Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / PLAN 2348P DETALJREGULERING FOR GAMLE FORUSVEIEN 33 - HINNA BYDEL Forslag til vedtak: Privat forslag til Plan 2348P, detaljregulering for Gamle Forusveien 33, Hinna bydel, med plankart datert Rambøll , sist revidert Kultur og byutvikling , og reguleringsbestemmelser datert Arkitektfirmaet Piri A/S , sist revidert Kultur og byutvikling , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven

2 1. HVA SAKEN GJELDER Arkitektfirmaet Sjo Fasting AS har tidligere, på vegne av Tveit & Hafnor Eiendom as, fremmet privat forslag til detaljregulering for eiendommen gnr./bnr 13/62, 13/94 og 13/70, samt13/39 og 13/63. Kunngjøring oppstart av planarbeid for området ble kunngjort Området var da tenkt regulert med formål «Forretning/kontor» i «Reguleringsplan for felt BK1 og BK2 Gamle Forusveien, Stavanger kommune, Plan 2348P». Planen ble utarbeidet så langt at den var klar for 2. gangsbehandling i kommunalstyret. Planområde har nå fått nye eiere og i tillegg har Bryggeriparken, nå 2020-park, startet en prosess med nye visjoner for sitt område, avholdt en arkitektkonkurranse og forbereder arbeidet med forslag til ny plan med formål «Næring/bolig». Arkitektfirmaet Piri A/S, v/ Sivilarkitekt MNAL Odd Magne Wathne har på vegne av Gamle Forusveien 33 AS fremmet nytt forslag til Detaljert reguleringsplan for GAMLE FORUSVEIEN 33, Hinna bydel, Stavanger Kommune, Plan 2348P. Planforslaget fastsetter formål og utnyttingsgrad innenfor byggeområdene. Det er avholdt møte med Stavanger kommune og 2020-park for å samordne planene slik at utbygging av området skal bygge opp under intensjonene for utbygging av 2020-park. I og med at det ble vurdert at planen også skulle omfatter planfri kryssing for fotgjengere ved Gamle Forusveien, ble planarbeidet utvidet og varslet på nytt. En har nå valgt å holde planlagt planfri kryssing for fotgjengere ved Gamle Forusveien utenom planområdet for Plan 2348P. Planen gjelder eiendommene gnr./bnr. 13/62, 13/94, 13/70 samt 13/39 og 13/63. Eierne av gnr/bnr. 13/172 og 13/224, tilgrensende eiendommer i nord, har blitt forespurt om å være en del av planen, men har valgt å ikke delta. Planforslaget er utarbeidet av følgende firma: Reguleringsplan: Digitalt plankart: Illustrasjoner: ROS-analyse: Skyggediagram: Utomhusplan: Støyrapport: Piri AS v/siv.ark MNAL Odd M Vatne. Rambøll Norge, Stavanger v/sharam Shahimi. Rambøll Norge, Stavanger v/rune Tjøstheim Piri AS v/siv.ark MNAL Odd M Vatne Rambøll Norge, Stavanger v/sharam Shahimi Atsite AS v/landskapsarkitekt Anne Truelsen Schultz Norconsult AS v/ Adam Bahjat Suleiman 2

3 2. GJELDENDE PLANER I kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune , godkjent av bystyret , er området avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål, boligbebyggelse og erverv. I reguleringsplan for Forus øst, Plan 1869, godkjent av bystyret , er området avsatt til Bolig og kontor. Forslaget til detaljplan for området er i samsvar med intensjoner og krav i gjeldende planer. Naboplaner: Øst for planområdet, på motsatt side av Gamle Forusveien, er områdene regulert til formål Boligbebyggelse og erverv. Nord for planområdet er området regulert til formål Bolig/kontor. Sør for planområdet, på motsatt side av Geitastova, er området regulert til formål Industri/kontor. Vest for planområdet er området regulert til formål eneboliger og friområde, som er regulert som en buffersone mot Industri/kontorområde (gamle Tou bryggeri). Dette området er under omregulering til bolig og kontorbebyggelse i planer for 2020 Park. Kart som viser eksisterende regulering i planområdet og tilstøtende områder 3

4 3. FORHÅNDSKUNNGJØRING Tidligere varsling om oppstart av planarbeid ; Det ble kunngjort oppstart av planarbeid for området , kunngjort i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Frist for uttalelse ble satt til Ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 6 uttalelser fra offentlige instanser, ingen fra private. Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagstiller, se vedlegg 4. Følgende etater hadde merknader: Fylkesrådmannen ( , Oppvekst og levekår Stavanger Kommune ( ), Eldrerådet Stavanger Kommune ( ), Statens vegvesen ( ), Bymiljø og utbygging, Renovasjon, Stavanger Kommune ( ). Merknadene fra etatene omhandlet i hovedsak følgende: Fylkesrådmannen ( ), forutsetter at avgrensningen for område B/K 1 og B/K 2 følger reguleringsplanen, minner om at området er avsatt til kontor og industri, og kun åpner for salg av plasskrevende varer. Det er flere rekkefølgekrav knyttet til utbygging av feltet. Planforslaget må ha prinsippene for universell utforming som premiss. Videre må planforslaget vurderes opp mot måloppnåelsen i de 4 hovedmålsetningene i prosjektet Fremtiden byer som Stavanger sammen med Sandnes her sluttet seg til. Oppvekst og levekår Stavanger Kommune ( ), ber om at en vurderer å plassere bygningsmassen slik at den gir støyskjerming mot tilstøtende barnehage. Eldrerådet Stavanger Kommune ( ), ber om at universell utforming legges til grunn. Statens vegvesen ( ), viser til vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for dette området Bymiljø og utbygging, Renovasjon, Stavanger Kommune ( ), som fremholder krav om renovasjonsteknisk plan og opprydding i forurenset grunn. Hinna bydelsutvalg ( ), har ingen merknader til planen. Merknadene er oppsummert av forslagstiller i eget vedlegg. Ny varsling om oppstart av planarbeid, ; Etter at planområdet har fått nye eiere og etter at planområdet er utvidet for også å omfatte en planfri kryssing for fotgjengere ved Gamle Forusveien, ble det kunngjort oppstart av planarbeid for området , kunngjort i Stavanger Aftenblad. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Frist for uttalelse ble satt til Ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 1 uttalelse fra offentlige instanser og 1 merknad fra private. 4

5 Offentlige etater: Statens vegvesen, brev datert Statens vegvesen er forelagt en prinsippskisse for tiltaket som viser byggegrense, tilbaketrukket byggegrense og frisikt i forhold til rundkjøringen. Vegvesenet støtter forslaget, men vil understreke behovet for langsgående frisikt lang gang-/sykkelvegen. Den må være min. 20 m. Beplantning tett opp til gang-/sykkelvegen vil være uaktuelt. Støyretningslinjen T-1442 må legges til grunn for planarbeidet. Det kan tenkes at vegvesenet har flere merknader når konkret planforslag foreligger. Forslagsstillers kommentar: Det har tidlig vært kontakt mellom planlegger og vegvesen. Råd og innspill fra vegvesen er bakt inn i planforslaget med 40x40 m tilbaketrukket byggegrense og 10x40 m siktlinje ved rundkjøring, 15 m byggegrense langs Gamle Forusveien, og min 20 m siktlinje langs gang- /sykkelveg ved gamle Forusveien. Det er utarbeidet støyrapport basert på retningslinjer i T (Norconsult). Private: Brev fra Leif E Pedersen m. flere, datert Som eier av gnr/ bnr 13/172 protesterer de på det sterkeste på reguleringsforslaget. De mener deres eiendom blir kraftig beskåret og redusert, og mener forslaget er uakseptabelt med hensyn til å ta seg til rette på annen manns eiendom. De ønsker et annet forslag som ikke beskjærer deres eiendom. Forslagsstillers kommentar: Det utsendte planvarsel viser at forslag til plangrense går et stykke inn på deres eiendom. Dette er gjort etter ønske fra Stavanger Kommune for å ha varslet et noe større område enn planlagt utbyggingsområde i tilfelle noe «uventet» skulle dukke opp i løpet av planprosessen. Endelig forslag til reguleringsplan beskjærer ikke ovennevnte eiendom. Plangrensen er lagt i eiendomsgrensen til eiendommen. Deres eiendom blir derfor ikke beskåret. Reguleringsforslaget vil heller ikke, etter utbyggers oppfatning, virke negativt inn på deres eiendom. Foran eiendommen blir det regulert inn et fremtidig byggeområde (B2), men dette kan ikke bygges ut uten at området ses i sammenheng med minimum gnr/bnr 13/172 (Pedersens eiendom) og 13/224 basert på frivilligsamarbeid. Krav om dette er lagt inn i reguleringsbestemmelsene. I mellomtiden blir området foran eiendommen opparbeidet som et større grøntområde. 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdets beliggenhet og avgrensning. Området ligger mellom rundkjøringene i kryssene Forusbeen Gamle Forusveien og Gamle Forusveien Geitastova, vest for Gamle Forusveien. Planområdet strekker seg over Gamle Forusveien for å regulere inn undergang under veien og nødvendig atkomst/rampe på østsiden av Gamle Forusveien. Planområdets kvaliteter. Planområdet har et areal på 9,1 daa. Terrenget er hovedsakelig flatt og eiendommen har gode solforhold hele dagen. I nærområdet finnes en skogkledd haug som blir en del av et overordnet grøntdrag som går gjennom planområdet. Ved Gausel skole, 900 m fra tomten, er det etablert idrettsanlegg. 5

6 Eksisterende bebyggelse arealbruk. Det står i dag 4 eldre bygninger på området. Disse benyttes i dag til matvarebutikk (Forus kolonial), boliger, lager og uthus. Bygningene er av eldre dato. Det er relativ god avstand til nabobebyggelse. Eksisterende bebyggelse i planområdet. 6

7 Teknisk infrastruktur. Atkomst til området skjer i dag delvis fra Geitastova som igjen er forbundet til Gamle Forusveien via eksisterende rundkjøring i krysset Gamle Forusveien Geitastova, og delvis direkte fra Gamle Forusveien. Det er allerede bygget fortau på begge sider av Gamle Forusveien, med fotgjengerfelt ved rundkjøringen i krysset Gamle Forusveien Geitastova. Langs Geitastova er det fortau på nordsiden av veien, den side som vender inn mot planområdet. Det er et godt utbygget gang- og sykkelveinett i området, både til butikker, Stadionparken, skoler, bussholdeplass og arbeidsplasser på Lura Forus. Den kommunaltekniske infrastruktur er etablert i området. Offentlig ledningsnett i området er vist på kartet nedenfor Teknisk infrastruktur 7

8 Spesielle miljø- og/eller risikoforhold Grunnen antas å bestå av løsmasser og fjell. Det er ikke registrert forurensning i grunnen. Vind og lokalklima Stavanger-området har som andre lavtliggende områder på Vestlandet, et mildt og jevnt klima. Området ligger beskyttet fra fremherskende vinder fra nord, nord-vest, men kan være eksponert for vind fra øst- sørøst Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Like øst for planområdet heller terrenget ned mot Gandsfjorden. I nærområdet finnes en skogkledd haug og et friluftsområde. Ved Gausel skole er det etablert idrettsanlegg Vegetasjon. Innimellom bebyggelsen finnes en del vegetasjon av ulik verdi. Enkelte trær kan ha egenverdi og bør forsøkes tatt vare på. Disse er markert i vedlagte illustrasjonsplan. Kulturminneverdier Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Eierforhold, eksisterende bebyggelse og kulturminner Følgende eiere og eiendommer inngår i planområdet: 13/69 og 13/63 Stavanger kommune, 13/62, 13/70 og 13/94 Gamle Forusveien 33 AS. Eksisterende service i nærområdet. Barnehage: Geitastova barnehage tett inntil planområdet (ca. 40 meter). Skoler: Barneskole: Gausel skole, ca. 900 meter fra planområdet. Kollektiv transport: Området ligger tett opp til de tettest trafikkerte kollektive transportårer i regionen. Avstand fra planområdet til holdeplasser er: Gamle Forusveien: ca. 15 meter. Riksvei 44 (ved travbanen) ca. 500 meter. Togstopp (Gausel): ca meter. Service. Gausel bakken lokalsenter: ca meter. Stadionparken, Jåttåvågen: ca meter. Kvadrat: ca meter Sandnes sentrum: ca meter. Levekår Planområdet ligger sentralt på Forus med alle de offentlige og private servicetilbud som finnes der. Nabolaget er godt tilrettelagt for barn og unge. Det ligger både barnehage, barneskole og friluftsområder i nærområdet. 8

9 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformål, byggeformål, trafikkareal Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av boliger i form av blokkbebyggelse med tilhørende anlegg som veier, gangarealer, grøntanlegg, lekeplasser og parkering. Planforslaget er i tråd med gjeldende planer. Detaljreguleringen inneholder to delfelt som er regulert for boligbebyggelse, delfelt B1 B2. Forslagets byplanmessige innhold og kvaliteter B1 Delfeltet er utført som en detaljreguleringsplan som kan utbygges iht. denne plan. Bebyggelsen er trukket lengst mulig sørøst i planområdet for å frigi mest mulig areal til grøntområde ved fremtidig undergang under Gamle Forusveien. Grøntområdet i planen er en forlengelse av det gjennomgående grøntområdet som planlegges ved 2020-park og som er en del av overordnet grønstruktur i område. Ny bebyggelse er plassert i en vinkelform for å danne et felles uterom på bakkeplan vendt bort fra trafikken i Gamle Forusveien, men som åpner seg mot vest og mot kveldsolen. Bygningen skal oppføres i 5 etasjer. En mindre del tillates oppført i 6 etasjer for å skape en variert silhuett/gesimslinje. Fasader skal bygges i trekledning, fasadepuss, glass og/eller platekledning. Inngang til blokken er samlet om et felles, bilfritt fellesområde, som vender inn mot grøntdraget. Her planlegges sandlekeplass, kvartalslekeplass og møteplass/aktiviteter for alle aldersgrupper. Fra denne fellesplassen er det direkte, bilfri, atkomst til kvartalslekeplass, til overordnet grøntanlegg, til fremtidig undergang under Gamle Forusveien og til fortau / gangveger i nærområdene. Bygget er planlagt med leiligheter. Leilighetene vil, i tillegg til god tilgang til grønne utearealer, få tilgang til privat uteoppholdsplass i form av terrasse/balkong. En del av balkongene må glasses inn for å oppnå tilfredsstillende støyforhold. Leiligheter som vender ensidig mot Gamle Forusveien vil få private balkonger mot vest (bort fra veien). I tillegg åpner bestemmelsene for at de kan få en innglasset balkong (nr 2) som vender mot øst, morgensol og utsikt over Gandsfjorden. Bestemmelsene åpner også for en felles takterrasse på taket over 5 etasje. B2 Delfelt B2 er et område som ikke er like detaljert regulert som delfelt B1. Det er tilrettelagt for at delfelt B2 kan bygges ut senere, men da sett i sammenheng med fremtidige planer for 2020-park og/eller minimum i sammenheng med utvikling av eiendommene rett nord for planområdet (gnr / bnr. 13 / 172 og 13 / 224). Delfelt B2 kan ikke bygges ut separat, uten i sammenheng med området nord / vest for B2, og være en del av en ny plan. 9

10 Grad av utnytting Delfelt B1 er totalt på ca. 1,98 daa. Planen åpner for å bygge inntil 950 m2 BYA og 5300 m2 BRA i delfelt B1. (Arealer for parkeringskjeller og for boder under terreng regnes ikke med i beregningen av BRA). Siden dette er en detaljert reguleringsplan hvor byggeområde er tilpasset bygget, blir det naturlig å regne utnyttelsen relatert til byggeområde (B1) og til grøntområde. (G1), som betjener boligene i delfelt B1. Delfelt B1 og felt G1 er samlet på ca. 4,1 daa. Bestemmelsene åpner for at delfelt B1 kan bygges ut med mellom boenheter, avhengig av størrelsen på boligene. Min. 60 % av boligene skal ha et areal større eller lik 60 m2 BRA. Dette gir en boligtetthet på 7,3 til 9,2 boliger / daa. Utnyttelse %BRA = 129 %. Dersom man også regner med arealet til delfelt B2, blir samlet areal ca. 4,8 da, og det vil gi en boligtetthet på mellom 6,2 og 9 boliger / daa. Utnyttelse %BRA = 110 %. Byggegrenser og bygningers plassering B1 Bygningens plassering er vist i plankartet. Det er lagt opp til 15 m byggegrense fra Gamle Forusveien, 40x40 m tilbaketrukket byggegrense ved rundkjøringen, 10x40 meter siktlinje i rundkjøringen og minimum 20 m siktlinje langs gang- og sykkelvegen ved Gamle Forusveien. Bygningen er plassert lengst mulig sørøst på tomten for å gi mest mulig rom for det overordnede parkdraget som på sikt skal gå ned mot Gandsfjorden. B2 Avklares i egen plan. Grøntområder og lekeplasser 10

11 Beskrivelse av landskapsgrep og illustrasjonsplan for prosjektet Gamle Forusveien 33 Prosjektet ligger på Forus øst grensende ut til Gamle Forusveien, eksisterende boliger og barnehage. Forus øst er under planlegging som byomformingsområde hvor grønne strukturer og stier tenkes inn i området som et av mange kvalitetsløft for området. Prosjektet som er planlagt i Gamle Forusveien 33 underbygger og gjør dette prosjektet realiserbart ved sin disponering av tomten med fokus på et samlende grønt uteareal, med stiforbindelser som knytter seg på eksisterende strukturer, og med en mulighet for å kunne innarbeides i de fremtidige planer for området. Utearealet skal fremstå frodig, inkluderende og aktiv for beboere og naboer. Eksisterende trær er registrert og det ønskes å innarbeide flere utvalgte trær og hekker i planen. En eksisterende større bjørk bevares som et tuntre i uterommet. En støyskjerm langs veiene avgrenser med et variert knekket forløp, definerer en rytme langs veien og en positiv frodig fasade. Denne avgrensning suppleres innad med buskbeplantning og hekker som definerer rom for hager og opphold. En fremtidig undergang og etableringen av gode gangforbindelser leder en inn i området ved en inkluderende åpen adkomst av mur og beplantning, og videre til bygg og øvrige stiforbindelser. Sittemurer terrasserer gressflaten, definerer overganger ved beplantning og lekesoner og gir mulighet for opphold i solen.. En litt høyere mur ved gressplenen gir mulighet for mer variert ballspill. Beplantningen ut mot veien rammer inn og går i dialog med byggets skala. Langs støyskjerm er det bøkehekk og buskpartier som gir rom i en menneskelig skala. I det indre uterommet er det sammenhengende busk- og bunnplantepartier som definerer rammene for et variert og aktivt samlingsrom med mindre blomstrende frukttrær. Beplantningen styrker opplevelsen av variasjonen gjennom årstidene. Lek og opphold er planlagt å foregå på hele arealet, men er især tilrettelagt som en serie av rom og muligheter både i nær kontakt til bebyggelsen og ved hagene, beskyttet og innarbeidet på en måte som både kan fungere intimt, og som en del av en sammenheng. Det skal fungere for beboere, som samlingssted for naboer og som en bra opplevelse å passere igjennom. 11

12 Sol-/skyggediagram Det er utarbeidet illustrasjonsplan, snitt og sol-/skyggediagram for området. Disse viser solforhold på området følgende datoer: 21 mars (vårjevndøgn) kl og kl juni kl 09.00, 12.00, og Sol-/skyggediagrammene viser at det er gode solforhold på regulerte grøntområder store deler av året. Det planlagte bygget kaster ikke skygge på sentrale deler av nabotomter i de viste tidspunkt. Store deler av grøntområdene ligger i sol vårjevndøgn kl Veiløsning, fortau og gangveger Planområdet får adkomst fra Geitastova, som igjen har tilknytning til overordnet vegnett i eksisterende rundkjøring i Gamle Forusveien. All eksisterende atkomst fra Gamle Forusveien til planområdet vil bli stengt ved forslaget til ny reguleringsplan. Det vil bli etablert fortau langs både Geitastova og Gamle Forusveien. Planforslaget medfører ingen inngripen i eksisterende kjøreveger eller gang- / sykkelveg langs Gamle Forusveien og Geitastova, med unntak på sikt planlagt undergang under Gamle Forusveien og utbedring av eksisterende avkjørsel fra planområdet til Geitastova. Det er lagt opp til et bevisst skille mellom kjøreveg og gang- / sykkelveger innenfor planområdet. Det er regulert inn en mindre kjøreveg som skal betjene de 4 eneboligene som finnes vest for planområdet. Dersom disse på et senere tidspunkt blir en del av 2020-park, eller på annen måte reguleres bort, kan denne interne vegen fjernes eller omgjøres til gangveg. Det er i dag bygget gangveger langs Gamle Forusveien og Geitastova, med kryssing i plan ved rundkjøringen i krysset Gamle Forusveien Geitastova. 12

13 Inne i planområdet er det planlagt et gangvegsystem atskilt fra biltrafikken. Disse er planlagt for å bli en del av grønt- og gangsystemet i forbindelse med den større, planlagte utbyggingen av 2020-park vest for planområdet. I denne forbindelse er det planlagt en undergang under Gamle Forusveien. Det er tilrettelagt for at øst for Gamle Forusveien kan oppgang fra planlagt undergang under Gamle Forusveien bli lagt mellom Radiatorservice (gnr./bnr. 13/431) og boligbebyggelse på gnr/bnr. 13/23. Arealet som er planlagt til rampe for undergangen er på kommunens hjemmesider vist som gnr/bnr. 0 / 0, umatrikulert grunn. Atkomst til boligbebyggelsen på gnr / bnr 13 / 23. er lagt iht. gjeldende reguleringsplan. Bygging av planlagt undergang krever at adkomst til boligene skjer iht. gjeldende reguleringsplan, og krever ingen ombygging av atkomsten til boligene. Undergangen er planlagt regulert helt inn til reguleringsgrensen til Radiatorservice, og vil således ikke påvirke virksomheten, med unntak av nødvendig graving i byggeperioden (eks. natursteinmur). Det er for smalt til å regulere inn både planlagt undergang og fortau ut til Gamle Forusveien. Det forutsettes derfor at eksisterende fortau rundt gnr/bnr 13/431 er tilfredsstillende atkomst. Det gir i verste fall en «omvei» på ca. 60 m i forhold til dagens situasjon. Dersom eksisterende fortau skal opprettholdes vil det kreve inngripen i gnr/bnr 13/431. Parkering Stavanger kommunes parkeringsnorm opererer med to parkeringssoner, sone A (tett by) og sone B (åpen by). Planområdet kommer inn under sone B, og her krever Stavanger kommune at det anlegges maks. 1,2 bilparkeringsplass pr bolig dersom parkering etableres i fellesanlegg, og maksimalt 2 parkeringsplasser pr bolig ved individuell parkering. Planforslaget følger opp dette. Alle plassene er plassert i parkeringsanlegg under bebyggelsen. Det er stilt krav om at 5 % av plassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er stilt krav om min 3 sykkelparkeringsplasser pr bolig. Disse plasseres i underetasje. Det er også avsatt plass til minimum 10 plasser for sykler for gjester på bakkeplan. Alle plassene skal være godt opplyste, og med mulighet for å låse syklene. Nedkjørsel til parkeringsanlegget under bebyggelsen skjer fra gate FV-1, ca. 25 m etter krysset med Geitastova. Kjørerampe ned til parkeringsanlegg er lokalisert inne i bygningen. Det er regulert mulighet for 2 etasjer med parkering under bebyggelsen, men det vil ved byggesøknad bli redegjort for om man går for 2 etasjer eller for 1 etasje med et mekanisert parkeringsanlegg. Avfallshåndtering Det legges opp til kildesortering i nedgravde avfallscontainere i regulert område A1. Området ligger tett inntil atkomstveg fra Geitastova, med snumulighet for større biler i avkjørselen til planområdet. Energiløsninger Det er i reguleringsbestemmelsene lagt inn krav om at bygg og utomhusanlegg skal ha en miljøvennlig profil. Energieffektive løsninger skal ligge til grunn for prosjekteringen. Valgte energiløsninger skal være enkle, robuste og langlivede, knyttet til utforming og detaljering av bygningskroppen. Det skal i den grad det er mulig satses på miljøvennlige produkter med lang levetid og god materialutnyttelse. Bygninger skal planlegges for lavt energibruk. Oppvarming med fjernvarme vil bli vurdert. Bygninger skal tilfredsstille krav til minimum energiklasse B. 13

14 Universell utforming Planforslaget stiller krav til at alle boenhetene skal ha atkomst for bevegelseshemmede. Offentlig friområde skal der det er mulig opparbeides i henhold til prinsippene om universell tilrettelegging. Alle lekeareal og gangareal skal være universelt utformet. I tillegg er følgende krav stilt i reguleringsbestemmelsene: det skal etablere ledelinjer for svaksynte utendørs det skal være kontrastfarge på hoveddører heis skal ha talesyntese grøntarealer skal ikke beplantes med trær og busker som er kjent for å gi allergiske reaksjoner ROS-analyse Det er utarbeidet en ROS-analyse for planområdet. Analysen viser at det er få konflikter i området. Det er snakk om fare for ras og steinsprang ved utgraving av byggegrop, samt støy og fare for påkjørsel av myke trafikanter i forhold til trafikken på det omkringliggende vegnettet. Dette kan elimineres eller begrenses ved utforming av plankart og krav i reguleringsbestemmelser, samt tiltak i byggeperioden. Anbefalinger fra ROS-analysen er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Støyberegning og støyskjermingstiltak Det er utarbeidet støyrapport for planforslaget (Norconsult, datert , dok. nr ). Rapporten dokumenter at området er støyutsatt fra Gamle Forusveien og delvis fra Forusbeen, og at den beste løsningen for et boligbygg på denne tomten ville vært å plassere den parallelt med Gamle Forusveien, og vende leilighetene vestover. Dette ville vært i sterkt konflikt med intensjonene til kommunens og 2020-parks intensjoner om å føre et grøntdrag gjennom området, under gamle Forusvei og ned mot Gandsfjorden. Anbefalingene da blir at man må sørge for at flest mulig leiligheter får balkonger som vender bort fra Gamle Forusveien, og de leilighetene som er ensidig orientert mot Gamle Forusveien, får en fellesbalkong balkong mot grøntområdet mot vest i hver etasje, på motsatt side av korridoren. Et alternativ kan være å etablere svalgang på vestsiden av det østre bygget. Soverom kan da orienteres mot stille side. De fleste balkongene vil bli utstyrt med tett rekkverk (glass) i en høyde på 1,5 m pluss absorbenter i himling for å oppnå tilfredsstillende støynivå, eller ev at hele balkongen blir glasset inn. Anbefalingene fra Norconsult er innarbeidet i vedlagt prinsippskisse for etasjeplan (se pkt.: illustrasjoner av påtenkt prosjekt). I tillegg skal det etableres felles, støyskjermede uteplasser i grøntdrag og ev. på taket av 5 etasje. Illustrasjoner Bygningen er ikke prosjektert enda, men vedlagte illustrasjoner viser form og størrelse på prosjektet. Fasadeutforming vil bli mer detaljert og tilpasset omgivelsene ved søknad om rammetillatelse. 14

15 Bildet viser størrelse på planlagt bygg sett fra motsatt side av Gamle Forusveien fra sør. Bildet viser størrelse på planlagt bygget sett fra motsatt side av gamle Forusveien sett fra nord (bygg i bakgrunnen midt på bildet) 15

16 ILLUSTRASJONER AV PÅTENKT PROSJEKT Skissemessig oppriss av planlagt bygg mot vest Skissemessig oppriss av planlagt bygg mot Gamle Forusvegen 16

17 Skissemessig oppriss av planlagt bygg sett mot nord (parkdrag) Skissemessig illustrasjon av nordøstre hjørne mot Gamle Forusveien. 17

18 Skissen viser en typisk etasjeplan, med leiligheter plassert langs en korridor. Korridoren får lys via vindu der bygget er smalest. Leiligheter som vender ut mot Gamle Forusveien vil få tilgang til fellesbalkonger mot parken i vest, i tillegg til mulighet for innglasset balkong mot øst. Balkonger mot Geitastova vil få tett vegg mot Gamle Forusveien. I skissen under vises hvordan bygningskroppen enkelt kan omgjøres til svalgangsløsning før den østre fløyen. Leiligheter med ensidig orientering mot øst kan da få et soverom med vindu mot stille side, samtidig som de kan få en innglasset (støyskjermet) balkong mot øst, men også fellesbalkong rett utenfor inngangsdøren mor parken i vest (i hver etasje). 18

19 Skissen viser en typisk 3-roms leilighet med et areal på ca. 69 m2 BRA. Leiligheten er tilpasset bevegelseshemmede i alle rom, og har gode lysforhold selv om leiligheten er ensidig belyst. Tegningen viser hvordan parkering kan løses under bakken ved en teknisk løsning. Dette sparer areal, og man unngår å måtte bygge p-kjeller utenfor selve bygningskroppen. Alternativ til å velge en slik teknisk løsning er å bygge 2 etasjer med parkering under bakken. Reguleringsbestemmelsene åpner for begge løsninger. 19

20 6. VURDERING AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Friområder og områder for lek, for barn og unges forhold Planområdet ligger sentralt plassert i forhold til de fleste servicetilbud som finnes i Forusområdet. Det er relativt kort avstand til barnehage og skoler. Det er fortau / gangveger langs de fleste vegstrekninger. Planfrie underganger under Gamle Forusveien er tatt ut av denne planen, men er planlagt i forbindelse med regulering av kollektivfelt i Fv44 og områderegulering for Forus øst inkludert 2020-park. Det er i planområde planlagt gode grøntområder med sandlekeplasser og kvartalslekeplass med gode solforhold. Når planen for Forus øst er gjennomført vil grøntområdene innenfor dette planområdet bli direkte tilkoplet et større overordnet gjennomgående grøntdrag i naboområdene. Sol- og skyggeforhold Det er utarbeidet sol- og skyggevurdering som viser solforholdet på lekeareal og boligenes uteoppholdsareal 21. mars og 24. juni. Disse viser at det er gode solforhold store deler av året. I tillegg viser vurderingen hvordan planlagt bebyggelse påvirker solforhold for eksisterende nabobebyggelse. Miljø, forurensning og støyforhold Området ligger sentralt i Forusområdet, med både trafikkerte veger og industri i nabolaget. Nærliggende industri har for det meste sin aktivitet innendørs og utgjør ingen stor støykilde, med unntak av trafikk til og fra områdene. Støy fra industrien og fra annen trafikk på vegnettet skjermes med støyskjermer. Inne i området blir det etablert gode, grønne fellesområder. Det er ingen kjente forurensinger i grunnen, og det har ikke vært virksomheter i området som kan gi grunn til å frykte skulte forurensinger. Det er likevel lagt inn rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene for at det for tiltak i grunnen kan settes i verk tiltak, hvis det kreves en mer grundig vurdering av fare for forurensing i grunnen. Befolkningsøkning og servicebehov Planforslaget åpner for inntil 38 boenheter i planområdet. Med fratrekk for 3 boliger som rives gir det inntil 35 nye boliger i området. Med 2,5 personer per boenhet vil dette gi en befolkningsøkning på ca. 87 personer. Nærområdet har tilstrekkelig servicetilbud til å dekke det behov som oppstår pga. de nye boligene. Motsatt kan det sies at planforslaget tilfører kvaliteter til naboområdene ved at det etableres bolig i nærhet av arbeidsplassene på Lura og Forus. Forholdet til funksjonshemmede Alle boligene skal ha atkomst for bevegelseshemmede. Videre er det stilt krav om at det skal etablere ledelinjer for svaksynte utendørs, det skal være kontrastfarge på hoveddører, heis skal ha talesyntese og grøntarealer skal ikke beplantes med trær og busker som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. 20

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Plan 2012134 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 472 m.fl. Øvre Hana

Plan 2012134 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 472 m.fl. Øvre Hana SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 201205952-18 Saksbehandler Ragnhild Njå Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 15.01.2014 Plan 2012134 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 472 m.fl. Øvre Hana

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Vedtatt av Kommunestyret 12.11.2015 i KST-sak 142/15.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE Arkiv: PLNR-1121.0419.00, K2-L1212 Vår ref (saksnr.): 10/53030-2525 Journalpostid.: 10/2126666 Saksbeh.: Hilde Tjemslandnd PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest Arkivsak: 2010/3295 Arkivkode: 1717r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 20.06.2013, PS 13/99 Plankartets

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer