Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE"

Transkript

1 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

2 Feil! Fant ikke referansekilden. 2

3 3 (32) FREDNES BOLIG AS Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Reguleringsplan Øvre Frednes Dokument nr.: Filnavn: Revisjon A Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Siv Wiersdalen Atle Halsøy Siv Wiersdalen Planbeskrivelse med ROS-analyse reguleringsplan Øvre Frednes Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Byfogd Paus gate 10 NO-3717 Skien

4 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Eksisterende reguleringsplaner Overordnede planer Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Vurdering av krav til konsekvensutredning BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i Porsgrunn kommune Historikk og eksisterende bebyggelse Veg- og trafikkforhold og parkering Rekreasjon, barn og unges ferdsel og lek i området Landskap - grønnstruktur EIENDOMSFORHOLD PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Avklaringer med offentlige myndigheter Barn og unges medvirkning INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Offentlige høringsinstanser Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget Hensikt med reguleringsplanen Formålsområder i planområdet Utforming av området Bebyggelse og anlegg Adkomstforhold Helningsgrad/solforhold Vegetasjon Overflatevann Estetikk Økonomi PLANFORSLAGET MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER Naturmangfold Vann og avløp og renovasjon ENØK PLANFORSLAGET KULTURMINNER Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner PLANFORSLAGET BARN, UNGE OG ELDRE Leke- og oppholdsareal Universell utforming og folkehelse PLANFORSLAGET TRAFIKKSIKKERHET, VEGTEKNIKK Vegutforming og parkering

5 11.2 Rekkefølgekrav - infrastruktur PLANFORSLAGET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn og hensikt Metode og gjennomføring Beskrivelse av analyseobjektet Identifiserte farer og sårbare forhold Analyse av risiko Grunnforhold Klimaendringer. Overvann / flom Flora og fauna Kulturhistoriske vurderinger, fornminner Trafikksikkerhet Områder for lek og rekreasjon Støy Oppsummerende risikomatrise

6 SAMMENDRAG Øvre Frednes ligger sentralt i Porsgrunn. Det totale regulerte arealet til eiendommene er 9,1 daa. Bebyggelsen på eiendommen består av den gamle villaen Øvre Frednes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for: utvikling av Øvre Frednes som et boligområde med felleslokaler for «unge eldre». ny bebyggelse med bolig, næring og servicetilbud tilknyttet boliger for «unge eldre». uteområder som innbyr til aktivitet for beboerne i området samtidig som at omgivelsene til det historiske bygget ivaretas trygge forhold for gående, syklende og kjørende Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. Det kom inn totalt 8 innspill i løpet av varslingsperioden. ID nr. Uønsket hendelse NATUR- OG MILJØFORHOLD 1. Grunnforhold 2. Klimaendringer. Flom ved ekstremnedbør / overvannshåndtering 3. Sårbar flora /fauna, rødlistearter 4. Kulturhistoriske vurderinger, fornminner MENNESKESKAPTE FORHOLD 5. Trafikksikkerhet, myke trafikanter, møteulykker, av-/påkjørsler, annet 6. Områder for idrett / lek / rekreasjon 7. Støy fra trafikk og industri Oppsummering risiko- og sårbarhetsanalyse. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig 4, 7 Mindre sannsynlig 5 2, 3 Lite sannsynlig 6, 1 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Konsekvenser Risikomatrisen viser at det er akseptabel risiko på alle de identifiserte farer. 6

7 1. INNLEDNING Øvre Frednes ligger sentralt i Porsgrunn. Det totale regulerte arealet til eiendommene er 9,1 daa. Bebyggelsen på eiendommen består av den gamle villaen Øvre Frednes. Øvre Frednes Bolig AS har engasjert Rambøll AS til å utarbeide «Reguleringsplan for Øvre Frednes». Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for: utvikling av Øvre Frednes som et boligområde med felleslokaler for «unge eldre». ny bebyggelse med bolig, næring og servicetilbud tilknyttet boliger for «unge eldre». uteområder som innbyr til aktivitet for beboerne i området samtidig som at omgivelsene til det historiske bygget ivaretas trygge forhold for gående, syklende og kjørende 2. PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel fra 2007 er reguleringsområdet avsatt til Offentlig formål og friområde. Den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel ferdigstilles i løpet av Porsgrunn Utvikling AS har i sitt innspill til kommuneplanrevisjonen bedt om at byggeområde for offentlig virksomhet og deler av friområdet vurderes endret til kombinert byggeområde for offentlig- og privat tjenesteyting/bolig/kontor. 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel viser området avsatt til offentlig formål (rødt) og friområde (grønt) 7

8 2.2 Eksisterende reguleringsplaner Reguleringplanen vil delvis erstatte to eldre reguleringsplaner: «Øvre Frednes», datert 2. april «Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer», datert 4. juni Plan ID 326 «Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer» datert 4. juni 1986 Plan ID 319 «Øvre Frednes» datert 2.april Eksisterende reguleringsplaner 2.3 Overordnede planer Porsgrunn kommunes arealdel , vedtatt av bystyret er førende for utarbeidelsen av reguleringsplanen for Øvre Frednes. 2.4 Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Planforslaget forholder seg til følgende rikspolitiske / statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 2.5 Vurdering av krav til konsekvensutredning Med bakgrunn i forskrift for konsekvensutredninger er det ikke er behov for konsekvensutredning i arbeidene med «Reguleringsplan for Øvre Frednes». Dette er også referert i oppstartsmøtet med Porsgrunn kommune den 17. oktober 2013 og bekreftet i mail fra Fylkesmannen i Telemark oktnov

9 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i Porsgrunn kommune Øvre Frednes ligger rett syd for Porsgrunn sentrum og inngår i bybåndet Porsgrunn/Skien. Syd for planområdet ligger Frednes sykehjem og i vest ligger Frednes barnehage. 3 Beliggenhet rett syd for Porsgrunn sentrum 3.2 Historikk og eksisterende bebyggelse Eiendommen Øvre Frednes ble i 1854 kjøpt for 6000 spesidaler av tollkasserer Georg Crøger. Det var Crøger som ga eiendommen dagens navn. Her bosatte familien Christen Knudsen seg. 4 Villa Øvre Frednes det tidligere bygget og Villa Øvre Frednes i dag Allerede i 1860 hadde Christen Knudsen kjøpt opp store tomtearealer mellom Jønholdt og Øyekast, som inntil grensereguleringene i 1920 lå i Eidanger kommune. Her oppførte han en to-etasjes villa i sveitserstil, som Jørgen C. etter begge foreldrenes bortgang lot rive, og som senere ble gjenoppført som Porsgrunn Lutherske Sykehus i På tomten ble den nåværende bygningen oppført etter tegninger av arkitekt Haldor Børve. Jørgen C. var da blitt 61 år og var inne i sin annen periode som stortingsmann. I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» om hagen på Øvre Frednes. Her heter det (side 502): 9

10 «Haven paa Øvre Frednes er parkmæssig anlagt og av betydelig størrelse. Frugthaven har ca. 90 trær i produktiv alder, der optar et areal av 6½ maal. Her findes de fineste sorter av epler og stenfrugter. Kjøkkenhaven har en masse rips, bringebær, stikkelsbær og jordbær og utgjør: ½ maal. Som ventelig optar den vakre og velstelte blomsterhave en fremragende plass i anlægget.» 5 Historisk kart fra gamle Øvre Frednes, 1930 og 1960 sett sammen med eksisterende bebyggelse Kartutsnittet fra 1930 viser hagen omkring Øvre Frednes som strakte seg over dagens barnehagetomt i vest. Øvre Frednes ble senere ombygd til Porsgrunn navigasjonsskole. Hagen ble innskrenket og endret. Kartet fra 1960 viser eiendommens størrelse. Frem til ca 2010 lå en tidligere «tyskerbrakke» mellom Øvre Frednes og hovedvegen. Kartet fra 1960 viser også at det har ligget et vinkelbygg/paviljong syd for Øvre Frednes. I dag er det lite bebyggelse omkring Øvre Frednes. Det er lite vegetasjon igjen som minner om tiden da det lå en stor frukthage omkring eiendommen. Ingen av frukttrærne eller de andre parktrærne står igjen, nå nærmere 100 år etter at bygget ble oppført. Kartene viser at grusgangene i den gamle hagen ble færre og noe endret etter at eiendommen ble benyttet til sjømannsskole. I dag er det kun restene som står igjen etter terrengmurene som er tidsvitner fra storhetstiden til hagen. I grensen mellom Øvre Frednes og frednes barnehage står det en rekke med bøketrær. Disse er plantet i eiendomsgrensa, og er derfor ikke rester etter det opprinnelige hageanlegget som strakte seg langt nedenfor denne trerekken. 10

11 3.3 Veg- og trafikkforhold og parkering Øyekastvegen FV356, har en trafikkmengde (ÅDT) på ca biler i døgnet (2012). Fremskreden prognose ÅDT ca 8500 (2032). Det er 50km/t i fartsgrense på strekningen. Bussholdeplass ligger i direkte gangavstand fra eiendommen. Parkeringsplass langs med Øvre Frednes veg benyttes som ansatte- og besøksparkering til Frednes sykehjem. 3.4 Rekreasjon, barn og unges ferdsel og lek i området Eiendommen ligger i nær tilknytning til Frednes Barnehage og rett syd for Frednesskogen skogsområdet syd for idrettsområdene på Sundjordet. Med sin nærhet til friluftsområder er det naturlig at eiendommen benyttes som tur og rekreasjon. Eiendommen er ikke et turmål i seg selv, men gir en opplevelse med sin arkitektur og omkringliggende vegetasjon. 3.5 Landskap - grønnstruktur 6 Øvre Frednes enkel landskapsanalyse. Sort strek terrengmur Grønn flate skog Rød sirkel solitære trær Blå linje stier og ferdselsårer 11

12 GARDSNR BRUKSNR 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet: ADRESSE Øvre Frednesveg 3, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 1B, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 2, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 1, 3933 Porsgrunn 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Oppstartsmøte ble avholdt med Porsgrunn kommune den 17. oktober Tilstede på møtet var saksbehandlere John Lium, Lars Petter Ose, Jan Tore Andersen og Harald Høifødt fra Porsgrunn kommune, Bård Skogen fra Frednes Bolig AS og Siv Wiersdalen fra Rambøll AS. Hovedpunkter fra møtet: Bakgrunn for planarbeidene: Utvikle eiendommen Øvre Frednes til en kombinasjon av offentlig/privat tjenesteyting, bolig og kontor. Planen vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er ikke krav til konsekvensutredning. Utbyggingsavtale bør varsles i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidene. Planforslaget skal forholde seg til RPR samordnet areal og transport, RPR barn og unge, og statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Viktige utredningsbehov foreløpig vurdering av følgende temaer: planfaglige vurderinger, miljøvernfaglige vurderinger, kulturlandskap/kulturminner, samfunnssikkerhet ROS, Barn/unge, funksjonshemmede og eldres interesser, veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet. Prosjektet vurderes som et samfunnsnyttig prosjekt. 5.2 Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. 5.3 Avklaringer med offentlige myndigheter Avklaring KU-krav, Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen avklarer i mailkorrespondanse okt-nov 2013(se vedlegg) at det ikke behov for konsekvensutredning. Avklaring Statens vegvesen Statens vegvesen avklarer per telefon 31. mars 2014 at byggegrense til veg kan ta utgangspunkt i grunnmur til tidligere bebyggelse nær vegen og samtidig forholde seg til byggelinje for Frednes sykehjem. Det må samtidig legges til rette for nok areal for snøopplag og areal for mulig støyskjerm. 12

13 5.4 Barn og unges medvirkning Plan- og bygningsloven og RPR-barn og unge sier at det skal spesielt legges til rette for at barn og unge høres i en planprosess. Barne- og ungdomsrepresentanten i Porsgrunn kommune er høringspart. Det er på varslingsstadiet ikke kommet opp noen særskilte temaer som omhandler barn og unges interesser utover standard krav om tilfredsstillende lek- og uteoppholdsarealer. 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Innkomne forhåndsmerknader Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. Det kom inn totalt 8 innspill i løpet av varslingsperioden. Liste over innspill fra offentlige myndigheter ved oppstart om regulering: 1. Kystverket, Statens Vegvesen, Telemark Fylkeskommune, Miljørettet helsevern i Grenland, Porsgrunn kommune, Fylkesmannen i Telemark, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Liste over innspill fra private ved oppstart om regulering: 8. Sundjordet Vel v/ leder Knut Fjellvang, Offentlige høringsinstanser 1. Kystverket, Kystverket har ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. Kommentar Innspillet tas til orientering. 2. Statens Vegvesen, Statens vegvesen bemerker at byggegrense settes til 30m fra senter av FV 356. Det forutsettes at dagens adkomst syd i planområdet stenges. Kommentar Frednes sykehjem ligger ca 15m fra senter av FV 356. Frem til ca 2010 lå det et bygg innenfor planområdet ca 10m fra senter av FV 356. Planforslaget legger til rette for at bebyggelse kan legges inn til 15m fra senterlinje veg i tråd med nabobebyggelse og tidligere situasjon. Dialog med saksbehandler i Statens vegvesen den bekrefter at dette er en løsning som kan aksepteres dersom det samtidig legges til rette for snøopplag fra g/s-veg og areal nok til støydempende tiltak. Planforslaget legger opp til at kjøreadkomst til eiendommene gbnr 200/3295, 200/3357 og 200/ 3358 går fra Maristien. Gangadkomst kan fortsatt skje syd i planområdet fra Øvre Frednesveg. 3. Telemark Fylkeskommune (TFK), Forholdet til automatisk fredete kulturminner Telemark Fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminnelovens 8 annet ledd. 13

14 Meldeplikten oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. Hensyn til nyere tids kulturminner Deler av hagen på Øvre Frednes er registrert i Riksantikvarens utgivelse «Kulturarv og vern: bevaring av kulturmiljøer i Norge» Bruun/Mykleby 1960/1985: Register over historiske hager, nr. 188, med Askeladden ID: Øvre Frednes kan derfor være et kulturmiljø av stor interesse. Bygningen er registrert som A-objekt i verneplan for Porsgrunn kommune, og hagen kan være en viktig del av opplevelsen av bygget. Deler av det som til nå har vært hage og parkområde vil forsvinne. Det bør vurderes hvordan dette området kan ivaretas i prosessen. TFK vil ikke anbefale en høy utnyttelse av arealene. Det bør ses på hvilke muligheter som til ivaretar bygget og hagen. Ny bebyggelse bør oppføres i den nordre delen av planområdet, og på området som tidligere har vært bebygd. Området avmerket i Askeladden med ID bør reguleres til hensynssone c. Bygget bør merkes i plankartet med tykk strek som bevaringsverdig. Det bør knyttes bestemmelser til utforming av nybygg og tiltak, da nye tiltak vil kunne ha konsekvenser for opplevelsen av kulturminner og kulturmiljøet. Grad av arealutnytting og byggehøyder vil være viktig for virkningen av tiltaket. Jf.pbl foreslår TFK at deler av interiøret i bygningen på Øvre Frednes reguleres til hensyssone C med følgende bestemmelse: «Det er ikke tillatt å fjerne dører, trapper, veggpanel og listverk eller å foreta fysiske inngrep i hallen utover vanlig vedlikehold. Takmaleri skal bevares.» Det understrekes at lekeområder ikke må bære preg av å være «restareal» men areal som ligger godt til rette for lek og opphold. Kommentar Området avmerket i Askeladden med ID er regulert til hensynssone c. Bygget er merket i plankartet med tykk strek som bevaringsverdig. Det er lagt inn en lav grad av utnyttelse i hele området; 40% BYA. Byggehøyder er tilpasset eksisterende bebyggelse og utemiljø. Det er ikke lagt inn egen bestemmelse for vern av interiør i Øvre Frednes. Bevaring av interiør skal ivaretas i hvert enkelt tilfelle ved søknad om nye tiltak generelt gjennom plan- og bygningsloven. 4. Miljørettet helsevern i Grenland, Legetjenester og miljørettet helsevern synes planforslaget innehar flere gode kvaliteter. Det er positivt at det legges til rette for at beboerne i området også kan nyttiggjøre seg av tjenestene som etableres. Nærheten til Frednes barnehage og Frednes sykehjem bør utnyttes. Miljørettet helsevern foreslår å etablere en aktivitetspark i likhet med den som planlegges på Osebakken (Linnajordet), som er en helsefremmende møteplass hvor ulike generasjoner kan få fysiske utfordringer, gode sosiale opplevelser og derigjennom helsemessige gevinster. Planområdet grenser inn mot Øyekastvegen, og kan være utsatt for luft- og støy forurensning fra trafikken. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) har til hensikt å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Støyforholdene må kartlegges slik at man kan sikre tilfredsstillende støynivå i.h.h.t Retningslinje for støy i arealplanleggingen (T-1442) 14

15 Kommentar Planforslaget viser romslige områder for park- og utomhusarealer. Det er lagt inn rekkefølgekrav om at utomhusarealer skal være ferdig opparbeidet i tråd med landskapsplan før det gis midlertid brukstillatelse. Det er gitt føringer om at uteområdene skal innby til aktivitet for beboerne i området og føringer for innhold i landskapsplanen. Støysonekartlegging viser at fremtidig bebyggelse øst i planområdet innenfor byggeområde BF2 vil ligge rett utenfor rød støysone, men innenfor gul støysone. Støydempende tiltak kan med fordel legges i bygget. Bygget i seg selv vil være støydempende for uteoppholdsområder på vestsiden av bygget innenfor område BF2. 5. Porsgrunn kommune, Virksomhet for Byutvikling Viser til innspill fra Virksomhet for legetjenester og miljørettet helsevern datert Innspill fra Virksomhet for kommunalteknikk vedlegges innspillet fra Byutvikling. Parkeringsplasser Frednes Sykehjem Det bes om at de ca parkeringsplassene som er lokalisert på nordsiden av sykehjemmet må ivaretas innenfor planområdet for Øvre Frednes. Det vil bli igangsatt arbeid med å flytte sykehjemmets hageområde til vest/nordvestsiden av sykehjemsbygningen. Utvidelsesmulighet Frednes Barnehage Eiendommen gbnr 200/3358 har så langt vært tenkt som et utvidelsesareal for barnehagen. Kommunen har vurdert et evt slikt behov, og har ikke avklart om det vil være nettopp denne barnehagen som, sammenliknet med andre barnehager, som har en beliggenhet som innebærer at påbygging/utvidelse vil være en god løsning. Kommunens konklusjon er at denne parsellen blir omdisponert til et arealbruksformål i tråd med planforslagsstillers utbyggingskonsept. Det foreslås en liten justering av planens avgrensning av planens avgrensning slik at nordøstre hjørne av barnehagens eiendom ikke blir del av reguleringsområdet. Vann og avløp Teknisk VA-norm for Porsgrunn kommune må følges i detaljprosjektering. Eksisterende flomveger må hensyntas ved utforming av plan for overvannshåndtering. Vei Kommunal veg avsluttes ved barnehage i Maristien. Ved omregulering av Frednes vil derfor utforming av vendehammer i grense mot barnehage i Maristien måtte ivaretas med kommunal standard. Renovasjon Stativ- og samlestasjon skal ikke plasseres lengre fra kommunal veg enn 7m ref. kommunens forskrift for renovasjon 5 c For videre planlegging som berører vei og VA-anlegg må kommunalteknikk kontaktes. Kommentar Parkeringsplasser Frednes Sykehjem I nærmere samtale med saksbehandler i Porsgrunn kommune er det kommet fram at fremtidig parkeringsbehov for Frednes sykehjem er plasser. Det er i gang samtaler om å finne erstatningsareal for disse parkeringsplassene utenfor planområdet til Øvre Frednes; innenfor Sundjordet idrettsforenings sine arealer og/eller som en integrert del av parkplanen til Frednes sykehjem. Dersom krysset Øvre Frednesveg x Øyekastvegen stenges, i tråd med innspill fra Statens Vegvesen vil overflødig vegareal også kunne omdisponeres til parkeringsplasser for Frednes Sykehjem. 15

16 I planforslaget er det ikke lagt til rette for parkering utover det maksimale parkeringsbehov som er nødvendig for boliger og virksomhet innenfor planområdet. Utvidelsesmulighet Frednes Barnehage Innspillet tas til orientering. Vann og avløp Innspillet tas til orientering. Vei Det legges til rette for opp til 40 boenheter og tilhørende næring innenfor planområdet. En avstand fra avfallshåndtering til kommunal veg på maks 7m er lite gunstig å løse for disse boenhetene. Kommunal veg med tilhørende vendehammer er derfor lagt frem til byggeområde BF2. 6. Fylkesmannen i Telemark, Arealbruk Fylkesmannen ser det som positivt at det legges til rette for bebyggelse i området i tråd med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. Sammen med høy arealutnyttelse, anbefales det at det reguleres inn tilstrekkelige grønt- og lekeområder. Naturmangfold Virkninger for naturmangfoldet skal vurderes konkret og synliggjøres i planprosesser ihht naturmangfoldloven. Fylkesmannen peker på to registreringer i området; ID BN (parklandskap, verdi B, registrert i 2002) og ID BN (store gamle trær, verdi B, registrert i 2010). Fylkesmannen har undersøkt bakgrunnen for de to naturtyperegistreringene og det viser seg at den eldste registreringen (parklandskap) skulle ha vært slettet fra Naturbase. I planarbeidet er det viktig å ivareta forekomsten «hul eik» ved å regulere hensynssone naturmiljø med bestemmelser som ivaretar naturverdiene. Samfunnssikkerhet og beredskap Planarealet befinner seg i et område som delvis består av hav- og strandavsetninger med liten mektighet over fjell; delvis med fjell i dagen med tynt lag av humus. Grunnforholdene i planteigen synes å være stabile og sikre. Overvannshåndtering anses som en utfordring på grunn av klimaendringer og perioder med store nedbørsmengder. Det minnes om kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse Hensynet til barn- og unge Viser til RPR barn og unge punkt 5. Det understrekes at areal som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekearealer skal være store nok og tilpasset barn og unges lek og opphold til ulike årstider. Universell utforming Av formålsparagrafen til plan- og bygningsloven følger det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Alternative energiformer Fylkesmannen oppfordrer til at det vurderes mulighetene for energitilførsel basert på fjernvarme, og at ny bebyggelse får lavenergiprofil. 16

17 Kommentar Naturmangfold Hensynssone naturmiljø med tilhørende bestemmelser om bevaring av eksisterende vegetasjon er lagt over ID BN (store gamle trær, verdi B, registrert i 2010). Samfunnssikkerhet og beredskap ROS-analyse er gjennomført. Overvannshåndtering er tema i ROS-analysen og beskrevet i planbeskrivelsen. Bestemmelser om dokumentering og håndtering av overvann før det gis midlertidig byggetillatelse. Hensynet til barn- og unge Område for park og øvrige byggeområder innenfor planområdet er tilfredsstillende mph barn og unges lek og opphold til ulike årstider i trygge og støyfrie omgivelser. Innspillet fra Fylkesmannen i Telemark tas for øvrig til orientering. 7. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE ber om at grunn- terreng- og stabilitetsforhold beskrives som del av ROS-analysen. Kommentar Grunn- terreng- og stabilitetsforhold er del av ROS-analysen. 6.2 Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer 8. Sundjordet Vel v/ leder Knut Fjellvang, Sundjordet vel er positiv til en reguleringsplan og utvikling av området. Det vil styrke eldresatsingen i nærområdet i tillegg til en revitalisering og opprusting av området og hovedbygget. Det håpes på at den nye bygningsmassen vil passe godt inn til hovedbygget og at deler av den flotte gamle parken kan beholdes og fornyes. Sundjordet vel har et samarbeid med Frednes barnehage, Evangeliehuset og Sundjordet Idrettsforening om å få til en skileikbakke i skogen der den gamle hoppbakken lå. Det ønskes å komme i dialog med Frednes Bolig AS om utvikling av «Lilleskogen» og en skileikbakke. Kommentar Innspillet tas til orientering. Sundjordet vel vil bli holdt orientert i den videre prosessen. 17

18 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Planforslaget 7 Planens avgrensning ved varsel om oppstart Plannavn: Reguleringsplan for Øvre Frednes Plan ID: 380 Planforslaget består av: Plankart i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse med ROS-analyse, datert Illustrasjoner og vedlegg 7.2 Hensikt med reguleringsplanen Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Øvre Frednes med en kombinasjon av bolig, kontor, offentlig og/eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for bygging av boliger for «unge eldre» med tilgang til service, aktiviteter og sosiale møteplasser i tilknytning til boligen. Det eksisterende bygget på Øvre Frednes tenkes brukt til slik service, evt. kombinert med andre former for tjenesteyting/kontor. Det er også tanken å legge til rette for at beboere i området rundt kan benytte tilbudene som kommer i det gamle bygget. Planområdet skal videreutvikles med boligbebyggelse omkring det eksisterende vernede bygget. Det skal legges til rette for uteområder som ivaretar kvalitetene omkring det gamle bygget og som samtidig legger til rette for gode uteoppholdssoner for beboerne i området. 18

19 Arealformålet «offentlig bebyggelse» i kommuneplanens arealdel er i følge den gjeldende PBL ikke eksisterende. Det er nærliggende å regulere området til formålet «Offentlig/privat tjenesteyting» som omfatter blant annet det som tidligere inngikk i formålet «offentlig bebyggelse». I forslag til kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til område Kombinert område (K37) «bolig/kontor/offentlig privat tjenesteyting». Reguleringsplanforslaget gjenspeiler derfor høringsforslaget til kommuneplanens arealdel, og i reguleringsplanforslaget foreslås det et kombinert formål for «bolig/kontor/offentlig privat tjenesteyting». 7.3 Formålsområder i planområdet Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: 1. Bebyggelse og anlegg 12-5 ledd nr. 1 Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 1 og 2 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 12-5 ledd nr. 2 Veg V Parkering P 3. Grønnstruktur 12-5 ledd nr. 3 Park PRK 1 4. Hensynssoner 12-6 Frisiktsone H-140 Støysoner, rød og gul støysone H-210 og H-220 Bevaring kulturmiljø H-550 Båndlegging etter lov om naturvern H-720 Båndlegging etter lov om kulturminner H Utforming av området Ny bebyggelse skal forholde seg til eksisterende bevaringsverdige bygg. Bebyggelsen er regulert med byggehøyder på opp til 3 og 4 etasjer. Eksisterende hage- og parkanlegg skal videreutvikles for å ivareta vernet bygg sitt uttrykk og omkringliggende miljø. 7.5 Bebyggelse og anlegg Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 1 Innenfor BF 1 legges det til rette for bebyggelse opp til 3 etg med utnyttelses grad BYA=40 % Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser slik at det åpnes opp et område på sydsiden av Øvre Frednes for å kunne gjenskape den historiske hagen i området, kontakten mellom Øvre Frednes og Frednes sykehjem og for å kunne gi sol og utsikt til eksisterende og ny bebyggelse. Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 2 Innenfor BF 2 legges det til rette for bebyggelse opp til 4 etg med utnyttelses grad BYA=40 % Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser slik at det blir en akseptabel avstand til til Øyekastvegen med hensyn på støyskjerming og snøopplag. 19

20 Park PRK 1 Som en forlengelse av den overordnede grønnstrukturen er det lagt til rette for et parkområde nord i reguleringsområdet. Parken ligger som en forlengelse av grøntdraget «Lilleskogen» og skråningen mellom idrettsanleget på Sundjordet og Øvre Frednes. Parken skal, sammen med hagen omkring Øvre Frednes være et samlingssted for beboerne i området lagt til rette for rekreasjon og aktivitet på tvers av alder og funksjonsevne Adkomstforhold Dagens avkjørsel fra eiendommen til Øvre Frednesveg ligger kun 15m fra vegkryss Øyekastvegen. Det er ikke forsvarlig å øke trafikken i denne avkjørselen av hensyn på trafikksikkerhet. Adkomsten beholdes som gangadkomst til eiendommen. Ny kjøreadkomst til eiendommen er lagt via Maristien som en felles adkomst til både Øvre Frednes og til Frednes barnehage Helningsgrad/solforhold Planområdet heller mot syd og vest. Det er gode solforhold i hele planområdet. Ved å unnlate å legge bebyggelse syd for Øvre Frednes, opprettholdes gode solforhold for eksisterende og ny bebyggelse Vegetasjon Eksisterende eiketrær i deler av område BF 1 skal bevares, og er markert som båndleggingssone etter lov om naturvern. For øvrig legges det til rette for at de større furutrærne og eddelløvskog nord i planområdet skal hensyntas ved utbygging Overflatevann 8 Eksisterende overvann Illustrasjonen viser at i dag går et større overvannstrekk sydvest for området fra Øyekastvegen, forbi Frednes sykehjem og videre øst for Frednes barnehage og mot idrettsbanen på Sundjordet. 20

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 30.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.04.2015 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

FREDNES BOLI G AS REGULERI N GSP LAN ØVRE FRED N ES PLAN BESKRI VELSE MED RO S- AN AL YSE. Frednes Bolig AS. Planbeskrivelse 20.0 8.

FREDNES BOLI G AS REGULERI N GSP LAN ØVRE FRED N ES PLAN BESKRI VELSE MED RO S- AN AL YSE. Frednes Bolig AS. Planbeskrivelse 20.0 8. 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.0 8.201 4 FREDNES BOLI G AS REGULERI N GSP LAN ØVRE FRED N ES PLAN BESKRI VELSE MED RO S- AN AL YSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3

Detaljer

Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert 24.02.2014

Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert 24.02.2014 Reguleringsbestemmelser HEISTAD SENTRUM Dato for siste revisjon av plankartet: 24.2.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.3.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser HEISTAD SENTRUM Dato for siste revisjon av plankartet: 24.02.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.11.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.05, 03.05.05, 05.09.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.03.05,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE Dato: 20.08.14 Revidert: 27.10.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20150007 Arkivsak: 14/53703 Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 28.9.2015

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer