BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE"

Transkript

1 FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er endret. Tekst angitt med grøn. farge. Korr tekst div utførelser PH LB B Kontroll sign SOLEM ARKITEKTUR REIULF RAMSTAD ARKITEKTER SWECO

2 Lier kommune Side 2 av 112 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RIGG OG DRIFT BYGNING BYGNING GENERELT GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEMER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER YTTERTAK FAST INVENTAR TRAPPER, BALKONGER MM ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER VVS ENERGIBEREGNINGER MV SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG BRANNSLOKNINGSANLEGG KULDE LUFTBEHANDLING KOMFORTKJØLING ELKRAFT ELKRAFT GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT LAVSPENT FORSYNING LYS ELVARME RESERVEKRAFT TELE OG AUTOMATISERING TELE OG AUTOMATISERING GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING INTEGRERT KOMMUNIKASJON TELEFONI OG PERSONSØKING ALARM- OG SIGNALSYSTEMER LYD- OG BILDESYSTEMER AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER PERSON- OG VARETRANSPORT UTENDØRS UTENDØRS, GENERELT BEARBEIDET TERRENG UTENDØRS KONSTRUKSJONER UTENDØRS KONSTRUKSJONER, GENERELT UTENDØRS VVS-ANLEGG UTENDØRS ELKRAFT VEIER OG PLASSER PARKER OG HAGER

3 Lier kommune Side 3 av 112 Fagbeskrivelsen er en ytelsesbeskrivelse, og det understrekes at entreprenøren har det fulle ansvar for dimensjonering og utarbeidelse av mengder. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle nødvendige detaljer selv om disse ikke er beskrevet i detalj. 1 RIGG OG DRIFT Entreprenøren skal medta alle kostnader som er nødvendig for rigg og drift av byggeplassen for egne og underentreprenørers arbeider. Ved avslutning av arbeidene skal alle riggarrangement og andre provisorier som er bygd fjernes helt. Plen/asfaltareal skal settes i opprinnelig stand. Dette gjelder både riggområde og adkomst til byggeplass. Riggplan Entreprenøren skal utarbeide riggplan som skal forelegges byggherren til godkjenning før oppstart av arbeidene. Riggplass og byggeplass skal sikres både i og etter arbeidstiden. Rydding / renhold Arbeidene skal utføres som RENT TØRT BYGG i samsvar med norm. Byggeplassen skal hele tiden holdes ryddet. Kostnader føres i bilag D pkt 1.1 felleskostnader

4 Lier kommune Side 4 av BYGNING Utarbeidet av Reiulf Ramstad AS, Solem Arkitektur AS og Sweco. Dette kapittel omfatter bygningsmessige arbeider. Avsnittene er redigert iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabellen og omfatter følgende kapitler: Kapitel 20 Bygning, generelt Kapitel 21 Grunn og fundamenter Kapitel 22 Bæresystemer Kapitel 23 Yttervegger Kapitel 24 Innervegger Kapitel 25 Dekker Kapitel 26 Yttertak Kapitel 27 Fast inventar Kapitel 28 Trapper, balkonger m.m. Kostnader føres i bilag D pkt 1.2 bygning 20 Bygning generelt. Tilbudet skal baseres på totalentreprise, med kontrahering etter NS3431. All prosjektering, levering og montasje skal inngå. Generelt vises det til ARK og RIB-tegninger vedrørende prinsipper for utforming og statiske løsninger. Tegningene er veiledende med tanke på dimensjoner for konstruksjoner. Statiske beregninger og utforming påhviler helt og holdent entreprenøren. Løsninger skal for øvrig velges i samråd med arkitekt og RIB. Gjeldene standarder og anerkjente løsninger skal legges til grunn for prosjektet. Valgte løsninger må kunne dokumenteres. Anlegget forutsettes i sin helhet utformet i tråd med gjeldende krav og forskrifter, i samsvar med krav fra bl.a. Husbanken, Arbeidstilsynet og Mattilsynet, m.v. Også nyere utredninger og anbefalinger i relasjon til universell utforming skal hensyntas (jfr. Utredninger fra Sosial og helsedirektoratet, Statens byggtekniske etat / Husbanken, Norges handikapforbund, m.v.). Alle produkter, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på samme vilkår av så mange som overhodet mulig (Husbanken 2003). Totalentreprenøren må ha / skaffe seg inngående kjennskap til disse kravene. Det må i tillegg til Husbankens livsløpsstandard tas hensyn til at store elektriske stoler og personer som ikke behersker finmanøvrering trenger større manøvreringsarealer enn en liten, manuell stol. I relasjon til krevende pleieoppgaver og tilhørende krav til plass for hjelpere og løfteutstyr, m.v. skal Arbeidstilsynets krav som på flere punkt er høyere enn Husbankens minstekrav oppfylles. Det pekes spesielt på Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner, best. nr Det vises også til følgende punkter i Strukturplan og Strateginotater som er vedlagt dette anbudet: STRUKTURPLAN 1.1 ORGANISASJON og FRAMDRIFT 1.2 PROSJEKTSTRATEGI 1.3 FUNKSJONER OG ORGANISERING 1.4 FORMGIVING 1.5 AREALOVERSIKT 1.6 OVERFLATER OG MATERIALER (bygg og uteareal) STRATEGINOTATER 2.1 STRATEGINOTAT BOGRUPPE 2.2 STRATEGINOTAT DAGSENTER

5 Lier kommune Side 5 av STRATEGINOTAT REHAB 2.4 STRATEGINOTAT PRODUKSJONSKJØKKEN 2.5 STRATEGINOTAT LOGISTIKK OG STØTTEFUNKSJONER 2.6 STRATEGINOTAT UNIVERSELL UTFORMING 2.7 STRATEGINOTAT PASSIVHUS 2.8 STRATEGINOTAT BRANN 2.9 STRATEGINOTAT AKUSTIKK 2.10 STRATEGINOTAT MILJØ/ BÆREKRAFT (BREEAM) 201 Forutsetninger Ferdig bygning skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter for denne type bygning samt eventuelle pålegg eller krav fra offentlige myndigheter. Prosjektering utføres i hht. Byggteknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, sist endret (TEK 10), samt gyldige Eurokoder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål, utgitt som Norsk Standard med nasjonalt tillegg (NS-EN + NA). Prosjektering og utførelse skal være iht. krav og anbefalinger i relevante NBI-blad. Disse skal legges til grunn for tekniske bestemmelser, krav til materialer og utførelse av arbeidene. De skal også legges til grunn for valg av eventuelle alternative løsninger. Alle krav til tettinger, brann- og lydkrav skal også gjelde for bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske installasjoner. For brannkrav vises til brannstrategirapport og branntegninger fra RIBr. Bærekonstruksjonene dimensjoneres for en levetid på 50 år uten behov for utskiftning av disse. Dette innebefatter at konstruksjonsdelene beskyttes mot regn og annen fuktbelastning, samt at de er dimensjonert til å tåle de belastningene de måtte utsettes for i de områdene de befinner seg. 202 Pålitelighet For krav til pålitelighet legges NS-EN 1990:2002+NA:2008 til grunn. Byggverket prosjekteres og utføres i pålitelighetsklasse RC Dimensjonerende laster For dimensjonerende laster legges generelt NS-EN 1990 og NS-EN 1991 til grunn. Forventede virkelige laster legges til grunn for dimensjoneringen dersom disse er dimensjonerende. I tillegg til hovedkonstruksjonens egenlast skal det fastsettes og vurderes påførte egenlaster fra tekniske installasjoner, himlinger, påstøp, avretting og lettvegger. Nyttelastene skal fastsettes etter Eurocode Generelt dimensjonerende nyttelastnivå for sykehjem er minimum 2,0 KN/m2, videre skal lagerområder og maskinrom ha kapasitet for økte nyttelaster (10,0 KN/m2). Snølaster med tilhørende formfaktorer skal fastsettes etter Eurocode for Lier kommune. 204 Toleranser Generelt benyttes normalkrav for toleranser i bygninger i henhold til NS utg. 205 Krav til materialer og utførelse Generelt skal alle offentlige bestemmelser overholdes og alle relevante standarder anvendes, bl.a.: NS Eurokode2: Prosjektering av betongkonstruksjoner-del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode3: Prosjektering av stålkonstruksjoner-del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og Betong- del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner-del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger.

6 Lier kommune Side 6 av 112 NS Eurokode6: Prosjektering av murkonstruksjoner-del 1-1:Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner. NS Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1:Allmenne regler Hvis beregninger utføres etter andre regler enn de som er angitt i Norsk Standard, må det dokumenteres at disse gir minst den sikkerhet eller kvalitet som forskriftene krever. Kravene til produktmerking i Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven skal følges. Det skal benyttes materialer som fyller kravene i relevante Norske Standarder, CE-merking eller andre likeverdige nasjonale standarder. Ved bruk av komponenter med CE-merking eller andre nasjonale standarder skal de tekniske spesifikasjonene for komponenten være likeverdige eller bedre enn tilsvarende norske standarder. Hvis entreprenøren ønsker å benytte produkter som ikke er merket med Norsk Standards registrerte merke, skal han legge fram dokumentasjon på at produktet holder likeverdig kvalitet før komponenten settes i bestilling eller monteres. Entreprenøren er ansvarlig for å innhente uttalelser og eventuelle godkjenninger av produktet fra NSF, dokumentasjon av egenskaper fra SINTEF eller eventuell relevant lokal myndighet. Tilsvarende dokumentasjon fra myndighet eller kontrollinstans i annet land kan også benyttes. Byggherren vil ikke ta stilling til om produktet er likeverdig med mindre slik dokumentasjon eller godkjenning foreligger. For produkter som er underlagt frivillige godkjennings- og kontrollordninger skal det fortrinnsvis brukes produkter fra bedrifter tilsluttet disse med mindre byggherren har stilt krav om bruk av annet produkt. For produkter der det finnes miljømerking av typen Svanen, blomsten eller annen relevant miljømerking, skal fortrinnsvis slike produkter benyttes. Ved tvil om et produkt fyller spesifiserte krav, er det entreprenørens ansvar å dokumentere dette uten at det medfører ekstra kostnader for byggherren. Det skal legges spesiell vekt på å unngå skadelig byggfukt. Spesielt gjelder dette uttørking av trematerialer og betong. Fuktinnholdet i konstruksjoner SKAL måles før belegg monteres eller konstruksjoner lukkes. Fuktinnholdet skal være i samsvar med krav og anbefalinger i NBI-blad Uttørking og kontrollmåling av byggfukt. Utførelse skal være basert på anerkjente prinsipper for bygningsfysikk og fuktvandring relatert til de ulike materialene slik at fukt ikke stenges inne i konstruksjonene eller uttørking hindres, både under bygging og i bruksfasen. Utforming og utførelse skal være slik at kuldebroer unngås og isolasjonsverdier skal sikre at innvendig kondens eller kondens inne i konstruksjonen ikke forekommer. Materialer og komponenter som skal benyttes i bygget skal lagres tørt og slik at de ikke blir utsatt for fukt. Organiske materialer som har vært utsatt for fuktighet skal kasseres, og tillates ikke benyttet selv om fuktigheten er tørket ut. 206 Fuktsikring - Det skal utarbeides en kontrollplan for kvalitetssikring som beskriver hvordan man har sikret bygget mot fuktskader i prosjekterings- og byggefasen som beskrevet i Byggdetaljer «Vurdering av fuktsikring Kontrollpunkter», Byggdetaljer «Ren, tørr og ryddig byggeprosess» og Byggdetaljer «Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak». Planene skal bl.a. omfatte materialfukt, lagring av materialer, tildekking mot nedbør, kontroll av fukt før montering og innbygging. - Det skal utarbeides og benyttes prosjekttilpassede sjekklister for fuktsikring i prosjekteringen og byggefasen. Mal for sjekklister er vist bl.a. i Byggdetaljer «Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter». - Det skal foreligge tilfredsstillende dokumentasjon som angir kritiske verdier for fukt i forhold til mikrobiologisk vekst, avgassing og andre vesentlige egenskaper ved produktet. Bruksbetingelser for materialene må være dokumentert. - Det skal dokumenteres at uttørking av bygningskonstruksjoner er foretatt i henhold til metoder anbefalt i Byggdetaljer «Uttørking og forebyggende tiltak». - Det skal dokumenteres at det er foretatt fuktmålinger med metoder som angitt i NS 3420-T og Byggdetaljer «Måling av fukt i bygninger» og at fuktnivået tilfredsstiller krav i NS 3420-T. 207 Betongkonstruksjoner- generelt Betongkonstruksjoner skal utføres etter Eurocode For krav til forskaling, armering og plasstøpt betong gjelder NS Gjennomføringen av arbeidene baseres på NS utg. Generelle krav til nøyaktighet og avvik settes til: toleranseklasse 4.

7 Lier kommune Side 7 av 112 Eksponeringsklasse for betong velges ut fra de miljøbelastninger som konstruksjonene blir utsatt for. Betongarbeidene utføres i kontrollklasse Normal kontroll. Forskalingssystem med plater og systematisk stagplassering. Forskalingen skal være så stiv og sterk at ut- og nedbøyninger ikke forekommer. Forskalingen skal danne jevne, pene flater uten sprang og grater. Alle synlige utvendige hjørner skal avfases med 20x20 mm trekantlekt. Armeringen velges slik at riss i betongoverflaten mest mulig begrenses. Det skal benyttes armeringskvalitet B500C (kamstål). Alle foreskrevne betongoverdekninger må nøye overholdes. Det skal anvendes syrefaste armeringsstoler. Før innstøping skal all armering være fri for løs rust og enhver slags forurensning som kan forringe heften til betongen. Det skal anvendes ferdigbetong og levering må skje fra godkjent fabrikk. Alle synlige betongoverflater skal støvbindes, og alle nødvendige sprang, sokler, utsparinger o.l. skal være inkludert i tilbudet. Betongelementer prosjekteres, produseres, transporteres, og monteres ihht Betongelementboken fra BLF. Elementene skal tilfredsstille kravene i NS-EN og utførelsen av montasjen skal tilfredsstille kravene i NS-EN NA. 208 Stålkonstruksjoner- generelt For stålkonstruksjoner gjelder generelt: Toleranseklasse 4 Sveisekvalitetsklasse B Korrosjonsklasse 1 utomhus Korrosjonsklasse 2 innomhus Kontrollklasse II middels kontroll for sveiste forbindelser Tilstandskontroll klasse I Stålkvalitet S355 Stålkonstruksjoner rengjøres ved sandblåsing evt. slyngrensing til renhetsgrad Sa 2,5 og primes. Stål i utendørs konstruksjoner og innstøpningsgods skal være varmforsinket. 21 Grunn og fundamenter. 210 Generelt Bygget er planlagt fundamentert med direkte fundamentering. På oversiden av tomten er det registrert fjell i dagen, mens den nedre del av bygget blir liggende over plasseringen av et tidligere bygg som i dag er revet og tilbakefylt med gode masser. Multiconsult har utarbeidet en geoteknisk datarapport som sier noe om grunnforholdene, men det bør gjennomføres en ny vurdering av geoteknikker for å få mer nøyaktige geotekniske data for fundamenteringen av det nye bygget. Eventuelle tiltak som sprengning og sikring av graveskråninger må avklares med geoteknikker. 211 Klargjøring av tomt Fyllmasser med innhold av humus og urenheter etter tidligere utfyllinger som kan gi setninger og deformasjoner fjernes. Det må påregnes vegetasjonsfjerning og sprengning. 212 Byggegrop Det er antatt benyttet åpen byggegrop hvor graveskråninger avklares nærmere med geotekniker. Vegger på bakvegg og gavlvegger i sokkel- og 1. etasje vil i store deler få jordtrykk i full høyde og laster fra jordtrykket føres inn i gulv og etasjeskiller. Det må ikke tilbakefylles langs kjellervegger før gulv og etasjeskiller er etablert. Innvendig utlegging og avretting med drenerende og kapillærbrytende lag under gulv på grunn. Utvendig tilbakefylling med drenerende og ikke telefarlige masser. 213 Fundamenter Bygget er antatt fundamentert med sålefundamenter, punktfundamenter og gulv på grunn. Tillatt grunntrykk og eventuell annen fundamenteringsmåte må avklares med geotekniker.

8 Lier kommune Side 8 av Drenering Det sørges for at drenssjikt under gulv på grunn gis mulighet for avløp av inntrengende vann. I store deler av bygget blir gulv på grunn liggende under utvendig terreng. Bygget må derfor her sikres med nødvendig drenering. 215 Radon Alle gulv på grunn skal sikres mot inntrenging av radon ved montering av radonsperre i henhold til Temaveiledning HO-3/2001 fra Statens bygningstekniske etat. Det skal benyttes membran godkjent og montert i henhold til bruksklasse B. Totalentreprenøren er ansvarlig for at eventuelle tilkjørte masser som skal benyttes under eller rundt bygningskonstruksjonen ikke skal inneholde radon. 22 Bæresystemer. 220 Generelt Byggets bærende konstruksjoner består generelt av bærende yttervegger i betong i hele sokkeletasjen, stålsøyler, stålbjelker og dekker av hulldekker. I 1. etasje er det også betongvegger på hele bakveggen og delvis gavlveggene. Det er hovedsakelig lagt opp til at bærelinjene følger knekkpunktene på taket. Horisontalavstivning ivaretas av dekker, heis- og trappesjakter samt i vindkryss av stål. 221 Søyler Søylerekkene følger hovedsakelig knekkpunktene på taket i tillegg til spesiell geometri som rundt balkonger, åpning over atriet og takhage. Utvendige søyler og innvendige frittstående søyler (kafe, vestibyle og rundt atrium plan 2-3) skal utføres som sammensatte søyler som vist på ARK s bilder under. 222 Bjelker Det er planlagt å benytte stålbjelker av hatteprofiler. For å tilpasse bæringen til sjaktene i en del beboerrom legges dekkene på stålvinkler på hver side av sjaktene. De stedene hvor søyler må veksles ut må bjelkene dimensjoneres for dette. Bæringen for taket rundt takhagen tas opp på egne utvekslingsbjelker som ligger over dekke over 2. etasje slik at søylene ikke går ned gjennom bygget. Bjelkene skjules i isolasjon og tekkingen av takhagen. Rundt taket legges det stålbjelker som randprofiler for takskiven.

9 Lier kommune Side 9 av Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner medtas i den utstrekning dette kreves i forskrifter og etter krav i brannrapport fra RIBr. 23 Yttervegger. 231 Bærende yttervegg Yttervegg Type YV 05 Ytterveggene under terreng utføres som betongvegger og isoleres på yttersiden i hht energiramme for bygningen. Betongvegger med synlig overflate utføres som sandwichkonstruksjon og isoleres i hht energiramme for bygningen. For overflate og materiale på yttersjikt av sandwichvegger konferer ARK. Overflate synlig betong skal være bordforskalet, jfr. kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan. 232 Ikke-bærende yttervegger Yttervegg Type YV 01 Oppbygging av ytterveggskonstruksjon med sinkkledning (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,13 W/m2K Yttervegg Type YV 02 - Oppbygging av ytterveggskonstruksjon med trekledning (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,13 W/m2K Yttervegg Type YV 03 - Oppbygging av ytterveggskonstruksjon med platekledning og trespiler (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,13 W/m2K Yttervegg Type YV 04 - Glassfasade (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,80 W/m2K Utføres med aluminiumsprofiler, type Scücho eller tilsvarende. 233 Vinduer, dører, porter Vinduer i yttervegg - Skal være komplett levert og montert inkl. nødvendige beslag, utvendige og innvendige utforinger, isolering, vannbrett med mer som vist på detaljtegninger. - Alle beslag skal være i sort sink. - Leveres i kombinasjon med faste og åpnbare vinduer - Sikkerhetsglass ihht. gjeldende teknisk forskrift og Glassbransjens anbefalinger - Faste vinduer skal ha selvrensende glass der det ikke er mulig å komme til med heis eller stige. - Uknuselig glass medtas som opsjon. - Vinduene skal tilfredsstille krav i strateginotat for hhv. brann, akustikk og passivhus. - Minstekrav for U-verdi glass er 0,80 W/m²K Overflater:

10 Lier kommune Side 10 av Trevinduer og glass montert iht detaljtegninger - Trevinduer leveres overflatebehandlet på ut- og innside. Farge bestemmes av ARK - Innvendige utforinger skal være i malmfuru. Det skal ikke være vinduslister/gerikter, jfr. detaljtegninger. Vindustyper: Se plantegninger og vindusskjema, tegning A vedrørende mål og antall. Det henvises til prinsippdetaljer som må bearbeides videre i samråd med entreprenør. - Vindu innsetting - Beboerrom (Se detaljtegning A51-201) Vinduene skal leveres som fast vindu med tett åpningsluke som angitt på tegning. Overflate på denne som vinduet for øvrig. - Vindu innsetting Fast vindu i trefasade (Se detaljtegning A51-202). - Vindu innsetting Fast vindu i sinkfasade (Se detaljtegning A51-203) - Vindu innsetting Åpningsvindu i trefasade (Se detaljtegning A51-204) - Vindu innsetting Åpningsvindu bak lamellfasade (Se detaljtegning A51-205) - Vindu innsetting Fast vindu/åpningsvindu 1. etasje (Se detaljtegning A51-206) - Vindu innsetting Åpningsvindu i betongfasade (Se detaljtegning A51-207) Foringer av galvaniserte 5x470mm stålplater påklebet 30mm trykkfast XPS, som vist - Vindu innsetting Fast vindu i betongfasade (Se detaljtegning A51-208) Foringer av galvaniserte 5x470mm stålplater påklebet 30mm trykkfast XPS, som vist Ytterdører Se plantegninger og dørskjema, tegning A vedrørende mål og antall. Videre vises til detaljtegninger A og A Dette er prinsippdetaljer som må bearbeides videre i samråd med entreprenør. - Skal være komplett levert og montert inkl. nødvendige beslag, utvendige og innvendige utforinger, isolering, vannbrett med mer som vist på detaljtegninger. - Alle beslag skal være i sort sink. - Sikkerhetsglass ihht. gjeldende teknisk forskrift og Glassbransjens anbefalinger - Uknuselig glass medtas som opsjon - Minstekrav for U-verdi glass er 0,80 W/m²K - Det skal leveres godkjent rullestolterskel på alle ytterdører - Det skal leveres adekvat FG-godkjent låseenhet for samtlige ytterdører. - Alle ytterdører skal ha adgangskontroll - Alle sylinderlåser skal inngå i låssystem. - Det skal leveres langskilt og vridere av rustfritt stål - Dørene skal tilfredsstille brann- og lydkrav ihht. Strategiplan for hhv. brann og akustikk - Ytterdører skal ha forsterkninger for dør automatikk der hvor det er nødvendig. - To-fløyet hovedinngangsdør skal ha skyvedørsdørautomatikk.

11 Lier kommune Side 11 av 112 Dør-/porttyper: - YD 01 hovedinngang skyvedør i glass/aluminium med automatikk - YD 02 dør ved S147 glass dør - YD 03 dagsenter inngang glass dør - YD 04 dør fra trapperom tettdør kled i sink - YD 05 dør fra korridor 2.etg - glassdør - YD 06 dør til balkong glassdør - YD 07 dør fra mellombygg - glassdør - YD 08 dør til parkering 3.etg - glassdør - YD 09 rømningsdør U.etg - ståldør - YD 10 dør i U.etg ståldør - YD 11 port i U.etg Leddport i stål med åpningsautomatikk - YD 12 dører i glassfasade fra N102 Kafeteria, N128 Rehab Treningshall og takhage Plan 3 Innsettingsmetoder: - Type A (se detaljtegning A51 301) Glassdør med trekarm i trefasade - Type B (se detaljtegning A51 302) Tett dør i tre kledd med sink. Innvendige utforinger skal være i malmfuru. Det skal ikke være vinduslister/gerikter, jfr. detaljtegninger. Totalentreprenøren skal utarbeide en beslagliste og låseplan som tilpasses brukerkrav og godkjennes av PL før bestilling av dører. 234 Solavskjerming Det skal prises utvendig solavskjerming i alle sengeromrom. (Se detaljtegning A51 201) Persiennetype Zipscreen eller tilsvarende, farge bestemmes av ARK. Automatisk styrt med manuelt styrt mulighet. Se EL beskrivelse. Komplett levert. Alle vinduer som ikke har utvendig solavskjerming og som vender mot syd, vest eller øst skal leveres med solreflekterende glass som både skal gi god solbeskyttelse, lav uverdi og være så likt vanlig glass som mulig Pris på ulike typer solavskjerming synliggjøres i anbudet. 235 Utvendig kledning og overflate Det vises til kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan samt detaljtegninger. Type YV 01 Sinkkledning: - 12 mm x-finerplate med underlaggspapp og grå, forpatinert sinkkledning utført med lommefalspaneler. Varierende bredder. - Krysslufting 60mm. - Alle boenheter skal ha lufteluke i forbindelse med vindu. Lukene skal dekkes over med beskrevet kledning som perforeres jfr. detalj. A Type YV 02 Stående trekledning (Vist på fasader med vertikal skravur): - Utv. stående 22 mm panel av fargetonet, sortert malmfuru. Varierende bredder - Krysslufting 60mm. Type YV 03 Platekledning med trelameller - Trelameller i fargetonesortert malmfuru. Dim. ca. 25x50mm c/c 50mm. - Utvendig gjennomfarget 8mm betongplate - Krysslufting 60mm.

12 Lier kommune Side 12 av 112 Trelameller på glassfasader: - Trelameller skal enkelte steder brukes i kombinasjon med glassfelter og vinduer. For omfang henvises til fasadetegninger. Det benyttes lameller i fargetonesortert malmfuru. Dim. ca. 25x50mm c/c 50mm. Pris på ulike kledningsalternativer synliggjøres i anbudet 236 Innvendig overflate Se også pkt. 245 Kledning og overflate. Materialbruk for innvendige overflate er delt inn i følgende soner. Ref. tegning A til 004 Materialplaner samt kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan Sone 1, Publikum: Furufiner Sone 2, Kontor, daglig bruk: Furufiner. Opsjon robustgips Sone 3, Beboerrom: Furufiner. Sone 4, Bad/WC beboerrom: Keramiske fliser. For dimensjoner se romskjema A Sone 5, Andre våtrom: Vinyl Sone 6, Produksjonskjøkken Keramiske fliser Sone 7, Andre kjøkken: Keramiske fliser Sone 8, Underordnede rom: Robustgips event. støvbinding av betong der det er aktuelt Sone 9, Trapperom: Betong, plateforskalling. Robustgips for stendervegger Sone 10, Korridor: Robusgips Sone 11, Kafeteria, treningshall Furufiner Furufinerplater skal ha interiørkvalitet og være lakkert med UV-lakk med 60% hvitpigmentering. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Synlige betongvegger grunnes med sandsparkling og behandles deretter med 2 strøk vaskbar maling. Overgang mellom betong og gips remses, finsparkles og males sammen med øvrig veggflate. Herdet glassplate monteres over kjøkkenbenk på ferdig malt gipsvegg for alle kjøkken. Pris synliggjøres i tilbudsskjema. Uknuselig glass medtas som opsjon. Overkant minimum 50 cm over benkeplate, eller avsluttes mot overskap. Tette overganger mot vegg. Det skal leveres splintsikret og laminert speil over servant i alle bad-, toaletter, garderober og dusjrom (innfelles i vegg dersom flislagt utførelse). Størrelse ihht. Universell utforming. Tette overganger mot vegg. 24 Innervegger Det vises til plantegninger A til A samt til Materialplaner, tegn.nr. A til A For overflater vises til kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan. Oppbygning, materialvalg, detaljering og utførelse av innervegger inkl. innvendige glassfelt, vinduer og innerdører skal tilfredsstille; - TEK 10, gjeldende lover og forskrifter samt relevante anbefalinger i Byggdetaljblader og Våtromsnormen - Krav i 2.8 Strateginotat Brann og 2.9 Strateginotat akustikk All nødvendig komplettering som tilpasning av møte mellom bygningsdeler skal være inkludert i prisen. Listverk ønskes ikke. Overganger skal være av en slik kvalitet at belistning ikke er nødvendig.

13 Lier kommune Side 13 av 112 Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning pga. fare for korrosjon. Alle farger bestemmes av ARK. Evt. eksponerte betongflater støvbindes, jfr. materialplaner. Det skal leveres / monteres spikerslag for all fastmontert innredning og utstyr. 241 Bærende innervegger Innerveggene rundt heissjakter og trapperom v/ akse 1-2/A-B og 8-9/F-G utføres som plasstøpte betongvegger og bidrar til horisontal avstivning av bygget. Det skal benyttes plateforskaling på innvendig side av trapperom. 242 Ikke-bærende innervegger Ikke-bærende innervegger utføres som isolert stendervegg med 1-2 lag kledning. Ulike kledningsalternativer (konf. brann- og lydkrav samt strateginotat for overflater og materialer). Ytterste lag gipsplatekledning må tåle harde påkjenninger - type Gyproc Robust el. likeverdig. Veggene utføres med adskilte stendere der dette er nødvendig for å tilfredsstille lydkrav. Underliggende panel / trefiberplate benyttes bak gips i våtrom Utførelse ihht. Våtromsnormen og leverandørens anvisninger. I Rehab treningshall (N128) skal vegger forsterkes med minimum 18mm kryssfiner bak øvrig kledning for å tåle feste/oppheng av tunge gjenstander. Innbygging av sjakter, tekniske skap samt innredning skal medtas i tilstrekkelig omfang ihht. tegninger. Skjørt mellom ulike himlingshøyder medtas. Følgende vegger er angitt på plantegninger: Standard vegger: IV Stenderverksvegger uten krav IV mm betong Brann: IV IV 13 IV 14 IV 15 Lyd: IV 21 IV 22 IV 23 IV 24 IV 25 IV 26 IV 27 IV 28 Brannkrav EI60 EI30 EI60 (vegg med avløp) EI60 200mm betong bærevegg 24 db 34/35 db 34/35 db (vegg med dør uten terskel) 37 db 44 db 48 db 55 db 60 db

14 Lier kommune Side 14 av 112 Brann + lyd IV 31 IV 32 IV 33 IV 34 IV 35 IV 36 IV 37 IV 38 EI db EI /35 db EI /35 db (vegg med dør uten terskel) EI db EI db EI db EI db EI db 243 Vinduer, dører, foldevegger Glassvegger/innvendige vinduer Det skal benyttes sikkerhetsglass ihht. gjeldende teknisk forskrift og Glassbransjens anbefalinger. Uknuselig glass medtas som opsjon. Alle innvendige vinduer skal leveres ferdig overflatebehandlet. Utforinger skal leveres ferdiglakkerte. Overgang mellom dørkarmer/utforinger og veggkledning skal være så presis at belistning ikke skal være nødvendig. Innerdører Det vises til plantegninger, dørskjema A62 201/202 og detalj A og 102. Fordeling tette dører/glassdører og skyvedør/slagdør fremgår av disse tegningene. Alle dører skal ha overflate av laminat med hardtrekant. Brann- og lydkrav i henhold til Strateginotat for hhv. brann og akustikk. Innvendig hoveddør mellom vindfang og vestibyle skal være to-fløyet skyvedør i glass med automatisk døråpning. Terskelfrie innvendige dører. Dører med brann- eller lydkrav skal ha heve-/senketerskel. Alle innerdører skal leveres med laminat med inntil 5 ulike farger som bestemmes av ARK. Utforinger skal leveres ferdiglakkerte. Karmbredder skal være tilpasset de ulike veggtykkelsene. Overgang mellom dørkarmer og veggkledning avdekkes med beslag, jfr. detalj A Det skal leveres langskilt og vridere av rustfritt stål. Sylinderlåser på låssystem. Det skal være dørautomatikk på alle selvlukkende branndører. Som opsjon skal medtas dørautomatikk for alle dører i trafikksoner, i korridorer og mellom korridor og vestibyle. Totalentreprenøren skal utarbeide en beslagliste og låseplan som tilpasses brukerkrav og godkjennes av PL før bestilling av dører. 244 Sjakt for tøynedkast Fra 3. etasje til sokkeletasje skal det være sjakt for tøynedkast til skittentøyrom SU43 i sokkeletasje. Luke fra korridor i 2. og 3. etasje 245 Kledning og overflate Se også pkt. 236 Innvendig overflate. Materialbruk for innvendige veggoverflater er delt inn i følgende soner (ref. planer med materialer):

15 Lier kommune Side 15 av 112 Sone 1, Publikum: Furufiner Sone 2, Kontor, daglig bruk: Furufiner. Opsjon robustgips Sone 3, Beboerrom: Furufiner. Sone 4, Bad/WC beboerrom: Keramiske fliser. For dimensjoner se romskjema A Sone 5, Andre våtrom: Vinyl Sone 6, Produksjonskjøkken Keramiske fliser Sone 7, Andre kjøkken: Keramiske fliser Sone 8, Underordnede rom: Robustgips event. støvbinding av betong der det er aktuelt Sone 9, Trapperom: Betong, plateforskalling. Robustgips for stendervegger Sone 10, Korridor: Robusgips Sone 11, Kafeteria, treningshall Furufiner På vegger der det er furufiner kommer dette i tillegg til gipsplater der det er lyd- og brannkrav. Furufinerplater skal ha interiørkvalitet og være lakkert med UV-lakk med 60% hvitpigmentering. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Synlige betongvegger grunnes med sandsparkling og behandles deretter med 2 strøk vaskbar maling. Overgang mellom betong og gips remses, finsparkles og males sammen med øvrig veggflate. Herdet glassplate monteres over kjøkkenbenk på ferdig malt gipsvegg for alle kjøkken. Pris synliggjøres i tilbudsskjema. Uknuselig glass medtas som opsjon. Overkant minimum 50 cm over benkeplate, eller avsluttes mot overskap. Tette overganger mot vegg. Det skal leveres splintsikret og laminert speil over servant i alle bad-, toaletter, garderober og dusjrom (innfelles i vegg dersom flislagt utførelse). Størrelse ihht. Universell utforming Flerleilighetsbygg ( ). Tette overganger mot vegg. 25 Dekker Oppbygning, materialvalg, detaljering og utførelse av tak skal tilfredsstille; TEK 10, gjeldende lover og forskrifter samt relevante anbefalinger i Byggdetaljblader Strateginotat brann Strateginotat akustikk Krav til varmetap i konstruksjonen skal tilfredsstille lavenergistandard ihht. NS 3700:2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger Strateginotat passivhus Det legges spesielt vekt på å redusere kuldebroer. På etasjeskiller av hulldekker legges nødvendig påstøp for legging av gulvvarme. Løsninger og utførelse skal ivareta krav til lydisolasjon og trinnlyd. Det samme gjelder gulv på grunn. Det skal etableres rissanvisere i gulv på grunn der dette er nødvendig. All nødvendig komplettering som vindtetting, dampsperre, belistning, fuging og tilpasning av møte mellom bygningsdeler skal være inkludert i prisen. Det skal leveres nødvendige, korrosjonsbestandige beslag som kompletterer alle overganger og møter mellom forskjellige bygningsdeler. Aggressiv korrosjon fra panel må påregnes. Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning. Alle farger bestemmes av ARK. Evt. eksponerte betongflater støvbindes, jfr. materialplaner.

16 Lier kommune Side 16 av Frittbærende dekker Etasjeskiller utføres med hulldekker. Balkongelementer skilles fra innvendige dekker med kuldebrobrytere. I trappesjakter av betong utføres også trappene i betong. 252 Gulv på grunn Gulv på grunn utføres som isolert gulv. På avrettet drenslag utlegges isolasjon til forskriftsmessig U- verdi, radonsperre og påstøp av armert betong, avrettet og ferdig behandlet for overflate beskrevet av ARK. 253 Terrassedekker Utenfor dagsenter og utenfor kafeteria/studie skal det være terrassedekke over oppvarmet rom i hhv sokkeletasje (deler av produksjonskjøkken) og kjeller (deler av teknisk rom/bodplass). Dekkene skal isoleres og tekkes med betongheller. Gjelder også takterrasse i 3. etasje over mellombygg, akse Gulvoverflate Materialbruk for gulvoverflater er delt inn i følgende soner (ref. planer med materialer og kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan): Sone 1, Publikum: Industritregulv Sone 2, Kontor, daglig bruk: Gummibelegg Sone 3, Beboerrom: Vinyl (opsjon industritregulv) Sone 4, Bad/WC: Vinyl Sone 5, Andre våtrom: Vinyl Sone 6, Produksjonskjøkken Sklisikre fliser Sone 7, Andre kjøkken: Vinyl Sone 8, Underordnede rom: Vinyl eller epoxymalt betong Sone 9, Trapperom: Slipt betong Sone 10, Korridor: Industritregulv Sone 11, Kafeteria, treningshall Industritregulv Vinyl gulvbelegg på gulv i renholdsentral, personalgarderobe etc. utføres med oppbrett bak veggkledning ihht. våtromsnormen. NB! Belegget skal også føres inn under og opp bak sisterne i sjakter. Skøter sveises. For alle rom hvor det kan forekomme større vannmengder på gulvet, skal gulvbelegget utføres med min. 100mm oppbrett bak veggkledning. På trapper legges varselfelt. Det skal medtas ledelinjer ihht. Universell utforming. Se også pkt Ledelinjer og varslingsfelt Pris på ulike kledningsalternativer synliggjøres i anbudet 255 Himlinger og overflatebehandling Se også pkt. 262 Himling og innvendig overflate. Det vises til - Himlingsplaner A til Strukturplan overflater og materialer - Strateginotat brann - Strateginotat akustikk - Materialplaner

17 Lier kommune Side 17 av 112 Følgende himlingstyper skal benyttes: - Gipsplater, fast himling - Gipsplater, systemhimling med skjult bæresystem - Hygienehimling (systemhimling) - Furufiner, systemhimling med skjult bæresystem - Spilehimling i metall - Spilehimling i tre Det skal leveres komplette løsninger i himling for innbygging av tekniske føringer inkludert inspeksjonsluker i tilstrekkelig omfang ihht. krav i strateginotat brann. Varierende høyde ihht. lydkrav og plassbehov for tekniske føringer. Furufinerplater skal ha interiørkvalitet og være lakkert med UV-lakk med 60% hvitpigmentering. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Pris på nedforet himling skal synliggjøres i anbudet. Spilehimling i metall skal bestå av ulike profil-dimesnsjoner Det skal være perforerte himlingsplater der dette er nødvendig i henhold til strateginotat akustikk Synlige betongflates grunnes med sandsparkling og behandles deretter med 2 strøk vaskbar maling. I 3. etasje skal deler av himlingen følge takformen, jfr. himlingsplan A og snittegninger. Varierende høyde fra ca. 3 til 7 meter I alle beboerrom skal himling forsterkes for fremtidig montering av sengeheis mellom oppholdsrom og bad. For alle flatehimlingstyper skal det være innfelte lysarmaturer, jfr. beskrivelse Elkraft. I Rehab treningshall (N128) skal himling forsterkes for å tåle feste/oppheng av tunge gjenstander. Betongflater over himling støvbindes. Forutsettes utført før arbeid over himling tar til. Pris på ulike himlingstyper skal synliggjøres i anbudet. 256 Utvendige himlinger Gjelder isolering og kledning av underside av etasjeskiller der disse stikker ut over underliggende etasje. Omfatter følgende: Dekke over terrasse i 1. etasje utenfor kafeteria ved akse J mellom akse 4 og 7. Utstikkende 2. og 3. etasje over sokkel og 1. etasje i akse N mellom akse 8 og 14. Utstikkende 2. og 3. etasje over 1. etasje i akse K mellom akse 17 og 18. Takoverbygg over balkonger i akse 2 4 og akse Ytterkledning skal det være sink som på fasade, jfr. detalj A Yttertak. Se fasade- og snittegninger samt detaljer A til 105 Oppbygning, materialvalg, detaljering og utførelse av tak skal tilfredsstille; TEK 10, gjeldende lover og forskrifter samt relevante anbefalinger i Byggdetaljblader Strateginotat brann

18 Lier kommune Side 18 av 112 Strateginotat akustikk Krav til varmetap i konstruksjonen skal tilfredsstille lavenergistandard ihht. NS 3700:2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger Strateginotat passivhus Det legges spesielt vekt på å redusere kuldebroer. Yttertakkonstruksjonen består av kompakte fabrikkfremstilte Lett-takselementer med isolering og membrantekking, lagt i saltaksform i henhold til snitt og fasadetegninger samt detaljer. Opplegg på stålbjelker i takets knekkpunkter. I lavpunktene må det benyttes hatteprofiler for å redusere byggehøyden. Det skal krysslektes for lufting og tekking med zink på underlag av x-finer. Tak-vinkel framgår av tegning og varierer mellom 15 og 50 grader. Over vindfang, hovedinngang skal det være flatt tak. Tak med både innvendige og utvendige nedløp. Gesims varierer i høyde ref. tegninger. All nødvendig komplettering som vindtetting, dampsperre, belistning, fuging og tilpasning av møte mellom bygningsdeler skal være inkludert i prisen. Takutstikk over balkonger i henhold til tegning A Det skal leveres nødvendige, korrosjonsbestandige beslag som kompletterer alle overganger og møter mellom forskjellige bygningsdeler. Aggressiv korrosjon fra panel må påregnes. Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning. Alle farger bestemmes av ARK. 261 Gesimser, takrenner og nedløp Det skal leveres nødvendige, korrosjonsbestandige beslag som kompletterer alle overganger og møter mellom forskjellige bygningsdeler. Det skal leveres komplette system for takrenner, nedløpsrør og overløp. Aggressiv korrosjon fra panel må påregnes. Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning. Takrenner skal være av sink, nedløpsrør og overløp av natureloksert aluminium. Dimensjon på avrenningssystem skal prosjekteres av Totalentreprenør / RIV. 262 Himling og innvendig overflate Se også pkt. 255 Himlinger og overflatebehandling På synlige skrå takflater i 3. etasje innvendig skal det lektes ned gipsplater. Oppbygging og materialer ihht. Krav til tekniske anbefaling. Det skal leveres komplette løsninger i himling for innbygging av tekniske føringer. Pris på nedforet himling skal synliggjøres i anbudet. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Ueksponert gips støvbindes over himling 27 Fast inventar Det skal leveres fast inventar ihht. planløsning og intensjonen med den. Dersom det i ytelsesbeskrivelsen ikke er angitt krav til kvalitet eller materialer for fast inventar med symboler eller tekst som vises på tegninger, skal totalentreprenøren avklare dette med PL samt brukere og prosjektere en komplett minimumsløsning for rommet ihht. intensjonen med planløsningen og rommets funksjon.

19 Lier kommune Side 19 av 112 Krav til universell utforming skal ligge til grunn for valg av produkter, utforming, materialer, monteringshøyder etc. der dette ikke er angitt. Pris for alt fast inventar skal spesifiseres og synliggjøres i tilbudsbrevet. Generelt: Forsterkning / spikerslag bak all fast innredning og utstyr. Dørstoppere Foringer, sokler og kompletteringer skal leveres i nødvendig omfang Faste reoler og skap skal ha tett sokkel mot gulv Faste garderobe- og kjøkkenskap skal være takhøye og ha avslutning mot himling med foring el. himlingsskjørt Alle farger og overflater bestemmes av ARK. 271 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredninger må ha solid utførelse med fronter og synlige sidevanger med furufinerte flater og med benkeplater i stein-kompositt, eventuelt Corean. Kjøkkenutstyr skal være godkjent av Mat-tilsynet Det skal leveres kjøkken i henhold til planutsnitt og oppriss på følgende tegninger: Kjøkken S114, S126 og S131 - Se tegning A60-103, Skjema fellesareal - Dagsenter Felleskjøkken N225 og treningskjøkken N223 - Se tegning A (Tegning gjelder også Felleskjøkken N319) Felleskjøkken S230 - Se tegning A60-101, Skjema kjøkken Bogruppe (Tegning gjelder også S330) På alle ovennevnte kjøkken skal det som opsjon medtas heve-/senke-benk. Pris angis i bilag D Vederlag under pkt NB! Hvitevarer skal inngå på ovennevnte kjøkken. 272 Produksjonskjøkken Det vises til tegning A Byggherren ønsker at det oppgis en opsjonspris på produksjonskjøkken. Prisen angis i bilag D Vederlag under pkt. 8.1 Følgende komponenter skal inngå: 4 stk. Proveno kombigryter 1 stk 300L, 2 stk 150L og 1 på 100L. Det skal være»meierikobling» nederst på alle kjelene, røreverktøy og rengjøringsverktøy. Det må avklares om det må støpes fundament for noen av kjelene. Må ha høy effekt. 2 stk Metos Selfcooking Center 201/20. Det må være med 2 stk traller til hver ovn for Gn stativ til å kjøre inn og ut av ovn og 2 stk ekstra stativ. 2 stk Metos CombiMaster plus 101. må følge med 1 stk ekstra stativ og en stk. tralle.

20 Lier kommune Side 20 av stk. Proveno kombigryter 1 stk 300L, 2 stk 150L og 1 på 100L. Det skal være»meierikobling» nederst på alle kjelene, røreverktøy og rengjøringsverktøy. Det må avklares om det må støpes fundament for noen av kjelene. Må ha høy effekt. 2 stk Metos Selfcooking Center 201/20. Det må være med 2 stk traller til hver ovn for Gn stativ til å kjøre inn og ut av ovn og 2 stk ekstra stativ. 2 stk Metos CombiMaster plus 101. må følge med 1 stk ekstra stativ og en stk. tralle. Gulvstativ med Gn hyller under til begge ovnene. 1 stk. DC Norris kjøletrommel til ca. 300 liter produkt om gangen. Må kunne kjøle ned 300l mat i plastposer fra +85 grader til +4 grader på under 1 time. Motorer må ikke stå i kjøkken. Motoren må også være stillegående. 2 stk nedkjølingsskap (blåsekjøler). Hvert skap bør ha en kapasitet på 200 kg. Type Metos bf202 az cr-1p zeta eller tilsvarende. Motorer må ikke stå i kjøkken. Motorer må også være stillegående. Det må ikke være kant opp til skapet, må eventuelt avtale senkning i gulv. Må være plass til et 20 Gn stativ med tralle i skapet. Fint om det finnes smalere type utvendig enn denne fra Metos. Må gå automatisk over på kjøl når maten er ferdig nedkjølt. Den må også slå seg automatisk på igjen ved eventuelt strømbrudd. 2 stk. stekepanner (f.eks fra Jøni Foodline). Mål brutto ca. 90x90 cm 2 soner, må kunne vippes og heve/senkes. Funksjonene må være elektriske. Jern. Høy effekt. 1 stk sveiselist Magneta 421 med heve/senke-funksjon. Rustfri benk på stativ. 1 stk. Klipsemaskin, for eksempel Technopack tc 206 med kompressor. 1 stk. Metos Bear AR60 VL-1S m. uttak og alt utstyr (2 stk boller, inkludert tralle til bolle). 2 stk steke topper med 4 plater på hver og hylle under i rustfritt stål. Effekt på vær plate ca. 4 kw. 4 stk hev/senk benker med jul og hylle under i rustfritt stål. Her må det måles ut hvor store de skal være. Den ene skal være til å flytte rundt, så den er ikke plassert på tegningen. Målet på denne skal være ca. 2 m lang og 60 cm bred. 1 stk. oppvaskmaskin type Metos WD 12. Rullebaner benker og kummer må måles ut. Viktig at det er plass til 2 stk oppvaskkurver i oppvaskmaskin. Alt må være i rustfritt stål. Viktig at det er hylle under rullebane til oppvaskkurver ol. Bør også være et skap til såpe og tørremiddel. Ved kum må det også være en forspylerdusj. Skylletempratur på minst 75 grader. Må ha automatisk såpe dosering. 3 stk skum-anlegg til rengjøring med alt utstyr (for eksempel Lilleborg). 15 m slange. 2 skal brukes til rengjøring av gulv. 1 til rengjøring av vogner. 1 stk. etikettprinter. PSI systems, Zebra Z-serien. 1 stk. svingbar kran mellom kokeplater. 1 stk. matpumpe, for eksempel Metos Hot Fill dos 1. Pumpen på kunne kobles til «meierikoblinger» og kunne brukes direkte i kjele. Den må også ha nøyaktighet på mål med avvik max 15 gram. Rengjøring må ta liten tid. Må stå på hjul. Må kunne brukes til Lapskaus, supper, sauser, puddinger, grøt ol. Alt utstyr må følge med. På kjølerom/sval for Hjemmeboende skal det være 3 stk. kjølerom. Det må ikke være blåsekjøle som blåser på de som skal jobbe der. Alle kjølerom må enkelt kunne opprettholde 2 grader. Må ha gradestokk på ytterside slik at en til en hver tid ser hvilken temperatur det er.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Salgsinformasjon 24. januar 2013

Salgsinformasjon 24. januar 2013 Salgsinformasjon. januar 0 ET DRØMMEHJEM FOR DE LITT KRESE Pernillevegen ligger attraktivt til ved Salhusvegen med utsikt over Karmsundet og innover mot byen. Her bor du i et solrikt og fredelig område

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Vestlandske Boligbyggelag SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Rapport Bjørn-Frode Schjelderup og Sara Henriksen 2010 2 17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til Vestbo om igangsettelse

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer