Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE"

Transkript

1 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

2 Feil! Fant ikke referansekilden. 2

3 3 (32) FREDNES BOLIG AS Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Reguleringsplan Øvre Frednes Dokument nr.: Filnavn: Revisjon A Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Siv Wiersdalen Atle Halsøy Siv Wiersdalen Planbeskrivelse med ROS-analyse reguleringsplan Øvre Frednes Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Byfogd Paus gate 10 NO-3717 Skien

4 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Eksisterende reguleringsplaner Overordnede planer Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Vurdering av krav til konsekvensutredning BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i Porsgrunn kommune Historikk og eksisterende bebyggelse Veg- og trafikkforhold og parkering Rekreasjon, barn og unges ferdsel og lek i området Landskap - grønnstruktur EIENDOMSFORHOLD PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Avklaringer med offentlige myndigheter Barn og unges medvirkning INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Offentlige høringsinstanser Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget Hensikt med reguleringsplanen Formålsområder i planområdet Utforming av området Bebyggelse og anlegg Adkomstforhold Helningsgrad/solforhold Vegetasjon Overflatevann Estetikk Økonomi PLANFORSLAGET MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER Naturmangfold Vann og avløp og renovasjon ENØK PLANFORSLAGET KULTURMINNER Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner PLANFORSLAGET BARN, UNGE OG ELDRE Leke- og oppholdsareal Universell utforming og folkehelse PLANFORSLAGET TRAFIKKSIKKERHET, VEGTEKNIKK Vegutforming og parkering

5 11.2 Rekkefølgekrav - infrastruktur PLANFORSLAGET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn og hensikt Metode og gjennomføring Beskrivelse av analyseobjektet Identifiserte farer og sårbare forhold Analyse av risiko Grunnforhold Klimaendringer. Overvann / flom Flora og fauna Kulturhistoriske vurderinger, fornminner Trafikksikkerhet Områder for lek og rekreasjon Støy Oppsummerende risikomatrise

6 SAMMENDRAG Øvre Frednes ligger sentralt i Porsgrunn. Det totale regulerte arealet til eiendommene er 9,1 daa. Bebyggelsen på eiendommen består av den gamle villaen Øvre Frednes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for: utvikling av Øvre Frednes som et boligområde med felleslokaler for «unge eldre». ny bebyggelse med bolig, næring og servicetilbud tilknyttet boliger for «unge eldre». uteområder som innbyr til aktivitet for beboerne i området samtidig som at omgivelsene til det historiske bygget ivaretas trygge forhold for gående, syklende og kjørende Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. Det kom inn totalt 8 innspill i løpet av varslingsperioden. ID nr. Uønsket hendelse NATUR- OG MILJØFORHOLD 1. Grunnforhold 2. Klimaendringer. Flom ved ekstremnedbør / overvannshåndtering 3. Sårbar flora /fauna, rødlistearter 4. Kulturhistoriske vurderinger, fornminner MENNESKESKAPTE FORHOLD 5. Trafikksikkerhet, myke trafikanter, møteulykker, av-/påkjørsler, annet 6. Områder for idrett / lek / rekreasjon 7. Støy fra trafikk og industri Oppsummering risiko- og sårbarhetsanalyse. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig 4, 7 Mindre sannsynlig 5 2, 3 Lite sannsynlig 6, 1 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Konsekvenser Risikomatrisen viser at det er akseptabel risiko på alle de identifiserte farer. 6

7 1. INNLEDNING Øvre Frednes ligger sentralt i Porsgrunn. Det totale regulerte arealet til eiendommene er 9,1 daa. Bebyggelsen på eiendommen består av den gamle villaen Øvre Frednes. Øvre Frednes Bolig AS har engasjert Rambøll AS til å utarbeide «Reguleringsplan for Øvre Frednes». Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for: utvikling av Øvre Frednes som et boligområde med felleslokaler for «unge eldre». ny bebyggelse med bolig, næring og servicetilbud tilknyttet boliger for «unge eldre». uteområder som innbyr til aktivitet for beboerne i området samtidig som at omgivelsene til det historiske bygget ivaretas trygge forhold for gående, syklende og kjørende 2. PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel fra 2007 er reguleringsområdet avsatt til Offentlig formål og friområde. Den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel ferdigstilles i løpet av Porsgrunn Utvikling AS har i sitt innspill til kommuneplanrevisjonen bedt om at byggeområde for offentlig virksomhet og deler av friområdet vurderes endret til kombinert byggeområde for offentlig- og privat tjenesteyting/bolig/kontor. 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel viser området avsatt til offentlig formål (rødt) og friområde (grønt) 7

8 2.2 Eksisterende reguleringsplaner Reguleringplanen vil delvis erstatte to eldre reguleringsplaner: «Øvre Frednes», datert 2. april «Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer», datert 4. juni Plan ID 326 «Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer» datert 4. juni 1986 Plan ID 319 «Øvre Frednes» datert 2.april Eksisterende reguleringsplaner 2.3 Overordnede planer Porsgrunn kommunes arealdel , vedtatt av bystyret er førende for utarbeidelsen av reguleringsplanen for Øvre Frednes. 2.4 Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Planforslaget forholder seg til følgende rikspolitiske / statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 2.5 Vurdering av krav til konsekvensutredning Med bakgrunn i forskrift for konsekvensutredninger er det ikke er behov for konsekvensutredning i arbeidene med «Reguleringsplan for Øvre Frednes». Dette er også referert i oppstartsmøtet med Porsgrunn kommune den 17. oktober 2013 og bekreftet i mail fra Fylkesmannen i Telemark oktnov

9 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i Porsgrunn kommune Øvre Frednes ligger rett syd for Porsgrunn sentrum og inngår i bybåndet Porsgrunn/Skien. Syd for planområdet ligger Frednes sykehjem og i vest ligger Frednes barnehage. 3 Beliggenhet rett syd for Porsgrunn sentrum 3.2 Historikk og eksisterende bebyggelse Eiendommen Øvre Frednes ble i 1854 kjøpt for 6000 spesidaler av tollkasserer Georg Crøger. Det var Crøger som ga eiendommen dagens navn. Her bosatte familien Christen Knudsen seg. 4 Villa Øvre Frednes det tidligere bygget og Villa Øvre Frednes i dag Allerede i 1860 hadde Christen Knudsen kjøpt opp store tomtearealer mellom Jønholdt og Øyekast, som inntil grensereguleringene i 1920 lå i Eidanger kommune. Her oppførte han en to-etasjes villa i sveitserstil, som Jørgen C. etter begge foreldrenes bortgang lot rive, og som senere ble gjenoppført som Porsgrunn Lutherske Sykehus i På tomten ble den nåværende bygningen oppført etter tegninger av arkitekt Haldor Børve. Jørgen C. var da blitt 61 år og var inne i sin annen periode som stortingsmann. I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» om hagen på Øvre Frednes. Her heter det (side 502): 9

10 «Haven paa Øvre Frednes er parkmæssig anlagt og av betydelig størrelse. Frugthaven har ca. 90 trær i produktiv alder, der optar et areal av 6½ maal. Her findes de fineste sorter av epler og stenfrugter. Kjøkkenhaven har en masse rips, bringebær, stikkelsbær og jordbær og utgjør: ½ maal. Som ventelig optar den vakre og velstelte blomsterhave en fremragende plass i anlægget.» 5 Historisk kart fra gamle Øvre Frednes, 1930 og 1960 sett sammen med eksisterende bebyggelse Kartutsnittet fra 1930 viser hagen omkring Øvre Frednes som strakte seg over dagens barnehagetomt i vest. Øvre Frednes ble senere ombygd til Porsgrunn navigasjonsskole. Hagen ble innskrenket og endret. Kartet fra 1960 viser eiendommens størrelse. Frem til ca 2010 lå en tidligere «tyskerbrakke» mellom Øvre Frednes og hovedvegen. Kartet fra 1960 viser også at det har ligget et vinkelbygg/paviljong syd for Øvre Frednes. I dag er det lite bebyggelse omkring Øvre Frednes. Det er lite vegetasjon igjen som minner om tiden da det lå en stor frukthage omkring eiendommen. Ingen av frukttrærne eller de andre parktrærne står igjen, nå nærmere 100 år etter at bygget ble oppført. Kartene viser at grusgangene i den gamle hagen ble færre og noe endret etter at eiendommen ble benyttet til sjømannsskole. I dag er det kun restene som står igjen etter terrengmurene som er tidsvitner fra storhetstiden til hagen. I grensen mellom Øvre Frednes og frednes barnehage står det en rekke med bøketrær. Disse er plantet i eiendomsgrensa, og er derfor ikke rester etter det opprinnelige hageanlegget som strakte seg langt nedenfor denne trerekken. 10

11 3.3 Veg- og trafikkforhold og parkering Øyekastvegen FV356, har en trafikkmengde (ÅDT) på ca biler i døgnet (2012). Fremskreden prognose ÅDT ca 8500 (2032). Det er 50km/t i fartsgrense på strekningen. Bussholdeplass ligger i direkte gangavstand fra eiendommen. Parkeringsplass langs med Øvre Frednes veg benyttes som ansatte- og besøksparkering til Frednes sykehjem. 3.4 Rekreasjon, barn og unges ferdsel og lek i området Eiendommen ligger i nær tilknytning til Frednes Barnehage og rett syd for Frednesskogen skogsområdet syd for idrettsområdene på Sundjordet. Med sin nærhet til friluftsområder er det naturlig at eiendommen benyttes som tur og rekreasjon. Eiendommen er ikke et turmål i seg selv, men gir en opplevelse med sin arkitektur og omkringliggende vegetasjon. 3.5 Landskap - grønnstruktur 6 Øvre Frednes enkel landskapsanalyse. Sort strek terrengmur Grønn flate skog Rød sirkel solitære trær Blå linje stier og ferdselsårer 11

12 GARDSNR BRUKSNR 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet: ADRESSE Øvre Frednesveg 3, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 1B, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 2, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 1, 3933 Porsgrunn 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Oppstartsmøte ble avholdt med Porsgrunn kommune den 17. oktober Tilstede på møtet var saksbehandlere John Lium, Lars Petter Ose, Jan Tore Andersen og Harald Høifødt fra Porsgrunn kommune, Bård Skogen fra Frednes Bolig AS og Siv Wiersdalen fra Rambøll AS. Hovedpunkter fra møtet: Bakgrunn for planarbeidene: Utvikle eiendommen Øvre Frednes til en kombinasjon av offentlig/privat tjenesteyting, bolig og kontor. Planen vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er ikke krav til konsekvensutredning. Utbyggingsavtale bør varsles i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidene. Planforslaget skal forholde seg til RPR samordnet areal og transport, RPR barn og unge, og statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Viktige utredningsbehov foreløpig vurdering av følgende temaer: planfaglige vurderinger, miljøvernfaglige vurderinger, kulturlandskap/kulturminner, samfunnssikkerhet ROS, Barn/unge, funksjonshemmede og eldres interesser, veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet. Prosjektet vurderes som et samfunnsnyttig prosjekt. 5.2 Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. 5.3 Avklaringer med offentlige myndigheter Avklaring KU-krav, Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen avklarer i mailkorrespondanse okt-nov 2013(se vedlegg) at det ikke behov for konsekvensutredning. Avklaring Statens vegvesen Statens vegvesen avklarer per telefon 31. mars 2014 at byggegrense til veg kan ta utgangspunkt i grunnmur til tidligere bebyggelse nær vegen og samtidig forholde seg til byggelinje for Frednes sykehjem. Det må samtidig legges til rette for nok areal for snøopplag og areal for mulig støyskjerm. 12

13 5.4 Barn og unges medvirkning Plan- og bygningsloven og RPR-barn og unge sier at det skal spesielt legges til rette for at barn og unge høres i en planprosess. Barne- og ungdomsrepresentanten i Porsgrunn kommune er høringspart. Det er på varslingsstadiet ikke kommet opp noen særskilte temaer som omhandler barn og unges interesser utover standard krav om tilfredsstillende lek- og uteoppholdsarealer. 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Innkomne forhåndsmerknader Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. Det kom inn totalt 8 innspill i løpet av varslingsperioden. Liste over innspill fra offentlige myndigheter ved oppstart om regulering: 1. Kystverket, Statens Vegvesen, Telemark Fylkeskommune, Miljørettet helsevern i Grenland, Porsgrunn kommune, Fylkesmannen i Telemark, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Liste over innspill fra private ved oppstart om regulering: 8. Sundjordet Vel v/ leder Knut Fjellvang, Offentlige høringsinstanser 1. Kystverket, Kystverket har ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. Kommentar Innspillet tas til orientering. 2. Statens Vegvesen, Statens vegvesen bemerker at byggegrense settes til 30m fra senter av FV 356. Det forutsettes at dagens adkomst syd i planområdet stenges. Kommentar Frednes sykehjem ligger ca 15m fra senter av FV 356. Frem til ca 2010 lå det et bygg innenfor planområdet ca 10m fra senter av FV 356. Planforslaget legger til rette for at bebyggelse kan legges inn til 15m fra senterlinje veg i tråd med nabobebyggelse og tidligere situasjon. Dialog med saksbehandler i Statens vegvesen den bekrefter at dette er en løsning som kan aksepteres dersom det samtidig legges til rette for snøopplag fra g/s-veg og areal nok til støydempende tiltak. Planforslaget legger opp til at kjøreadkomst til eiendommene gbnr 200/3295, 200/3357 og 200/ 3358 går fra Maristien. Gangadkomst kan fortsatt skje syd i planområdet fra Øvre Frednesveg. 3. Telemark Fylkeskommune (TFK), Forholdet til automatisk fredete kulturminner Telemark Fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminnelovens 8 annet ledd. 13

14 Meldeplikten oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. Hensyn til nyere tids kulturminner Deler av hagen på Øvre Frednes er registrert i Riksantikvarens utgivelse «Kulturarv og vern: bevaring av kulturmiljøer i Norge» Bruun/Mykleby 1960/1985: Register over historiske hager, nr. 188, med Askeladden ID: Øvre Frednes kan derfor være et kulturmiljø av stor interesse. Bygningen er registrert som A-objekt i verneplan for Porsgrunn kommune, og hagen kan være en viktig del av opplevelsen av bygget. Deler av det som til nå har vært hage og parkområde vil forsvinne. Det bør vurderes hvordan dette området kan ivaretas i prosessen. TFK vil ikke anbefale en høy utnyttelse av arealene. Det bør ses på hvilke muligheter som til ivaretar bygget og hagen. Ny bebyggelse bør oppføres i den nordre delen av planområdet, og på området som tidligere har vært bebygd. Området avmerket i Askeladden med ID bør reguleres til hensynssone c. Bygget bør merkes i plankartet med tykk strek som bevaringsverdig. Det bør knyttes bestemmelser til utforming av nybygg og tiltak, da nye tiltak vil kunne ha konsekvenser for opplevelsen av kulturminner og kulturmiljøet. Grad av arealutnytting og byggehøyder vil være viktig for virkningen av tiltaket. Jf.pbl foreslår TFK at deler av interiøret i bygningen på Øvre Frednes reguleres til hensyssone C med følgende bestemmelse: «Det er ikke tillatt å fjerne dører, trapper, veggpanel og listverk eller å foreta fysiske inngrep i hallen utover vanlig vedlikehold. Takmaleri skal bevares.» Det understrekes at lekeområder ikke må bære preg av å være «restareal» men areal som ligger godt til rette for lek og opphold. Kommentar Området avmerket i Askeladden med ID er regulert til hensynssone c. Bygget er merket i plankartet med tykk strek som bevaringsverdig. Det er lagt inn en lav grad av utnyttelse i hele området; 40% BYA. Byggehøyder er tilpasset eksisterende bebyggelse og utemiljø. Det er ikke lagt inn egen bestemmelse for vern av interiør i Øvre Frednes. Bevaring av interiør skal ivaretas i hvert enkelt tilfelle ved søknad om nye tiltak generelt gjennom plan- og bygningsloven. 4. Miljørettet helsevern i Grenland, Legetjenester og miljørettet helsevern synes planforslaget innehar flere gode kvaliteter. Det er positivt at det legges til rette for at beboerne i området også kan nyttiggjøre seg av tjenestene som etableres. Nærheten til Frednes barnehage og Frednes sykehjem bør utnyttes. Miljørettet helsevern foreslår å etablere en aktivitetspark i likhet med den som planlegges på Osebakken (Linnajordet), som er en helsefremmende møteplass hvor ulike generasjoner kan få fysiske utfordringer, gode sosiale opplevelser og derigjennom helsemessige gevinster. Planområdet grenser inn mot Øyekastvegen, og kan være utsatt for luft- og støy forurensning fra trafikken. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) har til hensikt å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Støyforholdene må kartlegges slik at man kan sikre tilfredsstillende støynivå i.h.h.t Retningslinje for støy i arealplanleggingen (T-1442) 14

15 Kommentar Planforslaget viser romslige områder for park- og utomhusarealer. Det er lagt inn rekkefølgekrav om at utomhusarealer skal være ferdig opparbeidet i tråd med landskapsplan før det gis midlertid brukstillatelse. Det er gitt føringer om at uteområdene skal innby til aktivitet for beboerne i området og føringer for innhold i landskapsplanen. Støysonekartlegging viser at fremtidig bebyggelse øst i planområdet innenfor byggeområde BF2 vil ligge rett utenfor rød støysone, men innenfor gul støysone. Støydempende tiltak kan med fordel legges i bygget. Bygget i seg selv vil være støydempende for uteoppholdsområder på vestsiden av bygget innenfor område BF2. 5. Porsgrunn kommune, Virksomhet for Byutvikling Viser til innspill fra Virksomhet for legetjenester og miljørettet helsevern datert Innspill fra Virksomhet for kommunalteknikk vedlegges innspillet fra Byutvikling. Parkeringsplasser Frednes Sykehjem Det bes om at de ca parkeringsplassene som er lokalisert på nordsiden av sykehjemmet må ivaretas innenfor planområdet for Øvre Frednes. Det vil bli igangsatt arbeid med å flytte sykehjemmets hageområde til vest/nordvestsiden av sykehjemsbygningen. Utvidelsesmulighet Frednes Barnehage Eiendommen gbnr 200/3358 har så langt vært tenkt som et utvidelsesareal for barnehagen. Kommunen har vurdert et evt slikt behov, og har ikke avklart om det vil være nettopp denne barnehagen som, sammenliknet med andre barnehager, som har en beliggenhet som innebærer at påbygging/utvidelse vil være en god løsning. Kommunens konklusjon er at denne parsellen blir omdisponert til et arealbruksformål i tråd med planforslagsstillers utbyggingskonsept. Det foreslås en liten justering av planens avgrensning av planens avgrensning slik at nordøstre hjørne av barnehagens eiendom ikke blir del av reguleringsområdet. Vann og avløp Teknisk VA-norm for Porsgrunn kommune må følges i detaljprosjektering. Eksisterende flomveger må hensyntas ved utforming av plan for overvannshåndtering. Vei Kommunal veg avsluttes ved barnehage i Maristien. Ved omregulering av Frednes vil derfor utforming av vendehammer i grense mot barnehage i Maristien måtte ivaretas med kommunal standard. Renovasjon Stativ- og samlestasjon skal ikke plasseres lengre fra kommunal veg enn 7m ref. kommunens forskrift for renovasjon 5 c For videre planlegging som berører vei og VA-anlegg må kommunalteknikk kontaktes. Kommentar Parkeringsplasser Frednes Sykehjem I nærmere samtale med saksbehandler i Porsgrunn kommune er det kommet fram at fremtidig parkeringsbehov for Frednes sykehjem er plasser. Det er i gang samtaler om å finne erstatningsareal for disse parkeringsplassene utenfor planområdet til Øvre Frednes; innenfor Sundjordet idrettsforenings sine arealer og/eller som en integrert del av parkplanen til Frednes sykehjem. Dersom krysset Øvre Frednesveg x Øyekastvegen stenges, i tråd med innspill fra Statens Vegvesen vil overflødig vegareal også kunne omdisponeres til parkeringsplasser for Frednes Sykehjem. 15

16 I planforslaget er det ikke lagt til rette for parkering utover det maksimale parkeringsbehov som er nødvendig for boliger og virksomhet innenfor planområdet. Utvidelsesmulighet Frednes Barnehage Innspillet tas til orientering. Vann og avløp Innspillet tas til orientering. Vei Det legges til rette for opp til 40 boenheter og tilhørende næring innenfor planområdet. En avstand fra avfallshåndtering til kommunal veg på maks 7m er lite gunstig å løse for disse boenhetene. Kommunal veg med tilhørende vendehammer er derfor lagt frem til byggeområde BF2. 6. Fylkesmannen i Telemark, Arealbruk Fylkesmannen ser det som positivt at det legges til rette for bebyggelse i området i tråd med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. Sammen med høy arealutnyttelse, anbefales det at det reguleres inn tilstrekkelige grønt- og lekeområder. Naturmangfold Virkninger for naturmangfoldet skal vurderes konkret og synliggjøres i planprosesser ihht naturmangfoldloven. Fylkesmannen peker på to registreringer i området; ID BN (parklandskap, verdi B, registrert i 2002) og ID BN (store gamle trær, verdi B, registrert i 2010). Fylkesmannen har undersøkt bakgrunnen for de to naturtyperegistreringene og det viser seg at den eldste registreringen (parklandskap) skulle ha vært slettet fra Naturbase. I planarbeidet er det viktig å ivareta forekomsten «hul eik» ved å regulere hensynssone naturmiljø med bestemmelser som ivaretar naturverdiene. Samfunnssikkerhet og beredskap Planarealet befinner seg i et område som delvis består av hav- og strandavsetninger med liten mektighet over fjell; delvis med fjell i dagen med tynt lag av humus. Grunnforholdene i planteigen synes å være stabile og sikre. Overvannshåndtering anses som en utfordring på grunn av klimaendringer og perioder med store nedbørsmengder. Det minnes om kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse Hensynet til barn- og unge Viser til RPR barn og unge punkt 5. Det understrekes at areal som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekearealer skal være store nok og tilpasset barn og unges lek og opphold til ulike årstider. Universell utforming Av formålsparagrafen til plan- og bygningsloven følger det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Alternative energiformer Fylkesmannen oppfordrer til at det vurderes mulighetene for energitilførsel basert på fjernvarme, og at ny bebyggelse får lavenergiprofil. 16

17 Kommentar Naturmangfold Hensynssone naturmiljø med tilhørende bestemmelser om bevaring av eksisterende vegetasjon er lagt over ID BN (store gamle trær, verdi B, registrert i 2010). Samfunnssikkerhet og beredskap ROS-analyse er gjennomført. Overvannshåndtering er tema i ROS-analysen og beskrevet i planbeskrivelsen. Bestemmelser om dokumentering og håndtering av overvann før det gis midlertidig byggetillatelse. Hensynet til barn- og unge Område for park og øvrige byggeområder innenfor planområdet er tilfredsstillende mph barn og unges lek og opphold til ulike årstider i trygge og støyfrie omgivelser. Innspillet fra Fylkesmannen i Telemark tas for øvrig til orientering. 7. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE ber om at grunn- terreng- og stabilitetsforhold beskrives som del av ROS-analysen. Kommentar Grunn- terreng- og stabilitetsforhold er del av ROS-analysen. 6.2 Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer 8. Sundjordet Vel v/ leder Knut Fjellvang, Sundjordet vel er positiv til en reguleringsplan og utvikling av området. Det vil styrke eldresatsingen i nærområdet i tillegg til en revitalisering og opprusting av området og hovedbygget. Det håpes på at den nye bygningsmassen vil passe godt inn til hovedbygget og at deler av den flotte gamle parken kan beholdes og fornyes. Sundjordet vel har et samarbeid med Frednes barnehage, Evangeliehuset og Sundjordet Idrettsforening om å få til en skileikbakke i skogen der den gamle hoppbakken lå. Det ønskes å komme i dialog med Frednes Bolig AS om utvikling av «Lilleskogen» og en skileikbakke. Kommentar Innspillet tas til orientering. Sundjordet vel vil bli holdt orientert i den videre prosessen. 17

18 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Planforslaget 7 Planens avgrensning ved varsel om oppstart Plannavn: Reguleringsplan for Øvre Frednes Plan ID: 380 Planforslaget består av: Plankart i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse med ROS-analyse, datert Illustrasjoner og vedlegg 7.2 Hensikt med reguleringsplanen Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Øvre Frednes med en kombinasjon av bolig, kontor, offentlig og/eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for bygging av boliger for «unge eldre» med tilgang til service, aktiviteter og sosiale møteplasser i tilknytning til boligen. Det eksisterende bygget på Øvre Frednes tenkes brukt til slik service, evt. kombinert med andre former for tjenesteyting/kontor. Det er også tanken å legge til rette for at beboere i området rundt kan benytte tilbudene som kommer i det gamle bygget. Planområdet skal videreutvikles med boligbebyggelse omkring det eksisterende vernede bygget. Det skal legges til rette for uteområder som ivaretar kvalitetene omkring det gamle bygget og som samtidig legger til rette for gode uteoppholdssoner for beboerne i området. 18

19 Arealformålet «offentlig bebyggelse» i kommuneplanens arealdel er i følge den gjeldende PBL ikke eksisterende. Det er nærliggende å regulere området til formålet «Offentlig/privat tjenesteyting» som omfatter blant annet det som tidligere inngikk i formålet «offentlig bebyggelse». I forslag til kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til område Kombinert område (K37) «bolig/kontor/offentlig privat tjenesteyting». Reguleringsplanforslaget gjenspeiler derfor høringsforslaget til kommuneplanens arealdel, og i reguleringsplanforslaget foreslås det et kombinert formål for «bolig/kontor/offentlig privat tjenesteyting». 7.3 Formålsområder i planområdet Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: 1. Bebyggelse og anlegg 12-5 ledd nr. 1 Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 1 og 2 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 12-5 ledd nr. 2 Veg V Parkering P 3. Grønnstruktur 12-5 ledd nr. 3 Park PRK 1 4. Hensynssoner 12-6 Frisiktsone H-140 Støysoner, rød og gul støysone H-210 og H-220 Bevaring kulturmiljø H-550 Båndlegging etter lov om naturvern H-720 Båndlegging etter lov om kulturminner H Utforming av området Ny bebyggelse skal forholde seg til eksisterende bevaringsverdige bygg. Bebyggelsen er regulert med byggehøyder på opp til 3 og 4 etasjer. Eksisterende hage- og parkanlegg skal videreutvikles for å ivareta vernet bygg sitt uttrykk og omkringliggende miljø. 7.5 Bebyggelse og anlegg Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 1 Innenfor BF 1 legges det til rette for bebyggelse opp til 3 etg med utnyttelses grad BYA=40 % Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser slik at det åpnes opp et område på sydsiden av Øvre Frednes for å kunne gjenskape den historiske hagen i området, kontakten mellom Øvre Frednes og Frednes sykehjem og for å kunne gi sol og utsikt til eksisterende og ny bebyggelse. Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 2 Innenfor BF 2 legges det til rette for bebyggelse opp til 4 etg med utnyttelses grad BYA=40 % Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser slik at det blir en akseptabel avstand til til Øyekastvegen med hensyn på støyskjerming og snøopplag. 19

20 Park PRK 1 Som en forlengelse av den overordnede grønnstrukturen er det lagt til rette for et parkområde nord i reguleringsområdet. Parken ligger som en forlengelse av grøntdraget «Lilleskogen» og skråningen mellom idrettsanleget på Sundjordet og Øvre Frednes. Parken skal, sammen med hagen omkring Øvre Frednes være et samlingssted for beboerne i området lagt til rette for rekreasjon og aktivitet på tvers av alder og funksjonsevne Adkomstforhold Dagens avkjørsel fra eiendommen til Øvre Frednesveg ligger kun 15m fra vegkryss Øyekastvegen. Det er ikke forsvarlig å øke trafikken i denne avkjørselen av hensyn på trafikksikkerhet. Adkomsten beholdes som gangadkomst til eiendommen. Ny kjøreadkomst til eiendommen er lagt via Maristien som en felles adkomst til både Øvre Frednes og til Frednes barnehage Helningsgrad/solforhold Planområdet heller mot syd og vest. Det er gode solforhold i hele planområdet. Ved å unnlate å legge bebyggelse syd for Øvre Frednes, opprettholdes gode solforhold for eksisterende og ny bebyggelse Vegetasjon Eksisterende eiketrær i deler av område BF 1 skal bevares, og er markert som båndleggingssone etter lov om naturvern. For øvrig legges det til rette for at de større furutrærne og eddelløvskog nord i planområdet skal hensyntas ved utbygging Overflatevann 8 Eksisterende overvann Illustrasjonen viser at i dag går et større overvannstrekk sydvest for området fra Øyekastvegen, forbi Frednes sykehjem og videre øst for Frednes barnehage og mot idrettsbanen på Sundjordet. 20

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 30.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.04.2015 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

FREDNES BOLI G AS REGULERI N GSP LAN ØVRE FRED N ES PLAN BESKRI VELSE MED RO S- AN AL YSE. Frednes Bolig AS. Planbeskrivelse 20.0 8.

FREDNES BOLI G AS REGULERI N GSP LAN ØVRE FRED N ES PLAN BESKRI VELSE MED RO S- AN AL YSE. Frednes Bolig AS. Planbeskrivelse 20.0 8. 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.0 8.201 4 FREDNES BOLI G AS REGULERI N GSP LAN ØVRE FRED N ES PLAN BESKRI VELSE MED RO S- AN AL YSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert

Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Godkjent i Bystyret 11.02.16, sak 15/16 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert 24.02.2014

Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert 24.02.2014 Reguleringsbestemmelser HEISTAD SENTRUM Dato for siste revisjon av plankartet: 24.2.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.3.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR ØVRE FREDNES - 1. GANGS BEHANDLING

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR ØVRE FREDNES - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 13/04885-14 Saksbehandler John Lium Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 16.09.14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR ØVRE FREDNES - 1. GANGS BEHANDLING Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune

Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser til Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser HEISTAD SENTRUM Dato for siste revisjon av plankartet: 24.02.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.11.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. Arkivsak : 16/00665 Arkivkode : PlanID154 Sakstittel : Reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn Næringspark REGULERINGSPLAN FOR POWERHOUSE TELEMARK, PORSGRUNN NÆRINGSPARK DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE Dato: 26.08.2015 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 29.08.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 03.05.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:03.05.2016 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 17. juni 2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer