1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal"

Transkript

1 BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: Kommunestyrets godkjenning: GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, 2.LEDD NR1) - Næringsbebyggelse N - Industri IN - Fjernvarmeanlegg FJ SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR3) - Turveg TUR - Turdrag T - Friområde F - Park P - Vegetasjonsskjerm V BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL 12-5, 2.LEDD NR6) - Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone B HENSYNSSONER (PLB12-6) - Fareområde kvikkleire - Naturtypelokaliteter - Naturverdier 1.2 Planens hensikt Hensikten med planen er å legge til rette for rekreasjon, aktivitet og nærfriluftsliv i Evjudalen samtidig som områdets naturkvaliteter ivaretas. 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgebestemmelser 1. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tiltak innenfor det enkelte felt, skal de naturlig tilhørende grøntarealer og gangarealer være opparbeidet i henhold til Illustrasjonsplan for Evjudalen, Før N tas i bruk skal vegetasjonsbelte V8 være etablert. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

2 3. Før fangdam i B10 etableres skal tursti i T6 være sikret med rekkverk og kjelleren i fjernvarmeanlegget være sikra mot at vann kan trenge inn. 3 DOKUMENTASJONSKRAV 3.1 Vilkår for rammetillatelse for tiltak Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge: a) Tekniske planer for turvegene og ledningsanlegg som er en naturlig del av tiltaket. De tekniske planene skal også inneholde en plan for håndtering av overvann. Tekniske planer skal godkjennes av Bø kommune. b) Alle tiltak skal være utformet i samsvar med føringer fastsatt i Notat G2 med vedlegg, emne: Geotekniske forhold. Premisser for byggetiltak, utarbeidet av Multiconsult c) Tyngre tiltak som amfi, utescene, fangdam og lignende, skal detaljplanlegges i samråd med geoteknisk sakkyndig. Nødvendig sikringstiltak skal vurderes av geoteknisk sakkyndig og inngå i søknad om rammetillatelse. d) Avklaring med Telemark Fylkeskommune om de krever kulturminneregistrering i tiltaksområdet. Dersom det kreves kulturminneregistrering skal den være gjennomført og rapport foreligge før søknad om rammetillatelse. e) Detaljert landskapsplan for grøntanlegget som naturlig hører sammen med tiltaket. 3.2 Vilkår for rammetillatelse i P1 til P8 Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge en plan for oppfylling av arealene. Planen skal vise: - eksisterende og nye høyder - profiler av fyllingen - oppbygging av fyllingen - anleggsgjennomføring 3.3 Vilkår for rammetillatelse i B7 og B10 Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge tekniske planer for fangdammene eller tersklene som er godkjent av Bø kommune. 3.4 Detaljert landskapsplan Det stilles krav om detaljert landskapsplan som beskriver nåværende og fremtidig situasjon. Landskapsplanen skal baseres på Illustrasjonsplan for Evjudalen, datert Landskapsplan skal ha en oversikts del som viser: - Tiltakets beliggenhet - Avgrensing av området som berøres av tiltaket - Eventuell etappeinndeling for utbygging Landskapsplanen skal ha en detaljert del i målestokk 1:500 som viser: Terrengbehandling med angivelse av nye kotelinjer eller punkthøyder Eksisterende og ny vegetasjon, herunder plan for sikringstiltak for eksisterende vegetasjon i anleggsperioden. Utforming av grøntanlegg Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

3 Plassering av konstruksjoner, som f.eks amfi og utescene Lekeapparater Turveger og stier Belysning Gjerder og porter Skilt Belegg Avrenning av overflatevann Beskrivelse av skjøtsel 4 FELLESBESTEMMELSER 4.1 Miljøforhold/grunnforhold Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller liknende støter på forurenset grunn skal arbeidene stanses, myndighetene varsles og tiltak iverksettes. 4.2 Automatisk freda kulturminner Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og /eller ansvarshavende leder på stedet. 4.3 Universell utforming Alle tiltak og anlegg skal, der terrengforholdene gjør det mulig, utformes med hensyn på universell utforming slik at de kan benyttes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Det er de til en hver tid gjeldende forskrifter og veiledninger til Plan- og bygningsloven som omhandler universell utforming som skal være styrende for gjennomføring av tiltak der Plan- og bygningsloven kan stille krav. 4.4 Overvannshåndtering Overvannshåndtering skal i så stor grad som mulig skje som løsninger i dagen. De skal innarbeides i teknisk plan jfr Føringer for skjøtsel Beskrivelse av skjøtsel hentes fra detaljert utomhusplan og samles i et felles dokument. Dokumentet oppdateres jevnlig og utgjør: Føringer for skjøtsel i Evjudalen. REGULERINGSFORMÅL 5 - BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Næring Området skal benyttes til næring. Det tillates handel. Arealet kan benyttes som lager eller manøvreringsareal. Det kan kun oppføres lette konstruksjoner. Utnyttingsgrad Det er tillatt med 70% BYA. De ubebygde delene av arealene skal gis en tiltalende behandling. Det kan settes opp gjerde. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

4 Byggegrense mot V8 ligger i eiendomsgrensa der ikke annet er vist i kartet. 5.2 Industri IN I området kan det oppføres bygninger for lett industri, verkstedvirksomhet, lager, transport- og håndverksbedrifter med tilhørende kontorer. Salgsvirksomhet kan tillates i den grad det er knyttet til bedriftens produksjon. Utnyttingsgrad Det er tillatt med 70% BYA. Etasjeantall, høgder. Bebyggelsen kan oppføres med 12m mønehøyde. Utforming av bygningene. Store bygningsvolum og fasader bør oppdeles på en måte som motvirker monotoni. Tak kan bestå av både skrå og horisontale flater. Bebyggelsens skal gis en god utforming, og materialbruk og farge skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Parkering. Parkering skal dekkes på egen grunn. Parkeringsbehovet skal beregnes etter følgende norm: - 1 plass pr. 100 m 2 BRA for rene lager- og produksjonslokaler. - 2,5 plasser pr. 100 m 2 BRA for kontor- og salgslokaler. Det skal anvises plass for oppstilling og manøvrering av større biler. De ubebygde delene av områdene skal gis en tiltalende behandling. Området mot Lundevegen tillates ikke brukt til utendørs lager. Byggegrense mot V9 ligger i eiendomsgrensa der ikke annet er vist i kartet. 5.3 Fjernvarmeanlegg Innenfor området tillates det bygget biobrenselanlegg med tilhørende parkering-, manøvrerings- og grøntanlegg. Utnyttingsgrad. Det er tillatt med 70% BYA. Utforming av bygningene. Nye bygg eller tilbygg skal tilpasses eksisterende bygg i utforming, materialvalg og farge. Bebyggelsen kan oppføres med 12m mønehøyde. Piper er unntatt fra høydebestemmelsene. Parkering Parkering skal dekkes på egen grunn. Parkeringsbehovet skal beregnes etter følgende norm: - 1 plass pr. 100 m 2 BRA for rene lager- og produksjonslokaler. - 2,5 plasser pr. 100 m 2 BRA for kontorlokaler De ubebygde delene av tomta skal gis en tiltalende behandling. Det skal ikke settes opp gjerde mot B9. Ved etablering av fangdam må arealet være tilgjengelig for anleggsmaskiner for utrensking av de sedimenterte massene innenfor B10. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

5 6 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 6.1 Kjøreveg Omfatter deler av Lundevegen. Kjørevegen er offentlig. 6.2 Veg Vegen skal være felles adkomstområde for den regulerte industrieiendommen, Bø Produkter, og bebyggelsen på gnr. 51, bnr Området er privat. 6.3 Gang/sykkelveg Omfatter eksisterende gang- og sykkelveg langs Lundevegen. Gang- og sykkelvegen er offentlig. 6.4 Annen veggrunn grøntareal Omfatter eksisterende grøntareal til Lundevegen. Arealet er offentlig. I hovedsak skal bekkene, bekkenes sideareal, vegetasjon og terreng bevares. Langs bredden av vassdraget skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte på min. 5m bredde på hver side av bekken, der formålsbredden tillater det, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. 7 - GRØNNSTRUKTUR 7.1 Fellesbestemmelser De ulike områdene skal harmonere i forhold til valg av vegetasjon, materialer og farger. Oppgradering og bygging av nye veier må utføres med relativt små og beltegående maskiner, der graving og fylling må gjøres i korte etapper. Møbleringen i Evjudalen skal ha en fellesnevner i formspråk, farge, og materialbruk. Med møbler menes benker, bord, søppelkasser, skilt, belysning osv. Det bør utarbeides en veileder for møblering. Det er tillatt å legge tilrette for skilting som gir informasjon om kvaliteter knyttet til Evjudalen. Alle områdene er offentlige, med unntak av V8 som er privat. Alt organisk materialet skal fjernes og komposteres utenfor Evjudalen. 7.2 Turdrag T1 T6 Innenfor turdragene kan det etableres tursti. Inngrepet i terrenget skal utføres skånsomt og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Linjeføringen skal fortrinnsvis skje normalt på høydekotene og følge dagens stigningsforhold. Linjeføringen bør fastsettes på grunnlag av prøveutstikking i terrenget. Utforming Turstien skal ha enkel standard. Den opparbeides ved at matjorda fjernes, det legges duk og et slitelag av steinmel. Turstien skal ha minimum bredde på 1,5m. Bredden på Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

6 turstien kan snevres inn for å bevare vegetasjon, inkl. døde eller døende trær, eller ivareta en spesiell terrengform på enkelte partier. Turstiens kanter kan markeres med et annet materiale. Arealene på hver side av turstien skal bevares som i dag, men det kan plantes stedegen vegetasjon som skjerm i de åpne områdene eller mot private eiendommer. Ugress i dekket må fjernes og tilgroing fra kantene må forhindres. Topplaget av steinmel må etterfylles så turstien får en god gangflate Turdrag T3 Turdraget i T3 kan utformes som et større tiltak enn øvrige turdrag, for å bidra til å stabilisere skråningen nord-vest for hotellet. T3 skal detaljprosjekteres i samråd med geoteknisk konsulent. Trær og busker kan fjernes innenfor en bredde på 1,5 m på hver side av stien. Det åpnes for å lyssette stien med lav belysning i form av pullerter eller belysning på bakken. Vegetasjon i sonen på 1,5 m inn mot turstien må tynnes eller fjernes for å bevare åpenheten. Innenfor turdraget kan vegetasjon i tre og busksjiktet tynnes for å oppnå mer åpenhet enn i dag Turdrag T6 Den delen av turstien som går i skrånende terreng kan alternativt opparbeides som en trekonstruksjon på peler. Dette vil minimere inngrepet i terrenget. Turstien skal ha rekkverk mot B9 og B10 når sideterrenget er brattere enn 1:2 og ved etablering av fangdam. Ved etablering av trekonstruksjon kan rekkverket være en del av konstruksjonen. Vegetasjonen i skråningen opp mot høyskolen skal bevares i størst mulig grad. Vegetasjonen mot B9 og B10 kan tynnes for å få mer åpenhet enn i dag. Det åpnes for å lyssette stien med lav belysning i form av pullerter eller belysning på bakken. Inn mot B9 og B10 kan vegetasjon i tre og busksjiktet tynnes for å oppnå mer åpenhet enn i dag. 7.3 Turveg TUR10 - TUR 22 Arealene omfatter både eksisterende og nye turveger. Ved etablering av nye turveger er det tillatt å justere linjeføringen slik at man oppnår en bedre terrengtilpassing eller unngår å fjerne eksisterende vegetasjon. Det er tillatt å justere formålsgrensene mellom formålene turveg/park og turveg/friområde. Turvegens utslag i sideterrenget vil berøre tilgrensende formål og skal opparbeides som en del av dette. Sidearealet skal som et minimum tilsås med gras. Som hovedregel skal stigningen på turvegene være 1:12 eller slakere. Der dette ikke l ar seg gjennomføre, grunnet eksisterende terrengform, skal det settes opp håndløper på siden av turvegen. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

7 7.3.1 Turveg TUR10 - TUR15 Turvegene er eksisterende turveger med ulik opparbeidelse i dag. Utforming Turvegene skal opparbeides eller oppgraderes med en min. bredde på 2,5m og 0,25m skulder. Turvegene skal bygges opp med bærelag og slitelag. Toppdekket skal være asfalt. Turstiens kanter kan markeres med et annet materiale. Det kan etableres belysning langs turvegen i form av master eller pullerter. Turvegene inngår i den delen av Evjudalen som skal ha intensiv skjøtsel. Sidearealene, som inngår i formålet, skal klippes som plen. Turvegene skal brøytes slik at de er fremkommelige om vinteren. De bratte partiene bør strøs når det er glatt Turveg TUR13 Turvegen skal i hovedsak følge dagens tursti og være en oppgradering av denne. Parti med bratt stigning i vest tillates utbedret for å oppnå en stigning på 1:12. Sideutslagene medfører behov for geotekniske tiltak og plastring mot bekken. Tiltaket må prosjekteres i samråd med geoteknisk konsulent og nødvendig sikringstiltak skal inngå i søknad om rammetillatelse Turveg TUR20 til TUR22 Omfatter etablering av nye turveger. Inngrepet i terrenget skal utføres skånsomt og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Utforming Turvegene skal opparbeides i en min. bredde på 2,0m og 0,25m skulder. Turvegene skal bygges opp med bærelag og slitelag. Toppdekket skal være asfalt eller grus. Turstiens kanter kan markeres med et annet materiale. Det kan etableres belysning langs turvegen i form av pullerter. Sidearealene, som inngår i formålet, kan klippes som plen eller de kan skjøttes som tilgrensende formål. Turvegene kan brøytes om vinteren eller de kan tilrettelegges som skiløyper TUR 21 Turvegen omfatter en bru over bekken. Materialbruken skal være tre. Det åpnes for at brua kan utformes som en del av et kunstprosjekt. Brua skal ha rekkverk og kan lyssettes TUR 22 Turvegen omfatter bru ved Gullbringanlegget. Materialbruken skal være tre. Brua skal ha rekkverk og kan lyssettes. Der TUR 22 møter turveg i T6 skal det formes en naturlig overgang mellom de to turvegene. De delene av TUR 22 som grenser inn mot P7 skal klippes som plen. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

8 7.4 Friområde F1 F9 Arealene kan benyttes til friluftsliv, rekreasjon og lek. Friområdene skal i hovedsak beholde eksisterende terrengform og eksisterende vegetasjon. Det er tillatt å etablere ny stedegen vegetasjon. Det er kun tillatt å gjennomføre enkle tiltak, som for eksempel å etablere sitteplasser med bord og benker. Dyrking av blomster eller nyttevekster kan tillates. Turvegenes sideareal skal opparbeides som en naturlig del av friområdet. Det er ikke tillatt å fjerne store områder av vegetasjonsdekket i dalsidene pga. fare for erosjon. Utforming Sitteplassene kan opparbeides med grusdekke og kant som markerer overgangen til grasarealer. Det kan legges til rette for belysning i form av pullerter. I tilknytning til tiltakene kan det også etableres skjermvegetasjon av robuste / naturlike prydbusker. Friområdene skal ha en lav intensitet på skjøtselen. Det er kun de opparbeidede sitteplassene og bålplassen som skal ha en høy standard. Grasarealene kan være frittvoksende eller de kan fungere som beite for husdyr. Dersom grasarealene er frittvoksende bør de minimum slås en til to ganger i vekstsesongen. Anbefalt tid for slått er juni og august F6 I F6 kan det etableres akebakke. Det kan etableres en enkel trappesti i forbindelse med akebakken F8 I F8 kan det etableres bålplass. Bålplassen kan opparbeides som sitteplassene. 7.5 Park P1-P8 Arealene kan benyttes til friluftsliv, aktivitet, lek, rekreasjon, arrangementer og lignende. Oppfylling I P1 til P87 er det tillatt å fylle opp arealet med maks 0,5m. I P7 er det tillatt å fylle opp med maks 1,0m. Utforming av fylling og fyllingshøyde gjøres i samarbeid med geoteknisk konsulent. Fyllmassen skal legges ut i jevne lag uten bratte avslutninger. Fyllingen må avsluttes med en slak overgang mot bekken. Deponier i anleggsfasen skal ikke overstige 1,5 m. Der terrenget heves nærmere bekken enn 2 m, skal bekkeløpet steinsettes for å unngå erosjon. Det skal utarbeides en plan for oppfyllingen jf Arealene skal ha en parkmessig opparbeiding med hensyn til terrengforming, vegetasjon- og materialbruk. Belysning tillates og kan benyttes som en del av utsmykningen av området. Arealene bør deles inn i soner som avskjermer de ulike aktivitetene. Sonedelingen kan skje ved etablering av vegetasjon eller forming av terrenget. Utforming av område P1, P2 og P3 må sees i sammenheng. Utformingen skal styrke sammenhengen mellom Bø hotell og Skogen gård. Utformingen av område P4, P5 og P6 må sees i sammenheng. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

9 Parkarealene har den mest intensive skjøtselen i området. Det skal være gressarealer som kan benyttes til rekreasjon og lek og må skjøttes som bruksplen. Det bør velges vegetasjon som kan utvikle seg fritt uten beskjæring. Amfi og utescene skal ettersees/vedlikeholdes jevnlig. Det samme gjelder for lekearealer med oppfølging av fallunderlag, sikring av lekeapparater og utskifting etter ødeleggelse eller slitasje P1 Parken kan utformes som et amfi. Det åpnes for at amfiet kan formes som en del av terrenget eller etableres som en større konstruksjon. Amfiet kan tilrettelegges med bord, stoler eller benker. Servering kan tillates. Det tillates å etablere en gangforbindelse mellom TUR10 og Skogen gård. Gangforbindelsen kan integreres som en del av amfiet eller anlegges separat. Det skal beplantes i området. Frukttrær skal inngå som et innslag i vegetasjonen P2 Området skal gis en parkmessig opparbeidelse med plen. Eksisterende store trær skal bevares i størst mulig grad P3 Turveg i T3 skal videreføres gjennom P3 og knyttes til TUR10. Det skal etableres plenarealer eller plasser med fast dekke. Store trær mot bekken skal bevares i størst mulig grad. Det kan etableres ny vegetasjon P4, P5, P6 og P8 Det skal legges til rette for lek, rekreasjon og møteplasser. Området for lek skal etableres i vestre del av P4. Det åpnes for å etablere en lekeplass med lekeapparater for de små barna. I tillegg skal det etableres lek for større barn, med apparater eller tiltak som innbyr til fri lek. Utformingen skal legge vekt på kunst og lek. Det er tillatt å etablere akebakke med en trappesti i skråningen opp mot kommunehuset. Det skal etableres plen. Plenflater kan benyttes til ballspill, men det skal ikke anlegges ballbaner. Arealene nær eksisterende vannspeil skal opparbeides som møteplass og rekreasjonsområde. Det legges til rette for møteplasser med ulik møblering. Plassene kan opparbeides med fast dekke P7 Det legges til rette for etablering av utescene med tilhørende amfi. Det skal føres frem strøm. 7.6 Vegetasjonsskjerm V1 til V9 I områdene skal eksisterende vegetasjon bevares eller ny vegetasjon etableres for å danne et skjermbelte. I noen områder er det behov for både bevaring og nyetablering av vegetasjon. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

10 Vegetasjonsbeltene skal ha vegetasjon både i busksjiktet og tresjiktet for å gi en god effekt som skjerm. Alle områdene er offentlige, med unntak av V8 som er en privat vegetasjonsskjerm. V1, V2 og V9 Eksisterende vegetasjon skal bevares. Skjermen kan styrkes med nyplanting av stedegen vegetasjon ved behov, gjelder ikke V9. V3 og V4 Ny vegetasjonsskjerm skal etableres. Valg av vegetasjon bør samordnes med vegetasjon i parkområdene. Det bør legges opp til innslag av frukttrær. Det skal velges lav vegetasjon for å sikre innsyn til Evjudalen. V5, V6 og V7 Etablering av ny vegetasjonsskjerm med stedegen vegetasjon. V8 Etablering av ny vegetasjonsskjerm med stedegen vegetasjon. Vegetasjonsskjermen skal være tettest mot området med næringsbebyggelse. Ut mot Evjudalen kan vegetasjonsskjermen gå over til enkelt trær. Vegetasjonsskjermene skal kun skjøttes i anleggsperioden og de første årene etter nyetablering. Dersom noe av vegetasjonen utgår, kan denne erstattes. Det skal legges til rette for god vekst og ugress skal fjernes. Vegetasjonen skal være frittvoksende. 8 - BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 8.1 Felles bestemmelser I hovedsak skal bekkene, bekkenes sideareal, vegetasjon og terreng bevares. Langs bredden av vassdraget skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte på min. 5m bredde på hver side av bekken, der formålsbredden tillater det, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Det åpnes for skånsom tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. Tiltakene må gjennomføres slik at allmennhetens sikkerhet blir ivaretatt. Turvegenes sideareal skal opparbeides som en naturlig del av arealene. Ved hogst, spesielt langs bekker og våtmarksmiljø, skal flis fjernes slik at dette ikke blir store gjødselslagre for uønskede høyreiste urter som brennesle etc. Det er tillatt å legge til rette for skilting som gir informasjon om kvaliteter knyttet til Evjudalen. Alle områdene er offentlige. B1 I område B1tillates det for plastring av bekken dersom stigningsforholdene på turvegen skal utbedres. Plastringen vil være fra T1 og vestover. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

11 Det kan etableres terskel i Prestevju. På nordsiden av bekken kan det etableres sitteplass og bålplass som beskrevet under friområder jmf B2 Stor vegetasjon skal bevares. Det tillates å opparbeide en kultivert kantsone, med for eksempel steinsetting inn mot parkarealene. Bekken kan krysses med klopp eller bru. B3 Det tillates å opparbeide en kultivert kantsone, med for eksempel steinsetting inn mot parkarealene. Mot turvegene skal eksisterende vegetasjon bevares. B4 Eksisterende dam med tilhørende kantsoner skal bevares. Dammen kan skjøttes parkmessig. Det legges til rette for en enkel trebrygge ut i dammen. Brygga skal avgrenses mot vannet, slik at ferdsel i dammen forhindres. Det kan etableres kunstig øy, evt. med bru, skulpturer i vannet osv. Sør for dammen legges det til rette med benker. B5, B6, B8 og B11 Bekken, kantsonen og vegetasjonen bevares som i dag. Vegetasjonen lengst øst i B5 kan holdes nede for å sikre innsyn til Evjudalen. B7 Det tillates for etablering av fangdam eller terskel. Fangdammen eller terskelen skal utformes som en rensepark med slake sideskråninger og våtmarksvegetasjon. Dammens sideskråninger skal i øvre del ikke overstige 1:4. Maks høyde for terskelen skal ikke overstige kote +58,5. Terskelen skal ha en maks høyde på 0,5m. Dammens over- og utløp skal steinsettes for å sikre mot erosjon. Dammen skal utformes i samsvar med dokumentet: Fangdammer for fosfor og partikkelrensing, utarbeidet av Bioforsk i B9 Det åpnes for tilrettelegging for tursti som beskrevet under Turdrag 7.2. Vegetasjonen som er nødvendig for å føre frem turstien tillates fjernet. Det åpnes for gjenoppbygging / restaurering av gammel mølle sør-vest i området. Stedegen vegetasjon kan etableres som skjerm mot fjernvarmeanlegget. B10 Det tillates etablering av fangdam eller terskel. Fangdammen eller terskelen skal utformes som en rensepark med slake sideskråninger og våtmarksvegetasjon. Dammens sideskråninger skal i øvre del helst ikke overstige 1:4. Dersom sideskråningene blir brattere enn 1:4 skal omgivelsene sikres med rekkverk. Maks høyde for på terskelen skal ikke overstige kote +60,5. Terskelen skal ha en maks høyde på 0,5m. For å oppnå en viss størrelse på fangdammen kan det fjernes/sprenges vekk masser i sør-vest. Dammens over- og utløp skal steinsettes for å sikre mot erosjon. Dammen skal utformes i samsvar med dokumentet: Fangdammer for fosfor og partikkelrensing, utarbeidet av Bioforsk i Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

12 Dammen kan krysses av tursti med bru eller klopp. Det skal etableres rekkverk på begge sider. Arealene skal ha liten grad av skjøtsel. Tursti og bålplass må skjøttes og vedlikeholdes jmf Vegetasjonen i området skal utvikle seg fritt. Det tillates tynning av vegetasjon i enkelte soner for å få utsyn mot bekken. Fangdammene må tømmes med gravemaskin for å opprettholde rensefunksjonen. Massene som tas ut av dammen må kjøres bort og deponeres. 9 - HENSYNSSONER 9.1 Frisikt Avkjørsler/kryss skal ha frisiktslinjer som vist på plankartet. Terrenget mellom veg og frisiktslinjene skal ikke være høyere enn tilstøtende kjørebane og skal ikke ha hinder høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers plan. 9.2 Fareområde kvikkleire Området markert med skravur er fareområde for kvikkleire. Skredfareklassen er lav og tiltakene som skal gjennomføres faller inn under tiltakskategori K1: Små tiltak uten tilflytting av personer i samsvar med NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Alle tiltak skal utarbeides i tråd med veilederen fra NVE/NGI: Veiledning ved små inngrep i kvikkleire soner. Tiltakene skal godkjennes av Bø kommune. Dette gjelder i tillegg til krav i Naturtypelokalitet Naturtypelokalitet: Gråor-heggeskog 56_1 Det skal ikke foretas store inngrep i naturtypelokaliteten. Gråorheggeskogen skal få utvikle seg fritt, dvs. at det ikke skal gjennomføres hogst av trær, inklusive vedhogst. Gamle trær og døde og døende trær skal ikke fjernes. Hogst av store enkelttrær øverst i skråninga sør i B1 tillates. 9.4 Naturverdier Naturverdi: Sump 56_2 og 56_3 Sumpområdene med fuktelskende vegetasjon bevares eller videreutvikles / restaureres som deler av fangdammer. Naturverdi skog 56_4 og 56_6 Dagens kantsoner langs bekker bør bevares med både trær og feltsjikt. Utvidelse av plenareal bør ikke gjennomføres. Trær bør videreutvikles til å bli gamle. Det tillates etablert fangdam. Naturverdi: Sump og skog 56_5 Sumpområdene med fuktelskende vegetasjon bevares. Dagens kantsoner langs bekker bør bevares med både trær og feltsjikt. Utvidelse av plenareal bør ikke gjennomføres. Trær bør videreutvikles til å bli gamle. Det tillates etablert fangdam. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører Egengodkjent av Våler kommunestyre, i -. Kjell Konterud Ordfører GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense, og planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan. Planområdet

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE. 1. Generelt Rev. etter vedtak i Plan- og miljøutvalet, sak 042/12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 23 BNR. 14 MED FLERE - SOLHEIM - FLORA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i kommunestyre 14.03.16 i k-sak 12/16 REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR:

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Planbestemmelser 2044 RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Arkivsak: 10/1272 Arkivkode: PLANR 2044 Sakstittel: REGULERINGSPLAN RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, ÅKREHAMN GNR. 15/30,346,947 Godkjent i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TORPEFELTET, OMRÅDE 9 OG 10

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TORPEFELTET, OMRÅDE 9 OG 10 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TORPEFELTET, OMRÅDE 9 OG 10 Dato 25.06.2015 Planid: 14/2493 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE Bestemmelser DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE FORSLAG - Børve og Borchsenius as, 20.02.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Avgrensing av planområdet er vist på plankart

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BØ KYRKJE PlanID 02_39_2015 KOMMUNE : Bø REGULERINGSOMRÅDE: Bø kyrkje DATO FOR PLANFORSLAG: 19.08-2016 DATO VEDTAK I K. STYRET: DATO FOR SISTE REVISJON: Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STORØYNE/PERS RESORT, GOL KOMMUNE. Planid: 2008009. Justert i samsvar med vedtak i utval for natur og næring sak 12/13, 19.03.13. Forslag etter drøftingsmøte

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien Dato: 07.04.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Planbestemmelser 2040 - OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Arkivsak: 09/2613 Arkivkode: PLAN 2040 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Godkjent

Detaljer

Detaljreguleringsplan Sleveland

Detaljreguleringsplan Sleveland Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for 201500001 Detaljreguleringsplan Sleveland Bestemmelsene er datert: 27.11.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for Kommunestyrets vedtak: 14.12.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu KOMMUNE: Sauherad REGULERINGSOMRÅDE: Svevalia på Nordagutu DATO PLANFORSLAG: 09.mai -2011 DATO KOMMUNESTYRETS VEDTAK: DATO FOR SISTE REVISJON: 1.0 INNLEDNING:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt av Stokke kommunestyre den Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for videre planlegging og utvikling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 19.08.2016 Vedtatt i kommunestyret: 25.10.2016 DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE ASPLAN VIAK AS Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 10.10.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.10.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde

Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde Planident: 1557.20010001 Utarbeidet dato: 12.04.2016 Revidert dato: 18.05.2016 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING Reguleringsendring Klokkarbukta hytteområde REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 27.03.2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Planbestemmelser STAVASANDEN

Planbestemmelser STAVASANDEN Planbestemmelser 195 - STAVASANDEN Arkivsak: 10/74 Arkivkode: PLANR 195 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR STAVASANDEN Godkjent i Karmøy kommunestyre 20.3.2012 sak 21/12. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SKOGHAVEN, TROMØY Side 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 06.08.2015 Bestemmelsenes dato: 19.10.2015 Rev dato: 04.12.2015 Rev dato: 04.12.2015 1 GENERELT 1.01 Formålet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL.

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Arkivsak: 16/2635 Arkivkode: PLANR 4073 Sakstittel: PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. HTM 27.04.2017 I.

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 01.09.11 Planid 2011004 Websaknr. 11/646 Offentlig ettersyn 01.07.11-15.08.11 Sluttbehandling Mindre endring, revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LOVISENLUND IDRETTSPARK gbnr. 3020/555, m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LOVISENLUND IDRETTSPARK gbnr. 3020/555, m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LOVISENLUND IDRETTSPARK gbnr. 3020/555, m.fl. Dato 21.9.2016, revidert 04.09.2017 PlanID: 201613 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Revidert: 01.09.2014 1 GENERELT 1.1 Arealformål Planområdet reguleres til følgende formål jf. Plan- og bygningsloven 12-5. 12-5 nr.1:

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Planbestemmelser. Planens id: Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015. Detaljregulering Planid- RD63

Planbestemmelser. Planens id: Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015. Detaljregulering Planid- RD63 Planbestemmelser Planens navn: Håmmålfjellveien Planens id: RD63 Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015 Detaljregulering Planid- RD63 GENERELT Planområdet reguleres

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7

GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 GJERDRUM KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Brådalsfjellet 2, delområdene B6 og B7 Plankart datert 25.06.2013 Bestemmelser datert 27.06.2013, revidert 23 08 2013 og 7.02.2014 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Sorrisniva Plannummer 20070025 Arkivsak 16/3078 Vedtatt Forslag ved 1. gangs behandling, dato 02.06.2016 Offentlig X ettersyn Offentlig ettersyn, dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT Planbestemmelser 4021 - TORVASTAD SKOLE/IDRETT Arkivsak: 09/2624 Arkivkode: PLANR 4021 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVASTAD SKOLE/IDRETT Godkjent i Karmøy kommunestyre 15.05.12 sak 35/12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: 14.11.2017 1 Hensikt Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av ny 1-10

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40, I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO PlanID: 2014003 Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

Detaljer