Årsmelding for Drammen kommune 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen kommune 2010"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2010

2 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard.

3 ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE

4 INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side 8 Organisasjonskart side 10 Kommuneplan for Drammen side 11 Nøkkeltall for Drammen side 12 Programområde 01 Barnehager side 16 Programområde 02 Oppvekst side 20 Programområde 03 Samfunnssikkerhet side 21 Programområde 04 Byutvikling side 30 Programområde 05 Helse side 37 Programområde 06 Kultur side 42 Programområde 07 Ledelse, organisasjon, styring side 48 Programområde 08 Miljø, kompetanse og næring side 51 Programområde 09 Pleie og omsorg side 60 Programområde 10 Politisk styring side 64 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer side 68 Programområde 12 Grunnskoleopplæring side 87 Programområde 13 Sosiale tjenester side 98 Programområde 14 Vann og avløp side 102 Økonomi side 108 Medarbeidere side 115 Organisasjonsutvikling side 117 Kommunale foretak vedlegg: utrykket tallvedlegg 2

5 LESEVEILEDNING Årets årsmelding består av ett hoveddokument og ett utrykket tallvedlegg. Hoveddokumentet starter med en innledning som er ment å gi et overblikk over status for de viktigste områdene. Dernest følger organisasjonskart som viser hele organisasjonen, den administrative organisasjonen og kommunens ulike eierposisjoner. For å synliggjøre bystyrets hovedprioriteringer er det laget en kort oppsummering av de viktigste føringene i gjeldende kommuneplan. Til sist i den innledende delen følger en side med nøkkeltallsinformasjon for kommunen og bysamfunnet. Når det gjelder omtalen av programområdene, er disse disponert på følgende måte: En kort henvisning til mål i kommuneplanen som er styrende for aktiviteten i programområdet Utvalgte nøkkeltall for programområdet En samlet omtale av programområdet En beskrivelse av hovedaktivitetene i 2010 Presentasjon av resultater og vurdering av disse Tanken bak denne disposisjonen er at det skal være mulig å tilegne seg det store overblikket ved å lese innledningen, nøkkeltallsinformasjon for kommunen og bysamfunnet, nøkkeltallsinformasjon for programområdene og den samlede omtalen av programområdet. Denne inndelingen er noe annerledes for programområde 12 Grunnskoleopplæring. Etter den samlede omtalen av programområdet presenteres resultatene for I omtalen av programområdet brukes også tabeller i langt større grad enn for de andre programområdene. Det skal rapporteres på svært mange resultater og det vil være vanskelig å få disse tydelig fram uten å ha en tett kobling mellom tekst og tabeller. Deretter omtales selve driften i programområdet. Etter programområdene omtales forhold knyttet til medarbeiderperspektivet og organisasjonsutvikling. Årsmeldingen avsluttes med en omtale av de kommunale foretakene. Tallvedlegget følger som et utrykket vedlegg. Drammen kommune er i gang med en utvikling av styringssystemet. I økonomiplanen for er første generasjon mål, delmål, strategier, resultater og indikatorer innarbeidet. Årsmeldingen for 2010 følger fjorårets økonomiplan og legger samtidig grunnlaget for bedre politisk styring og rapportering ved økt fokus på bystyrets vedtatte mål og rapportering på disse. Rådmannen vil fortsette omleggingen av økonomiplan og årsmeldinger for å muliggjøre økt politisk styring. 3

6 Utsyn over byen Byvekst Drammen kom seg godt gjennom finanskrisen i 2008 og Mange er i jobb, det er forholdsvis lav ledighet og kun moderat økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Men også Drammen merker ettervirkningene av finanskrisen. Færre boliger er bygget i Folkeveksten i Drammen er over landsgjennomsnittet og det er ikke nok ledige boliger til de som ønsker å flytte til byen. Drammen kommune har investert i fellesområder for å legge til rette for flere arbeidsplasser og vitalisering av byen. Nå må det tilrettelegges for flere boliger for å tiltrekke oss investeringer. Byvekst krever partnerskap. Økonomisk tilpasning og økte reserver For kommuneøkonomien var 2010 et tilpasningsår. Tidlig i året ble det klart at Drammen sto overfor sviktende skatteinntekter og betydelige merutgifter på flere områder. Bystyret vedtok allerede i 1. tertial å iverksette tiltak for tilpasninger. Flere programområder måtte tilpasse driften til reduserte rammer og dette har ført til at programområdene samlet sett har gått med ett lite overskudd, selv om det har vært et merforbruk innenfor pleie og omsorg, barnevern og barnehage. Kommunens inntekter ble styrket. Utover høsten fikk Drammen en positiv skatteutvikling og årsresultatet viser en skattevekst betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Det ble også vedtatt å ta ut ekstraordinært utbytte. Kommunen kan således for 2010 bokføre et overskudd på 113 millioner kroner. Overskuddet brukes i all hovedsak til å styrke kommunens reserver, i tråd med bystyrets mål om å ha en buffer på 100 millioner kroner. Investeringer i bymiljø Drammen kommune har over tid investert store beløp i bysamfunnet. Kommunens gjeldsbelastning er imidlertid under kontroll og det er satt av 30 millioner kroner til å ta høyde for en eventuell renteøkning. Det største investeringsprosjektet som ble ferdigstilt i 2010 var Marienlyst skole og 429 elever kunne flytte inn i Norges første passivhusskole i august. Fjell barnehage er også bygget som passivhus, og disse to forbildeprosjektene er en god start for den nye byutviklingen basert på samarbeidet i FutureBuilt. I Skoger er det bygget ny flerbrukshall og rehabiliterings- og oppussingsarbeider er gjennomført ved flere skoler. For å sikre et enda bedre vannmiljø i byen er det foretatt betydelige investeringer i byens vann- og avløpsanlegg. Det største enkeltprosjektet er oppgraderingen av Solumstrand renseanlegg, med et budsjett på 215 millioner kroner. I løpet av 2010 er, med to unntak, samtlige av kommunens virksomheter miljøfyrtårnsertifisert. Velferd for de som trenger det Bystyret i Drammen er opptatt av å ta vare på de som trenger kommunen mest. I løpet av 2010 er barnevernstjenesten styrket. Det samme gjelder ressurskrevende tjenester for funksjonshemmede. I barnehagene er det flere barn som får ekstra hjelp. 4

7 Det har vært arbeidet med å etablere et nytt natthjem for bostedsløse og Kirkens bymisjon har fått økt tilskudd for å utvide åpningstidene ved sitt dagtilbud Møtestedet. Boligsosialt utviklingsprogram startet opp for å bedre botilbudet til bostedsløse. I februar ble NAV Drammen etablert i nye lokaler på Grønland. Nå er alle tjenester tilgjengelige på ett sted. Kommunene i Drammensregionen samarbeidet om å forberede kommunal drift av Betzy krisesenter. Prosjekt 18-24, som er rettet mot unge sosialhjelpsmottagere, er nå avsluttet som prosjekt og arbeidsformen som er utviklet i prosjektperioden overføres til ordinær drift. I prosjektperioden har cirka 750 ungdommer blitt fulgt opp, med tanke på å bringe dem over i utdanning, arbeid eller andre tiltak. Utviklingen i Drammen for denne gruppen er vesentlig bedre enn i de andre store kommunene i landet. Drammen har en levekårsutfordring fordi utviklingen var negativ fra 2000 til Som svar på dette har bystyret blant annet etablert Fjell 2020, et prosjekt for steds- og levekårsutvikling for bydelen Fjell. En større steds- og levekårsanalyse ble gjennomført i 2010 og ligger til grunn for det videre arbeidet i prosjektet. Bedre omsorg hjemme Oppgaven i 2010 har blant annet vært å tilpasse tjenestetilbudet til nye brukergrupper. Det er flere enn før blant brukere under 67 år som trenger heldøgns omsorg, og flere har behov for omfattende tjenester. Kommunen skal sørge for at våre eldre har trygghet for at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det. De fleste ønsker å bo trygt hjemme. Den største utfordringen er derfor å styrke de hjemmebaserte tjenestene, for alle brukergrupper. For å skape bedre balanse i tjenestetilbudet må vi skaffe flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Drammen er langt fremme når det gjelder utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid, ikke minst gjennom Drammen Geriatriske Kompetansesenter. Nå er det behov for et samlet program for å utvikle tjenestene innen helse, sosial og omsorg. Fremtiden bygges med kunnskap I Drammen vil bystyret løfte hele kunnskapsløpet. Drammen har full barnehagedekning og vekt på kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Det har vært et aktiv samarbeid mellom skolene og foreldrene om utviklingen av prosjektet Norges beste skole. Drammensskolen har over år vært tilført ekstra midler til kompetanseheving for lærere, læremidler og inventar. Et delmål for arbeidet er å samle drammensskolen, slik at det pedagogiske tilbudet blir like godt ved alle skoler. Elevenes resultater på de nasjonale prøvene viser at drammensskolen på kort tid stort sett er løftet opp til landsgjennomsnittet. I 2010 startet byggearbeidene med Papirbredden byggetrinn 2 opp. Dette vil styrke Høgskolen i Buskerud som utdanningsinstitusjon. Det arbeides med å utvikle innholdet, innenfor by- og regionutvikling, læring og læringsmiljøer samt helse og helseinnovasjon. I 2010 har kommunen gjennom et makeskifte ervervet en eiendom i Øvre Storgate hvor det prosjekteres 50 nye studentboliger. Dette er et viktig skritt for å legge til rette for et større og mer vitalt studentmiljø i byen. 5

8 Det gode bylivet Tilgang på opplevelser er en av de viktigste urbane kvaliteter. Utviklingen i Drammen det siste tiåret har ført til at flere mennesker bruker byen og får gode opplevelser. Det gjelder både innbyggere og besøkende. Byens mange kulturtilbud opplever økt interesse fra innbyggerne. Biblioteket øker sine utlån fra år til år og byens teaterscener hadde i 2010 igjen en betydelig vekst i antall solgte billetter. Drammensbadet hadde sitt beste år hittil, målt i antall besøkende og Drammens museum, Union Scene og KinoCity har stabil, god publikumsoppslutning. Til sammen hadde disse kulturarenaene besøk i De store høydepunktene folkefestene World Cup på ski, Elvefestivalen og feiringen av cupfinalen bidro til gode fellesopplevelser for drammenserne, opplevelser de gjerne deler med naboer og andre besøkende. Gode møteplasser Hvert møte mellom innbygger og kommune er et sannhetens øyeblikk. Dette øyeblikket må være slik at den enkelte opplever å bli ivaretatt, i form av et godt tjenestetilbud, god informasjon eller hjelp og veiledning. I 2010 er det jobbet videre med utvikling av møtepunktene: servicetorget, informasjonsmøter, elektronisk meldetjeneste og Facebook. Folkevalgt styring Den positive utviklingen i byen det siste tiåret skyldes ikke minst bystyrets evne til å ha langsiktige politiske prioriteringer. Byens folkevalgte har i 2010 holdt fast ved, og forsterket, sine veivalg. Det har vært avholdt bydelskonferanser i alle bydeler og dialogmøter for alle kommunens virksomheter. Bystyret har rettet et forsterket søkelys på mennesker, ved å initiere et utviklingsprogram for helse-, omsorgs- og sosialområdet. Dette arbeidet vil bli drevet etter samme lest som har vært vellykket for Norges beste skole. Drammens mange partnere Stadig flere av kommunens utfordringer må løses i samarbeid med andre. Selv om kommunen er en stor aktør i bysamfunnet og i regionen må de store løftene gjøres i flokk. Vi må tenke de store tankene sammen. Drammen kommune har i 2010 gjennom Omdømmeprosjektet hatt et fruktbart samarbeid med Byen Vår Drammen og med næringslivet i byen. Hele 83 partnere deltar nå i dette forpliktende samarbeidet. Resultatene er gode. Gjennom Buskerudbyen samarbeider Drammen med kommunene fra Lier til Kongsberg om å utvikle gode og attraktive byer og tettesteder. Dette prosjektet er helt nødvendig for å sikre statlige investeringer i vei og jernbane. Drammensregionen har stor vekst i folketallet og flere innbyggere tilsier behov for utbygging av veier, et vesentlig bedre kollektivtilbud og en helhetlig areal- og transportplanlegging i regionen. Drammen deltar også i Framtidens byer, hvor de 13 største bykommunene i landet samarbeider om å få til en bærekraftig byutvikling. 6

9 I tråd med de overordnede føringer som gjelder for Framtidens byer og Buskerudbyen er Drammen sammen med Oslo engasjert i by- og boligutviklingsprogrammet FutureBuilt. Drammen og Lier er enige om å samarbeide om utvikling av fjordbyen fra Brakerøya til Gullaug. I et litt større geografisk perspektiv er Drammen aktivt med i samarbeidet i Drammensregionen og Vestregionen. Dette er viktige arenaer for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og overordnet regional planlegging. Bystrategi Da bystyret i 2003 vedtok ny kommuneplan for Drammen, var planene lagt for tiden fram til byjubileet i Nå er vi der. Det er grunnlag for å se tilbake på en lang rekke svært positive resultater for byen. Nettopp nå er det viktig å ikke la seg friste til å hvile på laurbærene. Byen har store utfordringer, og vi må rette blikket fremover. Bystyret har vedtatt å utvikle en ny bystrategi. Her vil alle bybrukere og hele bysamfunnet bli invitert med i strategiarbeidet. For å kunne ta et nytt sjumilssteg trenger byen økonomisk løfteevne. Det krever god styring og god forvaltning. Vi kan ikke bruke mer enn det vi har, og vi må sørge for å ha midler til nye investeringer. I 2011 jubilerer byen. Oppdriften denne feiringen skaper skal vi bruke til å være dristige og visjonære, nok en gang. 7

10 ORGANISASJONSKART DRAMMEN KOMMUNE Administrativt organisasjonskart for Drammen kommune 8

11 EIERPOSISJONER 9

12 KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN Drammens kommuneplan for ble vedtatt 19. juni 2007 og tar utgangspunkt i visjon for utviklingen av byen fra mot tohundreårsjubiléet i 2011: Miljø- og kompetansebyen Drammen en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap Arbeidet med kommuneplanen for er basert på en bred medvirkningsprosess. Gjennom høringen i løpet av vinteren og våren 2007 kom det inn en rekke gode innspill fra organisasjoner, samarbeidspartnere og enkeltpersoner. Mange av innspillene er innarbeidet i planen. Visjonen følges opp gjennom en strategi med klare målsettinger i forhold til: å legge til rette for en årlig befolkningsøkning på 1,5 prosent utvikling av bysentrum og de sentrale deler av Drammen ved at Bragernes torg, byaksen og elvebreddene rustes opp, og ved at flertallet av nye boliger skal bygges sentralt i byen å utnytte kulturen som motor i byutvikling, og ta det kulturelle mangfold i bruk som en ressurs utvikling av konkurransedyktige utdannings- og kompetansemiljøer i Drammen at det skal være fokus på Drammens regionale rolle, og at det skal legges til rette for at Drammen kan utvikle seg i samspill med sin region at Drammen skal tilby moderne kommunale tjenester på nivå med sammenlignbare storbyer og nærliggende kommuner at Drammen skal konsentrere arealbruken, verne om sin markagrense og i størst mulig grad ta vare på byens grønne omgivelser Kommuneplanen er organisasjonens viktigste langsiktige styringsdokument. Det er derfor det i årsmeldingen legges vekt på hvordan resultatene det rapporteres på, henger sammen med planens overordnede målsettinger. Alle programområdene har et innledende avsnitt, hvor denne koblingen er forsøkt synliggjort. Den nye kommuneplanen er utarbeidet med tanke på å ivareta følgende perspektiver: Bærekraftig utvikling Mangfold og inkludering Brukerrettede tjenester Drammens regionale rolle Nærings- og kompetanseutvikling Boligutvikling Samferdsel Kunst, kultur og fritid Arealbruk og arealutvikling Stedsutvikling 1 0

13 NØKKELTALL FOR DRAMMEN Antall innbyggere Folketilvekst i 2010, i prosent 1,62 Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent 21,5 Befolkningsstruktur Andel barn og unge 0-17 år, i prosent Andel eldre over 80 år, i prosent Befolkning per km Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent 96 21,6 4,7 Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger Kommunes brutto driftsbudsjett i 2010, i kroner Driftsresultat Drammen kommune i 2010, i kroner Sysselsatte totalt Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune Sysselsatte med arbeidssted Drammen Offentlig forvaltning, i prosent Privat sektor og offentlige foretak, i prosent Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune Gjennomsnittlig bruttoinntekt per innbygger over 17 år Arbeidsledige unge fra 18 til fylte 25 år i 2010, i prosent 3,0 Andel arbeidsledige fra 25 til 66 år i 2010, i prosent 2, Antall husstander Husholdningsavfall per innbygger, i kilo 519 Kommunale barnehager 24 Private barnehager 39 Antall barn i barnehage Antall grunnskoler 19 Antall barn i grunnskole Elevtallsøkning per år 100 Kommunal vei og gate i km 225 Gang og sykkelveier, i km 90,3 Besøkende på Drammensbadet i Besækende på Drammensbiblioteket i

14 STATUS FOR PROGRAMOMRÅDENE Programområde 01 Barnehager Mål i kommuneplanen. Legge til rette for nye barnehageplasser i tråd med befolkningsutviklingen. Barnehager bygges parallelt med boligbygging og hensyntas ved regulering av boligområder. Nøkkeltall for programområdet Snitt for landet Andel barn 1-5 år med barnehageplass, dekning i prosent 83, ,9 89,3 Andel barn språklige minoriteter, dekning i prosent 62 63,1 * * Andel ansatte med førskolelærerutdannelse, i prosent av totalt antall ansatte 38 31,8 36,8 32,6 Korrigerte brutto utgifter per korrigerte oppholdstime kroner per time * Tall for 2010 blir kjent i juni Samlet vurdering av programområdet Kommunen har full barnehagedekning. I 2010 har 150 flere barn fått barnehageplass i kommunen og dekningsgraden har økt fra 85 til 86,9 prosent. Dette er en ønsket utvikling, men større enn forventet. Bystyret vedtok i forbindelse med 1. tertial 2010 at det kommunale foretaket skulle tilbakeføres til basisorganisasjonen. Dette ble gjennomført med virkning fra 1. oktober Prosjektet gratis kjernetid til treåringer i utvalgte bydeler har høy måloppnåelse. Av en målgruppe på 253 barn har 247 barn takket ja til barnehageplass. Av disse er 125 minoritetsspråklige. Det har i 2010 vært en økning av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Denne økningen har vært større en forventet og har ført til et merforbruk på 3,2 millioner kroner innenfor dette området. Det er utviklet et systematisk samarbeid mellom de private barnehagene og kommunen. Dette samarbeidet er viktig ikke minst i forhold til å utvikle kvaliteten i tjenesten. I 2010 har 25 av 65 barnehager gjennomført utviklingsprosjektet der den enkelte barnehage kartlegger egen kvalitet med tilhørende oppfølging. Dette prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra de barnehagene som har vært med. Hovedaktiviteter i 2010 Full barnehagedekning er opprettholdt. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket ble tilbudt barnehageplass. Det er per rapportert inn barn i barnehagene i Drammen. Den var tilsvarende tall Økningen innebærer at det i 2010 er 150 flere barn med barnehageplass enn i

15 Antall minoritetsspråklige barn i barnehage er 895 (av disse er 125 med i prosjektet gratis kjernetid i barnehage), og det er en økning på cirka 40 barn fra Pedagogisk bemanning I snitt er cirka en tredjedel av de ansatte i barnehagene førskolelærere. På landsbasis er det stor mangel på førskolelærere. Andelen ansatte med førskolelærerutdanning gikk ned fra 2008 til Åpning av to nye barnehager i 2009 kan ha påvirket nedgangen i andelen med førskolelærerutdannede. I 2008 var andelen ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet cirka 15 prosent, i prosent og i prosent. Følgende barnehager åpnet i 2010: Private barnehager: Senterbarnehagen FUS på Fjell, 80 plasser (mars) Bragernes Strand barnehage, 30 plasser (august) Kommunale barnehager: Fjell, nyåpning etter brannen (september) og rehabilitering av Gamlestua (januar 2011) til sammen utgjør denne økningen 20 plasser. Tertitten familiebarnehage ble nedlagt i august, 8 plasser. Gratis kjernetid. Drammen kommune ble tildelt kroner i prosjektmidler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til videreføring av gratis barnehagetilbud 17 timer i uka for fire- og femåringer ut barnehageåret 2009/2010 i Austadgata førskole. Tilskuddet ble brukt til: Gratis kjernetid for 60 minoritetsspråklige fire- og femåringer Kombinere barnehagetilbudet med tilbud til mødrene/foreldrene om norskopplæring og andre tilbud som vil bidra til at de er en ressurs for egne barn. Fysioteket ga foreldrene tilrettelagt fysisk aktivitet, kombinert med barnepassordning for mindre søsken som ikke har barnehageplass. Fjell barnehage ble reist i Drammen kommune ble også tildelt 2,4 millioner kroner i prosjektmidler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, til gratis kjernetid til treåringer i barnehage. Målet med dette tilskuddet var å øke deltakelse i barnehage, forberede barna på skolestart, bedre norskkunnskapene for minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering generelt. Tilskuddet ble brukt til: Gratis kjernetid i barnehage 20 timer per uke, for alle treåringer bosatt på Fjell og deler av Strømsø. Tilbud til mødrene/foreldrene om norskopplæring og fysisk aktivitet. Prosjektleder i 100 prosent stilling i perioden til , deretter 60 prosent stilling ut året. Kompetanseheving av ansatte i barnehagen Tilbudet om gratis kjernetid ble gitt i den barnehagen barnet hadde plass. Det er bostedsadressen som avgjør hvem som deltar i prosjektet. Kompetansehuset Imente ga foreldrene norskopplæring og tilrettelagt fysisk aktivitet. Ved prosjektets oppstart var andelen av treåringer med barnehageplass i det aktuelle området 50 prosent (128 barn), ved årsskiftet var andelen økt til hele 97 prosent, som 1 3

16 utgjør en økning på 121 barn. Alle familier med barn født i 2007 i det aktuelle området er kontaktet og informert om tilbudet. Forurenset jord Oppryddingsarbeidene skulle være utført innen sommeren Fire private barnehager har ikke utført oppryddingsarbeid innen fristen. Oppryddingen vil bli foretatt i løpet av første halvår Drammen kommune dekket 59 prosent av totalkostnadene til oppryddingsarbeidet, mens Klima- og forurensningsdirektoratet dekket 30 prosent. De resterende kostnader ble dekket av den enkelte barnehageeier. Kvalitetsutvikling/kompetanseutvikling. Drammen kommune ble tildelt kroner i statlige midler til kompetansutvikling i barnehagesektoren i Midlene er brukt til: Videreføring av EN er EN og 2=2 Likestillingsarbeid: MIB (Menn i barnehager) Prosjektet Kvalitetsutvikling i barnehagen Drammen kommunale barnehager KF. Drammen kommunale barnehager ble overført til basisorganisasjonen 1. oktober. De kommunale barnehagene i Drammen er organisert i tre virksomhetsområder, Strømsø, Bragernes og Konnerud/ Fjell, med virksomhetsleder for hvert område. Resultater (gjelder de kommunale barnehagene) Brukere Drammen kommunale barnehager har en svarprosent på 36. Snitt totalt på brukertilfredshet er 4,8 poeng, dette er 0,1 poeng under landsgjennomsnittet. Vurdering av resultatene Svarprosenten er lav og målet er å komme opp på en svarprosent på 50 eller mer. Brukertilfredshet under landsgjennomsnitt er ikke tilfredsstillende. Målet er å ha resultater på landsgjennomsnittet eller over. Områder som bør bedres er: trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling og fysisk miljø. Medarbeidere Medarbeidertilfredshet gikk opp med 0,1 prosentpoeng fra 2009 til Vurdering av resultatene Resultatene er forbedret innenfor fysiske arbeidsforhold (4,5), innhold i jobben (5,0), stolthet over egen arbeidsplass (5,0) og faglig og personlig utvikling (4,8). Områder som det er ønskelig har høyere skår er: 1) nok tid til å utføre jobben 2) synes du at du kan varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass. Sykefraværet i 2010 er på 9,0 prosent, og det er en liten nedgang fra 9,5 prosent i

17 Økonomi Resultat før fondsavsetninger Millioner kroner Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 57,9 7,2-50,7 Andre driftsutgifter 408,3 385,7-22,6 Sum driftsutgifter 466,2 392,9-73,3 Andre inntekter -392,3-335,8 56,5 Refusjon sykelønn og fødselspenger -3,5 0,0 3,5 Sum driftsinntekter -395,8-335,8 60,0 Netto 70,4 57,1-13,3 Avsetning bundne fond: 0,2 millioner kroner. Vurdering av resultatene Programområdet ble styrket med 3,2 millioner kroner ved behandlingen av 1. tertialrapport, men det har vært usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen. I 2. tertialrapport ble det varslet et merforbruk i størrelsesorden 6-8 millioner kroner i Regnskapstallene for 2010 viser et merforbruk for programområdet på 13,3 millioner kroner. Dette er vesentlig svakere enn forventet, men må ses i sammenheng med at regnskapet for Drammen Barnehager KF for perioden til og med er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på 2,0 millioner kroner. Sett i sammenheng med bykassens regnskap reduseres da merforbruket på barnehageområdet til 11,3 millioner kroner. Avviket kan i hovedsak forklares av følgende forhold: Spesialpedagogiske tiltak viser et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Dette er noe lavere enn forventet. Drift av kommunale barnehager viser et merforbruk på 1,2 millioner kroner når bykassens og Drammen Barnehager KFs regnskap ses samlet 1) Budsjetterte forutsetninger knyttet til aktivitetsendringer i 2010 viser negativt avvik i overkant av 5 millioner kroner Manglende effektuering av effektiviseringskrav på 1,4 millioner kroner 1 Drammen Barnehager KF ble avviklet pr , og driften av de kommunale barnehagene ble overført til basisorganisasjonen fra og med

18 Programområde 02 Oppvekst Mål i kommuneplanen. Tjenestetilbudet til utsatte grupper skal være på linje med sammenlignbare kommuner Tverrfaglig og helhetlig oppfølging Nasjonal spisskompetanse og kompetanseheving i forhold til barn og unge med innvandrerbakgrunn. Bidra til å utvikle ny kompetanse Tydelig kommunikasjon av kvalitet og kvantitet Helhetlig og koordinert tjenestetilbud Styrking av regional rolle og utvikling av faglig plattform Samarbeid med frivillige og humanitære organisasjoner Samordnet helse- og sosialplan Etablering av koordinerende enhet Styrking av forebyggende arbeid Styrking av boligtilbud til unge voksne Nøkkeltall for programområdet Avvik 2010 Barnevernstjenesten: Antall nye meldinger Antall gjennomførte undersøkelser Antall barn under 18 år med hjelpetiltak i hjemmet Antall barn under 18 år med hjelpetiltak utenfor hjemmet Totalt antall barn og ungdom med barnevernstiltak Økning i prosent fra året før 400 2% % Enslige mindreårige flyktninger antall brukere Barnevernsvakten antall barn Sosial vakttjeneste antall voksne Habiliteringstjenesten: Aktive brukere av tjenesten per Antall anmodning om nye og innvilgede IP (hvorav under 18 år) Oppvekstteamet, antall brukere Ikke registrert Ikke registrert 147 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Antall nye brukere som er henvist Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT Antall sakkyndige vurderinger % 0 1 6

19 Samlet vurdering av programområdet Tjenestene barnevern og habilitering kjennetegnes av fortsatt vekst i antall brukere. Barnevernet gikk inn i 2010 med store avvik og et stort etterslep. Tjenesten har vært gjennom en betydelig omstilling i forhold til ledelse og organisering parallelt med økt bemanning. Tiltakene har gitt de ønskede resultater. Avvikene var lukket etter første halvår til tross for en vekst av nye meldinger i 2010 på 12 prosent. Habilitering har hatt en økning i brukere fra 112 til 190 fra 2007 til Veksten har flatet ut i Kapasiteten i ny barnebolig (ny i 2008) er nå tilnærmet fullt utnyttet. Pedagogisk- psykologisk tjeneste har i 2010 greid å effektivisere saksgangen i sakkyndighetsarbeidet. Dette har gjort det mulig å arbeide mer med forebyggende tiltak. Gjennom effektivisering av driften i 2010 har senter for oppvekst greid å drive tjenestene med mindre økning i ressursbruk enn veksten i brukere. Hovedaktiviteter i 2010 Hovedmål: En effektiv tjeneste der barn, unge og pårørende har en samordnet helhetlig tjeneste å forholde seg til. Barneverntjenesten Tjenesten har i 2010 hatt fokus på organisasjonsutvikling, ledelse, rutinebeskrivelser for tjenesten, opplæring av nytilsatte, samt fag og veiledning. Gjennom økt bemanning og mer effektiv drift har tjenesten greid målet om ikke å ha fristoverskridelser knyttet til mottak og undersøkelse gjennom siste halvdel av Det er utviklet rutiner som skal sikre at ulike tjenestetilbud samhandler tidlig for å sikre tidlig intervenering, og riktig tilbud til målgruppen innenfor barnevern. Samhandlingsrutiner er utviklet i pilotprosjekt Vold i nære relasjoner æresrelatert vold (strategi- og samhandlingsmøter). Mottakskonsulentene i barnevernstjenesten har deltatt aktivt med informasjon om barnevernets arbeid på ulike arenaer så som helsestasjoner, barnehager, skoler, og ved omsorgstiltakene. Videre har de møtt religiøse ledere i byen. Flere av møteplassene har vært tverrfaglig sammensatt med politi og helsepersonell. For enslige mindreårige flyktninger har det vært arbeidet med forberedelser til åpning av nytt bofellesskap i februar Det er ansatt kvalifisert personale som teamledere til bofellesskapet. Det er også arbeidet med utvikling av alternative bosettingsformer som familieplasseringer, fosterhjem og hybel med tilsyn. Det er planlagt inntil fem alternative plasseringer i Prosjekter innen barnefattigdom, vold og psykiske lidelser er gjennomført etter prosjektplan. Prosjekt SIMBA (Sammen i arbeid mot barnefattigdom) startet opp høsten 2009 og ble videreført i Det ble utarbeidet prosjektrapport fra pilotperioden som grunnlag for videreføring av prosjektet i Hovedfunnet er at oppfølging av familien, framfor av enkeltindividet, gir bedre effekt både for familien og den enkelte. Habiliteringstjenesten I 2009 var veksten i antall brukere 28 prosent. Hovedutfordringen i 2010 har vært å gi et godt tilbud til en større brukergruppe. Det har vært fokus på å kvalitetssikre saksbehandlingen og sikre brukermedvirkning. Det har vært sterkt fokus på ICDP (International Child Development Program) i hele organisasjonen. Dette er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. 1 7

20 Bekkevollen barne- og avlastningsbolig for funksjonshemmede barn har hatt 32 brukere i Bekkevollen har totalt 14 plasser. I 2010 har i gjennomsnitt 12 av disse plassene vært belagt. I ferier, helger og høytider har alle plassene vært i bruk. Det har det vært høy utnyttelse av boligen. Koordinerende enhet (for barn og unge som mottar flere tjenester fra kommunen) ble etablert med ett årsverk i Utfordringen i 2010 har vært økning i antall henvendelser vedrørende bosatte flyktninger som mangler nødvendige tjenester. Et nytt ikt-verktøy (SamPro) er innført og opplæring er gjennomført (cirka 100 deltagere i 2010). Verktøyet gjør det enklere å lage og bruke individuelle planer og enklere for ansatte i kommunen å samarbeide med hverandre og med personen som mottar hjelpetilbudet. I 2010 har alle virksomheter lagt inn tidligere papirversjoner av individuell plan i SamPro. Det blir utarbeidet Individuell plan (IP) for brukere med behov for langvarige og samordnende tjenester. I 2010 har det kommet inn 27 nye anmodninger om IP, i forhold til 16 nye i Alle anmodningene er innvilget. Totalt er det ved utgangen av 2010 registrert 85 (aktive og passive) IP for barn i aldersgruppen 0-14 år, og 71 i aldersgruppen år. Prosjektet Ages & Stages Questionnaire (ASQ) er en kartlegging hvor foreldrene involveres i vurdering av barnet sitt. Dette er ett av tiltakene i regi av Modellkommuneprosjektet for barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre. Modellkommuneprosjektet er en omfattende nasjonal satsning i regi av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Målsettingen er tidlig identifisering av utviklingsforsinkelser eller problemer, for å kunne iverksette forebyggende tiltak. Prosjektet arbeider for god tverrfaglig og tverretatlig koordinering, samt en godt utviklet tiltakskjede som skal sikre rett tiltak til rett tid. Kartleggingen gjennomføres i første omgang i forhold til de yngste barna i barnehagen. Tiltaksgruppen utfører oppgaver for både barnevern- og habiliteringstjenesten, og har styrket kvaliteten i tilsynsførerarbeidet. Tjenesteutvikling har foregått ved implementering av prosjektet og oppstart av SIMBA (Sammen i arbeid mot barnefattigdom) som metode. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Avdelingen har drevet omfattende individrettet arbeid. Innenfor tilpasset opplæring/spesialpedagogisk opplæring har det vært foretatt en gjennomgang og fornyelse av interne rutiner, maler, håndbok, m.m. Dette har ført til en mer effektiv saksgang. Drammen PPT overtok PPT for Svelvik kommune etter at tjenesten i Svelvik hadde ligget nede siden sommeren Prosjekt Skolevegring er utviklet i samarbeid med skolen og helsetjenesten i Konnerud bydel. Målet er å oppdage barn og unge som står i fare for å utvikle skolevegring så tidlig som mulig. Dette har ført til nye felles rutiner og økt kompetanse innenfor feltet. Erfaringene fra Konnerud bydel er positive og denne nye praksis vil bli innført i resten av kommunen. Psykologspesialist arbeider byovergripende ved å bistå helsestasjonene og PPT med klientrettet arbeid. I 2010 er psykologspesialist satt inn som veileder for psykologene i Oppvekstteamet og for kommunepsykolog ved Fjell legesenter. 1 8

Drammen kommune i 2010

Drammen kommune i 2010 Drammen kommune i 2010 Utsyn over byen Byvekst Drammen kom seg godt gjennom finanskrisen i 2008 og 2009. Mange er i jobb, det er forholdsvis lav ledighet og kun moderat økning i utgiftene til økonomisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side 8 Organisasjonskart side 10 Kommuneplan for Drammen 2007 2018 side 11 Nøkkeltall for Drammen side 12 Programområde 01

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune 2011 Byjubileet feiring av, med og for folket i byen Mer enn 240 000 mennesker deltok på ulike arrangementer i forbindelse med byjubileet Fem store arrangementer for hele

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Plan og byggesak - status

Plan og byggesak - status Plan og byggesak - status 1. Problemstillinger Brukertilfredshet byggesak Kommunekassens subsidiering av byggesak 2. Status og gjeldende strategier for økt brukertilfredshet og økonomi Brukerundersøkelser

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Byplans rolle/oppgave

Byplans rolle/oppgave Byplans rolle/oppgave Virksomhet Byplan er både myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven og samfunnsaktør i byutviklingsspørsmål, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming. Byplan skal sikre

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Byutviklingsforum 2010

Byutviklingsforum 2010 Byutviklingsforum 2010 Samhandling med kvalitet behandling av byggeprosjekter. Kriterier og forutsetninger? Grunnlag: Rammer for byutvikling med kvalitet, visjoner som er detaljert gjennom planer på forskjellige

Detaljer

Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober

Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 Notatene er utkast, og vil bli endret. Det vil skje fortløpende bearbeiding

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Parminder Kaur Bisal og Glenny Jelstad Plan- og økonomiseksjonen 07.11.2014 Planhierarkiet - styringsdokumentene Temaplaner og strategiske handlingsplaner

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Status for barnevernet i Eidsvoll

Status for barnevernet i Eidsvoll Status for barnevernet i Eidsvoll Status i saker 2012 2013 2014 Antall meldinger 248 334 309 Antall barn under omsorg 31 41 48 Antall private tiltak 12 7 8 Fristoverskridelser 76 % 50 % 2,6 % Status per

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene... 10 Programområde 01 Barnehager... 10 Programområde 02 Oppvekst... 16

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer