Årsmelding for Drammen kommune 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen kommune 2010"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2010

2 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard.

3 ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE

4 INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side 8 Organisasjonskart side 10 Kommuneplan for Drammen side 11 Nøkkeltall for Drammen side 12 Programområde 01 Barnehager side 16 Programområde 02 Oppvekst side 20 Programområde 03 Samfunnssikkerhet side 21 Programområde 04 Byutvikling side 30 Programområde 05 Helse side 37 Programområde 06 Kultur side 42 Programområde 07 Ledelse, organisasjon, styring side 48 Programområde 08 Miljø, kompetanse og næring side 51 Programområde 09 Pleie og omsorg side 60 Programområde 10 Politisk styring side 64 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer side 68 Programområde 12 Grunnskoleopplæring side 87 Programområde 13 Sosiale tjenester side 98 Programområde 14 Vann og avløp side 102 Økonomi side 108 Medarbeidere side 115 Organisasjonsutvikling side 117 Kommunale foretak vedlegg: utrykket tallvedlegg 2

5 LESEVEILEDNING Årets årsmelding består av ett hoveddokument og ett utrykket tallvedlegg. Hoveddokumentet starter med en innledning som er ment å gi et overblikk over status for de viktigste områdene. Dernest følger organisasjonskart som viser hele organisasjonen, den administrative organisasjonen og kommunens ulike eierposisjoner. For å synliggjøre bystyrets hovedprioriteringer er det laget en kort oppsummering av de viktigste føringene i gjeldende kommuneplan. Til sist i den innledende delen følger en side med nøkkeltallsinformasjon for kommunen og bysamfunnet. Når det gjelder omtalen av programområdene, er disse disponert på følgende måte: En kort henvisning til mål i kommuneplanen som er styrende for aktiviteten i programområdet Utvalgte nøkkeltall for programområdet En samlet omtale av programområdet En beskrivelse av hovedaktivitetene i 2010 Presentasjon av resultater og vurdering av disse Tanken bak denne disposisjonen er at det skal være mulig å tilegne seg det store overblikket ved å lese innledningen, nøkkeltallsinformasjon for kommunen og bysamfunnet, nøkkeltallsinformasjon for programområdene og den samlede omtalen av programområdet. Denne inndelingen er noe annerledes for programområde 12 Grunnskoleopplæring. Etter den samlede omtalen av programområdet presenteres resultatene for I omtalen av programområdet brukes også tabeller i langt større grad enn for de andre programområdene. Det skal rapporteres på svært mange resultater og det vil være vanskelig å få disse tydelig fram uten å ha en tett kobling mellom tekst og tabeller. Deretter omtales selve driften i programområdet. Etter programområdene omtales forhold knyttet til medarbeiderperspektivet og organisasjonsutvikling. Årsmeldingen avsluttes med en omtale av de kommunale foretakene. Tallvedlegget følger som et utrykket vedlegg. Drammen kommune er i gang med en utvikling av styringssystemet. I økonomiplanen for er første generasjon mål, delmål, strategier, resultater og indikatorer innarbeidet. Årsmeldingen for 2010 følger fjorårets økonomiplan og legger samtidig grunnlaget for bedre politisk styring og rapportering ved økt fokus på bystyrets vedtatte mål og rapportering på disse. Rådmannen vil fortsette omleggingen av økonomiplan og årsmeldinger for å muliggjøre økt politisk styring. 3

6 Utsyn over byen Byvekst Drammen kom seg godt gjennom finanskrisen i 2008 og Mange er i jobb, det er forholdsvis lav ledighet og kun moderat økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Men også Drammen merker ettervirkningene av finanskrisen. Færre boliger er bygget i Folkeveksten i Drammen er over landsgjennomsnittet og det er ikke nok ledige boliger til de som ønsker å flytte til byen. Drammen kommune har investert i fellesområder for å legge til rette for flere arbeidsplasser og vitalisering av byen. Nå må det tilrettelegges for flere boliger for å tiltrekke oss investeringer. Byvekst krever partnerskap. Økonomisk tilpasning og økte reserver For kommuneøkonomien var 2010 et tilpasningsår. Tidlig i året ble det klart at Drammen sto overfor sviktende skatteinntekter og betydelige merutgifter på flere områder. Bystyret vedtok allerede i 1. tertial å iverksette tiltak for tilpasninger. Flere programområder måtte tilpasse driften til reduserte rammer og dette har ført til at programområdene samlet sett har gått med ett lite overskudd, selv om det har vært et merforbruk innenfor pleie og omsorg, barnevern og barnehage. Kommunens inntekter ble styrket. Utover høsten fikk Drammen en positiv skatteutvikling og årsresultatet viser en skattevekst betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Det ble også vedtatt å ta ut ekstraordinært utbytte. Kommunen kan således for 2010 bokføre et overskudd på 113 millioner kroner. Overskuddet brukes i all hovedsak til å styrke kommunens reserver, i tråd med bystyrets mål om å ha en buffer på 100 millioner kroner. Investeringer i bymiljø Drammen kommune har over tid investert store beløp i bysamfunnet. Kommunens gjeldsbelastning er imidlertid under kontroll og det er satt av 30 millioner kroner til å ta høyde for en eventuell renteøkning. Det største investeringsprosjektet som ble ferdigstilt i 2010 var Marienlyst skole og 429 elever kunne flytte inn i Norges første passivhusskole i august. Fjell barnehage er også bygget som passivhus, og disse to forbildeprosjektene er en god start for den nye byutviklingen basert på samarbeidet i FutureBuilt. I Skoger er det bygget ny flerbrukshall og rehabiliterings- og oppussingsarbeider er gjennomført ved flere skoler. For å sikre et enda bedre vannmiljø i byen er det foretatt betydelige investeringer i byens vann- og avløpsanlegg. Det største enkeltprosjektet er oppgraderingen av Solumstrand renseanlegg, med et budsjett på 215 millioner kroner. I løpet av 2010 er, med to unntak, samtlige av kommunens virksomheter miljøfyrtårnsertifisert. Velferd for de som trenger det Bystyret i Drammen er opptatt av å ta vare på de som trenger kommunen mest. I løpet av 2010 er barnevernstjenesten styrket. Det samme gjelder ressurskrevende tjenester for funksjonshemmede. I barnehagene er det flere barn som får ekstra hjelp. 4

7 Det har vært arbeidet med å etablere et nytt natthjem for bostedsløse og Kirkens bymisjon har fått økt tilskudd for å utvide åpningstidene ved sitt dagtilbud Møtestedet. Boligsosialt utviklingsprogram startet opp for å bedre botilbudet til bostedsløse. I februar ble NAV Drammen etablert i nye lokaler på Grønland. Nå er alle tjenester tilgjengelige på ett sted. Kommunene i Drammensregionen samarbeidet om å forberede kommunal drift av Betzy krisesenter. Prosjekt 18-24, som er rettet mot unge sosialhjelpsmottagere, er nå avsluttet som prosjekt og arbeidsformen som er utviklet i prosjektperioden overføres til ordinær drift. I prosjektperioden har cirka 750 ungdommer blitt fulgt opp, med tanke på å bringe dem over i utdanning, arbeid eller andre tiltak. Utviklingen i Drammen for denne gruppen er vesentlig bedre enn i de andre store kommunene i landet. Drammen har en levekårsutfordring fordi utviklingen var negativ fra 2000 til Som svar på dette har bystyret blant annet etablert Fjell 2020, et prosjekt for steds- og levekårsutvikling for bydelen Fjell. En større steds- og levekårsanalyse ble gjennomført i 2010 og ligger til grunn for det videre arbeidet i prosjektet. Bedre omsorg hjemme Oppgaven i 2010 har blant annet vært å tilpasse tjenestetilbudet til nye brukergrupper. Det er flere enn før blant brukere under 67 år som trenger heldøgns omsorg, og flere har behov for omfattende tjenester. Kommunen skal sørge for at våre eldre har trygghet for at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det. De fleste ønsker å bo trygt hjemme. Den største utfordringen er derfor å styrke de hjemmebaserte tjenestene, for alle brukergrupper. For å skape bedre balanse i tjenestetilbudet må vi skaffe flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Drammen er langt fremme når det gjelder utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid, ikke minst gjennom Drammen Geriatriske Kompetansesenter. Nå er det behov for et samlet program for å utvikle tjenestene innen helse, sosial og omsorg. Fremtiden bygges med kunnskap I Drammen vil bystyret løfte hele kunnskapsløpet. Drammen har full barnehagedekning og vekt på kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Det har vært et aktiv samarbeid mellom skolene og foreldrene om utviklingen av prosjektet Norges beste skole. Drammensskolen har over år vært tilført ekstra midler til kompetanseheving for lærere, læremidler og inventar. Et delmål for arbeidet er å samle drammensskolen, slik at det pedagogiske tilbudet blir like godt ved alle skoler. Elevenes resultater på de nasjonale prøvene viser at drammensskolen på kort tid stort sett er løftet opp til landsgjennomsnittet. I 2010 startet byggearbeidene med Papirbredden byggetrinn 2 opp. Dette vil styrke Høgskolen i Buskerud som utdanningsinstitusjon. Det arbeides med å utvikle innholdet, innenfor by- og regionutvikling, læring og læringsmiljøer samt helse og helseinnovasjon. I 2010 har kommunen gjennom et makeskifte ervervet en eiendom i Øvre Storgate hvor det prosjekteres 50 nye studentboliger. Dette er et viktig skritt for å legge til rette for et større og mer vitalt studentmiljø i byen. 5

8 Det gode bylivet Tilgang på opplevelser er en av de viktigste urbane kvaliteter. Utviklingen i Drammen det siste tiåret har ført til at flere mennesker bruker byen og får gode opplevelser. Det gjelder både innbyggere og besøkende. Byens mange kulturtilbud opplever økt interesse fra innbyggerne. Biblioteket øker sine utlån fra år til år og byens teaterscener hadde i 2010 igjen en betydelig vekst i antall solgte billetter. Drammensbadet hadde sitt beste år hittil, målt i antall besøkende og Drammens museum, Union Scene og KinoCity har stabil, god publikumsoppslutning. Til sammen hadde disse kulturarenaene besøk i De store høydepunktene folkefestene World Cup på ski, Elvefestivalen og feiringen av cupfinalen bidro til gode fellesopplevelser for drammenserne, opplevelser de gjerne deler med naboer og andre besøkende. Gode møteplasser Hvert møte mellom innbygger og kommune er et sannhetens øyeblikk. Dette øyeblikket må være slik at den enkelte opplever å bli ivaretatt, i form av et godt tjenestetilbud, god informasjon eller hjelp og veiledning. I 2010 er det jobbet videre med utvikling av møtepunktene: servicetorget, informasjonsmøter, elektronisk meldetjeneste og Facebook. Folkevalgt styring Den positive utviklingen i byen det siste tiåret skyldes ikke minst bystyrets evne til å ha langsiktige politiske prioriteringer. Byens folkevalgte har i 2010 holdt fast ved, og forsterket, sine veivalg. Det har vært avholdt bydelskonferanser i alle bydeler og dialogmøter for alle kommunens virksomheter. Bystyret har rettet et forsterket søkelys på mennesker, ved å initiere et utviklingsprogram for helse-, omsorgs- og sosialområdet. Dette arbeidet vil bli drevet etter samme lest som har vært vellykket for Norges beste skole. Drammens mange partnere Stadig flere av kommunens utfordringer må løses i samarbeid med andre. Selv om kommunen er en stor aktør i bysamfunnet og i regionen må de store løftene gjøres i flokk. Vi må tenke de store tankene sammen. Drammen kommune har i 2010 gjennom Omdømmeprosjektet hatt et fruktbart samarbeid med Byen Vår Drammen og med næringslivet i byen. Hele 83 partnere deltar nå i dette forpliktende samarbeidet. Resultatene er gode. Gjennom Buskerudbyen samarbeider Drammen med kommunene fra Lier til Kongsberg om å utvikle gode og attraktive byer og tettesteder. Dette prosjektet er helt nødvendig for å sikre statlige investeringer i vei og jernbane. Drammensregionen har stor vekst i folketallet og flere innbyggere tilsier behov for utbygging av veier, et vesentlig bedre kollektivtilbud og en helhetlig areal- og transportplanlegging i regionen. Drammen deltar også i Framtidens byer, hvor de 13 største bykommunene i landet samarbeider om å få til en bærekraftig byutvikling. 6

9 I tråd med de overordnede føringer som gjelder for Framtidens byer og Buskerudbyen er Drammen sammen med Oslo engasjert i by- og boligutviklingsprogrammet FutureBuilt. Drammen og Lier er enige om å samarbeide om utvikling av fjordbyen fra Brakerøya til Gullaug. I et litt større geografisk perspektiv er Drammen aktivt med i samarbeidet i Drammensregionen og Vestregionen. Dette er viktige arenaer for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og overordnet regional planlegging. Bystrategi Da bystyret i 2003 vedtok ny kommuneplan for Drammen, var planene lagt for tiden fram til byjubileet i Nå er vi der. Det er grunnlag for å se tilbake på en lang rekke svært positive resultater for byen. Nettopp nå er det viktig å ikke la seg friste til å hvile på laurbærene. Byen har store utfordringer, og vi må rette blikket fremover. Bystyret har vedtatt å utvikle en ny bystrategi. Her vil alle bybrukere og hele bysamfunnet bli invitert med i strategiarbeidet. For å kunne ta et nytt sjumilssteg trenger byen økonomisk løfteevne. Det krever god styring og god forvaltning. Vi kan ikke bruke mer enn det vi har, og vi må sørge for å ha midler til nye investeringer. I 2011 jubilerer byen. Oppdriften denne feiringen skaper skal vi bruke til å være dristige og visjonære, nok en gang. 7

10 ORGANISASJONSKART DRAMMEN KOMMUNE Administrativt organisasjonskart for Drammen kommune 8

11 EIERPOSISJONER 9

12 KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN Drammens kommuneplan for ble vedtatt 19. juni 2007 og tar utgangspunkt i visjon for utviklingen av byen fra mot tohundreårsjubiléet i 2011: Miljø- og kompetansebyen Drammen en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap Arbeidet med kommuneplanen for er basert på en bred medvirkningsprosess. Gjennom høringen i løpet av vinteren og våren 2007 kom det inn en rekke gode innspill fra organisasjoner, samarbeidspartnere og enkeltpersoner. Mange av innspillene er innarbeidet i planen. Visjonen følges opp gjennom en strategi med klare målsettinger i forhold til: å legge til rette for en årlig befolkningsøkning på 1,5 prosent utvikling av bysentrum og de sentrale deler av Drammen ved at Bragernes torg, byaksen og elvebreddene rustes opp, og ved at flertallet av nye boliger skal bygges sentralt i byen å utnytte kulturen som motor i byutvikling, og ta det kulturelle mangfold i bruk som en ressurs utvikling av konkurransedyktige utdannings- og kompetansemiljøer i Drammen at det skal være fokus på Drammens regionale rolle, og at det skal legges til rette for at Drammen kan utvikle seg i samspill med sin region at Drammen skal tilby moderne kommunale tjenester på nivå med sammenlignbare storbyer og nærliggende kommuner at Drammen skal konsentrere arealbruken, verne om sin markagrense og i størst mulig grad ta vare på byens grønne omgivelser Kommuneplanen er organisasjonens viktigste langsiktige styringsdokument. Det er derfor det i årsmeldingen legges vekt på hvordan resultatene det rapporteres på, henger sammen med planens overordnede målsettinger. Alle programområdene har et innledende avsnitt, hvor denne koblingen er forsøkt synliggjort. Den nye kommuneplanen er utarbeidet med tanke på å ivareta følgende perspektiver: Bærekraftig utvikling Mangfold og inkludering Brukerrettede tjenester Drammens regionale rolle Nærings- og kompetanseutvikling Boligutvikling Samferdsel Kunst, kultur og fritid Arealbruk og arealutvikling Stedsutvikling 1 0

13 NØKKELTALL FOR DRAMMEN Antall innbyggere Folketilvekst i 2010, i prosent 1,62 Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent 21,5 Befolkningsstruktur Andel barn og unge 0-17 år, i prosent Andel eldre over 80 år, i prosent Befolkning per km Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent 96 21,6 4,7 Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger Kommunes brutto driftsbudsjett i 2010, i kroner Driftsresultat Drammen kommune i 2010, i kroner Sysselsatte totalt Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune Sysselsatte med arbeidssted Drammen Offentlig forvaltning, i prosent Privat sektor og offentlige foretak, i prosent Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune Gjennomsnittlig bruttoinntekt per innbygger over 17 år Arbeidsledige unge fra 18 til fylte 25 år i 2010, i prosent 3,0 Andel arbeidsledige fra 25 til 66 år i 2010, i prosent 2, Antall husstander Husholdningsavfall per innbygger, i kilo 519 Kommunale barnehager 24 Private barnehager 39 Antall barn i barnehage Antall grunnskoler 19 Antall barn i grunnskole Elevtallsøkning per år 100 Kommunal vei og gate i km 225 Gang og sykkelveier, i km 90,3 Besøkende på Drammensbadet i Besækende på Drammensbiblioteket i

14 STATUS FOR PROGRAMOMRÅDENE Programområde 01 Barnehager Mål i kommuneplanen. Legge til rette for nye barnehageplasser i tråd med befolkningsutviklingen. Barnehager bygges parallelt med boligbygging og hensyntas ved regulering av boligområder. Nøkkeltall for programområdet Snitt for landet Andel barn 1-5 år med barnehageplass, dekning i prosent 83, ,9 89,3 Andel barn språklige minoriteter, dekning i prosent 62 63,1 * * Andel ansatte med førskolelærerutdannelse, i prosent av totalt antall ansatte 38 31,8 36,8 32,6 Korrigerte brutto utgifter per korrigerte oppholdstime kroner per time * Tall for 2010 blir kjent i juni Samlet vurdering av programområdet Kommunen har full barnehagedekning. I 2010 har 150 flere barn fått barnehageplass i kommunen og dekningsgraden har økt fra 85 til 86,9 prosent. Dette er en ønsket utvikling, men større enn forventet. Bystyret vedtok i forbindelse med 1. tertial 2010 at det kommunale foretaket skulle tilbakeføres til basisorganisasjonen. Dette ble gjennomført med virkning fra 1. oktober Prosjektet gratis kjernetid til treåringer i utvalgte bydeler har høy måloppnåelse. Av en målgruppe på 253 barn har 247 barn takket ja til barnehageplass. Av disse er 125 minoritetsspråklige. Det har i 2010 vært en økning av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Denne økningen har vært større en forventet og har ført til et merforbruk på 3,2 millioner kroner innenfor dette området. Det er utviklet et systematisk samarbeid mellom de private barnehagene og kommunen. Dette samarbeidet er viktig ikke minst i forhold til å utvikle kvaliteten i tjenesten. I 2010 har 25 av 65 barnehager gjennomført utviklingsprosjektet der den enkelte barnehage kartlegger egen kvalitet med tilhørende oppfølging. Dette prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra de barnehagene som har vært med. Hovedaktiviteter i 2010 Full barnehagedekning er opprettholdt. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket ble tilbudt barnehageplass. Det er per rapportert inn barn i barnehagene i Drammen. Den var tilsvarende tall Økningen innebærer at det i 2010 er 150 flere barn med barnehageplass enn i

15 Antall minoritetsspråklige barn i barnehage er 895 (av disse er 125 med i prosjektet gratis kjernetid i barnehage), og det er en økning på cirka 40 barn fra Pedagogisk bemanning I snitt er cirka en tredjedel av de ansatte i barnehagene førskolelærere. På landsbasis er det stor mangel på førskolelærere. Andelen ansatte med førskolelærerutdanning gikk ned fra 2008 til Åpning av to nye barnehager i 2009 kan ha påvirket nedgangen i andelen med førskolelærerutdannede. I 2008 var andelen ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet cirka 15 prosent, i prosent og i prosent. Følgende barnehager åpnet i 2010: Private barnehager: Senterbarnehagen FUS på Fjell, 80 plasser (mars) Bragernes Strand barnehage, 30 plasser (august) Kommunale barnehager: Fjell, nyåpning etter brannen (september) og rehabilitering av Gamlestua (januar 2011) til sammen utgjør denne økningen 20 plasser. Tertitten familiebarnehage ble nedlagt i august, 8 plasser. Gratis kjernetid. Drammen kommune ble tildelt kroner i prosjektmidler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til videreføring av gratis barnehagetilbud 17 timer i uka for fire- og femåringer ut barnehageåret 2009/2010 i Austadgata førskole. Tilskuddet ble brukt til: Gratis kjernetid for 60 minoritetsspråklige fire- og femåringer Kombinere barnehagetilbudet med tilbud til mødrene/foreldrene om norskopplæring og andre tilbud som vil bidra til at de er en ressurs for egne barn. Fysioteket ga foreldrene tilrettelagt fysisk aktivitet, kombinert med barnepassordning for mindre søsken som ikke har barnehageplass. Fjell barnehage ble reist i Drammen kommune ble også tildelt 2,4 millioner kroner i prosjektmidler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, til gratis kjernetid til treåringer i barnehage. Målet med dette tilskuddet var å øke deltakelse i barnehage, forberede barna på skolestart, bedre norskkunnskapene for minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering generelt. Tilskuddet ble brukt til: Gratis kjernetid i barnehage 20 timer per uke, for alle treåringer bosatt på Fjell og deler av Strømsø. Tilbud til mødrene/foreldrene om norskopplæring og fysisk aktivitet. Prosjektleder i 100 prosent stilling i perioden til , deretter 60 prosent stilling ut året. Kompetanseheving av ansatte i barnehagen Tilbudet om gratis kjernetid ble gitt i den barnehagen barnet hadde plass. Det er bostedsadressen som avgjør hvem som deltar i prosjektet. Kompetansehuset Imente ga foreldrene norskopplæring og tilrettelagt fysisk aktivitet. Ved prosjektets oppstart var andelen av treåringer med barnehageplass i det aktuelle området 50 prosent (128 barn), ved årsskiftet var andelen økt til hele 97 prosent, som 1 3

16 utgjør en økning på 121 barn. Alle familier med barn født i 2007 i det aktuelle området er kontaktet og informert om tilbudet. Forurenset jord Oppryddingsarbeidene skulle være utført innen sommeren Fire private barnehager har ikke utført oppryddingsarbeid innen fristen. Oppryddingen vil bli foretatt i løpet av første halvår Drammen kommune dekket 59 prosent av totalkostnadene til oppryddingsarbeidet, mens Klima- og forurensningsdirektoratet dekket 30 prosent. De resterende kostnader ble dekket av den enkelte barnehageeier. Kvalitetsutvikling/kompetanseutvikling. Drammen kommune ble tildelt kroner i statlige midler til kompetansutvikling i barnehagesektoren i Midlene er brukt til: Videreføring av EN er EN og 2=2 Likestillingsarbeid: MIB (Menn i barnehager) Prosjektet Kvalitetsutvikling i barnehagen Drammen kommunale barnehager KF. Drammen kommunale barnehager ble overført til basisorganisasjonen 1. oktober. De kommunale barnehagene i Drammen er organisert i tre virksomhetsområder, Strømsø, Bragernes og Konnerud/ Fjell, med virksomhetsleder for hvert område. Resultater (gjelder de kommunale barnehagene) Brukere Drammen kommunale barnehager har en svarprosent på 36. Snitt totalt på brukertilfredshet er 4,8 poeng, dette er 0,1 poeng under landsgjennomsnittet. Vurdering av resultatene Svarprosenten er lav og målet er å komme opp på en svarprosent på 50 eller mer. Brukertilfredshet under landsgjennomsnitt er ikke tilfredsstillende. Målet er å ha resultater på landsgjennomsnittet eller over. Områder som bør bedres er: trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling og fysisk miljø. Medarbeidere Medarbeidertilfredshet gikk opp med 0,1 prosentpoeng fra 2009 til Vurdering av resultatene Resultatene er forbedret innenfor fysiske arbeidsforhold (4,5), innhold i jobben (5,0), stolthet over egen arbeidsplass (5,0) og faglig og personlig utvikling (4,8). Områder som det er ønskelig har høyere skår er: 1) nok tid til å utføre jobben 2) synes du at du kan varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass. Sykefraværet i 2010 er på 9,0 prosent, og det er en liten nedgang fra 9,5 prosent i

17 Økonomi Resultat før fondsavsetninger Millioner kroner Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 57,9 7,2-50,7 Andre driftsutgifter 408,3 385,7-22,6 Sum driftsutgifter 466,2 392,9-73,3 Andre inntekter -392,3-335,8 56,5 Refusjon sykelønn og fødselspenger -3,5 0,0 3,5 Sum driftsinntekter -395,8-335,8 60,0 Netto 70,4 57,1-13,3 Avsetning bundne fond: 0,2 millioner kroner. Vurdering av resultatene Programområdet ble styrket med 3,2 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport, men det har vært usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen. I 2. tertialrapport ble det varslet et merforbruk i størrelsesorden 6-8 millioner kroner i Regnskapstallene for 2010 viser et merforbruk for programområdet på 13,3 millioner kroner. Dette er vesentlig svakere enn forventet, men må ses i sammenheng med at regnskapet for Drammen Barnehager KF for perioden til og med er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 2,0 millioner kroner. Sett i sammenheng med bykassens regnskap reduseres da merforbruket på barnehageområdet til 11,3 millioner kroner. Avviket kan i hovedsak forklares av følgende forhold: Spesialpedagogiske tiltak viser et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Dette er noe lavere enn forventet. Drift av kommunale barnehager viser et merforbruk på 1,2 millioner kroner når bykassens og Drammen Barnehager KFs regnskap ses samlet 1) Budsjetterte forutsetninger knyttet til aktivitetsendringer i 2010 viser negativt avvik i overkant av 5 millioner kroner Manglende effektuering av effektiviseringskrav på 1,4 millioner kroner 1 Drammen Barnehager KF ble avviklet pr , og driften av de kommunale barnehagene ble overført til basisorganisasjonen fra og med

18 Programområde 02 Oppvekst Mål i kommuneplanen. Tjenestetilbudet til utsatte grupper skal være på linje med sammenlignbare kommuner Tverrfaglig og helhetlig oppfølging Nasjonal spisskompetanse og kompetanseheving i forhold til barn og unge med innvandrerbakgrunn. Bidra til å utvikle ny kompetanse Tydelig kommunikasjon av kvalitet og kvantitet Helhetlig og koordinert tjenestetilbud Styrking av regional rolle og utvikling av faglig plattform Samarbeid med frivillige og humanitære organisasjoner Samordnet helse- og sosialplan Etablering av koordinerende enhet Styrking av forebyggende arbeid Styrking av boligtilbud til unge voksne Nøkkeltall for programområdet Avvik 2010 Barnevernstjenesten: Antall nye meldinger Antall gjennomførte undersøkelser Antall barn under 18 år med hjelpetiltak i hjemmet Antall barn under 18 år med hjelpetiltak utenfor hjemmet Totalt antall barn og ungdom med barnevernstiltak Økning i prosent fra året før 400 2% % Enslige mindreårige flyktninger antall brukere Barnevernsvakten antall barn Sosial vakttjeneste antall voksne Habiliteringstjenesten: Aktive brukere av tjenesten per Antall anmodning om nye og innvilgede IP (hvorav under 18 år) Oppvekstteamet, antall brukere Ikke registrert Ikke registrert 147 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Antall nye brukere som er henvist Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT Antall sakkyndige vurderinger % 0 1 6

19 Samlet vurdering av programområdet Tjenestene barnevern og habilitering kjennetegnes av fortsatt vekst i antall brukere. Barnevernet gikk inn i 2010 med store avvik og et stort etterslep. Tjenesten har vært gjennom en betydelig omstilling i forhold til ledelse og organisering parallelt med økt bemanning. Tiltakene har gitt de ønskede resultater. Avvikene var lukket etter første halvår til tross for en vekst av nye meldinger i 2010 på 12 prosent. Habilitering har hatt en økning i brukere fra 112 til 190 fra 2007 til Veksten har flatet ut i Kapasiteten i ny barnebolig (ny i 2008) er nå tilnærmet fullt utnyttet. Pedagogisk- psykologisk tjeneste har i 2010 greid å effektivisere saksgangen i sakkyndighetsarbeidet. Dette har gjort det mulig å arbeide mer med forebyggende tiltak. Gjennom effektivisering av driften i 2010 har senter for oppvekst greid å drive tjenestene med mindre økning i ressursbruk enn veksten i brukere. Hovedaktiviteter i 2010 Hovedmål: En effektiv tjeneste der barn, unge og pårørende har en samordnet helhetlig tjeneste å forholde seg til. Barneverntjenesten Tjenesten har i 2010 hatt fokus på organisasjonsutvikling, ledelse, rutinebeskrivelser for tjenesten, opplæring av nytilsatte, samt fag og veiledning. Gjennom økt bemanning og mer effektiv drift har tjenesten greid målet om ikke å ha fristoverskridelser knyttet til mottak og undersøkelse gjennom siste halvdel av Det er utviklet rutiner som skal sikre at ulike tjenestetilbud samhandler tidlig for å sikre tidlig intervenering, og riktig tilbud til målgruppen innenfor barnevern. Samhandlingsrutiner er utviklet i pilotprosjekt Vold i nære relasjoner æresrelatert vold (strategi- og samhandlingsmøter). Mottakskonsulentene i barnevernstjenesten har deltatt aktivt med informasjon om barnevernets arbeid på ulike arenaer så som helsestasjoner, barnehager, skoler, og ved omsorgstiltakene. Videre har de møtt religiøse ledere i byen. Flere av møteplassene har vært tverrfaglig sammensatt med politi og helsepersonell. For enslige mindreårige flyktninger har det vært arbeidet med forberedelser til åpning av nytt bofellesskap i februar Det er ansatt kvalifisert personale som teamledere til bofellesskapet. Det er også arbeidet med utvikling av alternative bosettingsformer som familieplasseringer, fosterhjem og hybel med tilsyn. Det er planlagt inntil fem alternative plasseringer i Prosjekter innen barnefattigdom, vold og psykiske lidelser er gjennomført etter prosjektplan. Prosjekt SIMBA (Sammen i arbeid mot barnefattigdom) startet opp høsten 2009 og ble videreført i Det ble utarbeidet prosjektrapport fra pilotperioden som grunnlag for videreføring av prosjektet i Hovedfunnet er at oppfølging av familien, framfor av enkeltindividet, gir bedre effekt både for familien og den enkelte. Habiliteringstjenesten I 2009 var veksten i antall brukere 28 prosent. Hovedutfordringen i 2010 har vært å gi et godt tilbud til en større brukergruppe. Det har vært fokus på å kvalitetssikre saksbehandlingen og sikre brukermedvirkning. Det har vært sterkt fokus på ICDP (International Child Development Program) i hele organisasjonen. Dette er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. 1 7

20 Bekkevollen barne- og avlastningsbolig for funksjonshemmede barn har hatt 32 brukere i Bekkevollen har totalt 14 plasser. I 2010 har i gjennomsnitt 12 av disse plassene vært belagt. I ferier, helger og høytider har alle plassene vært i bruk. Det har det vært høy utnyttelse av boligen. Koordinerende enhet (for barn og unge som mottar flere tjenester fra kommunen) ble etablert med ett årsverk i Utfordringen i 2010 har vært økning i antall henvendelser vedrørende bosatte flyktninger som mangler nødvendige tjenester. Et nytt ikt-verktøy (SamPro) er innført og opplæring er gjennomført (cirka 100 deltagere i 2010). Verktøyet gjør det enklere å lage og bruke individuelle planer og enklere for ansatte i kommunen å samarbeide med hverandre og med personen som mottar hjelpetilbudet. I 2010 har alle virksomheter lagt inn tidligere papirversjoner av individuell plan i SamPro. Det blir utarbeidet Individuell plan (IP) for brukere med behov for langvarige og samordnende tjenester. I 2010 har det kommet inn 27 nye anmodninger om IP, i forhold til 16 nye i Alle anmodningene er innvilget. Totalt er det ved utgangen av 2010 registrert 85 (aktive og passive) IP for barn i aldersgruppen 0-14 år, og 71 i aldersgruppen år. Prosjektet Ages & Stages Questionnaire (ASQ) er en kartlegging hvor foreldrene involveres i vurdering av barnet sitt. Dette er ett av tiltakene i regi av Modellkommuneprosjektet for barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre. Modellkommuneprosjektet er en omfattende nasjonal satsning i regi av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Målsettingen er tidlig identifisering av utviklingsforsinkelser eller problemer, for å kunne iverksette forebyggende tiltak. Prosjektet arbeider for god tverrfaglig og tverretatlig koordinering, samt en godt utviklet tiltakskjede som skal sikre rett tiltak til rett tid. Kartleggingen gjennomføres i første omgang i forhold til de yngste barna i barnehagen. Tiltaksgruppen utfører oppgaver for både barnevern- og habiliteringstjenesten, og har styrket kvaliteten i tilsynsførerarbeidet. Tjenesteutvikling har foregått ved implementering av prosjektet og oppstart av SIMBA (Sammen i arbeid mot barnefattigdom) som metode. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Avdelingen har drevet omfattende individrettet arbeid. Innenfor tilpasset opplæring/spesialpedagogisk opplæring har det vært foretatt en gjennomgang og fornyelse av interne rutiner, maler, håndbok, m.m. Dette har ført til en mer effektiv saksgang. Drammen PPT overtok PPT for Svelvik kommune etter at tjenesten i Svelvik hadde ligget nede siden sommeren Prosjekt Skolevegring er utviklet i samarbeid med skolen og helsetjenesten i Konnerud bydel. Målet er å oppdage barn og unge som står i fare for å utvikle skolevegring så tidlig som mulig. Dette har ført til nye felles rutiner og økt kompetanse innenfor feltet. Erfaringene fra Konnerud bydel er positive og denne nye praksis vil bli innført i resten av kommunen. Psykologspesialist arbeider byovergripende ved å bistå helsestasjonene og PPT med klientrettet arbeid. I 2010 er psykologspesialist satt inn som veileder for psykologene i Oppvekstteamet og for kommunepsykolog ved Fjell legesenter. 1 8

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer