ÅRSPLAN FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR 2013 2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR

2 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul fra august til juni 9 Bringing og henting Rutinesituasjoner.. 21 Frilek.. 22 Tur.. 23 Tjøm base Lek og fagområdene. 25 Barns medvirkning 26 Barn og mobbing.. 27 Dokumentasjon og vurdering Planlegging og vurdering. 29 Prosjekter i barnehagen Overgang fra barnehage til skole. 31 Samarbeidsavtale mellom barnehagen og Valle kirke Vedlegg 1 - Dannelsestrapp - en rød tråd fra barnehage til skole 33 Vedlegg 2 - Trappemål IKT. 34 Årsplanen ble godkjent av Samarbeidsutvalget: Underskrift:

3 2 INNLEDNING Hestehaven barnehage er bygget for 112 plasser for barn i alderen 0 5 år. Vi har en naturgruppe med 12 plasser for 4- og 5- åringer. De minste barna har en egen base hvor innemiljøet er tilrettelagt for aldersgruppen med eget uteområde. Barnegruppene er delt inn i farger og barnas plasser er merket med barnas navn, og dette er et bevisst valg fra vår side. Barnets plass skal merkes med barnets identitet, og da er navnet det viktigste kjennetegnet. På den måten lærer barnet tidlig å bli kjent med sitt eget navnbilde. Denne årsplanen bygger på virksomhetsplanen for barnehagen og må dermed ses i sammenheng med den. Årsplanen beskriver tema / målsetting måned for måned og arbeidsfelt for hele året. Hver måned vil dere få utdelt månedsplan med månedsbrev for den enkelte base. Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet, et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, en informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og et utgangspunkt for foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Når nye barn begynner i barnehagen vil foresatte få et informasjonshefte som inneholder; kort informasjon om barnehagen og dagsrytmen, vedtekter og informasjon om betalingssatser, smittevern, uteklær og ekstratøy, samtykkeerklæring for publisering av bilder, tillatelser og fullmakter. Barnehagen har utarbeidet to foldere: Om det å ha barn i Hestehaven barnehage (tar for seg praktiske ting som klær, mat, sykdom, porten, tilvenning og lignende). Om naturtilbudet på Tjøm (mål, metode, vurdering og viktige opplysninger). Vi har en hjemmeside hvor vi legger ut fortløpende informasjon. Dere som foresatte kan komme med tips og ideer på hva vi kan legge ut. Styrer skriver informasjon på forsiden hver måned. Vi ønsker alle barn og foresatte VELKOMMEN til et nytt barnehageår hvor de voksne er bevisste, tydelige og varme voksne som skaper utvikling og et godt miljø sammen med barna. Hestehaven barnehage Tlf.: Hestehaven 4520 Lindesnes Mobil: Hjemmeside: Mailadresse:

4 PEDAGOGISK GRUNNSYN 3 VISJON: Det vi vil, får vi til en trygg start på livet. BEVISSTE VOKSNE som gir barnet mestringsopplevelse gjennom utfordringer og Frie Valg basert på modning og personlighet. TYDELIGE VOKSNE som gir hvert enkelt barn forståelige grenser og struktur ut fra barnets ståsted. VARME VOKSNE som ser barnets behov og formidler nærhet på en aktiv lyttende måte. SATSINGSOMRÅDER Gjennom våre satsingsområder arbeider vi med tidlig innsats og helsefremmende tiltak. Disse satsingsområdene går i hverandre, og blir derfor en del av et større bilde. Sosial kompetanse og verdier Omsorg og respekt. Likestilling og likeverd. Inkludering og medvirkning. Bli kjent med egne og andres følelser. Trene prososiale handlinger. Språk- og matematikk Et stimulerende språk, matematikk - læringsmiljø med fokus på læring gjennom lek og aktiviteter. Allsidig motorisk utfoldelse og læring gjennom lek i naturen. Tur i nærmiljøet og naturen for å stimulere leken. Egenledelse og rollelek. Lekekoder og leketeknikk. Helse, lek og læring

5 4 METODEBILDE For at vi skal kunne arbeide målrettet med satsingsområdene våre kreves det en nøye planlagt metode og bevist valg av verktøy. Denne metoden kan skisseres i et bilde hvor rammen på bildet er rutiner, aktiviteter, samlingsstund og arrangement/fester og høytider. Selve bildet/innholdet er leken. Barns viktigste læring skjer gjennom samhandling med andre barn og voksen i lek. Skal leken bli god, og utvikle seg til beste for barnet, trenger de opplevelse gjennom for eksempel turer. Språket er en nøkkel til samhandling, og derfor en viktig faktor for å få til en god lek. Sosial kompetanse i lek er en viktig faktor for å få venner og å holde på vennskap. Derfor vil arbeidet i små grupper med språk, sosial kompetanse og tur berike og støtte barns lekeferdighet. RUTINER S A M L I N G S T U N D FRILEK INNE SPRÅKGRUPPE (MATEMATIKK) GRUPPE FRILEK UTE LEKE-GRUPPE SOSIAL KOMP. LÆRING GJENNOM PROSESSER: EKSPERIMENTERE, ERFARE OG OPPLEVE TUR I NATUREN MOTORIKK FRILEK INNE TUR TIL BEDRIFTER FRILEK UTE A K T I V I T E T E R ARRANGEMENT / FESTER / HØYTIDER

6 VERKTØY 5 Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen: Identitet - Bursdagsfeiring: Barnet markeres med flagging ved hovedinngangen, og bilde av seg selv i mottaket. Barnet markeres i samlingsstund med sang, krone, lek og raketter. Alle barna får et kunstnerisk fruktfat på sin bursdag som dekkes av barnehagens budsjett (barna trenger ikke å ta med noe). Identitetsperm: I løpet av barnehagetiden vil vi samle barnas tegninger, bilder, praksisfortellinger og lignende i en egen perm som de får når de slutter i barnehagen. Permen blir et barnehageminne som er med og skaper en identitet i forhold til oppveksten i barnehagen HELSEFREMMENDE ARBEID: I det daglige skal våre rutiner fremme barns helse. Dette gjør vi ved å arbeide med: Likestilling og Fritt Valg arbeide med å bygge barns selvbilde, selvtillit og selvstendighet slika at de kan ta gode, egne / frie og modige valg når de blir større. Sunt kosthold Tur i natur og nærmiljø hvor hele kroppen brukes. Turkartotek med metodisk opplegg. Lek inne og lek ute i all slags vær Hele oktober fokus på helse. IKT: Trappemål 0-6 år. Implementert i månedsplanen. Se vedlegg 1. Foreldrerådskasse (innspill, tanker, ytringer..) ved hovedinngangen. Dagens gjøremål- whiteboardtavle i basegarderoben Brev, månedsplan, spesiell info/ beskjed fra barnehagen i barnets hylle, hjemmeside. Av og til bilder på PC/digitalramme i mottaket fra div. turer/ arrangement, hverdagen og lignende. Informasjon på barnehages hjemmeside; bilder, dokumentasjon fra turer og grupper, møtereferater, mnd.plan og brev m.m. Informasjon fra foresatte om sitt barn kan gis til ansatte som møter dere når dere kommer om morgenen eller på ettermiddagen. Ta kontakt med baseleder hvis det er ting dere ønsker å drøfte som ikke alle trenger å vite noe om. 1-2 foreldresamtaler i året - foresatte kan også ta initiativ til samtale utover dette. 1-2 foreldremøte i året. Foreldrerådet kan arrangere flere foreldremøter utover dette. Muntlige klager tar personalet opp med nærmeste leder. Skrives ned i baseboken. Saker som bør drøftes videre tas opp i basemøter eller på ledermøter. Foresatte skal få tilbakemelding på hva som skjer i forhold til klagen. Skriftlige klager kan leveres til baseledere/styrer. Hvis foresatte ikke når frem med sin klage og ønsker videre behandling, skal klagen sendes til Oppvekst- og kultursjef for endelig behandling. Foresatte skal få skriftlig tilbakemelding.

7 6 TIDLIG INNSATS: Kvelloprosjektet Tverfaglig observasjon for å sette i gang tidlig tiltak. Tiltakskjema Når foresatte eller ansatte ser behov for tiltak. Språk 4 Et samarbeid med helsestasjonen om barns språkkartlegging og evt. tiltak som fremmer språkutviklingen. SOSIAL KOMPETANSE Steg for steg: Dette metodeopplegg innen sosial kompetanse vil etter hvert erstattes med Være sammen. Temaene er synliggjort i årsplanens månedsplaner og vil handle mye om empati, vennskap, problemløsning, mestring av sinne og følelser. Personalet vil bli kurset i verktøyet. Se mer informasjon under prosjekter. Foresatte vil få informasjon på foreldremøter. Dannelsestrapp: Et trappemål på positiv adferd en del av en rød trå fra barnehage til ungdomskole. Målene er flettet inn i månedsplanen. Se vedlegg 2. SPRÅK OG MATEMATIKK Tras: Tidlig registrering av barns språkutvikling, handler om å registrere hvert barns språkutvikling gjennom observasjon. Et skjema med flere spørsmål besvares og presenteres for foreldrene. Foreldrene kan reservere sitt barn for registreringen. Med foresattes tillatelse kan skjemaet leveres til klasselæreren når barnet begynner på skolen. Vil bli tatt opp i foreldresamtale. Numicon: Matematisk materiale som benytter mange sanser i barns tilnærming til matematikk. Årshjul for språk og matematikk: Metodisk opplegg for små grupper med ulike tema og aktiviteter fra mnd. til mnd. Språkposer / - kofferter: Konkreter / metodisk opplegg ut fra tema. MOTORIKK Motorikk skjema: Vi observerer skriftlig alle barnas motoriske utvikling for bedre å kunne tilrettelegge for barnas læring og utvikling. Med foresattes tillatelse kan skjemaet leveres til skolen når barnet begynner i 1. Klasse. Vil bli tatt opp i foreldresamtale. Hinderløype: utarbeidet av pedagog og fysioterapeut. Mini Røris: Et lystbetont musikk inspirert bevegelsesprogram for barn fra 2-6 år. Det er oppdelt i fem deler: start, lek på gulvet, opp og hoppe og nedtrapping med hvile. Øvelsene er lekende, fremmer motorikk, er fengende, gir overskudd, morsomt, effektivt, gir økt selvtillitt og mestringsfølelse hos barn. Har du lyst til å lese mer om dette, sjekk siden:

8 FORELDRESAMARBEID FORELDRERÅD: Alle foresatte til barn i barnehagen utgjør foreldrerådet og det skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Vi har 1-2 foreldremøter i året + et for nye foresatte våren før barnet begynner i barnehage. Foreldrerådet / SU kan ta initiativ til foreldremøter og sosiale arrangement ut over det barnehagen arrangerer. 7 SU: Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ som består av representanter fra foresatte, personalet og eier (politikere). Vi har minimum 2 møter i året. Viktige saker som vedrører barnehagens innhold, drift, økonomi foreldrebetaling, årsplan og virksomhetsplan, tilsynsrapport og dispensasjonssaker skal legges fram for SU. FORELDRESAMTALE: Det er foresatte som har hovedansvaret for sine/sitt barn. Derfor er det viktig at barnehagen har et nært samarbeid med hjemmet hvor vi kan utveksle informasjon, observasjoner og tiltak slik at vi i fellesskap kan ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. På side 5 kan du se ulike punkter på kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen. FORESATTE SOM RESSURS / FORELDREHJELP: Barnehagen ønsker et tettere samarbeid med foresatte hvor de kan komme og delta ved ulike arrangement i barnehagen eller komme og fortelle om jobben / hobbyen sin i en samlingsstund. Vi har også takket ja til besøk i hjemmet. Det har vært epleplukking, se på familiens dyr, leke i hagen og lignende. Dette er basert på frivillighet. Se mer informasjon på barnehagens hjemmeside. ARRANGEMENT / FESTER: Vi inviterer foresatte og søsken til sosiale arrangement: FNdagen, Luciafeiring, Påskefrokost, Sommeravslutning. AUGUST Innkjøring / fullmaktskjema ÅRSHJUL FOR FORELDRESAMARBEID SEPTEMBER Foreldremøte Foreldresamtale for nye foresatte OKTOBER Kvelloobservasjon evt. foreldresamtale FN-dag NOVEMBER Brev om juleferie DESEMBER Luciafeiring SU-møte JANUAR Innskriving på skolen FEBRUAR Foreldresamtale Foreldremøte? Brev om påskeferie MARS Første mars søknadsfrist / endring av barnehagepl. fra høsten. APRIL Foreldresamtale førskolebarn MAI 17 mai (barnehagen går i toget) JUNI Foreldremøte med foresatte til nye barn Påskefrokost JULI Sommerferie SU-møte Brev om sommerferie Konsert på kulturtorvet (besteforeldre) Sommeravslutning

9 TRADISJONER OG ARRANGEMENT 8 HØSTEN: Musikksamlinger: 1.g. pr. mnd. har vi musikksamling felles samling for alle basene hvor hver base synger innøvde sanger. Har kan enkeltbarn opptre med både sang og dans eller en barnegruppe framfører et teaterstykke. Hver vår avslutter vi med en konsert på kulturtorvet. Foreldremøte: Barnehagen har ansvar for temaet i september. FN-dagen: Feires hvert år i oktober for å minnes etableringen av FN i Barnehagen har en innsamlingsdag til barnehjem i Ukraina gjennom prosjektet til Ellen Mari og Ordin Høiland. JUL: Lucia: Julegudstjeneste: Grøtkos: Vi inviterer alle barn og voksne til felles Lucia feiring fra ca kl i barnehagen. Det blir servert lussekatter og barna underholder med sanger. Før jul blir alle barnehagene invitert til Valle kirke på en julegudstjeneste. Her framføres et julespill og vi synger julesanger. Vi har grøtfest i desember for hver base. VÅREN: Tema-karneval: Foreldremøte: Påskefrokost: Påskeharefest: Vi har en felles dag hvor vi feirer karneval for alle barn (uansett om de har dag eller ikke) i barnehagen. Gjennom barnehageåret arbeider hver base med ulike tema hvor de lager enkle utkledninger som brukes på karnevalet. Foreldrerådet har ansvar for temaet og arrangementet. Alle som ønsker kan komme til frokost i barnehagen. Alle som ønsker kan delta på arrangementet. Vi håper at påskeharen dukker opp på uteområdet vårt. Han pleier da å legge igjen 3 store egg, en til hver base. 16-mai: Barna går i tog, leker og koser seg. Felles oppmøte på 17. mai kl ved Vigelandsstua. Foresatte har ansvar for sine barn i toget. Sommeravslutning: Vi har en felles sommeravslutning i juni. Førskolebarna er på Tjøm.

10 9 Sosial kompetanse, verdier AUGUST Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Trygghet, omsorg og identitet Lære navn Trygge rammer gjennom frilek MÅL Bli kjent med hverandre Lære navna til barna og de voksne Bli kjent med rutiner og grenser gjennom lek og aktivitet METODE Vi jobber med: Bruke navnene til barn og voksne aktivt i hverdagen Bli kjent med regnbueloven og løven Bruke navnene til barn og voksne aktivt i hverdagen Bli kjent med regnbueloven og løven Kjente barn veileder og viser de nye til rette Bli kjent med regnbueloven og løven Felles for alle basene: Navnesanger Kim`s lek Felles for alle basene: Tydelige, bevisste og varme voksne som veileder barna i rutiner, grenser og lek. Bli kjent med ute- og inneområdet gjennom lek og aktivitet. Grensesetting Språk 4 gjennom hele året. Vi luker i bedd og høster bær /fra uteområdet vårt. Base 2 og 3: Lese boka Regnbueløvens fantastiske brøl gjennom hele året. Den kan for eksempel leses i lekegruppene / før lek. VERKTØY: Observasjon av trivsel og tilvenningen Uformelle samtaler med foresatte i henteog bringesituasjoner Være Sammen og Dannelsestrappa VURDERING: Vurdere skriftlig tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. (Sett inn i vurderingspermen) MERKEDAGER: 1. august: Velkommen til nytt barnehageår tilvenning av barn som begynner 12. august: Planleggingsdag barnehagen stengt.

11 10 SEPTEMBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse,lek og læring TEMA Identitet og vennskap Språk- og matematikkhjul Trygge rammer gjennom frilek MÅL Vi blir bedre kjent og får nye venner Gi barna et godt grunnlag for å lære, og for å delta i fellesskap i ei mindre gruppe Gi barna medvirking til å skape regler for hverdagen METODE Vi jobber med: Bruke navnene til barna og de voksne aktivt i hverdagen. Løvebok 1 og 3 Jeg hjelper andre Løvebok 1 og 3 Lese bøker om venner Rollespill om vennskap Jeg kan finne løsning på problemer Løvebok 1,3 og magnetograf nr. 1. Hva jobber vi med: Bli kjent - trygghet Navnbilde Blyantgrep og klipping Liten- stor Navnbilde Vente på tur Tape- vinne Begrepstrening Munnmotorikk Tydelige, bevisste og varme voksne som veileder barna i rutiner, grenser og lek. Barn og voksne medvirker til å skape regler for hverdagen gjennom samtaler, samlinger etc. Barn og voksne medvirker til å skape regler for hverdagen Rollespill om medvirkning VERKTØY: Observasjon av trivsel og tilvenningen Uformelle samtaler med foresatte i henteog bringesituasjoner Være Sammen og Dannelsestrappa VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: Foreldre samtaler med NYE foresatte: Uke 37, 38 og 39: Base 1 NB: Kan bli endringer gruppene i mellom. Foreldremøte i sept./ okt. Mobbeuken - uke 36. (Mobbemanifest)

12 11 OKTOBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Følelser og inkludering Språk- og matematikkhjul Helsemåned og kosthold meg selv tannhelse fysisk aktivitet MÅL Bli kjent med egne og andres følelser. Inkludere hverandre i et fellesskap. Registrere språkutvikling og gi oppfølging til barn som trenger spesiell støtte Identitet og språk Barn gis mulighet for å utvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet METODE Vi jobber med: Jeg er glad og trist Løvebok 2 og 6 Jeg viser følelser Løvebok 2, 6 og magnetograf nr. 4 Jeg viser følelser Løvebok 2, 6 og magnetograf nr. 4 Felles mål: Voksne observerer, tilrettelegger og er stillasbyggere for barna Hva jobber vi med: Sette ord til handling Stell Stor- liten Stopp Meg selv og familien min Lyttelek Høy- lav Uttale. Språkforståelse, visuelt kortidsminne Fylle ut TRAS Ulike kontraster Matematikk Uttale og språkforståelse Fylle ut TRAS Aktiviteter om meg selv Dramatisering gjennom lek Fysisk aktivitet på Tjøm VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 18. oktober: Planleggingsdag barnehagen stengt. 24. oktober: Barnehagen arrangerer basar til inntekt for barn i Ukraina. Vi har et samarbeid med Ellen Marie og Ordin Høiland om å kunne hjelpe barn i Ukraina. Foreldresamtaler med NYE foresatte: Uke 41 og 42: Base 2 Uke 43: Base 3 NB: Kan bli endringer gruppene i mellom.

13 12 NOVEMBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Empati og respekt Språk- og matematikkhjul Likestilling og likeverd MÅL Styrke vennskap gjennom gjensidig respekt og empati for hverandre Ha et lekemiljø som gir erfaringer med former, størrelser, mengder, tall og begrepslæring gjennom konkreter Legge til rette for et lekemiljø som gir like muligheter for barna til å delta på sine premisser, sine forutsetninger og evner, uavhengig av kjønn METODE Vi jobber med: STOPP! Løvebok 2 og 6 Ta kontakt med hverandre på en positiv måte Løvebok 4 Voksne veileder barna til å ta egne valg Ta kontakt med hverandre på en positiv måte Løvebok 4 og 11 Vi beskjærer busker. Hva jobber vi med: Kroppen min Klær Høy- lav Jeg- du- min- din Munnmotorikk Tung- lett Klær Former og farger Former Lekeskrive Lyttelek Bokstav, ord, setninger og fortelling Turer i nærområdet Bedriftsbesøk / tur i nærområdet Rollelek Bedriftsbesøk / tur i nærområdet Rollelek VERKTØY: Være Sammen og Dannelsestrappa TRAS VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER:

14 13 DESEMBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Empati og respekt Språk- og matematikkhjul Jul MÅL Gjensidig respekt og empati for hverandre Å kunne trene prososiale handlinger som kommer andre til gode; dele, omsorg, hjelpe Få opplevelse som stimulerer ulike sanser; smak, lukt, taktil, syn, hørsel Tradisjon og kulturformidling METODE Vi jobber med: Lære å holde på med aktivitet og lek over tid Å kunne dele Løvebok 5 Å kunne dele Løvebok 5 Hjelpe andre som trenger hjelp Å kunne dele Løvebok 5 Hva gjør vi: Sanser Advent og jul Farger Kjøkkenredskap Smak og lukt Julebegreper Tykk- tynn Taktil formopplevelse Visuelt og auditivt korttidsminne Lyttelek Smak og lukt lekeskrive Felles for alle basene: Adventskalender. Lage julepynt Pynte Bake Kirkebesøk Adventssamling Julefortellinger/ bøker Julearrangement Drama Rollespill VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 13. desember: Lucia 24. desember: Barnehagen stengt 31. desember: Barnehagen stengt 2. januar: Barnehagen stengt planleggingsdag Tidspunk for Julegudstjeneste kommer senere.

15 14 JANUAR Sosialkompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Empati og speiling Språk- og matematikkhjul Vinteraktiviteter MÅL Barna viser omsorg for hverandre og kan se den andres behov. Skape et språkmiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog Gi barna allsidig motorisk utfoldelse gjennom lek om vinteren METODE Vi jobber med: Å trøste og å bli trøstet Løvebok 9 Å trøste og å bli trøstet Hjelpe andre og si ifra til lekevenner når vi vil noe annet Løvebok 8, 9 og 11 Å trøste og å bli trøstet Hjelpe andre og si ifra til lekevenner når vi vil noe annet Løvebok 8, 9 og 11 Hva gjør vi: Mat Dekketøy Kald- varm Min tur- din tur Mat Klær Kjøkkenredskaper Møbler Fryse- tine Kald- varm Tid og handling Likheter og forskjeller Rime Lage tøyseord Felles for alle basene: Eksperimentering med vann, snø og is. Snøaktiviteter VERKTØY: Være Sammen og Dannelsestrappa TRAS VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 2. januar: Planleggingsdag barnehagen er stengt. Foreldresamtaler med foresatte: Uke 2 6: Base 1

16 15 FEBRUAR Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Heøse,lek og læring TEMA Empati og inkludering Språk- og matematikkhjul Tema- karneval og fastelaven MÅL Barna lærer å ta andre barn med i leken Registrere språkutvikling og gi oppfølging til barn som trenger spesiell støtte Sorterer og klassifiserer gjennom lek og rydding. Barn og voksne viser glede og humor og vi gir barna felles opplevelse METODE Vi jobber med: Løvebok 5 Når noen tar noe fra deg Magnetograf nr. 5 og 6 Lære å holde på over tid med aktivitet og lek Er hyggelige med hverandre og gi ros Magnetograf 5 og 6 Hva gjør vi: Ulike leker Sortere og klassifisere Lang- kort Kan jeg låne Takk Lytte-lek Dyr, husdyr, ville dyr Auditiv korttidsminne Mørke- lys TRAS registrering Stoff- materiell Mønster Overflate TRAS registrering Felles for alle basene: Kle seg ut Karnevalsfest Bake boller Hente bjørkekvister VERKTØY: Være Sammen og Dannelsestrappa Praksis fortellinger VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 06. februar: Vi markerer Samefolkets dag. Uke 9: Fastelaven feiring. 20. februar: Tema -karneval (barnehagen lager helt enkel utkledning). Foreldresamtaler: Uke 6-8: Base 2, Uke 9: Base 3

17 16 MARS Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Følelser og problemløsning Språk- og matematikkhjul Påske MÅL Barna lærer metoder for å ta ansvar for egne følelser og problemer på en god måte Ha et lekemiljø som gir erfaring med antall, mengde, tall, lyder og farger Tradisjon og kulturformidling METOD E Vi jobber med: Vente på tur / utsette eget behov Løvebok 10 Hva kan jeg gjøre når jeg ikke får det som jeg vil? Løvebok 10 og magnetograf nr. 3 Når noen tar noe fra deg Løvebok 10 og magnetograf nr. 3 Hva gjør vi: Møbler og utstyr Telle 1-2 Tung- lett Vent litt/ etterpå Transportmiddel Lyd - lek Myk - hard Pronomen: jeg, du, han, hun, vi, dere Antall Lekeskrive Farge Numicon Felles for alle basene: Påskefrokost Påskeharen Besøk fra kirka Påske - aktiviteter og tradisjoner Vi beskjærer busker og frukttrær. VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: Foreldresamtaler: Uke 9 12: Base mars barnehagedagen

18 17 APRIL Sosialkompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Følelse og problemløsning Språk- og matematikkhjul Inkludering og medvirkning MÅL Barna lærer metoder for problemløsning og å ta ansvar Skape et språkmiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog Vi leker med ord og lyder Barnehagen skal tilrettelegge hverdagen slik at alle blir inkludert og kan delta uavhengig av sosial bakgrunn METODE Vi jobber med: STOPP, vent, etterpå Vente på tur Ro deg ned- stopp opp og tenk Stopp betyr at du skal stoppe og uttrykke deg verbalt Rollespill, dukketeater og magnetografen siste ark Hva kan jeg gjøre når jeg får et problem Deler, byttelåner og kommer til enighet Rollespill, dukketeater og magnetografen siste ark Hva gjør vi: Skogen Former: rund/ sirkel Uttale: m, n, p, b, t, d På, under, bak, foran, inni, ved siden av Rime Tøyse med ord leker ut, inn, langs, venstre, høyre klassifiser og sorter sang og bevegelsesleker som for eksempel: jeg gikk meg over sjø og land sang og bevegelsesleker regellek sang og bevegelsesleker regellek tradisjonslek: hoppe tau, slå på ringen, tikken VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsetrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: Tirsdag 22. april: Planleggingsdag barnehagen stengt. Torsdag 10. april: Påskeharen kommer hoppende. Fredag 11. april: Påskefrokost Onsdag 16.april: barnehagen stenger kl

19 Sosial kompetanse, verdier 18 MAI Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Dokumentasjon av Være Sammen Språk- og matematikkhjul Likestilling og likeverd MÅL Barna ser og reflekterer over prososiale handlinger og prosessen vi har vært i dette barnehageåret. METODE Vi jobber med: Vi ser film fra lek inne og ute; barn som viser følelser, barn som leker og hjelper hverandre Vi ser bilder / film fra lek hvor barna viser følelser og prososiale handlinger Vi ser bilder / film fra lek hvor barna viser følelser og prososiale handlinger VI LÆRER AV VÅRE ERFARINGER Skape et språkmiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog Vi bruker kroppen og lærer begreper på kroppsdelene Hva gjør vi: Husdyr Verb Verb Bevegelseslek Kroppen vår Fort- seint Forandringer Lekeskrive Skolebegreper Gi mestringsfølelse slik at de kan få et godt selvbilde Sang- og bevegelsesleker Sang- og bevegelsesleker Regelleker Sang- og bevegelsesleker Regelleker Tradisjonsleker Nasjonaldag, merkedager Vi rydder uteområdet evt. planter og sår. VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 16. mai: Vi markerer nasjonaldagen i barnehagen 17. mai: Nasjonaldagen barnehagen stiller med fane i toget. En foresatt bærer fanen. 30. mai: Planleggingsdag - barnehagen er stengt. KONSERT OG UTSTILLING PÅ KULTURTORVET Være sammen dokumentasjon Vi synger løveloven og andre sanger. Førskolebarna drar i løpet av måneden på besøk til Barnas dyrepark. Foreldresamtale førskolebarna skoleskjema overgang bhg.- skole.

20 19 Sosial kompetanse, verdier JUNI Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Være sammen ute Lese bøker ute/ inne TRAFIKK Vannlek MÅL Føle tilhørighet og glede Bli kjent med trafikkregler og sikkerhet. Leseglede Vi koser oss ute med vann METODE Løvebok nr. 12 og magnetograf nr. 7 Vi er ute og koser oss Lese bøker Tur i nærområdet Lek og uteaktivitet Besøk av nye barn i uke 26 Skolebarna besøker skolen VERKTØY: VURDERING: Være Sammen Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 5. juni: Sommeravslutning/markering (Egen dag for førskolebarna på Tjøm.) 11. juni: Foreldremøte nye foresatte. Uke 26: Nye barn kommer på besøk mellom kl Base 3 tar kontakt med Kulturkontoret for å lage en felles opplevelse om kulturen på Tjøm. FERIE: Barn og personal skal ha 4 ukers sammenhengende ferie. Barnehagen stenger uke Skolebarn har siste dag fredag 27.juni og tar ferie fra uke 27. Klokkeprøve: 1 gang pr. mnd. tester vi brannklokkene brannalarm anlegget. Barna vil da få beskjed på forhånd slik at de blir forberedt på ringelyden. 2.ganger pr år har vi rømningsøvelse.

21 20 BRINGING OG HENTING MÅL: Skape trygghet for barn og foresatte gjennom dialog og informasjon. Metode: Bringing: 1. Ansatte tar imot og er tilgjengelig for barnet og den som bringer. Vi hilser ved å bruke navn på barnet. 2. Vi bruker øyenkontakt aktivt. 3. Vi lytter og er i dialog med dem som kommer må vi gå ifra, sier vi hva som gjør at vi må gå ifra. 4. Vi sørger for å protokollere at barnet er kommet skriver ned eventuelle beskjeder. Henting: 1. Ansatte er tilgjengelig og hjelper å finne barnet ditt informerer foresatte om hvor barnet er. 2. Vi forteller om konkrete situasjoner barnet har vert i og informerer om praktiske ting. Har barnet vert i en konflikt evt. prøvd ut grenser gis det beskjed til foresatte om dette og hvordan konflikten ble løst. 3. Vi er service innstilt og hjelper hvis foresatte / barn trenger hjelp i hentesituasjoner. 4. Vi krysser barnet ut av protokollen når det går.

22 21 RUTINESITUASJONER MÅL: Bygge barnas selvbilde gjennom mestringsopplevelse og selvstendighet. METODE: Voksne som er tilstedeværende for å tilrettelegge, hjelpe ut fra barnets ferdighetsnivå og sette ord til handling - stillasbygging. Barna deltar i praktiske oppgaver på basen som dekke bordet, feie, måke, hente post, rydde leker og brette tøy. BASE 1 (1-3 år) BASE 2 (3-4 år) BASE 3 (4-6 år) Måltid Måltid Måltid 1. Spise selv 2. Drikke av kopp 3. Sitte ved bordet uten å gå ifra 4. Prøver å smøre skiva med hjelp 5. Bruker lyd, kroppsspråk og ord for å fortelle det jeg vil ha 1. Sitte med baken på stolen 2. Lar dekketøy stå på bordet 3. Prøver å smøre selv 4. Snakker med lav stemme 5. Rydder dekketøy og takker for maten 6. Ved ord og setninger fortelle det jeg vil ha 1. Sender pålegg til hverandre ber om at det jeg trenger blir sendt av. Eks: Per, kan du sende leverposteien? 2. Snakker med lav stemme 3. Vi hjelper andre som trenger hjelp 4. Vi takker for maten Garderobe Garderobe Garderobe 1. Finne plassen sin 2. Navngi klær 3. Teller 1 2 (eks. en sko, to sko) 4. Hjelper med å rydde klærne på plass 1. Er med når eget tøy skal finnes ser på tøyets farge og henter tøy som benevnes - forståelse. 2. Kan ta på 2 plagg selv 3. Kan be om hjelp 4. Sitte på samme plass når vi kler oss 5. Vente på tur 1. Finnet tøyet selv 2. Kler oss selv. 3. Henger opp tøyet selv 4. Kan sette ord på hva det skal hjelpes med 5. Holder plassen ryddig

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer