Utforming av utearealer for økologisk fjørfe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utforming av utearealer for økologisk fjørfe"

Transkript

1 Utforming av utearealer for økologisk fjørfe

2 Ansvarlig utgiver: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Utgivelsesår 2012 Bidrag tekst: Hans Gaffke og Animalia v/torbjørn Refsund Foto: Fylkesmannen i Østfold Design/Layout: Østfold Landbruksselskap v/ruth-bente Strøm Veilederen produsert med støtte fra SLF Forsidebildet er tatt hos Runar Sørli i Skjeberg, Østfold (foto Karianne Fuglerud Ingerød, tidsskriftet Fjørfe) Baksidebildet er tatt av Hege Aae, Fylkesmannen i Østfold

3 Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Benedicte Lund, Fylkesmannen i Østfold Innledning Dette dokumentet er en oppsummering av ulike faktorer som bør vurderes ved utforming av utearealer for økologiske verpehøns. Enkelte elementer kan også være aktuelle for slaktekylling og kalkun som har tilgang til uteareal. Rådene er et resultat av innsamling av erfaring og kunnskap beskrevet i diverse rapporter og ved feltbesøk i Norge, Sverige og Danmark, samt et eget prosjekt hos eggprodusent Erik Sørli i Skjeberg, Østfold som driver økologisk eggproduksjon med en besetning på verpehøner. Denne veilederen utgjør siste del av et prosjekt fra 2009 i regi av Fylkesmannen i Østfold, som har bestått av 5 delmål, basert på et ønske om bedre utnyttelse av utearealene samt sikring av god velferd hos høner med tilgang til uteareal. Prosjektet har inneholdt en praktisk tilretteleggelse av utearealet på gården hos Erik Sørli. Utarbeidelse av veilederen og kommunisering av dette innholdet til aktuelle interessenter utgjør siste og avsluttende del av prosjektet.

4 Veiledning Utearealet i en økologisk hønsegård er viktig fra flere perspektiv 1. Dyra som går der skal ha dekket sine behov for naturlig atferd og beskyttelse mot farer og dårlig helse. 2. For bonden skal arealet være greit å anlegge og å skjøtte, og det kan gjerne gi tilleggsverdi utover å være hønsegård i form av produksjon av økologisk frukt, bær eller grønnsaksprodukter, og bør helst være fint å se på og/eller gi le for vær og innsyn/støy. 3. En godt utformet hønsegård kan også ha generell samfunnsnytte i form av å gi folk godt inntrykk av hvordan hønene har det, og ved å bety en berikelse for annet plante og dyreliv rundt gården. Slike verdier er generelt viktig å fremme i all økologisk produksjon da mye av motivet for denne produksjonsretningen er å finne i tilleggsverdier som går utover de rent pengemessige. Totalt sett kan vi hevde at en godt utformet hønsegård kan gi en viktig total verdiøkning på gården; for dyra gjennom økt velferd og helse, for bonden gjennom et praktisk og produktivt og vakkert areal, og for samfunnet, både for folk som kan få se hvordan høns kan holdes og for planter, dyr og insekter i området. Det er mange elementer som kan gi hønene ly og et mer spennende miljø enn grønn gressbakke, som for eksempel halmballer, overbygninger, telt eller vegetasjon. Det er viktig å tildele slike miljøberikelser uten at det samtidig utgjør skjulested for smågnagere eller på annen måte gir ulempe mht skøtsel eller hygiene. 4

5 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe Som det jungeldyret hun er, trives høna best i eller under vegetasjon, busker og kratt, der hun søker ly og føde. (foto Hege Aae, Fylkesmannen i Østfold) 5

6 Veiledning Vurderes ved utearealets utforming Når utearealet skal utformes er det flere hensyn som skal tas. Hønenes bruk av arealet er det viktigste, og så er det bondens nytte gjennom rett beplantning og annen tilpasning. Dyras behov Våre høner stammer fra jungelhøns og har bevart svært mye av deres atferd og behov. Jungelhøna lever i randsonen mellom skogen og åpne arealer, der de lever av planteskudd, frø, insekter, smådyr og åtsler. De legger gjerne egg i skjul på bakken, søker ly under busker, sover helst opp i trærne og renser fjærdrakta ved støvbading. Hele deres atferd preges av at de er flokkdyr, potensielle byttedyr, lever mest på bakken og at de spiser alt! Alt dette må det tas hensyn til i produksjonssystemet. Utnytter hele utearealet Rett og tilstrekkelig beplanting er viktig for å gi ly nok til at dyra utnytter hele utearealet. Full utnytting er viktig for å unngå så stor belastning på enkeltområder at hygienen blir dårlig, og ly gir også hønene beskyttelse mot rovfugl. Fôrsøk med skraping og plukking Høner bruker mesteparten av sin tid på fôrsøk med skraping og plukking på bakken. Dette gir slitasje på vegetasjon, men er svært effektivt for å få tak i planterester, insekter og småkryp. De finner også kråsstein på denne måten, og holder seg beskjeftiget så de ikke hakker på hverandre, noe som kan være et stort problem der det holdes mange høns på et relativt lite område. Nedfallsfrukt og bakkevegetasjon gir hønene næring, tidsfordriv og egg med mer smak og sterkere plommefarge. Hønsegården skal regnes som ren sone, og for å beskytte området mot smitte må alle skifte til egnede klær og sko/ støvler, eller dekke seg til med slike engangs overtrekksdresser og sokker som her. Bildet viser forøvrig en veletablert frukthage. (foto: Hege Aae, Fylkesmannen i Østfold) Leting etter mat tar mye av en våken hønes tid. Hun skraper bakover med beina, og plukker i seg det hun finner underveis. Planteskudd, frø, røtter, mark og innsekter er livrettene., samt småstein til kråsen. Slikt fôrsøk er effektivt, men gir stor slitasje på vegetasjonen. Behovet for å skrape og hakke i bakken er stort, og kan rettes mot andre høners fjær om miljøet rundt henne har for lite av attraktive hakkeobjekt. Haner Haner i flokken viser større utforskningsatferd og de kan lokke hønene lenger vekk fra huset og dermed gi bedre utnyttelse av arealet. De vil også varsle farer, og i en viss utstrekning kunne gi noe beskyttelse ved angrep fra fugler eller rev. Anbefalt andel haner varierer i ulike kilder, men 1/40 kan være et godt anslag. Flokkens tilgang til utearealet Riktig administrering av flokkens tilgang til utearealet er viktig. Eggeskallet dannes om natten, så når hønene våkner er de klare for å legge det ferdige eg- 6

7 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe 7

8 Veiledning get. I denne første perioden på dagen bør de ikke ha tilgang til utearealet da andelen egg utenfor redene vil øke. Lysprogram styrer eggproduksjonen gjennom økende eller stabil daglengde, og det bør gå ca 5 timer fra lysdagen starter til hønene slippes ut. Fra huset til utearealet Videre må overgangen fra huset til utearealet utformes slik at åpningene er store nok til at flere høner om gangen lett kan passere, at hønene opplever det trygt å gå ut, og at det unngås trekk og fuktighet ved åpningene. De to siste punktene må sees i sammenheng med valg av ventilasjonsløsninger. Bruk av såkalt veranda eller vinterhage gir et slikt godt overgangsareal, og gir dessuten også mulighet for uteliv en større del av året gjennom ly for sterk sol, nedbør og vind. Høner tåler godt noen kuldegrader. Hønene foretrekker å være ved arealet rett rundt huset om vegetasjon ikke sørger for å lede dem fort vekk fra dette området. Åpningene i huset skal være på minst 4 m per 100m2 av det arealet de har tilgang til inne i huset. Rundt huset hos Erik Sørli i Skjeberg, Østfold, er det sådd til med eng/gressbakke. Dette åpne grønne landskapet er lite trygt og fristende for en klok høne å bevege seg for langt ut i. Det er derfor nå plantet til med frukttrær, for å gi fremtidig ly for hønene og fruktavling til bonden. Vegetasjonen må i mellomtiden skøttes, holdes kortklippet. Høyt gress rundt de nyplantede trærne kan gi økt fare for skade på røtter fra vånd/jordrotte. For at hønene skal komme inn igjen for kvelden må de dresseres. Siden høner styres lett av lyset vil lysten til å gå inn variere med dag lengden. Imidlertid kan bruk av lys og servering av attraktiv aftensmat inne gjøre det lettere å få dem inn til leggetid. Det er også lurt å forstyrre dem litt ute før stenging for å hindre overnatting i busker og trær. Teknisk, botanisk og estetisk utforming av utearealet Teknisk effekt av et godt utformet uteareal er vern mot vær og vindforhold samt mot ulike rovdyr og skadedyr som rotter og mus samt måker og andre søppelfugler som kan spre smitte. Det må tas hensyn til geografiske og typografiske forhold og hvilken klimasone hønsehuset står i. God utnytting av naturgitte omgivelser gir som oftest best effekt både teknisk og estetisk. Smitte Smitte fra indre og ytre parasitter og bakterier kan spres fra gnagere og fugler samt via vind og vær. Slike organismer trives i fuktig naken jord. Med høyt belegg av høns rett rundt huset, vil vegetasjon være vanskelig å opprettholde her, og et hygienisk ugunstig miljø kan lett oppstå. Drenering og valg av rett bunndekke er derfor essensielt for å gi best mulig 8

9 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe grunnforhold. I tillegg må hønene lokkes vekk fra husveggene for å få en så jevn spredning av høns som mulig. Naturlig drenering Naturlig drenering som plassering i terrenget kan være en god start, og rett bruk av ordinære dreneringstiltak som bruk av pukk og grus er viktig ved planleggingen av huset. I Danmark har det vært utprøvd bruk av blåskjelldekke i tillegg med godt resultat. Bruk av bark og grov flis har også vært forsøkt, men her blir den biologiske grobunnen for smittehøystoffer ved stor belastning og mye gjødsel fra dyra. Dekket bør legges sånn at det kan fjernes og byttes ved jevne mellomrom. Halm kan også fungere godt, om det byttes før det blir for vått og kakete. Det viktigste er å unngå vannpytter, da vannet som samles der er svært uhygienisk. Det samme gjelder gjørme og naken jord. Det er altså særlig nær huset der tettheten av dyr er størst at det er viktig med godt bunndekke, men også lenger vekk fra huset kan slike smittereservoar oppstå med for eksempel stor trafikk av dyr eller ekstra vått vær. Avrenning av nitrogen og fosfor Særlig nærmest huset vil høyt belegg av dyr gi mye gjødsel med avrenning av nitrogen og forfor. Her kan det vurderes å plante Salix-trær (pil, selje og vier), hyll eller andre nitrogenfangende vekster, som også vil gjøre det tryggere for hønene å bevege seg bort fra huset. Smitteforebyggende tiltak Viktigste smitteforebyggende tiltak er å dele inn hønsegården i flere skifter. Da får vegetasjonen ta seg opp mellom hver beiteperiode, og smittestoffene sultes med god opptørking og sollys. Bruk av ulike skifter bidrar også til at hønene lettere beveger seg over et større areal fordi vegetasjonen lettere opprettholdes. I området umiddelbart rundt huset bør det øverste jordlaget kunne byttes dersom hygienehensyn tilsier det. Godt skifte-bruk Utearealet må planlegges for å få til godt skifte-bruk, både med hensyn til plassering av huset, gjerdeløsninger, plantevalg, lys og klimaforhold gjennom året, og ikke minst skjøtsel av skiftene. Størrelse på produksjonen og dermed antall flokker vil legge føringer for hvor mange skifter en må ha. Skiftene er pålagt å ha hviletid i minst 3 måneder mellom hvert innsett. For å redusere slitasje på utearealet, er det anbefalt å ha en lengre hviletid der halvparten av arealet står 9

10 Veiledning 10

11 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe ubenyttet. Slik skjøtsel av skiftene omfatter foruten bunndekket, også eventuell bekjemping av ugress, pleie av frukttrær og annen beplantning og vedlikehold av gjerder. Det kan også være aktuelt å tildele grovfôr ute, både for å sysselsette dyra men også å gjøre området attraktivt lenger vekk fra huset. Slikt fôr kan være høy eller halm, men også ulike former for ensilert grønnfôr som hønene, men ikke gnagere og ville fugler, liker. Planteproduksjon som ekstrainntekt Økologisk planteproduksjon på utearealet som ekstrainntekt gjøres hos mange bønder med stort hell. Der arealkravene til utearealet i økologisk produksjon oppfylles ved å bruke dyrka eller dyrkbar mark kan arealet gjerne dobbeltutnyttes ved å drive plantedyrking der i tillegg til å holde høns. Rader av jordskokk i hønsegården gir effektivt le. Plantene bør ikke settes så tett som her, da inspeksjon av hele utearealet skal være gjørlig. Slik planteproduksjon gir foruten le og avling også en estetisk og klimatisk verdi som både hønene og bonden drar nytte av. Etter høsting av jordskokken vil hønene gjerne rydde opp småknoller, som ellers lett kan bli til ugress om det ikke skal dyrkes jordskokk samme sted neste år. I første vekstfase må jordskokkplantene beskyttes mot hakking fra hønene. Foto: Hege Aae, Fylkesmannen i Østfold Tilleggsproduksjonen Den vanligste tilleggsproduksjonen i en hønsegård er dyrking av frukt, og vanligvis epler. I Sverige er det også produsenter som har bærbusker som en del av produksjonen i hønsegården. En rekke faktorer er viktig å vurdere som for eksempel sortsvalg. Hos Erik Sørli i Skjeberg ble det valgt trær med sterktvoksende grunnstamme for å sikre robusthet. Plantemetoden må vurderes, og det må vurderes sikringstiltak mot rådyr, jordrotter og skader som hønene kan påføre nyplantede vekster. Skjøtsel av beplantningen må også planlegges mht avstand mellom plantene. Til slutt må det planlegges for enkel innhøsting, beskjæring og annen plantepleie. Også her er hygienetiltak viktige, slik at den som plukker frukten er ren på hendene, bruke rene redskaper, og unngår kontakt med bakken og hønene. Samdrift Fordelen med samdrift mellom høner og slik dyrking er at en foruten å utnytte arealet maksimalt, oppnår bedre plantehelse ved at hønene spiser skadeinsekter og nedfallsfrukt, samt at hønene bruker vegetasjonen som skjul, sysselsetting og til dels matauk. Hva slags planteproduksjon det ligger best til rette for på den enkelte gård vil variere. I tillegg må det tas hensyn til markedet i den enkelte region. Alle slags fruktrær kan brukes, men suksess avhenger av hvor robuste trærne er til de er etablert. Det kan søkes tilskudd til etablering av frukthager hos Innovasjon Norge. Økologisk fruktdyrking kan motta offentlig støtte til planting av trær (2012). Andre vekster som grønnsaker, solsikke, jordskokk, rabarbra og mais kan også vurderes. Om slik dyrking tilpasses vekstskiftet så vil hønene kunne ha stor nytte av slik produksjon. Å rydde etter rotgrønnsakene 11

12 Veiledning Planteforslag for uteareal for økologiske verpehøner hos Erik Sørli, Skjeberg. 1: Hege Aae 12

13 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe = Frukttre (eple/pære evt plomme) 13

14 Veiledning ville gi hønene god sysselsetting, og både mais og jordskokk ville gi både skjul når plantene var vel etablerte, og de ville kunne gi sysselsetting når høsting er over. Om slik produksjon drives etter prinsipper om selvplukk for besøkende (smitteforebyggende tiltak vil være nødvendig, som for eksempel utlån av gummistøvler/overtrekk) vil samfunnsnytten av en slik produksjon øke ytterligere. En kan også se slik produksjon som ledd i næringsvirksomhet basert på salg av opplevelser knyttet til gårdslivet, såkalt Grønt Reiseliv. Randsonene I all økologisk produksjon er også randsonene på gården viktig mht stort artsmangfold. I randsonene lever både nyttedyr og insekter, samt at slik vegetasjon har vesentlige estetiske kvaliteter. Kantvegetasjon gir også ly for vær og vind, og dermed gunstigere klima for dyr og planter i hønsegården. Vegetasjonen vil også bidra til jevnere spredning av høns over hele arealet. Rognebærtrær og epletrær Plantene i miljøet rundt hønsegården vil være i samspill med de dyrkede slagene. For eksempel er det gunstig med rognebærtrær i nærheten av epleproduserende trær for å redusere skader av rognebærmøll. Rognebær kan også spises av høns. Hassel er svært voksevillig om en ønsker å etablere kantsoner, og slåpetorn gir både vakre blomster, spiselige bær og noe vern mot for eksempel rev. Einer er vintergrønn og gir også bær, og pene kantsoner. Tuja er også voksevillig og solid, og noen produsenter driver juletreproduksjon på uteområdet. Gjerdene rundt en hønsegård Gjerdene rundt en hønsegård har to viktige hovedfunksjoner: Holde høner inne og rovdyr ute. De må etableres sånn at de er lette å inspisere og vedlikeholdes. Videre bør det sikres mot grevling, mår, mink og rev ved strømtråd nede ved bakken på utsiden, og på toppen av gjerdet for å hindre speideplasser for rovfugl på tokt. Gjerdene vil også markere overgangen mellom ren og uren sone, som innebærer skifte av skotøy og overtrekksklær for besøkende. Når utearealet og randsoner planlegges bør det også vurderes om det skal/kan legges vekt på valg av arter og sorter med spesielle estetiske egenskaper i kulturlandskapet, den lokale tilpassningsevnen deres og kulturhistorisk tilhørighet. Bonden kan også undersøke om hjemfylket kan gi tilskudd til kulturlandskapstiltak innenfor programmet Regionalt Miljøprogram. 14

15 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe Beitedyr Slike utearealer kan også ha nytte av hold av beitedyr som for eksempel sau. Sauen vil holde gresset jevnt og kort, noe som gjør forholdene mindre attraktive for landrotter som spiser røttene til frukttrærne. At de også kan bety en trivelig estetisk effekt, produksjon av lammekjøtt og være attraktivt i turistsammenheng kan også ha betydning. Slik sambeiting kan antas å medføre økt smittepress, men redaksjonen er ikke kjent med tilfeller der sau har gitt sykdom. Andre husdyr som kan vurderes er hold av bier i tilnytning til fruktproduksjon. Også her vil dette kunne gi en god tilleggsproduksjon på samme areal. Hønene vil hjelpe til med å holde det rent rundt kubene for døde bier og larver samt skadeinsekter, og biene vil bidra til pollineringen av fruktblomstene. Noen bønder har hatt nytte av å bruke gjeterhund for å dressere hønene til å trekke inn for kvelden. Hunden vil i tillegg kunne forstyrre eventuelle rovdyr på jakt. Gris Griser må holdes vekk fra hønene da de har en felles sykdom, nemlig rødsjuke. Generelt Plantenes herdighet og hærkomst er viktig å ta hensyn til ved valg av planter. (foto av Hege Aae, Fylkesmannen i Østfold, og Karianne Fuglerud Ingerød, tidsskriftet Fjørfe) 15

16 Veiledning Praktisk planting av epletrær Den viktigste funksjonen til trær i en luftegård er å tilfredsstille hønenes behov for skygge, beskyttelse og aktivitet. Ved å bruke epletrær, så får vi i tillegg mulighet til å produsere økologisk frukt. Større trær fyller formålet best, og vil kunne takle gjødseloverskudd og slitasje bedre. Vi valgte derfor å plante trær på sterktvoksende grunnstamme (Antonovka frøgrunnstamme, A2 grunnstamme). Dette sikrer rask tilvekst. I tillegg konkurrerer sterktvoksende grunnstammer bedre å med vegetasjonen i etableringsfasen. I prosjektet fikk vi tilgang på forskjellige sorter og grunnstammer med varierende vekststyrke fra Øko Frukt DA i Telemark. Ulike sorter har ulik motstandskraft mot soppangrep. Om sterk næringskonsentrasjon enkelte steder fører til økt risiko for soppangrep vil vi kunne få erfaring med på et senere tidspunkt. Vi tok høyde for at bonden kunne bruke eksisterende utstyr for å holde graset nede mellom trærne, og det ble derfor plantet med en radavstand på 15 meter, og 5 meter mellom trærne i raden. Bildet viser utearealet pr 2011 hos Erik Sørli. Epletrærne sees så vidt mellom beskyttelsespæler i bakgrunnen av bildet. Bildet viser videre hvordan beitefrie perioder/bruk av skifte gir vegetasjonen nær huset mulighet for å vokse opp igjen, samt hvordan området rundt huset (rett til høyre for bildet) lett blir fritt for vegetasjon. Vi ser også hvordan det er brukt grus/pukk som godt drenert dekke rundt huset. Dette hindrer ansamling av vann og gjørme, og kan skiftes ut om høyt smittepress oppstår. Helt i bakkant av bildet ser vi E6. Etterhvert vil epletrærne danne en fin vegetasjonssone mellom gården og veien. De små bildene viser hvordan hvert enkelt tre må beskyttes i starten. Det trenger støtte mot vind, vern mot gnaging fra rådyr og elg, mus og hare over bakken, og pukk mot gnaging under bakken fra vånd (foto Hege Aae, Fylkesmannen i Østfold) Planting I prosjektet plantet ettårig pisk kjøpt i potte. Disse er rimeligere i innkjøp enn større trær. Det er en stor fordel å bestille trær i god tid, helst våren året før de skal leveres. Vi plantet i flere omganger, både om høsten og om våren. Rotklumpen bør være godt fuktet før planting og bør stå i vann en halvtimes tid før planting. For å unngå rask uttørking må den være godt dekket med jord etter utplanting. Skal det plantes på tyngre leir/jord om våren kan plantehull lages ferdig om høsten for å utnytte frostsprengning i leira. Planting går da raskt unna om våren. Trær med utsprunget løv som plantes om våren vil være mer utsatt for tørke. Vi gravde hull på ca 60 cm til planting. Trærne ble satt ned, og plantehullet ble fylt med jord og tråkket til. Det er en fordel å vanne i plantehullet før planting om jorda er tørr. Det er viktig å passe på at stedet ligger minimum 10 cm over jordoverflaten etter plantingen. Beskytte nyplanta trær Vånd eller jordrotte trives godt i høyt gress, og de er veldig glad i røtter hos unge trær. For å unngå vegetasjon inntil stammen valgte vi å dekke jorda rundt stammen med vevd plastduk, - mypex. På plasten 16

17 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe 17

18 Veiledning Leplanting direkte utenfor avstengningen - for eksempel: Poppel Sionii Fastigiata, Salix caprea, Salix Alba Charmesia, Or, Svart Hyll Uteareal Brede hekker med landskapsplanter. Hønene kan gå inn og søke beskyttelse i hekkene Hele bunne såes med enfrøblanding, for eksempel Honningurt - Phacelia tanacelifoli, Kornblomst, Valmue Her kan plantes poppel, selje, gråor mfl som vokser til hekk. Hønsehus Veranda med betongvegg Doble rader med stengsel i midten gir fredet sone for planting. Her kan en ha permanente spaljestolper med humle. Taket av armeringsnett kan vekselsvis dras til den ene eller andre siden. Uteareal Humle, Japan frøbusk(celastrus orbiculatus)blomsterbønner (ettårig), plantes ved stolpene og beskyttes med hønsenett Sandbunn - så en lett kan kjøre med traktor for å harve/bytte sanden Leplanting direkte utenfor avstengningen Brede hekker med landskapsplanter Armeringsnett som tak. Før klatrebusken får vokst opp kan man legge granbar eller løvkvister som beskyttelse/skygge 18

19 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe Armeringsnett som tak. Før klatrebusken har vokst opp kan man legge granbar eller løvkvister som beskyttelse/skygge Bjelken kan dras ned og vris mot motsatt side for å snu taket. Hønsenettet beskytter klatreplanten Detaljespaljeer med armeringsnett, klatrebusker Armeringsnett som tak. Før klatrebusken har vokst opp kan man legge granbar eller løvkvister som beskyttelse/skygge 19

20 Veiledning la vi et lag med grus for å holde duken nede. Den opprinnelige størrelsen på plastduken var på 0,5 m x 0,5 m. Dette viste seg å være for lite, da rota på trær ble gnagd av vånd etter den første plantingen. Vi økte størrelsen til ca. 1m x 1m, noe som hadde bedre effekt. Ujevn jordoverflate og dype kjørespor øker sjansen for at det finnes skjulesteder for vånd til tross for slått av gresset. Sau kan også benyttes til å holde graset nede i perioden hvor det ikke er høner på utearealet. Sau vil i tillegg til å holde graset nede, også komprimere jorda noe, slik at forholdene ikke blir så gode for vånd. Gnagere som mus og hare kan ringbarke unge trær over jordoverflaten. Vi tok derfor 2 tommers drenrør, delte den opp i ca. 50 cm lange biter som ble skåret opp langsetter. Disse ble tredd rundt trestammene og ført noe ned i grusen som lå over plastduken. God kontakt med jorda er avgjørende for beskyttelsen. Rådyr og elg kan også representere en risiko ved at de gjerne vil beite på unge skudd. For å holde disse unna ble det slått ned tre staur utenfor plasten rundt hvert tre. Hønsenetting med en bredde på 150 cm ble festet til stolpene rundt trærne.. Oppsummering av tiltak for å sikre best mulig hygiene i luftegården Basert på Thorbjørn Refsum, Animalia sitt notat Om smittevern og hygiene i hønsegården. Se no Fjørfe kan bli smittet av en rekke virus, bakterier og parasitter som kan forårsake sykdom hos dem selv eller hos menneske (såkalte zoonoser). Derfor er det alltid viktig å ha gode smitteverntiltak og hygienerutiner på plass. På den ene siden handler det om å forebygge innslepp av nye smittestoffer i besetningen. På den annen side handler det om å holde smittepresset av allerede eksisterende smittestoffer på et så lavt nivå som mulig (hindre oppformering), slik at ikke dyras ve og vel og produksjonspotensial kommer i fare. Ved hold av høns utendørs er disse mer utsatt for smittestoffer, eksempelvis fra viltlevende fugl, husdyr (sau, storfe, gris) og menneske. Det at utearealer kan være vanskelige å rengjøre og desinfisere om smitte oppstår, gjør at en bør være ekstra bevisst utforming og hold av disse. Under er nevnt noen krav og råd om smittevern og hygiene, med fokus på utemiljø. Bildet viser helt nedslitt vegetasjon i sonen nærmest hønsehuset. Smittepress fra bakterier, virus og parasitter øker der det dannes gjørme og vannpytter. Ved nedbør kan dette jord og gruslagte området dermed gi ugunstige hygieniske forhold. Attraktiv vegetasjon vil lokke dyra til bedre spredning over hele det tilgjengelige området, og med det redusere smittepresset vesentlig. I tillegg vil vegetasjonen lokke til seg hønenes oppmerksomhet og slik bidra til økt trivsel, naturlig atferd, og redusere faren for fjørhakking. For å skåne bakkevegetasjonen kan det også tildeles høy eller halm ute, slik at noe av hakkeatferden rettes vekk fra gresset. Foto: Torbjørn Kristiansen, Fylkemannen i Østfold. 20

21 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe 21

22 Veiledning Rundt selve huset skal det være minimum to meter vegetasjonsfri sone eller kortklipt plen. Det skal heller ikke stå uvedkommende utstyr inntil huset som kan lokke til seg fugl og smågnagere (krav i KSL). Hønsegården bør regnes som ren sone og folk som går inn der skifter skotøy og ytterklær som ved tilsvarende sonedeling inne i hønsehuset. Bruk gjerne smitteslusa inne i huset. Vær også bevisst på faren for smitteoverføring ved bruk av maskinell og redskaper. Inntil huset anbefales drenerende dekke eller rengjørbar betong. Høy bakkevegetasjon kan skjule ugunstige forhold mht hygiene (for eksempel døde dyr, våte områder og smågnagere. Om ikke fjørfeet selv holder gressvekster o.a. kort, så bør det sørges for på annen måte. Utearealene skal være forsynt med ly for vær og vind og være beskyttet mot rovdyr og skadedyr (Krav i holdforskriften) Aktiv skadedyrkontroll skal utføres (KSL-krav). I Norge er det vanlig med vinterhage på begge langsidene av husene, med tak og mulig avskjerming fra utemiljøet når smittesituasjonen tilsier det (fugleinfluensa, m.fl.), for eksempel såkalt vindbremsduk. En kan med fordel rotere mellom ulike utearealer med tre ukers mellomrom, og annet hvert år bør en skifte bunndekket rett utenfor hønsehuset. Utearealet for dyra bør være inngjerdet, skjermet for viltlevende dyr, husdyr og mennesker. Utearealet skal betraktes som ren sone, akkurat som husdyrrommet. Storfe, sau og gris kan være kilder for smittestoffer som kan gi sjukdom på dyra (pasteurellose, rødsjuke) eller mennesker (salmonellose, campylobacteriose). Ingen utenfra skal innenfor denne avskjermingen uten å først å ha skiftet ytterklær og skotøy. Overtrekksdrakt og fotsokker er et alternativ. Gå gjerne via smitteslusa i huset. Maskinell, redskaper oa. skal være rent om nødvendig rengjort og desinfisert. Uteareal skal ligge brakk i minimum tre måneder før nytt innsett er på plass (Veileder A- Debio / Mattilsynet). Tre måneder er stort sett tilstrekkelig mht bakterier og virus, men ikke parasitter, som for eksempel rundorm. Egg fra disse kan være ganske så motstandsdyktige (>1 år< ) og kan bla spres via insekter, snegl og meitemark. Hvis en først har problemer med smitte det er vanskelig å bli kvitt, vil en kombinasjon av ulike tiltak, 22 så som parasittbehandling, vaksinasjon, oppløying og desinfeksjon og/ eller kalking kunne være aktuelt. Skifte av drenerbare dekker kan også være aktuelt. Bildet viser miljøet inne i en veranda/vinterhageløsning. Gulvet er av betong som lett kan tømmes og rengjøres, og det strøs med sand og/ eller halm. Hønene får med dette en beskyttet og gunstig overgang mellom inne og ute. Om det ilegges forbud mot utegang som følge av fare for fugleinfluensa, eller ved ugunstige værforhold, vil hønene med slik veranda likevel sikres tilgang til frisk luft og sollys. Fôr og vann tildeles kun inne i huset, men det skal være lett for hønene å finne det, og åpningene mot utearealet skal være mange og store nok til at alle kan bevege seg lett mellom mat og hønsegård. Veranda er ikke påbudt men anbefalt i Norge. I Sverige er det utarbeidet retningslinjer fra organisasjonen Svenska Ägg for salmonellaforebyggende tiltak for alle utegående høns. Der står det at det skal være overbygget veranda. Referanser Vi har her uthevet råd og regler fra andre nordiske land som kan ansees som særlig nyttig for norske forhold. Fra: Veileder til norsk forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr Luftegård 1. Fjørfe skal ha tilgang til en utendørs luftegård når værforholdene tillater det, og skal når det er mulig, ha slik tilgang i minst en tredel av livet sitt. Disse utendørs luftegårdene skal være dekket hovedsakelig med vegetasjon, gi rimelig ly og gi dyrene lett tilgang til mat og vann. (Betyr i praksis at de har fôr og vann inne, og at de har fri tilgang til å gå inn når de vil for å drikke og spise) Forholdene skal tilrettelegges med overbygget utgang/ly slik at fjørfeet vil gå ut og benytte luftegården, f.eks. med å henge nett (kamuflasjenett) over deler av ut/inngangen. Driftsbeskrivelsen skal omtale tiltak gjort for å venne fjørfeet til å bruke utearealet daglig.

23 Utforming av økologisk uteareal for fjørfe 116. Luftegårdene skal stå ubenyttet i en periode på 3 måneder mellom hvert innsett. Hensikten med å la utearealet hvile, er å gi mulighet for etablering av ny vegetasjon og sanere smitte. Les gjerne mer om økologisk eggproduksjon i NORSØK, Småskrift nr 3/2004, Økologisk Eggproduksjon, Svenska Ägg sine retningslinjer for frivillig og forebyggende helsekontroll mot salmonella hos høns som går ute: Kapittel 5 Veranda/vinterhage Hønsehuset skal ha tilgang til overbygget veranda som overgangsareal til hønsegården. Den skal ha regnsikkert tak, og gulvet skal ha en overflate som lar seg sanere, og veggene skal være sikre mot ville fugler. (Det er ikke påbud om en slik løsning i Norge, men det er anbefalt. Det vil også gi mulighet til utegang ved fare for fugleinfluensa, da fjørfe er påbudt holdt innendørs) Kapittel 6 Hønsegård Hele hønsegården skal ansees som ren sone mht smittebeskyttelse. Dette innebærer at det skal finnes hygienebarrierer ved innganger til hønsegården, der man skal bytte sko og klær eller bruke beskyttelsestrekk på skotøy og klær. Håndvask/desinfikasjon skal også skje før en går inn i hønsegården. Det er viktig å fjerne eventuelle døde høner umiddelbart fra utearealet, og ikke bruke utearealet som lagringsplass, da dette kan gi skjul for gnagere og andre skadedyr. Andre referanser: Svenska Jordbruksverket s Jordbruksinformation , Äggproduktion i ekolgiskt lantbruk, Svenska Jordbruksverket s Jordbruksinformation , Rastgårdar för ekologiksa värphøns DJF rapport, Forbedrede udearealer i økologisk ægproduktion Danske Plantedirektoratet, Vejledning om økolgisk jordbruksproduktion Juni 2006 Det danske regelverket krever at utearealet skal være dekket av gress eller annen vegetasjon, herunder le, skygge, ved hjelp at trær, busker, eventuelt halmballer, vindfang og lignende. Dersom avstanden til huset overstiger 150 meter, må det legges tilrette for drikkevann ute. 23

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg...

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg... Trø varsomt - tips til den som bryr seg... Forord Våre holdninger endres med tiden. Fram til 1990-tallet var det f.eks. helt vanlig at folk på landsbygda hadde egne søppelfyllinger bak låven. Dette er

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Pr. november 2007 RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Innhold: BAKGRUNN...3 GRUNNLEGGENDE STANDARDER FOR HOLD AV TREKKHUNDER...4 HUNDEGÅRD

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg KORTREIST GJESTEBUD MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE Tverrfaglig undervisningsopplegg 1 MAT PÅ NATURLIG VIS Ressurshefte Tverrfaglig undervisningsopplegg Christin

Detaljer

Vinterforing av rådyr

Vinterforing av rådyr Vinterforing av rådyr Innledning Rådyret (Capreolus capreolus) er dårlig tilpasset perioder med snø. Selv under middels snørike vintre kan dødeligheten være høy, spesielt blant unge og gamle rådyr. Under

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede Veiledningshefte Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Forfattere: Lena Lie Bergheim, ernæringsfysiolog, Bioforsk Økologisk Liv Solemdal,

Detaljer

Forord. Takk til alle!

Forord. Takk til alle! 1 Forord Håndboka Vi starter bygdeservice innføring i oppstart og drift ble skrevet av Knut Heie, Magnar Forbord og Anne Siri Skamsar i 1993 og utgitt av Almåsutvalget. Boka var basert på erfaringene fra

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

En håndbok om ponnitrav

En håndbok om ponnitrav Kristian Skullerud KJØR TIL START En håndbok om ponnitrav Utgitt av Det Norske Travselskap INNHOLD PONNI OG STALL...1 TRENING I PONNITRAV...17 UTSTYR I PONNITRAV...25 TIL OPPSTART I PONNITRAV...31 HEST,KUSK

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Riktig og sikker hogst

Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Skogbrukets HMS-utvalg Sikkerhet og ansvar i skogen Hogst er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Skogbruksnæringe har i lang tid drevet et systematisk

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning om hold av KANIN

Veiledning om hold av KANIN Veiledning om hold av KANIN Til deg som har eller vurderer å skaffe deg kjæledyr Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast -vare, men et levende og følende individ. Dyr skal

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer