ÅRSPLAN FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR 2013 2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR

2 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul fra august til juni 9 Bringing og henting Rutinesituasjoner.. 21 Frilek.. 22 Tur.. 23 Tjøm base Lek og fagområdene. 25 Barns medvirkning 26 Barn og mobbing.. 27 Dokumentasjon og vurdering Planlegging og vurdering. 29 Prosjekter i barnehagen Overgang fra barnehage til skole. 31 Samarbeidsavtale mellom barnehagen og Valle kirke Vedlegg 1 - Dannelsestrapp - en rød tråd fra barnehage til skole 33 Vedlegg 2 - Trappemål IKT. 34 Årsplanen ble godkjent av Samarbeidsutvalget: Underskrift:

3 2 INNLEDNING Hestehaven barnehage er bygget for 112 plasser for barn i alderen 0 5 år. Vi har en naturgruppe med 12 plasser for 4- og 5- åringer. De minste barna har en egen base hvor innemiljøet er tilrettelagt for aldersgruppen med eget uteområde. Barnegruppene er delt inn i farger og barnas plasser er merket med barnas navn, og dette er et bevisst valg fra vår side. Barnets plass skal merkes med barnets identitet, og da er navnet det viktigste kjennetegnet. På den måten lærer barnet tidlig å bli kjent med sitt eget navnbilde. Denne årsplanen bygger på virksomhetsplanen for barnehagen og må dermed ses i sammenheng med den. Årsplanen beskriver tema / målsetting måned for måned og arbeidsfelt for hele året. Hver måned vil dere få utdelt månedsplan med månedsbrev for den enkelte base. Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet, et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, en informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og et utgangspunkt for foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Når nye barn begynner i barnehagen vil foresatte få et informasjonshefte som inneholder; kort informasjon om barnehagen og dagsrytmen, vedtekter og informasjon om betalingssatser, smittevern, uteklær og ekstratøy, samtykkeerklæring for publisering av bilder, tillatelser og fullmakter. Barnehagen har utarbeidet to foldere: Om det å ha barn i Hestehaven barnehage (tar for seg praktiske ting som klær, mat, sykdom, porten, tilvenning og lignende). Om naturtilbudet på Tjøm (mål, metode, vurdering og viktige opplysninger). Vi har en hjemmeside hvor vi legger ut fortløpende informasjon. Dere som foresatte kan komme med tips og ideer på hva vi kan legge ut. Styrer skriver informasjon på forsiden hver måned. Vi ønsker alle barn og foresatte VELKOMMEN til et nytt barnehageår hvor de voksne er bevisste, tydelige og varme voksne som skaper utvikling og et godt miljø sammen med barna. Hestehaven barnehage Tlf.: Hestehaven 4520 Lindesnes Mobil: Hjemmeside: Mailadresse:

4 PEDAGOGISK GRUNNSYN 3 VISJON: Det vi vil, får vi til en trygg start på livet. BEVISSTE VOKSNE som gir barnet mestringsopplevelse gjennom utfordringer og Frie Valg basert på modning og personlighet. TYDELIGE VOKSNE som gir hvert enkelt barn forståelige grenser og struktur ut fra barnets ståsted. VARME VOKSNE som ser barnets behov og formidler nærhet på en aktiv lyttende måte. SATSINGSOMRÅDER Gjennom våre satsingsområder arbeider vi med tidlig innsats og helsefremmende tiltak. Disse satsingsområdene går i hverandre, og blir derfor en del av et større bilde. Sosial kompetanse og verdier Omsorg og respekt. Likestilling og likeverd. Inkludering og medvirkning. Bli kjent med egne og andres følelser. Trene prososiale handlinger. Språk- og matematikk Et stimulerende språk, matematikk - læringsmiljø med fokus på læring gjennom lek og aktiviteter. Allsidig motorisk utfoldelse og læring gjennom lek i naturen. Tur i nærmiljøet og naturen for å stimulere leken. Egenledelse og rollelek. Lekekoder og leketeknikk. Helse, lek og læring

5 4 METODEBILDE For at vi skal kunne arbeide målrettet med satsingsområdene våre kreves det en nøye planlagt metode og bevist valg av verktøy. Denne metoden kan skisseres i et bilde hvor rammen på bildet er rutiner, aktiviteter, samlingsstund og arrangement/fester og høytider. Selve bildet/innholdet er leken. Barns viktigste læring skjer gjennom samhandling med andre barn og voksen i lek. Skal leken bli god, og utvikle seg til beste for barnet, trenger de opplevelse gjennom for eksempel turer. Språket er en nøkkel til samhandling, og derfor en viktig faktor for å få til en god lek. Sosial kompetanse i lek er en viktig faktor for å få venner og å holde på vennskap. Derfor vil arbeidet i små grupper med språk, sosial kompetanse og tur berike og støtte barns lekeferdighet. RUTINER S A M L I N G S T U N D FRILEK INNE SPRÅKGRUPPE (MATEMATIKK) GRUPPE FRILEK UTE LEKE-GRUPPE SOSIAL KOMP. LÆRING GJENNOM PROSESSER: EKSPERIMENTERE, ERFARE OG OPPLEVE TUR I NATUREN MOTORIKK FRILEK INNE TUR TIL BEDRIFTER FRILEK UTE A K T I V I T E T E R ARRANGEMENT / FESTER / HØYTIDER

6 VERKTØY 5 Kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen: Identitet - Bursdagsfeiring: Barnet markeres med flagging ved hovedinngangen, og bilde av seg selv i mottaket. Barnet markeres i samlingsstund med sang, krone, lek og raketter. Alle barna får et kunstnerisk fruktfat på sin bursdag som dekkes av barnehagens budsjett (barna trenger ikke å ta med noe). Identitetsperm: I løpet av barnehagetiden vil vi samle barnas tegninger, bilder, praksisfortellinger og lignende i en egen perm som de får når de slutter i barnehagen. Permen blir et barnehageminne som er med og skaper en identitet i forhold til oppveksten i barnehagen HELSEFREMMENDE ARBEID: I det daglige skal våre rutiner fremme barns helse. Dette gjør vi ved å arbeide med: Likestilling og Fritt Valg arbeide med å bygge barns selvbilde, selvtillit og selvstendighet slika at de kan ta gode, egne / frie og modige valg når de blir større. Sunt kosthold Tur i natur og nærmiljø hvor hele kroppen brukes. Turkartotek med metodisk opplegg. Lek inne og lek ute i all slags vær Hele oktober fokus på helse. IKT: Trappemål 0-6 år. Implementert i månedsplanen. Se vedlegg 1. Foreldrerådskasse (innspill, tanker, ytringer..) ved hovedinngangen. Dagens gjøremål- whiteboardtavle i basegarderoben Brev, månedsplan, spesiell info/ beskjed fra barnehagen i barnets hylle, hjemmeside. Av og til bilder på PC/digitalramme i mottaket fra div. turer/ arrangement, hverdagen og lignende. Informasjon på barnehages hjemmeside; bilder, dokumentasjon fra turer og grupper, møtereferater, mnd.plan og brev m.m. Informasjon fra foresatte om sitt barn kan gis til ansatte som møter dere når dere kommer om morgenen eller på ettermiddagen. Ta kontakt med baseleder hvis det er ting dere ønsker å drøfte som ikke alle trenger å vite noe om. 1-2 foreldresamtaler i året - foresatte kan også ta initiativ til samtale utover dette. 1-2 foreldremøte i året. Foreldrerådet kan arrangere flere foreldremøter utover dette. Muntlige klager tar personalet opp med nærmeste leder. Skrives ned i baseboken. Saker som bør drøftes videre tas opp i basemøter eller på ledermøter. Foresatte skal få tilbakemelding på hva som skjer i forhold til klagen. Skriftlige klager kan leveres til baseledere/styrer. Hvis foresatte ikke når frem med sin klage og ønsker videre behandling, skal klagen sendes til Oppvekst- og kultursjef for endelig behandling. Foresatte skal få skriftlig tilbakemelding.

7 6 TIDLIG INNSATS: Kvelloprosjektet Tverfaglig observasjon for å sette i gang tidlig tiltak. Tiltakskjema Når foresatte eller ansatte ser behov for tiltak. Språk 4 Et samarbeid med helsestasjonen om barns språkkartlegging og evt. tiltak som fremmer språkutviklingen. SOSIAL KOMPETANSE Steg for steg: Dette metodeopplegg innen sosial kompetanse vil etter hvert erstattes med Være sammen. Temaene er synliggjort i årsplanens månedsplaner og vil handle mye om empati, vennskap, problemløsning, mestring av sinne og følelser. Personalet vil bli kurset i verktøyet. Se mer informasjon under prosjekter. Foresatte vil få informasjon på foreldremøter. Dannelsestrapp: Et trappemål på positiv adferd en del av en rød trå fra barnehage til ungdomskole. Målene er flettet inn i månedsplanen. Se vedlegg 2. SPRÅK OG MATEMATIKK Tras: Tidlig registrering av barns språkutvikling, handler om å registrere hvert barns språkutvikling gjennom observasjon. Et skjema med flere spørsmål besvares og presenteres for foreldrene. Foreldrene kan reservere sitt barn for registreringen. Med foresattes tillatelse kan skjemaet leveres til klasselæreren når barnet begynner på skolen. Vil bli tatt opp i foreldresamtale. Numicon: Matematisk materiale som benytter mange sanser i barns tilnærming til matematikk. Årshjul for språk og matematikk: Metodisk opplegg for små grupper med ulike tema og aktiviteter fra mnd. til mnd. Språkposer / - kofferter: Konkreter / metodisk opplegg ut fra tema. MOTORIKK Motorikk skjema: Vi observerer skriftlig alle barnas motoriske utvikling for bedre å kunne tilrettelegge for barnas læring og utvikling. Med foresattes tillatelse kan skjemaet leveres til skolen når barnet begynner i 1. Klasse. Vil bli tatt opp i foreldresamtale. Hinderløype: utarbeidet av pedagog og fysioterapeut. Mini Røris: Et lystbetont musikk inspirert bevegelsesprogram for barn fra 2-6 år. Det er oppdelt i fem deler: start, lek på gulvet, opp og hoppe og nedtrapping med hvile. Øvelsene er lekende, fremmer motorikk, er fengende, gir overskudd, morsomt, effektivt, gir økt selvtillitt og mestringsfølelse hos barn. Har du lyst til å lese mer om dette, sjekk siden:

8 FORELDRESAMARBEID FORELDRERÅD: Alle foresatte til barn i barnehagen utgjør foreldrerådet og det skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Vi har 1-2 foreldremøter i året + et for nye foresatte våren før barnet begynner i barnehage. Foreldrerådet / SU kan ta initiativ til foreldremøter og sosiale arrangement ut over det barnehagen arrangerer. 7 SU: Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ som består av representanter fra foresatte, personalet og eier (politikere). Vi har minimum 2 møter i året. Viktige saker som vedrører barnehagens innhold, drift, økonomi foreldrebetaling, årsplan og virksomhetsplan, tilsynsrapport og dispensasjonssaker skal legges fram for SU. FORELDRESAMTALE: Det er foresatte som har hovedansvaret for sine/sitt barn. Derfor er det viktig at barnehagen har et nært samarbeid med hjemmet hvor vi kan utveksle informasjon, observasjoner og tiltak slik at vi i fellesskap kan ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. På side 5 kan du se ulike punkter på kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen. FORESATTE SOM RESSURS / FORELDREHJELP: Barnehagen ønsker et tettere samarbeid med foresatte hvor de kan komme og delta ved ulike arrangement i barnehagen eller komme og fortelle om jobben / hobbyen sin i en samlingsstund. Vi har også takket ja til besøk i hjemmet. Det har vært epleplukking, se på familiens dyr, leke i hagen og lignende. Dette er basert på frivillighet. Se mer informasjon på barnehagens hjemmeside. ARRANGEMENT / FESTER: Vi inviterer foresatte og søsken til sosiale arrangement: FNdagen, Luciafeiring, Påskefrokost, Sommeravslutning. AUGUST Innkjøring / fullmaktskjema ÅRSHJUL FOR FORELDRESAMARBEID SEPTEMBER Foreldremøte Foreldresamtale for nye foresatte OKTOBER Kvelloobservasjon evt. foreldresamtale FN-dag NOVEMBER Brev om juleferie DESEMBER Luciafeiring SU-møte JANUAR Innskriving på skolen FEBRUAR Foreldresamtale Foreldremøte? Brev om påskeferie MARS Første mars søknadsfrist / endring av barnehagepl. fra høsten. APRIL Foreldresamtale førskolebarn MAI 17 mai (barnehagen går i toget) JUNI Foreldremøte med foresatte til nye barn Påskefrokost JULI Sommerferie SU-møte Brev om sommerferie Konsert på kulturtorvet (besteforeldre) Sommeravslutning

9 TRADISJONER OG ARRANGEMENT 8 HØSTEN: Musikksamlinger: 1.g. pr. mnd. har vi musikksamling felles samling for alle basene hvor hver base synger innøvde sanger. Har kan enkeltbarn opptre med både sang og dans eller en barnegruppe framfører et teaterstykke. Hver vår avslutter vi med en konsert på kulturtorvet. Foreldremøte: Barnehagen har ansvar for temaet i september. FN-dagen: Feires hvert år i oktober for å minnes etableringen av FN i Barnehagen har en innsamlingsdag til barnehjem i Ukraina gjennom prosjektet til Ellen Mari og Ordin Høiland. JUL: Lucia: Julegudstjeneste: Grøtkos: Vi inviterer alle barn og voksne til felles Lucia feiring fra ca kl i barnehagen. Det blir servert lussekatter og barna underholder med sanger. Før jul blir alle barnehagene invitert til Valle kirke på en julegudstjeneste. Her framføres et julespill og vi synger julesanger. Vi har grøtfest i desember for hver base. VÅREN: Tema-karneval: Foreldremøte: Påskefrokost: Påskeharefest: Vi har en felles dag hvor vi feirer karneval for alle barn (uansett om de har dag eller ikke) i barnehagen. Gjennom barnehageåret arbeider hver base med ulike tema hvor de lager enkle utkledninger som brukes på karnevalet. Foreldrerådet har ansvar for temaet og arrangementet. Alle som ønsker kan komme til frokost i barnehagen. Alle som ønsker kan delta på arrangementet. Vi håper at påskeharen dukker opp på uteområdet vårt. Han pleier da å legge igjen 3 store egg, en til hver base. 16-mai: Barna går i tog, leker og koser seg. Felles oppmøte på 17. mai kl ved Vigelandsstua. Foresatte har ansvar for sine barn i toget. Sommeravslutning: Vi har en felles sommeravslutning i juni. Førskolebarna er på Tjøm.

10 9 Sosial kompetanse, verdier AUGUST Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Trygghet, omsorg og identitet Lære navn Trygge rammer gjennom frilek MÅL Bli kjent med hverandre Lære navna til barna og de voksne Bli kjent med rutiner og grenser gjennom lek og aktivitet METODE Vi jobber med: Bruke navnene til barn og voksne aktivt i hverdagen Bli kjent med regnbueloven og løven Bruke navnene til barn og voksne aktivt i hverdagen Bli kjent med regnbueloven og løven Kjente barn veileder og viser de nye til rette Bli kjent med regnbueloven og løven Felles for alle basene: Navnesanger Kim`s lek Felles for alle basene: Tydelige, bevisste og varme voksne som veileder barna i rutiner, grenser og lek. Bli kjent med ute- og inneområdet gjennom lek og aktivitet. Grensesetting Språk 4 gjennom hele året. Vi luker i bedd og høster bær /fra uteområdet vårt. Base 2 og 3: Lese boka Regnbueløvens fantastiske brøl gjennom hele året. Den kan for eksempel leses i lekegruppene / før lek. VERKTØY: Observasjon av trivsel og tilvenningen Uformelle samtaler med foresatte i henteog bringesituasjoner Være Sammen og Dannelsestrappa VURDERING: Vurdere skriftlig tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. (Sett inn i vurderingspermen) MERKEDAGER: 1. august: Velkommen til nytt barnehageår tilvenning av barn som begynner 12. august: Planleggingsdag barnehagen stengt.

11 10 SEPTEMBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse,lek og læring TEMA Identitet og vennskap Språk- og matematikkhjul Trygge rammer gjennom frilek MÅL Vi blir bedre kjent og får nye venner Gi barna et godt grunnlag for å lære, og for å delta i fellesskap i ei mindre gruppe Gi barna medvirking til å skape regler for hverdagen METODE Vi jobber med: Bruke navnene til barna og de voksne aktivt i hverdagen. Løvebok 1 og 3 Jeg hjelper andre Løvebok 1 og 3 Lese bøker om venner Rollespill om vennskap Jeg kan finne løsning på problemer Løvebok 1,3 og magnetograf nr. 1. Hva jobber vi med: Bli kjent - trygghet Navnbilde Blyantgrep og klipping Liten- stor Navnbilde Vente på tur Tape- vinne Begrepstrening Munnmotorikk Tydelige, bevisste og varme voksne som veileder barna i rutiner, grenser og lek. Barn og voksne medvirker til å skape regler for hverdagen gjennom samtaler, samlinger etc. Barn og voksne medvirker til å skape regler for hverdagen Rollespill om medvirkning VERKTØY: Observasjon av trivsel og tilvenningen Uformelle samtaler med foresatte i henteog bringesituasjoner Være Sammen og Dannelsestrappa VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: Foreldre samtaler med NYE foresatte: Uke 37, 38 og 39: Base 1 NB: Kan bli endringer gruppene i mellom. Foreldremøte i sept./ okt. Mobbeuken - uke 36. (Mobbemanifest)

12 11 OKTOBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Følelser og inkludering Språk- og matematikkhjul Helsemåned og kosthold meg selv tannhelse fysisk aktivitet MÅL Bli kjent med egne og andres følelser. Inkludere hverandre i et fellesskap. Registrere språkutvikling og gi oppfølging til barn som trenger spesiell støtte Identitet og språk Barn gis mulighet for å utvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet METODE Vi jobber med: Jeg er glad og trist Løvebok 2 og 6 Jeg viser følelser Løvebok 2, 6 og magnetograf nr. 4 Jeg viser følelser Løvebok 2, 6 og magnetograf nr. 4 Felles mål: Voksne observerer, tilrettelegger og er stillasbyggere for barna Hva jobber vi med: Sette ord til handling Stell Stor- liten Stopp Meg selv og familien min Lyttelek Høy- lav Uttale. Språkforståelse, visuelt kortidsminne Fylle ut TRAS Ulike kontraster Matematikk Uttale og språkforståelse Fylle ut TRAS Aktiviteter om meg selv Dramatisering gjennom lek Fysisk aktivitet på Tjøm VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 18. oktober: Planleggingsdag barnehagen stengt. 24. oktober: Barnehagen arrangerer basar til inntekt for barn i Ukraina. Vi har et samarbeid med Ellen Marie og Ordin Høiland om å kunne hjelpe barn i Ukraina. Foreldresamtaler med NYE foresatte: Uke 41 og 42: Base 2 Uke 43: Base 3 NB: Kan bli endringer gruppene i mellom.

13 12 NOVEMBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Empati og respekt Språk- og matematikkhjul Likestilling og likeverd MÅL Styrke vennskap gjennom gjensidig respekt og empati for hverandre Ha et lekemiljø som gir erfaringer med former, størrelser, mengder, tall og begrepslæring gjennom konkreter Legge til rette for et lekemiljø som gir like muligheter for barna til å delta på sine premisser, sine forutsetninger og evner, uavhengig av kjønn METODE Vi jobber med: STOPP! Løvebok 2 og 6 Ta kontakt med hverandre på en positiv måte Løvebok 4 Voksne veileder barna til å ta egne valg Ta kontakt med hverandre på en positiv måte Løvebok 4 og 11 Vi beskjærer busker. Hva jobber vi med: Kroppen min Klær Høy- lav Jeg- du- min- din Munnmotorikk Tung- lett Klær Former og farger Former Lekeskrive Lyttelek Bokstav, ord, setninger og fortelling Turer i nærområdet Bedriftsbesøk / tur i nærområdet Rollelek Bedriftsbesøk / tur i nærområdet Rollelek VERKTØY: Være Sammen og Dannelsestrappa TRAS VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER:

14 13 DESEMBER Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Empati og respekt Språk- og matematikkhjul Jul MÅL Gjensidig respekt og empati for hverandre Å kunne trene prososiale handlinger som kommer andre til gode; dele, omsorg, hjelpe Få opplevelse som stimulerer ulike sanser; smak, lukt, taktil, syn, hørsel Tradisjon og kulturformidling METODE Vi jobber med: Lære å holde på med aktivitet og lek over tid Å kunne dele Løvebok 5 Å kunne dele Løvebok 5 Hjelpe andre som trenger hjelp Å kunne dele Løvebok 5 Hva gjør vi: Sanser Advent og jul Farger Kjøkkenredskap Smak og lukt Julebegreper Tykk- tynn Taktil formopplevelse Visuelt og auditivt korttidsminne Lyttelek Smak og lukt lekeskrive Felles for alle basene: Adventskalender. Lage julepynt Pynte Bake Kirkebesøk Adventssamling Julefortellinger/ bøker Julearrangement Drama Rollespill VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 13. desember: Lucia 24. desember: Barnehagen stengt 31. desember: Barnehagen stengt 2. januar: Barnehagen stengt planleggingsdag Tidspunk for Julegudstjeneste kommer senere.

15 14 JANUAR Sosialkompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Empati og speiling Språk- og matematikkhjul Vinteraktiviteter MÅL Barna viser omsorg for hverandre og kan se den andres behov. Skape et språkmiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog Gi barna allsidig motorisk utfoldelse gjennom lek om vinteren METODE Vi jobber med: Å trøste og å bli trøstet Løvebok 9 Å trøste og å bli trøstet Hjelpe andre og si ifra til lekevenner når vi vil noe annet Løvebok 8, 9 og 11 Å trøste og å bli trøstet Hjelpe andre og si ifra til lekevenner når vi vil noe annet Løvebok 8, 9 og 11 Hva gjør vi: Mat Dekketøy Kald- varm Min tur- din tur Mat Klær Kjøkkenredskaper Møbler Fryse- tine Kald- varm Tid og handling Likheter og forskjeller Rime Lage tøyseord Felles for alle basene: Eksperimentering med vann, snø og is. Snøaktiviteter VERKTØY: Være Sammen og Dannelsestrappa TRAS VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 2. januar: Planleggingsdag barnehagen er stengt. Foreldresamtaler med foresatte: Uke 2 6: Base 1

16 15 FEBRUAR Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Heøse,lek og læring TEMA Empati og inkludering Språk- og matematikkhjul Tema- karneval og fastelaven MÅL Barna lærer å ta andre barn med i leken Registrere språkutvikling og gi oppfølging til barn som trenger spesiell støtte Sorterer og klassifiserer gjennom lek og rydding. Barn og voksne viser glede og humor og vi gir barna felles opplevelse METODE Vi jobber med: Løvebok 5 Når noen tar noe fra deg Magnetograf nr. 5 og 6 Lære å holde på over tid med aktivitet og lek Er hyggelige med hverandre og gi ros Magnetograf 5 og 6 Hva gjør vi: Ulike leker Sortere og klassifisere Lang- kort Kan jeg låne Takk Lytte-lek Dyr, husdyr, ville dyr Auditiv korttidsminne Mørke- lys TRAS registrering Stoff- materiell Mønster Overflate TRAS registrering Felles for alle basene: Kle seg ut Karnevalsfest Bake boller Hente bjørkekvister VERKTØY: Være Sammen og Dannelsestrappa Praksis fortellinger VURDERING: Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 06. februar: Vi markerer Samefolkets dag. Uke 9: Fastelaven feiring. 20. februar: Tema -karneval (barnehagen lager helt enkel utkledning). Foreldresamtaler: Uke 6-8: Base 2, Uke 9: Base 3

17 16 MARS Sosial kompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Følelser og problemløsning Språk- og matematikkhjul Påske MÅL Barna lærer metoder for å ta ansvar for egne følelser og problemer på en god måte Ha et lekemiljø som gir erfaring med antall, mengde, tall, lyder og farger Tradisjon og kulturformidling METOD E Vi jobber med: Vente på tur / utsette eget behov Løvebok 10 Hva kan jeg gjøre når jeg ikke får det som jeg vil? Løvebok 10 og magnetograf nr. 3 Når noen tar noe fra deg Løvebok 10 og magnetograf nr. 3 Hva gjør vi: Møbler og utstyr Telle 1-2 Tung- lett Vent litt/ etterpå Transportmiddel Lyd - lek Myk - hard Pronomen: jeg, du, han, hun, vi, dere Antall Lekeskrive Farge Numicon Felles for alle basene: Påskefrokost Påskeharen Besøk fra kirka Påske - aktiviteter og tradisjoner Vi beskjærer busker og frukttrær. VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: Foreldresamtaler: Uke 9 12: Base mars barnehagedagen

18 17 APRIL Sosialkompetanse, verdier Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Følelse og problemløsning Språk- og matematikkhjul Inkludering og medvirkning MÅL Barna lærer metoder for problemløsning og å ta ansvar Skape et språkmiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog Vi leker med ord og lyder Barnehagen skal tilrettelegge hverdagen slik at alle blir inkludert og kan delta uavhengig av sosial bakgrunn METODE Vi jobber med: STOPP, vent, etterpå Vente på tur Ro deg ned- stopp opp og tenk Stopp betyr at du skal stoppe og uttrykke deg verbalt Rollespill, dukketeater og magnetografen siste ark Hva kan jeg gjøre når jeg får et problem Deler, byttelåner og kommer til enighet Rollespill, dukketeater og magnetografen siste ark Hva gjør vi: Skogen Former: rund/ sirkel Uttale: m, n, p, b, t, d På, under, bak, foran, inni, ved siden av Rime Tøyse med ord leker ut, inn, langs, venstre, høyre klassifiser og sorter sang og bevegelsesleker som for eksempel: jeg gikk meg over sjø og land sang og bevegelsesleker regellek sang og bevegelsesleker regellek tradisjonslek: hoppe tau, slå på ringen, tikken VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsetrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: Tirsdag 22. april: Planleggingsdag barnehagen stengt. Torsdag 10. april: Påskeharen kommer hoppende. Fredag 11. april: Påskefrokost Onsdag 16.april: barnehagen stenger kl

19 Sosial kompetanse, verdier 18 MAI Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Dokumentasjon av Være Sammen Språk- og matematikkhjul Likestilling og likeverd MÅL Barna ser og reflekterer over prososiale handlinger og prosessen vi har vært i dette barnehageåret. METODE Vi jobber med: Vi ser film fra lek inne og ute; barn som viser følelser, barn som leker og hjelper hverandre Vi ser bilder / film fra lek hvor barna viser følelser og prososiale handlinger Vi ser bilder / film fra lek hvor barna viser følelser og prososiale handlinger VI LÆRER AV VÅRE ERFARINGER Skape et språkmiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog Vi bruker kroppen og lærer begreper på kroppsdelene Hva gjør vi: Husdyr Verb Verb Bevegelseslek Kroppen vår Fort- seint Forandringer Lekeskrive Skolebegreper Gi mestringsfølelse slik at de kan få et godt selvbilde Sang- og bevegelsesleker Sang- og bevegelsesleker Regelleker Sang- og bevegelsesleker Regelleker Tradisjonsleker Nasjonaldag, merkedager Vi rydder uteområdet evt. planter og sår. VERKTØY: VURDERING: Være Sammen og Dannelsestrappa Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 16. mai: Vi markerer nasjonaldagen i barnehagen 17. mai: Nasjonaldagen barnehagen stiller med fane i toget. En foresatt bærer fanen. 30. mai: Planleggingsdag - barnehagen er stengt. KONSERT OG UTSTILLING PÅ KULTURTORVET Være sammen dokumentasjon Vi synger løveloven og andre sanger. Førskolebarna drar i løpet av måneden på besøk til Barnas dyrepark. Foreldresamtale førskolebarna skoleskjema overgang bhg.- skole.

20 19 Sosial kompetanse, verdier JUNI Språk og matematikk Helse, lek og læring TEMA Være sammen ute Lese bøker ute/ inne TRAFIKK Vannlek MÅL Føle tilhørighet og glede Bli kjent med trafikkregler og sikkerhet. Leseglede Vi koser oss ute med vann METODE Løvebok nr. 12 og magnetograf nr. 7 Vi er ute og koser oss Lese bøker Tur i nærområdet Lek og uteaktivitet Besøk av nye barn i uke 26 Skolebarna besøker skolen VERKTØY: VURDERING: Være Sammen Vurdere tema, mål og metode på gruppemøte i slutten av hver måned. MERKEDAGER: 5. juni: Sommeravslutning/markering (Egen dag for førskolebarna på Tjøm.) 11. juni: Foreldremøte nye foresatte. Uke 26: Nye barn kommer på besøk mellom kl Base 3 tar kontakt med Kulturkontoret for å lage en felles opplevelse om kulturen på Tjøm. FERIE: Barn og personal skal ha 4 ukers sammenhengende ferie. Barnehagen stenger uke Skolebarn har siste dag fredag 27.juni og tar ferie fra uke 27. Klokkeprøve: 1 gang pr. mnd. tester vi brannklokkene brannalarm anlegget. Barna vil da få beskjed på forhånd slik at de blir forberedt på ringelyden. 2.ganger pr år har vi rømningsøvelse.

21 20 BRINGING OG HENTING MÅL: Skape trygghet for barn og foresatte gjennom dialog og informasjon. Metode: Bringing: 1. Ansatte tar imot og er tilgjengelig for barnet og den som bringer. Vi hilser ved å bruke navn på barnet. 2. Vi bruker øyenkontakt aktivt. 3. Vi lytter og er i dialog med dem som kommer må vi gå ifra, sier vi hva som gjør at vi må gå ifra. 4. Vi sørger for å protokollere at barnet er kommet skriver ned eventuelle beskjeder. Henting: 1. Ansatte er tilgjengelig og hjelper å finne barnet ditt informerer foresatte om hvor barnet er. 2. Vi forteller om konkrete situasjoner barnet har vert i og informerer om praktiske ting. Har barnet vert i en konflikt evt. prøvd ut grenser gis det beskjed til foresatte om dette og hvordan konflikten ble løst. 3. Vi er service innstilt og hjelper hvis foresatte / barn trenger hjelp i hentesituasjoner. 4. Vi krysser barnet ut av protokollen når det går.

22 21 RUTINESITUASJONER MÅL: Bygge barnas selvbilde gjennom mestringsopplevelse og selvstendighet. METODE: Voksne som er tilstedeværende for å tilrettelegge, hjelpe ut fra barnets ferdighetsnivå og sette ord til handling - stillasbygging. Barna deltar i praktiske oppgaver på basen som dekke bordet, feie, måke, hente post, rydde leker og brette tøy. BASE 1 (1-3 år) BASE 2 (3-4 år) BASE 3 (4-6 år) Måltid Måltid Måltid 1. Spise selv 2. Drikke av kopp 3. Sitte ved bordet uten å gå ifra 4. Prøver å smøre skiva med hjelp 5. Bruker lyd, kroppsspråk og ord for å fortelle det jeg vil ha 1. Sitte med baken på stolen 2. Lar dekketøy stå på bordet 3. Prøver å smøre selv 4. Snakker med lav stemme 5. Rydder dekketøy og takker for maten 6. Ved ord og setninger fortelle det jeg vil ha 1. Sender pålegg til hverandre ber om at det jeg trenger blir sendt av. Eks: Per, kan du sende leverposteien? 2. Snakker med lav stemme 3. Vi hjelper andre som trenger hjelp 4. Vi takker for maten Garderobe Garderobe Garderobe 1. Finne plassen sin 2. Navngi klær 3. Teller 1 2 (eks. en sko, to sko) 4. Hjelper med å rydde klærne på plass 1. Er med når eget tøy skal finnes ser på tøyets farge og henter tøy som benevnes - forståelse. 2. Kan ta på 2 plagg selv 3. Kan be om hjelp 4. Sitte på samme plass når vi kler oss 5. Vente på tur 1. Finnet tøyet selv 2. Kler oss selv. 3. Henger opp tøyet selv 4. Kan sette ord på hva det skal hjelpes med 5. Holder plassen ryddig

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 2016

ÅRSPLAN FOR 2015 2016 ÅRSPLAN FOR 2015 2016 1 INNHOLD Innledning.. 2 Pedagogisk grunnsyn 3 Barnehagens innhold og de 7 fag. 4 Satsningsområder. 5 Verktøy... 6 Foreldresamarbeid. 7 Årshjul for foreldresamardeid.... 9 Tradisjoner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA Det psykososiale miljøet Tilvenning og tilknytning Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner Mellom barn-voksne og barn-barn Lek Læring gjennom lek Begynnende samspill/rollelek Fellesskap

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer