Det norske karaktersystemet i internasjonal samanheng. 1. Innleiing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske karaktersystemet i internasjonal samanheng. 1. Innleiing"

Transkript

1 Det norske karaktersystemet i internasjonal samanheng 1. Innleiing Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer, bokstavkarakterskalaen (A-F) og skalaen bestått/ikkje bestått. Begge skalaene er absolutte skalaer i den forstand at dei er kriteriebaserte. Dersom ein prestasjon tilfredsstiller kriteria for ein karakter, skal ein gje denne karakteren uavhengig av korleis fordelinga for resten av eksamenskullet er. Det var imidlertid ein stor diskusjon i samband med implementeringa av bokstavkarakterskalaen i 2003 om ein skulle ta utgangspunkt i at karakterane for større grupper skulle vere normalfordelte i samsvar med fordelinga i den relative ECTS-skalaen 1. Det har vore presisert, m.a. i brev frå Utdannings- og forskingsdepatementet og på UHR sine karakterkonferansanar, at bokstavkarakterskalaen er ein absolutt skala, men ECTS-fordelinga har likevel vore ei uformell referanseramme, og skeive fordelingar, t.d. på masteroppgåver, er ofte blitt samanlikna med ECTS-fordelinga. ECTS-skalaen er ein relativ karakterskala som nasjonale skalaer skal kunne oversetjast til. Den viste seg vanskeleg å bruke i praksis, og for å kunne vurdere karakterar frå andre land og institusjonar er det tilrådd at det blir innført karaktertabellar som viser den faktiske karakterfordelinga på studieprogram og emne. Dette er under innføring i Norge. Det har vore etterlyst meir informasjon om karaktersystem og karakterfordelingar i andre land. Det er viktig for å kunne vurdere utanlandske studentar som kjem til Norge og norske studentar som har tatt delstudium eller ein grad i utlandet. Det kan også gje auka forståing av det norske karaktersystemet i internasjonal samanheng. I Norge har vi ein felles nasjonal karakterskala fastsett i lova om universitet og høgskular. I andre land kan det vere fleire skalaer, og dei kan vere fastsette av nasjonale styresmakter eller den enkelte institusjon eller fakultet. Analysegruppa legg her fram ein delrapport med oversikt over karaktersystema i dei nordiske landa og i ein del utvalde europeiske og andre land. Ved utveljinga av land er det lagt vekt på den betydninga landa har i utvekslingssamanheng. Oversikten skal særleg vise korleis karaktersystema er bygde opp. Rapporten har også ein kort omtale av system og praksis for samanlikning mellom karakterskalaer. Denne delen bør byggast ut % A, 25 % B, 30 % C, 25 % D og 10 % E 1

2 2. Oversikt over karaktersystema 2.1 Informasjonskjelder NOKUT har databasar over utdanning på ulike nivå. I Landdatabasen er det omtale av utdanningssystemet på ulike nivå, og for dei fleste land er karaktersystemet innan høgare utdanning omtala. I Norge er informasjon om karaktersystemet innarbeidd i vitnemålstillegget Diploma supplement. Dette gjeld også i dei fleste europeiske land og i andre land. Denne informasjonen supplerer opplysningane i NOKUTs Landdatabase. Nedanfor blir det presentert ein grov oversikt over karaktersystem i mein del land, i hjovudsak henta frå NOKUTs landdatabase. Oversikten omfattar dei nordiske landa og europeiske og andre land som har relativt stor betydning i utvekslingssamanheng. 2.2 Nordiske land Danmark Nytt system etter Nasjonal 7-trinnsskala der 12 er høgste karakter og 02 lågaste beståtte karakter. Skalaen er basert på ECTS-systemet, men blir rekna som ein absolutt skala. Karakter Beskrivelse Symbol 12 For den fremragende præstation A 10 For den fortrinlige præstation B 7 For den gode præstation C 4 For den jævne præstation D 02 For den tilstrekkelige præstation E 00 For den utilstrekkelige præstation F -3 For den ringe præstation F Finland I Landdatabasen blir det opplyst at det ikkje finst ein nasjonal skala som alle brukar. Frå Diploma Supplement går det fram at Helsingfors universitetet og fleire finske institusjonar brukar skalaen 1-5 for beståtte eksamenar og 0 for ikkje bestått. Karakterbeskrivelsane er identiske med den engelske kortversjonen av beskrivelsane i den norske bokstavkarakterskalaen (excellent, very good, good, satisfactory, sufficient, fail). I Diploma Supplement for nokre institusjonar er det opplyst at skalaen tilsvarar ECTS-skalaen. Helsingfors universitet opplyser at skalaen blir brukt absolutt. 2

3 2.2.3 Island Island er ikkkje omtala i Landdatabasen. Frå Diploma Supplement går det fram at Háskóli Íslands brukar som hovudregel ein karakterskala frå 0-10 der 5 er lågaste ståkarakter. Emneeksamenar blir gitt med intervall på 0,5 og gjennomsnittskarakteren med to desimalar. First Class with Distinction: 9,00 10 First Class: 7,25 8,99 Second Class: 6,00 7,24 Third Class: 5,00 5,99 Andre institusjonar brukar om lag same system, men intervalla kan vere litt ulike Sverige Sverige har ein nasjonal karakterskala med tre karakterar: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd der den siste er ikkje bestått. Institusjonane har høve til å innføre eit karaktersystem. På internettsidene finn vi at Universitetet i Uppsala har litt skilnader mellom fakulteta. HF- og SV-brukar 2-trinns skalaen medan juridiske fag og teknisk-naturvitskaplege fag brukar ein 3- trinns skala og medisin brukar Underkänd og Godkänd. Stockholms universitet har innført 7-trinns skala frå A til Fx og F, der dei to siste er ikkje beståtte karakterar (Fx er ei markering av at prestasjonen er nær bestått). Denne skalaen tilsvarar ECTSskalaen. Karakterskalaen skal knytast til læringsmåla for det enkelte emne. 2.3 Europeiske land utanom Norden England, Nord-Irland og Wales Vurdering av høgare utdanning er delt inn i 5 klassar: first class (I) upper second class (II) lower second class (II:2) third class (III) unclassified (below third class) Frankrike Karakter Beskrivelse Très Bien Bien Assez Bien Passable 0-9 (Ikke bestått) 3

4 10 er lågaste ståkarakter. Den øvste delen av skalaen blir brukt relativt sjelden. Det hender at karakterar under 10 blir godkjent for enkelteksamenar dersom gjennomsnittskarakteren for heile modulen er over Irland A: Excellent/outstanding (beste karakter) B: Above average C: Average D: Below average E: Failing (ikkje bestått) Italia Enkelteksamenar: karakterane 0-30 (18 lågaste ståkarakter, 30 beste karakter) Avsluttande eksamen: karakterane (66 lågaste ståkarakter, 110 beste karakter) I begge tilfelle kan det leggast til ein "lode" for spesiell utmerking Nederland Den vanlegaste skalaen går fra 1-10 der 10 er best og 6 er laveste ståkarakter. Skalaen brukes på alle trinn i utdanningssystemet Polen Mest brukt 5.0 mykje godt 4.0 godt 3.0 tilstrekkeleg 2.0 utilstrekkeleg (ikkje bestått) Noko brukt: 6.0 særdeles 5.0 mykje godt 4.0 godt 3.0 tilstrekkeleg 2.0 utilstrekkeleg (ikkje bestått) Nokre brukar også pluss 0,5 - desimalar for eksempel 3, 5. 4

5 2.3.7 Portugal Det blir brukt ein skala frå 0 til 20, der 20 er best og lågaste ståkarakter er : muito bom com distinção e louvor (Magna cum laude) 18 19: muito bom com distinção (Very Good with Distinction) 16 17: bom com distinção (Good with Distinction) 14 15: bom (Good) 10 13: suficiente (Adequate) 0 9: stryk Russland 5 - utmerka (otlitsjno) 4 - bra (khorosho) 3 - tilfredstillande (udovletvoritelno) 2 - utilfredstillande (ikkje bestått) I nokre fag gir ein berre "zatsjot" (bestått) Spania Karaktersystemet for bestått går frå 5.0 (lågaste) til 10 (høgste). 10: matricula de honor 9-9.9: sobresaliente 7-8.9: notable 6-6.9: aprobado 5-5.9: aprobado under 5: suspenso (stryk) Tyskland Etter innføring av Bolognaprosessen er karaktersett basert på bokstavoppsettet A - F blitt vanleg. Eldre system i høgare utdanning: 1: sehr gut 2: gut 3: befriedigend 4: ausreichend 5: nicht ausreichend Høgste karakter er 1, lågast på skalaen er 5, som er ikkje bestått Ungarn Talkarakterar på ein skala frå 1-5, der 5 er best og 1 er stryk. 1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes, 4-jó, 5-jeles. 5

6 2.4 Land utanom Europa Argentina Nummerbasert system som går frå 0-10 der 10 er best og 4 er lågaste ståkarakter: 9-10 Sobresaliente ( = framifrå) 9 Muy bueno (= svært godt) 7-8 Distinguido ( = utmerka) 5-6 Bueno ( = godt) Aprobado ( = bestått) 2-3 Insuficiente ( = ikkje tilfredsstillande) 0-1 Reprobado ( = stryk) Australia High Distinction (HD) % = Høgste karakter Distinction (D) % Credit (C) % Pass (P) % = Lågaste ståkarakter Fail (F) lågare enn 50 % = Stryk Alternativ karakterskala som blir brukt ved enkelte lærestader: High Distinction (HD) % = Høgste karakter Distinction (D) % Credit (C) % Pass (P) % = Lågaste ståkarakter Fail (F); lågare enn 50 % = Stryk I enkelte samanhengar blir det berre brukt Pass/Fail Brasil Fleire ulike system er i bruk. Vanlegast er talbaserte system, som enten går frå 10 til 0 eller frå 100 til og 100 er beste karakter, og lågaste ståkarakter er høvesvis 6 eller 5 eller 60 eller 50. Andre system er bokstavkarakterar (A, B, C osv) og beskrivande karakterar av typen Muito Bom (veldig bra), Bom (bra) osv Canada Det finst ikkje eitt karaktersystem i Canada, men det mest brukte er 9 poeng, 8 poeng, prosentskala og ein alfabetskala. 6

7 2.4.5 India First Division/Class: 60%-100 % (beste karakter) Second Division/Class: 45%-59% Third Division/Class: 33%-44% Fail: lågare enn 33% (ikkje bestått) Kenya A=70-100% (First Class Honours) Høgste karakter B=60-69% (Second Class Honours / Upper Dvision) C=50-59% (Second Class Honours / Lower Division) D=40-49% (Pass) Lågaste ståkarakter E=0-39% (Fail) Stryk Kina Excellent (beste karakter) Good Average 60 Pass (lågaste ståkarakter) Lågare enn 60 Fail (ikkje bestått) New Zealand Det finst ikkje eitt standard karaktersystem, men det vanlegaste er variantar av A-E der D og E er ikkje bestått. Ved bruk av karakterar med + og -, er C- betinga bestått Pakistan Division 1 = 60 % - 100% (beste karakter) Division II = % Division III = % Fail = 0-33% (stryk) Sør-Afrika Vanlegast system: First Class: (75-100%) er best Second Class, Division 1: 70-74% Second Class, Division 2: 60-69% Third Class: 50-59% 7

8 Fail (under 50%) ikke bestått Alternativt system: Distinction (75-100%) er best Pass (50-74%) Fail (under 50%) ikke bestått Tanzania For avsluttande karakter for ein universitetsgrad: First Class Honours (snitt 5,0-4,4) = Beste karakter Second Class Honours - Upper (snitt 4,3-3,5) Second Class Honours - Lower (snitt 3.4-2,7) Pass (snitt 2,6-2,0) = Lågaste ståkarakter Fail = Ikkje bestått For deleksamenar ved universiteta: A = 5 poeng B+ = 4 poeng B = 3 poeng C = 2 poeng D = 1 poeng E = 0 poeng USA Høgare utdanningsinstitusjonar brukar fylgjande karaktersystem: A excellent 4.0 (beste karakter) B good 3.0 C average 2.0 D pass 1.0 (lågaste ståkarakter) F fail 0 (stryk) 2.5 Oppsummering av oversikt over karaktersystem Oversikten i er begrensa. Dei landa som er med i oversikten tek i mot om lag 60 % av utreisande norske utvekslingsstudentar. Oversikten kan lett byggast ut, men NOKUTs landdatabase manglar informasjon om land som Japan, Hongkong, Malaysia, Singapore, Sveits og Østerrike, som tek i mot relativt mange norske utvekslingsstudentar. Dei nordiske landa brukar 5-trinns skala med unntak av Island, som brukar engelsk system med 4 trinn. I Sverige er det skilnader mellom universiteta, og Stockholms universitet har innført 5- trinns skala. Finland og Norge har same system, men Finland brukar tal medan Norge brukar bokstavar. Danmark og Stockholms universitet har to karakterar for ikkje bestått, det same som 8

9 ECTS-skalaen. Danmark, Finland og Stockholms universitetet refererer til ECTS-skalaen, men det er uklårt kva betydning det har for karakterfordelinga. Av dei andre europeiske landa som er tatt med i denne oversikten brukar Polen og Russland 3- trinns skala medan England, Nord-Irland og Wales, Irland, Frankrike, Tyskland og Ungarn 4- trinns skala. Spania og Portugal brukar 5 trinn. Italia og Nederland har mange karaktertrinn. India, Pakistan og delvis New Zealand brukar 3-trinns skala. Australia, Kenya, Kina, Sør-Afrika og USA har 4-trinns skalaer med ulike bokstav- eller talkarakterar. Argentina og Tanzania brukar 5-trinns skalaer. 9

10 3 Samanlikning av karaktersystema 3.1 Korleis blir skalaene brukt? Oversikten over systema gir lite informasjon om korleis skalaene blir brukt. Mange land har ein referanse til ECTS-skalaen, men det er usikkert kva betydning dette har i praksis. Førebels har vi ikkje lett tilgang til statistikkar som viser karakterfordeling nasjonalt og ved dei enkelte institusjonane. Dette bør skaffast meir informasjon om dette i neste delrapport. Usikkerheit om karakterskalaene i andre land kan vere eit problem for norske og utanlandske studentar som byggjer på delstudium i utlandet eller utanlandske gradar. 2 Det er difor viktig å skaffe påliteleg informasjon, som eventuelt også kan vere grunnlag for fellessystem ved vurdering av utanlandske karakterar ved norske utdanningsinstitusjonar. Som omtala i innleiinga er det tilrådd å innføre karaktertabellar for å gje meir informasjon om faktisk karakterfordeling på program og emne. Stikkprøver ved søking i Diploma Supplement for ein del europeiske institusjonar viser at dette i liten grad er innarbeidd ved europeiske universitet. Førebels synest dette ikkje å vere ei aktuell informasjonskjelde. Nedanfor blir det gitt ein kort omtale av eksempel på samanlikning av karaktersystem og data om karakterfordelingar Samanlikning av karaktersystema i Nederland, USA og UK I ein artikkel juli 2011 utarbeidd av Nederlands organisasjon for internasjonalt samarbeid i høgare utdanning er karaktersystema i Nederland, USA og UK vurdert. Systema blir framstilt slik: NL USA UK 10 A+ A+ first 9,5 A+ A+ first 9 A+ A+ first 8,5 A+ A first 8 A A first 7,5 A/A- B+ upper 2nd 7 B+ B upper2nd 6,5 B C+ lower2nd 6 B-/C C/D lower2nd 2 I ein artikkel i DN-talent blir det vist til at ein student med ein amerikansk bachelor fekk problem med opptak til masterstudium fordi institusjonen vurderte utdanninga skjønnsmessig. Den amerikanske skalaen er nokså lik den norske, men sidan det er langt større andel som får A i USA enn Norge, får ein amerikansk A mindre vekt 10

11 5,5 D D third 5 F F unclassified 4 F F unclassified 3 F F unclassified 2 F F unclassified 1 F F unclassified Tabellen byggjer på data om karakterfordelingar for beståtte eksamenar. I Nederland er dei mest vanlege karakterane 6 og 7 (33 % og 37 %) medan dei mest vanlege karakterane i det amerikanske og britiske systemet er A og B 3. I artikkelen blir det opplyst at i det amerikanske systemet er det 37 % som får karakteren A og 41 % som får B på lågare grad. På høgare grad er denne andelen høgare, men nøyaktig fordeling er ikkje oppgitt i artikkelen. Det er ikkje oppgiitt kor stor prosentandel som får karakteren ikkje bestått. I Nederland er det 15 25% som får karakteren 8 eller betre. Dei andre fordelingane er ikkje oppgitt og det blir peika på at statistikkane er problematiske sidan grupperingane er ulike. Den nederlandske artikkelen har som hovudkonklusjon at data om karakterfordeling er einaste realistiske måten å samanlikne karakterar på, men det er ikkje peika på eit konkret opplegg for innføring av karaktertabellar. 3.3 Innføring av karaktertabell ved Universitetet i Bologna Universitetet i Bologna vedtok i november 2011 innføring av karaktertabellar i samsvar med tilråding i ECTS User s Guide Utgangspunktet er karakterfordelinga i ei definert referansegruppe innafor ein periode som tilsvarar studietida for det aktuelle programmet. Denne fordelinga blir så samanlikna med den normerte fordelinga etter ECTS skalaen. Eksempel, eksamenar ved Fakultet for ingeniørfag, lågare grad: Italiensk karakter Prosentfordeling ECTS-karakter 30L 6,61 A 30 18,12 A 29 3,61 B 28 14,38 B 27 12,85 C 26 10,07 C 25 8,25 D 24 8,27 D 23 4,63 D 22 3,51 D 3 Her må karakterane first og upper 2nd vere omsett til A og B i ECTS-systemet 11

12 21 2,32 E 20 2,79 E 19 1,24 E 18 3,35 E 0-17 F Italienske karakterar som delvis ligg innafor prosentintervalla i ECTS-skalaen er rekna som tilsvarande A E. Samanslått ville det gitt fylgjande fordeling: A = 24,73 %, B = 17,99 %, C = 22,92 %, D = 24,66 % og E = 9,70 % Karakterfordeling ved Stockholms universitet Stockholms universitet har innført 7-trinns skala frå A til Fx og F, der dei to siste er ikkje beståtte karakterar. Skalaen tilsvarar ECTS-skalaen. Vi har fått tilsendt ein rapport om kvalitetsvurderinga av sjølstendige arbeid på bachelornivå ved Naturvitskapleg fakultet der karakterfordelinga i tidsrommet er omtala. I tabellen nedanfor er den prosentfordelinga av beståtte arbeid vist for ulike fag: Fag/ % A B C D E Totaltal Biologi ,5 2,5 44 Fysikk Geovitsk. og naturgeogr Kjemi Matematikk Matematisk st Miljøvitskap Ernæring Utd.vitskap didaktikk Utd.vitskap teori Det er relativt store skilnader mellom faga, men ein del fag har få oppgåver slik at det kan bli store prosentvise utslag. Med unntak av dei to siste faga er det B eller A som er hyppigaste karakter, og summen av A + B er over 60 % i dei fleste faga. Karakteren E blir sjelden gitt. Dette materialet tyder på at referansen til ECTS-skalaen ikkje har ført til «normalfordeling» av karakterar. 4 Prosent er her rekna av beståtte eksamenar 12

13 3.5 Korleis kan vi samanlikne utanlandske karaktersystem med det norske? Det norske karaktersystemet liknar på systemet i mange andre land, særleg når det gjeld karaktertrinn og karakterbeskrivelsar. Karaktersymbola er også samanfallande i mange tilfelle. Karaktersystemet i USA har 4 trinn med karakterane A, B, C og D for beståtte eksamenar. Norge har eitt trinn meir. Når ein skal samanlikne amerikanske karakterar med norske, treng vi informasjon om karakterfordelinga på ulike nivå og fag i USA, helst for den enkelte institusjon. I Norge har vi relativt lett tilgjenglege data om karakterfordeling i DBH, som kan hentast ut for enkelte program eller institusjonar og på nasjonalt nivå. Når karaktertabellar blir innført, blir dataene knytte til dei emna som den enkelte student har tatt, og det vil gje informasjon om korleis karakterane for den enkelte student er i samanlikning med andre studentar. Denne informasjonen likevel ikkje utan vidare brukast til å samanlikne med karakterfordelingar i andre land. Dersom vi tar utgangspunkt i informasjonen i den nederlandske artikkelen om karakterfordelinga på lågare grad i USA og samanliknar med den nasjonale totalfordelinga på lågare grad i Norge, får vi fylgjande bilde: USA A B C + D NORGE A B C D E Dette er eit grovt bilde, som tyder på at ein amerikansk A tilsvarar A eller B i Norge, medan B tilsvarar C og C og D tilsvarar D og E. Det manglar informasjon om kor stor prosent som får ikkje bestått karakter. Tilsvarande samanlikningar kan gjerast med andre land når vi har data for karakterfordelingar, men sidan det kan vere skilnader mellom fag og institusjonar bør dataene vere på same nivå. Ein bør også ha informasjon om skilnader i opptakskrav. 4 Vidare arbeid Denne delrapporten er ein førebels rapport. Oversikten over karaktersystema er i hovudsak henta frå NOKUTs landdatabase, som omfattar dei flerste land, men denne informasjonen er veldig kortfatta og gir ikkje nok informasjon til å vurdere karakterar frå andre land. I neste delrapport bør det skaffast informasjon om karakterfordelingar og databasar i land some r viktige i utvekslingsamanheng. Behovet for informasjon karakterar og karakterfordelingar er størst ved opptak til studium der studentar med utanlandske eksamenar konkurrerer med studentar med norske eksamenar. Institusjonane behandlar kvart år mange søknader om opptak som krev rangering og vurdering av 13

14 karakternivå på bakgrunn av utanlandsk utdanning. Dette arbeidet krev kunnskap, erfaring og tilgang til databasar. Dei største institusjonane arbeider med å utvikle opplegg for dette, og analysegruppa er kjent med at t.d. UiO har årlege workshop med kunnskapsoppdatering før masteropptaka og intern erfaringsdeling mellom godkjennarar og opptaksmedarbeidarar. Spørsmålet er om alle institusjonane har kapasitet til å bygge opp dette i eigen regi eller om det kan vere gevinst ved å lage eit felles nasjonalt opplegg som institusjonane kan ta utgangspunkt i. Analysegruppa tilrår at dette blir vurdert i neste delrapport. 14

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det norske universitetsråd Agder, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim Januar 2000

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden

Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden 2/2004 Kven lyt setje pris på boka? Ei vurdering av den norske bokmarknaden Skrifter fra Konkurransetilsynet 2/2004 Innhald Forord...........................................................3

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer