Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Instruks for mappevurdering"

Transkript

1 VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen trinn allmenn Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant 1. klasse allmennlærerutdanningen Vedlegg 3. Spørreskjema til førskoleklassen juni Vedlegg 4. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant førskolelærerstudentene Vedlegg 5. Spørreskjema til lærere ved allmenn- og førskolelærerutdanningen Vedlegg 6. Resultater fra digital spørreskjemaundersøkelse blant lærerne ved Avdeling for lærerutdanning HVE Vedlegg 7 Eksamenskarakterer

2 Vedlegg Vedlegg. Instruks for mappevurdering 1. Denne instruks gjelder bruk av mappevurdering i tråd med definisjonen i punkt 2 i denne instruksen. 2. En mappe er en systematisk samling studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon innenfor ett eller flere fag. Er mappen digital, betyr det at arbeidene lagres og organiseres digitalt (web-side, domene, etc) på nettet eller i et lukket system. Den digitale mappen bygges opp ved hjelp av digitale virkemidler, f eks multimedialitet, interaktivitet og hypertekstualitet, digitale struktureringsprinsipper og kommuniseringsmåter. Den digitale mappen vil være transparent, dvs at den gir studentene mulighet til å ha innsyn i hverandres mapper, som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter. Den digitale mappen kan også gi mulighet for autentiske og varierte skrivesituasjoner for ulike mottakergrupper. Mappevurdering er vurdering av hele eller deler av en mappe i henhold til studieplan/fagplan. 3. Avsluttende vurdering betyr i denne sammenheng vurdering av skriftlige eller muntlige prestasjoner ved ekstern og/eller intern sensur, i henhold til Forskrift om vurdering ved Høgskolen i Vestfold. Slik vurdering kan gjennomføres énfaglig eller flerfaglig, én eller flere ganger gjennom et fagstudium. Tidspunkter og andre rammer for slike vurderinger skal fremgå av fag- eller studieplan. 4. En arbeidsmappe omfatter alle arbeidene som samles i et studium eller i en nærmere angitt del av et studium. Arbeidene i arbeidsmappen skal være knyttet til målene for studiet slik de er uttykt i fagplan eller studieplan. Arbeidene kan omfatte tekster i ulike sjangre, f eks oppgavebesvarelser, logger, analyser, rapporter og presentasjoner. Dersom flere studenter har vært sammen om et arbeid i arbeidsmappen, må det klart fremgå hvem som har deltatt i samarbeidet i hver av de samarbeidende studenters arbeidsmapper. Det må videre ha vært avklart med faglærer på forhånd, og være i tråd med fag- eller studieplan. 5. Faglærer(e) skal veilede studentene i forbindelse med arbeidene i en arbeidsmappe med klare frister for tilbakemelding. Når arbeidene oppfyller de formelle krav som beskrives i fag- eller studieplan, godkjennes de som et vurderingsgrunnlag i hht. Forskrift om vurdering 7, dvs. at arbeidene innehar tilstrekkelige innholdsmessige og formelle kvaliteter ut fra fag- eller studieplan til at de kan være gjenstand for sensur. 6. En presentasjonsmappe omfatter de arbeider eller deler av arbeider i arbeidsmappen som velges ut og gjøres til gjenstand for vurdering i henhold til Forskrift om vurdering ved Høgskolen i Vestfold. Arbeidene i presentasjonsmappen velges fra arbeidsmappen i tråd med bestemmelsene i fag- eller studieplan. Bare arbeider som er godkjent som vurderingsgrunnlag kan ferdigstilles til presentasjonsmappen. I perioden hvor presentasjonsmappen ferdigstilles, dvs perioden etter at (utvalgs)kriteriene er oppgitt, bestemmer hver studieenhet om det gis veiledning på faglig innhold eller kun på presentasjonsmappens struktur. 2

3 INSTRUKS FOR MAPPEVURDERING side 2 7. Arbeidsmappen må være godkjent som vurderingsgrunnlag før (utvalgs)kriteriene for presentasjonsmappen blir offentliggjort. Etter offentliggjøringen får mappen som skal sensureres, status som presentasjonsmappe under utarbeidelse, før den ved innlevering får status som presentasjonsmappe. Arbeider i presentasjonsmappen kan være forbedrede versjoner av de arbeidene i arbeidsmappen som er godkjent som vurderingsgrunnlag, men ikke nye arbeider som ikke har vært gjenstand for veiledning og godkjenning underveis i studieforløpet. Unntaket her vil i enkelte tilfeller være en innledningstekst, ofte kalt metatekst, som begrunner tekstutvalget og informerer om læringsprosessene som har funnet sted i tilknytning til tekstene i presentasjonsmappen. 8. Presentasjonsmappen er gjenstand for sensur. Den kan også legges til grunn for muntlig eksamen, dersom kandidaten ifølge fag- eller studieplan skal ta utgangspunkt i (deler av) presentasjonsmappen under muntlig eksamen. Arbeidsmappen er ikke gjenstand for sensur. Den kan imidlertid danne utgangspunkt for muntlig sluttevaluering/eksamen dersom dette fremkommer av fag- eller studieplan. Alle forhold som er av avgjørende betydning for studentens forståelse av vurderingsforløpet ved mappevurdering, skal beskrives nærmere i den enkelte fag- eller studieplan. Det kan utarbeides et eget dokument i samarbeid med studenter som angir formelle krav, f eks skriftstørrelse, antall eksemplarer i papirkopi, oppsett for kildehenvisninger, paginering. 9. Omfanget av presentasjonsmappen styres av fagets antall studiepoeng. Nedenfor følger en oversikt over retningslinjer. Den viser tak for sideantall i presentasjonsmapper der ikke annet er spesifisert i fag- eller studieplanen. Omfang i presentasjonsmappen vil kunne påvirkes av sluttevaluering av moduler eller spesielle prosjekter underveis. 15 studiepoen g 30 studiepoen g 60 studiepoen g 10. Maks 8 sider + innledning/metatekst maks 2 sider 11. Maks 12 sider + innledning/metatekst maks 2 sider 12. Maks 18 sider + innledning/metatekst maks 2 sider (totalt for alle moduler) 10. Forholdet mellom skriftlig og muntlig vurdering, forholdet mellom arbeidsmappe og presentasjonsmappe i vurderingsforløpet, forholdet mellom individuelle arbeider og gruppearbeider i mappene, vekting av karakterer, og andre forhold som er av avgjørende betydning for studentens forståelse av vurderingsforløpet ved mappevurdering, skal beskrives nærmere i den enkelte fag- eller studieplan. 11. Dersom studenten klager på karakter eller gjennomføring av vurdering, gjelder de samme regler som for andre vurderingsformer, se Forskrift om vurdering 17. Eventuell klage på tidsrammer, prosedyrer eller kvalitet ved veiledning og vurdering av arbeider i arbeidsmappen underveis i studiet, skal rettes til dekanen. INSTRUKS FOR MAPPEVURDERING side I henhold til Forskrift for vurdering har kandidaten rett til å gå opp til ny vurdering inntil to ganger. Innebærer ny vurdering nye omganger med veiledning for å at arbeidsmappen skal godkjennes som vurderingsgrunnlag, har kandidaten imidlertid rett til ny veiledning bare en gang, se forskrift om vurdering 4.3. Kandidaten har selv 3

4 ansvaret for oppmelding til eksamen, og må selv ta initiativ til eventuell veiledning, slik at arbeidsmappen blir godkjent som vurderingsgrunnlag i prosessen frem mot ny vurdering. Dersom arbeidsmappen tidligere er godkjent som vurderingsgrunnlag, kan arbeider som ligger i arbeidsmappen danne grunnlag for eventuelle nye presentasjonsmapper. 13. Fastsetting av tidsfrister i forbindelse med mappevurdering, f eks tidsfrister for innlevering og veiledning av enkeltarbeider i arbeidsmappe, fullføring av arbeidsmappe, fullføring av presentasjonsmappe, skal fremgå av fag- eller studieplan. Dersom studentene bryter tidsfrister, skal arbeidene normalt avvises dersom det ikke kan dokumenteres gyldig årsak. 14. I alle arbeider i arbeidsmapper og presentasjonsmapper skal bruk av kilder oppgis, enten det vises til andre kandidaters mapper, til faglitteratur, Internett-sider eller lignende. Kildebruk og kildehenvisninger er i likhet med andre forhold gjenstand for veiledning. Hvis kilder ikke oppgis, kan det regnes som fusk, og eventuelt medføre at arbeidsmappen ikke godkjennes som vurderingsgrunnlag, eller at presentasjonsmappen blir annullert. 15. Ved avdekking av fusk innkalles kandidaten til samtale, jf punkt 8 i Instruks for ansvarlig for vurdering ved avdelingene. Dersom fusk avdekkes, vil arbeids- og presentasjonsmappen bli annullert, og studenten kan utestenges fra høgskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner i inntil ett år - jf forskrift om vurdering 10. Fastsatt av Olav Refsdal med hjemmel i Forskrift om vurdering ved Høgskolen i Vestfold, 19. 4

5 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen

6 1 trinn allmenn Kjønn: Sett ett kryss Kvinne Mann 2. Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data: Sett ett kryss Ingen Opptil 1 dag Kortere kurs (samlet 2-5 dager) 5 vekttall eller mer 3. Hvordan oppfatter du din egen IKT erfaring/kompetanse? Sett ett kryss. Er proff Middels erfaring Liten erfaring Ingen erfaring 4. Hvor ofte har du brukt datamaskin i dine studier Sett ett kryss. Av og til, men ikke hver uke 1-2 ganger per uke 3-4 ganger i uka Hver dag 6

7 5. Vurder hvor godt du behersker IKT som er nevnt i tabellen nedenfor. Sett ett kryss på hver linje. Svært dårlig Dårlig Usikker Godt Svært godt Windows (eks:filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Paintshop/Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 7

8 6. Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT Sett ett kryss på hver linje. Svært lite behov Ganske lite behov Usikker Ganske stort behov Svært stort behov Windows (eks: filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 8

9 7. Hvor ofte bruker du Internett til følgende oppgaver? Sett ett kryss på hver linje. Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Hente informasjon om studier/litteratur Laste ned musikk/spill/programvare Lese aviser/blader Lete opp ting som har med hobbyen din å gjøre (reiser, sport osv) 8. Hvor enig er du i de utsagnene om IKT som følger nedenfor? Sett ett kryss på hver linje. Svært uenig Delvis uenig Usikker Delvis enig Svært enig Studenter følger bedre med i timene når de bruker datamaskiner Alle lærere bør ha sin egen hjemmeside IKT er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen IKT kan hjelpe lærere til å tilpasse seg nivået og tempoet til den enkelte student Bruk av IKT øker studentenes motivasjon IKT gir muligheter for mer prosjektbasert læring Alle lærere bør ha formell kompetanse i IKT (vekttallsgivende kurs) 9

10 9. Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening. Sett ett kryss på hver linje. Ikke viktig Viktig Svært viktig Utvikle studentenes evne til selvstendig læring Ekstra undervisning gis til svake studenter Lære studentene å søke etter informasjon, behandle og presentere informasjon Gruppearbeid med responsgrupper Læreren holder oversikt over studentenes aktiviteter og framskritt Studentene er i stor grad ansvarlige for å kontrollere sin egen læringsprogresjon Studentenes arbeid og læring i timene skjer i deres eget tempo Studentene får større anledning til samarbeidslæring og/eller prosjektbasert læring Studentene er med på å bestemme hvordan de bør vurderes i faget Studentene lærer ved å praktisere selv ( learning by doing ) Deler av skolefagene integreres med hverandre (tverrfaglighet) 10

11 10. Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening? Sett to kryss på hver linje. Gjennom mappemetodikk kan jeg lære av andres arbeider og produksjoner Det er viktig at all produksjon i mappene er lukket for andre studenter Ikke viktig Viktig Svært viktig Det er viktig at enkelte produkter er lukket for andre studenter Det er viktig at alle produksjoner i mappen er åpen for andre studenter Samarbeidslæring er sentralt for min egen læring Studenter refererer til hverandres produksjoner gjennom hypertekst (pekere, linker og bokmerker) e-post egner seg for samarbeidslæring Muntlig samtale i klasserommet egner seg for samarbeidslæring Digital mappemetodikk egner seg for samarbeidslæring 11

12 11. Opplever du at du som student har medvirkning i organiseringen av studiet og læringsprosessene. Sett ett kryss Ingen medvirkning delvis medvirkning mye medvirkning 12. Hvor ofte har dere hatt prosjektarbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 13. Hvor ofte har dere hatt gruppearbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 14. Hvor ofte har dere hatt individuelt arbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 15. Er du fornøyd med den veiledningen du har fått i fagene gjennom året? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 16. Er du fornøyd med IKT- opplæringen / veiledningen du har fått gjennom året? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 12

13 17. Er du fornøyd med det sosiale miljøet i klassen/teamet? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 18. Er du fornøyd med første året av din utdanning? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ANNET: Takk for innsatsen 13

14 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant 1. klasse allmennlærerutdanningen

15 Resultater fra 1. klasse 2002 Spm. 1 Kjønn: Kvinne Mann Ubesvart Kjønn Frequency Percent Percent Percent 86 76,1 76,8 76, ,0 23,2 100, ,1 100,0 1, ,0 Spm 2 Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data? Tidligere utdanning kurs i IKT/data Missing ingen opptil 1 dag kortere kurs 5 vt eller mer ubesvart Frequency Percent Percent Percent 68 60,2 62,4 62,4 5 4,4 4,6 67, ,5 27,5 94,5 6 5,3 5,5 100, ,5 100,0 4 3, ,0 Spm 3 Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? er proff middels erfaring liten erfaring Frequency Percent Percent Percent 5 4,4 4,4 4, ,1 61,1 65, ,5 34,5 100, ,0 100,0 15

16 Spm 4 Hvor ofte har du brukt datamaskin i dine studier? av og til, men ikke hver uke 1-2 ganger per uke 3-4 ganger i uka hver dag 5 Frequency Percent Percent 10 8,8 8,8 8, ,6 10,6 19, ,4 27,4 46, ,2 52,2 99,1 1,9,9 100, ,0 100,0 Percent Spm 6 Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT. Tall i prosent av 113. forfatterverktøy nyhetsgrupper chat nettsteder internett e-post bildebehandling presentasjonsprog. svært lite behov ganske lite behov usikker ganske stort behov database regneark tekstbehandling svært stort behov windows 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 16

17 Spm 7 Hvor ofte bruker du Internett til følgende oppgaver? Tall i prosent av 113. hobby aviser/blader spill studier aldri sjelden av og til ofte svært ofte 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Spm. 8 Hvor enig er du i utsagnene om IKT som følger nedenfor?. Tall i prosent av 113. Spm.nr Studentene følger bedre med i timene når de bruker datamaskiner Alle lærere bør ha sin egen hjemmeside IKT/data er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen IKT/data kan hjelpe lærere til å tilpasse seg nivået og tempoet til den enkelte student Bruk av IKT/data øker studentenes motivasjon IKT/data gir muligheter for mer prosjektbasert læring Alle lærere bør ha formell kompetanse i IKT/data Svært uenig Delvis Uenig Usikker Delvis enig Svært enig

18 Spm 9 Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening? Spm.n r Hvor viktig er det å utvikle studentenes evne til selvstendig læring? Hvor viktig er det at ekstraundervisning gis til svake studenter? Hvor viktig er det å lære studentene å søke etter, behandle og presentere informasjon? Hvor viktig er gruppearbeid med responsgrupper? Hvor viktig er det at læreren holder oversikt over studentenes aktiviteter og framskritt? Hvor viktig er det at studentenes arbeid og læring i timene skjer i deres eget tempo? Hvor viktig er det at studentene får større anledning til samarbeidslæring og/eller prosjektbasert læring? Hvor viktig er det at studentene er med på å bestemme hvordan de bør vurderes i faget? Hvor viktig er det at studentene lærer ved å praktisere selv ( learning by doing )? Hvor viktig er det at deler av skolefagene integreres med hverandre? (tverrfaglighet) Ikke viktig Viktig Svært viktig

19 Spm 10 Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening? Spm. nr Gjennom mappemetodikk kan jeg lære av andres arbeider og produksjoner Det er viktig at all produksjon i mappene er lukket for andre studenter Det er viktig av enkelte produkter er lukket for andre studenter Det er viktig at alle produksjoner i mappen er åpen for andre studenter Samarbeidslæring er sentralt for min egen læring Det er viktig at studenter refererer til hverandre gjennom hypertekst e-post egner seg for samarbeidslæring Muntlig samtale i klasserommet egner seg for samarbeidslæring Digital mappemetodikk egner seg for samarbeidslæring Ikke viktig Viktig Svært viktig Spm 11 Opplever du at du som student har medvirkning i organiseringen av undervisningen? Missing ingen medvirkning delvis medvirkning mye medvirkning Ubesvart Frequency Percent Percent Percent 27 23,9 24,1 24, ,7 72,3 96,4 4 3,5 3,6 100, ,1 100,0 1, ,0 19

20 Spm 12 Hvor ofte har dere hatt prosjektarbeid? Missing for lite passe for mye Ubesvart Frequency Percent Percent Percent 1,9,9, ,9 63,1 64, ,4 36,0 100, ,2 100,0 2 1, ,0 Spm 13 Hvor ofte har dere hatt gruppearbeid? Frequency Percent Percent Percent for lite 1,9,9,9 passe 65 57,5 58,0 58,9 for mye 46 40,7 41,1 100, ,1 100,0 Missing ubesvart 1, ,0 Spm 14 Hvor ofte har dere hatt individuelt arbeid? Frequency Percent Percent Percent for lite 57 50,4 50,9 50,9 passe 55 48,7 49,1 100, ,1 100,0 Missing ubesvart 1, ,0 Spm 15 Er du fornøyd med veiledningen du har fått i fagene gjennom året? Missing Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ubesvart Frequency Percent Percent Percent 47 41,6 42,0 42, ,7 49,1 91,1 10 8,8 8,9 100, ,1 100,0 1, ,0 20

21 Spm 16 Er du fornøyd med IKT opplæringen / veiledningen du har fått gjennom året? Missing Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ubesvart Frequency Percent Percent Percent 67 59,3 60,4 60, ,4 36,0 96,4 4 3,5 3,6 100, ,2 100,0 2 1, ,0 Spm 17 Er du fornøyd med det sosiale miljøet i klassen/temaet Missing Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd ubesvart Frequency Percent Percent Percent 5 4,4 4,5 4, ,7 41,1 45, ,0 54,5 100, ,1 100,0 1, ,0 Spm 18 Er du fornøyd med første året av din utdanning? Ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd Frequency Percent Percent Percent 8 7,1 7,1 7, ,0 69,0 76, ,9 23,9 100, ,0 100,0 21

22 Vedlegg 3. Spørreskjema til førskoleklassen juni

23 Spørreskjema forsøksklassen ved førskolelærerutdanningen vår Kjønn: Sett ett kryss Kvinne Mann 2. Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data/: Sett ett kryss Ingen Opptil 1 dag Kortere kurs (samlet 2-5 dager) 5-10 vt vt Mer enn 20 vt 3. Har du brukt IKT/data i dine studier tidligere? Sett gjerne flere kryss. Nei, ikke i det hele tatt. Ja, til å skrive hovedoppgave eller skrive semesteroppgaver/ prosjektoppgaver Ja, til å foreta målinger, bearbeide data og framstille resultater Ja, til å hente informasjon fra nettsteder på Internett Ja, til kommunikasjon med studenter og veildere Ja, jeg har brukt databaser som for eksempel biblioteksystemer Ja, jeg har fulgt nettbaserte kurs i mine studier Ja, til ferdighetstrening innenfor fag 4. Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? Sett ett kryss. Er proff Meget erfaring Middels erfaring Liten erfaring Ingen erfaring 5. Har du tilgang til datamaskin hjemme/på hybelen? Sett ett kryss. Nei Ja, jeg har tilgang med Internett Ja, jeg har tilgang uten Internett Jeg har tilgang til datamaskin med Internett når jeg har behov for det. 6. Hvor ofte har du brukt datamaskin i dine studier eller i ditt arbeid det siste året? Sett ett kryss. 23

24 Aldri Av og til, men ikke hver uke 1-2 ganger per uke Hver dag 7. Vurder hvor godt du behersker IKT/data som er nevnt i tabellen nedenfor. Sett ett kryss på hver linje. Svært dårlig Dårlig Usikker Godt Svært godt Windows (eks:filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat (shatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 24

25 8. Hvor ofte bruker du IKT/data? Sett ett kryss på hver linje. Svært lite Ganske lite Usikker Ganske mye Svært mye Windows (eks:filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider f.eks FrontPage) Ulike spillprogrammer Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 25

26 9. Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT/data i tabellen nedenfor i forhold til de behovene du mener en lærer har. Sett ett kryss på hver linje. Svært lite behov Ganske lite behov Usikker Ganske stort behov Svært stort behov Windows (eks: filbehandling, Utforsker) Tekstbehandling (eks: Word) Regneark (eks: Excel) Database (eks: Access) Presentasjonsprogrammer ( eks: PowerPoint) Bildebehand.prog. (eks: Photoshop) E-post Søke etter informasjon på Internett Lage nettsteder (hjemmesider) Chat (chatte på nettet) Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk 26

27 10. Hvor ofte bruker du Internett til følgende oppgaver? Sett ett kryss på hver linje. Hente informasjon om studier/litteratur Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte Søke informasjon på internett og i databaser Lage hjemmesider Snakke med andre på nettet (chat) E-post Laste ned musikk/spill/programvare Lese aviser/blader Lete opp ting som har med hobbyen din å gjøre (reiser, sport osv) 11. Hvor enig er du i de utsagnene om IKT/data som følger nedenfor? Sett ett kryss på hver linje. Svært uenig Delvis uenig Usikker Delvis enig Svært enig Studenter følger bedre med i timene når de bruker datamaskiner Alle lærere bør ha sin egen hjemmeside IKT/data er et verdifullt verktøy for å bedre kvaliteten i opplæringen IKT/data kan hjelpe lærere til å tilpasse seg nivået og tempoet til den enkelte student Bruk av IKT/data øker studentenes motivasjon IKT/data gir muligheter for mer prosjektbasert læring Alle lærere bør ha formell kompetanse i IKT/data (vekttallsgivende kurs) 27

28 12. Her følger noen utsagn om bruk av Internett i utdanningen. Hvor enig er du i disse utsagnene? Sett ett kryss på hver linje. Svært Delvis Usikker Delvis Svært uenig uenig enig enig Internett kan være til stor hjelp i undervisningen Internett kan øke kvaliteten på undervisningen Internett åpner muligheten for at studenten tar mer ansvar for egen læring Det er viktig at studentene lærer hvordan de skal velge ut, vurdere og bruke informasjon som de finner på Internett Internett inneholder mye rstudentant undervisningsmateriale Eventuell kommentarer: 13. Hvor viktig er etter din mening disse målene for å bruke IKT/data i utdanningen? Sett ett kryss på hver linje. Ikke viktig Viktig svært viktig Å dyktiggjøre studentene for framtidig jobb Å bedre studentenes prestasjonsnivå Å fremme at studentene blir mer aktive i læringsprosessen Å gi individuell undervisning Å fremme samarbeidslæring og prosjektbasert læring Å utvikle studentenes uavhengighet og ansvar for egen læring Å gjøre læringsprosessen mer interessant Å tilfredsstille forventninger fra foreldre, og fra samfunnet for øvrig 28

29 14. Hvor viktig er hver av de følgende arbeidsmåter for læring og undervisning etter din mening, og i hvilken grad kan IKT/data bidra til disse aktivitetene? Sett to kryss på hver linje. Viktighet generelt Bidrag fra IKT/data Ikke viktig Viktig Svært viktig Ikke noe bidrag Noe bidrag Utvikle studentenes evne til selvstendig læring Ekstra undervisning gis til svake studenter Lære studentene å søke etter informasjon, behandle og presentere informasjon Oppøving av ferdigheter Læreren holder oversikt over studentenes aktiviteter og framskritt Studentene er i stor grad ansvarlige for å kontrollere sin egen læringsprogresjon Studentenes arbeid og læring i timene skjer i deres eget tempo Studentene får større anledning til samarbeidslæring og/eller prosjektbasert læring Studentene er med på å bestemme hvordan de bør vurderes i faget Studentene lærer ved å praktisere selv ( learning by doing ) Deler av skolefagene intergreres med hverandre (tverrfaglighet) Stort bidrag 29

30 15. Opplever du at du som student har medvirkning i organiseringen av undervisningen. Sett ett kryss Ingen medvirkning delvis medvirkning mye medvirkning 16. Hvor ofte har dere hatt prosjektarbeid? Sett ett kryss for lite passe for mye 17. Hvor ofte har dere hatt samarbeidslæring? Sett ett kryss for lite passe for mye 18. Er du fornøyd med mappevurdering som eksamensform? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 19. Er du fornøyd med siste året av din utdanning? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd 20. Er du fornøyd med førskolelærerutdannelsen du har tatt ved Høgskolen i Vestfold? Sett ett kryss ikke fornøyd fornøyd svært fornøyd Ytterligere kommentarer: 30

31 Takk for innsatsen Hilsen Mattias 31

32 Vedlegg 4. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse blant førskolelærerstudentene

33 Tabell 1 Kjønn Kvinne Kjønn Frequency Percent Percent Percent ,0 100,0 100,0 Kommentar: Klassen utgjorde 17 kvinner og 2 menn. Av disse har 13 studenter besvart skjemaet. Tabell 2 Har du fra før du startet på Eik noen form for utdanning/kurs i IKT/data? Tidligere utdanning kurs i IKT/data ingen opptil 1 dag kortere kurs 5-10 vt Frequency Percent Percent Percent 8 61,5 61,5 61,5 1 7,7 7,7 69,2 3 23,1 23,1 92,3 1 7,7 7,7 100, ,0 100,0 Tabell 3 Har du brukt IKT/data i dine studier tidligere? Har ikke brukt IKT/data i studier tidligere Har brukt IKT/data til hovedoppgave med mer Har brukt IKT/data til målinger, bearbeide data med mer Har brukt IKT/data til å hente informasjon fra nettsteder Har brukt IKT/data til kommunikasjon med studenter og veiledere Har brukt databaser Har fulgt nettbaserte kurs Har brukt IKT/data til ferdighetstrening innenfor fag 6 stk 7 stk 1 stk 4 stk 1 stk 0 stk 0 stk 0 stk Kommentar: Her har det vært mulig å krysse av for flere alternativer. Tabell 4 Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? 33

34 Hvordan oppfatter du din egen IKT/data erfaring/kompetanse? middels erfaring liten erfaring Frequency Percent Percent Percent 11 84,6 84,6 84,6 2 15,4 15,4 100, ,0 100,0 Kommentar: Ingen har svart Er proff eller meget erfaring. Tabell 5 Har du tilgang til datamaskin hjemme/på hybelen? Har du tilgang til datamaskin hjemme/på hybelen? har tilgang til datamaskin med internett har tilgang til datamaskin uten internett Frequency Percent Percent 9 69,2 69,2 69,2 4 30,8 30,8 100, ,0 100,0 Percent Kommentar: Ingen har svart at de har tilgang til datamaskin med Internett når de har behov for det. Tabell 6 Hvor ofte har du brukt datamaskin i studier eller arbeid siste år? Hvor ofte har du brukt datamaskin i studier eller arbeid siste år? hver dag Frequency Percent Percent Percent ,0 100,0 100,0 Kommentar: Ingen har svart aldri, av og til, men ikke hver uke, 1-2 ganger per uke Tabell 7 Vurder hvor godt du behersker IKT/data som er nevnt i tabellen nedenfor. 34

35 Svært Dårlig Usikker Godt Svært godt dårlig Windows (eks: filbehandling, Utforsker Tekstbehandling (eks. Word) Regneark (eks. Excel) Database (eks. Access) Presentasjonsprogrammer (eks. PowerPoint) Bildebehandlingsprogrammer (eks. Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på nettet Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk

36 Tabell. 8 Hvor ofte bruker du IKT/data? Svært lite Ganske lite Usikker Ganske mye Svært mye Windows (eks: filbehandling, Utforsker Tekstbehandling (eks. Word) Regneark (eks. Excel) Database (eks. Access) Presentasjonsprogrammer (eks. PowerPoint) Bildebehandlingsprogrammer (eks. Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på nettet Lage nettsteder (hjemmesider) Ulike spillprogrammer Chat Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk Tabell 9. Vurder dine behov for kompetanseheving innenfor IKT/data i tabellen nedenfor i forholdt til de behovene du mener en lærer har. Svært lite behov Ganske lite behov Usikker Ganske stort behov Svært stort behov Windows (eks: filbehandling, Utforsker Tekstbehandling (eks. Word) Regneark (eks. Excel) Database (eks. Access) Presentasjonsprogrammer (eks. PowerPoint) Bildebehandlingsprogrammer (eks. Paint Shop eller Photoshop) E-post Søke etter informasjon på nettet Lage nettsteder (hjemmesider) Chat Nyhetsgrupper Forfatterverktøy i fremmedspråk

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

EKSAMEN PED. Informasjonsmøte 19. april 2010

EKSAMEN PED. Informasjonsmøte 19. april 2010 EKSAMEN PED Informasjonsmøte 19. april 2010 1 EKSAMEN PEA301 ALU2, VÅR 2010 Fagplanen angir at det i 4. semester er to eksamener i pedagogikk, som våren 2010 har følgende frister; en presentasjonsmappe

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE. LUT matematikk (LUTMATTE) Læringsmål. Målene er knyttet til fire hovedområder:

EMNEBESKRIVELSE. LUT matematikk (LUTMATTE) Læringsmål. Målene er knyttet til fire hovedområder: EMNEBESKRIVELSE LUT matematikk (LUTMATTE) Læringsmål!" #$% &! ( ) *! +,!! $ - Målene er knyttet til fire hovedområder I. den matematikkfaglige kompetansen II. den didaktiske kompetansen III. den pedagogiske

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Muntlig eksamen GLU Uke

Muntlig eksamen GLU Uke Muntlig eksamen GLU 5-10 Uke 24 2016 Fra emneplanen Individuell muntlig framføring/samtale Dette er en muntlig eksamen som er todelt, der ca. halve tiden brukes til en presentasjon styrt av studenten.

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2010

Videreutdanning RFK Våren 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. I modulen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen Gjelder for grunnskolene i Meløy kommune med virkning fra våren 2012 Undervisning revisjon pr. 8. februar 2012 Forord Disse retningslinjene gjelder

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emne: SPRÅKDIDAKTIKK Kode: SPD130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN

EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN EKSAMENSRUTE VÅR 2013 LÆRERUTDANNING : ORDINÆR EKSAMEN DATO EMNEKODE EMNENAVN VURDERINGSKOMBINASJON Onsdag 03/04 LVUT8002 A Pedagogisk veiledning, emne 1 Individuell skriftlig hjemmeeksamen Tirsdag 30/04

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4100D Fordypning i audiopedagogikk, deltid (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4100D Fordypning i audiopedagogikk, deltid (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4100D Fordypning i audiopedagikk, deltid (vår 2013)» Av 14 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 7 svar i perioden 6-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving og innovasjon (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4000 Rådgiving innovasjon (vår 2013)» Av 59 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 19 svar i perioden 7-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema vi e-post,

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016)

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016) Periodisk emneevaluering av SGO 3090 - Bacheloroppgave (våren 0) Kristian Stokke 3. september 0 SGO 3090 er en obligatorisk del av bachelorgraden i samfunnsgeografi. Emnet gir studentene anledning til

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Spørreskjema for Matematikk

Spørreskjema for Matematikk Spørreskjema for Matematikk Skole Navn på skole:.0 Grunnlagsinformasjon. Alder og kjønn.. Hvor gammel er du? År 0-9 X 0-9 0-9 0-0 Mer enn 0.. Hvilket kjønn er du? Svar Mann X Kvinne.0 Lærerens kompetanse.

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc);

Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc); Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc); Vi vil imidlertid i dette temaheftet se på digital mappevurdering i lys av kognitive og sosiokulturelle

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 11.11.2013 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 30 av 35 studenter som har svart. Svarprosenten er 86%. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i logopedi (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet?

Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i logopedi (vår 2013)» Hvordan synes du informasjonen har vært på emnet? Rapport fra «Evaluering av SPED4200 Fordypning i lopedi (vår 2013)» Av 34 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 14 svar i perioden 12-24. juni 2013. Studentene fikk invitasjon til nettskjema via e-post,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 16.09.2008 O 07/08 Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt I møte 16. juni 2008 fattet avdelingsstyret blant annet følgende vedtak

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Digital kompetanse for TOS. Tonje H. Giæver og Louise Mifsud

Digital kompetanse for TOS. Tonje H. Giæver og Louise Mifsud + Digital kompetanse for TOS Tonje H. Giæver og Louise Mifsud + Oversikt over økten Generell informasjon Studieplan Undervisningsplan Fronter Sett opp refleksjonsblogg Gruppeintervjuer/arbeid med blogg

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen

Eksamen Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen Eksamen 2013 Sentralt gitt skriftlig eksamen Lokalt gitt muntlig eksamen - Muntlig del av skriftlige fag - Orienteringsfag - Fremmedspråk - Språklig fordypning - Arbeidslivsfag Lokalt gitt eksamen Et lokalt

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 08.12.2016 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer