1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal"

Transkript

1 BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: Kommunestyrets godkjenning: GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, 2.LEDD NR1) - Næringsbebyggelse N - Industri IN - Fjernvarmeanlegg FJ SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR3) - Turveg TUR - Turdrag T - Friområde F - Park P - Vegetasjonsskjerm V BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL 12-5, 2.LEDD NR6) - Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone B HENSYNSSONER (PLB12-6) - Fareområde kvikkleire - Naturtypelokaliteter - Naturverdier 1.2 Planens hensikt Hensikten med planen er å legge til rette for rekreasjon, aktivitet og nærfriluftsliv i Evjudalen samtidig som områdets naturkvaliteter ivaretas. 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgebestemmelser 1. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tiltak innenfor det enkelte felt, skal de naturlig tilhørende grøntarealer og gangarealer være opparbeidet i henhold til Illustrasjonsplan for Evjudalen, Før N tas i bruk skal vegetasjonsbelte V8 være etablert. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

2 3. Før fangdam i B10 etableres skal tursti i T6 være sikret med rekkverk og kjelleren i fjernvarmeanlegget være sikra mot at vann kan trenge inn. 3 DOKUMENTASJONSKRAV 3.1 Vilkår for rammetillatelse for tiltak Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge: a) Tekniske planer for turvegene og ledningsanlegg som er en naturlig del av tiltaket. De tekniske planene skal også inneholde en plan for håndtering av overvann. Tekniske planer skal godkjennes av Bø kommune. b) Alle tiltak skal være utformet i samsvar med føringer fastsatt i Notat G2 med vedlegg, emne: Geotekniske forhold. Premisser for byggetiltak, utarbeidet av Multiconsult c) Tyngre tiltak som amfi, utescene, fangdam og lignende, skal detaljplanlegges i samråd med geoteknisk sakkyndig. Nødvendig sikringstiltak skal vurderes av geoteknisk sakkyndig og inngå i søknad om rammetillatelse. d) Avklaring med Telemark Fylkeskommune om de krever kulturminneregistrering i tiltaksområdet. Dersom det kreves kulturminneregistrering skal den være gjennomført og rapport foreligge før søknad om rammetillatelse. e) Detaljert landskapsplan for grøntanlegget som naturlig hører sammen med tiltaket. 3.2 Vilkår for rammetillatelse i P1 til P8 Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge en plan for oppfylling av arealene. Planen skal vise: - eksisterende og nye høyder - profiler av fyllingen - oppbygging av fyllingen - anleggsgjennomføring 3.3 Vilkår for rammetillatelse i B7 og B10 Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge tekniske planer for fangdammene eller tersklene som er godkjent av Bø kommune. 3.4 Detaljert landskapsplan Det stilles krav om detaljert landskapsplan som beskriver nåværende og fremtidig situasjon. Landskapsplanen skal baseres på Illustrasjonsplan for Evjudalen, datert Landskapsplan skal ha en oversikts del som viser: - Tiltakets beliggenhet - Avgrensing av området som berøres av tiltaket - Eventuell etappeinndeling for utbygging Landskapsplanen skal ha en detaljert del i målestokk 1:500 som viser: Terrengbehandling med angivelse av nye kotelinjer eller punkthøyder Eksisterende og ny vegetasjon, herunder plan for sikringstiltak for eksisterende vegetasjon i anleggsperioden. Utforming av grøntanlegg Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

3 Plassering av konstruksjoner, som f.eks amfi og utescene Lekeapparater Turveger og stier Belysning Gjerder og porter Skilt Belegg Avrenning av overflatevann Beskrivelse av skjøtsel 4 FELLESBESTEMMELSER 4.1 Miljøforhold/grunnforhold Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller liknende støter på forurenset grunn skal arbeidene stanses, myndighetene varsles og tiltak iverksettes. 4.2 Automatisk freda kulturminner Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og /eller ansvarshavende leder på stedet. 4.3 Universell utforming Alle tiltak og anlegg skal, der terrengforholdene gjør det mulig, utformes med hensyn på universell utforming slik at de kan benyttes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Det er de til en hver tid gjeldende forskrifter og veiledninger til Plan- og bygningsloven som omhandler universell utforming som skal være styrende for gjennomføring av tiltak der Plan- og bygningsloven kan stille krav. 4.4 Overvannshåndtering Overvannshåndtering skal i så stor grad som mulig skje som løsninger i dagen. De skal innarbeides i teknisk plan jfr Føringer for skjøtsel Beskrivelse av skjøtsel hentes fra detaljert utomhusplan og samles i et felles dokument. Dokumentet oppdateres jevnlig og utgjør: Føringer for skjøtsel i Evjudalen. REGULERINGSFORMÅL 5 - BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Næring Området skal benyttes til næring. Det tillates handel. Arealet kan benyttes som lager eller manøvreringsareal. Det kan kun oppføres lette konstruksjoner. Utnyttingsgrad Det er tillatt med 70% BYA. De ubebygde delene av arealene skal gis en tiltalende behandling. Det kan settes opp gjerde. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

4 Byggegrense mot V8 ligger i eiendomsgrensa der ikke annet er vist i kartet. 5.2 Industri IN I området kan det oppføres bygninger for lett industri, verkstedvirksomhet, lager, transport- og håndverksbedrifter med tilhørende kontorer. Salgsvirksomhet kan tillates i den grad det er knyttet til bedriftens produksjon. Utnyttingsgrad Det er tillatt med 70% BYA. Etasjeantall, høgder. Bebyggelsen kan oppføres med 12m mønehøyde. Utforming av bygningene. Store bygningsvolum og fasader bør oppdeles på en måte som motvirker monotoni. Tak kan bestå av både skrå og horisontale flater. Bebyggelsens skal gis en god utforming, og materialbruk og farge skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Parkering. Parkering skal dekkes på egen grunn. Parkeringsbehovet skal beregnes etter følgende norm: - 1 plass pr. 100 m 2 BRA for rene lager- og produksjonslokaler. - 2,5 plasser pr. 100 m 2 BRA for kontor- og salgslokaler. Det skal anvises plass for oppstilling og manøvrering av større biler. De ubebygde delene av områdene skal gis en tiltalende behandling. Området mot Lundevegen tillates ikke brukt til utendørs lager. Byggegrense mot V9 ligger i eiendomsgrensa der ikke annet er vist i kartet. 5.3 Fjernvarmeanlegg Innenfor området tillates det bygget biobrenselanlegg med tilhørende parkering-, manøvrerings- og grøntanlegg. Utnyttingsgrad. Det er tillatt med 70% BYA. Utforming av bygningene. Nye bygg eller tilbygg skal tilpasses eksisterende bygg i utforming, materialvalg og farge. Bebyggelsen kan oppføres med 12m mønehøyde. Piper er unntatt fra høydebestemmelsene. Parkering Parkering skal dekkes på egen grunn. Parkeringsbehovet skal beregnes etter følgende norm: - 1 plass pr. 100 m 2 BRA for rene lager- og produksjonslokaler. - 2,5 plasser pr. 100 m 2 BRA for kontorlokaler De ubebygde delene av tomta skal gis en tiltalende behandling. Det skal ikke settes opp gjerde mot B9. Ved etablering av fangdam må arealet være tilgjengelig for anleggsmaskiner for utrensking av de sedimenterte massene innenfor B10. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

5 6 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 6.1 Kjøreveg Omfatter deler av Lundevegen. Kjørevegen er offentlig. 6.2 Veg Vegen skal være felles adkomstområde for den regulerte industrieiendommen, Bø Produkter, og bebyggelsen på gnr. 51, bnr Området er privat. 6.3 Gang/sykkelveg Omfatter eksisterende gang- og sykkelveg langs Lundevegen. Gang- og sykkelvegen er offentlig. 6.4 Annen veggrunn grøntareal Omfatter eksisterende grøntareal til Lundevegen. Arealet er offentlig. I hovedsak skal bekkene, bekkenes sideareal, vegetasjon og terreng bevares. Langs bredden av vassdraget skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte på min. 5m bredde på hver side av bekken, der formålsbredden tillater det, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. 7 - GRØNNSTRUKTUR 7.1 Fellesbestemmelser De ulike områdene skal harmonere i forhold til valg av vegetasjon, materialer og farger. Oppgradering og bygging av nye veier må utføres med relativt små og beltegående maskiner, der graving og fylling må gjøres i korte etapper. Møbleringen i Evjudalen skal ha en fellesnevner i formspråk, farge, og materialbruk. Med møbler menes benker, bord, søppelkasser, skilt, belysning osv. Det bør utarbeides en veileder for møblering. Det er tillatt å legge tilrette for skilting som gir informasjon om kvaliteter knyttet til Evjudalen. Alle områdene er offentlige, med unntak av V8 som er privat. Alt organisk materialet skal fjernes og komposteres utenfor Evjudalen. 7.2 Turdrag T1 T6 Innenfor turdragene kan det etableres tursti. Inngrepet i terrenget skal utføres skånsomt og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Linjeføringen skal fortrinnsvis skje normalt på høydekotene og følge dagens stigningsforhold. Linjeføringen bør fastsettes på grunnlag av prøveutstikking i terrenget. Utforming Turstien skal ha enkel standard. Den opparbeides ved at matjorda fjernes, det legges duk og et slitelag av steinmel. Turstien skal ha minimum bredde på 1,5m. Bredden på Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

6 turstien kan snevres inn for å bevare vegetasjon, inkl. døde eller døende trær, eller ivareta en spesiell terrengform på enkelte partier. Turstiens kanter kan markeres med et annet materiale. Arealene på hver side av turstien skal bevares som i dag, men det kan plantes stedegen vegetasjon som skjerm i de åpne områdene eller mot private eiendommer. Ugress i dekket må fjernes og tilgroing fra kantene må forhindres. Topplaget av steinmel må etterfylles så turstien får en god gangflate Turdrag T3 Turdraget i T3 kan utformes som et større tiltak enn øvrige turdrag, for å bidra til å stabilisere skråningen nord-vest for hotellet. T3 skal detaljprosjekteres i samråd med geoteknisk konsulent. Trær og busker kan fjernes innenfor en bredde på 1,5 m på hver side av stien. Det åpnes for å lyssette stien med lav belysning i form av pullerter eller belysning på bakken. Vegetasjon i sonen på 1,5 m inn mot turstien må tynnes eller fjernes for å bevare åpenheten. Innenfor turdraget kan vegetasjon i tre og busksjiktet tynnes for å oppnå mer åpenhet enn i dag Turdrag T6 Den delen av turstien som går i skrånende terreng kan alternativt opparbeides som en trekonstruksjon på peler. Dette vil minimere inngrepet i terrenget. Turstien skal ha rekkverk mot B9 og B10 når sideterrenget er brattere enn 1:2 og ved etablering av fangdam. Ved etablering av trekonstruksjon kan rekkverket være en del av konstruksjonen. Vegetasjonen i skråningen opp mot høyskolen skal bevares i størst mulig grad. Vegetasjonen mot B9 og B10 kan tynnes for å få mer åpenhet enn i dag. Det åpnes for å lyssette stien med lav belysning i form av pullerter eller belysning på bakken. Inn mot B9 og B10 kan vegetasjon i tre og busksjiktet tynnes for å oppnå mer åpenhet enn i dag. 7.3 Turveg TUR10 - TUR 22 Arealene omfatter både eksisterende og nye turveger. Ved etablering av nye turveger er det tillatt å justere linjeføringen slik at man oppnår en bedre terrengtilpassing eller unngår å fjerne eksisterende vegetasjon. Det er tillatt å justere formålsgrensene mellom formålene turveg/park og turveg/friområde. Turvegens utslag i sideterrenget vil berøre tilgrensende formål og skal opparbeides som en del av dette. Sidearealet skal som et minimum tilsås med gras. Som hovedregel skal stigningen på turvegene være 1:12 eller slakere. Der dette ikke l ar seg gjennomføre, grunnet eksisterende terrengform, skal det settes opp håndløper på siden av turvegen. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

7 7.3.1 Turveg TUR10 - TUR15 Turvegene er eksisterende turveger med ulik opparbeidelse i dag. Utforming Turvegene skal opparbeides eller oppgraderes med en min. bredde på 2,5m og 0,25m skulder. Turvegene skal bygges opp med bærelag og slitelag. Toppdekket skal være asfalt. Turstiens kanter kan markeres med et annet materiale. Det kan etableres belysning langs turvegen i form av master eller pullerter. Turvegene inngår i den delen av Evjudalen som skal ha intensiv skjøtsel. Sidearealene, som inngår i formålet, skal klippes som plen. Turvegene skal brøytes slik at de er fremkommelige om vinteren. De bratte partiene bør strøs når det er glatt Turveg TUR13 Turvegen skal i hovedsak følge dagens tursti og være en oppgradering av denne. Parti med bratt stigning i vest tillates utbedret for å oppnå en stigning på 1:12. Sideutslagene medfører behov for geotekniske tiltak og plastring mot bekken. Tiltaket må prosjekteres i samråd med geoteknisk konsulent og nødvendig sikringstiltak skal inngå i søknad om rammetillatelse Turveg TUR20 til TUR22 Omfatter etablering av nye turveger. Inngrepet i terrenget skal utføres skånsomt og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Utforming Turvegene skal opparbeides i en min. bredde på 2,0m og 0,25m skulder. Turvegene skal bygges opp med bærelag og slitelag. Toppdekket skal være asfalt eller grus. Turstiens kanter kan markeres med et annet materiale. Det kan etableres belysning langs turvegen i form av pullerter. Sidearealene, som inngår i formålet, kan klippes som plen eller de kan skjøttes som tilgrensende formål. Turvegene kan brøytes om vinteren eller de kan tilrettelegges som skiløyper TUR 21 Turvegen omfatter en bru over bekken. Materialbruken skal være tre. Det åpnes for at brua kan utformes som en del av et kunstprosjekt. Brua skal ha rekkverk og kan lyssettes TUR 22 Turvegen omfatter bru ved Gullbringanlegget. Materialbruken skal være tre. Brua skal ha rekkverk og kan lyssettes. Der TUR 22 møter turveg i T6 skal det formes en naturlig overgang mellom de to turvegene. De delene av TUR 22 som grenser inn mot P7 skal klippes som plen. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

8 7.4 Friområde F1 F9 Arealene kan benyttes til friluftsliv, rekreasjon og lek. Friområdene skal i hovedsak beholde eksisterende terrengform og eksisterende vegetasjon. Det er tillatt å etablere ny stedegen vegetasjon. Det er kun tillatt å gjennomføre enkle tiltak, som for eksempel å etablere sitteplasser med bord og benker. Dyrking av blomster eller nyttevekster kan tillates. Turvegenes sideareal skal opparbeides som en naturlig del av friområdet. Det er ikke tillatt å fjerne store områder av vegetasjonsdekket i dalsidene pga. fare for erosjon. Utforming Sitteplassene kan opparbeides med grusdekke og kant som markerer overgangen til grasarealer. Det kan legges til rette for belysning i form av pullerter. I tilknytning til tiltakene kan det også etableres skjermvegetasjon av robuste / naturlike prydbusker. Friområdene skal ha en lav intensitet på skjøtselen. Det er kun de opparbeidede sitteplassene og bålplassen som skal ha en høy standard. Grasarealene kan være frittvoksende eller de kan fungere som beite for husdyr. Dersom grasarealene er frittvoksende bør de minimum slås en til to ganger i vekstsesongen. Anbefalt tid for slått er juni og august F6 I F6 kan det etableres akebakke. Det kan etableres en enkel trappesti i forbindelse med akebakken F8 I F8 kan det etableres bålplass. Bålplassen kan opparbeides som sitteplassene. 7.5 Park P1-P8 Arealene kan benyttes til friluftsliv, aktivitet, lek, rekreasjon, arrangementer og lignende. Oppfylling I P1 til P87 er det tillatt å fylle opp arealet med maks 0,5m. I P7 er det tillatt å fylle opp med maks 1,0m. Utforming av fylling og fyllingshøyde gjøres i samarbeid med geoteknisk konsulent. Fyllmassen skal legges ut i jevne lag uten bratte avslutninger. Fyllingen må avsluttes med en slak overgang mot bekken. Deponier i anleggsfasen skal ikke overstige 1,5 m. Der terrenget heves nærmere bekken enn 2 m, skal bekkeløpet steinsettes for å unngå erosjon. Det skal utarbeides en plan for oppfyllingen jf Arealene skal ha en parkmessig opparbeiding med hensyn til terrengforming, vegetasjon- og materialbruk. Belysning tillates og kan benyttes som en del av utsmykningen av området. Arealene bør deles inn i soner som avskjermer de ulike aktivitetene. Sonedelingen kan skje ved etablering av vegetasjon eller forming av terrenget. Utforming av område P1, P2 og P3 må sees i sammenheng. Utformingen skal styrke sammenhengen mellom Bø hotell og Skogen gård. Utformingen av område P4, P5 og P6 må sees i sammenheng. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

9 Parkarealene har den mest intensive skjøtselen i området. Det skal være gressarealer som kan benyttes til rekreasjon og lek og må skjøttes som bruksplen. Det bør velges vegetasjon som kan utvikle seg fritt uten beskjæring. Amfi og utescene skal ettersees/vedlikeholdes jevnlig. Det samme gjelder for lekearealer med oppfølging av fallunderlag, sikring av lekeapparater og utskifting etter ødeleggelse eller slitasje P1 Parken kan utformes som et amfi. Det åpnes for at amfiet kan formes som en del av terrenget eller etableres som en større konstruksjon. Amfiet kan tilrettelegges med bord, stoler eller benker. Servering kan tillates. Det tillates å etablere en gangforbindelse mellom TUR10 og Skogen gård. Gangforbindelsen kan integreres som en del av amfiet eller anlegges separat. Det skal beplantes i området. Frukttrær skal inngå som et innslag i vegetasjonen P2 Området skal gis en parkmessig opparbeidelse med plen. Eksisterende store trær skal bevares i størst mulig grad P3 Turveg i T3 skal videreføres gjennom P3 og knyttes til TUR10. Det skal etableres plenarealer eller plasser med fast dekke. Store trær mot bekken skal bevares i størst mulig grad. Det kan etableres ny vegetasjon P4, P5, P6 og P8 Det skal legges til rette for lek, rekreasjon og møteplasser. Området for lek skal etableres i vestre del av P4. Det åpnes for å etablere en lekeplass med lekeapparater for de små barna. I tillegg skal det etableres lek for større barn, med apparater eller tiltak som innbyr til fri lek. Utformingen skal legge vekt på kunst og lek. Det er tillatt å etablere akebakke med en trappesti i skråningen opp mot kommunehuset. Det skal etableres plen. Plenflater kan benyttes til ballspill, men det skal ikke anlegges ballbaner. Arealene nær eksisterende vannspeil skal opparbeides som møteplass og rekreasjonsområde. Det legges til rette for møteplasser med ulik møblering. Plassene kan opparbeides med fast dekke P7 Det legges til rette for etablering av utescene med tilhørende amfi. Det skal føres frem strøm. 7.6 Vegetasjonsskjerm V1 til V9 I områdene skal eksisterende vegetasjon bevares eller ny vegetasjon etableres for å danne et skjermbelte. I noen områder er det behov for både bevaring og nyetablering av vegetasjon. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

10 Vegetasjonsbeltene skal ha vegetasjon både i busksjiktet og tresjiktet for å gi en god effekt som skjerm. Alle områdene er offentlige, med unntak av V8 som er en privat vegetasjonsskjerm. V1, V2 og V9 Eksisterende vegetasjon skal bevares. Skjermen kan styrkes med nyplanting av stedegen vegetasjon ved behov, gjelder ikke V9. V3 og V4 Ny vegetasjonsskjerm skal etableres. Valg av vegetasjon bør samordnes med vegetasjon i parkområdene. Det bør legges opp til innslag av frukttrær. Det skal velges lav vegetasjon for å sikre innsyn til Evjudalen. V5, V6 og V7 Etablering av ny vegetasjonsskjerm med stedegen vegetasjon. V8 Etablering av ny vegetasjonsskjerm med stedegen vegetasjon. Vegetasjonsskjermen skal være tettest mot området med næringsbebyggelse. Ut mot Evjudalen kan vegetasjonsskjermen gå over til enkelt trær. Vegetasjonsskjermene skal kun skjøttes i anleggsperioden og de første årene etter nyetablering. Dersom noe av vegetasjonen utgår, kan denne erstattes. Det skal legges til rette for god vekst og ugress skal fjernes. Vegetasjonen skal være frittvoksende. 8 - BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 8.1 Felles bestemmelser I hovedsak skal bekkene, bekkenes sideareal, vegetasjon og terreng bevares. Langs bredden av vassdraget skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte på min. 5m bredde på hver side av bekken, der formålsbredden tillater det, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Det åpnes for skånsom tilrettelegging for friluftsliv og ferdsel. Tiltakene må gjennomføres slik at allmennhetens sikkerhet blir ivaretatt. Turvegenes sideareal skal opparbeides som en naturlig del av arealene. Ved hogst, spesielt langs bekker og våtmarksmiljø, skal flis fjernes slik at dette ikke blir store gjødselslagre for uønskede høyreiste urter som brennesle etc. Det er tillatt å legge til rette for skilting som gir informasjon om kvaliteter knyttet til Evjudalen. Alle områdene er offentlige. B1 I område B1tillates det for plastring av bekken dersom stigningsforholdene på turvegen skal utbedres. Plastringen vil være fra T1 og vestover. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

11 Det kan etableres terskel i Prestevju. På nordsiden av bekken kan det etableres sitteplass og bålplass som beskrevet under friområder jmf B2 Stor vegetasjon skal bevares. Det tillates å opparbeide en kultivert kantsone, med for eksempel steinsetting inn mot parkarealene. Bekken kan krysses med klopp eller bru. B3 Det tillates å opparbeide en kultivert kantsone, med for eksempel steinsetting inn mot parkarealene. Mot turvegene skal eksisterende vegetasjon bevares. B4 Eksisterende dam med tilhørende kantsoner skal bevares. Dammen kan skjøttes parkmessig. Det legges til rette for en enkel trebrygge ut i dammen. Brygga skal avgrenses mot vannet, slik at ferdsel i dammen forhindres. Det kan etableres kunstig øy, evt. med bru, skulpturer i vannet osv. Sør for dammen legges det til rette med benker. B5, B6, B8 og B11 Bekken, kantsonen og vegetasjonen bevares som i dag. Vegetasjonen lengst øst i B5 kan holdes nede for å sikre innsyn til Evjudalen. B7 Det tillates for etablering av fangdam eller terskel. Fangdammen eller terskelen skal utformes som en rensepark med slake sideskråninger og våtmarksvegetasjon. Dammens sideskråninger skal i øvre del ikke overstige 1:4. Maks høyde for terskelen skal ikke overstige kote +58,5. Terskelen skal ha en maks høyde på 0,5m. Dammens over- og utløp skal steinsettes for å sikre mot erosjon. Dammen skal utformes i samsvar med dokumentet: Fangdammer for fosfor og partikkelrensing, utarbeidet av Bioforsk i B9 Det åpnes for tilrettelegging for tursti som beskrevet under Turdrag 7.2. Vegetasjonen som er nødvendig for å føre frem turstien tillates fjernet. Det åpnes for gjenoppbygging / restaurering av gammel mølle sør-vest i området. Stedegen vegetasjon kan etableres som skjerm mot fjernvarmeanlegget. B10 Det tillates etablering av fangdam eller terskel. Fangdammen eller terskelen skal utformes som en rensepark med slake sideskråninger og våtmarksvegetasjon. Dammens sideskråninger skal i øvre del helst ikke overstige 1:4. Dersom sideskråningene blir brattere enn 1:4 skal omgivelsene sikres med rekkverk. Maks høyde for på terskelen skal ikke overstige kote +60,5. Terskelen skal ha en maks høyde på 0,5m. For å oppnå en viss størrelse på fangdammen kan det fjernes/sprenges vekk masser i sør-vest. Dammens over- og utløp skal steinsettes for å sikre mot erosjon. Dammen skal utformes i samsvar med dokumentet: Fangdammer for fosfor og partikkelrensing, utarbeidet av Bioforsk i Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

12 Dammen kan krysses av tursti med bru eller klopp. Det skal etableres rekkverk på begge sider. Arealene skal ha liten grad av skjøtsel. Tursti og bålplass må skjøttes og vedlikeholdes jmf Vegetasjonen i området skal utvikle seg fritt. Det tillates tynning av vegetasjon i enkelte soner for å få utsyn mot bekken. Fangdammene må tømmes med gravemaskin for å opprettholde rensefunksjonen. Massene som tas ut av dammen må kjøres bort og deponeres. 9 - HENSYNSSONER 9.1 Frisikt Avkjørsler/kryss skal ha frisiktslinjer som vist på plankartet. Terrenget mellom veg og frisiktslinjene skal ikke være høyere enn tilstøtende kjørebane og skal ikke ha hinder høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers plan. 9.2 Fareområde kvikkleire Området markert med skravur er fareområde for kvikkleire. Skredfareklassen er lav og tiltakene som skal gjennomføres faller inn under tiltakskategori K1: Små tiltak uten tilflytting av personer i samsvar med NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Alle tiltak skal utarbeides i tråd med veilederen fra NVE/NGI: Veiledning ved små inngrep i kvikkleire soner. Tiltakene skal godkjennes av Bø kommune. Dette gjelder i tillegg til krav i Naturtypelokalitet Naturtypelokalitet: Gråor-heggeskog 56_1 Det skal ikke foretas store inngrep i naturtypelokaliteten. Gråorheggeskogen skal få utvikle seg fritt, dvs. at det ikke skal gjennomføres hogst av trær, inklusive vedhogst. Gamle trær og døde og døende trær skal ikke fjernes. Hogst av store enkelttrær øverst i skråninga sør i B1 tillates. 9.4 Naturverdier Naturverdi: Sump 56_2 og 56_3 Sumpområdene med fuktelskende vegetasjon bevares eller videreutvikles / restaureres som deler av fangdammer. Naturverdi skog 56_4 og 56_6 Dagens kantsoner langs bekker bør bevares med både trær og feltsjikt. Utvidelse av plenareal bør ikke gjennomføres. Trær bør videreutvikles til å bli gamle. Det tillates etablert fangdam. Naturverdi: Sump og skog 56_5 Sumpområdene med fuktelskende vegetasjon bevares. Dagens kantsoner langs bekker bør bevares med både trær og feltsjikt. Utvidelse av plenareal bør ikke gjennomføres. Trær bør videreutvikles til å bli gamle. Det tillates etablert fangdam. Reguleringsbestemmelser for Evjudalen

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer