleder - del ut turleders mobiltelefonnummer til deltakerne - evt. dele ut kart over turområdet - turleder har med fløyte og avtaler signaler med deltakerne - fortelle litt om turens mål og omfang før man starter - evt. avtale en møteplass underveis - turleder teller antall deltakere og passer på at alle kommer tilbake - kunngjør turen på forskjellig måte, inkludert akivitetskalenderen på forbundets hjemmeside - sørger for kvalifiserte turledere - er behjelpelig med evt. utstyr - sender Tur- og soppsoppkontrollskjema for utfylling til alle turansvarlige. Se vedlegg - sender ut brosjyrer og materiell på forespørsel - det finnes blant annet turhefter for barn. Følgende aktuelle skjemaer finnes under fanen: INFO TIL MEDLEMSFORENINGENE på - Tur- og soppkontrollskjema (fylles ut av tur-/kontrollansvarlig for hvert enkelt arrangement) Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 15

16 KARTLEGGING I NSNFs vedtekter står det under punkt 2. Formål, at: Forbundet skal: virke for å øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt å bidra til at opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier gjøres kjent tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen og i å opplyse om artenes samspill med andre organsimer, samt deres nyttige og skadelige virkninger virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster opptre på vegne av medlemsforeningene overfor sentrale myndigheter, landsomfattende organisasjoner/organer og lignende Kartlegging av arter er et godt virkemiddel for å oppnå disse målene. Kartlegging bør derfor være en sentral aktivitet for medlemsforeningene. At kartlegging er viktig gjenspeiler seg også i samarbeidet NSNF har med - SABIMA, se vedlegg - Artsdatabanken, se vedlegg For å komme i gang med kartlegging kan - oppnevne en kartleggingsansvarlig - oppfordre medlemmene til å kartlegge biologisk mangfold med vekt på sopp - ta initiativ til samarbeid om kartlegging med andre biologiske foreninger i sitt distrikt - kontakte SABIMA som kan hjelpe med o igangsetting av kartleggingsprosjekt o arrangering av lokale kartleggingskurs o støtte til kartleggingsprosjekter etter søknad - formidle kontakt med SABIMA Lenker: og Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 16

17 HJEMMESIDER Flere foreninger har opprettet hjemmesider, oppføring på infosider på nett, facebookgrupper og lignende. Siden foreningene ifølge vedtektene er Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet ønsker forbundet at Foreninger som er på nett bør/må: - oppnevne en nettansvarlig - oppdatere hjemmesider og lignende jevnlig - kvalitetssikre sidenes innhold - følge opp henvendelser som kommer fra publikum via disse sidene innen rimelig tid - fjerne gamle, uoppdaterte sider fra nettet - oppgi fotografer og kilder - sørger for tillatelse fra fotografer og avbildede personer før publisering av bilder - ha lenker til NSNFs hjemmeside OSS Vedtekter for Norges sopp- og nyttevekstforbund Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 17

18 MEDIA/MARKEDSFØRING Markedsføring av foreningens aktiviteter overfor publikum er en sentral oppgave for foreningene. Å skape publisitet om foreningens arbeid kan blant annet gjøres via: - media, som for eksempel o lokalaviser, papir og nett o gratisaviser, papir og nett o kommuners hjemmesider o lokal TV o lokal radio - hjemmesider, facebook etc. - utdeling av program, brosjyrer etc. - henge opp program/info på tavler der det ferdes mye folk, for eksempel ved populære turområder, i butikker, på togstasjoner, ved idrettshaller og lignende - deltakelse på relevante, lokale arrangementer med stands, utstillinger og lignende - samarbeid med andre lag, foreninger som er relevante for vårt arbeid - sørge for at det som blir publisert eksternt blir mest mulig korrekt ved å o kreve sitatsjekk o be om å få gjennomlese artikkel og bildetekster før publisering o sørge for at kvalifiserte medlemmer brukes i møte med media o opplyse om at bilder og tekst under fanen Mat- og giftsopp på forbundets hjemmesider kan benyttes gratis mot referanse til disse hjemmesidene - kvalitetssikre egne publikasjoner - kan bistå, hvis ønskelig, om foreningene blir bedt om å stille opp i landsdekkende media - tilbyr kvalitetssikret informasjon på sine hjemmesider som kan benyttes overfor media OG GIFTSOPPER Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 18

19 ARKIVERING/LAGRING Blant foreningens dokumenter finnes det: - noen som skal lagres i henhold til lovverk o for eksempel regnskapsbilag - noen som bør lagres for videreføring av foreningsarbeidet o vedtekter, avtaler, årsmøtedokumenter etc. - noen som kanskje bør lagres av samfunnsinteresse o stiftelsesdokumenter, presseklipp, gamle bøker/dokumenter og lignende som oppbevares av foreningen - lagrer regnskapsbilag i henhold til lovverk - lagrer andre dokumenter etter beste evne og på en slik måte at ikke alle dokumenter og lignende blir borte ved for eksempel brann, tyveri etc. - kan gi foreningens leder ansvar for å lagre aktuelle dokumenter på henholdsvis minnepinne og i papirform - kan gi foreningens sekretær ansvar for å lagre de samme dokumentene på en minnepinne nr. 2 - kan utnevne en arkiveringsansvarlig for lettere å ha oversikt over foreningens dokumenter Riksarkivet kan ta imot dokumenter og lignende som foreningen vil bevare, men ikke har anledning til å ta vare på selv. Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 19

20 SOPPENS DAG Soppens dag arrangeres i Norge, Sverige og Danmark første søndag i september hvert år. Her i Norge er det NSNF i samarbeid med medlemsforeningene som står for arrangementene. Markering av denne dagen er med på å oppfylle forbundets formål i vedtektene. Hvorfor Soppens dag? Hensikten er å sette fokus på en gruppe organismer som for det meste lever i det skjulte. I Norge finnes rundt 7000 arter av storsopper, og soppene spiller en viktig rolle i naturen. Soppens viktigste oppgave i naturen er dog det unike samspillet med trær og planter, som ikke kan vokse uten sopp. Sopp er dessuten med på å bryte ned døde trær, kvister barnåler og mye mer. Dette gir igjen næring til nye vekster. For å sette denne dagen i fokus kan Foreningene: - arrangerer turer, utstillinger og soppkontroller - arrangerer barneaktiviteter - bestiller materiell fra forbundet i god tid før dagen - skaper blest om dagen ved å ta den med i programmet og markedsføre den spesielt - fyller ut Soppens dag rapportskjema og sender det til forbundet så fort som mulig - søker Miljødirektoratet om støtte - bruker støtten til å lage materiell som deles ut gratis til foreningene - sammenfatter rapportskjemaene fra foreningene og sender rapport fra dagen til Miljødirektoratet /SOPPENS DAG Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 20

21 HØSTSOPPTREFF Treffet arrangeres på omgang blant soppforeningene rundt om i Norge. Arrangørforeningen trenger ikke være medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Hvem som skal ha neste års treff, bestemmes på Samsoppmøtet som avholdes hvert høstsopptreff. Samsoppmøtet består av en representant fra hver av de tilstedeværende foreningene. De siste årene har høstsopptreffet blitt utvidet med en fagdag i forkant. Høstsopptreffet er en fin anledning for alle soppinteresserte til å lære mer om sopp i et hyggelig og sosialt miljø. Blant deltakerne finner man alt fra nyfrelste soppentusiaster til eksperter fra inn- og utland. - bør oppfordre sine medlemmer, de soppsakkyndige spesielt, til å delta på høstsopptreff - har ansvaret for å videresende invitasjonen fra arrangøren til sine medlemmer - legger ut informasjon om høstsopptreffet på forbundets hjemmesider - videresender invitasjonen ut til foreningene /HØSTSOPPTREFF Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 21

22 VINTERSOPPTREFF Vintersopptreff arrangeres årlig av NSNF i samarbeid med Institutt for Biovitenskap på Universitetet i Oslo. Det legges til Blindern i Oslo, andre helg i februar. Treffet samler rundt 150 deltakere som får høre aktuelle foredrag med innhold som er satt sammen på en slik måte at både ferske soppentusiaster og de flinkeste fagpersoner får noe ut av treffet. - sender invitasjon til treffet til sine medlemmer - er ansvarlig for arrangementet - legger ut invitasjon til vintersopptreff på sine hjemmesider - sørger for å publisere invitasjonen i årets siste utgave av sopp og nyttevekster - sender ut invitasjon til foreningene Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 22

23 SABIMA NSNF er medlem av SABIMA og har et nært samarbeid med organisasjonen. Her er litt informasjon: SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en miljøorganisasjon som jobber for bevaring av biomangfold. SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Formålet er å spre biologisk kunnskap i politiske miljøer og hos forvaltningsmyndigheter for å sikre god forvaltning av biomangfoldet. Arter og naturtyper forsvinner raskere enn noen gang, hovedsakelig på grunn av arealbruken vår som medfører at artenes leveområder forsvinner. SABIMA mener at framfor ødeleggelse av enda mer natur må vi i større grad gjenbruke og bedre utnytte allerede bebygd areal og etablert infrastruktur. Vi må ta vare på alle arter og naturtyper for ikke å risikere tap av økosystemene og deres viktige funksjoner. For å styrke kunnskapsgrunnlaget arbeider SABIMA også for å bedre omfanget og kvaliteten av kartleggingen av naturtyper og arter. Sekretariatet i SABIMA består av ni personer som har solid bistand fra medlemsorganisasjonene. SABIMA jobber etter en femårig strategi som ble vedtatt på årsmøtet 30. april SABIMA ble formelt stiftet i Oslo 7. mai på Twitter Følg SABIMA på Facebook Håndbok for medlemsforeninger i NSNF 23

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer