Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi"

Transkript

1 Visjon Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Organisasjonen arbeider for et inkluderende samfunn for alle. Det at du har en lese-, skrive, matematikkvanske skal ikke være en begrensning for samfunnsdeltagelse I Norge står felleskapsverdiene høyt. Ingen politiske partier mener at enkeltmennesket alene skal bære byrden av å kvalifisere seg til samfunnsdeltagelse. Vi har offentlig skole og et lovverk som gir oss rett til opplæring. Trygdelovgivningen gir oss rettigheter når vi blir syke eller er arbeidsløse. Vi har sosiale systemer som sikrer oss livsopphold. På tross av at vi har godt utbygde fellesskapsordninger er det mange i Norge som faller utenfor og en del av de som faller utenfor utdanning og arbeid gjør det fordi systemene ikke klarer å gi dem et tilbud de kan nyttiggjøre seg av. Når vi ikke klarer å benytte oss av de tilbudene som finnes føler vi oss mislykket og vi utvikler dårlig selvfølelse som følge av manglende mestring. Lav selvfølelse har nær sammenheng med dårlig psykiske helse. Dysleksi Norge kjemper for at alle med lese-, skrive-, matematikkvansker skal få tilgang på informasjon, utdanning og arbeid på lik linje med de som ikke har lærevansker. Dysleksi Norge arbeider for at mennesker med lese-, skrive-, matematikkvansker gjennom hele livsløpet skal kunne leve et verdig liv.

2 HANDLINGSPLAN Hovedmål 1: En godt drevet organisasjon i stadig utvikling... 3 Hovedmål 2: Tilgjengelighet til informasjon og til IKT... 5 Hovedmål 3 Forebygging framfor reparasjon... 7 Hovedmål 4: Alle må ha lik rett til utdanning... 8 Hovedmål 5: Rett til arbeid

3 HOVEDMÅL 1: EN GODT DREVET ORGANISASJON I STADIG UTVIKLING DELMÅL 1.1 VEDLIKEHOLDE ORGANISASJONEN Gi god service til lokallagene Gi god service til medlemmene Innføre nytt medlemsregister Utsendelse til lokallagene faste dager, mandag, tirsdag og onsdag. Ikke mer enn tre virkedager fra det er kommet en bestilling på materiell til den er sendt. Sende ut informasjon Gi oppdatert informasjon om rettigheter og medlemstilbud på telefon og på mail. DELMÅL 1.2 VÆRE SYNLIG I DET OFFENTLIGE ROM Vedlikeholde og utvikle Dyslektikeren Delta i samfunnsdebatten lokalt og sentralt Gi redaktøren muligheter for å utvikle bladet. Bladet får ny visuell profil samtidig som ny nettside utvikles Agere på offentlige utspill via korte pressemeldinger, delta i den offentlige diskusjonen, innlegg på hjemmesiden, facebook, etc. Sette dagsorden der det er mulig. 3

4 DELMÅL 1.3 UTVIKLE ORGANISASJONEN Utvikle ny nettside Ny nettside lanseres januar Ta i bruk nye sosiale medier som facebook Vedlikeholde og utvikle likemannsarbeidet Utvikle barne- og ungdomsarbeidet Utvikle intranett med spesiell informasjon utviklet for medlemmer Bruke facebook siden aktivt for å informere og for å kommentere Årlig opplæring av likemannsapparatet Sekretariatet i samarbeid med aktuelle brukermiljøer utvikler selvhjelpskurs og egenstøtteverktøy. Lager maler og korte begrunnelser for hvorfor selvhjelp og egenstøtte er viktig. Arrangere attføringskurs 2010 Likemannshjelpen Produserer liten film om temaet som legges på hjemmesiden. Alle lokallag har en selvhjelpsaktivitet hvert år. Utvikle egne vedtekter for ungdomsgruppen Arrangere minst to treff for ungdomsgruppa i året Utvikle nye medlemstilbud Skaffe rabatter på utvalgte produkter Alle lokallag skal tilstrebe minst en ungdomsrepresentant i lokallagsstyret. Alle lokallag har et eget tiltak for barn og unge hvert år. Eksempelvis leir, bowling, klatretur, fritidsaktiviteter, samtalegrupper, IKT kurs etc. Utvikle skrive- og studieteknikkurs 4

5 HOVEDMÅL 2: TILGJENGELIGHET TIL INFORMASJON OG TIL IKT DELMÅL 2.1 VÆRE PREMISSLEVERANDØR FOR UTFORMINGEN AV SAMFUNNSINFORMASJON Informasjon fra NAV skal ha en form som forstås av mennesker med lese- og skrivevansker Informasjon fra barnehage, skoler, høyere utdanningsinstitusjoner skal utformes slik at det er forståelig for mennesker med lese- og skrivevansker Flere bøker om viktige samfunnsspørsmål med lettlest innhold. Delta i prosjekt i NAV som utvikler mal for framtidig kommunikasjon med brukerne. Lage veiviser for tilgjengelighet. Begrepsbruk Fokus på det vesentlige Bruk av alternativer/supplement til tekst Utvikle samarbeidet med leser søker bok Flere lettleste fagbøker Utvikle samarbeid med forlag Lage et mestringsbibliotek i samarbeid med Norsk lyd og blindeskriftbibliotek(nbl) Minst 6 nye lydbøker om mestring 5

6 DELMÅL 2.2 BEDRE TILGANG TIL INFORMASJONS - OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Gi informasjon til politikere og offentlig ansatte om nytteverdien av bruk av IKT Utarbeide en brosjyre: Målgruppe politikere offentlig ansatte Lage filmsnutt som legges på hjemmesiden Arbeide for tilstrekkelige offentlige ressurser slik at alle med lese-, skrive-, matematikkvansker får mulighet til å bruke hjelpe- og læremidler Utarbeide kort rapport om de økonomiske konsekvensene av ikke å gi tilgang til hjelpe- og læremidler Årlige innspill til FFOs arbeid med statsbudsjettet og til stortingets arbeid med samme Initiere et kvalitetssikringsprosjekt knyttet til tekniske hjelpemidler I løpet av 2012 skal det finnes det en oversikt over hva som finnes av hjelpemidler, hva de kan hjelpe med etc Arbeide for at elever med lese-, skrive-, og matematikkvansker får den opplæringen de trenger i hjelpemidlene de har fått utdelt fra NAV. Samarbeid med bl.a. NONITE og Bredtvet Dysleksiforbundet er prosjektleder Synliggjøre skolens rolle i opplæringen. 6

7 HOVEDMÅL 3 FOREBYGGING FRAMFOR REPARASJON DELMÅL 3.1 VÆRE PÅDRIVER FOR AT LOKALE OG SENTRALE MYNDIGHETER ØKER SATSINGEN PÅ FOREBYGGING AV LESE-, SKRIVE-, MATEMATIKKVANSKER FRAMFOR REPARASJON AV VANSKER Økt kunnskap om betydningen av forebygging av lese-, skrive-, matematikkvansker hos foresatte, hos personell i barnehagen, på helsestasjonen, på skolen, i førskoleutdanningen, i lærerutdanningen, i barnevernspedagogutdanningen, i sosionomutdanningen og blant sentrale og lokale politikere. Utvikle og holde Dysleksivennlig barnhage konferanse. Etablere formelt samarbeid med utdanningsinstitusjoner som utdanner førskolelærere, lærere og annet pedagogisk personell. Etablere en brukerstemme i utdanning og etterutdanning. Lage filminnslag fra barnehage som driver godt forebyggende arbeid. Legge det på nett Utarbeide liten brosjyre om betydningen av forebygging som lokal og fylkeslag kan bruke i sitt arbeid 7

8 HOVEDMÅL 4: ALLE MÅ HA LIK RETT TIL UTDANNING DELMÅL 4.1 SPRE KUNNSKAP OM GOD OPPLÆRING FOR ELEVER MED LESE-, SKRIVE-, MATEMATIKKVANSKER Videreutvikle prosjekt dysleksivennlig skole Utvikle prosjektet som et nettkurs for lærere Øke metodekompetansen hos lærere på god engelskopplæring og annen fremmedspråkopplæring for elever med dysleksi Være faglig oppdatert på området lese-, skrive- og mattematikkvansker Holde minimum to store konferanser i året Utvikle samarbeidet med universitet og høyskoler. Bidra til at mastergradsstudenter tar opp temaer fra Dysleksivennlig skole Skrive til de høyskolene og universitetene som vi ikke samarbeider med og tilby materiell/foredrag Arbeide aktivt for å utnevne flere skoler som dysleksivennlige Arrangere IKT kurs Samle og utvikle kunnskap om god engelskundervisning for dyslektikere Utarbeide en CD-rom med metodetips for engelsk lærere jan 11 Arrangere kurs for engelsklærere i 2010 og 2011 Jobbe for økt forskning innen dette området. Etablere et fagråd Arrangere en konferanse i året i samarbeid med aktuelle fagmiljøer 8

9 DELMÅL 4.2 VÆRE PÅDRIVER FOR AT VEDTATTE RETTIGHETER FOR BARN, UNGE OG VOKSNE REALISERES En nasjonal plan for arbeidet med lese-, skrive-, matematikkvansker I løpet av 2012 skal det være etablert et kvalitativt og kvantitativt tilsyn i kommune- Norge og den enkelte skole Bidra til at dyslektikere og deres pårørende får tilgjengelig og tilstrekkelig informasjon om rettigheter og plikter knyttet til utdanning Få innarbeidet en garanti om at hvis elever/studenter må vente mer enn tre måneder på utredning så kan utredningen kjøpes privat på kommunens regning Dokumentere barrierer i utdanningen for de med lese-, skrive-, matematikkvansker Arbeide for å redusere frafall i den videregående skole Bli en tydeligere aktør i det utdanningspolitiske arbeidet Arbeide for at vi blir tatt på alvor som brukerorganisasjon Utarbeide innspill til politikere kost/nytte analyser av konkrete tiltak for barn/unge/voksne med lese-, skrive-, matematikkvansker. Møter med kunnskapsdepartementet der vi kommer med innspill til oppfølgingen av Midtlyngutvalget. Komme med innspill om måter å føre kvalitativt tilsyn på. Videreutvikle det verktøyet vi allerede har for tilsyn Holde oss orientert om resultatene av fylkesmannens tilsyn. Bruke avvikene som dokumentasjon i det interessepolitiske arbeidet Gi rådgivning i enkeltsaker Legge ut ofte spurte spørsmål ut på hjemmeside Tolke informasjon om rettigheter på de ti mest talte språkene i Norge utenom norsk. Ta opp saken med kunnskapsministeren 23. Mars 2010 Ta kontakt med stortingspolitikere for å selge inn tiltaket. Framskaffe dokumentasjon på hvor mange elever som får tilbud om fagstoff på lyd Kartlegge hvordan engelskopplæringen tilpasses/ikke tilpasses for elever med lese- og skrivevansker Fortsette samarbeidet med bransjeorganisasjonene med henblikk på å få mer praksisnære videregående linjer Etablere et samarbeid med attførings/oppfølgingstjenester. Be sentrale og lokale myndigheter etablere nødvendige tilbud slik at alle elever fra ungdomsskolen har tilstrekkelig basiskompetanse når de starter på VGS (jfr praksis på Sandefjord VGS). Samarbeide med organisasjoner som har sammenfallende interesser med DiN i utdanningspolitikken. Levere høringsuttalelser i aktuelle saker Jobbe sammen med andre brukerorganisasjoner knyttet til skole/barnehage slik at vi blir tatt på alvor som brukerorganisasjoner i kommune/fylkeskommune. Eget prosjekt Helse og Rehabilitering. 9

10 DELMÅL 4.3 ARBEIDE FOR AT ALLE SOM GÅR UT AV SKOLEN SKAL HA KUNNSKAP OM HJELPEMIDLER/ TEKNISKE MULIGHETER SOM FINNES FOR MENNESKER MED LESE-, SKRIVE-, OG MATEMATIKKVANSKER Arbeide for at det blir et klart fokus fra det nye IKT senteret på hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker Delta i forum for lese- og skrivestøtte Utarbeide kort rapport om de økonomiske konsekvensene av ikke å gi tilgang til hjelpe- og læremidler Arbeide for Innarbeiding av ferdighetskrav i lærerutdanningen om bruk av IKT i som en del av tilpasset opplæring Informere om betydningen ved bruk av IKT Samarbeide med ulike fagmiljøer for å synliggjøre behovet dyslektikere har for hjelpemidler Drive informasjonsspredning om bruk av IKT Spre kurset lese- og skrivestøtte i grunnskolen Holde IKT kurs både lokalt og sentralt DELMÅL 4.4 ARBEIDE FOR NØDVENDIGE ENDRINGER I LOVVERKET FOR AT ALLE ELEVER OG STUDENTER MED DYSLEKSI OG DYSKALKULI SKAL FÅ LIK RETT TIL UTDANNING Fjerne kravet til 2. fremmedspråk for dyslektikere for å få allmen studiekompetanse Sørge for at elever og studenter får bedre muligheter til å få tilpasset faglitteratur Bedre elever som har dysleksi og dyskalkuli sine muligheter til å komme inn på videregåendeskole på særskilte vilkår Samle dokumentasjon for hvorfor dette kravet er urimelig Ta det opp med Kunnskapsministeren og utdanningskomiteen Foreslå at forlagene pålegges å legge til rette for lydutgaver Påvirkningsarbeid overfor myndighetene Endre lærerplanverket i yrkesfag for å få det mer praksisnært Påvirkningsarbeid overfor myndighetene 10

11 DELMÅL 4.5 ARBEIDE FOR AT ALLE STUDENTER MED DYSLEKSI FÅR TILPASSET STUDIET ETTER BEHOV Påvirke myndighetene til å kartlegge hvordan de ulike høgskolene og universitetene tilpasser studieløpet for dyslektikere Kreve at lesehemmede studenter får tilgang til pensum på lyd Samle inn gode eksempler Vise myndighetene effekten av gode tiltak Kreve at myndighetene stiller krav om effektiv erfaringsoverføring mellom høgskoler og universiteter Etterlyse departementets behandling av NLBs forslag om å produsere pensum også for studenter med dysleksi 11

12 HOVEDMÅL 5: RETT TIL ARBEID DELMÅL 5.1 ARBEIDE FOR NØDVENDIGE TILPASNINGER PÅ ARBEIDSPLASSENE SLIK AT MENNESKER MED LESE-, SKRIVE- OG MATTEMATIKKVANSKER KAN DELTA I ARBEIDSLIVET Bedre forståelsen for hvilke behov arbeidstagere med dysleksi har i arbeidslivet gjennom å utvikle samarbeid med partene i arbeislivet Delta i fagrådet til Lærings Nettverket i attføringsbedriftene Etablere faste møter med LO Bistå arbeidsplasser med foredrag/tips tiltilrettelegging DELMÅL 5.2. ARBEIDE FOR AT PERSONER MED LESE-, SKRIVE-, OG MATEMATIKKVANSKER BLIR MØTT PÅ SINE BEHOV NÅR DE ER ARBEIDSSØKERE ELLER PÅ ATTFØRING Personer med lese-, skrive-, matematikkvansker skal få tilbud hvis de har tilleggsvansker av psykisk art. De skal også få tilbud om opplæring i basisferdigheter før de kan starte på utdanning til arbeid. Samle og spre informasjon om tilleggsvansker hos dyslektikere. Lage liten infofilm som legges på nett. Lage konsekvensanalyse sammen med NHO om betydningen av å gi arbeidssøkere/ personer på attføring kompetanse i basisferdigheter. 12

13 DELMÅL 5.3 BIDRA TIL AT DET UTVIKLES GODE MODELLER FOR UTDANNING AV VOKSNE MED DYSLEKSI Påvirke myndighetene til å drive utviklingsarbeid mht til god metodikk for voksne dyslektikere, samt drive eget utviklingsarbeid i Dysleksiforbundet Samle erfaringer fra egne medlemmere som har fått dårlig voksenopplærin Formidle erfaringene og konsekvensene til myndighetene. Legge ut filmsnutt om temaet på hjemmesiden Drive attførings/opplæringsprosjekter Presentere metodikk fra Verdalsprosjektet og Veien Videre i Oslo. Presentere erfaringene gjennom konferanser, nettverk etc. Bidra til å utvikle selvtillitskurs for voksne. Verdalsprosjektet videreføres. Osloprosjektet Veien Videre videreføres. Prosjekt fra LSD til ABC videreføres HOVEDMÅL 6: GOD PSYKISK HELSE DELMÅL 6.1 ARBEIDE FOR AT UTDANNINGSMYNDIGHETENE OG HELSEVESENET HAR KUNNSKAP OM SAMMENHENGEN MELLOM PSYKISK HELSE OG LESE-, SKRIVE OG MATEMATIKKVANSKER Etablere samarbeid med helsevesenet Tilby våre brukererfaringer til lærings- og mestringssentrene og andre instanser innen psykisk helsevern. Spre eksisterende informasjon om sammenhengen mellom psykisk helse og lese-, skrive og matematikkvansker. 13

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer