Årdalselva, Hjelmeland kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årdalselva, Hjelmeland kommune"

Transkript

1 Årdalselva, Hjelmeland kommune Årdalselva ligg i Ryfylke og drenerer fjellområde i Hjelmeland. Vassdraget er prega av kraftutbygging, og 2/3 av vatnet er ført vekk frå vassdraget. Elva har i periodar vore ganske sur i samanheng med overløp frå sure reguleringsmagasin.

2 1994 STASJO DATO L + L>+ Ltot A + A>+ Atot Heile elva ,4 1, 11,3 1,3 1,3 KOMMETAR Det var låge ungfisketettleikar i heile elva. oko av årsaka til det kan vere at vassføringa var større enn ved tidlegare undersøkingar. Pga dei låge tettleikane er det berre rekna ut som ein total tettleik for heile elva.

3 Fig. Årdalselva, heile elva (Svadberg, Egeland, Storå bru, Bjørg, Kaltveit) Lengdefordeling laks mm Fig. Årdalselva, heile elva (Svadberg, Egeland, Storå bru, Bjørg, Kaltveit) Lengdefordeling aure mm

4 199 STASJO DATO AREAL L + L 1+ L tot A + A 1+ A tot Kaltveit (46) 4,1 91,1 (3) 9,6 12, ,2 2, 4,7 4,2 2,1 6,3 Bjørg () 8,2 23,2 () 1,8 6, ,3 7,3 (2) 2 Storå bru (67) 8,9 7,9 2,, 2, ,8 24,1 38,9 2,1 2,1 nes 2, mellom Egeland (1) 8,1 9,1 (2) 3,, og Storå bru ,1 16,2 24,3 (3) 4,2 7,2 Svadberg of. bru ,3 1, 14,8,, ,3 7,8 13,1 (6) (3) 9 TOTAL jul ,4 14,9 31,3 (21) 2,8 23,8 aug ,2 24, 43,2 2,8 3,3 6,1 KOMMETAR: Det vart registrert høge og middels tettleikar av laks ( 1+) på alle stasjonane utanom ein i Årdalselva. år det gjeld årsyngel av laks varierte resultata noko meir, sjølv om ein og her stort sett fann middels og høge tettleikar. Ein del av berekningane for + er imidlertid noko usikre på grunn av låg fangbarhet. For aure ar det låge og middels tettleikar i heile elva med unntak av stasjonen ved Kaltveit (vårfisket). Tettleikane i 199 var vesentleg høgare enn i Dette kjem truleg av at stor vassføring i 1994 kan ha ført til lågare tettleikar enn normalt. Ved fisket.8.9 vart det på stasjonen ved Svadberg fanga 26 merka fisk (utan fettfinne) og 4 merka fisk på stasjonen ved Egeland. Dette utgjorde høvesvis 46% og 17% av laks 1+ på desse stasjonane. Den totale tettleiken av merka fisk for begge stasjonane var på 14,3 individ pr. 1 m 2 (tilsvarande 4% av L 1+).

5 Fig. Årdalselva ved Kaltveit Lengdefordeling laks mm Lengdefordleing aure mm Fig. Årdalselva ved Bjørg Lengdefordling laks mm

6 Lengdefordeling aure mm Fig. Årdalselva ved Storå bru Lengdefordeling laks mm Lengdefordeling aure mm

7 Fig. Årdalselva ved "nes 2" Lengdefordeling laks mm Lengdefordeling aure mm Fig. Årdalselva ved Svadberg Lengdefordeling laks mm

8 Lengdefordeling aure mm Fig. Årdalselva ved Kaltveit.8.9 Lengdefordeling laks mm Lengdefordeling aure mm

9 Fig. Årdalselva ved Bjørg.8.9 Lengdefordeling laks mm Lengdefordeling aure mm Fig. Årdalselva ved Storå bru.8.9 Lengdefordeling laks mm

10 Lengdefordeling aure mm Fig. Årdalselva ved "nes 2".8.9 Lengdefordeling laks mm Lengdefordeling aure mm

11 Fig. Årdalselva ved Svadberg.8.9 Lengdefordeling laks mm Lengdefordeling aure mm

12 1996 Stasjon dato L + L 1+ L tot A + A 1+ A tot Svadberg , 7,8 8,3 (1,9) (1,) (2,9) Storå bro , 9,2 2,2,,, Bjørg (38,8) 1,2 (4,),,, Kaltveit bro ,8 16,9 66,7 (1,9) 8,4 1,3 Egeland ,,6,6 (1,) 3,6 4,6 Σ Årdal 24,2 1,7 34,9 (1,) 2,6 3,6 Kommentar: Tetthetene av laks er relativt lave. I Hålandselv og Ulla var 1996-tetthetene av eldre laks ca. 4 ganger høyere enn i Årdal. Sammenlignet med 199 var tetthetene av eldre laks lavere, mens tetthetene av årsyngel var gått noe opp. Også aure-tetthetene var endel lavere enn i Håland og Ulla. Tetthetene av aure var lavere enn i 199. Årdalselv, Svadberg 6 4 antall 3 2 la ks aure lengdeklasser (mm) Årdal, Storå bro 6 4 antall 3 2 la ks aure lengdeklasser (mm)

13 Årdal, Bjørg 6 4 antall 3 2 la ks aure lengdeklasser (mm) Å rd a l, K a ltve it b ro 6 4 antall 3 2 la ks aure lengdeklasser (mm) Årdal, Egeland 6 4 antall 3 2 la ks aure lengdeklasser (mm)

14 1997 stasjon dato L + L > L tot A + A > A tot Svadberg ,2 27,6 31,8 2,,7 2,7 Storå bro ,9 12,8 3,7,,, Bjørg , 8,6 24,6,8,,8 Kaltveit bro ,9 37,3+,2 2,4 24,2 3,4 27,6 Egeland ,8 8, 19,8 21,4 2,6 24, total Årdal ,8 19,4+1,3 32, 8,3 1,4 9,7 for L > : naturlig reprodusert + utsatt (merket) Kommentar: Tetthetene av laks (eldre) og aure var fordoblet i fh. til Tetthetene av +-laks var halvert. Årdal 1997 lengdefordelinger antall fisk laks aure lengdeklasser (mm) + 2 stk. aure > mm

15 1999 STASJO DATO AREAL L + L 1+ L tot A + A 1+ A tot Svadberg ,2 2,2 2,4 2,4 Storå bru ,9 (29) 74,9,7,7 Bjørg ,1 4,2 12,3 Kaltveit v. bru , 64,4 16,9 14,6 3,8 18,4 Egeland ,6 7,2 69,8 11,2,2 16,4 TOTAL aug ,4 23, 3,9,3 1,7 7, Kommentar Det vart stort sett registrert høge tettleikar av laks i elva, og tala er og noko høgare samanlikna med tidlegare år. Det vart berre registrert eldre aure på to av stasjonane i elva, og her er tettleikane middels, og det vart nesten ikkje funne aureyngel i elva. Samanlikna med tidlegare år har imidlertid den totale tettleiken av aure i elva forandra seg lite. Ved Svadberg og Storå bru vart det på begge stasjonane funne 1 stk. årsyngel av regnbogeaure på h.h.v. 7 mm og 69 mm. Desse er haldne utanfor det øvrige talmaterialet. Fig.: Årdalselva Laks 8 Aure > mm

16 2 STASJO DATO AREAL L + L 1+ L tot A + A 1+ A tot Svadberg ,9 1,9 1, 1, Storå bru ,6 9,1 1,7 1,6 1,6 Bjørg ,4 1, 2,9 1, (1) 2, Kaltveit v. bru ,4, 4,4 6,1 1,8 7,9 Egeland ,7 14, 32,7 () 1,6 16,6 TOTAL ,4 1,6 17 3,4,8 4,2 Kommentar Tettleikane av laks var svært varierande i elva. På dei tre nedste stasjonane vart det stort sett registrert låge tettleikar av laks, både eldre- og årsungar. På dei to øvre var det høge tettleikar av årsungar av laks og svært høge tettleikar av eldre lakseungar. For aure er tettleikane jamt over låge i heile elva. Dersom ein samanliknar resultata med tidlegare år er tettleikane for 2 noko låge, særleg for eldre lakseungar. Figur: Lengdefordeling av laks og aure Årdalselva 2 Laks Aure mm

17 21 Stasjon Dato Areal L + L 1+ L tot A + A 1+ A tot Svadberg ,2,8 3,,9,9 Storå bru ,2 1,2 19,4 Bjørg ,8 6,8 1,4 1,4 Kaltveit v/bru ,1 12,3 83,4 6,7 2,7 9,4 Egeland ,2,4 71,6 (3) 1,8 4,8 Total aug ,6,2 39,8 2 1,2 3,2 Kommentar Generelt vart det registrert høge og svært høge tettleikar av årsungar av laks i elva. Men på stasjonen i Bjørg var tettleiken middels. På dei tre nedre stasjonane i elva vart det registrert låge tettleikar av eldre lakseungar, medan det på dei to øvre stasjonane vart registrert høge tettleikar av desse årsklassene. Samanlikna med tidlegare år ligg tettleikane for årsungar av laks, om lag som før, medan tala for eldre lakseungar er noko lågare. Det vart funne lite aure i elva, og tettleikane var jamt over låge på alle stasjonane. Unntaket var ved Kaltveit der det vart funne middels tettleikar av både eldre- og årsungar av aure. Totalt sett ligg tettleikane om lag på same nivå som ved tidlegare undersøkingar. På stasjonen ved Svadberg vart det fanga ein stykk regnbogeaure. Figur: Lengdefordeling laks og aure Årdalselv Laks Aure mm

18 22 Stasjon: Dato: Areal: L + L>1+ L tot A + A>1+ A tot Svadberg , 26,1 93,6 (6), 6, Storå bru ,2 6,8 127, 2,3 (1) 3,3 Bjørg , 73,1 83,6,,, Kaltveit ,3 47,4 169,7,1,8,9 es ,3 6,6,9 (1) 2,1 3,1 Total aug ,3 3,3 118,6 2,6,6 3,2 Kommentar Det vart registrert svært høge tettleikar av årsungar av laks på alle stasjonane i elva utanom i Bjørg der tettleiken var middels. Og for eldre lakseungar var tettleikane svært høge på alle stasjonane utanom ved Storå bru der han var middels. Dei totale tettleikane er dei høgaste som er registrert i elva på ti år. Det vart funne lite aure i elva, og der det vart registrert var tettleikane låge, både for årsungar og eldre ungar av aure. Desse tettleikane er om lag som ved tidlegare undersøkingar. Figur: Lengdefordeling laks og aure Årdalselva aug Aure Laks > Lengdeklasser (mm)

19 23 Stasjon: Dato: Areal: L + L>1+ L tot A + A>1+ A tot Svadberg (61) 3,9 64,9 6,2, 6,2 Storå bru ,8 9,4 8,2, 1,7 1,7 Bjørg ,1 (6) 6,1 (),, Kaltveit ,8 19,1 8,9 7,,6 7,6 es ,7 27, 116,7 9,3 1, 1,3 Total jul ,2 12,1 7,3,4,6 6, Kommentar Det vart registrert svært høge tettleikar av årsungar av laks på alle stasjonane i elva. Tettleikane for eldre aureungar var jamt over høge, utanom på nedre stasjon, der han var middels. Tettleikane i Årdalselva har variert mykje frå år til år, og det er vanskeleg å sjå nokon trend. Men tala er om lag på same nivå som før. Det vart funne relativt lite aure i elva. Tettleikane for eldre aure ungar er låge, på to av stasjonane vart ikkje desse årsklassane funne i det heile. For årsungar av aure er tettleikane jamt over middels. Unntaket er stasjonen ved Storå bru der ein ikkje fann årsungar av aure. Dei totale tettleikane for aure er om lag som ved tidlegare undersøkingar. Figur: Lengdefordeling laks og aure Årdalselva Aure Laks > Lengdeklassar (mm)

20 24 Stasjon: Dato: Areal: L + L>1+ L tot A + A>1+ A tot Svadberg ,7 7,2 36,9,,, Storå bru ,7 18, 3,7 2,4,8 3,2 Bjørg (7) 12,9 69,9,,, Kaltveit ,7 44,2 114,9 4,4 1,1, es (69) 34,4 13,4, 3, 3, Total jul , 23,2 7,2 1,8 1, 2,8 Kommentar Figur: Lengdefordeling Årdalselva > Aure Laks Lengdeklassar (mm)

21 11 ÅRDALSELVA 1999 STASJO DATO AREAL L1 + L2 + L3 + L1 1+ L2 1+ L3 1+ A1 + A2 + A3 + A1 1+ A2 1+ A3 1+ Svadberg Storå bru , Bjørg Kaltveit v/bru , Egeland TOTAL aug STASJO DATO AREAL L1 + L2 + L3 + L1 1+ L2 1+ L3 1+ A1 + A2 + A3 + A1 1+ A2 1+ A3 1+ Svadberg Storå bru Bjørg Kaltveit v/bru Egeland TOTAL STASJO DATO AREAL L1 + L2 + L3 + L1 1+ L2 1+ L3 1+ A1 + A2 + A3 + A1 1+ A2 1+ A3 1+ Svadberg Storå bru Bjørg Kaltveit v/bru Egeland TOTAL

22 12 22 Stasjon: Dato Areal Svadberg Kaltveit es , Bjørg Storå bru , Total aug L1 + L2 + L3 + L1>1+ L2>1+ L3>1+ A1 + A2 + A3 + A1>1+ A2>1+ A3> Stasjon Dato Areal A1>1 A2>1 A3>1 L1 + L2 + L3 + L1>1+ L2>1+ L3>1+ A1 + A2 + A Svadberg Storå bru Bjørg Kaltveit es Total jul

Ullaelva, Hjelmeland- og Suldal kommune

Ullaelva, Hjelmeland- og Suldal kommune Ullaelva, Hjelmeland- og Suldal kommune Før regulering drenerte vassdraget høgfjellsområde som strakk seg heilt inn i Bykle i Setesdal. Etter Ulla-Førreutbygginga er restvassføringa redusert til ca 17

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

Figgjoelva, Gjesdal-, Sandnes-, og Klepp kommune

Figgjoelva, Gjesdal-, Sandnes-, og Klepp kommune Figgjoelva, Gjesdal-, Sandnes-, og Klepp kommune Figgjoelva byrjar i fjellområda i Gjesdal, medan den nedre delen av elva drenerer jordbruksområde på Jæren. Vasskvaliteten i elva er prega av jordebruksaktivitet,

Detaljer

Geografisk område: Rogaland Emneord: Antall sider: 13

Geografisk område: Rogaland Emneord: Antall sider: 13 MILJØ-NOTAT FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN Postadresse: Kontoradresse: Postboks 59 Statens Hus 41 STAVANGER Lagårdsveien 78 Tlf. 51 56 87 41 STAVANGER Forfattar(ar): Svein Helgøy Notatnr.:

Detaljer

Storåna, Sandnes kommune

Storåna, Sandnes kommune Storåna, Sandnes kommune Storåna er eit låglandsvassdrag i Sandnes kommune. Vasskvaliteten er ein del påverka av jordbruk, men er god med omsyn til forsuring. Det er truleg ikkje naturleg laksebestand

Detaljer

MILJØNOTAT NR

MILJØNOTAT NR MILJØ-NOTAT FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN Postadresse: Kontoradresse: Postboks 0059 Statens Hus 4001 STAVANGER Lagårdsveien 78 Tlf. 51 56 87 00 4010 STAVANGER Forfattar(e): Espen Enge og

Detaljer

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2

Fangststatistikk figur 1 figur 1 figur 1 FIGUR 1 NB! Skjelmateriale figur 2 FIGUR 2 FANGST OG SKJELPRØVAR I SOKNA Gjennomsnittleg årsfangst i perioden 1995-2016 var 775 laks (snittvekt 2,4 kg) og 240 sjøaurar (snittvekt 0,9 kg). I 2016 vart det fanga 918 laks og 134 sjøaure, begge delar

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2015 var 516 (snittvekt 5,1 kg). I 2015 vart det fanga 967 laks (snittvekt 5,6 kg; figur 1, stolpar). Sidan 2009 har

Detaljer

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 206 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012 og 2013, då det berre vart

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2014 var 201 (snittvekt 0,9 kg). Det har vore ein avtakande tendens sidan årtusenskiftet, med unntak av bra fangstar i 2010

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2014 var 506 (snittvekt 5,1 kg). I 2014 vart det fanga 1153 laks (snittvekt 5,4 kg), det nest beste resultatet som

Detaljer

GARNFISKERAPPORT 1999

GARNFISKERAPPORT 1999 GARFISKERAPPORT 1999 IHALD ILEIIG... 2 MATERIALE OG METODAR... 2 BEARBEIDIG AV MATERIALET... 2 UDERSØKTE VAT... 4 OVERSIKT OVER KJØTFARGE, KJØSFORDELIG OG GYTESTADIE... 4 RESULTATER... HEIMRE OG IDRE SLIRAVAT,

Detaljer

Elvemuslingen i Dalsbøvassdraget - status per april 2010

Elvemuslingen i Dalsbøvassdraget - status per april 2010 Elvemuslingen i Dalsbøvassdraget - status per april 2010 Frå lang tid attende er det kjent at det har vore elvemusling i Dalsbøvassdraget på Stadlandet i Selje kommune, Sogn & Fjordane (Økland 1975). I

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Faktaark Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 5 * Nr. * Desember * 7 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitenskap Aurebestandane i Litlosvatn, Kollsvatn, Nedra

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning

Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning Faktaark Aurebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 3 * nr. 3 * Desember 2005 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Tynningsfiske i vatn i Ullensvang statsallmenning

Detaljer

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget oktober 2010

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget oktober 2010 Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget oktober 21 Stavanger, desember 21 Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget oktober 21 AMBIO Miljørådgivning AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 44 64 Faks.:

Detaljer

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning. Årgang 5 * Nr 1 * Mai 2007 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap

Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning. Årgang 5 * Nr 1 * Mai 2007 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap Faktaark Fiskebestandar i Ullensvang statsallmenning Årgang 5 * Nr 1 * Mai 7 * Institutt for naturforvaltning * Universitetet for miljø- og biovitskap lder og vekst for aure frå Ullensvang statsallmenning

Detaljer

Årdal Jeger og Fiskerforening sin uttale til Melding med konsekvensutgreiing for Fardalen kraftverk i Årdal kommune

Årdal Jeger og Fiskerforening sin uttale til Melding med konsekvensutgreiing for Fardalen kraftverk i Årdal kommune Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova 6884 Øvre Årdal NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5019 Majorstua 0301 Oslo Årdal Jeger og Fiskerforening sin uttale til Melding med konsekvensutgreiing for Fardalen

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2013 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1978

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2013 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1978 Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2013 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1978 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2013 FORFATTARAR: Marius Kambestad, Bjart

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 2006

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 2006 Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 26 Stavanger, august 27 Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 26 Kunde: Lyse Produksjon

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 856. Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 R A Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk i Nausta 2003 P P O R T Rådgivende Biologer AS 856 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Registrering av gytegroper og teljing av gytefisk og

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894

P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1894 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

Kontroll av yngeloverlevelse 2008

Kontroll av yngeloverlevelse 2008 Kontroll av yngeloverlevelse Som en kvalitetskontroll på kultiveringsarbeidet, gjennomfører vi hvert år et el-fiske på et utvalg av utsettingslokalitetene. Sommeren kontrollerte vi 9. august utsatt yngel

Detaljer

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2002

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2002 Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 22 Stavanger, 16. desember 22 Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget

Detaljer

Statusgrunnlag Hardangerfjorden

Statusgrunnlag Hardangerfjorden Statusgrunnlag Hardangerfjorden 1. Næringsveier 1.1. Om havbruksnæringa i Hardanger Det er tildelt 100 løyve på til saman i overkant av 85 000 tonn i Hardangerfjorden og Langenuen. To av desse løyva er

Detaljer

F agrapport F iskeforvaltning i høgfjellet

F agrapport F iskeforvaltning i høgfjellet F agrapport F iskeforvaltning i høgfjellet Å rgang 2, N r. 3 Aurebestandar i Vierslaområdet Reidar Borgstrøm, John Gunnar Dokk, Manfred Heun og Jens Thaulow Institutt for naturforvaltning, Universitetet

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget i 2004

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget i 2004 Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget i Stavanger,. mars Godesetdalen 1 3 STAVANGER Tel.: 1 9 Fax.: 1 9 1 E-post: post@ambio.no Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget i Kunde: Lyse Produksjon AS Dato:.

Detaljer

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2001

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2001 Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 21 Stavanger, 8. november 21 Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1893

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1893 A C Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2013 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1893 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøkingar i Håelva i 1999 FORFATTARAR: Kurt Urdal & Harald Sægrov OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET GJEVE: ARBEIDET UTFØRT:

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget november 2011

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget november 2011 Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget november 211 Stavanger, januar 212 Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget november 211 AMBIO Miljørådgivning AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 44 64 Faks.:

Detaljer

Konsekvensvurdering for fiskebestandane i Melselva i Kvinnherad, ved gjenoppstart av Vollekvernfallet kraftverk

Konsekvensvurdering for fiskebestandane i Melselva i Kvinnherad, ved gjenoppstart av Vollekvernfallet kraftverk Konsekvensvurdering for fiskebestandane i Melselva i Kvinnherad, ved gjenoppstart av Vollekvernfallet kraftverk Steinar Kålås og Geir Helge Johnsen Rapport nr. 7. mars 1997. RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensvurdering

Detaljer

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2003 og 2004

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2003 og 2004 Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 23 og 24 Stavanger, 2. juli 24 Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 2007

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 2007 Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 27 Stavanger, mars 28 Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget 27 Kunde: Lyse Produksjon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.01.2014 1731/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 28.01.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2013 Akvakulturforvalting:

Detaljer

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2434

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2434 Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2434 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: FORFATTAR: Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2016. Kurt Urdal ARBEIDET

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Ungfiskundersøkingar i Flåmselva hausten 1998 FORFATTARAR: Kurt Urdal & Bjart Are Hellen OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET

Detaljer

Notater. Live Margrethe Rognerud. Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar /33. Notater

Notater. Live Margrethe Rognerud. Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar /33. Notater 2008/33 Notater Live Margrethe Rognerud Notater Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2008 Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk Innhald 1. Samandrag...2 2. Generelt

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Analysar av skjellprøvar frå elvar i Hordaland i 999 FORFATTAR : Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga OPPDRAGET GJEVE: ARBEIDET

Detaljer

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Unntatt offentlighet Rapport Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Rapport-nr.: Rapport: Avdeling: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova

Detaljer

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015 Ecofact rapport 491 Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015 Ulla P. Ledje www.ecofact.no Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015 Ecofact rapport: 491 www.ecofact.no Referanse til

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Skjelprøvar frå Hordaland innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar Skjelprøvar frå Hordaland 211 -innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar R A P Andel rømt oppdrettslaks (%) 4 2 1 Hordaland (%) Sogn & Fj. (%) 2 22 24 2 28 21 P O R T Rådgivende Biologer AS 1 Framside:

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 18.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK: 11/18 O STYREMØTE: 25.01.2018 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

Årsrapport for busetting

Årsrapport for busetting Årsrapport for Fotograf: Wayne Conradie Innhold Del : Måloppnåing styringsparametre for rask Del : Busette Del : Busettingsklare i mottak Del 4: Vedtaksplassar Årsrapport for Del : Måloppnåing styringsparametre

Detaljer

Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1493

Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1493 Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1493 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøkingar i Mørkridselva i Sogn & Fjordane hausten 1997 FORFATTARAR: Kurt Urdal Harald Sægrov OPPDRAGSGJEVAR: Mørkridselva Elveeigarlag v/ Per Hauge OPPDRAGET

Detaljer

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007

Ragnhild Nygaard og Estrellita. Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 2007/33 Notater Ragnhild Nygaard og Estrellita Notater Cometa Rauan Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007 Avdeling for økonomisk statistikk /Seksjon for Økonomiske indikatorer Innhald

Detaljer

Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen November Ingar Aasestad. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold

Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen November Ingar Aasestad. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 20 November 20 Ingar Aasestad Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold Registrering av sandkryper(gobio gobio) i Numedalslågen, 20 Side 1 Sammendrag

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005 Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993- med kort oppsummering av tidligere undersøkelser Undersøkelsene 1993- er utført av Jørpeland Ungdomsskole v/jarle Neverdahl, og er rapportert av Fylkesmannen

Detaljer

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239

P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239 A C Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2015 B D R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2239 Framside: A: Vill 1-sjøvinterlaks, 64 cm, 2,5 kg, smoltalder 3 år, smoltlengd 12,8 cm B: Rømt oppdrettslaks

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget januar 2009

Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget januar 2009 Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget januar 29 Stavanger, august 29 Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Fiskeundersøkelser i Årdalsvassdraget januar 29 Kunde:

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Ungfiskundersøkingar i 1 Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk hausten 1997 FORFATTERE: Steinar Kålås, Bjart Are Hellen & Kurt Urdal OPPDRAGSGIVER :

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1067

Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1067 Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1067 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007 FORFATTARAR: Kurt Urdal Harald

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS BKK Produksjon AS Ved Kristina Rem Kristina.Rem@bkk.no Bergen, 21. mai 2014 Laks og sjøaure i Ekso og samla verknad Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå BKK Produksjon AS, utarbeidd konsekvensutgreiing

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 99- var 7 (snittvekt,9 kg. I vart det fanga 7 sjøaure (snittvekt,9 kg, det svakaste resultatet sidan 997. Etter at villaksen har

Detaljer

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 2. september 2013 NVE FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs mesteparten av den planlagde utbyggingsstrekninga 24.8.2013. Vi har ei klart anna oppfatning

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure - var (snittvekt, kg. I vart det fanga sjøaure (snittvekt, kg, som er noko betre enn dei tre føregåande åra. Etter at villaksen

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2009 og januar/mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1312

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2009 og januar/mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1312 Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2009 og januar/mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1312 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober

Detaljer

Fiskebiologiske undersøkingar i Guddalselva, Kvinnherad, i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1588

Fiskebiologiske undersøkingar i Guddalselva, Kvinnherad, i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1588 Fiskebiologiske undersøkingar i Guddalselva, Kvinnherad, i 29 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1588 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskebiologiske undersøkingar i Guddalselva, Kvinnherad,

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 5

SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 5 SULDALSLÅGEN MILJØRAPPORT NR. 5 TITTEL: FISKEUNDERSØKINGAR I OLDENELVA FORFATTARAR: Hellen, B.A., og Sægrov, H.: UTFØRANDE INSTITUSJON: Rådgivende Biologer AS. SAMANDRAG: Denne rapporten består av årsrapportar

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

Miljømål for vatn med fysisk påverknad

Miljømål for vatn med fysisk påverknad Miljømål for vatn med fysisk påverknad Anja Skiple Ibrekk, NVE Tor Simon Pedersen, NVE Steinar Sandøy, DN Jo H. Halleraker, DN EBL seminar om Vassdragsdrift og miljøforhold Stavanger, 25.-26. oktober 2007

Detaljer

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014.

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014. Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 1. Analysar av blod viser tydeleg utslag for selen og jod med bruk av mineralkapslar til dyr på utmarksbeite. Me registrerer også høgre innhald

Detaljer

Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1866

Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1866 Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1866 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Undersøking av elvemusling i Fisteråna i 2013 FORFATTERE: Steinar Kålås,

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 932

Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 932 R Fiskeundersøkingar i Gaula i 25 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 932 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkingar i Gaula i 25 FORFATTARAR: Harald Sægrov, Steinar Kålås Kurt Urdal

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

3)Q. Ti1N V E Pb.5091 Maj Oslo. Dyk. ref. Inger Staubo

3)Q. Ti1N V E Pb.5091 Maj Oslo. Dyk. ref. Inger Staubo 3)Q Ti1N V E Pb.5091 Maj 0301 Oslo Dyk. ref. Inger Staubo Vedlagde høyringsuttale vedk. Øyane Kraftverk og Illvatnet pumpekraftverk vart forlagt men høyrer og til fråsegn av 29.oktober d.å sendt frå advokat

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1541 Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering gytebestandsmål. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1541 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering

Detaljer

Avrenning av næringsstoff frå landbruket

Avrenning av næringsstoff frå landbruket Avrenning av næringsstoff frå landbruket Seminar: Landbruk og vasskvalitet i elvane Vik 22.03.2017 Synnøve Rivedal, NIBIO Resultat frå undersøkingar i Vik Vikja Hopra Revidering gjødselvare forskrift -kva

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Fiskeundersøkingar i Suldalslågen 2010/2011. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1425

Fiskeundersøkingar i Suldalslågen 2010/2011. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1425 Fiskeundersøkingar i Suldalslågen 2010/2011. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1425 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskundersøkingar i Suldalslågen 2010/2011. FORFATTARAR: Harald Sægrov

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane

Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ for heile strekninga Førebelse resultat Kystvegen Oversiktskart gjennom Sogn og Fjordane Kombinasjonsalternativ - føresetnadar Moglege kombinasjonar Delstrekning

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer