NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS HOME EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER"

Transkript

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISKE RETNINGSLINJER NUTRITION FOR ABO-HJEMMESIDER

2 Europeiske retningslinjer for ABO-hjemmesider Internett har utviklet seg til å bli et etablert nettverk for handel og kommunikasjon som tilbyr forretningsfolk et nesten ubegrenset potensial for å drive forretning og danne nettverk med hverandre. For å gjøre det mulig for ABOene å markedsføre salget av samt distribuere og selge Amways produkter ved å utnytte de mulighetene Internett tilbyr, har Amway utarbeidet betingelsene nedenfor på bakgrunn av Amways kommersielle prinsipper. Disse retningslinjene gjelder og erstatter alle tidligere retningslinjer om emnet alle de europeiske markedene hvor Amways selskaper driver Amways salgs- og markedsføringsplan pr. 1. mai 2011, med unntak av Russland og Storbritannia/Irland. Retningslinjene supplerer og erstatter således ikke Amways kommersielle prinsipper eller andre Amway-retningslinjer eller kontraktsmessige bestemmelser mellom ABO-ene og Amway, hvor disse overlapper retningslinjenes innhold/berøringsområde. Amway forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse retningslinjene som beskrevet i punkt 1.3 i Amways kommersielle prinsipper. I. Generelle vilkår 1. Personlig hjemmeside ABO-ene kan opprette en personlig hjemmeside med det formål å dele sin personlige historie eller informasjon om Amway-forretningen med vedkommendes downline og andre interesserte. Formålet med en slik hjemmeside er å bidra til å bygge opp en personlig forbindelse til og skape troverdighet hos de personene som ønsker å vite mer om forretningsmuligheten. Denne hjemmesiden skal ikke inneholde produktreklame, informasjon om salgspotensial, informasjon om Amways forretningsmulighet eller serviceinformasjon (med unntak av det som er spesifikt godkjent i avsnittet Spesielle krav til bestemte former for hjemmesider). 1. Definisjonen på en ABO-hjemmeside: Ethvert innlegg på Internett som er generert av en ABO til støtte for og utvikling av vedkommendes Amway-forretning. Merk: Uansett hvem som bygger opp eller er vert for ABO-hjemmesiden, skal alle ABO-hjemmesider oppfylle ABO-ens kontraktsmessige forpliktelser overfor Amway, herunder uten begrensning Amways kommersielle prinsipper, betingelsene som er oppgitt i disse retningslinjene, og alle gjeldende lover og vedtekter. De skal også være skriftlig godkjent av Amway før offentliggjøring på Internett. 2. Gjennomgang og godkjenning Alle innlegg på Internett skal sendes inn skriftlig til Amway til gjennomgang og godkjenning før hjemmesiden lanseres. Dette gjelder også eventuelle endringer på godkjente hjemmesider. Amway forbeholder seg retten til å overvåke alle ABO-hjemmesider for å sikre at innholdet er nøyaktig og godkjent, og til å foreta nødvendige foranstaltninger overfor ABO-er hvis hjemmesider ikke følger disse retningslinjene og retningslinjer i andre gjeldende vedtekter. 2. Hjemmeside med produktinformasjon ABO-en kan opprette en hjemmeside for potensielle kunder som er interesserte i Amways produkter. Formålet med denne hjemmesiden er å hjelpe ABO-en med å dele produktinformasjon med potensielle kunder. På denne hjemmesiden kan det fremgå at ABO-ens salg av Amway-produkter og -serviceytelser kan generere en inntekt for en ABO på bakgrunn av Amways salgs- og markedsføringsplan. 3. Hjemmeside med informasjon om forretningsmuligheten ABO-en kan opprette en hjemmeside for potensielle ABO-er som er interesserte i Amways forretningsmulighet. Målet med denne hjemmesiden er å hjelpe potensielle ABO-er med å treffe et velorientert valg om å bli medlem av Amways forretningsmulighet. Som sådan bør den kun tilby fakta og informasjon om Amway og Amways forretningsmulighet. 4. Hjemmeside om salg av produkter ABO-en kan opprette en hjemmeside med det formål å selge Amways produkter. II. Retningslinjer for ABO-hjemmesider Former for ABO-hjemmesider oversikt ABO-ene kan benytte følgende former for hjemmesider: 5. Andre former for hjemmesider ABO-en kan kun utvikle andre former for hjemmesider til bruk i driften av Amway-forretningen etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Amway. De ulike hjemmesideformene kan eventuelt knyttes til én enkelt hjemmeside hvis denne hjemmesiden oppfyller kriteriene som gjelder alle formene som er representert på siden. I avsnittet Spesielle krav til bestemte former for hjemmesider i disse retningslinjene finner du mer informasjon om passende innhold. Hjemmesider om sponsorlinjer (LoS) vil bli gransket spesielt nøye for å sikre at de oppfyller alle gjeldende lover og vedtekter om beskyttelse av personlige opplysninger. 2

3 III. Generelle krav til alle ABO-hjemmesider UTOVER DET SOM ER SPESIFIKT OPPGITT ANDRE STEDER, GJELDER DISSE BETINGELSENE FOR ALLE FORMER FOR NETTSTEDER. YTTERLIGERE BETINGELSER SOM GJELDER SPESIFIKT FOR BESTEMTE FORMER FOR NETTSTEDER, ER OPPFØRT NEDENFOR. 1. Overholdelse av reglene For å sikre overholdelse av Amways kommersielle prinsipper skal ABO-en være spesielt oppmerksom på reglene og retningslinjene som gjelder hjemmesider på målmarkedet og hjemmemarkedet i forbindelse med: a. Regler for annonsering (spesielt avsnitt 9) b. Introduksjon til Amway-forretningen (spesielt avsnitt 8) c. Presentasjon av Amway-produkter (spesielt avsnitt 4) d. Regler for direkte markedsføring (avsnitt 4 og 8) e. Bruk av TEM (avsnitt 7 og retningslinjer for opplærings- og utdannelsesmateriale) f. Bruk av tredjeparts immaterielle rettigheter, herunder Amways firmanavn, varemerker og opphavsrett (avsnitt 9) g. (Amways retningslinjer for personopplysninger) 2. Gjennomgang av hjemmesiden ABO-en skal sende inn hjemmesidens innhold til det lokale Amway-kontoret. Dette kan skje via faks, e-post eller post eller ved å opprette en fortrolig nettadresse hvor innholdet kan gjennomgås. 3. Bruk av Amways immaterielle rettigheter ABO-en skal utelukkende benytte Amways immaterielle rettigheter i henhold til avsnitt 9 i de kommersielle prinsippene. For hjemmesider gjelder følgende ytterligere betingelser: a. Nett- og e-postadresse ABO-en skal ikke benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller service merker i nett- eller e-postadressen (f.eks. Quickstart.com, Amway4u.com). b. Søkemotorer/metatagger ABO-en skal ikke benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller servicemerker, i metatagger eller andre søkemotorer, med mindre det er uttrykkelig skriftlig godkjent av Amway. 4. Hjemmesideadresser (nettadresser) og e-postadresser Nett- eller e-postadresser skal ikke være misvisende eller villedende eller i strid med Amways kommersielle prinsipper (f.eks. Ezmoney.com, Ret i Nosellingrequired.com). 5. Rettferdig forretningspraksis Som allerede oppgitt i avsnitt 4 og 8 i Amways kommersielle prinsipper, skal ABO-en ikke fremsette uttalelser eller unnlate å fremsette uttalelser i forbindelse med en Amway-forretning og Amways forretningsmulighet som i henhold til den aktuelle konteksten og de aktuelle omstendighetene ikke er sannferdige, nøyaktige og passende. Uttalelser om Amways produkter skal gjengis ordrett fra offisiell Amway-litteratur og offisielle Amway-hjemmesider som er beregnet og godkjent til bruk på det respektive markedet. ABO-hjemmesider skal utelukkende inneholde eksempler på inntekt eller fremstilling av salgs- og markedsføringsplanen, såfremt dette er uttrykkelig og skriftlig godkjent av Amway. ABO-hjemmesider skal ikke forlede enkeltpersoner til å benytte hjemmesiden ved å unnlate å informere om at hjemmesiden omhandler en forretningsmulighet eller produkter fra Amway hjemmesiden skal derimot tydelig informere om dette. ABO-en skal ikke benytte språkbruk på hjemmesiden som setter Amways forretningsmulighet i et dårlig lys. 6. Produkter, serviceytelser eller forretningsmuligheter som ikke tilhører Amway. Det skal ikke tilbys, presenteres eller selges produkter eller serviceytelser utover de produkter eller serviceytelser som tilbys av Amway, på ABO-hjemmesider det være seg direkte eller indirekte via reklamebannere, koblinger eller bildefelter. 7. Opplysninger om kunder, downline og hjemmesidens brukere ABO-en skal offentliggjøre passende retningslinjer for personopplysninger på hjemmesiden i henhold til Amways retningslinjer for personopplysninger samt gjeldende lover og vedtekter. ABO-en kan i denne forbindelse være nødt til å innhente juridisk bistand for å sikre at retningslinjene for personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende rett. En hjemmeside bør kun kreve at eventuelle brukere oppgir personlige opplysninger i den grad det er nødvendig for å gjøre det mulig for brukerne å sende inn e-post til hjemmesideoperatøren. På ABO-hjemmesider som tilbyr brukerne muligheten til å sende e-post til eieren av hjemmesiden, skal det tydelig fremgå at brukeren ved bruk av denne muligheten automatisk opplyser ABOen om vedkommendes e-postadresse. Hjemmesiden skal dessuten oppgi at en slik e-postadresse utelukkende benyttes til å svare på brukerens spørsmål og ikke til noe annet formål uten brukerens samtykke. Deretter skal ABO-en bekrefte at han/hun ikke har til hensikt å benytte brukerens e-postadresse til andre formål enn dem som tilsvarer vedkommendes henvendelse. 8. Lenker til andre hjemmesider ABO-ens personlige hjemmeside skal ikke inneholde lenker til deler av en offisiell Amway-hjemmeside. 3

4 Andre ABO-hjemmesider kan kun inneholde lenker til a. offisielle Amway-hjemmesider ("dype lenker" eller lenker til andre hjemmesider er ikke tillatt) b. hjemmesider for autoriserte sponsorlinjer og hjemmesider med informasjon om forretningsmuligheten etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Amway 9. Framing/bildefelter Framing/bildefelter fra offisielle Amway-hjemmesider eller tredjeparts hjemmesider er forbudt. 10. Tredjeparts immaterielle rettigheter ABO-en skal ikke bruke opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker, firmanavn, servicemerker eller andre immaterielle ret tigheter fra tredjepart uten skriftlig forhåndstillatelse og/eller lisens fra eieren av de immaterielle rettighetene. ABO-en har alene ansvar for alle forhold som gjelder immaterielle rettigheter som involverer overtredelser overfor tredjepart, eller andre krav i forbindelse med immaterielle rettigheter overfor ABOen, Amway, Amways avdelinger eller andre parter som gjelder eller oppstår i forbindelse med ABO-ens bruk eller misbruk av immaterielle rettigheter. ABO-en skal holde Amway og Amways avdelinger skadesløs fra og mot enhver forpliktelse, utgift og skade som forårsakes av eller oppstår i forbindelse med et slikt krav. 11. Gjeldende rett og jurisdiksjon ABO-en skal tydelig oppgi den rett og jurisdiksjon som gjelder den aktuelle hjemmesiden og de transaksjonene som foretas i henhold til hjemmesiden. 12. Passordbeskyttelse På passordbeskyttede hjemmesider må brukeren taste inn et passord før vedkommende får tilgang til hjemmesiden. Passordene som benyttes, skal være vanskelig for uinnbudte personer å gjette. Forsiden skal kun inneholde de opplysningene som er nødvendige for å logge på (f.eks. brukernavn, ABO-nummer og/eller passord), samt en liten innledningstekst som bekrefter overfor brukeren at han/hun er kommet til den riktige hjemmesiden. Det kan oppgis en e-postadresse til teknisk assistanse, som kan benyttes av personer som har problemer med hjemmesiden. Forsiden skal ikke inneholde ABO-numre eller -passord på en slik måte at tilfeldige brukere kan få tilgang til hjemmesiden. ABO-en skal utelukkende utlevere passord til potensielle ABO-er ved personlige møter eller i situasjoner med personlig kontakt, f.eks. telefonsamtaler, brevkorrespondanse eller private (og sikre) e-postmeldinger etter anmodning. I sistnevnte tilfelle sender ABO-en det ønskede passordet i teksten i en e-post til den potensielle ABO-en. Passord skal ikke sendes via automatiske e-postfunksjoner som f.eks. automatiske signaturlinjer eller emnelinjer. ABO-en skal ikke utlevere passord eller nettadresser til en ABO-hjemmeside før det foreligger endelig skriftlig tillatelse til hjemmesiden fra Amway. 13. Oppdatering av hjemmesider Alle ABO-hjemmesider skal oppdateres. Disse oppdateringene skal foretas regelmessig eller etter behov, og ABO-hjemmesiden skal inneholde en meddelelse som opplyser om siste oppdateringsdato. Eventuelle endringer sendes inn til Amway til gjennomgang og godkjenning før offentliggjøring. IV. Spesielle krav til bestemte former for ABOhjemmesider (1) Personlige hjemmesider 1. Passende innhold er bl.a.: a. ABO-ens navn og plassering (stat/område/land) b. ABO-ens personlige historie c. ABO-ens prestasjonsnivå d. Personlige uttalelser om Amways forretningsmulighet e. Fotografi av ABO-en på den personlige hjemmesiden f. Kunstneriske elementer som bygger ut den personlige hjemmesidens forretningsmessige karakter, og som eieren av den personlige hjemmesiden har alle rettigheter og tillatelser til å benytte på den personlige hjemmesiden g. Audiovisuell hilsen fra ABO-en h. En generell uttalelse om at forretningsmuligheten er tilgjengelig på ABO-ens hjemmemarked, og at det finnes visse muligheter for å utvide Amway-forretningen internasjonalt 2. Upassende innhold er bl.a.: a. Produktreklamer b. Informasjon om salgspotensial for Amway-produkter c. Detaljert informasjon om Amways forretningsmulighet eller serviceinformasjon d. Lenker til deler av offisielle Amway-hjemmesider (2) Hjemmesider med produktinformasjon 1. Hjemmesider med produktinformasjon behøver ikke være passordbeskyttede. 2. Passende innhold er bl.a.: a. Produktbeskrivelser og -bilder som passer til det aktuelle landet, herunder opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker, logoer og produktnavn som tilhører Amway eller Amways avdelinger, og som gjengis ordrett fra offisiell Amway-litteratur, som inneholder alle påkrevde og passende varemerke- og opphavsrettsbetegnelser, og som er uttrykkelig godkjent og tillatt av Amway. b. En erklæring som viser at de beskrevne produktene kun er tilgjengelige innenfor et bestemt geografisk område, og som uttrykkelig angir det aktuelle geografiske området. (Dette geografiske området skal kun omfatte de områdene hvor produkterklæringene som gjelder produktene som 4

5 vises på hjemmesiden, er juridisk gjeldende, og hvor produktet er registrert for salg.) c. Lenker til hjemmesider for offisielle Amway-hjemmesider som er beregnet til bruk på det respektive markedet. (3) Hjemmeside med informasjon om forretningsmuligheten 1. Hjemmesider med informasjon om forretningsmuligheten skal være passordbeskyttede. 2. Passende innhold er bl.a.: a. Faktainformasjon om Amways forretningsmulighet og dens fordeler b. Informasjon om den ABO-en som eier hjemmesiden c. Den aktuelle ABO-ens personlige historie og vedkommendes personlige tanker om Amways forretningsmulighet d. Bakgrunnsinformasjon og statistisk materiale om økonomiske tendenser, det generelle forretningsmiljøet og fremtidsprognoser med tydelig og nøyaktig angivelse av kilden til disse opplysningene e. Generelle veiledninger som gjenspeiler den typen aktiviteter den nye ABO-en må gjennomføre for å bygge opp Amwayforretningen, f.eks. veiledninger om hvordan man utfører produktdemonstrasjoner, og hvordan man presenterer Amways forretningsmulighet f. Lenker til hjemmesider for offisielle Amway-hjemmesider g. En uttalelse som viser at den beskrevne Amwayforretningsmuligheten utelukkende er tilgjengelig innenfor et bestemt geografisk område, at det er mulig å utvide Amway-forretningen internasjonalt samt uttrykkelig angivelse av det geografiske området h. Informasjon om at hjemmesiden og alle opplysningene og materialet som finnes på den, beskriver forretningsmuligheten som er tilgjengelig i Norge, og at Amway-forretningsmuligheten kan være tilgjengelig i andre land med de variasjoner som gjelder i henhold til lokale lovkrav 3. Upassende innhold er bl.a.: Informasjon om salgspotensial for Amway-produkter, med mindre alle kriteriene for hjemmesider til produktsalg også er oppfylt (4) Hjemmesider til produktsalg 1. Hjemmesider til produktsalg skal være passordbeskyttede. 2. Generelle betingelser: a. Det skal kun oppgis produkterklæringer som gjengis ordrett fra godkjent Amway-litteratur. b. Det skal kun benyttes opphavsrettsbeskyttet Amwaymateriale som er godkjent og tillatt av Amway. c. Bilder av produkter som forhandles av Amway, og som vises på hjemmesiden, skal være uttrykkelig godkjent og tillatt av Amway. d. Alle påkrevde og passende varemerke- og opphavsrettsbetegnelser skal være synlige på hjemmesiden. e. Hjemmesiden skal ikke inneholde informasjon om Amways forretningsmulighet. Det kan fremgå at ABO-enes salg av produkter kan generere en inntekt for ABO-en eller andre ABO-er på bakgrunn av Amways salgs- og markedsføringsplan. f. Hjemmesiden skal ikke tilby produkter og serviceytelser utover de Amway-produktene og -serviceytelsene som selges på hjemmesiden, herunder men ikke begrenset til opplærings- og utdannelsesmateriale. g. For ytterligere å oppfylle betingelsene som er oppgitt i retningslinjene om nulltoleranse når det gjelder uautorisert distribusjon eller ABOaktivitet på uåpnede markeder, skal hjemmesiden tydelig angi den geografiske målgruppen samt opplyse om at det ikke selges produkter i land hvor produk tene ikke er registrert for salg og ikke på annet vis er i overensstemmelse med gjeldende rett. Det kan f.eks. fremgå at hjemmesiden og all informasjon, alt materiale, alle produkter og/eller serviceytelser på hjemmesiden utelukkende er beregnet på tilgang, salg og bruk i Norge, og at de viste produktene ikke selges i land hvor produktene ikke er registrert for salg og ikke på annet vis er i overensstemmelse med gjeldende rett. 3. ABO-en skal i henhold til nasjonale lover og vedtekter stille visse spesifikke opplysninger til rådighet for kundene forut for et salg via Internett. Disse opplysningene skal være nøyaktige og fremsettes på en tydelig og enkelt tilgjengelig måte. De nødvendige opplysningene kan bl.a. være: a. ABO-ens identitet som leverandør av produktene samt adressen til vedkommendes forretningssted, og informasjon om hvor kunden kan rette eventuelle klager b. en beskrivelse av varene/serviceytelsene som tilbys på ABO-hjemmesiden c. prisen på varene eller serviceytelsene, inklusive alle skatter og avgifter (f.eks. moms) d. eventuelle leveringsomkostninger og leveringsmåte e. en beskrivelse av hvordan betalingen skal foretas f. en meddelelse om at kunden kan angre kjøpet senest 15 virkedager etter mottak av det kjøpte produktet uten sanksjoner og i visse tilfeller ved kun å betale de direkte omkostningene for å returnere varene til selger ("rett til returrett") g. informasjon om hvordan rett til returrett skal administreres h. eventuelt en periode hvor kunden må kjøpe produktet for å oppnå den aktuelle prisen og de aktuelle vilkårene i. informasjon om eventuell ettersalgsservice og garanti j. ved inngåelse av en avtale om levering av produkter eller serviceytelser på løpende eller tilbakevendende basis, avtalens minimumsløpetid og veiledning om hvordan avtalen annulleres. ABO-en kan opplyse om all den ovennevnte informasjonen muntlig. Opplysningene skal imidlertid også gis skriftlig til kundene senest når de får levert produktene de har kjøpt. 4. Ytterligere passende innhold er bl.a.: a. Elektroniske skjemaer og elektronisk ordrebehandling som er i overensstemmelse med gjeldende nasjonale 5

6 lover og vedtekter, og som gjør det mulig for kjøpere å identifisere og korrigere eventuelle feil eller endre ordren, gi et tilsiktet og velorientert samtykke til kjøpet samt få en komplett og nøyaktig fortegnelse over kjøpet b. Sikre betalingsfunksjoner som er enkle å bruke, og opplysninger om hvilket sikkerhetsnivå disse funksjonene gir i henhold til gjeldende lover og vedtekter om beskyttelse av personlige opplysninger c. Lenker til hjemmesider for offisielle Amway-hjemmesider Nasjonale bestemmelser som implementerer reglene i EUs fjernsalgsdirektiv eller lignende nasjonale lovkrav, kan i en viss utstrekning endre de nøyaktige opplysningene som ifølge loven skal opplyses til kunden. ABO-en skal alltid innhente lokal juridisk bistand for å sikre at den aktuelle hjemmesiden inneholder alle opplysningene som er påkrevd ifølge nasjonale lovkrav. 5. Upassende innhold er bl.a.: a. Opplysninger som beskriver Amways forretningsmulighet, med mindre alle kriteriene for en hjemmeside med informasjon om forretningsmuligheten også er oppfylt. Det skal være mulig for brukeren å kjøpe et produkt på en hjemmeside med et slikt dobbeltformål uten også å være nødt til å motta opplysninger om forretningsmuligheten. b. Produktinformasjon eller oppfordring til kjøp av produkter utover Amways produkter, herunder uten begrensning opplærings- og utdannelsesmateriale. V. Manglende overholdelse Manglende overholdelse av disse retningslinjene kan utgjøre grovt mislighold av ABO-ens kontraktsmessige forpliktelser og kan i siste instans medføre oppheving av ABO-avtalen. Nulltoleranse gjelder følgende hovedregler: Mislighold av disse reglene kan medføre øyeblikkelig suspensjon eller oppheving av ABO-avtalen. Regel nr. 1 ikke noe nettsøppel Ingen ABO må sende nettsøppel, dvs. sende e-post med mindre mottakeren har gitt uttrykkelig skriftlig samtykke til å motta den aktuelle e-posten. Regel nr. 4 På hjemmesiden skal det kun vises produkterklæringer som gjengis ordrett fra offisiell Amway-litteratur. Eventuelle bilder av produktene som forhandles av Amway, samt produktinformasjon skal være uttrykkelig godkjent av Amway. Regel nr. 5 Innholdet på en ABO-hjemmeside og eventuelle revideringer skal gjennomgås og godkjennes skriftlig av Amway før offentliggjøring på Internett. Regel nr. 6 ABO-hjemmesider skal være i overensstemmelse med Amways kommersielle prinsipper og Amways øvrige retningslinjer, herunder disse hjemmeside-retningslinjene. Regel nr. 7 ABO-en skal ikke benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller servicemerker, i nett- eller e-postadressen (f.eks. Quickstart.com, Amway 4u.com). Regel nr. 8 Personlige hjemmesider skal ikke inneholde følgende: produktreklamer informasjon om salgspotensial for Amway-produkter informasjon om Amways forretningsmulighet eller serviceinformasjon lenker til deler av offisielle Amway-hjemmesider anmodninger om kontakt eller andre personlige opplysninger fra brukerne Regel nr. 9 ABO-en skal utelukkende benytte opphavsrettsbeskyttet materiale, firmanavn, varemerker eller servicemerker som tilhører Amway eller Amways avdelinger, eller variasjoner herav, som kan forveksles med et av Amways eller Amways avdelingers firmanavn, varemerker eller servicemerker, i metatagger eller andre søkemotorer, såfremt det er uttrykkelig skriftlig godkjent av Amway. Regel nr. 2 ABO-hjemmesider skal ikke inneholde eksempler på inntekt eller fremstilling av salgs- og markedsføringsplanen, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig godkjent av Amway. Regel nr. 3 ABO-hjemmesider om produktsalg (nettbutikker) eller levering av potensielle opplysninger om Amways forretningsmulighet skal være passordbeskyttede. 6

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer