Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / PLAN 2348P DETALJREGULERING FOR GAMLE FORUSVEIEN 33 - HINNA BYDEL Forslag til vedtak: Privat forslag til Plan 2348P, detaljregulering for Gamle Forusveien 33, Hinna bydel, med plankart datert Rambøll , sist revidert Kultur og byutvikling , og reguleringsbestemmelser datert Arkitektfirmaet Piri A/S , sist revidert Kultur og byutvikling , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven

2 1. HVA SAKEN GJELDER Arkitektfirmaet Sjo Fasting AS har tidligere, på vegne av Tveit & Hafnor Eiendom as, fremmet privat forslag til detaljregulering for eiendommen gnr./bnr 13/62, 13/94 og 13/70, samt13/39 og 13/63. Kunngjøring oppstart av planarbeid for området ble kunngjort Området var da tenkt regulert med formål «Forretning/kontor» i «Reguleringsplan for felt BK1 og BK2 Gamle Forusveien, Stavanger kommune, Plan 2348P». Planen ble utarbeidet så langt at den var klar for 2. gangsbehandling i kommunalstyret. Planområde har nå fått nye eiere og i tillegg har Bryggeriparken, nå 2020-park, startet en prosess med nye visjoner for sitt område, avholdt en arkitektkonkurranse og forbereder arbeidet med forslag til ny plan med formål «Næring/bolig». Arkitektfirmaet Piri A/S, v/ Sivilarkitekt MNAL Odd Magne Wathne har på vegne av Gamle Forusveien 33 AS fremmet nytt forslag til Detaljert reguleringsplan for GAMLE FORUSVEIEN 33, Hinna bydel, Stavanger Kommune, Plan 2348P. Planforslaget fastsetter formål og utnyttingsgrad innenfor byggeområdene. Det er avholdt møte med Stavanger kommune og 2020-park for å samordne planene slik at utbygging av området skal bygge opp under intensjonene for utbygging av 2020-park. I og med at det ble vurdert at planen også skulle omfatter planfri kryssing for fotgjengere ved Gamle Forusveien, ble planarbeidet utvidet og varslet på nytt. En har nå valgt å holde planlagt planfri kryssing for fotgjengere ved Gamle Forusveien utenom planområdet for Plan 2348P. Planen gjelder eiendommene gnr./bnr. 13/62, 13/94, 13/70 samt 13/39 og 13/63. Eierne av gnr/bnr. 13/172 og 13/224, tilgrensende eiendommer i nord, har blitt forespurt om å være en del av planen, men har valgt å ikke delta. Planforslaget er utarbeidet av følgende firma: Reguleringsplan: Digitalt plankart: Illustrasjoner: ROS-analyse: Skyggediagram: Utomhusplan: Støyrapport: Piri AS v/siv.ark MNAL Odd M Vatne. Rambøll Norge, Stavanger v/sharam Shahimi. Rambøll Norge, Stavanger v/rune Tjøstheim Piri AS v/siv.ark MNAL Odd M Vatne Rambøll Norge, Stavanger v/sharam Shahimi Atsite AS v/landskapsarkitekt Anne Truelsen Schultz Norconsult AS v/ Adam Bahjat Suleiman 2

3 2. GJELDENDE PLANER I kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune , godkjent av bystyret , er området avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål, boligbebyggelse og erverv. I reguleringsplan for Forus øst, Plan 1869, godkjent av bystyret , er området avsatt til Bolig og kontor. Forslaget til detaljplan for området er i samsvar med intensjoner og krav i gjeldende planer. Naboplaner: Øst for planområdet, på motsatt side av Gamle Forusveien, er områdene regulert til formål Boligbebyggelse og erverv. Nord for planområdet er området regulert til formål Bolig/kontor. Sør for planområdet, på motsatt side av Geitastova, er området regulert til formål Industri/kontor. Vest for planområdet er området regulert til formål eneboliger og friområde, som er regulert som en buffersone mot Industri/kontorområde (gamle Tou bryggeri). Dette området er under omregulering til bolig og kontorbebyggelse i planer for 2020 Park. Kart som viser eksisterende regulering i planområdet og tilstøtende områder 3

4 3. FORHÅNDSKUNNGJØRING Tidligere varsling om oppstart av planarbeid ; Det ble kunngjort oppstart av planarbeid for området , kunngjort i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Frist for uttalelse ble satt til Ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 6 uttalelser fra offentlige instanser, ingen fra private. Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagstiller, se vedlegg 4. Følgende etater hadde merknader: Fylkesrådmannen ( , Oppvekst og levekår Stavanger Kommune ( ), Eldrerådet Stavanger Kommune ( ), Statens vegvesen ( ), Bymiljø og utbygging, Renovasjon, Stavanger Kommune ( ). Merknadene fra etatene omhandlet i hovedsak følgende: Fylkesrådmannen ( ), forutsetter at avgrensningen for område B/K 1 og B/K 2 følger reguleringsplanen, minner om at området er avsatt til kontor og industri, og kun åpner for salg av plasskrevende varer. Det er flere rekkefølgekrav knyttet til utbygging av feltet. Planforslaget må ha prinsippene for universell utforming som premiss. Videre må planforslaget vurderes opp mot måloppnåelsen i de 4 hovedmålsetningene i prosjektet Fremtiden byer som Stavanger sammen med Sandnes her sluttet seg til. Oppvekst og levekår Stavanger Kommune ( ), ber om at en vurderer å plassere bygningsmassen slik at den gir støyskjerming mot tilstøtende barnehage. Eldrerådet Stavanger Kommune ( ), ber om at universell utforming legges til grunn. Statens vegvesen ( ), viser til vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for dette området Bymiljø og utbygging, Renovasjon, Stavanger Kommune ( ), som fremholder krav om renovasjonsteknisk plan og opprydding i forurenset grunn. Hinna bydelsutvalg ( ), har ingen merknader til planen. Merknadene er oppsummert av forslagstiller i eget vedlegg. Ny varsling om oppstart av planarbeid, ; Etter at planområdet har fått nye eiere og etter at planområdet er utvidet for også å omfatte en planfri kryssing for fotgjengere ved Gamle Forusveien, ble det kunngjort oppstart av planarbeid for området , kunngjort i Stavanger Aftenblad. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Frist for uttalelse ble satt til Ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 1 uttalelse fra offentlige instanser og 1 merknad fra private. 4

5 Offentlige etater: Statens vegvesen, brev datert Statens vegvesen er forelagt en prinsippskisse for tiltaket som viser byggegrense, tilbaketrukket byggegrense og frisikt i forhold til rundkjøringen. Vegvesenet støtter forslaget, men vil understreke behovet for langsgående frisikt lang gang-/sykkelvegen. Den må være min. 20 m. Beplantning tett opp til gang-/sykkelvegen vil være uaktuelt. Støyretningslinjen T-1442 må legges til grunn for planarbeidet. Det kan tenkes at vegvesenet har flere merknader når konkret planforslag foreligger. Forslagsstillers kommentar: Det har tidlig vært kontakt mellom planlegger og vegvesen. Råd og innspill fra vegvesen er bakt inn i planforslaget med 40x40 m tilbaketrukket byggegrense og 10x40 m siktlinje ved rundkjøring, 15 m byggegrense langs Gamle Forusveien, og min 20 m siktlinje langs gang- /sykkelveg ved gamle Forusveien. Det er utarbeidet støyrapport basert på retningslinjer i T (Norconsult). Private: Brev fra Leif E Pedersen m. flere, datert Som eier av gnr/ bnr 13/172 protesterer de på det sterkeste på reguleringsforslaget. De mener deres eiendom blir kraftig beskåret og redusert, og mener forslaget er uakseptabelt med hensyn til å ta seg til rette på annen manns eiendom. De ønsker et annet forslag som ikke beskjærer deres eiendom. Forslagsstillers kommentar: Det utsendte planvarsel viser at forslag til plangrense går et stykke inn på deres eiendom. Dette er gjort etter ønske fra Stavanger Kommune for å ha varslet et noe større område enn planlagt utbyggingsområde i tilfelle noe «uventet» skulle dukke opp i løpet av planprosessen. Endelig forslag til reguleringsplan beskjærer ikke ovennevnte eiendom. Plangrensen er lagt i eiendomsgrensen til eiendommen. Deres eiendom blir derfor ikke beskåret. Reguleringsforslaget vil heller ikke, etter utbyggers oppfatning, virke negativt inn på deres eiendom. Foran eiendommen blir det regulert inn et fremtidig byggeområde (B2), men dette kan ikke bygges ut uten at området ses i sammenheng med minimum gnr/bnr 13/172 (Pedersens eiendom) og 13/224 basert på frivilligsamarbeid. Krav om dette er lagt inn i reguleringsbestemmelsene. I mellomtiden blir området foran eiendommen opparbeidet som et større grøntområde. 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdets beliggenhet og avgrensning. Området ligger mellom rundkjøringene i kryssene Forusbeen Gamle Forusveien og Gamle Forusveien Geitastova, vest for Gamle Forusveien. Planområdet strekker seg over Gamle Forusveien for å regulere inn undergang under veien og nødvendig atkomst/rampe på østsiden av Gamle Forusveien. Planområdets kvaliteter. Planområdet har et areal på 9,1 daa. Terrenget er hovedsakelig flatt og eiendommen har gode solforhold hele dagen. I nærområdet finnes en skogkledd haug som blir en del av et overordnet grøntdrag som går gjennom planområdet. Ved Gausel skole, 900 m fra tomten, er det etablert idrettsanlegg. 5

6 Eksisterende bebyggelse arealbruk. Det står i dag 4 eldre bygninger på området. Disse benyttes i dag til matvarebutikk (Forus kolonial), boliger, lager og uthus. Bygningene er av eldre dato. Det er relativ god avstand til nabobebyggelse. Eksisterende bebyggelse i planområdet. 6

7 Teknisk infrastruktur. Atkomst til området skjer i dag delvis fra Geitastova som igjen er forbundet til Gamle Forusveien via eksisterende rundkjøring i krysset Gamle Forusveien Geitastova, og delvis direkte fra Gamle Forusveien. Det er allerede bygget fortau på begge sider av Gamle Forusveien, med fotgjengerfelt ved rundkjøringen i krysset Gamle Forusveien Geitastova. Langs Geitastova er det fortau på nordsiden av veien, den side som vender inn mot planområdet. Det er et godt utbygget gang- og sykkelveinett i området, både til butikker, Stadionparken, skoler, bussholdeplass og arbeidsplasser på Lura Forus. Den kommunaltekniske infrastruktur er etablert i området. Offentlig ledningsnett i området er vist på kartet nedenfor Teknisk infrastruktur 7

8 Spesielle miljø- og/eller risikoforhold Grunnen antas å bestå av løsmasser og fjell. Det er ikke registrert forurensning i grunnen. Vind og lokalklima Stavanger-området har som andre lavtliggende områder på Vestlandet, et mildt og jevnt klima. Området ligger beskyttet fra fremherskende vinder fra nord, nord-vest, men kan være eksponert for vind fra øst- sørøst Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Like øst for planområdet heller terrenget ned mot Gandsfjorden. I nærområdet finnes en skogkledd haug og et friluftsområde. Ved Gausel skole er det etablert idrettsanlegg Vegetasjon. Innimellom bebyggelsen finnes en del vegetasjon av ulik verdi. Enkelte trær kan ha egenverdi og bør forsøkes tatt vare på. Disse er markert i vedlagte illustrasjonsplan. Kulturminneverdier Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Eierforhold, eksisterende bebyggelse og kulturminner Følgende eiere og eiendommer inngår i planområdet: 13/69 og 13/63 Stavanger kommune, 13/62, 13/70 og 13/94 Gamle Forusveien 33 AS. Eksisterende service i nærområdet. Barnehage: Geitastova barnehage tett inntil planområdet (ca. 40 meter). Skoler: Barneskole: Gausel skole, ca. 900 meter fra planområdet. Kollektiv transport: Området ligger tett opp til de tettest trafikkerte kollektive transportårer i regionen. Avstand fra planområdet til holdeplasser er: Gamle Forusveien: ca. 15 meter. Riksvei 44 (ved travbanen) ca. 500 meter. Togstopp (Gausel): ca meter. Service. Gausel bakken lokalsenter: ca meter. Stadionparken, Jåttåvågen: ca meter. Kvadrat: ca meter Sandnes sentrum: ca meter. Levekår Planområdet ligger sentralt på Forus med alle de offentlige og private servicetilbud som finnes der. Nabolaget er godt tilrettelagt for barn og unge. Det ligger både barnehage, barneskole og friluftsområder i nærområdet. 8

9 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformål, byggeformål, trafikkareal Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av boliger i form av blokkbebyggelse med tilhørende anlegg som veier, gangarealer, grøntanlegg, lekeplasser og parkering. Planforslaget er i tråd med gjeldende planer. Detaljreguleringen inneholder to delfelt som er regulert for boligbebyggelse, delfelt B1 B2. Forslagets byplanmessige innhold og kvaliteter B1 Delfeltet er utført som en detaljreguleringsplan som kan utbygges iht. denne plan. Bebyggelsen er trukket lengst mulig sørøst i planområdet for å frigi mest mulig areal til grøntområde ved fremtidig undergang under Gamle Forusveien. Grøntområdet i planen er en forlengelse av det gjennomgående grøntområdet som planlegges ved 2020-park og som er en del av overordnet grønstruktur i område. Ny bebyggelse er plassert i en vinkelform for å danne et felles uterom på bakkeplan vendt bort fra trafikken i Gamle Forusveien, men som åpner seg mot vest og mot kveldsolen. Bygningen skal oppføres i 5 etasjer. En mindre del tillates oppført i 6 etasjer for å skape en variert silhuett/gesimslinje. Fasader skal bygges i trekledning, fasadepuss, glass og/eller platekledning. Inngang til blokken er samlet om et felles, bilfritt fellesområde, som vender inn mot grøntdraget. Her planlegges sandlekeplass, kvartalslekeplass og møteplass/aktiviteter for alle aldersgrupper. Fra denne fellesplassen er det direkte, bilfri, atkomst til kvartalslekeplass, til overordnet grøntanlegg, til fremtidig undergang under Gamle Forusveien og til fortau / gangveger i nærområdene. Bygget er planlagt med leiligheter. Leilighetene vil, i tillegg til god tilgang til grønne utearealer, få tilgang til privat uteoppholdsplass i form av terrasse/balkong. En del av balkongene må glasses inn for å oppnå tilfredsstillende støyforhold. Leiligheter som vender ensidig mot Gamle Forusveien vil få private balkonger mot vest (bort fra veien). I tillegg åpner bestemmelsene for at de kan få en innglasset balkong (nr 2) som vender mot øst, morgensol og utsikt over Gandsfjorden. Bestemmelsene åpner også for en felles takterrasse på taket over 5 etasje. B2 Delfelt B2 er et område som ikke er like detaljert regulert som delfelt B1. Det er tilrettelagt for at delfelt B2 kan bygges ut senere, men da sett i sammenheng med fremtidige planer for 2020-park og/eller minimum i sammenheng med utvikling av eiendommene rett nord for planområdet (gnr / bnr. 13 / 172 og 13 / 224). Delfelt B2 kan ikke bygges ut separat, uten i sammenheng med området nord / vest for B2, og være en del av en ny plan. 9

10 Grad av utnytting Delfelt B1 er totalt på ca. 1,98 daa. Planen åpner for å bygge inntil 950 m2 BYA og 5300 m2 BRA i delfelt B1. (Arealer for parkeringskjeller og for boder under terreng regnes ikke med i beregningen av BRA). Siden dette er en detaljert reguleringsplan hvor byggeområde er tilpasset bygget, blir det naturlig å regne utnyttelsen relatert til byggeområde (B1) og til grøntområde. (G1), som betjener boligene i delfelt B1. Delfelt B1 og felt G1 er samlet på ca. 4,1 daa. Bestemmelsene åpner for at delfelt B1 kan bygges ut med mellom boenheter, avhengig av størrelsen på boligene. Min. 60 % av boligene skal ha et areal større eller lik 60 m2 BRA. Dette gir en boligtetthet på 7,3 til 9,2 boliger / daa. Utnyttelse %BRA = 129 %. Dersom man også regner med arealet til delfelt B2, blir samlet areal ca. 4,8 da, og det vil gi en boligtetthet på mellom 6,2 og 9 boliger / daa. Utnyttelse %BRA = 110 %. Byggegrenser og bygningers plassering B1 Bygningens plassering er vist i plankartet. Det er lagt opp til 15 m byggegrense fra Gamle Forusveien, 40x40 m tilbaketrukket byggegrense ved rundkjøringen, 10x40 meter siktlinje i rundkjøringen og minimum 20 m siktlinje langs gang- og sykkelvegen ved Gamle Forusveien. Bygningen er plassert lengst mulig sørøst på tomten for å gi mest mulig rom for det overordnede parkdraget som på sikt skal gå ned mot Gandsfjorden. B2 Avklares i egen plan. Grøntområder og lekeplasser 10

11 Beskrivelse av landskapsgrep og illustrasjonsplan for prosjektet Gamle Forusveien 33 Prosjektet ligger på Forus øst grensende ut til Gamle Forusveien, eksisterende boliger og barnehage. Forus øst er under planlegging som byomformingsområde hvor grønne strukturer og stier tenkes inn i området som et av mange kvalitetsløft for området. Prosjektet som er planlagt i Gamle Forusveien 33 underbygger og gjør dette prosjektet realiserbart ved sin disponering av tomten med fokus på et samlende grønt uteareal, med stiforbindelser som knytter seg på eksisterende strukturer, og med en mulighet for å kunne innarbeides i de fremtidige planer for området. Utearealet skal fremstå frodig, inkluderende og aktiv for beboere og naboer. Eksisterende trær er registrert og det ønskes å innarbeide flere utvalgte trær og hekker i planen. En eksisterende større bjørk bevares som et tuntre i uterommet. En støyskjerm langs veiene avgrenser med et variert knekket forløp, definerer en rytme langs veien og en positiv frodig fasade. Denne avgrensning suppleres innad med buskbeplantning og hekker som definerer rom for hager og opphold. En fremtidig undergang og etableringen av gode gangforbindelser leder en inn i området ved en inkluderende åpen adkomst av mur og beplantning, og videre til bygg og øvrige stiforbindelser. Sittemurer terrasserer gressflaten, definerer overganger ved beplantning og lekesoner og gir mulighet for opphold i solen.. En litt høyere mur ved gressplenen gir mulighet for mer variert ballspill. Beplantningen ut mot veien rammer inn og går i dialog med byggets skala. Langs støyskjerm er det bøkehekk og buskpartier som gir rom i en menneskelig skala. I det indre uterommet er det sammenhengende busk- og bunnplantepartier som definerer rammene for et variert og aktivt samlingsrom med mindre blomstrende frukttrær. Beplantningen styrker opplevelsen av variasjonen gjennom årstidene. Lek og opphold er planlagt å foregå på hele arealet, men er især tilrettelagt som en serie av rom og muligheter både i nær kontakt til bebyggelsen og ved hagene, beskyttet og innarbeidet på en måte som både kan fungere intimt, og som en del av en sammenheng. Det skal fungere for beboere, som samlingssted for naboer og som en bra opplevelse å passere igjennom. 11

12 Sol-/skyggediagram Det er utarbeidet illustrasjonsplan, snitt og sol-/skyggediagram for området. Disse viser solforhold på området følgende datoer: 21 mars (vårjevndøgn) kl og kl juni kl 09.00, 12.00, og Sol-/skyggediagrammene viser at det er gode solforhold på regulerte grøntområder store deler av året. Det planlagte bygget kaster ikke skygge på sentrale deler av nabotomter i de viste tidspunkt. Store deler av grøntområdene ligger i sol vårjevndøgn kl Veiløsning, fortau og gangveger Planområdet får adkomst fra Geitastova, som igjen har tilknytning til overordnet vegnett i eksisterende rundkjøring i Gamle Forusveien. All eksisterende atkomst fra Gamle Forusveien til planområdet vil bli stengt ved forslaget til ny reguleringsplan. Det vil bli etablert fortau langs både Geitastova og Gamle Forusveien. Planforslaget medfører ingen inngripen i eksisterende kjøreveger eller gang- / sykkelveg langs Gamle Forusveien og Geitastova, med unntak på sikt planlagt undergang under Gamle Forusveien og utbedring av eksisterende avkjørsel fra planområdet til Geitastova. Det er lagt opp til et bevisst skille mellom kjøreveg og gang- / sykkelveger innenfor planområdet. Det er regulert inn en mindre kjøreveg som skal betjene de 4 eneboligene som finnes vest for planområdet. Dersom disse på et senere tidspunkt blir en del av 2020-park, eller på annen måte reguleres bort, kan denne interne vegen fjernes eller omgjøres til gangveg. Det er i dag bygget gangveger langs Gamle Forusveien og Geitastova, med kryssing i plan ved rundkjøringen i krysset Gamle Forusveien Geitastova. 12

13 Inne i planområdet er det planlagt et gangvegsystem atskilt fra biltrafikken. Disse er planlagt for å bli en del av grønt- og gangsystemet i forbindelse med den større, planlagte utbyggingen av 2020-park vest for planområdet. I denne forbindelse er det planlagt en undergang under Gamle Forusveien. Det er tilrettelagt for at øst for Gamle Forusveien kan oppgang fra planlagt undergang under Gamle Forusveien bli lagt mellom Radiatorservice (gnr./bnr. 13/431) og boligbebyggelse på gnr/bnr. 13/23. Arealet som er planlagt til rampe for undergangen er på kommunens hjemmesider vist som gnr/bnr. 0 / 0, umatrikulert grunn. Atkomst til boligbebyggelsen på gnr / bnr 13 / 23. er lagt iht. gjeldende reguleringsplan. Bygging av planlagt undergang krever at adkomst til boligene skjer iht. gjeldende reguleringsplan, og krever ingen ombygging av atkomsten til boligene. Undergangen er planlagt regulert helt inn til reguleringsgrensen til Radiatorservice, og vil således ikke påvirke virksomheten, med unntak av nødvendig graving i byggeperioden (eks. natursteinmur). Det er for smalt til å regulere inn både planlagt undergang og fortau ut til Gamle Forusveien. Det forutsettes derfor at eksisterende fortau rundt gnr/bnr 13/431 er tilfredsstillende atkomst. Det gir i verste fall en «omvei» på ca. 60 m i forhold til dagens situasjon. Dersom eksisterende fortau skal opprettholdes vil det kreve inngripen i gnr/bnr 13/431. Parkering Stavanger kommunes parkeringsnorm opererer med to parkeringssoner, sone A (tett by) og sone B (åpen by). Planområdet kommer inn under sone B, og her krever Stavanger kommune at det anlegges maks. 1,2 bilparkeringsplass pr bolig dersom parkering etableres i fellesanlegg, og maksimalt 2 parkeringsplasser pr bolig ved individuell parkering. Planforslaget følger opp dette. Alle plassene er plassert i parkeringsanlegg under bebyggelsen. Det er stilt krav om at 5 % av plassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er stilt krav om min 3 sykkelparkeringsplasser pr bolig. Disse plasseres i underetasje. Det er også avsatt plass til minimum 10 plasser for sykler for gjester på bakkeplan. Alle plassene skal være godt opplyste, og med mulighet for å låse syklene. Nedkjørsel til parkeringsanlegget under bebyggelsen skjer fra gate FV-1, ca. 25 m etter krysset med Geitastova. Kjørerampe ned til parkeringsanlegg er lokalisert inne i bygningen. Det er regulert mulighet for 2 etasjer med parkering under bebyggelsen, men det vil ved byggesøknad bli redegjort for om man går for 2 etasjer eller for 1 etasje med et mekanisert parkeringsanlegg. Avfallshåndtering Det legges opp til kildesortering i nedgravde avfallscontainere i regulert område A1. Området ligger tett inntil atkomstveg fra Geitastova, med snumulighet for større biler i avkjørselen til planområdet. Energiløsninger Det er i reguleringsbestemmelsene lagt inn krav om at bygg og utomhusanlegg skal ha en miljøvennlig profil. Energieffektive løsninger skal ligge til grunn for prosjekteringen. Valgte energiløsninger skal være enkle, robuste og langlivede, knyttet til utforming og detaljering av bygningskroppen. Det skal i den grad det er mulig satses på miljøvennlige produkter med lang levetid og god materialutnyttelse. Bygninger skal planlegges for lavt energibruk. Oppvarming med fjernvarme vil bli vurdert. Bygninger skal tilfredsstille krav til minimum energiklasse B. 13

14 Universell utforming Planforslaget stiller krav til at alle boenhetene skal ha atkomst for bevegelseshemmede. Offentlig friområde skal der det er mulig opparbeides i henhold til prinsippene om universell tilrettelegging. Alle lekeareal og gangareal skal være universelt utformet. I tillegg er følgende krav stilt i reguleringsbestemmelsene: det skal etablere ledelinjer for svaksynte utendørs det skal være kontrastfarge på hoveddører heis skal ha talesyntese grøntarealer skal ikke beplantes med trær og busker som er kjent for å gi allergiske reaksjoner ROS-analyse Det er utarbeidet en ROS-analyse for planområdet. Analysen viser at det er få konflikter i området. Det er snakk om fare for ras og steinsprang ved utgraving av byggegrop, samt støy og fare for påkjørsel av myke trafikanter i forhold til trafikken på det omkringliggende vegnettet. Dette kan elimineres eller begrenses ved utforming av plankart og krav i reguleringsbestemmelser, samt tiltak i byggeperioden. Anbefalinger fra ROS-analysen er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Støyberegning og støyskjermingstiltak Det er utarbeidet støyrapport for planforslaget (Norconsult, datert , dok. nr ). Rapporten dokumenter at området er støyutsatt fra Gamle Forusveien og delvis fra Forusbeen, og at den beste løsningen for et boligbygg på denne tomten ville vært å plassere den parallelt med Gamle Forusveien, og vende leilighetene vestover. Dette ville vært i sterkt konflikt med intensjonene til kommunens og 2020-parks intensjoner om å føre et grøntdrag gjennom området, under gamle Forusvei og ned mot Gandsfjorden. Anbefalingene da blir at man må sørge for at flest mulig leiligheter får balkonger som vender bort fra Gamle Forusveien, og de leilighetene som er ensidig orientert mot Gamle Forusveien, får en fellesbalkong balkong mot grøntområdet mot vest i hver etasje, på motsatt side av korridoren. Et alternativ kan være å etablere svalgang på vestsiden av det østre bygget. Soverom kan da orienteres mot stille side. De fleste balkongene vil bli utstyrt med tett rekkverk (glass) i en høyde på 1,5 m pluss absorbenter i himling for å oppnå tilfredsstillende støynivå, eller ev at hele balkongen blir glasset inn. Anbefalingene fra Norconsult er innarbeidet i vedlagt prinsippskisse for etasjeplan (se pkt.: illustrasjoner av påtenkt prosjekt). I tillegg skal det etableres felles, støyskjermede uteplasser i grøntdrag og ev. på taket av 5 etasje. Illustrasjoner Bygningen er ikke prosjektert enda, men vedlagte illustrasjoner viser form og størrelse på prosjektet. Fasadeutforming vil bli mer detaljert og tilpasset omgivelsene ved søknad om rammetillatelse. 14

15 Bildet viser størrelse på planlagt bygg sett fra motsatt side av Gamle Forusveien fra sør. Bildet viser størrelse på planlagt bygget sett fra motsatt side av gamle Forusveien sett fra nord (bygg i bakgrunnen midt på bildet) 15

16 ILLUSTRASJONER AV PÅTENKT PROSJEKT Skissemessig oppriss av planlagt bygg mot vest Skissemessig oppriss av planlagt bygg mot Gamle Forusvegen 16

17 Skissemessig oppriss av planlagt bygg sett mot nord (parkdrag) Skissemessig illustrasjon av nordøstre hjørne mot Gamle Forusveien. 17

18 Skissen viser en typisk etasjeplan, med leiligheter plassert langs en korridor. Korridoren får lys via vindu der bygget er smalest. Leiligheter som vender ut mot Gamle Forusveien vil få tilgang til fellesbalkonger mot parken i vest, i tillegg til mulighet for innglasset balkong mot øst. Balkonger mot Geitastova vil få tett vegg mot Gamle Forusveien. I skissen under vises hvordan bygningskroppen enkelt kan omgjøres til svalgangsløsning før den østre fløyen. Leiligheter med ensidig orientering mot øst kan da få et soverom med vindu mot stille side, samtidig som de kan få en innglasset (støyskjermet) balkong mot øst, men også fellesbalkong rett utenfor inngangsdøren mor parken i vest (i hver etasje). 18

19 Skissen viser en typisk 3-roms leilighet med et areal på ca. 69 m2 BRA. Leiligheten er tilpasset bevegelseshemmede i alle rom, og har gode lysforhold selv om leiligheten er ensidig belyst. Tegningen viser hvordan parkering kan løses under bakken ved en teknisk løsning. Dette sparer areal, og man unngår å måtte bygge p-kjeller utenfor selve bygningskroppen. Alternativ til å velge en slik teknisk løsning er å bygge 2 etasjer med parkering under bakken. Reguleringsbestemmelsene åpner for begge løsninger. 19

20 6. VURDERING AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Friområder og områder for lek, for barn og unges forhold Planområdet ligger sentralt plassert i forhold til de fleste servicetilbud som finnes i Forusområdet. Det er relativt kort avstand til barnehage og skoler. Det er fortau / gangveger langs de fleste vegstrekninger. Planfrie underganger under Gamle Forusveien er tatt ut av denne planen, men er planlagt i forbindelse med regulering av kollektivfelt i Fv44 og områderegulering for Forus øst inkludert 2020-park. Det er i planområde planlagt gode grøntområder med sandlekeplasser og kvartalslekeplass med gode solforhold. Når planen for Forus øst er gjennomført vil grøntområdene innenfor dette planområdet bli direkte tilkoplet et større overordnet gjennomgående grøntdrag i naboområdene. Sol- og skyggeforhold Det er utarbeidet sol- og skyggevurdering som viser solforholdet på lekeareal og boligenes uteoppholdsareal 21. mars og 24. juni. Disse viser at det er gode solforhold store deler av året. I tillegg viser vurderingen hvordan planlagt bebyggelse påvirker solforhold for eksisterende nabobebyggelse. Miljø, forurensning og støyforhold Området ligger sentralt i Forusområdet, med både trafikkerte veger og industri i nabolaget. Nærliggende industri har for det meste sin aktivitet innendørs og utgjør ingen stor støykilde, med unntak av trafikk til og fra områdene. Støy fra industrien og fra annen trafikk på vegnettet skjermes med støyskjermer. Inne i området blir det etablert gode, grønne fellesområder. Det er ingen kjente forurensinger i grunnen, og det har ikke vært virksomheter i området som kan gi grunn til å frykte skulte forurensinger. Det er likevel lagt inn rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene for at det for tiltak i grunnen kan settes i verk tiltak, hvis det kreves en mer grundig vurdering av fare for forurensing i grunnen. Befolkningsøkning og servicebehov Planforslaget åpner for inntil 38 boenheter i planområdet. Med fratrekk for 3 boliger som rives gir det inntil 35 nye boliger i området. Med 2,5 personer per boenhet vil dette gi en befolkningsøkning på ca. 87 personer. Nærområdet har tilstrekkelig servicetilbud til å dekke det behov som oppstår pga. de nye boligene. Motsatt kan det sies at planforslaget tilfører kvaliteter til naboområdene ved at det etableres bolig i nærhet av arbeidsplassene på Lura og Forus. Forholdet til funksjonshemmede Alle boligene skal ha atkomst for bevegelseshemmede. Videre er det stilt krav om at det skal etablere ledelinjer for svaksynte utendørs, det skal være kontrastfarge på hoveddører, heis skal ha talesyntese og grøntarealer skal ikke beplantes med trær og busker som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. 20

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer