BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE"

Transkript

1 FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er endret. Tekst angitt med grøn. farge. Korr tekst div utførelser PH LB B Kontroll sign SOLEM ARKITEKTUR REIULF RAMSTAD ARKITEKTER SWECO

2 Lier kommune Side 2 av 112 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RIGG OG DRIFT BYGNING BYGNING GENERELT GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEMER YTTERVEGGER INNERVEGGER DEKKER YTTERTAK FAST INVENTAR TRAPPER, BALKONGER MM ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER VVS ENERGIBEREGNINGER MV SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG BRANNSLOKNINGSANLEGG KULDE LUFTBEHANDLING KOMFORTKJØLING ELKRAFT ELKRAFT GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT LAVSPENT FORSYNING LYS ELVARME RESERVEKRAFT TELE OG AUTOMATISERING TELE OG AUTOMATISERING GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING INTEGRERT KOMMUNIKASJON TELEFONI OG PERSONSØKING ALARM- OG SIGNALSYSTEMER LYD- OG BILDESYSTEMER AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER PERSON- OG VARETRANSPORT UTENDØRS UTENDØRS, GENERELT BEARBEIDET TERRENG UTENDØRS KONSTRUKSJONER UTENDØRS KONSTRUKSJONER, GENERELT UTENDØRS VVS-ANLEGG UTENDØRS ELKRAFT VEIER OG PLASSER PARKER OG HAGER

3 Lier kommune Side 3 av 112 Fagbeskrivelsen er en ytelsesbeskrivelse, og det understrekes at entreprenøren har det fulle ansvar for dimensjonering og utarbeidelse av mengder. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle nødvendige detaljer selv om disse ikke er beskrevet i detalj. 1 RIGG OG DRIFT Entreprenøren skal medta alle kostnader som er nødvendig for rigg og drift av byggeplassen for egne og underentreprenørers arbeider. Ved avslutning av arbeidene skal alle riggarrangement og andre provisorier som er bygd fjernes helt. Plen/asfaltareal skal settes i opprinnelig stand. Dette gjelder både riggområde og adkomst til byggeplass. Riggplan Entreprenøren skal utarbeide riggplan som skal forelegges byggherren til godkjenning før oppstart av arbeidene. Riggplass og byggeplass skal sikres både i og etter arbeidstiden. Rydding / renhold Arbeidene skal utføres som RENT TØRT BYGG i samsvar med norm. Byggeplassen skal hele tiden holdes ryddet. Kostnader føres i bilag D pkt 1.1 felleskostnader

4 Lier kommune Side 4 av BYGNING Utarbeidet av Reiulf Ramstad AS, Solem Arkitektur AS og Sweco. Dette kapittel omfatter bygningsmessige arbeider. Avsnittene er redigert iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabellen og omfatter følgende kapitler: Kapitel 20 Bygning, generelt Kapitel 21 Grunn og fundamenter Kapitel 22 Bæresystemer Kapitel 23 Yttervegger Kapitel 24 Innervegger Kapitel 25 Dekker Kapitel 26 Yttertak Kapitel 27 Fast inventar Kapitel 28 Trapper, balkonger m.m. Kostnader føres i bilag D pkt 1.2 bygning 20 Bygning generelt. Tilbudet skal baseres på totalentreprise, med kontrahering etter NS3431. All prosjektering, levering og montasje skal inngå. Generelt vises det til ARK og RIB-tegninger vedrørende prinsipper for utforming og statiske løsninger. Tegningene er veiledende med tanke på dimensjoner for konstruksjoner. Statiske beregninger og utforming påhviler helt og holdent entreprenøren. Løsninger skal for øvrig velges i samråd med arkitekt og RIB. Gjeldene standarder og anerkjente løsninger skal legges til grunn for prosjektet. Valgte løsninger må kunne dokumenteres. Anlegget forutsettes i sin helhet utformet i tråd med gjeldende krav og forskrifter, i samsvar med krav fra bl.a. Husbanken, Arbeidstilsynet og Mattilsynet, m.v. Også nyere utredninger og anbefalinger i relasjon til universell utforming skal hensyntas (jfr. Utredninger fra Sosial og helsedirektoratet, Statens byggtekniske etat / Husbanken, Norges handikapforbund, m.v.). Alle produkter, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på samme vilkår av så mange som overhodet mulig (Husbanken 2003). Totalentreprenøren må ha / skaffe seg inngående kjennskap til disse kravene. Det må i tillegg til Husbankens livsløpsstandard tas hensyn til at store elektriske stoler og personer som ikke behersker finmanøvrering trenger større manøvreringsarealer enn en liten, manuell stol. I relasjon til krevende pleieoppgaver og tilhørende krav til plass for hjelpere og løfteutstyr, m.v. skal Arbeidstilsynets krav som på flere punkt er høyere enn Husbankens minstekrav oppfylles. Det pekes spesielt på Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner, best. nr Det vises også til følgende punkter i Strukturplan og Strateginotater som er vedlagt dette anbudet: STRUKTURPLAN 1.1 ORGANISASJON og FRAMDRIFT 1.2 PROSJEKTSTRATEGI 1.3 FUNKSJONER OG ORGANISERING 1.4 FORMGIVING 1.5 AREALOVERSIKT 1.6 OVERFLATER OG MATERIALER (bygg og uteareal) STRATEGINOTATER 2.1 STRATEGINOTAT BOGRUPPE 2.2 STRATEGINOTAT DAGSENTER

5 Lier kommune Side 5 av STRATEGINOTAT REHAB 2.4 STRATEGINOTAT PRODUKSJONSKJØKKEN 2.5 STRATEGINOTAT LOGISTIKK OG STØTTEFUNKSJONER 2.6 STRATEGINOTAT UNIVERSELL UTFORMING 2.7 STRATEGINOTAT PASSIVHUS 2.8 STRATEGINOTAT BRANN 2.9 STRATEGINOTAT AKUSTIKK 2.10 STRATEGINOTAT MILJØ/ BÆREKRAFT (BREEAM) 201 Forutsetninger Ferdig bygning skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter for denne type bygning samt eventuelle pålegg eller krav fra offentlige myndigheter. Prosjektering utføres i hht. Byggteknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, sist endret (TEK 10), samt gyldige Eurokoder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål, utgitt som Norsk Standard med nasjonalt tillegg (NS-EN + NA). Prosjektering og utførelse skal være iht. krav og anbefalinger i relevante NBI-blad. Disse skal legges til grunn for tekniske bestemmelser, krav til materialer og utførelse av arbeidene. De skal også legges til grunn for valg av eventuelle alternative løsninger. Alle krav til tettinger, brann- og lydkrav skal også gjelde for bygningsmessige hjelpearbeider for tekniske installasjoner. For brannkrav vises til brannstrategirapport og branntegninger fra RIBr. Bærekonstruksjonene dimensjoneres for en levetid på 50 år uten behov for utskiftning av disse. Dette innebefatter at konstruksjonsdelene beskyttes mot regn og annen fuktbelastning, samt at de er dimensjonert til å tåle de belastningene de måtte utsettes for i de områdene de befinner seg. 202 Pålitelighet For krav til pålitelighet legges NS-EN 1990:2002+NA:2008 til grunn. Byggverket prosjekteres og utføres i pålitelighetsklasse RC Dimensjonerende laster For dimensjonerende laster legges generelt NS-EN 1990 og NS-EN 1991 til grunn. Forventede virkelige laster legges til grunn for dimensjoneringen dersom disse er dimensjonerende. I tillegg til hovedkonstruksjonens egenlast skal det fastsettes og vurderes påførte egenlaster fra tekniske installasjoner, himlinger, påstøp, avretting og lettvegger. Nyttelastene skal fastsettes etter Eurocode Generelt dimensjonerende nyttelastnivå for sykehjem er minimum 2,0 KN/m2, videre skal lagerområder og maskinrom ha kapasitet for økte nyttelaster (10,0 KN/m2). Snølaster med tilhørende formfaktorer skal fastsettes etter Eurocode for Lier kommune. 204 Toleranser Generelt benyttes normalkrav for toleranser i bygninger i henhold til NS utg. 205 Krav til materialer og utførelse Generelt skal alle offentlige bestemmelser overholdes og alle relevante standarder anvendes, bl.a.: NS Eurokode2: Prosjektering av betongkonstruksjoner-del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode3: Prosjektering av stålkonstruksjoner-del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og Betong- del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. NS Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner-del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger.

6 Lier kommune Side 6 av 112 NS Eurokode6: Prosjektering av murkonstruksjoner-del 1-1:Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner. NS Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1:Allmenne regler Hvis beregninger utføres etter andre regler enn de som er angitt i Norsk Standard, må det dokumenteres at disse gir minst den sikkerhet eller kvalitet som forskriftene krever. Kravene til produktmerking i Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven skal følges. Det skal benyttes materialer som fyller kravene i relevante Norske Standarder, CE-merking eller andre likeverdige nasjonale standarder. Ved bruk av komponenter med CE-merking eller andre nasjonale standarder skal de tekniske spesifikasjonene for komponenten være likeverdige eller bedre enn tilsvarende norske standarder. Hvis entreprenøren ønsker å benytte produkter som ikke er merket med Norsk Standards registrerte merke, skal han legge fram dokumentasjon på at produktet holder likeverdig kvalitet før komponenten settes i bestilling eller monteres. Entreprenøren er ansvarlig for å innhente uttalelser og eventuelle godkjenninger av produktet fra NSF, dokumentasjon av egenskaper fra SINTEF eller eventuell relevant lokal myndighet. Tilsvarende dokumentasjon fra myndighet eller kontrollinstans i annet land kan også benyttes. Byggherren vil ikke ta stilling til om produktet er likeverdig med mindre slik dokumentasjon eller godkjenning foreligger. For produkter som er underlagt frivillige godkjennings- og kontrollordninger skal det fortrinnsvis brukes produkter fra bedrifter tilsluttet disse med mindre byggherren har stilt krav om bruk av annet produkt. For produkter der det finnes miljømerking av typen Svanen, blomsten eller annen relevant miljømerking, skal fortrinnsvis slike produkter benyttes. Ved tvil om et produkt fyller spesifiserte krav, er det entreprenørens ansvar å dokumentere dette uten at det medfører ekstra kostnader for byggherren. Det skal legges spesiell vekt på å unngå skadelig byggfukt. Spesielt gjelder dette uttørking av trematerialer og betong. Fuktinnholdet i konstruksjoner SKAL måles før belegg monteres eller konstruksjoner lukkes. Fuktinnholdet skal være i samsvar med krav og anbefalinger i NBI-blad Uttørking og kontrollmåling av byggfukt. Utførelse skal være basert på anerkjente prinsipper for bygningsfysikk og fuktvandring relatert til de ulike materialene slik at fukt ikke stenges inne i konstruksjonene eller uttørking hindres, både under bygging og i bruksfasen. Utforming og utførelse skal være slik at kuldebroer unngås og isolasjonsverdier skal sikre at innvendig kondens eller kondens inne i konstruksjonen ikke forekommer. Materialer og komponenter som skal benyttes i bygget skal lagres tørt og slik at de ikke blir utsatt for fukt. Organiske materialer som har vært utsatt for fuktighet skal kasseres, og tillates ikke benyttet selv om fuktigheten er tørket ut. 206 Fuktsikring - Det skal utarbeides en kontrollplan for kvalitetssikring som beskriver hvordan man har sikret bygget mot fuktskader i prosjekterings- og byggefasen som beskrevet i Byggdetaljer «Vurdering av fuktsikring Kontrollpunkter», Byggdetaljer «Ren, tørr og ryddig byggeprosess» og Byggdetaljer «Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak». Planene skal bl.a. omfatte materialfukt, lagring av materialer, tildekking mot nedbør, kontroll av fukt før montering og innbygging. - Det skal utarbeides og benyttes prosjekttilpassede sjekklister for fuktsikring i prosjekteringen og byggefasen. Mal for sjekklister er vist bl.a. i Byggdetaljer «Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter». - Det skal foreligge tilfredsstillende dokumentasjon som angir kritiske verdier for fukt i forhold til mikrobiologisk vekst, avgassing og andre vesentlige egenskaper ved produktet. Bruksbetingelser for materialene må være dokumentert. - Det skal dokumenteres at uttørking av bygningskonstruksjoner er foretatt i henhold til metoder anbefalt i Byggdetaljer «Uttørking og forebyggende tiltak». - Det skal dokumenteres at det er foretatt fuktmålinger med metoder som angitt i NS 3420-T og Byggdetaljer «Måling av fukt i bygninger» og at fuktnivået tilfredsstiller krav i NS 3420-T. 207 Betongkonstruksjoner- generelt Betongkonstruksjoner skal utføres etter Eurocode For krav til forskaling, armering og plasstøpt betong gjelder NS Gjennomføringen av arbeidene baseres på NS utg. Generelle krav til nøyaktighet og avvik settes til: toleranseklasse 4.

7 Lier kommune Side 7 av 112 Eksponeringsklasse for betong velges ut fra de miljøbelastninger som konstruksjonene blir utsatt for. Betongarbeidene utføres i kontrollklasse Normal kontroll. Forskalingssystem med plater og systematisk stagplassering. Forskalingen skal være så stiv og sterk at ut- og nedbøyninger ikke forekommer. Forskalingen skal danne jevne, pene flater uten sprang og grater. Alle synlige utvendige hjørner skal avfases med 20x20 mm trekantlekt. Armeringen velges slik at riss i betongoverflaten mest mulig begrenses. Det skal benyttes armeringskvalitet B500C (kamstål). Alle foreskrevne betongoverdekninger må nøye overholdes. Det skal anvendes syrefaste armeringsstoler. Før innstøping skal all armering være fri for løs rust og enhver slags forurensning som kan forringe heften til betongen. Det skal anvendes ferdigbetong og levering må skje fra godkjent fabrikk. Alle synlige betongoverflater skal støvbindes, og alle nødvendige sprang, sokler, utsparinger o.l. skal være inkludert i tilbudet. Betongelementer prosjekteres, produseres, transporteres, og monteres ihht Betongelementboken fra BLF. Elementene skal tilfredsstille kravene i NS-EN og utførelsen av montasjen skal tilfredsstille kravene i NS-EN NA. 208 Stålkonstruksjoner- generelt For stålkonstruksjoner gjelder generelt: Toleranseklasse 4 Sveisekvalitetsklasse B Korrosjonsklasse 1 utomhus Korrosjonsklasse 2 innomhus Kontrollklasse II middels kontroll for sveiste forbindelser Tilstandskontroll klasse I Stålkvalitet S355 Stålkonstruksjoner rengjøres ved sandblåsing evt. slyngrensing til renhetsgrad Sa 2,5 og primes. Stål i utendørs konstruksjoner og innstøpningsgods skal være varmforsinket. 21 Grunn og fundamenter. 210 Generelt Bygget er planlagt fundamentert med direkte fundamentering. På oversiden av tomten er det registrert fjell i dagen, mens den nedre del av bygget blir liggende over plasseringen av et tidligere bygg som i dag er revet og tilbakefylt med gode masser. Multiconsult har utarbeidet en geoteknisk datarapport som sier noe om grunnforholdene, men det bør gjennomføres en ny vurdering av geoteknikker for å få mer nøyaktige geotekniske data for fundamenteringen av det nye bygget. Eventuelle tiltak som sprengning og sikring av graveskråninger må avklares med geoteknikker. 211 Klargjøring av tomt Fyllmasser med innhold av humus og urenheter etter tidligere utfyllinger som kan gi setninger og deformasjoner fjernes. Det må påregnes vegetasjonsfjerning og sprengning. 212 Byggegrop Det er antatt benyttet åpen byggegrop hvor graveskråninger avklares nærmere med geotekniker. Vegger på bakvegg og gavlvegger i sokkel- og 1. etasje vil i store deler få jordtrykk i full høyde og laster fra jordtrykket føres inn i gulv og etasjeskiller. Det må ikke tilbakefylles langs kjellervegger før gulv og etasjeskiller er etablert. Innvendig utlegging og avretting med drenerende og kapillærbrytende lag under gulv på grunn. Utvendig tilbakefylling med drenerende og ikke telefarlige masser. 213 Fundamenter Bygget er antatt fundamentert med sålefundamenter, punktfundamenter og gulv på grunn. Tillatt grunntrykk og eventuell annen fundamenteringsmåte må avklares med geotekniker.

8 Lier kommune Side 8 av Drenering Det sørges for at drenssjikt under gulv på grunn gis mulighet for avløp av inntrengende vann. I store deler av bygget blir gulv på grunn liggende under utvendig terreng. Bygget må derfor her sikres med nødvendig drenering. 215 Radon Alle gulv på grunn skal sikres mot inntrenging av radon ved montering av radonsperre i henhold til Temaveiledning HO-3/2001 fra Statens bygningstekniske etat. Det skal benyttes membran godkjent og montert i henhold til bruksklasse B. Totalentreprenøren er ansvarlig for at eventuelle tilkjørte masser som skal benyttes under eller rundt bygningskonstruksjonen ikke skal inneholde radon. 22 Bæresystemer. 220 Generelt Byggets bærende konstruksjoner består generelt av bærende yttervegger i betong i hele sokkeletasjen, stålsøyler, stålbjelker og dekker av hulldekker. I 1. etasje er det også betongvegger på hele bakveggen og delvis gavlveggene. Det er hovedsakelig lagt opp til at bærelinjene følger knekkpunktene på taket. Horisontalavstivning ivaretas av dekker, heis- og trappesjakter samt i vindkryss av stål. 221 Søyler Søylerekkene følger hovedsakelig knekkpunktene på taket i tillegg til spesiell geometri som rundt balkonger, åpning over atriet og takhage. Utvendige søyler og innvendige frittstående søyler (kafe, vestibyle og rundt atrium plan 2-3) skal utføres som sammensatte søyler som vist på ARK s bilder under. 222 Bjelker Det er planlagt å benytte stålbjelker av hatteprofiler. For å tilpasse bæringen til sjaktene i en del beboerrom legges dekkene på stålvinkler på hver side av sjaktene. De stedene hvor søyler må veksles ut må bjelkene dimensjoneres for dette. Bæringen for taket rundt takhagen tas opp på egne utvekslingsbjelker som ligger over dekke over 2. etasje slik at søylene ikke går ned gjennom bygget. Bjelkene skjules i isolasjon og tekkingen av takhagen. Rundt taket legges det stålbjelker som randprofiler for takskiven.

9 Lier kommune Side 9 av Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner medtas i den utstrekning dette kreves i forskrifter og etter krav i brannrapport fra RIBr. 23 Yttervegger. 231 Bærende yttervegg Yttervegg Type YV 05 Ytterveggene under terreng utføres som betongvegger og isoleres på yttersiden i hht energiramme for bygningen. Betongvegger med synlig overflate utføres som sandwichkonstruksjon og isoleres i hht energiramme for bygningen. For overflate og materiale på yttersjikt av sandwichvegger konferer ARK. Overflate synlig betong skal være bordforskalet, jfr. kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan. 232 Ikke-bærende yttervegger Yttervegg Type YV 01 Oppbygging av ytterveggskonstruksjon med sinkkledning (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,13 W/m2K Yttervegg Type YV 02 - Oppbygging av ytterveggskonstruksjon med trekledning (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,13 W/m2K Yttervegg Type YV 03 - Oppbygging av ytterveggskonstruksjon med platekledning og trespiler (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,13 W/m2K Yttervegg Type YV 04 - Glassfasade (Omfang ihht. plan- og fasadetegninger fra ARK): Tilfredsstiller U-verdi 0,80 W/m2K Utføres med aluminiumsprofiler, type Scücho eller tilsvarende. 233 Vinduer, dører, porter Vinduer i yttervegg - Skal være komplett levert og montert inkl. nødvendige beslag, utvendige og innvendige utforinger, isolering, vannbrett med mer som vist på detaljtegninger. - Alle beslag skal være i sort sink. - Leveres i kombinasjon med faste og åpnbare vinduer - Sikkerhetsglass ihht. gjeldende teknisk forskrift og Glassbransjens anbefalinger - Faste vinduer skal ha selvrensende glass der det ikke er mulig å komme til med heis eller stige. - Uknuselig glass medtas som opsjon. - Vinduene skal tilfredsstille krav i strateginotat for hhv. brann, akustikk og passivhus. - Minstekrav for U-verdi glass er 0,80 W/m²K Overflater:

10 Lier kommune Side 10 av Trevinduer og glass montert iht detaljtegninger - Trevinduer leveres overflatebehandlet på ut- og innside. Farge bestemmes av ARK - Innvendige utforinger skal være i malmfuru. Det skal ikke være vinduslister/gerikter, jfr. detaljtegninger. Vindustyper: Se plantegninger og vindusskjema, tegning A vedrørende mål og antall. Det henvises til prinsippdetaljer som må bearbeides videre i samråd med entreprenør. - Vindu innsetting - Beboerrom (Se detaljtegning A51-201) Vinduene skal leveres som fast vindu med tett åpningsluke som angitt på tegning. Overflate på denne som vinduet for øvrig. - Vindu innsetting Fast vindu i trefasade (Se detaljtegning A51-202). - Vindu innsetting Fast vindu i sinkfasade (Se detaljtegning A51-203) - Vindu innsetting Åpningsvindu i trefasade (Se detaljtegning A51-204) - Vindu innsetting Åpningsvindu bak lamellfasade (Se detaljtegning A51-205) - Vindu innsetting Fast vindu/åpningsvindu 1. etasje (Se detaljtegning A51-206) - Vindu innsetting Åpningsvindu i betongfasade (Se detaljtegning A51-207) Foringer av galvaniserte 5x470mm stålplater påklebet 30mm trykkfast XPS, som vist - Vindu innsetting Fast vindu i betongfasade (Se detaljtegning A51-208) Foringer av galvaniserte 5x470mm stålplater påklebet 30mm trykkfast XPS, som vist Ytterdører Se plantegninger og dørskjema, tegning A vedrørende mål og antall. Videre vises til detaljtegninger A og A Dette er prinsippdetaljer som må bearbeides videre i samråd med entreprenør. - Skal være komplett levert og montert inkl. nødvendige beslag, utvendige og innvendige utforinger, isolering, vannbrett med mer som vist på detaljtegninger. - Alle beslag skal være i sort sink. - Sikkerhetsglass ihht. gjeldende teknisk forskrift og Glassbransjens anbefalinger - Uknuselig glass medtas som opsjon - Minstekrav for U-verdi glass er 0,80 W/m²K - Det skal leveres godkjent rullestolterskel på alle ytterdører - Det skal leveres adekvat FG-godkjent låseenhet for samtlige ytterdører. - Alle ytterdører skal ha adgangskontroll - Alle sylinderlåser skal inngå i låssystem. - Det skal leveres langskilt og vridere av rustfritt stål - Dørene skal tilfredsstille brann- og lydkrav ihht. Strategiplan for hhv. brann og akustikk - Ytterdører skal ha forsterkninger for dør automatikk der hvor det er nødvendig. - To-fløyet hovedinngangsdør skal ha skyvedørsdørautomatikk.

11 Lier kommune Side 11 av 112 Dør-/porttyper: - YD 01 hovedinngang skyvedør i glass/aluminium med automatikk - YD 02 dør ved S147 glass dør - YD 03 dagsenter inngang glass dør - YD 04 dør fra trapperom tettdør kled i sink - YD 05 dør fra korridor 2.etg - glassdør - YD 06 dør til balkong glassdør - YD 07 dør fra mellombygg - glassdør - YD 08 dør til parkering 3.etg - glassdør - YD 09 rømningsdør U.etg - ståldør - YD 10 dør i U.etg ståldør - YD 11 port i U.etg Leddport i stål med åpningsautomatikk - YD 12 dører i glassfasade fra N102 Kafeteria, N128 Rehab Treningshall og takhage Plan 3 Innsettingsmetoder: - Type A (se detaljtegning A51 301) Glassdør med trekarm i trefasade - Type B (se detaljtegning A51 302) Tett dør i tre kledd med sink. Innvendige utforinger skal være i malmfuru. Det skal ikke være vinduslister/gerikter, jfr. detaljtegninger. Totalentreprenøren skal utarbeide en beslagliste og låseplan som tilpasses brukerkrav og godkjennes av PL før bestilling av dører. 234 Solavskjerming Det skal prises utvendig solavskjerming i alle sengeromrom. (Se detaljtegning A51 201) Persiennetype Zipscreen eller tilsvarende, farge bestemmes av ARK. Automatisk styrt med manuelt styrt mulighet. Se EL beskrivelse. Komplett levert. Alle vinduer som ikke har utvendig solavskjerming og som vender mot syd, vest eller øst skal leveres med solreflekterende glass som både skal gi god solbeskyttelse, lav uverdi og være så likt vanlig glass som mulig Pris på ulike typer solavskjerming synliggjøres i anbudet. 235 Utvendig kledning og overflate Det vises til kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan samt detaljtegninger. Type YV 01 Sinkkledning: - 12 mm x-finerplate med underlaggspapp og grå, forpatinert sinkkledning utført med lommefalspaneler. Varierende bredder. - Krysslufting 60mm. - Alle boenheter skal ha lufteluke i forbindelse med vindu. Lukene skal dekkes over med beskrevet kledning som perforeres jfr. detalj. A Type YV 02 Stående trekledning (Vist på fasader med vertikal skravur): - Utv. stående 22 mm panel av fargetonet, sortert malmfuru. Varierende bredder - Krysslufting 60mm. Type YV 03 Platekledning med trelameller - Trelameller i fargetonesortert malmfuru. Dim. ca. 25x50mm c/c 50mm. - Utvendig gjennomfarget 8mm betongplate - Krysslufting 60mm.

12 Lier kommune Side 12 av 112 Trelameller på glassfasader: - Trelameller skal enkelte steder brukes i kombinasjon med glassfelter og vinduer. For omfang henvises til fasadetegninger. Det benyttes lameller i fargetonesortert malmfuru. Dim. ca. 25x50mm c/c 50mm. Pris på ulike kledningsalternativer synliggjøres i anbudet 236 Innvendig overflate Se også pkt. 245 Kledning og overflate. Materialbruk for innvendige overflate er delt inn i følgende soner. Ref. tegning A til 004 Materialplaner samt kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan Sone 1, Publikum: Furufiner Sone 2, Kontor, daglig bruk: Furufiner. Opsjon robustgips Sone 3, Beboerrom: Furufiner. Sone 4, Bad/WC beboerrom: Keramiske fliser. For dimensjoner se romskjema A Sone 5, Andre våtrom: Vinyl Sone 6, Produksjonskjøkken Keramiske fliser Sone 7, Andre kjøkken: Keramiske fliser Sone 8, Underordnede rom: Robustgips event. støvbinding av betong der det er aktuelt Sone 9, Trapperom: Betong, plateforskalling. Robustgips for stendervegger Sone 10, Korridor: Robusgips Sone 11, Kafeteria, treningshall Furufiner Furufinerplater skal ha interiørkvalitet og være lakkert med UV-lakk med 60% hvitpigmentering. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Synlige betongvegger grunnes med sandsparkling og behandles deretter med 2 strøk vaskbar maling. Overgang mellom betong og gips remses, finsparkles og males sammen med øvrig veggflate. Herdet glassplate monteres over kjøkkenbenk på ferdig malt gipsvegg for alle kjøkken. Pris synliggjøres i tilbudsskjema. Uknuselig glass medtas som opsjon. Overkant minimum 50 cm over benkeplate, eller avsluttes mot overskap. Tette overganger mot vegg. Det skal leveres splintsikret og laminert speil over servant i alle bad-, toaletter, garderober og dusjrom (innfelles i vegg dersom flislagt utførelse). Størrelse ihht. Universell utforming. Tette overganger mot vegg. 24 Innervegger Det vises til plantegninger A til A samt til Materialplaner, tegn.nr. A til A For overflater vises til kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan. Oppbygning, materialvalg, detaljering og utførelse av innervegger inkl. innvendige glassfelt, vinduer og innerdører skal tilfredsstille; - TEK 10, gjeldende lover og forskrifter samt relevante anbefalinger i Byggdetaljblader og Våtromsnormen - Krav i 2.8 Strateginotat Brann og 2.9 Strateginotat akustikk All nødvendig komplettering som tilpasning av møte mellom bygningsdeler skal være inkludert i prisen. Listverk ønskes ikke. Overganger skal være av en slik kvalitet at belistning ikke er nødvendig.

13 Lier kommune Side 13 av 112 Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning pga. fare for korrosjon. Alle farger bestemmes av ARK. Evt. eksponerte betongflater støvbindes, jfr. materialplaner. Det skal leveres / monteres spikerslag for all fastmontert innredning og utstyr. 241 Bærende innervegger Innerveggene rundt heissjakter og trapperom v/ akse 1-2/A-B og 8-9/F-G utføres som plasstøpte betongvegger og bidrar til horisontal avstivning av bygget. Det skal benyttes plateforskaling på innvendig side av trapperom. 242 Ikke-bærende innervegger Ikke-bærende innervegger utføres som isolert stendervegg med 1-2 lag kledning. Ulike kledningsalternativer (konf. brann- og lydkrav samt strateginotat for overflater og materialer). Ytterste lag gipsplatekledning må tåle harde påkjenninger - type Gyproc Robust el. likeverdig. Veggene utføres med adskilte stendere der dette er nødvendig for å tilfredsstille lydkrav. Underliggende panel / trefiberplate benyttes bak gips i våtrom Utførelse ihht. Våtromsnormen og leverandørens anvisninger. I Rehab treningshall (N128) skal vegger forsterkes med minimum 18mm kryssfiner bak øvrig kledning for å tåle feste/oppheng av tunge gjenstander. Innbygging av sjakter, tekniske skap samt innredning skal medtas i tilstrekkelig omfang ihht. tegninger. Skjørt mellom ulike himlingshøyder medtas. Følgende vegger er angitt på plantegninger: Standard vegger: IV Stenderverksvegger uten krav IV mm betong Brann: IV IV 13 IV 14 IV 15 Lyd: IV 21 IV 22 IV 23 IV 24 IV 25 IV 26 IV 27 IV 28 Brannkrav EI60 EI30 EI60 (vegg med avløp) EI60 200mm betong bærevegg 24 db 34/35 db 34/35 db (vegg med dør uten terskel) 37 db 44 db 48 db 55 db 60 db

14 Lier kommune Side 14 av 112 Brann + lyd IV 31 IV 32 IV 33 IV 34 IV 35 IV 36 IV 37 IV 38 EI db EI /35 db EI /35 db (vegg med dør uten terskel) EI db EI db EI db EI db EI db 243 Vinduer, dører, foldevegger Glassvegger/innvendige vinduer Det skal benyttes sikkerhetsglass ihht. gjeldende teknisk forskrift og Glassbransjens anbefalinger. Uknuselig glass medtas som opsjon. Alle innvendige vinduer skal leveres ferdig overflatebehandlet. Utforinger skal leveres ferdiglakkerte. Overgang mellom dørkarmer/utforinger og veggkledning skal være så presis at belistning ikke skal være nødvendig. Innerdører Det vises til plantegninger, dørskjema A62 201/202 og detalj A og 102. Fordeling tette dører/glassdører og skyvedør/slagdør fremgår av disse tegningene. Alle dører skal ha overflate av laminat med hardtrekant. Brann- og lydkrav i henhold til Strateginotat for hhv. brann og akustikk. Innvendig hoveddør mellom vindfang og vestibyle skal være to-fløyet skyvedør i glass med automatisk døråpning. Terskelfrie innvendige dører. Dører med brann- eller lydkrav skal ha heve-/senketerskel. Alle innerdører skal leveres med laminat med inntil 5 ulike farger som bestemmes av ARK. Utforinger skal leveres ferdiglakkerte. Karmbredder skal være tilpasset de ulike veggtykkelsene. Overgang mellom dørkarmer og veggkledning avdekkes med beslag, jfr. detalj A Det skal leveres langskilt og vridere av rustfritt stål. Sylinderlåser på låssystem. Det skal være dørautomatikk på alle selvlukkende branndører. Som opsjon skal medtas dørautomatikk for alle dører i trafikksoner, i korridorer og mellom korridor og vestibyle. Totalentreprenøren skal utarbeide en beslagliste og låseplan som tilpasses brukerkrav og godkjennes av PL før bestilling av dører. 244 Sjakt for tøynedkast Fra 3. etasje til sokkeletasje skal det være sjakt for tøynedkast til skittentøyrom SU43 i sokkeletasje. Luke fra korridor i 2. og 3. etasje 245 Kledning og overflate Se også pkt. 236 Innvendig overflate. Materialbruk for innvendige veggoverflater er delt inn i følgende soner (ref. planer med materialer):

15 Lier kommune Side 15 av 112 Sone 1, Publikum: Furufiner Sone 2, Kontor, daglig bruk: Furufiner. Opsjon robustgips Sone 3, Beboerrom: Furufiner. Sone 4, Bad/WC beboerrom: Keramiske fliser. For dimensjoner se romskjema A Sone 5, Andre våtrom: Vinyl Sone 6, Produksjonskjøkken Keramiske fliser Sone 7, Andre kjøkken: Keramiske fliser Sone 8, Underordnede rom: Robustgips event. støvbinding av betong der det er aktuelt Sone 9, Trapperom: Betong, plateforskalling. Robustgips for stendervegger Sone 10, Korridor: Robusgips Sone 11, Kafeteria, treningshall Furufiner På vegger der det er furufiner kommer dette i tillegg til gipsplater der det er lyd- og brannkrav. Furufinerplater skal ha interiørkvalitet og være lakkert med UV-lakk med 60% hvitpigmentering. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Synlige betongvegger grunnes med sandsparkling og behandles deretter med 2 strøk vaskbar maling. Overgang mellom betong og gips remses, finsparkles og males sammen med øvrig veggflate. Herdet glassplate monteres over kjøkkenbenk på ferdig malt gipsvegg for alle kjøkken. Pris synliggjøres i tilbudsskjema. Uknuselig glass medtas som opsjon. Overkant minimum 50 cm over benkeplate, eller avsluttes mot overskap. Tette overganger mot vegg. Det skal leveres splintsikret og laminert speil over servant i alle bad-, toaletter, garderober og dusjrom (innfelles i vegg dersom flislagt utførelse). Størrelse ihht. Universell utforming Flerleilighetsbygg ( ). Tette overganger mot vegg. 25 Dekker Oppbygning, materialvalg, detaljering og utførelse av tak skal tilfredsstille; TEK 10, gjeldende lover og forskrifter samt relevante anbefalinger i Byggdetaljblader Strateginotat brann Strateginotat akustikk Krav til varmetap i konstruksjonen skal tilfredsstille lavenergistandard ihht. NS 3700:2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger Strateginotat passivhus Det legges spesielt vekt på å redusere kuldebroer. På etasjeskiller av hulldekker legges nødvendig påstøp for legging av gulvvarme. Løsninger og utførelse skal ivareta krav til lydisolasjon og trinnlyd. Det samme gjelder gulv på grunn. Det skal etableres rissanvisere i gulv på grunn der dette er nødvendig. All nødvendig komplettering som vindtetting, dampsperre, belistning, fuging og tilpasning av møte mellom bygningsdeler skal være inkludert i prisen. Det skal leveres nødvendige, korrosjonsbestandige beslag som kompletterer alle overganger og møter mellom forskjellige bygningsdeler. Aggressiv korrosjon fra panel må påregnes. Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning. Alle farger bestemmes av ARK. Evt. eksponerte betongflater støvbindes, jfr. materialplaner.

16 Lier kommune Side 16 av Frittbærende dekker Etasjeskiller utføres med hulldekker. Balkongelementer skilles fra innvendige dekker med kuldebrobrytere. I trappesjakter av betong utføres også trappene i betong. 252 Gulv på grunn Gulv på grunn utføres som isolert gulv. På avrettet drenslag utlegges isolasjon til forskriftsmessig U- verdi, radonsperre og påstøp av armert betong, avrettet og ferdig behandlet for overflate beskrevet av ARK. 253 Terrassedekker Utenfor dagsenter og utenfor kafeteria/studie skal det være terrassedekke over oppvarmet rom i hhv sokkeletasje (deler av produksjonskjøkken) og kjeller (deler av teknisk rom/bodplass). Dekkene skal isoleres og tekkes med betongheller. Gjelder også takterrasse i 3. etasje over mellombygg, akse Gulvoverflate Materialbruk for gulvoverflater er delt inn i følgende soner (ref. planer med materialer og kapittel om Overflater og Materialer i Strukturplan): Sone 1, Publikum: Industritregulv Sone 2, Kontor, daglig bruk: Gummibelegg Sone 3, Beboerrom: Vinyl (opsjon industritregulv) Sone 4, Bad/WC: Vinyl Sone 5, Andre våtrom: Vinyl Sone 6, Produksjonskjøkken Sklisikre fliser Sone 7, Andre kjøkken: Vinyl Sone 8, Underordnede rom: Vinyl eller epoxymalt betong Sone 9, Trapperom: Slipt betong Sone 10, Korridor: Industritregulv Sone 11, Kafeteria, treningshall Industritregulv Vinyl gulvbelegg på gulv i renholdsentral, personalgarderobe etc. utføres med oppbrett bak veggkledning ihht. våtromsnormen. NB! Belegget skal også føres inn under og opp bak sisterne i sjakter. Skøter sveises. For alle rom hvor det kan forekomme større vannmengder på gulvet, skal gulvbelegget utføres med min. 100mm oppbrett bak veggkledning. På trapper legges varselfelt. Det skal medtas ledelinjer ihht. Universell utforming. Se også pkt Ledelinjer og varslingsfelt Pris på ulike kledningsalternativer synliggjøres i anbudet 255 Himlinger og overflatebehandling Se også pkt. 262 Himling og innvendig overflate. Det vises til - Himlingsplaner A til Strukturplan overflater og materialer - Strateginotat brann - Strateginotat akustikk - Materialplaner

17 Lier kommune Side 17 av 112 Følgende himlingstyper skal benyttes: - Gipsplater, fast himling - Gipsplater, systemhimling med skjult bæresystem - Hygienehimling (systemhimling) - Furufiner, systemhimling med skjult bæresystem - Spilehimling i metall - Spilehimling i tre Det skal leveres komplette løsninger i himling for innbygging av tekniske føringer inkludert inspeksjonsluker i tilstrekkelig omfang ihht. krav i strateginotat brann. Varierende høyde ihht. lydkrav og plassbehov for tekniske føringer. Furufinerplater skal ha interiørkvalitet og være lakkert med UV-lakk med 60% hvitpigmentering. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Pris på nedforet himling skal synliggjøres i anbudet. Spilehimling i metall skal bestå av ulike profil-dimesnsjoner Det skal være perforerte himlingsplater der dette er nødvendig i henhold til strateginotat akustikk Synlige betongflates grunnes med sandsparkling og behandles deretter med 2 strøk vaskbar maling. I 3. etasje skal deler av himlingen følge takformen, jfr. himlingsplan A og snittegninger. Varierende høyde fra ca. 3 til 7 meter I alle beboerrom skal himling forsterkes for fremtidig montering av sengeheis mellom oppholdsrom og bad. For alle flatehimlingstyper skal det være innfelte lysarmaturer, jfr. beskrivelse Elkraft. I Rehab treningshall (N128) skal himling forsterkes for å tåle feste/oppheng av tunge gjenstander. Betongflater over himling støvbindes. Forutsettes utført før arbeid over himling tar til. Pris på ulike himlingstyper skal synliggjøres i anbudet. 256 Utvendige himlinger Gjelder isolering og kledning av underside av etasjeskiller der disse stikker ut over underliggende etasje. Omfatter følgende: Dekke over terrasse i 1. etasje utenfor kafeteria ved akse J mellom akse 4 og 7. Utstikkende 2. og 3. etasje over sokkel og 1. etasje i akse N mellom akse 8 og 14. Utstikkende 2. og 3. etasje over 1. etasje i akse K mellom akse 17 og 18. Takoverbygg over balkonger i akse 2 4 og akse Ytterkledning skal det være sink som på fasade, jfr. detalj A Yttertak. Se fasade- og snittegninger samt detaljer A til 105 Oppbygning, materialvalg, detaljering og utførelse av tak skal tilfredsstille; TEK 10, gjeldende lover og forskrifter samt relevante anbefalinger i Byggdetaljblader Strateginotat brann

18 Lier kommune Side 18 av 112 Strateginotat akustikk Krav til varmetap i konstruksjonen skal tilfredsstille lavenergistandard ihht. NS 3700:2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger Strateginotat passivhus Det legges spesielt vekt på å redusere kuldebroer. Yttertakkonstruksjonen består av kompakte fabrikkfremstilte Lett-takselementer med isolering og membrantekking, lagt i saltaksform i henhold til snitt og fasadetegninger samt detaljer. Opplegg på stålbjelker i takets knekkpunkter. I lavpunktene må det benyttes hatteprofiler for å redusere byggehøyden. Det skal krysslektes for lufting og tekking med zink på underlag av x-finer. Tak-vinkel framgår av tegning og varierer mellom 15 og 50 grader. Over vindfang, hovedinngang skal det være flatt tak. Tak med både innvendige og utvendige nedløp. Gesims varierer i høyde ref. tegninger. All nødvendig komplettering som vindtetting, dampsperre, belistning, fuging og tilpasning av møte mellom bygningsdeler skal være inkludert i prisen. Takutstikk over balkonger i henhold til tegning A Det skal leveres nødvendige, korrosjonsbestandige beslag som kompletterer alle overganger og møter mellom forskjellige bygningsdeler. Aggressiv korrosjon fra panel må påregnes. Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning. Alle farger bestemmes av ARK. 261 Gesimser, takrenner og nedløp Det skal leveres nødvendige, korrosjonsbestandige beslag som kompletterer alle overganger og møter mellom forskjellige bygningsdeler. Det skal leveres komplette system for takrenner, nedløpsrør og overløp. Aggressiv korrosjon fra panel må påregnes. Valg av festemidler samt overflatebehandling av stål etc. må velges i samråd med leverandør av trekledning. Takrenner skal være av sink, nedløpsrør og overløp av natureloksert aluminium. Dimensjon på avrenningssystem skal prosjekteres av Totalentreprenør / RIV. 262 Himling og innvendig overflate Se også pkt. 255 Himlinger og overflatebehandling På synlige skrå takflater i 3. etasje innvendig skal det lektes ned gipsplater. Oppbygging og materialer ihht. Krav til tekniske anbefaling. Det skal leveres komplette løsninger i himling for innbygging av tekniske føringer. Pris på nedforet himling skal synliggjøres i anbudet. Gipsplater strimles, skjøtsparkles og behandles med grunning samt 2 strøk vaskbar maling. Ueksponert gips støvbindes over himling 27 Fast inventar Det skal leveres fast inventar ihht. planløsning og intensjonen med den. Dersom det i ytelsesbeskrivelsen ikke er angitt krav til kvalitet eller materialer for fast inventar med symboler eller tekst som vises på tegninger, skal totalentreprenøren avklare dette med PL samt brukere og prosjektere en komplett minimumsløsning for rommet ihht. intensjonen med planløsningen og rommets funksjon.

19 Lier kommune Side 19 av 112 Krav til universell utforming skal ligge til grunn for valg av produkter, utforming, materialer, monteringshøyder etc. der dette ikke er angitt. Pris for alt fast inventar skal spesifiseres og synliggjøres i tilbudsbrevet. Generelt: Forsterkning / spikerslag bak all fast innredning og utstyr. Dørstoppere Foringer, sokler og kompletteringer skal leveres i nødvendig omfang Faste reoler og skap skal ha tett sokkel mot gulv Faste garderobe- og kjøkkenskap skal være takhøye og ha avslutning mot himling med foring el. himlingsskjørt Alle farger og overflater bestemmes av ARK. 271 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredninger må ha solid utførelse med fronter og synlige sidevanger med furufinerte flater og med benkeplater i stein-kompositt, eventuelt Corean. Kjøkkenutstyr skal være godkjent av Mat-tilsynet Det skal leveres kjøkken i henhold til planutsnitt og oppriss på følgende tegninger: Kjøkken S114, S126 og S131 - Se tegning A60-103, Skjema fellesareal - Dagsenter Felleskjøkken N225 og treningskjøkken N223 - Se tegning A (Tegning gjelder også Felleskjøkken N319) Felleskjøkken S230 - Se tegning A60-101, Skjema kjøkken Bogruppe (Tegning gjelder også S330) På alle ovennevnte kjøkken skal det som opsjon medtas heve-/senke-benk. Pris angis i bilag D Vederlag under pkt NB! Hvitevarer skal inngå på ovennevnte kjøkken. 272 Produksjonskjøkken Det vises til tegning A Byggherren ønsker at det oppgis en opsjonspris på produksjonskjøkken. Prisen angis i bilag D Vederlag under pkt. 8.1 Følgende komponenter skal inngå: 4 stk. Proveno kombigryter 1 stk 300L, 2 stk 150L og 1 på 100L. Det skal være»meierikobling» nederst på alle kjelene, røreverktøy og rengjøringsverktøy. Det må avklares om det må støpes fundament for noen av kjelene. Må ha høy effekt. 2 stk Metos Selfcooking Center 201/20. Det må være med 2 stk traller til hver ovn for Gn stativ til å kjøre inn og ut av ovn og 2 stk ekstra stativ. 2 stk Metos CombiMaster plus 101. må følge med 1 stk ekstra stativ og en stk. tralle.

20 Lier kommune Side 20 av stk. Proveno kombigryter 1 stk 300L, 2 stk 150L og 1 på 100L. Det skal være»meierikobling» nederst på alle kjelene, røreverktøy og rengjøringsverktøy. Det må avklares om det må støpes fundament for noen av kjelene. Må ha høy effekt. 2 stk Metos Selfcooking Center 201/20. Det må være med 2 stk traller til hver ovn for Gn stativ til å kjøre inn og ut av ovn og 2 stk ekstra stativ. 2 stk Metos CombiMaster plus 101. må følge med 1 stk ekstra stativ og en stk. tralle. Gulvstativ med Gn hyller under til begge ovnene. 1 stk. DC Norris kjøletrommel til ca. 300 liter produkt om gangen. Må kunne kjøle ned 300l mat i plastposer fra +85 grader til +4 grader på under 1 time. Motorer må ikke stå i kjøkken. Motoren må også være stillegående. 2 stk nedkjølingsskap (blåsekjøler). Hvert skap bør ha en kapasitet på 200 kg. Type Metos bf202 az cr-1p zeta eller tilsvarende. Motorer må ikke stå i kjøkken. Motorer må også være stillegående. Det må ikke være kant opp til skapet, må eventuelt avtale senkning i gulv. Må være plass til et 20 Gn stativ med tralle i skapet. Fint om det finnes smalere type utvendig enn denne fra Metos. Må gå automatisk over på kjøl når maten er ferdig nedkjølt. Den må også slå seg automatisk på igjen ved eventuelt strømbrudd. 2 stk. stekepanner (f.eks fra Jøni Foodline). Mål brutto ca. 90x90 cm 2 soner, må kunne vippes og heve/senkes. Funksjonene må være elektriske. Jern. Høy effekt. 1 stk sveiselist Magneta 421 med heve/senke-funksjon. Rustfri benk på stativ. 1 stk. Klipsemaskin, for eksempel Technopack tc 206 med kompressor. 1 stk. Metos Bear AR60 VL-1S m. uttak og alt utstyr (2 stk boller, inkludert tralle til bolle). 2 stk steke topper med 4 plater på hver og hylle under i rustfritt stål. Effekt på vær plate ca. 4 kw. 4 stk hev/senk benker med jul og hylle under i rustfritt stål. Her må det måles ut hvor store de skal være. Den ene skal være til å flytte rundt, så den er ikke plassert på tegningen. Målet på denne skal være ca. 2 m lang og 60 cm bred. 1 stk. oppvaskmaskin type Metos WD 12. Rullebaner benker og kummer må måles ut. Viktig at det er plass til 2 stk oppvaskkurver i oppvaskmaskin. Alt må være i rustfritt stål. Viktig at det er hylle under rullebane til oppvaskkurver ol. Bør også være et skap til såpe og tørremiddel. Ved kum må det også være en forspylerdusj. Skylletempratur på minst 75 grader. Må ha automatisk såpe dosering. 3 stk skum-anlegg til rengjøring med alt utstyr (for eksempel Lilleborg). 15 m slange. 2 skal brukes til rengjøring av gulv. 1 til rengjøring av vogner. 1 stk. etikettprinter. PSI systems, Zebra Z-serien. 1 stk. svingbar kran mellom kokeplater. 1 stk. matpumpe, for eksempel Metos Hot Fill dos 1. Pumpen på kunne kobles til «meierikoblinger» og kunne brukes direkte i kjele. Den må også ha nøyaktighet på mål med avvik max 15 gram. Rengjøring må ta liten tid. Må stå på hjul. Må kunne brukes til Lapskaus, supper, sauser, puddinger, grøt ol. Alt utstyr må følge med. På kjølerom/sval for Hjemmeboende skal det være 3 stk. kjølerom. Det må ikke være blåsekjøle som blåser på de som skal jobbe der. Alle kjølerom må enkelt kunne opprettholde 2 grader. Må ha gradestokk på ytterside slik at en til en hver tid ser hvilken temperatur det er.

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014 FRØYSTDTUNET - TEGNINGSLISTE RK NBUDSFSE Tegningsnavn Målestokk rkstr Dato Uthus 10.01 Situasjonsplan 1:250 1 19.09.2014 10.40 Terrengsnitt 1:200 1 19.09.2014 Plantegninger 20.01.101 Bygg 1 Plan 01-1.etasje

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

Funksjonelle baderom

Funksjonelle baderom Funksjonelle baderom Mulighet for høydejustering Designed for care Banokonseptet innebærer en gjennomtenkt plassering av de forskjellige produktene på et baderom. For å sikre en optimal funksjon, er hvert

Detaljer

Vindu V3. 3 som Åpningsvindu 3 som FASTVINDU! Vindu MELLOMBYGG V10. Åpningsvindu m/ fastfelt V10. brh 900

Vindu V3. 3 som Åpningsvindu 3 som FASTVINDU! Vindu MELLOMBYGG V10. Åpningsvindu m/ fastfelt V10. brh 900 Vindu V1 Vindu V2 Vindu V2A Vindu V3 Vindu V4 GENERELL BESKRIVELSE AV VINDUER: Åpningsvindu m/ fastfelt 8stk faste vindusfelt 12 stk Åpningsvindu 4 stk 3 som Åpningsvindu 3 som FASTVINDU! 6 stk Åpningsvindu

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

SiO. Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD

SiO. Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD SiO Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD 20 GENERELT... 2 22 KONSTRUKSJON... 2 23 FASADER... 2 24 VEGGER:... 3 254 GULV:... 4 255 HIMLINGER:... 5 26 TAK... 5 27 INNREDNING/UTSYR...

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Salhus Skole. Diverse tiltak Konkurranse med forhandlinger. Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider. April 2015.

Salhus Skole. Diverse tiltak Konkurranse med forhandlinger. Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider. April 2015. Salhus Skole Diverse tiltak 2015 Konkurranse med forhandlinger Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider April 2015 Side 1 av 42 Innholdsfortegnelse ORIENTERING... 3 Generelle opplysninger om

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Generelt for alle fag

Generelt for alle fag Generelt for alle fag Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres iht. kravene i NS 3420, 4. utg. samt offentlige forskrifter og relevante Norsk Standard. Alle farge- og materialvalg skal godkjennes

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

KJELLER. 001 TEKNISK 23m2. Overflate gulv: vinyl, med oppbrett, klasse G. malt gips/ eksisterende betongvegger pusses støvbinding betong

KJELLER. 001 TEKNISK 23m2. Overflate gulv: vinyl, med oppbrett, klasse G. malt gips/ eksisterende betongvegger pusses støvbinding betong Romskjema OVERFLATEBEHANDLING Kristiansand stasjon 01.09.10 KJELLER 001 TEKNISK 23m2 vinyl, med oppbrett, klasse G malt gips/ eksisterende betongvegger pusses 002 lager 10,8m2 vinyl, med oppbrett, klasse

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

BM B B B B A072 764. Mur O.K +13.15 Støpt Gulv. Ringmur O.K 13.2. Ringmur O.K 13.2 TEKNISK. Gulv senkes 15 mm. Støpt Gulv. Mur O.K +13.15 O.K +13.

BM B B B B A072 764. Mur O.K +13.15 Støpt Gulv. Ringmur O.K 13.2. Ringmur O.K 13.2 TEKNISK. Gulv senkes 15 mm. Støpt Gulv. Mur O.K +13.15 O.K +13. betong 36x18/1 mm svill 12 mm faltplate/9 mm GU 23x8 mm lekte for liggende kledn. (evnt, 23x8 + 36x8 mm for stående.) undament x i.h.t. Svinnarmert påstøp Radon sperre duk Min. 150 mm 800 2130 70 M A A

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 23-1 23 Himling GENERELT HIMLINGER Entreprenøren skal sette ut nødvendige fastpunkter for kontroll av egne arbeider. Entreprenøren har ansvaret for de

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Bodø kommune Vollen midlertidig kontorbygg KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER

Bodø kommune Vollen midlertidig kontorbygg KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER Bodø kommune KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER 18.04.2016 Side 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON SUMMERINGSSKJEMA 4 1 RIGG OG DRIFT 5 1.0 Generelt 5 1.1 FDV-dokumentasjon 5 1.2 Framdrift 5

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 203038 5348 = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag Opprettet dato: 900000 TEGNINGSLISTE Entreprise: E Sign: 0 TEGNINGER SENDT TIL : Siste

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

solem:arkitektur Generell beskrivelse av dører og vinduer: Utarbeides av leverandør i samarbeid med brukere

solem:arkitektur Generell beskrivelse av dører og vinduer: Utarbeides av leverandør i samarbeid med brukere ID 00 min. lysåpning 0M ID2 Type Dør nr. Bredde Høyde Slag Brannklasse Lydklasse Glass ID ID 00-08- V EI 30S 40dB F5373 Nocturne Wood Hev/senk ID 00-08-2 V EI 30S 40dB F5373 Nocturne Wood Hev/senk ID 00-08-3

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer