Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/"

Transkript

1 DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Møte i Styringsgruppen for EPINOR Møteleder/referent: Torkjel Sandanger, Åshild Tempel Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/352 ATE001/ Til stede: Elisabete Weiderpass Vainio (leder), Torkjel Sandanger (faglig koordinator), Rolv Skjærven (UiB), Magne Thoresen (UiO), Pål Romundstad (NTNU), Ingvild Dalen (UiS), Karl-Christian Nordly (STAMI), Therese Nøst (phd-repr. UiT), Åshild Tempel (adm.koord), Bente Schøning (påtroppende adm.koordinator), Kari Grønn (web-koordinator ISM) Forfall: Per Nafstad (UiO), Steinar Tretli (Kreftregisteret), Helle Margrete Meltzer (FHI) Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: /352 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 3 nye orienteringssaker ble meldt inn på dagsorden. I tillegg ble 4 punkter i sak gjort om til saker. EPINORs leder Elisabete Weiderpass Vainio representerte også Kreftregisteret i møtet Referat og orienteringssaker 02.01: Oversikt over kontaktpersoner i EPINOR Avventer navn på adm.kontaktperson fra UiB. Oversikten oversendes også alle adm.kontaktpersoner : Konsortieavtalen mellom partnerne status (muntlig) Alle samarbeidspartnerne har mottatt konsortieavtalen for signering. STAMI leverte ferdigsignerte avtaler på møtet. NTNU har merknad til ordlyd i avtalen, og Romundstad sjekker dette ut så snart som mulig, og gir tilbakemelding til Sandanger. Alle samarbeidspartnerne har fått frist til med å levere ferdigsignerte avtaler til UiT. UiT har frist primo juli 2013 for oversendelse av disse til Forskningsrådet : Administrativ koordinator for EPINOR Administrativ koordinator Bente Schøning ble presentert for gruppen. Hun starter i jobben ca : EPINORs hjemmeside/nettside Web-koordinator Kari Grønn ble presentert for gruppen. Hun skal bidra i arbeidet med å lage hjemmeside for EPINOR sammen med Schøning. NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 02.05: Oversikt over phd-emner i EPINOR En foreløpig oversikt over alle phd-emnene i EPINOR ble presentert. Administrativ koordinator oversender den foreløpige listen til de faglige og administrative kontaktpersonene i EPINOR slik at denne kan korrigeres og tilføyes flere emner. Samarbeidspartnerne bes melde inn aktuelle phdemner innen Konstituering av Styringsgruppen for EPINOR Styringsgruppen for EPINOR består av følgende personer: Partner Universitetet i Tromsø Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Avd. for biostatistikk Universitetet i Oslo Avd. for samfunnsmedisin NTNU Universitetet i Stavanger Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Kreftregisteret Folkehelseinstituttet (FHI) Phd-studentene Navn Leder EPINOR og styringsgruppen Faglig koord repr. i styringsgruppen Vararepresenant Elisabete V. Weiderpass Torkjel Sandanger Rolv Skjærven Magne Thoresen Per Nafstad Pål Romundstad Ingvild dalen Karl-Christian Nordby Ingrid Sivesind Mehlum Steinar Tretli Helle Margrete Meltzer Therese Haugdal Nøst, UiT Sekretær for styringsgruppen er administrativ koordinator ved UiT. Styringsgruppens faste representanter bes melde inn vararepresentant innen til administrativ koordinator for EPINOR Fremdriftsplan for etablering av forskerskolen EPINOR. Prioriterte oppgaver høsten 2013 Styringsgruppen for EPINOR godkjenner følgende reviderte fremdriftsplan for forskerskolen høsten 2013 og våren 2014: Aktiviteter Høst Vår Formalisering av styringsgruppen Godkjenne kursporteføljen Identifisere behov for nye kurs Melde inn forskningsgrupper Opptak phd-kandidater Første PhD samling (NOFE Sommarøy) Okt/nov Advisory board meeting/steering group meeting (formalisering) Nettside på plass okt 2

3 Mål og evalueringsplan for EPINOR Veilederforum Retningslinjer for økonomisk støtte til deltakelse på EPINOR-aktiviteter Instruks/konkretisering av oppgaver til administrative personer hos samarbeidspartnerne Punktene i saksfremlegget som omhandler Første phd-samling for EPINOR, Advisory Board, Veilederforum, Mål og evalueringsplan og Retningslinjer for økonomisk støtte til deltakelse på EPINOR-aktiviteter omgjøres til egne saker på dagens dagsorden Innmelding av forskningsgrupper til EPINOR Styringsgruppen for EPINOR går inn for å innmelde forskningsgrupper i forskerskolen. En forskningsgruppe skal ha en forskningsprofil som passer inn i EPINOR sin fagprofil, og ha en gruppeleder med en egen forskningsgruppe (seniorforsker med sin egen forskningsprofil og som har formelt veiledningsansvar for en eller flere andre medarbeidere). For å bli medlem av forskerskolen EPINOR skal forskningsgruppen: ha som mål å melde inn èn eller flere PhD-studenter i EPINOR beskrive sin forskningsaktivitet og metodisk kompetanse overfor EPINOR, og tillate at dette kan publiseres elektronisk og skriftlig ta aktivt del i aktiviteter som drives i regi av EPINOR jfr konsortieavtalen bidra med sin kompetanse til fellesskapet i EPINOR jfr konsortieavtalen Styringsgruppen vedtar at fremlagte skjema Innmelding av forskningsgrupper, med de forslag til endringer som kom fram i møtet, benyttes ved registrering av forskningsgrupper i nettverket. Administrativ koordinator gjør skjemaet tilgjengelig på EPINORs hjemmeside når denne blir operativ tidlig høst I mellomtiden sendes skjemaet til kontaktpersonene ved alle samarbeidspartnerne slik at innmelding av forskningsgrupper kan starte opp umiddelbart. Frist for å melde inn forskningsgrupper settes til : Innmelding/opptak av phd-kandidater til EPINOR Styringsgruppen for EPINOR vedtar at PhD-studenter som tas opp i EPINORforskerskole skal normalt være tilknyttet en forskningsgruppe som er medlem av EPINOR. Ved innmeldingen skal det være dokumentert at PhD-studenten er tatt opp på et PhD-program ved en av utdanningsinstitusjonene i nettverket. Styringsgruppen vedtar at fremlagte skjema Opptaksskjema EPINOR - PhDstudenter, med de endringer som fremkom i møtet, benyttes ved innmelding/registrering av PhD-kandidatene i nettverket. Hovedveileder/forskningsgruppeleder er ansvarlig for å sende inn skjemaet til UiT v/faglig- og/eller administrativ koordinator for EPINOR. Administrativ koordinator gjør skjemaet tilgjengelig på EPINORs hjemmeside når denne blir operativ tidlig høst I mellomtiden sendes skjemaet til 3

4 kontaktpersonene ved alle samarbeidspartnerne slik at innmelding av phdstudenter kan starte opp umiddelbart Mål og evalueringsplan for forskerskolen Følgende momenter ble drøftet uten at noe vedtak ble fattet:: Mål for forskerskolen: - Phd-studentenes deltakelse i nettverket: Hvor mange phdstudenter deltar i nettverket fordelt på nasjonale og internasjonale kandidater. Hvilke internasjonale institusjoner deltar med kandidater? - Opparbeide Internasjonalt nettverk: Hvor mange internasjonale nettverk har EPINOR klart å opparbeide? - Nettverksmobilitet: Utvidet kontaktflate mellom de epidemiologiske miljøer internasjonalt. Hvor mange utvekslingsaktiviteter klarer EPINOR å etablere på den internasjonale arenaen? I hvilken grad benytter phd-studentene og øvrige fagpersoner seg av disse nettverkene og aktivitetene? - Statistikk over mobilitet og kurs ved andre institusjoner. - Gjennomføringstiden til PhD-studentene? - Publikasjoner; Impactfactor i 2012, og en ny i år 2014? - Veiledningskvaliteten? Rekrutteringstiltak: Det lages 1-sides motiverende informasjonsnotat rettet mot nye phd-studenter. Dette notatet skal vise til alle fordelene ved å være med i forskerskolen. Faglig koordinator tar ansvar for dette. Tiltak for å øke utveksling mellom lærestedene/samarbeidspartnerne: Ett av målene for EPINOR er å øke utvekslingen mellom lærestedene i nettverket. EPINOR vil anbefale at phd-kandidatene søker om å få en av veilederne (biveileder) fra en av de andre samarbeidspartnerne i EPINOR. To phd-kandidater kan da jobbe i samme prosjekt med veileder fra begge utdanningsinstitusjonene. Et eksempel er samarbeid om artikler for eksempel 4 artikler der hver phd-kandidat skal vise til 2 førsteforfatterartikler og 2 annenforfatterartikler. Styringsgruppen utreder nærmere en slik mulighet bl.a. må publiseringskravene ved de respektive utdanningsinstitusjonene være slik at de gjør dette mulig Logo for EPINOR Styringsgruppen for EPINOR godkjenner fremlagte forslag som EPINOR sin logo. Faglig- og administrativ koordinator ved UiT jobber videre med fremlagte logo slik at bokstavene EPINOR kommer tydelig frem når logoen forminskes. Møteplan høst 2013 og vår 2014 Styringsgruppen for EPINOR vedtar følgende møteplan høst 2013 og vår 2014: HØST 2013 VÅR november 2013 i Bergen (UiB) Bestemmes senere. De administrative kontaktpersonene hos samarbeidspartnerne inviteres med på 4

5 møtet høsten Første phd-samling/-arrangement i regi av EPINOR Styringsgruppen for EPINOR går inn for at EPINOR sitt første samlingspunkt skal være NOFE-seminaret på Sommarøya i Tromsø fra til Seminaret utvides med 1,5 dag tilegnet EPINOR. Faglig koordinator lager forslag til faglig program. På seminaret skal phd-studentene også presentere egne prosjekter. Formidlingspris til beste studentpresentasjon vurderes. EPINOR-studentene vil få dekket minimum 50% av kostnadene ved deltakelse på seminaret Advisory Board Faglig koordinator sirkulerer forslag til internasjonale fagpersoner som vil egne seg som medlemmer i et Advisory Board for EPINOR. Dette må fortrinnsvis være personer som er høyt profilert innenfor fagfeltet, og som EPINOR kan knytte nettverk med i forhold til mobilitet av phd-kandidater og veiledere i forskerskolen. Saken settes opp på dagsorden på neste møtet i Styringsgruppen Veilederforum Saken settes opp på neste møte (november 2013) i Styringsgruppen. Foreløpige retningslinjer for økonomisk støtte for deltakelse på aktiviteter i regi av EPINOR I og med at man på nåværende tidspunkt ikke har oversikt over antallet phdkandidater i EPINOR, er det vanskelig å fastsette endelige retningslinjer for økonomisk støttet til deltakelse på ulike aktiviteter jfr. sak Inntil videre vedtar Styringsgruppen at følgende skal gjelde: EPINOR vil dekke ca 50% av kostnadene for deltakelse på seminar, phd-kurs, fagkonferanser, sommerskoler og lignende. Phd-studenten må formelt søke om støtte til deltakelse på aktiviteter anbefalt av EPINOR. Ved søknaden skal ligge budsjett, program for konferansen/seminaret/sommerskole/phd-emnet, og en faglig vurdering av søknaden med hensyn til gjennomførbarhet, kvalitet og betydning for phdstudentens prosjekt. Den faglige vurderingen gjøres av hovedveileder. Søknaden med vedlegg sendes til administrativ koordinator EPINOR i rimelig tid forut for reisen/aktivitetens oppstart. EVENTUELT Til møtet i Styringsgruppen ultimo november/primo desember 2013 er det ønskelig at følgende punkter settes opp på dagsorden: Innlemming av andre norske epidemiologiske fagmiljø i EPINOR, for eksempel Universitetet for miljø- og bovitenskap på Ås. 5

6 Administrative kontaktpersoner i EPINOR. Hva forventes av administrativ støtte til nettverket? Retningslinjer for økonomisk støtte til deltakelse på sommerskole, fagkonferanser, phd-kurs m.m. for phd-kandidater i EPINOR. Hva med phd-studenter med kontorsted i utlandet? Hva med phdstudenter der prosjektfinansiering opphører? Tromsø, Åshild Tempel Administrativ koordinator 6

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer