Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE"

Transkript

1 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

2 Feil! Fant ikke referansekilden. 2

3 3 (32) FREDNES BOLIG AS Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Reguleringsplan Øvre Frednes Dokument nr.: Filnavn: Revisjon A Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Siv Wiersdalen Atle Halsøy Siv Wiersdalen Planbeskrivelse med ROS-analyse reguleringsplan Øvre Frednes Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Byfogd Paus gate 10 NO-3717 Skien

4 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Eksisterende reguleringsplaner Overordnede planer Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Vurdering av krav til konsekvensutredning BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet i Porsgrunn kommune Historikk og eksisterende bebyggelse Veg- og trafikkforhold og parkering Rekreasjon, barn og unges ferdsel og lek i området Landskap - grønnstruktur EIENDOMSFORHOLD PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Avklaringer med offentlige myndigheter Barn og unges medvirkning INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Offentlige høringsinstanser Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget Hensikt med reguleringsplanen Formålsområder i planområdet Utforming av området Bebyggelse og anlegg Adkomstforhold Helningsgrad/solforhold Vegetasjon Overflatevann Estetikk Økonomi PLANFORSLAGET MILJØVERNFAGLIGE VURDERINGER Naturmangfold Vann og avløp og renovasjon ENØK PLANFORSLAGET KULTURMINNER Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner PLANFORSLAGET BARN, UNGE OG ELDRE Leke- og oppholdsareal Universell utforming og folkehelse PLANFORSLAGET TRAFIKKSIKKERHET, VEGTEKNIKK Vegutforming og parkering

5 11.2 Rekkefølgekrav - infrastruktur PLANFORSLAGET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn og hensikt Metode og gjennomføring Beskrivelse av analyseobjektet Identifiserte farer og sårbare forhold Analyse av risiko Grunnforhold Klimaendringer. Overvann / flom Flora og fauna Kulturhistoriske vurderinger, fornminner Trafikksikkerhet Områder for lek og rekreasjon Støy Oppsummerende risikomatrise

6 SAMMENDRAG Øvre Frednes ligger sentralt i Porsgrunn. Det totale regulerte arealet til eiendommene er 9,1 daa. Bebyggelsen på eiendommen består av den gamle villaen Øvre Frednes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for: utvikling av Øvre Frednes som et boligområde med felleslokaler for «unge eldre». ny bebyggelse med bolig, næring og servicetilbud tilknyttet boliger for «unge eldre». uteområder som innbyr til aktivitet for beboerne i området samtidig som at omgivelsene til det historiske bygget ivaretas trygge forhold for gående, syklende og kjørende Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. Det kom inn totalt 8 innspill i løpet av varslingsperioden. ID nr. Uønsket hendelse NATUR- OG MILJØFORHOLD 1. Grunnforhold 2. Klimaendringer. Flom ved ekstremnedbør / overvannshåndtering 3. Sårbar flora /fauna, rødlistearter 4. Kulturhistoriske vurderinger, fornminner MENNESKESKAPTE FORHOLD 5. Trafikksikkerhet, myke trafikanter, møteulykker, av-/påkjørsler, annet 6. Områder for idrett / lek / rekreasjon 7. Støy fra trafikk og industri Oppsummering risiko- og sårbarhetsanalyse. Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig 4, 7 Mindre sannsynlig 5 2, 3 Lite sannsynlig 6, 1 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Konsekvenser Risikomatrisen viser at det er akseptabel risiko på alle de identifiserte farer. 6

7 1. INNLEDNING Øvre Frednes ligger sentralt i Porsgrunn. Det totale regulerte arealet til eiendommene er 9,1 daa. Bebyggelsen på eiendommen består av den gamle villaen Øvre Frednes. Øvre Frednes Bolig AS har engasjert Rambøll AS til å utarbeide «Reguleringsplan for Øvre Frednes». Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for: utvikling av Øvre Frednes som et boligområde med felleslokaler for «unge eldre». ny bebyggelse med bolig, næring og servicetilbud tilknyttet boliger for «unge eldre». uteområder som innbyr til aktivitet for beboerne i området samtidig som at omgivelsene til det historiske bygget ivaretas trygge forhold for gående, syklende og kjørende 2. PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel fra 2007 er reguleringsområdet avsatt til Offentlig formål og friområde. Den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel ferdigstilles i løpet av Porsgrunn Utvikling AS har i sitt innspill til kommuneplanrevisjonen bedt om at byggeområde for offentlig virksomhet og deler av friområdet vurderes endret til kombinert byggeområde for offentlig- og privat tjenesteyting/bolig/kontor. 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel viser området avsatt til offentlig formål (rødt) og friområde (grønt) 7

8 2.2 Eksisterende reguleringsplaner Reguleringplanen vil delvis erstatte to eldre reguleringsplaner: «Øvre Frednes», datert 2. april «Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer», datert 4. juni Plan ID 326 «Jønholt, del av Sentrumsringen med tilliggende veger og arealer» datert 4. juni 1986 Plan ID 319 «Øvre Frednes» datert 2.april Eksisterende reguleringsplaner 2.3 Overordnede planer Porsgrunn kommunes arealdel , vedtatt av bystyret er førende for utarbeidelsen av reguleringsplanen for Øvre Frednes. 2.4 Rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser Planforslaget forholder seg til følgende rikspolitiske / statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 2.5 Vurdering av krav til konsekvensutredning Med bakgrunn i forskrift for konsekvensutredninger er det ikke er behov for konsekvensutredning i arbeidene med «Reguleringsplan for Øvre Frednes». Dette er også referert i oppstartsmøtet med Porsgrunn kommune den 17. oktober 2013 og bekreftet i mail fra Fylkesmannen i Telemark oktnov

9 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet i Porsgrunn kommune Øvre Frednes ligger rett syd for Porsgrunn sentrum og inngår i bybåndet Porsgrunn/Skien. Syd for planområdet ligger Frednes sykehjem og i vest ligger Frednes barnehage. 3 Beliggenhet rett syd for Porsgrunn sentrum 3.2 Historikk og eksisterende bebyggelse Eiendommen Øvre Frednes ble i 1854 kjøpt for 6000 spesidaler av tollkasserer Georg Crøger. Det var Crøger som ga eiendommen dagens navn. Her bosatte familien Christen Knudsen seg. 4 Villa Øvre Frednes det tidligere bygget og Villa Øvre Frednes i dag Allerede i 1860 hadde Christen Knudsen kjøpt opp store tomtearealer mellom Jønholdt og Øyekast, som inntil grensereguleringene i 1920 lå i Eidanger kommune. Her oppførte han en to-etasjes villa i sveitserstil, som Jørgen C. etter begge foreldrenes bortgang lot rive, og som senere ble gjenoppført som Porsgrunn Lutherske Sykehus i På tomten ble den nåværende bygningen oppført etter tegninger av arkitekt Haldor Børve. Jørgen C. var da blitt 61 år og var inne i sin annen periode som stortingsmann. I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» om hagen på Øvre Frednes. Her heter det (side 502): 9

10 «Haven paa Øvre Frednes er parkmæssig anlagt og av betydelig størrelse. Frugthaven har ca. 90 trær i produktiv alder, der optar et areal av 6½ maal. Her findes de fineste sorter av epler og stenfrugter. Kjøkkenhaven har en masse rips, bringebær, stikkelsbær og jordbær og utgjør: ½ maal. Som ventelig optar den vakre og velstelte blomsterhave en fremragende plass i anlægget.» 5 Historisk kart fra gamle Øvre Frednes, 1930 og 1960 sett sammen med eksisterende bebyggelse Kartutsnittet fra 1930 viser hagen omkring Øvre Frednes som strakte seg over dagens barnehagetomt i vest. Øvre Frednes ble senere ombygd til Porsgrunn navigasjonsskole. Hagen ble innskrenket og endret. Kartet fra 1960 viser eiendommens størrelse. Frem til ca 2010 lå en tidligere «tyskerbrakke» mellom Øvre Frednes og hovedvegen. Kartet fra 1960 viser også at det har ligget et vinkelbygg/paviljong syd for Øvre Frednes. I dag er det lite bebyggelse omkring Øvre Frednes. Det er lite vegetasjon igjen som minner om tiden da det lå en stor frukthage omkring eiendommen. Ingen av frukttrærne eller de andre parktrærne står igjen, nå nærmere 100 år etter at bygget ble oppført. Kartene viser at grusgangene i den gamle hagen ble færre og noe endret etter at eiendommen ble benyttet til sjømannsskole. I dag er det kun restene som står igjen etter terrengmurene som er tidsvitner fra storhetstiden til hagen. I grensen mellom Øvre Frednes og frednes barnehage står det en rekke med bøketrær. Disse er plantet i eiendomsgrensa, og er derfor ikke rester etter det opprinnelige hageanlegget som strakte seg langt nedenfor denne trerekken. 10

11 3.3 Veg- og trafikkforhold og parkering Øyekastvegen FV356, har en trafikkmengde (ÅDT) på ca biler i døgnet (2012). Fremskreden prognose ÅDT ca 8500 (2032). Det er 50km/t i fartsgrense på strekningen. Bussholdeplass ligger i direkte gangavstand fra eiendommen. Parkeringsplass langs med Øvre Frednes veg benyttes som ansatte- og besøksparkering til Frednes sykehjem. 3.4 Rekreasjon, barn og unges ferdsel og lek i området Eiendommen ligger i nær tilknytning til Frednes Barnehage og rett syd for Frednesskogen skogsområdet syd for idrettsområdene på Sundjordet. Med sin nærhet til friluftsområder er det naturlig at eiendommen benyttes som tur og rekreasjon. Eiendommen er ikke et turmål i seg selv, men gir en opplevelse med sin arkitektur og omkringliggende vegetasjon. 3.5 Landskap - grønnstruktur 6 Øvre Frednes enkel landskapsanalyse. Sort strek terrengmur Grønn flate skog Rød sirkel solitære trær Blå linje stier og ferdselsårer 11

12 GARDSNR BRUKSNR 4. EIENDOMSFORHOLD Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet: ADRESSE Øvre Frednesveg 3, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 1B, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 2, 3933 Porsgrunn Øvre Frednesveg 1, 3933 Porsgrunn 5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Oppstartsmøte i Porsgrunn kommune Oppstartsmøte ble avholdt med Porsgrunn kommune den 17. oktober Tilstede på møtet var saksbehandlere John Lium, Lars Petter Ose, Jan Tore Andersen og Harald Høifødt fra Porsgrunn kommune, Bård Skogen fra Frednes Bolig AS og Siv Wiersdalen fra Rambøll AS. Hovedpunkter fra møtet: Bakgrunn for planarbeidene: Utvikle eiendommen Øvre Frednes til en kombinasjon av offentlig/privat tjenesteyting, bolig og kontor. Planen vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er ikke krav til konsekvensutredning. Utbyggingsavtale bør varsles i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidene. Planforslaget skal forholde seg til RPR samordnet areal og transport, RPR barn og unge, og statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Viktige utredningsbehov foreløpig vurdering av følgende temaer: planfaglige vurderinger, miljøvernfaglige vurderinger, kulturlandskap/kulturminner, samfunnssikkerhet ROS, Barn/unge, funksjonshemmede og eldres interesser, veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet. Prosjektet vurderes som et samfunnsnyttig prosjekt. 5.2 Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. 5.3 Avklaringer med offentlige myndigheter Avklaring KU-krav, Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen avklarer i mailkorrespondanse okt-nov 2013(se vedlegg) at det ikke behov for konsekvensutredning. Avklaring Statens vegvesen Statens vegvesen avklarer per telefon 31. mars 2014 at byggegrense til veg kan ta utgangspunkt i grunnmur til tidligere bebyggelse nær vegen og samtidig forholde seg til byggelinje for Frednes sykehjem. Det må samtidig legges til rette for nok areal for snøopplag og areal for mulig støyskjerm. 12

13 5.4 Barn og unges medvirkning Plan- og bygningsloven og RPR-barn og unge sier at det skal spesielt legges til rette for at barn og unge høres i en planprosess. Barne- og ungdomsrepresentanten i Porsgrunn kommune er høringspart. Det er på varslingsstadiet ikke kommet opp noen særskilte temaer som omhandler barn og unges interesser utover standard krav om tilfredsstillende lek- og uteoppholdsarealer. 6. INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Innkomne forhåndsmerknader Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt ut 6. desember 2013 med frist for innspill den 13. januar Samtidig ble det varslet mulige arbeider med utbyggingsavtale. Det kom inn totalt 8 innspill i løpet av varslingsperioden. Liste over innspill fra offentlige myndigheter ved oppstart om regulering: 1. Kystverket, Statens Vegvesen, Telemark Fylkeskommune, Miljørettet helsevern i Grenland, Porsgrunn kommune, Fylkesmannen i Telemark, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Liste over innspill fra private ved oppstart om regulering: 8. Sundjordet Vel v/ leder Knut Fjellvang, Offentlige høringsinstanser 1. Kystverket, Kystverket har ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. Kommentar Innspillet tas til orientering. 2. Statens Vegvesen, Statens vegvesen bemerker at byggegrense settes til 30m fra senter av FV 356. Det forutsettes at dagens adkomst syd i planområdet stenges. Kommentar Frednes sykehjem ligger ca 15m fra senter av FV 356. Frem til ca 2010 lå det et bygg innenfor planområdet ca 10m fra senter av FV 356. Planforslaget legger til rette for at bebyggelse kan legges inn til 15m fra senterlinje veg i tråd med nabobebyggelse og tidligere situasjon. Dialog med saksbehandler i Statens vegvesen den bekrefter at dette er en løsning som kan aksepteres dersom det samtidig legges til rette for snøopplag fra g/s-veg og areal nok til støydempende tiltak. Planforslaget legger opp til at kjøreadkomst til eiendommene gbnr 200/3295, 200/3357 og 200/ 3358 går fra Maristien. Gangadkomst kan fortsatt skje syd i planområdet fra Øvre Frednesveg. 3. Telemark Fylkeskommune (TFK), Forholdet til automatisk fredete kulturminner Telemark Fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminnelovens 8 annet ledd. 13

14 Meldeplikten oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. Hensyn til nyere tids kulturminner Deler av hagen på Øvre Frednes er registrert i Riksantikvarens utgivelse «Kulturarv og vern: bevaring av kulturmiljøer i Norge» Bruun/Mykleby 1960/1985: Register over historiske hager, nr. 188, med Askeladden ID: Øvre Frednes kan derfor være et kulturmiljø av stor interesse. Bygningen er registrert som A-objekt i verneplan for Porsgrunn kommune, og hagen kan være en viktig del av opplevelsen av bygget. Deler av det som til nå har vært hage og parkområde vil forsvinne. Det bør vurderes hvordan dette området kan ivaretas i prosessen. TFK vil ikke anbefale en høy utnyttelse av arealene. Det bør ses på hvilke muligheter som til ivaretar bygget og hagen. Ny bebyggelse bør oppføres i den nordre delen av planområdet, og på området som tidligere har vært bebygd. Området avmerket i Askeladden med ID bør reguleres til hensynssone c. Bygget bør merkes i plankartet med tykk strek som bevaringsverdig. Det bør knyttes bestemmelser til utforming av nybygg og tiltak, da nye tiltak vil kunne ha konsekvenser for opplevelsen av kulturminner og kulturmiljøet. Grad av arealutnytting og byggehøyder vil være viktig for virkningen av tiltaket. Jf.pbl foreslår TFK at deler av interiøret i bygningen på Øvre Frednes reguleres til hensyssone C med følgende bestemmelse: «Det er ikke tillatt å fjerne dører, trapper, veggpanel og listverk eller å foreta fysiske inngrep i hallen utover vanlig vedlikehold. Takmaleri skal bevares.» Det understrekes at lekeområder ikke må bære preg av å være «restareal» men areal som ligger godt til rette for lek og opphold. Kommentar Området avmerket i Askeladden med ID er regulert til hensynssone c. Bygget er merket i plankartet med tykk strek som bevaringsverdig. Det er lagt inn en lav grad av utnyttelse i hele området; 40% BYA. Byggehøyder er tilpasset eksisterende bebyggelse og utemiljø. Det er ikke lagt inn egen bestemmelse for vern av interiør i Øvre Frednes. Bevaring av interiør skal ivaretas i hvert enkelt tilfelle ved søknad om nye tiltak generelt gjennom plan- og bygningsloven. 4. Miljørettet helsevern i Grenland, Legetjenester og miljørettet helsevern synes planforslaget innehar flere gode kvaliteter. Det er positivt at det legges til rette for at beboerne i området også kan nyttiggjøre seg av tjenestene som etableres. Nærheten til Frednes barnehage og Frednes sykehjem bør utnyttes. Miljørettet helsevern foreslår å etablere en aktivitetspark i likhet med den som planlegges på Osebakken (Linnajordet), som er en helsefremmende møteplass hvor ulike generasjoner kan få fysiske utfordringer, gode sosiale opplevelser og derigjennom helsemessige gevinster. Planområdet grenser inn mot Øyekastvegen, og kan være utsatt for luft- og støy forurensning fra trafikken. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) har til hensikt å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Støyforholdene må kartlegges slik at man kan sikre tilfredsstillende støynivå i.h.h.t Retningslinje for støy i arealplanleggingen (T-1442) 14

15 Kommentar Planforslaget viser romslige områder for park- og utomhusarealer. Det er lagt inn rekkefølgekrav om at utomhusarealer skal være ferdig opparbeidet i tråd med landskapsplan før det gis midlertid brukstillatelse. Det er gitt føringer om at uteområdene skal innby til aktivitet for beboerne i området og føringer for innhold i landskapsplanen. Støysonekartlegging viser at fremtidig bebyggelse øst i planområdet innenfor byggeområde BF2 vil ligge rett utenfor rød støysone, men innenfor gul støysone. Støydempende tiltak kan med fordel legges i bygget. Bygget i seg selv vil være støydempende for uteoppholdsområder på vestsiden av bygget innenfor område BF2. 5. Porsgrunn kommune, Virksomhet for Byutvikling Viser til innspill fra Virksomhet for legetjenester og miljørettet helsevern datert Innspill fra Virksomhet for kommunalteknikk vedlegges innspillet fra Byutvikling. Parkeringsplasser Frednes Sykehjem Det bes om at de ca parkeringsplassene som er lokalisert på nordsiden av sykehjemmet må ivaretas innenfor planområdet for Øvre Frednes. Det vil bli igangsatt arbeid med å flytte sykehjemmets hageområde til vest/nordvestsiden av sykehjemsbygningen. Utvidelsesmulighet Frednes Barnehage Eiendommen gbnr 200/3358 har så langt vært tenkt som et utvidelsesareal for barnehagen. Kommunen har vurdert et evt slikt behov, og har ikke avklart om det vil være nettopp denne barnehagen som, sammenliknet med andre barnehager, som har en beliggenhet som innebærer at påbygging/utvidelse vil være en god løsning. Kommunens konklusjon er at denne parsellen blir omdisponert til et arealbruksformål i tråd med planforslagsstillers utbyggingskonsept. Det foreslås en liten justering av planens avgrensning av planens avgrensning slik at nordøstre hjørne av barnehagens eiendom ikke blir del av reguleringsområdet. Vann og avløp Teknisk VA-norm for Porsgrunn kommune må følges i detaljprosjektering. Eksisterende flomveger må hensyntas ved utforming av plan for overvannshåndtering. Vei Kommunal veg avsluttes ved barnehage i Maristien. Ved omregulering av Frednes vil derfor utforming av vendehammer i grense mot barnehage i Maristien måtte ivaretas med kommunal standard. Renovasjon Stativ- og samlestasjon skal ikke plasseres lengre fra kommunal veg enn 7m ref. kommunens forskrift for renovasjon 5 c For videre planlegging som berører vei og VA-anlegg må kommunalteknikk kontaktes. Kommentar Parkeringsplasser Frednes Sykehjem I nærmere samtale med saksbehandler i Porsgrunn kommune er det kommet fram at fremtidig parkeringsbehov for Frednes sykehjem er plasser. Det er i gang samtaler om å finne erstatningsareal for disse parkeringsplassene utenfor planområdet til Øvre Frednes; innenfor Sundjordet idrettsforenings sine arealer og/eller som en integrert del av parkplanen til Frednes sykehjem. Dersom krysset Øvre Frednesveg x Øyekastvegen stenges, i tråd med innspill fra Statens Vegvesen vil overflødig vegareal også kunne omdisponeres til parkeringsplasser for Frednes Sykehjem. 15

16 I planforslaget er det ikke lagt til rette for parkering utover det maksimale parkeringsbehov som er nødvendig for boliger og virksomhet innenfor planområdet. Utvidelsesmulighet Frednes Barnehage Innspillet tas til orientering. Vann og avløp Innspillet tas til orientering. Vei Det legges til rette for opp til 40 boenheter og tilhørende næring innenfor planområdet. En avstand fra avfallshåndtering til kommunal veg på maks 7m er lite gunstig å løse for disse boenhetene. Kommunal veg med tilhørende vendehammer er derfor lagt frem til byggeområde BF2. 6. Fylkesmannen i Telemark, Arealbruk Fylkesmannen ser det som positivt at det legges til rette for bebyggelse i området i tråd med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. Sammen med høy arealutnyttelse, anbefales det at det reguleres inn tilstrekkelige grønt- og lekeområder. Naturmangfold Virkninger for naturmangfoldet skal vurderes konkret og synliggjøres i planprosesser ihht naturmangfoldloven. Fylkesmannen peker på to registreringer i området; ID BN (parklandskap, verdi B, registrert i 2002) og ID BN (store gamle trær, verdi B, registrert i 2010). Fylkesmannen har undersøkt bakgrunnen for de to naturtyperegistreringene og det viser seg at den eldste registreringen (parklandskap) skulle ha vært slettet fra Naturbase. I planarbeidet er det viktig å ivareta forekomsten «hul eik» ved å regulere hensynssone naturmiljø med bestemmelser som ivaretar naturverdiene. Samfunnssikkerhet og beredskap Planarealet befinner seg i et område som delvis består av hav- og strandavsetninger med liten mektighet over fjell; delvis med fjell i dagen med tynt lag av humus. Grunnforholdene i planteigen synes å være stabile og sikre. Overvannshåndtering anses som en utfordring på grunn av klimaendringer og perioder med store nedbørsmengder. Det minnes om kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse Hensynet til barn- og unge Viser til RPR barn og unge punkt 5. Det understrekes at areal som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekearealer skal være store nok og tilpasset barn og unges lek og opphold til ulike årstider. Universell utforming Av formålsparagrafen til plan- og bygningsloven følger det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Alternative energiformer Fylkesmannen oppfordrer til at det vurderes mulighetene for energitilførsel basert på fjernvarme, og at ny bebyggelse får lavenergiprofil. 16

17 Kommentar Naturmangfold Hensynssone naturmiljø med tilhørende bestemmelser om bevaring av eksisterende vegetasjon er lagt over ID BN (store gamle trær, verdi B, registrert i 2010). Samfunnssikkerhet og beredskap ROS-analyse er gjennomført. Overvannshåndtering er tema i ROS-analysen og beskrevet i planbeskrivelsen. Bestemmelser om dokumentering og håndtering av overvann før det gis midlertidig byggetillatelse. Hensynet til barn- og unge Område for park og øvrige byggeområder innenfor planområdet er tilfredsstillende mph barn og unges lek og opphold til ulike årstider i trygge og støyfrie omgivelser. Innspillet fra Fylkesmannen i Telemark tas for øvrig til orientering. 7. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE ber om at grunn- terreng- og stabilitetsforhold beskrives som del av ROS-analysen. Kommentar Grunn- terreng- og stabilitetsforhold er del av ROS-analysen. 6.2 Ideelle foreninger og direkte berørte parter og naboer 8. Sundjordet Vel v/ leder Knut Fjellvang, Sundjordet vel er positiv til en reguleringsplan og utvikling av området. Det vil styrke eldresatsingen i nærområdet i tillegg til en revitalisering og opprusting av området og hovedbygget. Det håpes på at den nye bygningsmassen vil passe godt inn til hovedbygget og at deler av den flotte gamle parken kan beholdes og fornyes. Sundjordet vel har et samarbeid med Frednes barnehage, Evangeliehuset og Sundjordet Idrettsforening om å få til en skileikbakke i skogen der den gamle hoppbakken lå. Det ønskes å komme i dialog med Frednes Bolig AS om utvikling av «Lilleskogen» og en skileikbakke. Kommentar Innspillet tas til orientering. Sundjordet vel vil bli holdt orientert i den videre prosessen. 17

18 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Planforslaget 7 Planens avgrensning ved varsel om oppstart Plannavn: Reguleringsplan for Øvre Frednes Plan ID: 380 Planforslaget består av: Plankart i målestokk 1:1000, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse med ROS-analyse, datert Illustrasjoner og vedlegg 7.2 Hensikt med reguleringsplanen Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Øvre Frednes med en kombinasjon av bolig, kontor, offentlig og/eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for bygging av boliger for «unge eldre» med tilgang til service, aktiviteter og sosiale møteplasser i tilknytning til boligen. Det eksisterende bygget på Øvre Frednes tenkes brukt til slik service, evt. kombinert med andre former for tjenesteyting/kontor. Det er også tanken å legge til rette for at beboere i området rundt kan benytte tilbudene som kommer i det gamle bygget. Planområdet skal videreutvikles med boligbebyggelse omkring det eksisterende vernede bygget. Det skal legges til rette for uteområder som ivaretar kvalitetene omkring det gamle bygget og som samtidig legger til rette for gode uteoppholdssoner for beboerne i området. 18

19 Arealformålet «offentlig bebyggelse» i kommuneplanens arealdel er i følge den gjeldende PBL ikke eksisterende. Det er nærliggende å regulere området til formålet «Offentlig/privat tjenesteyting» som omfatter blant annet det som tidligere inngikk i formålet «offentlig bebyggelse». I forslag til kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til område Kombinert område (K37) «bolig/kontor/offentlig privat tjenesteyting». Reguleringsplanforslaget gjenspeiler derfor høringsforslaget til kommuneplanens arealdel, og i reguleringsplanforslaget foreslås det et kombinert formål for «bolig/kontor/offentlig privat tjenesteyting». 7.3 Formålsområder i planområdet Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: 1. Bebyggelse og anlegg 12-5 ledd nr. 1 Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 1 og 2 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 12-5 ledd nr. 2 Veg V Parkering P 3. Grønnstruktur 12-5 ledd nr. 3 Park PRK 1 4. Hensynssoner 12-6 Frisiktsone H-140 Støysoner, rød og gul støysone H-210 og H-220 Bevaring kulturmiljø H-550 Båndlegging etter lov om naturvern H-720 Båndlegging etter lov om kulturminner H Utforming av området Ny bebyggelse skal forholde seg til eksisterende bevaringsverdige bygg. Bebyggelsen er regulert med byggehøyder på opp til 3 og 4 etasjer. Eksisterende hage- og parkanlegg skal videreutvikles for å ivareta vernet bygg sitt uttrykk og omkringliggende miljø. 7.5 Bebyggelse og anlegg Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 1 Innenfor BF 1 legges det til rette for bebyggelse opp til 3 etg med utnyttelses grad BYA=40 % Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser slik at det åpnes opp et område på sydsiden av Øvre Frednes for å kunne gjenskape den historiske hagen i området, kontakten mellom Øvre Frednes og Frednes sykehjem og for å kunne gi sol og utsikt til eksisterende og ny bebyggelse. Blandet formål; Bolig, tjenesteyting og kontor BF 2 Innenfor BF 2 legges det til rette for bebyggelse opp til 4 etg med utnyttelses grad BYA=40 % Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser slik at det blir en akseptabel avstand til til Øyekastvegen med hensyn på støyskjerming og snøopplag. 19

20 Park PRK 1 Som en forlengelse av den overordnede grønnstrukturen er det lagt til rette for et parkområde nord i reguleringsområdet. Parken ligger som en forlengelse av grøntdraget «Lilleskogen» og skråningen mellom idrettsanleget på Sundjordet og Øvre Frednes. Parken skal, sammen med hagen omkring Øvre Frednes være et samlingssted for beboerne i området lagt til rette for rekreasjon og aktivitet på tvers av alder og funksjonsevne Adkomstforhold Dagens avkjørsel fra eiendommen til Øvre Frednesveg ligger kun 15m fra vegkryss Øyekastvegen. Det er ikke forsvarlig å øke trafikken i denne avkjørselen av hensyn på trafikksikkerhet. Adkomsten beholdes som gangadkomst til eiendommen. Ny kjøreadkomst til eiendommen er lagt via Maristien som en felles adkomst til både Øvre Frednes og til Frednes barnehage Helningsgrad/solforhold Planområdet heller mot syd og vest. Det er gode solforhold i hele planområdet. Ved å unnlate å legge bebyggelse syd for Øvre Frednes, opprettholdes gode solforhold for eksisterende og ny bebyggelse Vegetasjon Eksisterende eiketrær i deler av område BF 1 skal bevares, og er markert som båndleggingssone etter lov om naturvern. For øvrig legges det til rette for at de større furutrærne og eddelløvskog nord i planområdet skal hensyntas ved utbygging Overflatevann 8 Eksisterende overvann Illustrasjonen viser at i dag går et større overvannstrekk sydvest for området fra Øyekastvegen, forbi Frednes sykehjem og videre øst for Frednes barnehage og mot idrettsbanen på Sundjordet. 20

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer