Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Tilstandsrapport kulturskolen Saken gjelder I kommunestyret den 7.mars 2013 ble det vedtatt at det skal utarbeides en tilstandsrapport for kulturskolen i Hammerfest. Rapporten kan omhandle temaene: - Ressursbruk - Kvalitet på undervisning - Kompetanse på personale - Tilfredshet hos brukerne - Fremtidige planer og strategier Rapporten skal politisk behandles høsten Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kulturskole ble etablert i 1980 som musikkskole og har i skoleåret 2013/2014 ca 400 elever. Kulturskolen er forankret gjennom Opplæringsloven 13.6, sist endret i Det gis undervisning innen musikk, dans og visuelle kunstfag. Hammerfest kulturskole har de to siste årene opplevd en stor utvikling hva gjelder antall elevplasser, aktivitet og økonomi. Mye av bakgrunnen for denne utviklingen er satsningen gjort gjennom prosjektet Kulturfagutvikling. En vil i det følgende gi en beskrivelse av utviklingen, samt tanker om fremtiden. Kulturskolen anno sommeren 2011 Sommeren 2011 ble det ansatt ny kulturskolerektor og virksomhetsleder for kultur og idrett. Kulturskolen var da preget av en utfordrende økonomi og liten aktivitet utover undervisning og de tradisjonelle jule- og sommeravslutningene.

2 Økonomi Regnskapet for 2010 tilsa et negativt avvik i kulturskolen på kr. Av dette utgjorde foreldrebetalingen kr. I budsjettbehandlingen for 2011 ble det vedtatt å øke foreldrebetalingen fra kr til kr. En økning på kr (52 %). Når regnskapet for 2011 var gjort opp var den reelle økningen i foreldreinntekter på kr (38 %). Denne differansen i budsjettert foreldrebetaling og reell foreldrebetaling utgjorde en forverring i negativt avvik på ca kr, totalt kr i Når en i tillegg i 2011 fikk tap på fordringer (tidligere fakturert foreldrebetaling) på kr , ble det totale negative avviket for 2011 på kr. Årsakene til det negative avviket var at kapasiteten til lærerne ikke var fullt utnyttet på grunn av lavt elevtall og optimistisk budsjettering. Stilt overfor de økonomiske utfordringene i kulturskolen stod den nye ledelsen overfor et valg: a) forsøke å jobbe inn det negative avviket gjennom innsparinger og bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, eller b) offensiv satsning for å skape ny giv og økt aktivitet, som på sikt vil rette opp det negative avviket. Vel vitende om potensialet dersom de rette grep ble tatt, så valgte kulturskolen alternativ b), og iverksatte prosjektet kulturfagutvikling i Hammerfest. Hjemmesiden Sommeren 2011 var det også utfordringer knyttet til informasjon om kulturskolens tilbud. Spesielt dårlig stilt var det med kulturskolens hjemmeside som var hacket og nede for telling. Ny hjemmeside ble lansert i september Elevplasser og venteliste Høsten 2011 var det ca 300 elevplasser i kulturskolen med en oppfyllingsgrad på 228. Ventelisten var på 160 elever, og hovedsakelig innen fagene dans og gitar. Personalets sammensetning Høsten 2011 var det til sammen 8,35 stillingshjemler i kulturskolen fordelt på 11 ansatte. Det var syv heltidsansatte og fire deltidsansatte. Personalet sine aktiviteter var hovedsakelig rettet mot undervisning, men noen spredte «underholdningsoppdrag» forekom. Brukerundersøkelse I januar 2012 ble det foretatt en brukerundersøkelse for alle fagenheter i kultur og idrett, inkludert kulturskolen. I det følgende blir hovedfunn beskrevet: Det første spørsmålet informantene ble spurt om var hvor ofte de hadde besøkt kulturskolen det siste året. Av de som ikke har besøkt kulturskolen siste år oppga ca 52 % at de ikke var interessert eller at det aldri hadde falt dem inn. 22 % oppga at de ikke kjente godt nok til tilbudet, mens 13,1 % oppga at de ikke hadde lagt merke til markedsføring/informasjon. Kun 6,7 % oppga at tilbudet var for dyrt.

3 På spørsmål om kvalitet kan svarene oppsummeres slik: En nærmere analyse av dette tilsier at kulturskolen kan bli bedre på informasjon (opptaksrutiner, undervisningstilbud og internettsider). I forhold til de ansattes faglige dyktighet og serviceinnstilling er befolkningen stort sett fornøyd/svært fornøyd. Det samme gjelder øvingsrommene og tidspunkter for undervisning. Angående prisnivå, så er det der misnøyen er størst (ca 27,3 % misfornøyd/svært misfornøyd). 30 % mener prisnivået er greit nok, mens 22,8 % er fornøyd/svært fornøyd med prisnivået. Videre ser vi at informantene stort sett er fornøyd med kulturskolens tilbud, samt kvaliteten på undervisningen som blir gitt. På spørsmål om hvilket kulturskoletilbud informantene ønsket seg dersom kulturskolen skulle utvide, svarte 28,2 % at de ønsket drama/teater, 19,1 % ønsket større kapasitet på dans, 10,9 % ønsket sang og kor, 9,1 % ønsket større kapasitet på gitar, mens 4,5 % svarte fiolin. 28,1 % svarte vet ikke eller annet.

4 Undersøkelsen ble gjort før den store utvidelsen av tilbudet, og før ny hjemmeside ble utarbeidet. Ny tilsvarende brukerundersøkelse skal foretas i februar Prosjekt kulturfagutvikling i Hammerfest Skoleåret 2011/12 ble det i gangsatt et pilotprosjekt kalt kulturfagutvikling i Hammerfest i samarbeid med Fjordtun Skole. Dette prosjektet ble videreført gjennom politisk vedtak og utvidet til tre skoler skoleåret 2012/13. Høsten 2014 kom en skole til med i prosjektet. Prosjektet har en varighet frem til og med 31.juli Hovedmålet med prosjektet er å gi flere barn og unge i Hammerfest kommune tilbud om kulturfaglig utvikling, samt stimulere til at flere blir aktive i kommunens kulturliv. For å oppnå dette målet ble det satte ni ulike delmål, deriblant: 1. Øke kvaliteten på musikkundervisningen i grunnskolen. 2. Økt kulturskoletilbud innen piano, dans og sang/kor. 3. Opprette et barnekor. 4. Opprette et funksjonelt og profesjonelt husband bestående av kulturskolens lærere. 5. Utrede mulighetene for å gi et kulturfaglig tilbud i SFO-tiden. 6. Utrede mulighetene for å etablere utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama på Hammerfest videregående skole. For å nå disse målene ble følgende tiltak prioritert: 1. Det ble fra høsten 2012 ansatt tre nye lærere innen piano, sang og dans. Alle tre stillingene er midlertidige i prosjektperioden. I tillegg fikk kulturskolen ansatt en fiolinlærer i midlertidig deltidsstilling. 2. Det er etablert et tettere samarbeid mellom grunnskole, kulturskole og det frivillige kulturliv. 3. Det er opprettet dialog med Hammerfest videregående skole vedrørende etablering av Musikk, dans og drama. Finansiering av prosjekt Første året (2011/2012) ble i stor grad prosjektet finansiert av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (UDIR). Fra høsten 2012 ble det tilsatt 3,5 prosjektstillinger, og disse ble finansiert gjennom salg av tjenester til grunnskolen (ca 1 stilling), tilskudd fra UDIR (ca 1 stilling) og økte inntekter i kulturskolen (ca 1,5 stillinger). UDIR valgte fra 2013 å omprioritere sitt satsningsområde fra kombinerte stillinger grunnskole/kulturskole, til kulturskoletimen i SFO. I praksis så ble et øremerket tilskudd på kr til kulturskolen erstattet av et rammetilskudd til kommunen på kr. Midlene fra UDIR gikk dermed over til å finansiere et nytt tilbud i regi av kulturskolen, og utfordret dermed finansieringen av prosjektet. Erfaringer gjort per oktober 2013 Ved å ansette fire nye kulturskolelærere har det medført flere positive effekter, her følger noen av disse: - Kulturskolen har tatt over musikkundervisningen i 1-4.trinn ved tre av kommunens grunnskoler, samt 4.trinn ved Baksalen skole. Dette har ført til at elevene i større grad får undervisning av musikkpedagoger. Kulturskolen er med andre ord et kompetansesenter for musikk for utdanningsinstitusjoner i Hammerfest. Idealet om kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole er noe UDIR anbefaler. - Kapasiteten i kulturskolen har økt fra ca 300 elevplasser høsten 2011 til 586 elevplasser høsten Oppfyllingsgraden var høsten 2011 på 228 elevplasser, mens den høsten 2013 er på ca 370. Den uutnyttede kapasiteten høsten 2013 er hovedsakelig innenfor

5 fagene dans og kor. Mens det høsten 2011 var 160 elever på venteliste, er nå tallet ned i 38. Hovedsakelig er det venteliste på piano og gitar. - Før prosjektet tok til, så var kulturskolens ansatte primært lærere. Nå har flere av lærerne fått en del av stillingene sine som utøvende musikere i regi av kulturskolen. Dette har ført til at kvaliteten på kulturskolens egne produksjoner har økt, samt at kulturskolen har kunnet selge musikertjenester til blant annet næringslivet. Kreativiteten, produktiviteten og trivselen blant personalet har økt betraktelig. - Kulturskolen har i høst startet med vokalensemble. Dette er noe en håper utvikler seg til større koraktivitet blant barn og unge i Hammerfest. - Det er opprettet dialog med Hammerfest videregående skole med tanke på å opprette danselinje. Første delmål i så måte er å få til programfag dans fra høsten Kulturskolen vil fra høsten 2013 gjennom UDIR sin satsning kulturskoletimen gi SFO-tilbud til barn på 1-4.trinn ved seks skoler i Hammerfest kommune. Av utfordringer kan nevnes økonomi. - Det at UDIR har valgt å omprioritere bruken av statlige tilskudd har ført til kr i tapte inntekter for prosjektet (effekten av dette på 2013 regnskapet er kr, mens effekten på 2014 er kr). - Videre tar det tid å opparbeide en kundekrets i forhold til salg av musikertjenester. Dermed blir også inntektene forsinket i forhold til den investeringen som er gjort i forhold til ansettelser. - KULTURTRØKK-uken ga ikke like stor inntjening som budsjettert. Med årets erfaring til grunn, ser en lyst på utsiktene i forhold til ønsket inntjening ved neste års arrangement. I tillegg så sliter en med kulturskolens administrasjonsprogram som skaper betydelig merarbeid. Nytt administrasjonsprogram vurderes. Kulturtrøkk og Italiensk uke Økt bemanning i kulturskolen, samt at lærerne har fått en utøvende del i sine stillinger, gjør at kapasiteten til å gjøre større prosjekter er tilstede. I februar 2013 ble det derfor satt i gang en kulturuke, kalt KULTURTRØKK, som er et samarbeid mellom Hammerfest kulturskole og Statoil. I tillegg deltok Norges musikkhøyskole og Universitetet i Stavanger. Målet med prosjektet er å skape høy aktivitet, synlighet og entusiasme for musikk og dans i Hammerfest gjennom samhandling mellom profesjonelle musikere/dansere, studenter, elever i kulturskolen og grunnskolen og det frivillige kulturliv (kor, korps og storband). Prosjektet går over 3 år ( ), og finansieres gjennom eksterne midler fra Statoil. I september 2013 ble det for første gang arrangert Italiensk uke hvor kulturskolen gjennom sine lærere (les musikere) hadde en sentral rolle. Italiensk uke er initiert av ENI Norge og vil i første omgang bli arrangert frem til og med Kompetanse Hammerfest kulturskole har en meget kompetent arbeidsstokk. Av kulturskolens 15 ansatte har 5 personer relevant utdanning tilsvarende bachelor, to har fire år med relevant utdanning, mens syv av kulturskolens ansatte har mastergrad eller mer. En person har to års relevant utdanning.

6 Framtidige planer - Kulturskolen ønsker å fortsette å forbedre og øke sitt tilbud til Hammerfests befolkning. De to siste årene har kapasiteten i kulturskolen økt fra 300 til ca 600 elevplasser. Antall elever har økt fra ca. 230 til ca Målet er å ligge på mellom 500 og 600 elevplasser slik at halvparten av Hammerfests barn og unge kan gis et slikt tilbud. For å ivareta en elevmasse på må kulturskolen ha en bemanning på 12 årsverk. - Kulturskolen ønsker å fortsette samarbeidet med grunnskolen for å øke kvaliteten på musikkundervisningen, og å utvikle en god modell for kombinerte stillinger grunnskole/kulturskole. Kulturskolen ønsker å fortsatt være et kompetanse senter for andre undervisningsinstitusjoner i Hammerfest kommune. - Kulturskolen ønsker å fortsette og utvikle den utøvende delen av virksomheten. Mer repertoar skal øves inn og salget av kunstneriske innslag til næringslivet og andre skal økes. - Høsten 2013 starter kulturskolen samarbeid med voksenopplæringen slik at innvandrerne blir bedre integrert i kulturlivet i Hammerfest. - Høsten 2014 etablerer sannsynligvis Hammerfest videregående skole dansefag som tilbud. Dette i samarbeid med kulturskolen. - Kulturskoletimen er innført fra høsten Informasjon og kommunikasjon med foreldre/elever skal utvikles ytterligere. Foreldrekontakt skal opprettes. Forutsetninger for å lykkes fremover Den største forutsetningen for å fortsette den svært så positive utviklingen i kulturskolen er å sikre at nåværende nivå på bemanning beholdes utover prosjektperioden som ender sommeren Det anbefales derfor å etablere fire nye stillingshjemler fra og med sommeren 2015, samt utvide en deltidsstilling (70 %) til fulltidsstilling. Allerede etter ett år med prosjektet ser en at dette kan være mulig å finansiere gjennom blant annet den økte aktiviteten. Finansiering av 4,3 nye stillingshjemler UT INN merknad Lønnsutgifter Pensjon Diverse utstyr Som følge av økt aktivitet Foreldrekontingent Utgjør økningen fra før prosjektet til nå (250 -> 405 elever). Nåværende sats. Ref. andre kommunale enheter 120 % Kombinerte stillinger grunnskole/ kulturskole Ref. fylkeskommunen 30 % Dansefag på videregående skole Salg utøvende tjeneste oppdrag x 5000 kr Prosjekter Kulturtrøkk, Italiensk uke etc DKSS Den kulturelle spaserstokken Kulturskoletimen, tilskudd UDIR TOTALT Behov for friske kommunale midler

7 Noen kommentarer til inntektene må knyttes: - Foreldrekontingent: Her tas det høyde for et elevtall på 405. Lykkes en med å etablere et barnekor, samt greier å fylle opp potensialet innen dans kan en nå 500 eller flere elever. Øker en i tillegg foreldrekontingenten til kr (2.356 i dag), så øker også det inntjeningen. Budsjettet er bevisst holdt på et moderat nivå. - Refusjon andre kommunale enheter: det forutsettes at eksisterende avtaler videreføres og formaliseres etter prosjektperioden. - Refusjon fylkeskommunen: det forutsettes at programfag dans opprettes på Hammerfest vgs fra høsten Dette vet en også mer om i løpet av neste år. - Prosjekter: Eksisterende samarbeid, eller tilsvarende, må tilstrebes videreført. - Kulturskoletimen: det forutsettes at tilskuddet fra UDIR blir varig. Oppsummert så kan en si at ved å øke nettorammen til kulturskolen med kr vil Hammerfest kommune få igjen 4,3 årsverk og all den positive effekten vi har beskrevet over. Lykkes en ikke med å gjøre prosjektet til en fast ordning vil kulturskolens aktivitetsnivå falle tilbake til nivå med 2011: ingen undervisning i grunnskolen, ingen Kulturtrøkk og salg av kunstneriske innslag. Antall elevplasser i kulturskolen vil også falle til 2011-nivå. Grunnlaget for å etablere danselinje ved Hammerfest videregående skole vil forsvinne. Statistikk Stillingshjemler 8,35 8,35 8,35 8,35 Prosjektstillinger, høst 0 0 3,5 3,8 Elever, høst Elevplasser, høst Venteliste, høst Elever i grunnskolen, høst Lønnskostnader, totalt Salg av musikertjenester Elevkontingent, budsjett Elevkontingent, regnskap * Statlige refusjoner Refusjon andre kommunale enheter Dirigenttjenester Driftsresultat * *= stipulert. Rådmannens vurdering Rådmannen vurderer den aktiviteten som foregår i kulturskolen som spennende og nytenkende. Ved å knytte samarbeid med grunnskole, videregående skole, voksenopplæringen og næringslivet skapes det rom for flere arbeidsplasser i kommunen, flere elevplasser i kulturskolen, økt kvalitet på musikkundervisningen i grunnskolen, økt egenproduksjon i kulturskolen og høyere trivsel blant personalet. Det skapes rett og slett bolyst.

8 Videre er det økonomiske aspektet med en slik satsning utfordrende. Mange samtidige faktorer skal slå inn for at tallene skal gå opp. En er derfor avhengig av forutsigbarhet i inntektene og fortsatt godt arbeid for å sikre tilstrekkelig økonomiske midler. Rådmannen er positiv til å videreføre prosjektstillingene etter våren 2015, men dette må realitetsbehandles under budsjettbehandlingen høsten Innen den tid vil en også ha større grad av sikkerhet omkring de ulike inntektspostene. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten for kulturskolen i Hammerfest kommune til orientering.

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer