Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Instruks for mappevurdering"

Transkript

1 VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen trinn allmenn Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant 1. klasse allmennlærerutdanningen Vedlegg 3. Spørreskjema til førskoleklassen juni Vedlegg 4. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant førskolelærerstudentene Vedlegg 5. Spørreskjema til lærere ved allmenn- og førskolelærerutdanningen Vedlegg 6. Resultater fra digital spørreskjemaundersøkelse blant lærerne ved Avdeling for lærerutdanning HVE Vedlegg 7 Eksamenskarakterer

2 Vedlegg Vedlegg. Instruks for mappevurdering 1. Denne instruks gjelder bruk av mappevurdering i tråd med definisjonen i punkt 2 i denne instruksen. 2. En mappe er en systematisk samling studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon innenfor ett eller flere fag. Er mappen digital, betyr det at arbeidene lagres og organiseres digitalt (web-side, domene, etc) på nettet eller i et lukket system. Den digitale mappen bygges opp ved hjelp av digitale virkemidler, f eks multimedialitet, interaktivitet og hypertekstualitet, digitale struktureringsprinsipper og kommuniseringsmåter. Den digitale mappen vil være transparent, dvs at den gir studentene mulighet til å ha innsyn i hverandres mapper, som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter. Den digitale mappen kan også gi mulighet for autentiske og varierte skrivesituasjoner for ulike mottakergrupper. Mappevurdering er vurdering av hele eller deler av en mappe i henhold til studieplan/fagplan. 3. Avsluttende vurdering betyr i denne sammenheng vurdering av skriftlige eller muntlige prestasjoner ved ekstern og/eller intern sensur, i henhold til Forskrift om vurdering ved Høgskolen i Vestfold. Slik vurdering kan gjennomføres énfaglig eller flerfaglig, én eller flere ganger gjennom et fagstudium. Tidspunkter og andre rammer for slike vurderinger skal fremgå av fag- eller studieplan. 4. En arbeidsmappe omfatter alle arbeidene som samles i et studium eller i en nærmere angitt del av et studium. Arbeidene i arbeidsmappen skal være knyttet til målene for studiet slik de er uttykt i fagplan eller studieplan. Arbeidene kan omfatte tekster i ulike sjangre, f eks oppgavebesvarelser, logger, analyser, rapporter og presentasjoner. Dersom flere studenter har vært sammen om et arbeid i arbeidsmappen, må det klart fremgå hvem som har deltatt i samarbeidet i hver av de samarbeidende studenters arbeidsmapper. Det må videre ha vært avklart med faglærer på forhånd, og være i tråd med fag- eller studieplan. 5. Faglærer(e) skal veilede studentene i forbindelse med arbeidene i en arbeidsmappe med klare frister for tilbakemelding. Når arbeidene oppfyller de formelle krav som beskrives i fag- eller studieplan, godkjennes de som et vurderingsgrunnlag i hht. Forskrift om vurdering 7, dvs. at arbeidene innehar tilstrekkelige innholdsmessige og formelle kvaliteter ut fra fag- eller studieplan til at de kan være gjenstand for sensur. 6. En presentasjonsmappe omfatter de arbeider eller deler av arbeider i arbeidsmappen som velges ut og gjøres til gjenstand for vurdering i henhold til Forskrift om vurdering ved Høgskolen i Vestfold. Arbeidene i presentasjonsmappen velges fra arbeidsmappen i tråd med bestemmelsene i fag- eller studieplan. Bare arbeider som er godkjent som vurderingsgrunnlag kan ferdigstilles til presentasjonsmappen. I perioden hvor presentasjonsmappen ferdigstilles, dvs perioden etter at (utvalgs)kriteriene er oppgitt, bestemmer hver studieenhet om det gis veiledning på faglig innhold eller kun på presentasjonsmappens struktur. 2

3 INSTRUKS FOR MAPPEVURDERING side 2 7. Arbeidsmappen må være godkjent som vurderingsgrunnlag før (utvalgs)kriteriene for presentasjonsmappen blir offentliggjort. Etter offentliggjøringen får mappen som skal sensureres, status som presentasjonsmappe under utarbeidelse, før den ved innlevering får status som presentasjonsmappe. Arbeider i presentasjonsmappen kan være forbedrede versjoner av de arbeidene i arbeidsmappen som er godkjent som vurderingsgrunnlag, men ikke nye arbeider som ikke har vært gjenstand for veiledning og godkjenning underveis i studieforløpet. Unntaket her vil i enkelte tilfeller være en innledningstekst, ofte kalt metatekst, som begrunner tekstutvalget og informerer om læringsprosessene som har funnet sted i tilknytning til tekstene i presentasjonsmappen. 8. Presentasjonsmappen er gjenstand for sensur. Den kan også legges til grunn for muntlig eksamen, dersom kandidaten ifølge fag- eller studieplan skal ta utgangspunkt i (deler av) presentasjonsmappen under muntlig eksamen. Arbeidsmappen er ikke gjenstand for sensur. Den kan imidlertid danne utgangspunkt for muntlig sluttevaluering/eksamen dersom dette fremkommer av fag- eller studieplan. Alle forhold som er av avgjørende betydning for studentens forståelse av vurderingsforløpet ved mappevurdering, skal beskrives nærmere i den enkelte fag- eller studieplan. Det kan utarbeides et eget dokument i samarbeid med studenter som angir formelle krav, f eks skriftstørrelse, antall eksemplarer i papirkopi, oppsett for kildehenvisninger, paginering. 9. Omfanget av presentasjonsmappen styres av fagets antall studiepoeng. Nedenfor følger en oversikt over retningslinjer. Den viser tak for sideantall i presentasjonsmapper der ikke annet er spesifisert i fag- eller studieplanen. Omfang i presentasjonsmappen vil kunne påvirkes av sluttevaluering av moduler eller spesielle prosjekter underveis. 15 studiepoen g 30 studiepoen g 60 studiepoen g 10. Maks 8 sider + innledning/metatekst maks 2 sider 11. Maks 12 sider + innledning/metatekst maks 2 sider 12. Maks 18 sider + innledning/metatekst maks 2 sider (totalt for alle moduler) 10. Forholdet mellom skriftlig og muntlig vurdering, forholdet mellom arbeidsmappe og presentasjonsmappe i vurderingsforløpet, forholdet mellom individuelle arbeider og gruppearbeider i mappene, vekting av karakterer, og andre forhold som er av avgjørende betydning for studentens forståelse av vurderingsforløpet ved mappevurdering, skal beskrives nærmere i den enkelte fag- eller studieplan. 11. Dersom studenten klager på karakter eller gjennomføring av vurdering, gjelder de samme regler som for andre vurderingsformer, se Forskrift om vurdering 17. Eventuell klage på tidsrammer, prosedyrer eller kvalitet ved veiledning og vurdering av arbeider i arbeidsmappen underveis i studiet, skal rettes til dekanen. INSTRUKS FOR MAPPEVURDERING side I henhold til Forskrift for vurdering har kandidaten rett til å gå opp til ny vurdering inntil to ganger. Innebærer ny vurdering nye omganger med veiledning for å at arbeidsmappen skal godkjennes som vurderingsgrunnlag, har kandidaten imidlertid rett til ny veiledning bare en gang, se forskrift om vurdering 4.3. Kandidaten har selv 3

4 ansvaret for oppmelding til eksamen, og må selv ta initiativ til eventuell veiledning, slik at arbeidsmappen blir godkjent som vurderingsgrunnlag i prosessen frem mot ny vurdering. Dersom arbeidsmappen tidligere er godkjent som vurderingsgrunnlag, kan arbeider som ligger i arbeidsmappen danne grunnlag for eventuelle nye presentasjonsmapper. 13. Fastsetting av tidsfrister i forbindelse med mappevurdering, f eks tidsfrister for innlevering og veiledning av enkeltarbeider i arbeidsmappe, fullføring av arbeidsmappe, fullføring av presentasjonsmappe, skal fremgå av fag- eller studieplan. Dersom studentene bryter tidsfrister, skal arbeidene normalt avvises dersom det ikke kan dokumenteres gyldig årsak. 14. I alle arbeider i arbeidsmapper og presentasjonsmapper skal bruk av kilder oppgis, enten det vises til andre kandidaters mapper, til faglitteratur, Internett-sider eller lignende. Kildebruk og kildehenvisninger er i likhet med andre forhold gjenstand for veiledning. Hvis kilder ikke oppgis, kan det regnes som fusk, og eventuelt medføre at arbeidsmappen ikke godkjennes som vurderingsgrunnlag, eller at presentasjonsmappen blir annullert. 15. Ved avdekking av fusk innkalles kandidaten til samtale, jf punkt 8 i Instruks for ansvarlig for vurdering ved avdelingene. Dersom fusk avdekkes, vil arbeids- og presentasjonsmappen bli annullert, og studenten kan utestenges fra høgskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner i inntil ett år - jf forskrift om vurdering 10. Fastsatt av Olav Refsdal med hjemmel i Forskrift om vurdering ved Høgskolen i Vestfold, 19. 4

5 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen

6 1 trinn allmenn Kjønn: Sett ett kryss Kvinne Mann 2. Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data: Sett ett kryss Ingen Opptil 1 dag Kortere kurs (samlet 2-5 dager) 5 vekttall eller mer 3. Hvordan oppfatter du din egen IKT erfaring/kompetanse? Sett ett kryss. Er proff Middels erfaring Liten erfaring Ingen erfaring 4. Hvor ofte har du brukt datamaskin i dine studier Sett ett kryss. Av og til, men ikke hver uke 1-2 ganger per uke 3-4 ganger i uka Hver dag 6

7 5. Vurder hvor godt du behersker IKT som er nevnt i tabellen nedenfor. Sett ett kryss på hver linje. Svært dårlig Dårlig Usikker Godt Svært godt Windows (eks:filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Paintshop/Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 7

8 6. Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT Sett ett kryss på hver linje. Svært lite behov Ganske lite behov Usikker Ganske stort behov Svært stort behov Windows (eks: filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 8

9 7. Hvor ofte bruker du Internett til følgende oppgaver? Sett ett kryss på hver linje. Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Hente informasjon om studier/litteratur Laste ned musikk/spill/programvare Lese aviser/blader Lete opp ting som har med hobbyen din å gjøre (reiser, sport osv) 8. Hvor enig er du i de utsagnene om IKT som følger nedenfor? Sett ett kryss på hver linje. Svært uenig Delvis uenig Usikker Delvis enig Svært enig Studenter følger bedre med i timene når de bruker datamaskiner Alle lærere bør ha sin egen hjemmeside IKT er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen IKT kan hjelpe lærere til å tilpasse seg nivået og tempoet til den enkelte student Bruk av IKT øker studentenes motivasjon IKT gir muligheter for mer prosjektbasert læring Alle lærere bør ha formell kompetanse i IKT (vekttallsgivende kurs) 9

10 9. Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening. Sett ett kryss på hver linje. Ikke viktig Viktig Svært viktig Utvikle studentenes evne til selvstendig læring Ekstra undervisning gis til svake studenter Lære studentene å søke etter informasjon, behandle og presentere informasjon Gruppearbeid med responsgrupper Læreren holder oversikt over studentenes aktiviteter og framskritt Studentene er i stor grad ansvarlige for å kontrollere sin egen læringsprogresjon Studentenes arbeid og læring i timene skjer i deres eget tempo Studentene får større anledning til samarbeidslæring og/eller prosjektbasert læring Studentene er med på å bestemme hvordan de bør vurderes i faget Studentene lærer ved å praktisere selv ( learning by doing ) Deler av skolefagene integreres med hverandre (tverrfaglighet) 10

11 10. Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening? Sett to kryss på hver linje. Gjennom mappemetodikk kan jeg lære av andres arbeider og produksjoner Det er viktig at all produksjon i mappene er lukket for andre studenter Ikke viktig Viktig Svært viktig Det er viktig at enkelte produkter er lukket for andre studenter Det er viktig at alle produksjoner i mappen er åpen for andre studenter Samarbeidslæring er sentralt for min egen læring Studenter refererer til hverandres produksjoner gjennom hypertekst (pekere, linker og bokmerker) e-post egner seg for samarbeidslæring Muntlig samtale i klasserommet egner seg for samarbeidslæring Digital mappemetodikk egner seg for samarbeidslæring 11

12 11. Opplever du at du som student har medvirkning i organiseringen av studiet og læringsprosessene. Sett ett kryss Ingen medvirkning delvis medvirkning mye medvirkning 12. Hvor ofte har dere hatt prosjektarbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 13. Hvor ofte har dere hatt gruppearbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 14. Hvor ofte har dere hatt individuelt arbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 15. Er du fornøyd med den veiledningen du har fått i fagene gjennom året? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 16. Er du fornøyd med IKT- opplæringen / veiledningen du har fått gjennom året? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 12

13 17. Er du fornøyd med det sosiale miljøet i klassen/teamet? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 18. Er du fornøyd med første året av din utdanning? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ANNET: Takk for innsatsen 13

14 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant 1. klasse allmennlærerutdanningen

15 Resultater fra 1. klasse 2002 Spm. 1 Kjønn: Kvinne Mann Ubesvart Kjønn Frequency Percent Percent Percent 86 76,1 76,8 76, ,0 23,2 100, ,1 100,0 1, ,0 Spm 2 Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data? Tidligere utdanning kurs i IKT/data Missing ingen opptil 1 dag kortere kurs 5 vt eller mer ubesvart Frequency Percent Percent Percent 68 60,2 62,4 62,4 5 4,4 4,6 67, ,5 27,5 94,5 6 5,3 5,5 100, ,5 100,0 4 3, ,0 Spm 3 Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? er proff middels erfaring liten erfaring Frequency Percent Percent Percent 5 4,4 4,4 4, ,1 61,1 65, ,5 34,5 100, ,0 100,0 15

16 Spm 4 Hvor ofte har du brukt datamaskin i dine studier? av og til, men ikke hver uke 1-2 ganger per uke 3-4 ganger i uka hver dag 5 Frequency Percent Percent 10 8,8 8,8 8, ,6 10,6 19, ,4 27,4 46, ,2 52,2 99,1 1,9,9 100, ,0 100,0 Percent Spm 6 Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT. Tall i prosent av 113. forfatterverktøy nyhetsgrupper chat nettsteder internett e-post bildebehandling presentasjonsprog. svært lite behov ganske lite behov usikker ganske stort behov database regneark tekstbehandling svært stort behov windows 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 16

17 Spm 7 Hvor ofte bruker du Internett til følgende oppgaver? Tall i prosent av 113. hobby aviser/blader spill studier aldri sjelden av og til ofte svært ofte 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Spm. 8 Hvor enig er du i utsagnene om IKT som følger nedenfor?. Tall i prosent av 113. Spm.nr Studentene følger bedre med i timene når de bruker datamaskiner Alle lærere bør ha sin egen hjemmeside IKT/data er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen IKT/data kan hjelpe lærere til å tilpasse seg nivået og tempoet til den enkelte student Bruk av IKT/data øker studentenes motivasjon IKT/data gir muligheter for mer prosjektbasert læring Alle lærere bør ha formell kompetanse i IKT/data Svært uenig Delvis Uenig Usikker Delvis enig Svært enig

18 Spm 9 Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening? Spm.n r Hvor viktig er det å utvikle studentenes evne til selvstendig læring? Hvor viktig er det at ekstraundervisning gis til svake studenter? Hvor viktig er det å lære studentene å søke etter, behandle og presentere informasjon? Hvor viktig er gruppearbeid med responsgrupper? Hvor viktig er det at læreren holder oversikt over studentenes aktiviteter og framskritt? Hvor viktig er det at studentenes arbeid og læring i timene skjer i deres eget tempo? Hvor viktig er det at studentene får større anledning til samarbeidslæring og/eller prosjektbasert læring? Hvor viktig er det at studentene er med på å bestemme hvordan de bør vurderes i faget? Hvor viktig er det at studentene lærer ved å praktisere selv ( learning by doing )? Hvor viktig er det at deler av skolefagene integreres med hverandre? (tverrfaglighet) Ikke viktig Viktig Svært viktig

19 Spm 10 Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening? Spm. nr Gjennom mappemetodikk kan jeg lære av andres arbeider og produksjoner Det er viktig at all produksjon i mappene er lukket for andre studenter Det er viktig av enkelte produkter er lukket for andre studenter Det er viktig at alle produksjoner i mappen er åpen for andre studenter Samarbeidslæring er sentralt for min egen læring Det er viktig at studenter refererer til hverandre gjennom hypertekst e-post egner seg for samarbeidslæring Muntlig samtale i klasserommet egner seg for samarbeidslæring Digital mappemetodikk egner seg for samarbeidslæring Ikke viktig Viktig Svært viktig Spm 11 Opplever du at du som student har medvirkning i organiseringen av undervisningen? Missing ingen medvirkning delvis medvirkning mye medvirkning Ubesvart Frequency Percent Percent Percent 27 23,9 24,1 24, ,7 72,3 96,4 4 3,5 3,6 100, ,1 100,0 1, ,0 19

20 Spm 12 Hvor ofte har dere hatt prosjektarbeid? Missing for lite passe for mye Ubesvart Frequency Percent Percent Percent 1,9,9, ,9 63,1 64, ,4 36,0 100, ,2 100,0 2 1, ,0 Spm 13 Hvor ofte har dere hatt gruppearbeid? Frequency Percent Percent Percent for lite 1,9,9,9 passe 65 57,5 58,0 58,9 for mye 46 40,7 41,1 100, ,1 100,0 Missing ubesvart 1, ,0 Spm 14 Hvor ofte har dere hatt individuelt arbeid? Frequency Percent Percent Percent for lite 57 50,4 50,9 50,9 passe 55 48,7 49,1 100, ,1 100,0 Missing ubesvart 1, ,0 Spm 15 Er du fornøyd med veiledningen du har fått i fagene gjennom året? Missing Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ubesvart Frequency Percent Percent Percent 47 41,6 42,0 42, ,7 49,1 91,1 10 8,8 8,9 100, ,1 100,0 1, ,0 20

21 Spm 16 Er du fornøyd med IKT opplæringen / veiledningen du har fått gjennom året? Missing Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ubesvart Frequency Percent Percent Percent 67 59,3 60,4 60, ,4 36,0 96,4 4 3,5 3,6 100, ,2 100,0 2 1, ,0 Spm 17 Er du fornøyd med det sosiale miljøet i klassen/temaet Missing Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ubesvart Frequency Percent Percent Percent 5 4,4 4,5 4, ,7 41,1 45, ,0 54,5 100, ,1 100,0 1, ,0 Spm 18 Er du fornøyd med første året av din utdanning? Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 8 7,1 7,1 7, ,0 69,0 76, ,9 23,9 100, ,0 100,0 21

22 Vedlegg 3. Spørreskjema til førskoleklassen juni

23 Spørreskjema forsøksklassen ved førskolelærerutdanningen vår Kjønn: Sett ett kryss Kvinne Mann 2. Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data/: Sett ett kryss Ingen Opptil 1 dag Kortere kurs (samlet 2-5 dager) 5-10 vt vt Mer enn 20 vt 3. Har du brukt IKT/data i dine studier tidligere? Sett gjerne flere kryss. Nei, ikke i det hele tatt. Ja, til å skrive hovedoppgave eller skrive semesteroppgaver/ prosjektoppgaver Ja, til å foreta målinger, bearbeide data og framstille resultater Ja, til å hente informasjon fra nettsteder på Internett Ja, til kommunikasjon med studenter og veildere Ja, jeg har brukt databaser som for eksempel biblioteksystemer Ja, jeg har fulgt nettbaserte kurs i mine studier Ja, til ferdighetstrening innenfor fag 4. Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? Sett ett kryss. Er proff Meget erfaring Middels erfaring Liten erfaring Ingen erfaring 5. Har du tilgang til datamaskin hjemme/på hybelen? Sett ett kryss. Nei Ja, jeg har tilgang med Internett Ja, jeg har tilgang uten Internett Jeg har tilgang til datamaskin med Internett når jeg har behov for det. 6. Hvor ofte har du brukt datamaskin i dine studier eller i ditt arbeid det siste året? Sett ett kryss. 23

24 Aldri Av og til, men ikke hver uke 1-2 ganger per uke Hver dag 7. Vurder hvor godt du behersker IKT/data som er nevnt i tabellen nedenfor. Sett ett kryss på hver linje. Svært dårlig Dårlig Usikker Godt Svært godt Windows (eks:filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat (shatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 24

25 8. Hvor ofte bruker du IKT/data? Sett ett kryss på hver linje. Svært lite Ganske lite Usikker Ganske mye Svært mye Windows (eks:filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider f.eks FrontPage) Ulike spillprogrammer Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 25

26 9. Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT/data i tabellen nedenfor i forhold til de behovene du mener en lærer har. Sett ett kryss på hver linje. Svært lite behov Ganske lite behov Usikker Ganske stort behov Svært stort behov Windows (eks: filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 26

27 10. Hvor ofte bruker du Internett til følgende oppgaver? Sett ett kryss på hver linje. Hente informasjon om studier/litteratur Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Søke informasjon på internett og i databaser Lage hjemmesider Snakke med andre på nettet (chat) E-post Laste ned musikk/spill/programvare Lese aviser/blader Lete opp ting som har med hobbyen din å gjøre (reiser, sport osv) 11. Hvor enig er du i de utsagnene om IKT/data som følger nedenfor? Sett ett kryss på hver linje. Svært uenig Delvis uenig Usikker Delvis enig Svært enig Studenter følger bedre med i timene når de bruker datamaskiner Alle lærere bør ha sin egen hjemmeside IKT/data er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen IKT/data kan hjelpe lærere til å tilpasse seg nivået og tempoet til den enkelte student Bruk av IKT/data øker studentenes motivasjon IKT/data gir muligheter for mer prosjektbasert læring Alle lærere bør ha formell kompetanse i IKT/data (vekttallsgivende kurs) 27

28 12. Her følger noen utsagn om bruk av Internett i utdanningen. Hvor enig er du i disse utsagnene? Sett ett kryss på hver linje. Svært Delvis Usikker Delvis Svært uenig uenig enig enig Internett kan være til stor hjelp i undervisningen Internett kan øke kvaliteten på undervisningen Internett åpner muligheten for at studenten tar mer ansvar for egen læring Det er viktig at studentene lærer hvordan de skal velge ut, vurdere og bruke informasjon som de finner på Internett Internett inneholder mye rstudentant undervisningsmateriale Eventuell kommentarer: 13. Hvor viktig er etter din mening disse målene for å bruke IKT/data i utdanningen? Sett ett kryss på hver linje. Ikke viktig Viktig svært viktig Å dyktiggjøre studentene for framtidig jobb Å bedre studentenes prestasjonsnivå Å fremme at studentene blir mer aktive i læringsprosessen Å gi individuell undervisning Å fremme samarbeidslæring og prosjektbasert læring Å utvikle studentenes uavhengighet og ansvar for egen læring Å gjøre læringsprosessen mer interessant Å tilfredsstille forventninger fra foreldre, og fra samfunnet for øvrig 28

29 14. Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening, og i hvilken grad kan IKT/data bidra til disse aktivitetene? Sett to kryss på hver linje. Viktighet generelt Bidrag fra IKT/data Ikke viktig Viktig Svært viktig Ikke noe bidrag Noe bidrag Utvikle studentenes evne til selvstendig læring Ekstra undervisning gis til svake studenter Lære studentene å søke etter informasjon, behandle og presentere informasjon Oppøving av ferdigheter Læreren holder oversikt over studentenes aktiviteter og framskritt Studentene er i stor grad ansvarlige for å kontrollere sin egen læringsprogresjon Studentenes arbeid og læring i timene skjer i deres eget tempo Studentene får større anledning til samarbeidslæring og/eller prosjektbasert læring Studentene er med på å bestemme hvordan de bør vurderes i faget Studentene lærer ved å praktisere selv ( learning by doing ) Deler av skolefagene intergreres med hverandre (tverrfaglighet) Stort bidrag 29

30 15. Opplever du at du som student har medvirkning i organiseringen av undervisningen. Sett ett kryss Ingen medvirkning delvis medvirkning mye medvirkning 16. Hvor ofte har dere hatt prosjektarbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 17. Hvor ofte har dere hatt samarbeidslæring? Sett ett kryss for lite passe for mye 18. Er du fornøyd med mappevurdering som eksamensform? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 19. Er du fornøyd med siste året av din utdanning? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 20. Er du fornøyd med førskolelærerutdannelsen du har tatt ved Høgskolen i Vestfold? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd Ytterligere kommentarer: 30

31 Takk for innsatsen Hilsen Mattias 31

32 Vedlegg 4. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant førskolelærerstudentene

33 Tabell 1 Kjønn Kvinne Kjønn Frequency Percent Percent Percent ,0 100,0 100,0 Kommentar: Klassen utgjorde 17 kvinner og 2 menn. Av disse har 13 studenter besvart skjemaet. Tabell 2 Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data? Tidligere utdanning kurs i IKT/data ingen opptil 1 dag kortere kurs 5-10 vt Frequency Percent Percent Percent 8 61,5 61,5 61,5 1 7,7 7,7 69,2 3 23,1 23,1 92,3 1 7,7 7,7 100, ,0 100,0 Tabell 3 Har du brukt IKT/data i dine studier tidligere? Har ikke brukt IKT/data i studier tidligere Har brukt IKT/data til hovedoppgave med mer Har brukt IKT/data til målinger, bearbeide data med mer Har brukt IKT/data til å hente informasjon fra nettsteder Har brukt IKT/data til kommunikasjon med studenter og veiledere Har brukt databaser Har fulgt nettbaserte kurs Har brukt IKT/data til ferdighetstrening innenfor fag 6 stk 7 stk 1 stk 4 stk 1 stk 0 stk 0 stk 0 stk Kommentar: Her har det vært mulig å krysse av for flere alternativer. Tabell 4 Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? 33

34 Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? middels erfaring liten erfaring Frequency Percent Percent Percent 11 84,6 84,6 84,6 2 15,4 15,4 100, ,0 100,0 Kommentar: Ingen har svart Er proff eller meget erfaring. Tabell 5 Har du tilgang til datamaskin hjemme/på hybelen? Har du tilgang til datamaskin hjemme/på hybelen? har tilgang til datamaskin med internett har tilgang til datamaskin uten internett Frequency Percent Percent 9 69,2 69,2 69,2 4 30,8 30,8 100, ,0 100,0 Percent Kommentar: Ingen har svart at de har tilgang til datamaskin med Internett når de har behov for det. Tabell 6 Hvor ofte har du brukt datamaskin i studier eller arbeid siste år? Hvor ofte har du brukt datamaskin i studier eller arbeid siste år? hver dag Frequency Percent Percent Percent ,0 100,0 100,0 Kommentar: Ingen har svart aldri, av og til, men ikke hver uke, 1-2 ganger per uke Tabell 7 Vurder hvor godt du behersker IKT/data som er nevnt i tabellen nedenfor. 34

35 Svært Dårlig Usikker Godt Svært godt dårlig Windows (eks: filbehandling, Utforsker Tekstbehandling (eks. Word) Regneark (eks. Excel) Database (eks. Access) Presentasjonsprogrammer (eks. PowerPoint) Bildebehandlingsprogrammer (eks. Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på nettet Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk

36 Tabell. 8 Hvor ofte bruker du IKT/data? Svært lite Ganske lite Usikker Ganske mye Svært mye Windows (eks: filbehandling, Utforsker Tekstbehandling (eks. Word) Regneark (eks. Excel) Database (eks. Access) Presentasjonsprogrammer (eks. PowerPoint) Bildebehandlingsprogrammer (eks. Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på nettet Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk Tabell 9. Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT/data i tabellen nedenfor i forholdt til de behovene du mener en lærer har. Svært lite behov Ganske lite behov Usikker Ganske stort behov Svært stort behov Windows (eks: filbehandling, Utforsker Tekstbehandling (eks. Word) Regneark (eks. Excel) Database (eks. Access) Presentasjonsprogrammer (eks. PowerPoint) Bildebehandlingsprogrammer (eks. Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på nettet Lage nettsteder (hjemmesider) Chat Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN DATO EMNEKODE EMNENAVN VURDERINGSKOMBINASJON Onsdag 03/04 LVUT8002 A Pedagogisk veiledning, emne 1 Individuell skriftlig hjemmeeksamen Tirsdag 30/04

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Spørreskjema for Matematikk

Spørreskjema for Matematikk Spørreskjema for Matematikk Skole Navn på skole:.0 Grunnlagsinformasjon. Alder og kjønn.. Hvor gammel er du? År 0-9 X 0-9 0-9 0-0 Mer enn 0.. Hvilket kjønn er du? Svar Mann X Kvinne.0 Lærerens kompetanse.

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving innovasjon (vår 2013)» Av 59 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 19 svar i perioden 7-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema vi e-post,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Digital Mappevurdering. Mattias Øhra

Digital Mappevurdering. Mattias Øhra Digital Mappevurdering Søknad vedrørende digitale mapper 12 år siden Transparente læreprosesser Jmfr. J.Ha1e. Visible Learning 2009 Digitale mapper Digitale mapper og formativ vurdering: En sentral årsak

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan Generell informasjon...2 Mål for studiet...2 Oppbygging av studiet...3 Modul 1 GRUNNLEGGENDE NETTSIDEPRODUKSJON...4 Deltidsstudium

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole

Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole Navn på skole:.0 GRUNNLAGSINFORMASJON. Alder: År 0-0- 0-0-0 Mer enn 0. Kjønn Mann Kvinne. Hvilken formell grunnutdanning har du? Sett kryss ved riktig alternativ.

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan for Fagforfatterstudiet

Studieplan for Fagforfatterstudiet Studieplan for Fagforfatterstudiet Studieplan for Fagforfatterstudiet...1 Presentasjon av modulene...2 Innføringsmodulen i fagforfatterstudiet (15 studiepoeng)...2 Reportasjetekster (15 studiepoeng)...3

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn FAGPLAN Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 30 studiepoeng Dohkkehuvvon Sámi allaskuvla / Samisk høgskole dutkan- ja oahppostivrras 16.08.2010 ášši 87-10. Dohkkehuvvon hálddahushoavdda

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplan HiST Avdeling i Engelsk 1 (EN130) for lærerutdanning studieåret 2005-2006 og tegnspråk Fag: ENGELSK 1 Kode: EN130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret 10. mai 2005 (asak 23/05) Fagplanens

Detaljer

skriftlig eksamen i norsk - 2009

skriftlig eksamen i norsk - 2009 skriftlig eksamen i norsk - 2009 Ny eksamensordning for grunnskolen To eksamensdager : Fredag 8.mai: Norsk hovedmål Mandag 11.mai:Norsk sidemål På forberedelsesdagen blir elevene gjort kjent med hvilken

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING,

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer