Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12"

Transkript

1 Årsmelding 2016

2 Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2016 Side konferanse 2016 Side 18 Foto: Åse Vigdis Festervoll Fremmed fugl av Morten Juvet (forside). Alle foto er fra Sti for øye, Stokke i Vestfold.

3 3 Årsmelding 2016 Ulvene av Sally Matthews. q Sammendrag Norsk kulturforum (NOKU) vedtok på landsmøtet i 2015 en oppfordring til KS. Der ber vi dem om å ta kulturfeltet inn i eget interessepolitisk arbeid. Det er viktig at også KS bidrar med å sikre bredde, kvalitet og profesjonalitet gjennom utvikling av en helhetlig og kunnskapsbasert nasjonal, regional og lokal kulturpolitikk. Denne uttalelsen ble fulgt opp høsten 2015 og våren 2016 med møter og henvendelser til KS styre og administrasjon og en bredt anlagt informasjonskampanje rettet mot delegater til KS sitt landsting i februar Oppfølging av og samarbeid med KS har vært en sentral oppgave i hele Norsk kulturforum har også i 2016 hatt et overordnet perspektiv på kultur og samfunn, der et variert kulturliv er en forutsetning for et levende demokrati, med mulighet for deltakelse, ytring, egenaktivitet og opplevelse, slik kulturloven vektlegger. Landsmøtet fikk i denne sammenheng lagt fram to publikasjoner på landsmøtet i Tønsberg: Fra undring til endring Fra refleksjon til læring og Norges kulturkommune Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid. Andre viktige tema har vært kommunesammenslåing, regionreform, ungdom og medvirkning og egnede lokaler til kultur. Norsk kulturforum har gjennom flere år vært engasjert i nordisk samarbeid knyttet til nordiske møteplasser for Cultural Planning og Kultur for barn og unge. Landsmøtet 2016 ble gjennomført i Tønsberg 23. mai. Landskonferansen 2016 Kultur bygger og beveger ble arrangert i Tønsberg mai. Tema som ble trukket fram var bl.a. Kultur og næring, hvordan tilrettelegge for kulturnæringer; og Folk i sentrum, hverdagens kulturutfordringer og -aktiviteter. Arbeidet med Norges kulturkommune 2017 startet våren 2016 med utsendelse av informasjon til alle medlemmer, fylkeslag og andre sentrale aktører i eget nettverk. Fylkeslagene har en sentral rolle i dette arbeidet. Prisen er uavhengig av medlemskap i Norsk kulturforum. Fylker med egne fylkeslag kårer vanligvis egne fylkesvinnere som går videre til den nasjonale kåringen. Der det ikke er fylkeslag kan kommunene søke direkte til Norsk kulturforum. Kontakt og samarbeid i egen organisasjon har høy prioritet og det er arrangert to møter med fylkeslederne og styret. Informasjonsarbeidet har gjennomgående høy prioritet og hjemmesidene oppdateres jevnlig. Det sendes informasjon direkte til medlemmene om møter, prosjekter og annen informasjon. De fylkeslagene som ønsker det har egne hjemmesider som undersider til Norsk kulturforums hjemmeside. Norsk kulturforum har stram, men sunn økonomi. I statsbudsjettet for 2017 ble støtten til Norsk kulturforum tatt bort. Dette gir organisasjonen noen nye utfordringer. Ved utgangen av 2016 var det 283 medlemmer. På våre hjemmesider finnes mye og variert informasjon om arbeidet.

4 4 Årsmelding 2016 Årsmelding Styrets virksomhet Styret gjennomførte 5 styremøter i Møtene våren 2016 var lagt til Gardermoen, Bergen og Tønsberg. Møtene høsten 2016 var lagt til henholdsvis Alta og Gardermoen. Det ble behandlet 43 saker. I tillegg var styret samlet på landsmøte og landskonferanse i Tønsberg mai Styreleder og nestleder i styret har i tillegg deltatt på møter og samlinger. Styreleder og nestleder har gjennomført jevnlige møter og samtaler med sekretariatet. Styrets sammensetning : Styremedlemmer: Per Aimar Carlsen, Modum kommune, Buskerud styreleder John Kristian Øvrebø, Bergen kommune, Hordaland nestleder Kristian Strøm-Fladstad, Søgne kommune, Vest-Agder styremedlem Tor Helge R. Moen, Alta kommune, Finnmark styremedlem Tone Strømø, Sandnes kommune, Rogaland styremedlem Myrtel Thomassen, Stryn kommune, Sogn og Fjordane styremedlem Astrid Apalset Vassbø, Bjerkreim kommune, Rogaland styremedlem Varamedlemmer: Torodd Eriksen, Bamble kommune, Telemark varamedlem Tonje Braa, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag varamedlem Berit Inger Øen, Bærum kommune, Akershus varamedlem Styrets sammensetning : Styremedlemmer: Per Aimar Carlsen, Modum kommune, Buskerud styreleder John Kristian Øvrebø, Bergen kommune Hordaland nestleder Marit Brænd, Oppland fylkeskommune styremedlem Torodd Eriksen, Bamble kommune, Telemark styremedlem Kristian Strøm-Fladstad, Søgne kommune, Vest-Agder styremedlem Tor Helge R. Moen, Alta kommune, Finnmark styremedlem Astrid Apalset Vassbø, Rogaland fylkeskommune styremedlem Varamedlemmer: Tonje Braa, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag varamedlem Steinar Hovland, Elverum kommune, Hedmark varamedlem Myrtel J. Thomassen, Stryn kommune, Sogn og Fjordane varamedlem Styret har arbeidet med følgende saker: Høringer og innspill til statsbudsjett, meldinger, utredninger, med mer Strategidokumenter Informasjonsstrategier Landsmøte 2016 Landskonferanse 2016 Norges kulturkommune 2017 Bidra til at kultur blir tatt inn som arbeidsfelt i KS Kommunereform og konsekvenser for kultursektoren Kultur for samfunnsutvikling Egnede lokaler til kultur Forum for kulturorganisasjoner Regnskap og budsjett Kontakt og samarbeid med fylkeslag, fylkeskommuner, organisasjoner, KS mfl. Nordisk samarbeid Veien videre etter bortfall av støtte fra Kulturdepartementet Rekruttering av ny generalsekretær Styreleder har fulgt arbeidet i Norsk kulturforum gjennom møter, e-post og telefon. Styreleder har hatt ukentlig kontakt med administrasjonen og gjennomført AU-møter på telefon og fysiske møter når dette har vært nødvendig. AU har jobbet godt og målrettet mellom styremøtene. Styreleder og nestleder har deltatt på møter og arbeidet med enkeltsaker der dette har vært nødvendig og naturlig. Sekretariatet Norsk kulturforum har kontorer i Øvre Slottsgate 2b. Norsk kulturforum har i 2016 hatt to stillinger i sekretariatet. Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær i 100 % stilling, og Monica Faye, rådgiver i 60 % stilling.

5 Årsmelding Regnskapstjenester er i 2016 kjøpt hos Dagfinn Rostad. Designtjenester er kjøpt hos Unni Flatebø. I tillegg er det kjøpt tjenester til enkeltprosjekter og utviklingsprosjekt fra profesjonelle aktører etter behov. Arbeidsmiljøet i sekretariatet er etter styrets vurdering godt. Sykefravær i 2016 var på 0 %. Det samarbeides med utleier om HMS-tiltak og foretas gjennomgang hvert år. Regler omkring likestilling ivaretas. Norsk kulturforums arbeid påvirker ikke det ytre miljø. Det foretas kildesortering etter Oslo kommunes renovasjonsregler. Arbeidet i perioden har fulgt handlingsprogrammene, slik dette ble vedtatt på Norsk kulturforums landsmøte 8. juni 2015 og 23. mai Medlemmer Antall medlemmer ligger relativt stabilt. Antall medlemmer pr er 283. Noen kommer til, andre faller fra. Det er dårlig medlemsdekning i Nord-Norge, Akershus og Hedmark. Organisasjonsmedlemmene er paraplyorganisasjoner, store kulturorganisasjoner, studieforbund og regionale kulturfellesskap. Felles for organisasjonsmedlemmene er deres arbeid med lokalt kulturliv og kulturutvikling som i de store linjene faller sammen med Norsk kulturforums arbeid. Økonomi Norsk kulturforum mottok i 2016 statlig driftstøtte fra Kulturdepartementet. Norsk kulturforum har i mange år hatt stram økonomistyring og opparbeidet en forsvarlig egenkapital. Dette for å sikre egenandel for egne utviklingsprosjekter og samarbeidsprosjekter. Årsresultatet for 2016 er et underskudd på kr mot et planlagt underskudd på kr Driftsinntektene for 2016 kommer fra medlemskontingent, som utgjør ca 63 % og statlig støtte som utgjør resten. Til sammen i overkant av 2,1 millioner kroner. Medlemskontingenten reguleres hvert år med kommunal deflator. Landskonferansen 2016 ble sterkt subsidiert med kr fra Norsk kulturforum. Vestfold fylkeskommune var både økonomisk og administrativ samarbeids partner. Fylkeskommunen dekket alle egne utgifter og subsidierte alle deltakerne fra Vestfold. Aktive fylkeslag i Norsk kulturforum har i 2016 kunnet søke om inntil kr i støtte til egne aktiviteter og tiltak som konferanser og møter. Det varierer litt i hvilken grad fylkeslagene benytter seg av denne støttemuligheten. Norsk kultur forum betalte i 2016 opphold og konferanse avgift for en deltaker fra hvert fylkeslag på landsmøte og landskonferanse. I tillegg til direkte støtte har styre og sekretariat prioritert midler til møter og reiser for dialog med fylkes lagene. Det ble i denne sammenheng arrangert to fellesmøter for lederne i fylkeslagene og Norsk kulturforums styre. Fylkeslag som ønsker det har gratis hjemmesider. Totale utgifter til fylkeslag beløper seg til i underkant av kr Det er vanskelig for Norsk kulturforum å få tilgang til prosjektmidler, ettersom disse gjennomgående er knyttet opp til kortsiktige prosjekter med snevre temarammer. Norsk kulturforums orientering mot helhetlig tilnærming og langsiktig arbeid utelukker oss i stor grad fra å søke midler fra tilgjengelige støtteordninger. Norsk kulturforum har i 2016 likevel prioritert arbeidet med prosjekter. Arbeidet med barn, unge og kultur står sentralt, og i 2016 er det arbeidet med etablering av et prosjekt knyttet til Ungdom og medvirkning. Prosjektet måtte imidlertid legges til side pga. manglende midler og behov for bredere samarbeid enn det som har vist seg mulig. Prosjektmidlene hentes fra egenkapitalen. Norsk kulturforum jobber ut fra et overordnet kultur- og samfunnsperspektiv. Det har i denne sammenheng i mange år vært god kontakt med andre nordiske land knyttet til Cultural planning og Cultural mapping og kulturpolitikk for barn og unge. Mye av kontakten er samarbeid om konkrete møteplasser og konferanser for kunnskapsdeling og nettverksbygging. I 2016 deltok vi som samarbeidspartner på Kategorier: Fylkeskommuner Kommuner Landsomfattende organisasjoner / institusjoner Lokale og regionale organisasjoner / institusjoner Støttemedlemmer

6 6 Årsmelding 2016 den nordiske konferansen Nordic Urban Laboratory i Borås og Gøteborg. Kostnadene til prosjekter, utover landsmøte og landskonferanse, knytter seg for 2016 i vesentlig grad til arbeidet med publikasjoner og utredninger: Fra undring til endring Fra refleksjon til læring Norges kulturkommune Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid Utvikling av prosjektet Ungdom og medvirkning. Styret bekrefter at det er økonomisk grunnlag for videre drift. Kontakt og samarbeid En stor del av sekretariatets arbeid går med til å følge med i, og følge opp statlige utspill og prosesser i regjering og Storting, på tema med relevans for lokalt kulturliv og kulturpolitikk. Departementene og andre statlige instanser arrangerer hvert år møter og konferanser, og Stortinget har høringer, meldinger og utredninger de behandler. En viktig del av arbeidet er å bidra til synliggjøring, og debatt rundt, de temaene som tas opp, og tema som ikke tas opp, i disse foraene. Norsk kulturforum jobber mye med å få bedre kunnskap om og forståelse for lokalt kulturarbeid. Norsk kulturforum forsøker å delta på møter og fagsamlinger der departementer og andre statlige instanser har invitert til dialog. Norsk kulturforum har i 2016 fortsatt dialogen med KS. Våren 2016 var viet arbeidet for å få kultur på dagsorden på landstinget til KS. KS vedtok der å ta kultur inn i sitt arbeidsprogram i inneværende fireårsperiode. Høsten 2016 har KS jobbet for igangsetting av et samarbeidsprosjekt med Kulturskolerådet. Norsk kulturforum sitter som observatør i styringsgruppen. Fra KS sin side er dette arbeidet en del av grunnlaget for utforming av en egen interessepolitisk plattform for kulturfeltet. Dialogen med medlemmer og samarbeidspartnere er knyttet til både møter, konferanser og mindre tidsavgrensede samarbeidstiltak. Møteplassen Forum for offentlige kulturorganisasjoner ble i 2016 etablert som en felles møteplass for nasjonale organisasjoner som jobber med og for kommuner og fylkeskommuner. Norsk kulturskoleråd, Norsk bibliotekforening, UKM Norge, Ungdom og fritid og Norsk kulturhusnettverk har vært invitert til møtene. Vi har hatt dialog og erfaringsutveksling rundt arbeidet med kultur, ungdom og medvirkning. Men egnede lokaler til kultur og kultursektorens plass i arbeidet med regionreform og ny kommunestruktur har også vært oppe til debatt. Informasjonsarbeid Norsk kulturforums hjemmesider fungerer godt som generell informasjon. Hjemmesidene er i utgangspunktet ment å være informative både for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Det sendes ut nyhetsbrev avhengig av relevant informasjon med interesse for medlemmene. Det er sendt ut generell informasjon til alle medlemmer i forbindelse med: Landsmøte, landskonferanse og andre konferanser Norges kulturkommune Aktuelle tema med relevans for medlemmene. Publikasjoner Informasjonen sendes til postmottak i kommunene, til kontaktpersoner vi har oversikt over i medlemskommunene, til medlemsorganisasjoner og støttemedlemmer. Norsk kulturforum har egen Facebookside og Twitterkonto. Aktiviteten på disse er knyttet til felles møteplasser og generell informasjon. Norsk kulturforums publikasjoner er lagt ut på hjemmesidene både som pdf og e-pub på Issuu. Norsk kulturforums landsmøte og landskonferanse 2016 Landsmøtet 2016 samlet 84 deltakere og ble gjennomført i forkant av landskonferansen i Tønsberg 23. mai. Landsmøtet er Norsk kulturforums øverste organ og godkjenner årsmelding, regnskap, overordnet budsjett, overordnet handlingsprogram og velger styre for organisasjonen. Landsmøtet ble gjennomført effektivt og med god stemning. Landskonferansen 2016, Kultur bygger og beveger ble arrangert i Tønsberg mai. Landskonferansen samlet 278 deltakere. Rekordstor deltakelse og gode tilbakemeldinger. Konferansen hadde et bredt spekter av tema, buss-seminar og gå-seminar. Konferansen ble gjennomført i nært og godt samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune. Foredragene var knyttet til tre overordnede tema Kultur bygger og beveger, Kultur og næring og Folk i sentrum. Norges kulturkommune Norges kulturkommune kåres annet hvert år er et

7 Steinhus av Jørn Rønnau. q mellomår. Arbeidet i 2016 knytter seg til informasjon om prisen, spesielt gjennom publikasjonen Norges kulturkommune Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid som ble lansert på landsmøtet I denne publikasjonen oppsummeres prisvinnerne fra 1992 og fram til Vinnerne fra 2015 presenteres med egne artikler. Arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2017 startet med utsendelse av informasjon om rammer og regler sent våren Informasjonen er sendt alle medlemmer og fylkeskommunene spesielt. I tillegg er alle fylkeslagene orientert om rammer og regler og de fleste startet arbeidet med å finne kandidater tidlig høst Gjennom prisen ønsker Norsk kulturforum å synliggjøre kommunenes kulturengasjement og innsats for et godt og allsidig kulturtilbud. Arbeidet med forankring av kulturloven, godt planverktøy og gode rammer for både egenaktivitet og opplevelser (kulturloven) er viktig i vurderingen. Prisen Norges kulturkommune tar utgangspunkt i kommunenes arbeid med kultur. Prisen skiller seg fra Kulturindeksen (Telemarksforsking) som bygger sine oversikter på statikk som primært er knyttet til kommunen som geografisk område, og som ikke uten videre kan tilskrives offentlig tilrettelegging, finansiering og utvikling. I utgangspunktet har alle landets kommuner anledning til å søke om å bli vurdert for prisen. Organisasjonsutvikling Norsk kulturforum arbeider kontinuerlig for bedre kommunikasjon med, informasjon til, og relevante prosjekter for medlemmene. Fylkeslagene våre er viktige samarbeidspartnere for dette arbeidet. Det ble i 2016 gjennomført to fellesmøter med ledere i fylkeslagene og styret i NOKU. I tillegg forsøker vi å formidle relevant informasjon om pågående prosjekter, prosesser, landsmøte, landskonferanse og Norges kulturkommune direkte til medlemmene. Det er fremdeles store variasjoner mellom fylkeslagene. Fylkeslagenes tilbud speiles også i medlemstilgang og avgang. Fylkeslederne fikk i 2016 betalt overnatting og deltakeravgift på landskonferansen. Landsmøtet er gratis for medlemmene. Medlemmene fikk også redusert pris for deltakelse på landskonferansen i Vi vet at mange medlemmer har stram økonomi og ikke alltid kan prioritere å sende deltakere til disse møteplassene. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess som både styre og administrasjon har prioritert høyt også i Prosjektarbeid Norsk kulturforum har i 2016 i tillegg til faste prosjekter som landsmøte, landskonferanse og Norges kulturkommune, også arbeidet med: Utvikling av prosjektet Ungdom og medvirkning. Norsk kulturforum har gjennom mange år vært opptatt av barn, unge og kultur. Som en oppfølging av konferanser om temaet i Bodø og København i 2015 er det i 2016 jobbet systematisk for å legge grunnlag for et nasjonalt utviklingsprosjekt. Vi har i flere år søkt midler til dette arbeidet fra Kulturdepartementet uten å lykkes. Arbeidet

8 8 Årsmelding 2016 med videreutvikling av prosjektet forutsetter friske midler. Kulturdepartementet har signalisert at dette heller ikke kommer for 2017 og prosjektet er derfor foreløpig stoppet. Internasjonalt kultursamarbeid som høsten 2016 konkretiserte seg i konferansen Internasjonal kulturkraft som ble arranger 31. januar 1. februar 2017 i Bergen. Konferansen er et samarbeid mellom NOKU Hordaland, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Hordaland fylkes kommune. Samarbeid med andre kulturorganisasjoner Norsk kulturforum har god kontakt med nasjonale kulturorganisasjoner og samarbeider med dem om konkrete saker og innspill der dette er naturlig, som for eksempel egnede lokaler til kultur, innspill til Statsbudsjettet, fagutvikling med mer. Avslutning Med et lite sekretariat og stramme budsjetter må Norsk kulturforum finne innfallsvinkler og løsninger som sikrer kontakt og samarbeid med medlemmene og samarbeidspartnere uten for store omkostninger. Hovedtyngden av medlemmene er kommuner og fylkeskommuner, der mange av våre kontakter sitter som eneste ansvarlig for kulturarbeidet i egen kommune. Disse trenger møteplassene våre og etterspør faglig påfyll. I kontakten med medlemmene er velfungerende fylkesledd en uvurderlig ressurs. Norsk kulturforum arbeider kontinuerlig med å finne nye innfallsvinkler, nye samarbeidspartnere og nye finansieringskilder for å nå overordnede mål og dekke medlemmenes behov for felles møteplasser, kompetanseheving og informasjon. Oslo, 30. januar 2017 Per Aimar Carlsen Styreleder John Kristian Øvrebø Nestleder Marit Brænd Styremedlem Tor Helge R. Moen Styremedlem Astrid Apalset Vassbø Styremedlem Torodd Eriksen Styremedlem Kristian Strøm-Fladstad Styremedlem Åse Festervoll Generalsekretær Blåbær av Sverre Tveito Holmen. q

9 Årsmelding

10 10 Handlingsplan Overordnet handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer. Mål Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Overordnet Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning. Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereform. Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilretteleggings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor. Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv. Arbeide for bred forankring av kulturloven. Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid. Utvikle, synliggjøre og gjennomføre nyskapende prosjekter av interesse for kulturlivet. Være en arena for faglige nettverk. Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor. Arbeide for et forpliktende samarbeid med KS. Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter.

11 Handlingsplan Overordnet handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer. Mål Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Overordnet handlingsprogram Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram. Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning. Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med kommunereformen. Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilretteleggings-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor. Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet. Arbeide for at kultursektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringsarbeid. Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid. Være en arena for faglige nettverk. Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker. Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører. Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter.

12 12 Resultat 2016 Resultat Noter Resultat 2016 Budsjett 2016 Resultat 2015 Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

13 Balanse Balanse pr Noter Eiendeler: Kontingenter og fordringer Forskuddsbetalte kostnader Kundefordringer avsatt til tap Sum fordringer Bank Sum innskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: Annen egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Leverandører Sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Utgående mva. 25 % Utgående mva. lav sats 8 % Inngående mva Inngående mva. lav sats Oppgj konto mva Avsatt til feriepenger Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 30. januar 2017 Per Aimar Carlsen Styreleder John Kristian Øvrebø Nestleder Marit Brænd Styremedlem Tor Helge R. Moen Styremedlem Astrid Apalset Vassbø Styremedlem Torodd Eriksen Styremedlem Kristian Strøm-Fladstad Styremedlem Åse Festervoll Generalsekretær

14 14 Noter 2016 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Note 1: Lønnskostnader Lønn og feriepenger Styrehonorar Andre honorar / lønn prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig ansatte: 2 personer; 1,6 årsverk. De kollektive pensjonsforpliktelser for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring i KLP. Den årlige pensjonspremien og eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefondet blir regnet som pensjonskostnad i året. Årets premie er kr Daglig leder har i 2016 mottatt kr i godtgjørelse. Styreleder har i 2016 mottatt kr i styrehonorar. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 er på kr eksklusive 25 % mva. Note 2: Resultat i år, et underskudd på kr overført til konto 2050 annen egenkapital. Note 3: Bank: Av dette er kr bundet i skattetrekk. Note 4: Inntekter Landskonferansen Medlemskontingent Andre inntekter Kulturdepartementet Sum inntekter Morpheus av Lars Widenfalk. q

15 15

16 16 Revisjonsberetning 2016

17 Revisjonsberetning

18 Norsk kulturforums LANDSKONFERANSE 2016 KULTUR BYGGER OG BEVEGER mai, Oseberg Kulturhus, Quality Hotel, Tønsberg Extend art of dance og De Munnfulle: Danse- og teaterforestillingen Biancas Remis. Foto: Vigdis Helmersen VELKOMMEN til Norsk kulturforums landskonferanse Oseberg Kulturhus, Quality Hotel, Tønsberg, mai 2016 Kultur bygger og beveger Et rikt og mangfoldig kulturliv er en forutsetning for et godt samfunn med skapende mennesker som bidrar til vekst på alle nivåer. Gjennom kultur bygger vi fellesskap, og kulturlivets opplevelser beveger oss. Norsk kulturforum ønsker å rette oppmerksomheten mot helhet og sammenheng i norsk kulturliv. Er kultur viktig i steds- og lokalsamfunnsutvikling? Hva vet vi om kultur og næring? Har vi et næringsperspektiv på kultur? Er kultur viktig for integrering og samhold? Tønsberg er Norges eldste by og Vestfold er fullt av kulturminner. Dette vil vi også ta med i programmet. Det blir buss-seminar til interessante prosjekter og aktiviteter i kommuner i Vestfold. Det blir gå-seminarer i Tønsberg. Vi lover både ny kunnskap, inspirasjon til eget arbeid og kanskje nye ideer for egne utfordringer. På våre hjemmesider finner dere både program, som oppdateres fortløpende, og lenke til påmeldingsskjema. Norsk kulturforums landsmøte arrangeres i forkant av konferansen 23. mai 2016, samme sted. I SAMARBEID MED NOKU VESTFOLD, TØNSBERG KOMMUNE OG VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Tønsberg kommune

19 Grafisk utforming: Unniform

20 Øvre Slottsgate 2B 0157 Oslo T:

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg Landsmøte Mandag 23. mai 2016 kl. 1700 2000 Sted: Quality Hotel Tønsberg Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2015 3. Regnskap 2015 4. Innkomne saker: Ingen innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14 2015 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2015 2016 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2015 Side 18 19 konferanser 2015 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 5 2015-2016: Sakliste Sted: Nordnes bydelshus, Bergen Tid: Onsdag 20.04.2016, 1100 1800. Felles middag etter møtet Sak 11/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2016: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 3 2016-2017: Sakliste Sted: Radisson Blu, Bergen Tid: Mandag 30.01.2017 kl. 1200-1730 Sak 1/2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2017: Godkjenning av protokoll, Styremøte 2, Periode

Detaljer

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl. 17.00-20.00 Sted: Scandic hotell Alta Sakliste Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2016 3. Regnskap 2016 4. Innkomne saker: a. Sak 4a/2017: Norsk kulturforum

Detaljer

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Sted: Øvre Slottsgate 2b Tid: Onsdag 2. september 2015, 1100-1800 Sak 18/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 4,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, 1030-1800 Møte med fylkeslagsledere 1030-1400 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014:

Detaljer

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Sted: Scandic Bystranda hotell Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2014 3. Regnskap 2014 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2015-2016 6. Rammebudsjett

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 2014 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2014 Side 18 19 konferanser 2014 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 2013 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2013 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl. 1030-1800 Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum Vinje kommune Norges kulturkommune 2009. Foto: Silje Hjelle Strand Melding om virksomheten Norsk kulturforum 2007-2009 www.noku.no Kom og dans-avslutning i Vinje. Foto: Signe Marie Kittelsaa Gruppe fra

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents.

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents. 2012 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2011 2013 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2012 Side 19 21 Melding fra Kontroll-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer