Utomhusanlegg - Førde Sentralsjukehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utomhusanlegg - Førde Sentralsjukehus"

Transkript

1 Ærbødig for vern toleevne for utvikling FORVALTNINGSPLAN Helse Førde Utomhusanlegg - Førde Sentralsjukehus Del av ein samla forvaltningsplan for freda bygningar og utomhusanlegg

2 Bilde: Foto Helse Førde, omlag 2007 FØRDE SENTRALSJUKEHUS (FSS) Kommune: 1432 / Førde Gnr/bnr: 43/85 Askeladden ID: Referanse til landsverneplan: Kompleks

3 Helse Førde Tilstandsvurdering og tiltaksplan for verna uteområde Førde Sentralsjukehus Forord Delar av parkanlegget ved Førde Sentralsjukehus har saman med delar av bygningen fått vernestatus i medhald av kulturminnelova (verneklasse 1). I samband med utarbeiding av forvaltningsplanen, vert det i dette dokumentet lagt fram ein tilstandsvurdering og ein tiltaksplan for parkanlegget. Rapporten vil gje ei oversikt over den historiske utviklinga, dagens situasjon for anlegget og til slutt forslag til tiltak som bør setjast inn i forvaltning av parken. Nordplan as ved landskapsarkitekt MNLA Julie Daling har utført arbeidet med plan og rapport i tidsrommet august-desember Synfaring i parken vart utført i august-september saman med tidlegare fylkesgartnar Marvin Haltvik, ansvarlege for drift og vedlikehald Didrik Dale og Torbjørn Hauken, representant frå Drift og Eigedom Jens Hestad. I Helse Førde er arbeidet bestilt av Drift- og eigedom ved avdelingssjef Terje Jan Nes. Tidlegare rådgjevar/arealplanleggar i Helse Førde Aril Gjelsvik har vore kontaktperson. Førde Nordplan as

4 side 3 - Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Innhald: side 1 Innleiing 4 2 Historisk utvikling Landskapsplanen og parkbeskrivelse frå Landskapsarkitekten og intensjonen bak Artsliste prosjektert grøntanlegg Etappevis opparbeiding av parken i perioden Perioden 1982 og fram til i dag Dagens situasjon Oversikt forekomster av sårbare eller trua arter eller verneverdige naturtyper 18 3 Tilstandsvurdering og tiltaksplan Delområde A og B. Skogsfelt og eng Forslag til tiltak i delomr. A og B Delområde C: Damanlegget Vedlikehaldsprogram for damanlegget Forslag til tiltak i delområde C Delområde D: «Rehabiliteringsrommet» Problematikk kring Bulkemispel Forslag til tiltak i delomr.d Delområde E: Forplass til hovudinngangen Forslag til tiltak i delområde E Delområde F: Japansk hage på utsida av vestibyle Forslag til tiltak i delområde F 42 4 Tilråding for vidare arbeid - Tiltak Generelle råd om vegetasjon Grunnforhold Kva tiltak kan tillatast innanfor fredningssona Leikeplass Universell utforming Finansiering Omsynssoner utanfor Fredningssone Flaumsone 44 5 Vedlegg 45

5 Side 4 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget 1 Innleiing Tilstandsvurderinga og tiltaksplanen for parkanlegga inngår som ein del av forvaltningsplanen for verna område ved Førde Sentralsjukehus. Dette er ei oppfølging av Landsverneplan for spesialisthelsetenesta og føresegn gitt i kgl. res. Overordna føresegn om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar frå Arbeidet skal vere ei rettesnor for vedlikehald, rehabilitering og eventuell endring slik at dei kulturhistoriske verdiane som knyter seg til det verna parkanlegget vert ivaretekne både på kort og lang sikt. Vernet er nærmare skildra i Forvaltningsplanen som vert utarbeidd for sjukehusparken ved Førde Sentralsjukehus. Figur 1: Førde Sentralsjukehus verna parkområde vist med skarvering Parken kring Førde Sentralsjukehus er representativ for ein periode der ein tenkte heilskaplege anlegg der uteområdet vart ein del av rehabiliteringa og møtestaden for pasientar og pårørande. Planen for parken vart teikna av landskapsarkitekt Arne O. Moen i Historisk utvikling Sjukehuset og parken er lagt på dyrka mark på Vie. Det vart fjerna 5 bygg frå gnr. 43 for å gje plass til sjukehuset og parken, samt løa til gbnr 43/11 (Hundvebakke-garden) vest for høgblokka (jf. Foto i fig.2 og fig.5). Leiv Vie som var eigar av Gbnr 43/21 og tunet som måtte fjernast langs «Nyevegen», har fortald om den historiske utviklinga til denne garden (samtale ). Han informerte om at Viegarden fyrst låg som eit klyngetun av 6-7 ulike bruk lenger inne på Vie. Tunet som låg langs «Nyevegen» frå har vore på vandring frå «Storetunet» ( ) til Liabakken ( ). Ved utskifting i 1912 vart tunet flytt til

6 Side 5 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget ein skogsteig ved «Nyevegen». Ved oppdyrking av denne marka møtte ein store utfordringar ned mot elva som stadig endra løp og fløymde over. Far til Leiv Vie bygde kistegrøfter ca. i 1944 for å leie vatnet. Når Leiv Vie overtok bruket i 1958, starta han eit omfattande grøftingsarbeid for å få kontroll på vatnet på dyrkamarka langs elva. Delar av dei gamle kisteveitene som ligg ved dagens damanlegg vart ved renovering lagt over i 4 rør (jf. Fig.19). Desse røra ligg truleg i grunnen i trasè som rundar nordleg hjørne av dagens sjukehusbygg (jf. Fig.5). Tunet til Leiv Vie vart rive i 1976 og han bygde opp nye bygningar på Svanehaug på vestsida av sjukehuset. hj Figur 2: Skråfoto frå ca 1962 viser Hundvebakke-garden t.v og Vie-garden t.h. (kjelde: Leiv Vie). Figur 3: Skråfoto frå ca 1962 viser tunet som låg ved «Nyevegen» (kjelde: Leiv Vie).

7 Side 6 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Figur 3: Biletet viser situasjon før parkanlegget vart etablert. Sjukehuset vart bygd på dyrka mark. T.v i biletet ser vi den gamle Vie-garden som vart riven og erstatta av sjukehuspark. Det einaste som er teke vare på av det opprinnelge i parken er ei gamal furu og 2 epletre (ca 60 år gamle). Tunet låg på ein haug der topografien er i behald. Delar av dei gamle kisteveitene ligg i grunnen, noko som kan vere med på å skape ein del problem for damanlegget (sjå kap. 3.3). Figur 4: Dei gamle epletrea frå det opprinnelege tunet (ca. 60 år gamle)

8 Side 7 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Figur 5: Markering av det historiske laget før sjukehusutbygginga. Gult markerer bygningar som vart fjerna, den gamle vegen, oransj-restar av kistegrøft og grønt-tre som framleis står i anlegget. Figur 6: Den gamle furua er bevart frå opprinneleg gardstun (ca 50 år gamal)

9 Side 8 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget 2.1 Landskapsplanen og parkbeskrivelse frå Figur 7: Plan for utomhusanlegget ved Førde Sentralsjukehus (teikna av landskapsarkitekt Arne Olav Moen 1976). Parken er teikna av landskapsarkitekt Arne Olav Moen og inneheld ein del formelement etter inspirasjon frå engelske landskapsparkar. Meandrerande stiar leier dei besøkande gjennom forskjellige rom med ulike landskapsopplevingar undervegs, vekslande mellom opne parti og tettare skog. Karakteristisk er også eit damanlegg og ornamental utforming av «Rehabiliterings-rommet». Figur 8: Bilete frå den nyetablerte parken i 1979, damanlegget i front.

10 Side 9 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Figur 9: Skråfoto av nyetablert anlegg i 1979 (Foto : Reiakvam) Landskapsarkitekten og intensjonen bak Nordplan har innhenta opplysningar frå Arne Olav Moen for å synlegjere intensjonen bak landskapsplanen: «Intensjonen bak utformingen lå i oppdragsgiver og byggekomiteens høye ambisjoner om at utomhusanlegget skulle være en integrert del av sykehusets virksomhet for pasientene, de ansatte og de besøkende. At samfunnsmedisinsk avdeling kom med i programmet øket fokuset på behandlingsbehov ute og inne. Byggekomiteens høye ambisjoner inspirerte oss planleggere til å bidra med det vi hadde av kunnskap. Engelsk landskapspark var et forbilde for formgivingen på 1950 og 1960-tallet. Og for plantevalg og sammenstilling av trær og busker. Da jeg var leder av NLA ble det utviklet et fellesdokument for oss, anleggsgartnerne og planteskoleeierne som het Planlegg, plant og plei etter mønster fra Danmark. Holdninger fra dette dokumentet finner du igjen i tema ammeplanting, i plantelistene og i kontraktsdyrking av alle trær og busker spesielt for anlegget for å oppnå god kvalitet og plantemateriale som skulle tåle klimaet i Førde. Dessuten hadde Brødrene Aaberge og Systrand Gartneri tre års pleie av busker og trær etter utplanting».

11 Side 10 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Arne Olav Moen f privatpraktiserande landskapsarkitekt, sjølvstendig næringsdrivande. Nøkkelkompetanse: -Landskapsarkitektur -Kvaliteskontroll, plan og arkitektur -Prosessledelse I perioden då Arne O. Moen teikna sjukehusparken i Førde dreiv han privatpraksis i firmaet Breland og Moen på Lillehammer. Dette firmaet jobba med varierte landskapsarkitektoppgåver. Utanom parkar tilknytta institusjonar og offentlege bygg, jobba firmaet mest med store inngrep, pukkverk/steintak, grustak, vannkraftutbygging og motorvegutbygging. Arne O. Moen var seinare medstiftar av firmaet Moen og Feste. Sidan 1994 har han jobba som sjølvstendig næringsdrivande på byggherresida med utvikling av premissdokumenter for arkitektonisk kvalitet for store statlige infrastruktur-tiltak. Moen har dei siste 7 åra jobba med prosjekt- og prosessledelse for prosjektet Nasjonal turistveg og er for tida innleigd til Statens vegvesen på heiltid. I tillegg har han hatt nokre verv for NLA samt undervisning og sensur for landskapsarkitektstudentar på NLH (Norges Landbrukshøgskole) Artsliste prosjektert grøntanlegg Figur 10: Opprinneleg planteplan (Arne Olav Moen 1976).

12 Side 11 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Ut ifrå korrespondansar mellom Institutt for dendrologi og planteskuledrift ved Norges Landbrukshøgskule, landskapsarkitekt og Åberge Planteskule i , har det vore eit omfattande samarbeid når det gjeld plantevalg. Det vart prøvd ut ein del forsøksplantar levert frå Landbrukshøgskulen på Ås, bl.a Sambucus nigra (svarthyll). I flg. tidlegare fylkesgartnar Haltvik er historia bak forekomst av sibirske epletre i sjukehusparken interessant. På 60-talet fekk Gerhardsen som gåve frå Khrustsjov eit heilt skipslast med sibirske epletre. Nokre av epletrea havna på Norges landbrukshøgskule på Ås. Åberge planteskule fekk tak i podemateriale frå desse epletre som sidan er planta ut i sjukehusparken i Førde. Planter for tettplanting (skogplanting) Art nr Latinsk namn Norsk namn Tal planter 1 Pinus cembra Sembrafuru Sambucus racemosa Rauhyll Corylus avellana Hassel Prunus spinosa Slåpe Rosa Canina 35 6 Populus x canadensis, Robusta Goliatpoppel Quercus robur Sommereik Alnus incana Gråor Carpinus betulus Agnbøk Malus x robusta Kirsebærapal Alnus glutinosa Svartor Salix alba Sericea" Sølvpil Salix alba "Vitellina" Gullpil Salix daphnoides Doggpil Fraxinus excelsior Vanlig ask Tilia cordata Vanlig lind Fagus silvatica Vanlig bøk Acer platanoides Spisslønn Malus floribunda Roseapal Crataegus oxyacantha Parkhagtorn Malus sargentii Sergentapal Cotoneaster bullatus Bulkemispel Viburnum opulus Krossved Abies amabilis Purpuredelgran Abies lasiocarpa Fjelledelgran Abies nordmanniana Nordmannsgran Populus koreana Prunus avium Søtkirsebær Prunus cerasifera Kirsebærplomme Picea omorika Serbergran Ulmus glabra Vanlig alm Sorbus-arter etter utvalg fra 60 utvalget, bl.a.: Sorbus meinicii "Sogniensis" Sorbus latifolia 33 Betula pubescens Vanlig bjørk Sorbus aucuparia Rogn

13 Side 12 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Busker standard 1 Art nr Latinsk namn Norsk namn Tal planter 40 Pinus mugo mughus Dvergbuskfuru Pinus mugo pumilio Krypbuskfuru Ilexaquifolium Vanlig kristtorn 5 43 Taxus baccata Vanlig barlind 5 44 Lonicera pileata Ligusterleddved Viburnum opulus Vanlig krossved Amelanchier ovalis Rundsiatmispel Cotoneaster bullatus Bulkemispel Spiraea cinerea "Grefsheim" Brudespirea Rhododendron Alperose 121 catambiensehybrider 50 Hedera helix Bergflette Hydrangea anomala Klatrehortensia 25 ssp.petiolaris 52 Cercidi phyllum japonicum Hjertetre Cytisus praecox Vårgyvel 4 54 Ligustrum v. Antrovirens Liguster Mahonia aquifolia Mahonia Rosa Magnifica Buskrose Tre Art nr Latinsk namn Norsk namn Tal planter 60 Tilia cordate ( cm) Vanlig Lind Malus floribunda ( cm) Roseapal Malus purpurea ( cm) Purpurapal Prunus serrulate ( cm) Japankirsebær 6 64 Acer platanoides ( cm) Spisslønn Tsuga heterophylla ( cm) Hemlokk 8 66 Picea omorika ( cm) Serbergran Abies nordmanniana ( cm) Nordmannsgran 9 68 Sorbus obtusifolia ( cm) Norsk sølvasal Magnolia cobus var borealis Snømagnolia 3 70 Crataegus oxyacantha "Pauls 13 Scarlet" ( cm) 71 Acer campestre ( cm) Naverlønn Aesculus hippocastanum (180 Vanlig cm) hestekastanje 73 Sorbus intermedia ( cm) Svensk asal

14 Side 13 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Stauder Art nr Latinsk namn Norsk namn Tal planter 80 Matteuccia struthiopteris Strutsevinge Hosta fortunii Breibladlilje Etappevis opparbeiding av parken i perioden Parken vart opparbeidd etappevis i samsvar med fig. 11. Dette for at matjorddeponiet skulle bli kortast mogeleg og for at vegetasjonsetableringa skulle kome i gang tidleg. Figur 11: Etappeinndeling

15 Side 14 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Dei fyrste 3 åra etter overleverering var skjøtsel og vedlikehald styrt av «Vedlikeholdsprogrammet» skildra for gartnerarbeid i anleggsbeskrivelsen (sjå nedanfor). Vedlikehaldsprogram for 3 år etter overlevering: - Fullstendig fjerning av ugras ein gong i mnd. (mai oktober) - Beskjæring, tynning, etterplanting. - Sjukdom og skadedyrbekjemping - Gjødsling - Fjerning av plantemateriale som er ueigna etter 3.års vedlikehald - Plantefelt som skal få skogkarakter, grense- og leplantingar Perioden 1982 og fram til i dag Skjøtselsarbeidet har gradvis vorte forsømt i parken, mykje grunna mangel på driftsbudsjett. Didrik Dale, som kom til Driftsavd. ved FSS i november i 1999, fortel at heile parken då var tilgrodd. Det vart m.a. telt 157 trestubbar som ikkje var fjerna- etter trefall. Det vart i 2001 øyremerka kr til å grave opp røtene, då tilkomsten var umogeleg. Plenane hadde «skrumpa inn» for kvart år og skjøtsel om sommaren vart utført av skuleungdom. Det var umogeleg å ta seg fram mellom trea og plenen var tilgrodd og verneskogen/ammeplantingane stod urøyrd. Arbeidet med dammane var heller ikkje sluttført, og kloppa over «den store» og «vesle» dammen mangla. Fonteneanlegget var ute av funksjon og påfyllinga av vatn til damanlegget var fjerna. Vedlikehaldet som er gjort i perioden har vorte redusert til det mest naudsynte; i hovudsak plenslått og naudsynte reprasjonar i anlegget.vedlikehaldsprosjektet som vart starta i 2001 har fortsett fram til idag Tidlegare fylkesgartnar Marvin Haltvik har vorte henta inn etter år 2000 med jevne mellomrom for å gje råd om skogrydding. Han opplyser om at det er fjerna ca 1000 tre i løpet av ein periode på 13 år. Vedlikehaldsprosjektet som vart starta i 2001 har halde fram m.a med beskjæring og gjødsling av edelskogen, høgtrykkspylig av betongen i utebelysinga og skifte av utekuplane.

16 Side 15 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Figur 12: «Hand over vatn» av Jon Gundersen, ein visuell og «talande» skulptur (foto: Aril Gjelsvik) Kunstnarleg utsmykning i parken vart innkjøpt i 1983 og plassert i dammen. Tittelen på verket heiter "Hand over vatn» og er laga av biletkunstnar og skulptør Jon Gundersen. Skulpturen var ikkje ein del av den opprinnelege planen. Det var byggekomiteens initiativ og konklusjonen blei ein konkurranse om kunstnerisk utsmykking i parken. Påbygging i aust skjedde frå og inneheld undersøkingsrom, kontor/administrasjon, pasientbehandlingsrom, operasjonsstover mm. Hovudinngang vart endra i 2009, då den lange pergolaen kom. Delar av parken aust for sjukehuset vart erstatta av bygg, brakker og parkeringsplassar. 2.2 Dagens situasjon Parken har gjennom naturlege prosessar skifta karakter frå nyetableringa i Diverse påbygg, endring av hovuddingang og parkering har også endra situasjonen for parken. Vegetasjonsutviklinga kunne i større grad vore kontrollert gjennom regelmessig skjøtsel.

17 Side 16 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Figur 13: Skråfoto av situasjon kring Sentralsjukehuset ca.2006 (Foto: Helse Førde ) Figur 14: Skråfoto av situasjon med påbygg mot aust og flytta inngang (Foto: Helse Førde 2006)

18 Side 17 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Figur 15: Takoverbygg og parkeringssituasjon ved hovudinngang 2009 (Foto: Aril N. Gjelsvik) Figur 16: Oversiktsplan i samband med skilt- og parkeringsplan frå 2010 (Helse Førde) Det er ikkje gjort ei grundig registrering av kva plantar som står i anlegget i dag. Men utifrå registrering av grøntanlegget i dag samanlikna med planteplan og plantelister frå 1977, kan ein konkludere med at det er svært mange plantesortar som har gått ut. Dersom det er ønskjeleg å tilbakeføre anlegget til opprinneleg planteplan, vil dette krevje mykje nyplanting.

19 Side 18 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Oversikt forekomster av sårbare eller trua arter eller verneverdige naturtyper Funn basert på søk i Artsdatabankens Artskart og Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning:«Førde sentralsjukehus, gnr 43, bnr 85, Førde kommune har ingen registrerte sårbare eller trua arter i Artsdatabankens Artskart innenfor eiendomsgrensen. Her er heller ikke registrert andre spesielt verneverdige naturtyper, naturområder, artsforekomster eller kulturlandskap i Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase. Riksantikvaren finner derfor at fredningen ikke vil påvirke naturmangfoldet i negativ retning» (uttale i samband med høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer). 3 Tilstandsvurdering og tiltaksplan Synfaring med Marvin Haltvik, Didrik Dale, Torbjørn Hauken og Jens Hestad i sept Driftsavdelinga opplyser at rammene dei har hatt for å drive tilstrekkeleg vedlikehald av parken ikkje har vore tilstades. Parken er generelt sett i ein dårleg forfatning i dag. Det vil krevje eit omfattande arbeid å løfte tilstanden opp på eit nivå som kan vere representabel for eit freda utomhusanlegg. Figur 17: Inndeling av parken for skildring av tiltak

20 Side 19 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget 3.1 Delområde A og B. Skogsfelt og eng Prinsippet med «ammeplanting» låg til grunn for etablering av skogsbeltet mot Vievegen. I planteplanen låg det opprinneleg eit belte 1 nærmast vegen av bryn-planter av Hassel (Corylus avellana), Raudhyll (Sambucus racemosa) og Nyperose (Rosa canina) for å støtte opp om eit belte av Sembrafuru (Pinus cembra). I skjermingsbelte 2 er det i planteplanen lagt inn Populus canadensis Robusta som skulle bygge opp omkring ein eikelund (Quercus robur). På gode bonitetar som på Vie må ammeplantane takast ut i to til tre omgangar slik at dei ikkje tek overhand og skadar det som skal bli det varige vegetasjonssamfunnet. Dette skjøtselsprogrammet vart ikkje følgd i perioden etter Mot planteplanen si hensikt har særskilt den villige og hardføre Populus canadensis Robusta fått ta overhand og hemma utviklinga av eikeskogen og grupper av sembrafuru. Mange av trea har vokse skeive og har vorte fjerna p.g.a skadar og dårleg tilstand. Det er mykje leirehaldig jord i området som kan vere nokså ustabil byggegrunn for plassar og vegar i anlegget. Parken ber i dag preg av mykje setningsskadar; oppsprekking av asfalt og oljegrus, skeive lysarmatur og belegningsstein på bølgande underlag. Figur 18: Skråfoto som viser skjermingsbeltet langs Vievegen i dag (foto: Helse Førde, 2006) TEMA ILLUSTRASJON/SKILDRING TILSTAND Struktur/ proporsjon Engelsk landskapsstil Formspråket i parken er intakt trass i utbygging og generelt forfall. Vegetasjon Ammeplanting i skjermingsbeltet I høve biletet ovanfor i fig. 18 har det i dei siste åra vore utført ei omfattande rydding for å gje plass til dei store edeltrea som eik, lind, bøk mfl. Forsømt skjøtsel har ført til at eika har gått tilbake. Ein del av trea er prega av å ha stått trangt; har vokse skeive og smale.

21 Side 20 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Godt modne tre av ask, bjørk, eik, lind, bøk, edelgran, søtkirsebær, spisslønn m.fl. Fin variasjon. Grasplenane har blitt vedlikeholdt kontinuerleg. God tilstand. Biletet viser skogsbelte som dei siste åra er tynna og beskjært. Velholdte plenar. Sembrafuru mot Vievegen med «gamlefurua i midten» Sembrafuru (Pinus cembra) i dårleg stand viser mistrivsel og teikn til uttørking; kan skuldast dårleg eigna proveniens, men også at ammeplantar har teke overhand. Ein del Malus har stroke med truleg grunna «Grå monilia» Manglar grupper av låge busker og tre i grensebelte mot veg. Dette var intensjonen i planteplan frå Eikelund

22 Side 21 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Tilstanden ved hovudtilkomst er god; stramme linjer og velholdte plenar. Stramme linjer ved hovudtilkomst Bjørkerekke frå Vievegen og inn i parken Skeive tre på haugen i delomr.b

23 Side 22 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Overflater Skade på rothals. Stiane er lagt med grov oljegrus. Mykje forfall i overflata, oppsprukken og prega av slitasje. Truleg har snøbrøyting ført til ein del skade i overflata. Uheldig med ujamnt underlag m.o.t universell utforming. Stien gjennom skoglunden i delomr. A. Overgangane mellom oljegrus og gras er utflytande fleire stader. Mosegrodde stiar er teikn på at naturen tek tilbake det som ikkje vert vedlikehalde. Mosegrodd sti på haugen i delomr.b

24 Side 23 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Gangvegen mot Hatlehaugen er nyleg opprusta med nytt pukkfundament og nylagt asfalt. God tilstand også m.o.t universell tilgjenge. Armatur Ny asfalt er lagt på gangveg mot Hatlehaugen. Generelt er lysarmaturane i anlegget i forfall. Mosegrodd og skeive. Betongen er prega av slitasje og nokre stader er rusta armering synleg. Freda lysarmatur i forfall

25 Side 24 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Andre element Enkelte stader trengs kantstein skiftast ut. Slitasje på betongkantstein ved hovudtilkomsten Mangel på kantstein fører til feilparkering og slitasje på plenkantar. Mangel på kantstein på austsida av hovudtilkomsten Forslag til tiltak i delomr. A og B Vegetasjon: Fleire av trea som var tenkt som eit varig vegetasjonsbelte, har gått ut p.g.a manglande fjerning av ammeplantar. Det må etablerast eit varig skjermingsbelte mot Vievegen. Eit skjermingsbelte med grupper av hassel, hagtorn og andre mellomstore tre, kan ligge nær den intensjonen som låg i opprinneleg planteplan. Eit «rekonstruert» skjermingsbelte bør ta omsyn til reglar som seier at vegetasjon må trekkast 2m inn frå veglinja til kommunal veg. Tre i skjermingsbeltet har ulik levetid og krav til omfang. Det bør vere eit kontinuerlig vedlikehaldsprogram som følgjer opp event. tynning og reetablering av skog. Ein skjøtselsplan bør også seie noko om justering av trea si form; gartnarmessig beskjæring. Det bør gjerast eit arbeid med å registrere artar i anlegget i dag og samanlikne med opprinneleg planteplan frå Ein kan enten velge å tilbakeføre til opprinneleg planteplan eller velge tilsvarande betre tilpassa artar. Ut ifrå tilstanden til sembrafuru (Pinus cembra) må ein vurdere å skifte ut denne med ein betre tilpassa art.

26 Side 25 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Det er viktig å ta vare på dei to gamle epletrea sjølv om dei ikkje har så mykje lenger levetid enn 60 år. Desse trea er eldre enn parken og bèr framleis frukt. Plenane må vedlikehaldast fagmessig med stor vekt på å hindre skadar på tre/busker. Påkøyrslar/skraping i rothals på tre/busker med klipparar kan gi betydelige skader på sikt (råteinngang) og må unngåast. Tre som i dag er skada i rothalsen bør skiftast ut med tilsvarande art. Overflater og dekker: Stiane gjennom området har behov for eit jamnare underlag enn oljegrus. Dagens oljegrus er så pass oppsprukken at heile trasèen treng skrapast og opprustast med nylagt asfalt. Overgangane mellom sti og gras må vere presise med ein klart definert kant m.o.t blinde og svaksynte. Belysningsarmatur: Dei verneverdige utelysa sit i armaturar i låge rettvinkla betongkonsollar og er definert som tidstypiske for den perioden som parkanlegget representerer. Fundamenteringa har generelt vore for dårleg ved opparbeiding av anlegget. Det er ikkje mange av dagens utelys som står i rett vinkel. Tiltak som må setjast inn for å rette opp inntrykket er nokså omfattande. Forfallet er kome så langt at alle betongkonsollane bør fabrikerast på nytt etter original modell og av betong med god kvalitet (t.d B35). Eksisterande betongkonsollar med kabling må gravast opp og erstattast med nye betongkonsollar på tilstrekkeleg frostfritt fundament. Andre element: Det er behov for å setje ny kantstein mellom køyreareal og plen. Valg av granittkantstein eller plass støypt betongkant vert eit spørsmål om kostnad i høve vurdering av haldbarheit.

27 Side 26 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget 3.2 Delområde C: Damanlegget Figur 19: Hand over tørt vatn Figur 20: Dokumentasjon av kistegrøfta ved damanlegget. Bilete tatt i samband med skifte av sluseventil for damanlegg 1997 (foto: Driftsavd. Helse Førde).

28 Side 27 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget TEMA ILLUSTRASJON/SKILDRING TILSTAND Struktur/ proporsjon Dammen i anlegget er karakteristisk for engelsk landskapsstil ( jf.fig.7 ). Vegetasjon Plenflater. Crategus-hekk kring taxi-parkering. Graskantane veks innover dammen og må regelmessig skjerast. Crategushekk i god tilstand, men innrammar ikkje p-plass mot park. Buskfuru lite eigna plantevalg utan skjøtsel. Dammar Buskfuru langs brakker. Dammen ligg i dag delvis tørrlagt. Iflg. driftsavd. skuldast dette hol i duk og leire. Vatnet kan ha teke vegen ut i gml. kistegrøfter. Skulpturar Sjå fig.19 0g 20. Skulpturen «Hand over vann» er både visuell og «talande» og må bevarast. Skulptur i god tilstand. Vert vedlikehalde kontinuerleg ved høgtrykksspyling.

29 Side 28 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Belegg Slitasje og oppsprekking i oljegrus på stiane. Tilstand dårleg. Bruklopp God tilstand og bør behaldast. Brukloppen i granitt var ikkje ein del av opprinneleg utomhusplan, men fungerer godt på staden. Benkar Nyoppussa benkar i anlegget. Tilstand god.

30 Side 29 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget Vedlikehaldsprogram for damanlegget (kjelde: Didrik Dale, Helse Førde) - Pumpa vert tatt inn kvar haust, reingjort og oppbevart frostfritt. - Dammane vert tømde for vatn og proppen mellom nivå 1 og 2 ( lille og store andedam har høgdeforskjell ) teken ut. - Avløpsventilen ligg på nedre nivå og avløpet går til den gamle kistegrøfta. - Ventilen skal stå i open stilling, slik at ikkje regnvatn fyller opp bassenget. - På våren vert dammane reinska for ugras og damspeilet ( kantane ) beskore. - Det vert etterfylt skjellsand om naudsynt - Proppen sett og avløpsventilen stengt. - Deretter har vi ringt Førde Kommune ( Etterlid ) for løyve til å fylle vatn frå brannhydrant inne på område. - Den minste dammen blir fylt først - til nivået går over og vatn renn ned i det store bassenget. - Når begge dammane er fylte renn vatn ut overløpsventilen. ( fyllingstida er over i døgn ) - Pumpa blir montert og kopla til stikkontakt i pumpekummen. - Sjekka at vatnstråla er fin og rein. - Etterfylling av fordampa vatn eller lekkasjar skjer i perioden ( mai til sept ) Forslag til tiltak i delområde C Dammen er anlagt på leire og duk med pumpeanlegg og fontene. Driftsavd. har hatt problem med at dammen ikkje er tett og at vatnet truleg "forsvinn" ut i gml. kistegrøfter i området. Graskanten kring dammen må skjerast regelmessig, noko som er med på å gjere duken utett. Vedlikehaldsbudsjettet er begrensa og ulike tiltak for å restaurere damanlegget vert vurdert. Spørsmålet er kva tiltak ein kan tilrå med omsyn til vernestatus. Eit alternativ er å legge ned vannfast betong i heile "andedammen" som eit tiltak for å redusere vedlikehald på sikt. Det bør gjerast ei vurdering av om støypt dam kan endre karakteren av den "naturlege" dammen, utifrå vernet av park i engelsk landskapsstil. Uannsett må dammen reparerast; botn må tettast og ny duk må leggast. I tillegg må kantane kring steinsettast for å halde duken på plass og unngå skjering av graskant som i dag. Før tiltak vert sett i verk må reperasjon og restaurering av damanlegget detaljprosjekterast av fagkunnig anleggsgartnar-meister/ landskapsingeniør. Det vil truleg bli eit omfattande prosjekt då kistegrøftene bør gravast opp og erstattast av styrt drenering (nye 4 rør). Ein skal vere spesielt observant mot oppblomstring av Legionella bakteriar på slike dam- og fonteneanlegg (oksygenhaldig vatn, temperaturar over 28 ºC og rikeleg med humus og pollen). Dette er ein mykje brukt turplass for barnehagane og andre i nærområdet. Trea i parken, kunsten og dammane er freistande objekt for ungane. Tiltak: Anlegget må overvakast m.o.t til legionella-smitte. Det burde som førebygging setjast opp eit fareskilt for å unngå bading i dammen. Skulptur i dam må vedlikehaldast regelmessig. Høgtrykks-spylast som i dag. Legging av ny asfalt på stiane i området. Setting av kantstein kring p-plass og rabattar for å hindre påkøyrslar av lyktestolpar og verne kantsoner av plen. Kring taxi-parkering kan det med fordel etablerast ein ny hekk mot damanlegg av tilsvarande art (crategus).

31 Side 30 Tilstandsvurdering og tiltaksplanfor parkanlegget 3.3 Delområde D: «Rehabiliteringsrommet» Figur 21: Skråfoto av «Rehabiliteringsrommet» 2006 (foto: Helse Førde) TEMA ILLUSTRASJON/SKILDRING TILSTAND Struktur/ proporsjon Dråpeforma hagerom. Det lukka hagerommet er brote av snarvegar og hol i hekken. Formspråket er intakt. Dei høge hekkane dannar ein sterk romveknad. Vegetasjon Hetekastanje som tuntre i dårleg tilstand. Treng god jord. Jorda er hardpakka og næringsfattig. Ein del mose i plen. Den hestekastanjen som her er fjerna hadde i flg. Driftsavd. roteskadar i stammen.

Forvaltningsplan, utomhus Førde Sentralsjukehus Parken mot Vie Dokumentversjon: 26.11.2014

Forvaltningsplan, utomhus Førde Sentralsjukehus Parken mot Vie Dokumentversjon: 26.11.2014 Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan, utomhus Førde Sentralsjukehus Parken mot Vie Dokumentversjon: 26.11.2014 1 Forvaltningsplan for Sjukehusparken ved Sentralsjukehuset i Førde

Detaljer

Notat om vern og verneverdiar - sjukehusparken

Notat om vern og verneverdiar - sjukehusparken Notat om vern og verneverdiar - sjukehusparken Førde Sentralsjukehus Parken mot Vie, 2017 1 Forord Delar av parkanlegget ved Førde Sentralsjukehus har saman med delar av bygningen fått vernestatus i medhald

Detaljer

Forvaltningsplan for kompleks Førde Sentralsjukehus Helse Førde HF

Forvaltningsplan for kompleks Førde Sentralsjukehus Helse Førde HF Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan, utomhus Førde Sentralsjukehus Parken mot Vie Dokumentversjon: 26.11.2014 1 Forvaltningsplan for Sjukehusparken ved Sentralsjukehuset i Førde

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

CE Flensborg FP 625 P 204 1Å 15+ 3,20. SERBERGRAN PICEA OMORICA RyeNørskov F477 BP 2/ ,50 Ringsaker E PM60 2Å ,50

CE Flensborg FP 625 P 204 1Å 15+ 3,20. SERBERGRAN PICEA OMORICA RyeNørskov F477 BP 2/ ,50 Ringsaker E PM60 2Å ,50 PRISLISTE 2017 REIERSØL PLANTESKOLE REIERSØLVEIEN 400 4820 FROLAND telefon : 37 03 84 00 planteskole@reiersol.no www.reiersol.no ------------------------------------------------------------ PRIS I KR EKS.

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FØRDE SENTRALSJUKEHUS (FSS) Kommune: 1432/Førde Gnr/bnr: 43/85 AskeladdenID: 148700 Referanse til : Kompleks 9900127 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal

Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Kunstplan for sentrumsparken i Sogndal Innhald: 1. Om prosjektet 2. Situasjonen, området 3. Om parken, brukarar, aktivitetar 4. Overordna ide for kunstprosjektet 5. Prioriterte områder for kunstprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

KLAGE LØYVE TIL UTSETTING AV UTANLANDSKE TRESLAG TIL JULETREPRODUKSJON PÅ EIGEDOMEN GNR. 110, BNR 49 I KRISTIANSAND KOMMUNE

KLAGE LØYVE TIL UTSETTING AV UTANLANDSKE TRESLAG TIL JULETREPRODUKSJON PÅ EIGEDOMEN GNR. 110, BNR 49 I KRISTIANSAND KOMMUNE Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Vest-Agder fmvapostmottak@fylkesmannen.no 20. januar 2015 KLAGE LØYVE TIL UTSETTING AV UTANLANDSKE TRESLAG TIL JULETREPRODUKSJON PÅ EIGEDOMEN GNR. 110, BNR 49 I KRISTIANSAND

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Plantebruk på vestlandet. Kva er spesifikt for vestlandet? Gimle Planteskule. Spesielle vestlandsplanter. Vokseplass for spesielle vekster

Plantebruk på vestlandet. Kva er spesifikt for vestlandet? Gimle Planteskule. Spesielle vestlandsplanter. Vokseplass for spesielle vekster Plantebruk på vestlandet Gimle Planteskule Fagleg samling Fagus Bergen 23.oktober 2008 Harald Olav Aksnes Kva er spesifikt for vestlandet? - Mykje nedbør - Milde, men variable vintrar - Kjølige sommarar

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Hegglandsgrend Haugen øvre GNR. 44, BNR. 1 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnamn: Haugen øvre Gardsnummer:

Detaljer

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus.

Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. Forvaltningsplan for bevaring Parkanlegg, Stord Sjukehus. : 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 3 Stord sjukehus parkanlegg... 4 3.1 LVP...

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Grøne punkt. Områdeplan for Knarvik sentrum LINDÅS KOMMUNE. Plan ID 1263-201002. Dato: 03.06.2014. Vedteken av kommunestyret 18.06.

Grøne punkt. Områdeplan for Knarvik sentrum LINDÅS KOMMUNE. Plan ID 1263-201002. Dato: 03.06.2014. Vedteken av kommunestyret 18.06. LINDÅS KOMMUNE Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263-201002 Vedlegg B: Grøne punkt Dato: 03.06.2014 Vedteken av kommunestyret 18.06.2015, sak 59/15 Grøne punkt KVA ER GRØNE PUNKT? Sentrumsplanen

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI

HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI Midsund kommune Kart over Otrøya med Holsvatnet i raud ring. HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI Midsund Jeger- og Fiskerforening i samarbeid med Friluftsrådet, NN, MM Org.nr. 984 681 828 Status

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING

RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING Tingvoll, 29. april 2016 Møre og Romsdal fylke RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING Naturvernforbundet har blitt merksame på at det

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Formingsrettleiar Vegutbetring / gang sykkelveg Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Føreord: Dette er ein formingsrettleiar som er utarbeida i samband med utbetring av fv. 7, parsell

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune

Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Vest-Agder fmvapostmottak@fylkesmannen.no 19. februar 2015 Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune Vi viser til vedtak

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Registrering av historiske hagar i Sogn - pilotprosjekt

Registrering av historiske hagar i Sogn - pilotprosjekt Registrering av historiske hagar i Sogn - pilotprosjekt Husmannsplassen Henrik-Halabrekka Er huset registrert i SEFRAK: Ja Reg.nr. i SEFRAK:106-141-145 A-180 Er hagen registrert tidlegare: HSF-rapport:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Siljan Gardsnamn: Solvika Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

Arboretet 32 av artene:

Arboretet 32 av artene: Arboretet 32 av artene: EINER (Juniperus communis) * Verdens mest utbredte bartre. * Kan bli mer enn 1000 år gammel! * Vokser i Norge fra strandbeltet og opp til 1700 meters høyde i Jotunheimen. VANLIG

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Grøn overflatefaktor

Grøn overflatefaktor Lindås KOMMUNE Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263-212 Vedlegg A: Grøn overflatefaktor Dato: 3.6.214 Vedteken av Kommunestyret 18.6.215, sak 59/15 2 KVA ER GRØN OVERFLATEFAKTOR? Sentrumsplanen

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE K U LT U R A V D E L I N G A RA P P O RT F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G R EGULERINGSPL AN R INDEBOTN G NR /B NR 19/1, 19/44, 64/5 SOGNDAL KOMMUNE Utsyn

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G VARSEL OM REGULERINGSARBEID GBNR 56/45 NORDFJORDEID GNR/BNR

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer