Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling"

Transkript

1 ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til detaljert reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs sørsiden av Rv 301, strekningen Jahrehagen Skårabakken, med tilhørende plankart sist revidert , og regulerings bestemmer sist revidert , vedtas Planutvalget Møtebehandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. PLA-111/14 Vedtak: Forslag til detaljert reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs sørsiden av Rv 301, strekningen Jahrehagen Skårabakken, med tilhørende plankart sist revidert , og regulerings bestemmer sist revidert , vedtas Formannskapet Møtebehandling: Det ble votert over innstillingen fra planutvalget, som ble enstemmig anbefalt vedtatt. FSK-099/14 Vedtak:

2 Forslag til detaljert reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs sørsiden av Rv 301, strekningen Jahrehagen Skårabakken, med tilhørende plankart sist revidert , og regulerings bestemmer sist revidert , vedtas Kommunestyret Møtebehandling: Innstillingen fra formannskapet ble ved votering enstemmig vedtatt. KST-105/14 Vedtak: Forslag til detaljert reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs sørsiden av Rv 301, strekningen Jahrehagen Skårabakken, med tilhørende plankart sist revidert , og regulerings bestemmer sist revidert , vedtas. Saksbehandler: Eli Malmquist SAMMENDRAG: Faktaopplysninger Tiltakshaver for reguleringsplanen for gang-/sykkelveg langs sørsiden av Rv 301, strekningen Jahrehagen Skårabakken er Larvik kommune. Konsulentfirmaet Norconsult utarbeidet planforslaget til 1. gangs behandling. Til sluttbehandling rettet administrasjonen selv opp og reviderte plankart og bestemmelser. Formålet med planen er å legge til rette for anlegg og bygging av ny gang-/sykkelvei langs Rv 301, Jahrehagen - skårabakken, en strekning på ca. 3,5km. Planarbeidet lå inne i Strategidokumentet Planprosess hittil Varsel om planoppstart: Planforslaget ble varslet i annonse Det kom inn 5. merknader fra berørte eiendommer og 4. uttalelser fra overordnede myndigheter. 1.gangs behandling: planforslaget ble 1. gangs behandlet og vedtatt lagt ut på høring i planutvalgets møte den Offentlig ettersyn og høring: Saken lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet til Det kom inn 6. merknader fra berørte eiendommer og 4. uttalelser fra overordnede myndigheter.

3 Planutvalget Møtebehandling: Rolf Gjerstad (h) fremmet følgende tilleggsforslag: «dog slik at normalløsningen med 3 m rabatt, 3,5 m g/s-vei og 3,0 m skråning på utsiden (noen steder mer på grunn av terrengforholdene), til sammen 9,5 m legges til grunn for hele strekningen.» Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Gjerstads tillegg fikk 2 (Gjerstad H, Larsen V) stemmer og falt. Ny 1.gangs behandling: planforslaget ble førstegangs behandlet på nytt I forhold til da planen ble behandlet i planutvalget ble planforslaget endret slik at normalløsningen med 3 m rabatt, 3,5 m g/s-vei og 3,0 m skråning på utsiden (noen steder mer på grunn av terrengforholdene), til sammen 9,5 m, ble lagt til grunn for flere strekninger hvor planen tidligere hadde redusert løsning (rabatt på 1.5m) av jordvernhensyn. Nytt offentlig ettersyn og høring: Planforslaget lå ute til høring i perioden Det kom inn 12. merknader fra berørte eiendommer og 4. uttalelser fra overordnede myndigheter. Sluttbehandling Grunnet antall merknader fra berørte naboer og varslede innsigelser fra overordnede myndigheter har planprosessen fra ny 1. gangs behandling og sluttbehandling vært tidkrevende. Administrasjonen har tatt kontakt med alle grunneiere som har ytret ønske om møte/befaring i innsendte merknader. Administrasjonen har forsøkt å imøtekomme grunneiernes ønsker og oppdatert kartmateriale i henhold til dette. Det må dog innrømmes at dette ikke har vært mulig for alle. Hvem det gjelder fremgår av saken. Berørte grunneiere har blitt informert om at detaljprosjekteringen må tas i byggeplanen som kommer i etterkant av vedtatt plan. Planforslaget Utforming av gang-/sykkelveien: Gang-/sykkelveien er i hovedsak planlagt som en standard gang-/sykkelvei med 3,0 m asfaltert bredde og 25 cm skulder på hver side, i henhold til Vegnormalen 017. Mellom gang- /sykkelveien og kjøreveien er det planlagt et grøfteareal på 3,0 meter fra skulder til skulder. Fra gang-/sykkelveien og ut mot privat eiendom er det regulert min. 3,0 meter til grense eller fra fot fylling/topp skjæring der denne er større enn 3,0 meter. Dette betyr ikke at det vil bli skråningsutslag på min 3m alle steder, men at en har hjemmel for erverv av grunnen der det er nødvendig, forutsatt da at planen blir vedtatt. Dette vil lette grunnervervet, og kunne minke behovet for murløsninger mange steder. På en del steder langs traseen ville anleggelse av g/s-vei etter normalprofilet beskjære eiendommene hardt. I disse tilfellene er det foreslått til smal løsning (redusert grøfteavstand mellom veien og gang-/sykkelveien) for å begrense ulempene som følge av inngrepene. Av samme årsak er det behov for at fylkesveien legges om på en av strekningene. Konsekvenser (utdrag): Barn- og unge konsekvensene for barn og unge, som for alle andre aldersgrupper, er at planforslaget vil være av stor betydning for gående og syklende langs Rv 301 og representere

4 en betydelig heving av trafikksikkerheten. Landbruk Det er innhentet landbruksfaglig uttalelse. Store deler av strekningen ligger i et jordbrukslandskap. Et gang-/sykkelveianlegg på ca. 10 meter legger derfor beslag på mye jordbruksareal. Det er viktig at man ikke bygger ned mere dyrket og dyrkbar mark enn nødvendig/faktisk behov. Det vises til Jordlovens 9. Dette er i samsvar med uttalelsene gitt fra Fylkesmannen i Vestfold (FMV) i forbindelse med varsling/høring av planforslaget. FMV påpeker at det alltid er et avveiningsspørsmål nedbygging av landbruksareal opp mot trafikksikkerhet og vedlikehold, og at det i denne saken ligger til rette for/foreligger spesielle grunner for å avvike fra vegnormalens krav. Kulturminner Vestfold fylkeskommune foretok arkeologiske registreringer av planområdet i totalt ble det registrert sju områder med automatisk fredede kulturminner. Riksantikvaren finner etter samlet vurdering i brev datert at reguleringsplanen for G/S-veg langs RV 301, strekningen Jahrehagen Skårabakken, kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk undersøkelse av fem av de sju berørte kulturminnelokalitetene før tiltak etter planen realiseres, jf. kart stemplet Riksantikvaren og datert 1. september i henhold til kml 10 skal arkeologisk undersøkelse bekostes av tiltakshaver. Konklusjon Forslag til detaljert reguleringsplan for gang-/sykkelveg fra Jahrehagen til Skårabakken med plankart og reguleringsbestemmelser, vedtas HANDLINGSROM: Planen behandles som offentlig (kommunal) detaljert reguleringsplan etter PBL`s 3-7 I Larvik kommunes strategidokument , under kapittelet «Miljø og natur», resultatmål 7 for 2012, sto det at reguleringsplan for den aktuelle strekningen skulle vært vedtatt i På grunn av at det ble gjennomført en del revideringer i planforslaget etter offentlig ettersyn og høring, måtte planforslaget legges frem for ny 1. gangs behandling og rakk derfor ikke å bli vedtatt i henhold til mål i strategidokumentet. ESTETIKK: Å sette krav til det estetiske må eventuelt komme i byggeplanen, hvor det blir sett på for eksempel løsning av høydeforskjeller i forhold til gang-/sykkelveien og de omkringliggende områdene (landbruksområdene, kjøreveien). Når det gjelder bredden på det totale gang- /sykkelveianlegget kunne denne eventuelt vært redusert. Dette er en avveiing i forhold til vedlikehold, trafikksikkerhet opp mot dyrket mark og estetikk. Bredden på det totale gang- /sykkelanlegget er ikke avgjort før sluttbehandling av planen, og eventuelt ved endringer i byggeplanprosessen MILJØFAKTORER: De miljøforhold som har stått særlig sentralt i saken er: Støy/støv Naturmiljø, landbruksareal Trafikk/trafikksikkerhet Grunnforhold Miljøet for fotgjengere og syklister langs fv301 er i dag preget av de støy- og støvulemper og det ubehag som nær biltrafikk i høy hastig gir de myke trafikantene. En fremtidig gangsykkelveg vil bedre forholdene vesentlig i tillegg til den tryggheten en adskilt g/s-veg vil bidra til.

5 ØKONOMISKE KONSEKVENSER: De økonomiske konsekvenser saken har for kommunen, er i første omgang de kostnader som har medgått til utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan for den aktuelle strekningen (utført av konsulent, samt fylkeskommunen i forbindelse med arkeologisk registrering), samt medgått ressursbruk og tid. For gjennomføring av planen vil det bli kostnader til geotekniske grunnundersøkelser, arkeologiske utgravninger, utarbeidelse av byggeplan og selve realiseringen av gang-/sykkelveianlegget med byggekostnader og grunnerverv, inkludert stedvis flytting av FV301, busslommer etc. Etter forvaltningsreformen som trådde i kraft har Vestfold fylkeskommune overtatt ansvaret for riksvegene, som nå altså har blitt fylkesveier. Om kommunen skal involvere seg økonomisk i bygging av gang-/sykkelveien, og eventuelt i hvilket omfang, er ikke avklart på nåværende tidspunkt KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Konsekvensene for barn og unge, som for alle andre aldersgrupper som følge av denne planen, vil være at strekningen vil bli langt tryggere rent trafikksikkerhetsmessig. Barn, unge og voksne som i dag ferdes langs FV301, er henvist til veiens skulder. Denne er veldig smal og er helt uegnet for gående og syklende. Gående og syklende benytter som følge av dette stor grad kjørebanen. Tiltaket vil være av stor betydning for gående og syklende langs FV301 og representere en betydelig heving av trafikksikkerheten. Reguleringsplaner for Berg - Søndersrød samt Skårabakken - Berg er tidligere vedtatt. Gjennomføring av de tre reguleringsplanene vil gi et sammenhengende og helhetlig sykkelanlegg, som er svært viktig for å øke trafikksikkerheten og nettopp bruken av anlegget. Ved samtidig realisering av gang-/sykkelveiplanen vil barn og unge (og alle andre aldersgrupper) kunne benytte dette tilbudet til og fra blant annet Berg barneskole, og Nesjar Idrettsforening, samt til og fra Berg Arbeidskirke og Søndersrødtunet. Anlegget vil være et positivt bidrag sett i både et helseperspektiv og et miljøperspektiv. I tillegg vil dette være svært positivt oppgradering av Nasjonal sykkelrute nr. 1. FAKTISKE OPPLYSNINGER: Saken gjelder: Med dette legges forslag til detaljert reguleringsplan for g/s-veg langs Fv 301 fra Jahrehagen og til Skårabakken frem til sluttbehandling med politisk behandling i planutvalget, formannskapet og kommunestyret, for endelig vedtak.

6 Tiltakshaver/forslagsstiller: Tiltakshaver for reguleringsplanen for gang-/sykkelvei langs FV301, Jahrehagen Skårabakken er Larvik kommune. Larvik kommune overtok reguleringsarbeidet fra konsulentfirmaet Norconsult AS etter første runde med offentlig ettersyn av planen. Grunneier(e): Se vedlegg. Formålet med planen: Formålet med planen er å øke trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen ved å regulere gang-/sykkelvei langs sørsiden av FV301, Jahrehagen Skårabakken, og videre legge til rette for bygging av denne. Planstatus i området / bakgrunn: Området langs den aktuelle strekning er i all hovedsak uregulert. Det er kun to eksisterende reguleringsplaner som berøres av denne planen. I reguleringsplanen for Naverfjorden ( ), vedtatt ved pel 2250 ved Brekke inngår adkomstveien fra Nalumstranda og fram til FV301. I reguleringsplanen Røvik, vedtatt ( ) inngår en del av fv 301 på strekningen pel Planområdet vil krysse de 2 nevnte veier. Planen ved p2250 vil være annerledes enn eksisterende plan, da vi foreslår å legge om eksisterende kryss, mens det ved p ikke er noen konflikt med gjeldende regulering. G/s-veien er vist på arealplankartet som planlagt tiltak. Tidligere saksgang (gjelder ved 2. gangs behandling): Varsel om planoppstart: Planforslaget ble varslet i annonse Det kom inn 5. merknader fra berørte eiendommer og 4. uttalelser fra overordnede myndigheter. 1.gangs behandling: planforslaget ble 1. gangs behandlet og vedtatt lagt ut på høring i planutvalgets møte den Offentlig ettersyn og høring: Saken lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet

7 til Det kom inn 6. merknader fra berørte eiendommer og 4. uttalelser fra overordnede myndigheter Planutvalget Møtebehandling: Rolf Gjerstad (h) fremmet følgende tilleggsforslag: «dog slik at normalløsningen med 3 m rabatt, 3,5 m g/s-vei og 3,0 m skråning på utsiden (noen steder mer på grunn av terrengforholdene), til sammen 9,5 m legges til grunn for hele strekningen.» Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Gjerstads tillegg fikk 2 (Gjerstad H, Larsen V) stemmer og falt. Ny 1.gangs behandling: planforslaget ble førstegangs behandlet på nytt I forhold til da planen ble behandlet i planutvalget endres planforslaget slik at normalløsningen med 3 m rabatt, 3,5 m g/s-vei og 3,0 m skråning på utsiden (noen steder mer på grunn av terrengforholdene), til sammen 9,5 m, legges til grunn for hele strekningen hvor planen tidligere hadde redusert løsning (rabatt på 1.5m) av jordvernhensyn. Nytt offentlig ettersyn og høring: Planforslaget lå ute til høring i perioden Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Vestfold, Norges vassdrag og energidirektorat har uttalt seg, det har videre kommet inn 12 merknader fra følgende grunneiere: 1: Tone Britt Konradsen og Bjørn Stenberg (4027/23), 2: Anne Kari og Jan Morten Hedlund (4027/3), 3: Finn Olsen - Nalum (4028/3), 4: Inger Nalum Hansen (4030/2), 5: Helen og Terje Øksenholt (4031/85), 6: Arild Nalum (4031/3), 7. Advokat Bjørn Trygve Nilsen på vegne av: Kim Swahn (4034/4), Sten Andersen (4033/58), Jørn Sandberg (4033/14), Trond Egil Holhjem (4033/62), 8: Laila Pedersen (4035/13) 9: Tove og Terje Hansen (4035/5), 10: Per Halvor Mostad (4038/2), 11: Svein Gunnar Foldvik (4106/7), 12: Olav Felland på vegne av ressursgruppa for grunneierne Beskrivelse av planområdet: Planområdet ligger langs fv301 på sydsiden av veien fra Jahrehagen og til Skårabakken Topografi, vegetasjon, solforhold/klima Området er i hovedsak relativt flatt, men inneholder 2-3 strekningen med fjellknatter hvor g/s-veien vil måtte skjære seg gjennom disse. Grunnen benyttes i dag til jordbruk langs store deler av strekningen, det er områder med skog, private hager, veier og parkeringsplasser. Terrenget omkring er åpent, noe som gjør at området er vindutsatt. Videre er det gode solforhold i hele Brunlanes.

8 Reguleringsformål: Arealet innenfor planens begrensning er regulert til (jfr. PBL s 12-5), arealstørrelse skal oppgis: I Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse (B) - pumpestasjon (KA 5) II Samferdsel og infrastruktur (S) - Kjøreveg (KV) - Gang-og sykkelveg (GS) - Annen veggrunn - grøntareal (AVG) - Kollektivholdeplass (SK) V Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) - Landbruksformål (L) 1.2 Hensynsoner ( 11-8 a) og 11-8 d), Jf 12-6): Sikringssone (h_140) - Frisikt Båndleggingssone (h_730) - Båndleggingssone etter lov om kulturminner Beskrivelse av planforslaget: Generelt: Planforslaget består av en 6-10m bred stripe land /grøft på sydsiden av fv301. Strekningen er ca.3350m. Normal reguleringsbredde for g/s-veien vil nå være 9.5m ut fra eksisterende hvite stripe, såfremt ikke spesielle forhold tilsier redusert bredde. Planforslaget berører alle eiendommene som ligger langs fv301 på sydsiden av denne mellom Jahrehagen og Skårabakken i en avstand av ca 9.5m fra søndre hvite stripe. Fylkesmannen ber forslagstiller om å følge landbruksfaglig anbefaling om at sykkelvegen i de flate partiene legges noe lavere enn vegen. Dette vil bidra til at arealbeslaget minker ved at fyllingsfoten blir mindre. Trafikkforhold, adkomst, veisystem: Planområdet ligger langs fv301 og inkluderer dagens skråning og grøft for denne. Det er stor trafikk på fv301 og skiltet hastighet er 50km/t og 60km/t. Miljø: Miljøet for fotgjengere og syklister langs fv301 er i dag preget av støy- og støvulemper for myke trafikanter med det ubehag og ulemper som nær trafikk med høy hastig gir. Det er ikke plass til både syklister og kjørende i begge retninger med dagens veistandard. Resultatet er at kjørende må vente på mulighet til forbikjøring av syklistene. Ved stor sykkeltrafikk med flere i følge som det ofte kan være om spesielt om sommeren eller stor motgående trafikk kan det bli lenge å vente på en forbikjøringsmulighet, noe som fort kan ende med at bilistene blir utålmodige og tar for stor sjanser. Anleggelse av g/s-vei med fysisk skille i form av en grøft på 1-3m, vil forbedre dette vesentlig. Både støy, støv og det opplevde ubehag vil reduseres vesentlig.

9 Vann og avløp: Vann og avløpsledninger ligger innen planområdet. Det er vesentlig vannledninger da man i området i stor grad er basert på avløpsløsninger for spredt bebyggelse. Vannledning krysser Fv301 og ny G/S-vei ved p285, p485, p996, p1620, p1980 og p2235. Vannledning vil ligge i trase for G/S-vei ved p og ved p Brunlanes Jordvanningslag har store ledningsanlegg for forsyning av vann fra Hallevannet til gårdsbruk for jordvanning i hele Brunlanes. De har også ledninger langs Fv301 innen planområdet. Beskrivelse av endringer i reguleringsplanforslaget og i reguleringsbestemmelsene samt forslagsstillers vurdering av endringene: Det er gjort følgende endringer på reguleringsplanen etter høringsperioden: - Eiendom 4027/23 (grunneier: Tone Britt Konradsen og Bjørn Stenberg) Utvidelse av smal løsning innenfor eiendomsgrensene, innkjørsel mot nord stenges. - Eiendom 4027/3 (grunneier: Anne Kari og Jan Morten Hedlund) Utvidelse av smal løsning innenfor eiendomsgrensene, opptegning av eksisterende busstopp, sykkelsti «opphører» og går over i en fortaus løsning grunnet gårdsdrift, det reguleres videre inn to avkjørsler, avkjørsel nr. 3 til eksisterende bolig stenges. - Eiendom 4028/3 (grunneier: Finn Olsen Nalum) Utvidelse av smal løsning. Regulert inn adkomst fra Foldvikveien til G/S veg. - Eiendom 4030/3 (grunneier Svein Olav Nalum) Busstopp er regulert inn, eksisterende avkjørsel er flyttet noe mot vest - Eiendom 4030/2 (grunneier Inger Nalum Hansen) Regulert inn fortaus løsning for å unngå riving av eksisterende hus ihht krav fra fylkeskommunen. - Eiendom 4033/63 (grunneier Knut Inge Garvåg) Det er regulert inn busstopp i forkant av eiendommen hvor busskur blir plassert innenfor eiendomsgrensen til eiendom 4033/63. Eiendom Kim Swahn (4034/4), Sten Andersen (4033/58), Jørn Sandberg (4033/14), Trond Egil Holhjem (4033/62) - Fylkesveien er regulert tilbake slik den ligger i dag, det er videre regulert inn fortaus løsning på G/S vegen forbi eiendommene på motsatt side. - Eiendom 4035/13 (grunneier Laila Pedersen) og 4035/5 (grunneier Tove og Terje Hansen) Fylkesveien er flyttet i sin helhet mot eiendommene 4038/15 og 4035/1, det er videre regulert in busstopp på begge sider av veien. Vestlige nedkjøring til Gumserød gård stenges. Innkjøring til eiendom 4038/15 stenges, da de vil få ny adkomst i henhold til reguleringsplan for Jahrehagen vedtatt Innkjøring til eiendom 4035/13 stenges. Generelle endringer: Avkjørsel fra bebyggelse og driftsveger, 5m mellom gang -og sykkelveg og kjørevegen ved sideveger Frisiktsoner ved alle sideveger og avkjørsler Tiltak for kryssing av fylkesvegen fra busstopp, bebyggelse og adkomstveier på motsatt side og over til gang og sykkelvegen Avsatt busstopp med busskur

10 Det er gjort følgende endringer i reguleringsbestemmelsene etter høringsperioden: - følgende tillegg til reguleringsbestemmelsenes kapittel 2 b og d): b) I gyteperioden for sjøørret (oktober november), skal det ikke gjennomføres anleggsarbeider som kan resultere i økt slamflukt i eller nært opp til Foldviksbekkens to løp ved profilene 900 til Direktoratet for Naturforvaltningens håndbok (DN Håndbok ) skal følges i forhold til krysningspunktene i de sjøørretførende bekkene i området. Dette for å gi fisken best mulige betingelser og vandringsmuligheter. d) Det er i vedtatt reguleringsplan for Jahrehagen Hauskau, forutsatt at det skal etableres ny adkomst til eiendom gbnr 4038/15. inntil så skjer har eiendommen adkomst fra fylkesvei følgende tillegg til reguleringsbestemmelsenes kapittel 4, a og b: a) Eksisterende garasje på eiendom 4027/23 bygges om slik at antall garasjeporter opprettholdes. b) pumpestasjon (KA 5) Det skal i forbindelse med reguleringsplan for Jahrehagen Hauskau (PlanID ) anlegges en pumpestasjon som skal betjene dette planområdet. Bebyggelsen for anlegget skal gi gis en tidsriktig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og egenart i samspill med naturgitte omgivelser. Materialer og farger skal tilpasses omkringliggende landskap og bygningsmiljø. Farger i sterk kontrast tillates ikke. Det skal være tilgjengelighet med kranbil og plass til parkering for denne. - følgende tillegg til reguleringsbestemmelsenes kapittel 5.1 c: Kjøreveg privat veg Driftsavkjørsler Avkjørsler markert med D på plankartet godkjennes i planen kun som driftsveger. Avkjørslene er ikke godkjent som generell atkomstvei. Forslagsstillers vurdering av endringene. Larvik kommune er forslagsstiller for denne planen. Endringene som er gjort medfører utvidet smal løsning på tre steder, fortaus løsning tre steder samt flytting av fylkesveien i sin helhet på siste delen av strekningen mot Jahrehagen. Dette er endringer som er gjort i etterkant av ny 1.gangs behandling. Forslagsstiller er klar over at både Statens Vegvesen og Planutvalget ønsker at gang og sykkelvegen skal ha full bredde, men mener det er gode grunner til å foreslå endringer på disse delene av strekningen. Kort begrunnelse: - Eiendom 4027/43: Det er valgt en utvidet smal løsning forbi eiendommen for å begrense tap av uteoppholdsarealer. Eiendommen har i dag to avkjørsler, grunnet trafikksikkerhet er det fornuftig å stenge innkjørselen nord på eiendommen. Innkjøring i vest vil da fungere som hovedatkomst til eiendommen. - Eiendom 4027/3 Det er valgt en utvidet smal løsning forbi eiendommen for å begrense tap av uteoppholdsarealer i forbindelse med gårdsdrift og gårdsbutikk. Gårdsplassen hvor G/S-vegen er prosjektert blir benyttet aktivt av grunneier gjennom hele året i

11 forbindelse med gårdsdrift. Det er behov for at vogntog med tilhenger kan lesse av og på lass flere ganger pr uke. Foreslåtte løsning må videre tilrettelegges i byggeplanen slik at gårdsplassen skal kunne fungere for grunneier samtidig som sikkerheten til gående og syklister ivaretas. - Eiendom 4028/3 Det er valgt en utvidet smal løsning forbi bekken øst på eiendommen for å begrense tap av uteoppholdsarealer. Hvordan man løser utfordringen med bekk og fall i terreng må vurderes i byggeplanen. - Eiendom 4030/3 Eksisterende avkjørsel er flyttet noe mot vest for å unngå at innkjørselen blir liggende helt inntil eiendom 4030/2 - Eiendom 4030/2 Administrasjonen har tatt fylkeskommunens konklusjon om at huset bør bevares slik det er i dag til etterretning og regulert inn en fortaus løsning forbi huset. - Eiendom 4034/4, 4033/58, og 4033/62 Administrasjonen har imøtekommet grunneiere sitt ønske om å etablere en fortaus løsning på G/S-vegen på sørsiden og trekke fylkesveien tilbake der den ligger i dag. Dette vil forhindre ulemper i form av støy og støv fra biltrafikk. I opprinnelig forslag var veitraseen lagt om og selve veibanen var flyttet inn på grunneiernes eiendommer. - Eiendom 4035/13 og 4035/5 I merknaden fra grunneiere ble det ytret et ønske om å se på muligheten med å utvide fylkesveien på nordsiden og samtidig få rettet ut svingen ved Jahrehagen. Dette vil vesentlig forbedre en trafikkfarlig strekning, dersom man samtidig går for en smal løsning vil man kunne unngå å berøre de tre eiendommene på sørsiden av veien som får redusert kvaliteten på eiendommen sin. Etter dialog med grunneiere på motsatt side ble veien omprosjektert. Tiltaket sikrer bedre trafikksikkerhet med tanke på sikt og utkjøring på veien. Endringene som er gjort etter høringsperioden er avklart med Statens vegvesen i møte ALTERNATIVE LØSNINGER: Det fremmes ingen alternativ løsning i denne saken. VURDERINGER OG KONSEKVENSER: Innkomne uttalelser: Under er det gjort et sammendrag av hovedpunktene i uttalelsene innkommet til offentlig ettersyn, samt gitt en kommentar/vurdering under hver av disse. Statens vegvesen, brev datert Det må gjøres et forsøk på å slå sammen flere avkjørsler (for eksempel ved profilnr. 2460), eller endre retning på avkjørsler slik at de går ut i eksisterende kommunalt eller privat vegnett (f.eks.4033/16) Dette gjelder avkjørsler fra bebyggelse, men også drifteveger, selv om disse har en mindre bruk. Slik planforslaget nå foreligger, har Statens vegvesen innsigelse til forslaget. Det skal være 5m (en bilplass) mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen ved sideveger. Dette må rettes opp i, ellers vil Statens vegvesen ha innsigelse til planen. Det skal avsettes frisiktsoner ved alle sideveger og avkjørsler. Frisiktsoner må i sin helhet være innenfor planområdet og avsettes som Hensynssone frisikt. Størrelsen på frisiktsonene må følge vegnormalene.

12 Det må videre tas inn krav til frisiktsonene i bestemmelsene. Statens vegvesen anser ikke reguleringsbestemmelsene 4.2 f og g for å være tilstrekkelig. Det knyttes innsigelse til dette punktet. Det må vurderes tiltak for kryssing av fylkesvegen fra busstopp, bebyggelse og atkomstveger på motsatt side og over til gang og sykkelvegen. Dette arbeidet må være en del av reguleringsplanen for den nye gang og sykkelvegen. I forbindelse med reguleringen av busstopp må det vurderes om det skal settes av plass til busskur og sykkelparkering. Statens vegvesen ber kommunen vurdere om det er tilstrekkelig med en busslomme på en strekning på 3,5km. Busslommen som er tegnet inn ved profil 2318 overlapper utkjøring fra sideveg. Dette er uheldig, busslommen bør flyttes til andre siden av krysset. På strekningen fra profil 930 til 1460 er det valgt en smalere grøft mellom kjøreveg og gang og sykkelveg. Statens vegvesen har vanskelig for å se motivasjonen for dette, spesielt på denne strekningen. Tilstrekkelig avstand mellom bilveg og gang og sykkelveg er viktig for vedlikehold, sikkerhet og opplevd trygghet. Skal vegnormalen fravikes må dette gjøres utifra en særskilt begrunnelse. Statens vegvesen er videre usikre på begrunnelsen for 4.4.b som et generelt pålegg. Ved kryssing av veger og avkjørsler er pålegg nødvendig, men er usikre på hensikten ved lange rettstrekninger hvor sikt mellom bilveg og gang og sykkelveg ikke er påkrevd. Statens vegvesen oppfatter at bestemmelsen vil hindre oppsett av rekkverk ol. Saksbehandlers vurdering: Saksbehandler og representanter fra Statens vegvesen gikk igjennom oppdatert kartmateriale på møte Merknader og innsigelser av brev dat ble trukket tilbake. Viser til bekreftelse på mail dat «Statens vegvesen bekrefter med dette at hvis reguleringsplanforslaget for gang- og sykkelvegen blir rettet opp i henhold til det som ble avtalt i møte , frafalles vår innsigelse fremmet i brev av » Fylkesmannen i Vestfold, brev datert Hensynet til jordvern Fylkesmannen i Vestfold registrerer at forslagsstiller åpner for at bredden på gang sykkelvegen økes over en strekning på ca. 900 m. Endringen i reguleringen tilsvarer inntil 10% økning av arealbeslaget på dyrka mark. Fylkesmannen ber forslagstiller om å følge landbruksfaglig anbefaling om at sykkelvegen i de flate partiene legges noe lavere enn vegen. Dette vil bidra til at arealbeslaget minker ved at fyllingsfoten blir mindre. Med dette som bakgrunn velger Landbruksdirektøren å akseptere endringene. Hensyn til gytebekkene i området Fylkesmannen gav i sin høringsuttalelse tilbakemelding om at det i videre planlegging må tas hensyn til at Foldvikbekken er sjøørretførende, og at det må velges løsninger som gir best mulig betingelser for fiskens vandringsmuligheter. Disse forutsetningene er ved en forglemmelse av saksbehandler ikke tatt med i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen ber derfor om at sakens rettes opp slik at disse forholdene blir ivaretatt. Dersom disse forutsetningene ikke tas inn i reguleringsbestemmelsene, gir dette grunnlag til en innsigelse til saken.

13 Saksbehandlers vurdering: Saken rettes opp med følgende tillegg til reguleringsbestemmelsenes kapittel 2: I gyteperioden for sjøørret (oktober november), skal det ikke gjennomføres anleggsarbeider som kan resultere i økt slamflukt i eller nært opp til foldviksbekkens to løp ved profilene 900 til Direktoratet for Naturforvaltningens håndbok (DN Håndbok ) skal følges i forhold til krysningspunktene i de sjøørretførende bekkene i området. Dette for å gi fisken best mulige betingelser og vandringsmuligheter. Norges vassdrags- og energidirektorat(nve), mail datert NVE sine tidligere merknader har blitt besvart på en tilfredsstillende måte, det foreligger ingen ytterligere merknader til saken. Saksbehandlers vurdering: Merknaden tas til orientering 1: Tone Britt Konradsen og Bjørn Stenberg (GBNR 4027/23), brev datert Grunneier kommer med følgende krav: Gjerdet som grenser til veien flyttes inn. Dobbeltportene på låve tettes igjen og flyttes til fasaden mot bolig. Det stilles videre krav om støyskjerm fra låvens endepunkt til eksisterende port (ca. 25m) samt ny asfaltering. Grunneier bemerker at det er drenert rundt bolighus/låve pga. mye overvann på eiendommen, tankbil må kunne komme inn på eiendommen for tømming av septik. Saksbehandlers vurdering: Møte ble avholdt etter ønske fra grunneier Tone Britt Konradsen og Bjørn Stenberg. Innkommet merknad ble gjennomgått og alternative løsninger ble diskutert. Det er valgt en smal løsning forbi eiendommen for å begrense tap av utearealer. Eiendommen har i dag to innkjørsler, grunnet trafikksikkerhet vil det være fornuftig å stenge innkjørsel nord på eiendommen. Innkjøring i vest vil da fungere som hovedatkomst til eiendommen. Eksisterende garasje har dobbelt port mot vest. Ved etableringen av sykkelstien vil man ikke kunne benytte disse portene. Det ble på møtet med grunneier diskutert en løsning hvor man erstatter det lille tilbygget på nordre del av låven med en enkeltgarasje og etablerer en ekstra port på lovens fasade mot gårdstun. Eksisterende gjerde må flyttes, eventuelt erstattes. Grunneier konkluderer med at de ønsker ny garasje, asfaltering av gårdsplass og et høyere gjerde ved reetablering av eksisterende gjerde. Det som går tapt på eiendommen ved etableringen av sykkelsti vil erstattes. Nærmere avtaler vedrørende erstatning må tas opp i forbindelse med grunnervervsprosessen som kommer i etterkant av reguleringsplanen. Eiendommen ligger i gul støysone, og vil i følge Statens vegvesen ikke utløse krav om tiltak ved bygging av ny gangvei. Fordi tiltaket ikke endrer støyforholdene er det ikke påkrevd å sette opp støyskjermer som følge av at gang- og sykkelveien bygges.

14 2: Anne Kari og Jan M Hedlund (GBNR 4027/3), brev datert Grunneier krever at Larvik Kommune søker dispensasjon fra hovedregelen og kun bruker smal løsning (fortaus løsning, event 1.m grøft mellom G-S veg og kjøreveg) Pga. gårdsdrift og gårdsbutikk foreslår grunneier at vegen må flyttes nord og G-S veg legges på søndre del av eksisterende veg. Det er behov for at vogntog med tilhengere kan lesse av og på lass på gårdsplassen flere ganger pr uke. Parkeringsplassen til gårdsbutikken vil bli så beskjært at gårdsbutikken i følge grunneier må stenge. Høyproduktiv, tidligproduksjons jord vil bli nedbygd. Det gir ingen mening for grunneier at hensynet til storsamfunnets behov, i all hovedsak 6 uker om sommeren, for G-S veg skal veie tyngre enn behovet for matproduksjon. Grunneier er videre misfornøyd med saksbehandlerprosessen og kvaliteten på tilsendt reguleringskart. Grunneier kommer med følgende krav: Brunlanes Jordvanning ligger nært opp til Rv 301. Rør og kummer må flyttes på staten/kommunens bekostning. Under Rv 301 ligger det et stort rør som fører til dels store mengder overflatevann med stort nedslagsområde opp til Aske. Til tider tar ikke røret unna og vannet overflømmer dyrket mark på nord og sydsiden av RV 301. Det må legges 1 rør til av samme dimensjon jfr. Økt nedbør i fremtiden pga. klimaendringene. Eksisterende drenering må ivaretas. Smal løsning, fortrinnsvis fortaus løsning forbi dyrka jord. Det vises til jordbruks sjefens uttalelse til reguleringsplan og felles uttalelse fra Advokat Felland på vegne av grunneiere. Utgifter til bistand fra landskapsarkitekt blir dekket og befaring med protokoll - førsel. Saksbehandlers vurdering: Møte ble avholdt etter ønske fra grunneier Anne Kari og Jan M Hedlund. Innkommet merknad ble gjennomgått og alternative løsninger ble diskutert. Det er valgt en smal løsning forbi eiendommen for å begrense tap av utearealer i forbindelse med gårdsdrift og gårdsbutikk. Grunneier fremmer forslag om flytte veien mot nord. Administrasjonen anser at det bør være mulig å løse situasjonen uten dette inngrepet. Omlegging av vei er kostbart, fjell må sprenges bort og veien vil få en kurve som vil være lite hensiktsmessig på det relativt lange og flate strekke. Grunneier krever at Larvik Kommune søker dispensasjon fra hovedregelen og kun bruker smal løsning (fortaus løsning, event 1.m grøft mellom G-S veg og kjøreveg) på hele strekket. Gang-/sykkelveien er regulert i henhold til SVVs normalløsning (Håndbok 017) etter krav fra SVV og som en oppfølging av Planutvalgets vedtak i møte. Administrasjonen er villig til å gå i dialog og imøtekomme ønsker fra grunneier, men følger planutvalgets vedtak ( ) hvor full bredde (9,5m) legges til grunn for hele strekket. Gårdsplassen hvor gang og sykkelstien er prosjektert blir benyttet aktivt av grunneier gjennom hele året i forbindelse med gårdsdrift. Det er behov for at vogntog med tilhengere kan lesse av og på lass på gårdsplassen flere ganger pr uke. Gårdsbutikken åpner til St. Hans og er oppe frem til september. I følge grunneier vil gårdsbutikken måtte stenge pga tap av parkeringsplasser. Det ble på møtet med grunneier diskutert mulige løsninger på dette. Administrasjonen er villig til å imøtekomme grunneier ved å utvide den smale løsningen noe mot øst og vest.

15 Grunnet aktiviteter på eiendommen i form av store maskiner o.l. ble det diskutert hvorvidt det vil være fornuftig å sette opp en bom/sluse som vil gjøre gående og syklende oppmerksomme på aktiviteten på gårdsplassen. Det ble videre diskutert et fysisk flyttbart skille plassert mellom gårdsplass og sykkelsti. Det må i byggeplanen tilrettelegges for at gårdsplassen skal kunne fungere for grunneiers gårdsdrift samtidig som sikkerheten til gående og syklister ivaretas. Byggeplanen vil videre vurdere omlegging av rør/kummer i forbindelse med jordvannings systemet og problematikk vedrørende håndtering av overflatevann. Oppdatert kartmateriale ble sendt pr epost : Finn Olsen - Nalum (GBNR 4028/3), brev datert Grunneier ønsker smal G-S vei løsning hele vegen, med en forstøtningsmur som gir mindre bruk av hage og jordet og føre til mindre fremtidig vedlikehold. Smalere løsning vil ifølge grunneier gi like stor trafikksikkerhet og vil spare landbruket og matproduksjonen. Det stilles videre spørsmål til hvordan gående og syklende blir ledet inn på G-S vei ved kryss Rv 301/Foldvikveien. Grunneier oppfordrer til å gjøre dette til et «pilot prosjekt» i vårt område ved å finne en smidigere løsning. Strekningen har en fartsgrense på 50 og 60 km/t og dette bør hensyntas i prosjektet. Grunneier ønsker en god begrunnelse på at bred løsning er mer trafikksikker/billigere og gir større samfunnsfordeler. Grunneier kommer med følgende krav: Befaring og bedre kommunikasjon med Larvik Kommune i forbindelse med reguleringsarbeidet. Ivareta avkjørsler slik at adkomst til jordene ikke hindres. Flytting av div vannkummer langs veien, da oppstilling av vannvogner blir ny. Eiendomsgrenser langs Rv 301 Saksbehandlers vurdering: Møte ble avholdt etter ønske fra Finn Olsen - Nalum Innkommet merknad ble gjennomgått og alternative løsninger ble diskutert. Det er valgt en smal løsning forbi eiendommen for å begrense tap av utearealer. Grunneier ønsker smal G-S vei løsning lang hele eiendommen frem til bekken øst på eiendommen, med en forstøtningsmur som gir mindre bruk av hage/jordet og føre til mindre fremtidig vedlikehold. Administrasjonen er positiv til å etablere en smal løsning i henhold til grunneiers ønske. Hvordan løsningen skal prosjekteres vil fremgå av byggeplanen. Gang og sykkelvegen planlegges ensidig. Dette innebærer at det må være mulig å komme inn på gang og sykkelvegen fra motsatt side. Det vil vurderes tiltak for kryssing av fylkesvegen fra busstopp, bebyggelse og adkomstveger på motsatt side over til gang -og sykkelvegen i oppdatering av kartmateriale til sluttbehandling. Byggeplanen vil videre vurdere omlegging av rør/kummer i forbindelse med jordvannings system.

16 4: Inger Nalum Hansen (GBNR 4030/2), brev datert Grunneier presiserer at dersom det blir nødvendig med riving av huset pga G-S vei, må huset rives i sin helhet, det vil ikke være aktuelt med delvis riving eller ombygging. Grunneier kommer med følgende krav: Forventer økonomisk kompensasjon som gjør det mulig å oppføre et nytt hus med tilsvarende boareal etter nåtidens standard inkludert bistand til arkitekt for plassering og utforming av huset. Hagegrunn og gjerde tilbakestilles, og det må ivaretas overvannshåndtering og drenering. Sikres forsvarlig utkjøring til RV 301. Saksbehandlers vurdering: Vestfold Fylkeskommune ved Jørgen Solstad og representant fra administrasjonen befarte eiendommen Følgende tilbakemelding ble gitt: «Etter å ha befart eiendommen og det aktuelle området vil vi i tillegg påpeke at Nalumgårdenes plassering og tunstruktur er spesiell, med en tett, landsbylignede utforming. Dette gir kulturlandskapet en særegen og verdifull kvalitet som bør bevares. Den aktuelle bygningen er en av de eldste i dette miljøet, og utgjør med sin plassering tett på landeveien et landemerke. Dette sammen med bygningens høye alder og kulturminneverdi, gjør at vi mener den bør bevares slik den i dag ligger. Ved befaringen synes dette praktisk mulig, ved å legge om den aktuelle traseen mot nordøst. Vi ber derfor om at kommune utreder dette, og tar hensyn til den aktuelle bygningen slik at rivning unngås før planen sluttbehandles.» Administrasjonen tar fylkeskommunens konklusjon til etterretning og vurderer en smal fortautrase forbi huset slik at riving unngås. Viser forøvrig til avsnittet Eksisterende bebyggelse, hvor saken vedrørende riving av eksisterende hus drøftes i sin helhet. 5: Helene og Terje Øksenholt (GBNR 4031/85), brev datert Grunneier stiller seg skeptiske til at snø og brøyting skal være hovedgrunnen til at Statens Vegvesen og Larvik kommune går inn for en løsning med full bredde.(3+3+3,5m) Grunneier bemerker at det sjeldent er mer en 30cm snø på strekningen. Ved en smalere løsning har grunneier mulighet til å bevare en vesentlig del av vegetasjonen på eiendommen. Grunneier ber Larvik kommune søke dispensasjon fra de gjeldende normer og i videre planer gå for en løsning med 1m grøft +3m gang og sykkelveg. Strekningen har 50 og 60 km fartsgrense, dette krever ikke en full løsning av trafikksikkerhetshensyn. Grunneier kommer med følgende krav: Nyplanting av trær og busker dersom dette blir fjernet. Flytting/erstatning av eksisterende steinsetting grunnet stor nivåforskjell. Frukttrær, bærbusker og prydplanter må erstattes/flyttes Ny løsning for arrangering av kildesortering. Dekning av utgifter til landskapsarkitekt. Detaljert plankart, foreliggende plankart er mangelfullt og vanskelig å forstå.

17 Saksbehandlers vurdering: Grunneier ber i merknaden Larvik Kommune om å søke dispensasjon fra gjeldende normer og i videre planarbeid gå for en løsning 1m grøft +3m gang og sykkelveg på hele strekket. Gang-/sykkelveien er regulert i henhold til SVVs normalløsning (Håndbok 017) etter krav fra SVV og som en oppfølging av Planutvalgets vedtak i møte : Møtebehandling: Rolf Gjerstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «dog slik at normalløsningen med 3m rabatt, 3,5m g/s-vei og 3,0mskråning på utsiden(noen steder mer på grunn av terrengforholdene), til sammen 9,5m legges til grunn for hele strekningen» Vedrørende krav til nyplanting av trær, erstatning av eksisterende steingjerde, og dekning av andre utgifter vil dette avgjøres i byggeplanen som vil bli utarbeidet i etterkant av reguleringsplanen. Dersom noe går tapt på eiendommen vil dette følgelig erstattes. Oppdatert plankart vil foreligge saken til sluttbehandling. 6: Arild Nalum (GBNR 4031/3), brev datert Grunneier stiller seg undrende til at Larvik Kommune startet et registreringsarbeid ved å grave på eiendommen uten å bli informert, videre har det blitt avholdt et en befaring vedrørende ny utkjørsel/adkomst for eiendommen til Øksenholt uten at grunneier ble gjort oppmerksom på det. Grunneier ønsker en konstruktiv og god dialog vedrørende hans eiendom. Grunneier kommer med følgende krav: Ny G/S vei skal etableres på sørsiden av Rv 301. Det skal settes av tilstrekkelig areal på sørsiden av Rv 301, slik at en eventuell utbedring og økt bredde av denne veistrekningen gjennomføres i sin helhet på sørsiden av nevnte riksvei. Ved å avstå fra tilstrekkelig og nødvendig areal kreves det en motytelse på et steingjerde av 1m høyde og en tilstøtende rundt eiendommen for å markere fremtidig eiendomsgrense, samt asfaltering inne på eiendommen for den ulempen det medfører å måtte avstå fra arealet i fremtiden. Saksbehandlers vurdering: Grunneier Arild Nalum ble kontaktet pr tlf vedrørende innkommet merknad. Saksbehandler bekreftet da at ny gang- og sykkelsti vil etableres i sin helhet på sørsiden av Rv 301i henhold til grunneiers ønske. Grunneier stiller seg positiv til å avstå fra tilstrekkelig areal på sørsiden og har ingen ytterligere merknader. Grunneier ble gjort oppmerksom på at spørsmål vedrørende asfaltering og etablering av steingjerde vil bli håndtert i byggeplanen i etterkant av vedtatt reguleringsplan. 7: Kim Swahn (4034/4), Sten Andersen (4033/58), Jørn Sandberg (4033/14) og Trond Egil Holhjem (4033/62) brev datert Advokat Bjørn Trygve Nilsen representerer grunneierne og har skrevet nabomerknaden. Grunneiernes eiendommer ligger på nordsiden av fylkesveien ble ikke berørt av det opprinnelige planforslaget som ble lagt ut til offentlig høring. Dette forslaget var basert på en smal løsning med 4,5m m bredde forbi bebyggelsen på den aktuelle strekningen.

18 I det nye planforslaget er veitraseen på den aktuelle strekningen lagt om og selve veibanen er flyttet inn på grunneiernes eiendommer. Kjernepunktet i nabomerknaden går ut på at man, for å spare grunneierne på sørsiden for relativt beskjedne nærføringsulemper fra gang og sykkelvegen, i stedet velger å påføre de som bor på nordsiden langt alvorligere ulemper i form av støy og støv fra biltrafikk. Dette vil de ikke akseptere. Alle fire grunneiere har så godt som alt sitt uteareal mot fylkesveien. Det sier seg selv at når veien flyttes 5m mot nord, vil dette innebære en svært følbar reduksjon i utnyttbart hageareal. I tillegg kommer betydelig økte støy og støvulemper som vil redusere kvaliteten på det som blir igjen av uteareal betydelig. Tre av de fire boligene er dessuten bygd etter 2001 og plassert i henhold til gjeldende krav om minsteavstand til fylkesveien. Grunneierne mener at når myndighetene har godkjent plassering av så mange nye boliger så sent som dette, skal det være sterke grunner til å flytte veien i ettertid. Jørn Sandberg Gbnr 4033/14 sin bolig ble bygd i 2009, og i hans tilfelle ble det etter krav fra Statens vegvesen satt som vilkår at avstanden fra bygning til fylkesvei senterlinjen skulle være min 23m. Klager mener at det vil være uholdbart dersom planmyndighetene nå 4 år senere selv ignorerer dette kravet og reduserer avstanden med ytterligere 5m. Sandbergs eiendom er ellers en tomannsbolig med tilsvarende stort behov for uteareal for beboerne. Flytting av veien vil redusere utearealene på eiendommen med 150kvm. Dette vil ha en svært negativ effekt for eiendommens kvalitet og for omsetningsverdien på de to boenhetene. Sten Andersen sin bolig ble bygd i 2001 Gbnr 4033/58. Utearealene ligger lavere enn dagens veitrase. Dette gjør at skadevirkningen av veiflyttingen blir ekstra stor. Sten Andersen frykter at veiflyttingen vil gjøre resthagen ubrukelig til rekreasjonsformål og føre til en verdireduksjon av eiendommen. På Kim Swahn sin eiendom Gbnr 4034/4 må det felles et gammelt tuntre, og dessuten skytes vekk to fjellknauser. Disse forholdene vil redusere kvaliteten på gjenværende eiendom. Også denne eiendommen vil få klart redusert verdi ved gjennomføring av planforslaget. Det dreier ellers om en veistrekning med sterk trafikkbelastning, særlig på sommerstid. Det alvorligste for alle fire parter er derfor de økte næringsulempene i form av støy, støv og eksos som veiflyttingen vil medføre. Dersom denne veien blir rettet ut slik planforslaget legger opp til, vil dette føre til større faktisk fart på veien, noe som vil øke ulempene ytterligere. Grunneierne kan følgelig ikke se at trafikksikkerhets hensyn taler for de endringene som foreslås. Grunneieres kommer med følgende krav: Smal løsning på strekningen forbi deres eiendommer, slik man la opp til i det opprinnelige planforslaget. Dermed unngår man flytting av veien. Velger løsninger som er praktiske og balansert i forhold til alle berørte interesser. Det foretas støymålinger/støyberegninger som viser konsekvensen for bolig og uteareal på alle fire eiendommer. For Sten Andersen Gbnr 4033/58 må det utarbeides skisser som visualiserer hvilke konsekvenser den nye veitraseen med oppfylling og skråningsutslag vil få for hans eiendom. Befaring og god dialog.

19 Saksbehandlers vurdering: Møte ble avholdt etter ønske fra Kim Swahn (4034/4), Sten Andersen (4033/58), Jørn Sandberg (4033/14) og Trond Egil Holhjem (4033/62) Jørn sannberg stilte ikke opp på møtet. Innkommet merknad ble gjennomgått og alternative løsninger ble diskutert. Grunneiernes eiendommer ligger på nordsiden av fylkesveien og ble ikke berørt av det opprinnelige planforslaget som ble lagt ut til offentlig høring. Dette forslaget var basert på en smal løsning med 4,5m m bredde forbi bebyggelsen på den aktuelle strekningen. I det nye planforslaget er veitraseen på den aktuelle strekningen lagt om og selve veibanen er flyttet inn på grunneiernes eiendommer. Kjernepunktet i nabomerknaden går ut på at man, for å spare grunneierne på sørsiden for relativt beskjedne nærføringsulemper fra gang og sykkelvegen, i stedet velger å påføre de som bor på nordsiden langt alvorligere ulemper i form av støy og støv fra biltrafikk. Administrasjonen imøtekommer grunneiere sitt ønske om å etablere en smal G/S veg løsning på sørsiden og trekke riksveien ut av nabogrensene. Oppdatert kartmateriale ettersendes på mail i forkant av sluttbehandlingen. Dersom det viser seg at veien må legges om noe, ønsker grunneier etablering av støyskjerm, eventuelt lokal støyskjerm. Hvordan løsningen skal prosjekteres vil fremgå av bebyggelsesplanen. Administrasjonen anser ytterligere krav som fremkommer av merknadene som imøtekommet ved at det tegnes inn en smal løsning for g/s veg på sørsiden og riksvei blir forsøkt trukket ut fra nabogrensen til samtlige av grunneierne. Dersom det vil bli aktuelt med kompensasjon i henhold til grunneiers krav, vil dette tas opp i forbindelse med grunnervervet som kommer i etterkant av vedtatt reguleringsplan. Oppdatert plankart ble sendt ut i etterkant av møtet med positiv tilbakemelding fra grunneiere. 8. Laila Pedersen (4035/13), brev datert Grunneier påpeker i merknaden at dersom utbyggingen gjennomføres som planlagt med 9,5m bredde vil dette berøre mer enn 1/3 tomten på 1000m2. - Garasje må flyttes/snues da nåværende innkjørsel til eiendommen sperres. - Nåværende plen på nedsiden av huset må delvis omgjøres til gårdsplass. - Ny utkjørsel til veg bygges inntil dagens tomtegrense. Denne vil måtte heves betydelig over dagens bakkenivå for å kunne korrespondere med høydenivå til gang og sykkelsti. - Ny gårdsplass på nedsiden av huset vil kunne nødvendiggjøre flytting av to nedgravde septiktanker. Grunneier oppsummerer med at hun vil miste 350m2 tomt, få en høy skråning inn på tomten fra to sider, miste det aller meste av grøntareal, frukttrær og kjøkkenhage og i tillegg få trafikk til to andre eiendommer på to sider av huset. Dette vil forringe bokvalitet, trivsel og senke eiendommens salgsverdi. Grunneier savner god begrunnelse for hvorfor sykkelstien er planlagt på sørsiden av riksveien. Formelt vedtak etterlyses. Alternativ løsning fra grunneier Det foreslås videre et alternativ hvor man ser på muligheten ved å utvide riksveien på nordsiden og samtidig får rettet ut svingen ved Jahrehagen. Dette vil vesentlig forbedre en trafikkfarlig strekning samtidig som man ved å velge en smalere løsning på gang og sykkelsti

20 vil kunne unngå å berøre de tre eiendommene på sørsiden av veien. De to berørte grunneierne på nordsiden er i utgangspunktet ikke negative til dette. Grunneieres kommer med følgende krav: Bekostning av flytting eller nybygg av garasje Dekning av utgifter til tinglysning av veirett over naboeiendom Opparbeidelse av ny gårdsplass Bygging av mur/støttemur mot vei på to sider av eiendommen Kompensasjon for tap av frukttrær, busker og grønsakshage Flytting av to septiktanker Godtgjørelse for tapt areal. Befaring Saksbehandlers vurdering: Vedrørende alternativ løsning: Larvik kommune har tatt grunneiers ønske til etterretning og innkalte grunneier Ole Martin Rauland og Børge R Aspaker til møte vedrørende omlegging av vei. Alternativ løsning ble diskutert og grunneiere var imøtekommende til å utvide riksveien på nordsiden og samtidig få rettet ut svingen ved Jarehaugen. Dette vil vesentlig forbedre en trafikkfarlig strekning og vil sikre utkjørselen til Aspaker. Oppdatert plankart hvor riksvei er rettet ut og lagt over på nordsiden foreligger saken til sluttbehandling. Administrasjonen anser ytterligere krav som fremkommer av merknaden som imøtekommet ved at riksvei samt G/S vei blir lagt på nord på utsiden av nabogrensen til grunneier Laila Pedersen. Dersom det vil bli aktuelt med kompensasjon i henhold til grunneiers krav, vil dette tas opp i forbindelse med grunnervervet som kommer i etterkant av vedtatt reguleringsplan. 9. Tove og Terje Hansen (4035/5), brev datert Utbygging vil i følge grunneier få omfattende konsekvenser for eiendommen. Dersom reguleringsplanen gjennomføres som planlagt med 9,5m bredde vil dette berøre 1/3 av deres tomt på ca. 1000m2. Tomten vil reduseres med 370m2 tomt, få en høy skråning inn på tomten ca. 4m fra kjøkken og stue. Dett vil forringe bokvalitet og trivsel samt senke eiendommens salgsverdi i vesentlig grad. Grunneier etterlyser god begrunnelse for hvorfor G/S- veien er planlagt på sørsiden av riksveien. Noe formelt vedtak på dette er ikke blitt forelagt og etterlyses. Grunneieres kommer med følgende krav: Godtgjørelse for tap av areal Dekning av utgifter til tinglysning av veirett over naboeiendom Kompensasjon for tap av busker Formell befaring Alternativ løsning fra grunneier Grunneier kommer med følgende forslag i tråd med Laila Pedersen (4035/13) sitt forslag. På den delen av strekningen som angår vår eiendom burde man se på muligheten for å utvide riksveien på nordsiden og samtidig få rettet ut svingen ved Jahrehagen. Dette vil vesentlig forbedre en trafikkfarlig strekning samtidig som man ved å velge smalere løsning vil kunne unngå å berøre de tre eiendommene på sørsiden av veien. De to berørte grunneiere på nordsiden er i utgangspunktet ikke negative til dette.

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning. ArkivsakID.: 12/5395 Arkivkode: FE-, FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 024/13 Planutvalget 26.02.2013 Veldrebakken, mindre endring av reguleringsplan for kloster, kirke, borettslag og trafikkløsning.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/5281 1653/1006 Endring av reguleringsplan gang og sykkelveg E6 Saksbehandler: Øyvind Aundal Arkiv: PLAN plan Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Drangedal kommune. Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: gangsbehandling

Drangedal kommune. Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: gangsbehandling Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 15/02694-13 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Detaljregulering for G/S - veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid: 201 6001. 1. gangsbehandling Saksgang

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling.

Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24 - reguleringsendring. Sluttbehandling. ArkivsakID.: 14/4338 Arkivkode: FA-L12, PLANID-201409, FE- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 143/15 Planutvalget 25.08.2015 108/15 Formannskapet 09.09.2015 Brunvall industriområde gbnr. 4125/5,9 og 4118/24

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

E18 Bommestad Sky - forslag til reguleringsendringer - Larvikstunnelen under Månejordet og endringer av lokalveger ved Kilen - Sluttbehandling

E18 Bommestad Sky - forslag til reguleringsendringer - Larvikstunnelen under Månejordet og endringer av lokalveger ved Kilen - Sluttbehandling ArkivsakID.: 13/4024 Arkivkode: FA-L12, PLANID- Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 193/13 Planutvalget 08.10.2013 092/13 Formannskapet 16.10.2013 132/13 Kommunestyret 23.10.2013 E18 Bommestad Sky - forslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Egengodkjenning - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt

Egengodkjenning - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2011/541-95 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 10/17 02.02.2017 Nesset kommunestyre 5/17 16.02.2017 Egengodkjenning - Reguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 13.06.2017 035/17 Kommunestyret 20.06.2017 043/17 Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang -

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2016004 Arkivsaksnr: 2016/120-14 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/17 18.05.2017 Kommunestyret 47/17 29.05.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING PLAN 345 - FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING Sakstittel: Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - VA/veiutbedring (del 1) Forslagsstiller: Askøy kommune Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Hans Finnes gate fra Persaunevegen til Bakkaunevegen, fortau, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Hans Finnes gate fra Persaunevegen til Bakkaunevegen, fortau, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 73/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Hans Finnes gate fra Persaunevegen til Bakkaunevegen, fortau, sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1201 Saksbehandler: Thomas Andersen Dato: 12.08.2016 A-sak. Forslag til endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien - førstegangsbehandling Saksnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG/FORTAU FV. 5, OULIE SOLVANG. MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN.

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG/FORTAU FV. 5, OULIE SOLVANG. MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN. Arkivsaksnr.: 11/425-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG/FORTAU FV. 5, OULIE SOLVANG. MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211 Akiv: PLNR-1121.0425.00, K2-L12 Vår ref.: 10/2226-9 Journalpostid: 11/24008 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 1121.0425.00: DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0421.00, K2 - L12 Vår ref: 10/596-41 Journalpostid: 15/11080 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0421.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV 505 FRA TIME KIRKE TIL UNDHEIM Saksgang:

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID-20140002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12 15/217 Saksnr Utvalg

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer