Overtakelse av grøntanlegg. Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overtakelse av grøntanlegg. Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring."

Transkript

1 Overtakelse av grøntanlegg Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring. Kurs for FAGUS Trondheim 2. oktober 2012 Oslo 10. oktober 2012 Stavanger 16. oktober 2012 Trygve Sundt Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA Bakgrunn for kurset Usikkerhet om hvilke krav som kan stilles. Usikkerhet om prosessen. Usikkerhet om hvorledes kvalitetskrav skal vises. 1

2 FAGUS fokus FAGUS ønsker å fokusere på kvaliteten på grøntanleggene. FAGUS ønsker å utvikle kunnskap og kompetanse i grøntanleggsektoren. overtakelse av et grøntanlegget er grensesnittet mellom utførende og byggherren 2

3 Hvorfor viktig Prosjekterende og byggeledelse må forstå kvalitetskravene. Entreprenøren skal forstå hvorledes utførelse skal samsvare med tegninger og beskrivelse. Alt fordi: Byggherren har krav på at en får levert hva som er priset og beskrevet. Programmet Formelt grunnlag Prosessen Kavlitetskrav 3

4 Formelt grunnlag Formaliteter Styres av et samlet regelverk basert på norsk Styres av et samlet regelverk basert på norsk standard, avtaledokument og beskrivelse med tegninger. Norsk standard for overtakelse Basis er formulert gjennom avtaledokumentet. NS8405 og NS8406. Tilpasset ved kontraktdokumentet 4

5 Roller Landskapsarkitekten PROSJEKTERENDE Prosjektleder Prosjekterende Rådgiver under byggeperioden Byggeleder Entreprenøren UTFØRENDE Anleggsansvarlig Ledelse på byggeplassen Ansvar for mottak og utførelse på byggeplassen HMS ansvar Byggeprosessen De formelle elementene i et byggeprosjekt Etablering av byggeprosjektet med bl.a. kontraktsdokumenter. Opplegg for gjennomføring av byggeprosessen med bl.a. møter, varsler, sikkerhetsstillelser og forsikringer. Avtale om entreprenørens og byggherrens hovedytelser. Gjennomføring av byggearbeidene. overtakelse. Gjennomføring av garantiarbeider og rettinger. Sluttoppgjør. 5

6 PROSEDYRER FOR OVERTAKELSE: Varsling Tiltak som skal gjennomføres Deltagelse Protokoll NS 8430 NS8430 er standarden som styrer prosessen Prosedyrer for overtakelse Regulerer og presiserer prosedyrene i et kontraktsforhold. Tilpasset næringsforhold og forbrukerforhold f.eks. NS 8405 og NS Forbruksforhold er f.eks. knyttet til bustadoppføringslova 6

7 NS 8430 Både nærings- og forbrukerforhold Næringsforhold NS8405 og Ns8406 mfl. Forbrukerforhold Bustadoppføringslova, Håndverkstjenestelova- Kontraktsdokumenter Kontraktstandarder NS 8405 som er den omfattende NS 8405 som er den omfattende NS 8406 som er den forenklede, Avtale knyttet til Bustadoppføringslova. 7

8 Grunnlaget for overtakelse Beskrivelse NS3420 Henviser til underliggende standarder Slik som standarder for stein, asfalt planteskolevarer Måleregler mm Generelle anbudsdokumenter Basert på NS avtaledokument Endringer som tilpasser seg til byggherrens spesielle krav Generelle anbudsdokumenter 8

9 Mangel Mangle foreligger dersom kontraktarbeidet ved overtakelse ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og at dette skyldes entreprenøren. Mangel kan også knyttes til skade på andre deler av kontraktsarbeidet som oppstår etter overtakelse, og som er en følge av opprinnelig mangel. Nekte overtakelse Dersom mangler ved anlegget er av en slik karakter at byggherren hindres i å bruke anlegget slik planlagt. Forbehold om tid for retting. Dvs at en bør akseptere en kort frist for retting 9

10 Virkning av overtakelse Dagmulkt slutter å løpe. Risiko for arbeidet (skader osv) flyttes fra entreprenøren til byggherren. Reklamasjonsfrist begynner å løpe. Sluttoppgjør skal gjennomføres. Sikkerhetsstillelse trappes ned. Vedlikehold av grøntanlegg påbegynnes. Delovertakelse Etter særlig avtale kan det foretas en delovertakelse. Gjennomføres en overtakelsesforretning Entreprenøren plikter å holde hele prosjektet forsikret. Byggherren har ikke rett til å ta deler av et anlegg i bruk uten entreprenørens samtykke, Relevant eksempel er å påbegynne gravlegging på en gravplass. 10

11 Overtakelse av grøntanlegg Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring. Kurs for FAGUS Trondheim 2. oktober 2012 Oslo 10. oktober 2012 Stavanger 16. oktober 2012 Trygve Sundt Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA Prosessen 1

12 Innledende arbeider Byggeleder/prosjekterende I rimelig tid før arbeidene er avsluttet innkalles til overtakelsesforretning. (Normalt 14 dager). Utarbeide «som bygget» dok. Utarbeide regler for ferdigbefaring og Samle samsvarserklæringer Entreprenør Levere underlag for «som bygget» Levere FDV dokumentasjon, Gjennomføre opplæring av driftspersonell, rutiner for skjøtsel, være påbegynt eller gjennomført Overtakelsesprosessen Basis NS 8430 Deltagere i hht byggherrens retningslinjer. Representanter for byggherren, entreprenøren, byggeleder og prosjekterende Det kan også være aktuelt at brukere deltar. Det skal etableres en overtakelsesprotokoll med mangelliste. Protokollen skal signeres av de involverte på stedet. 2

13 Overtakelsesprotokollen Entydig identifisere arbeidet kontrakten omfatter. Henvise til kontraktsgrunnlaget. Angi kontraktspartene. Avtalepartnere Deltagere i overtakelsesforretningen. Fremlegge dokumentasjon. Tidspunkt. Om en nekter overtakelse skal det begrunnes i protokollen. Undertegnes av partene. Mangelliste Henvise til kontraktgrunnlaget Avtalepartnere Deltagere på befaringen Spesifisere mangler. Uenighet om mangler skal angis og begrunnes. Tidsfrister for utbedring Undertegnes. 3

14 Blanketter Byggblankett 8430 A: Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B: Mangelliste - Næringsforhold Byggblankett 8430 C: Innkallingsbrev - Forbrukerforhold Byggblankett 8430 D: Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold Byggblankett 8430 E: Mangelliste - Forbrukerforhold Blankett eksempel 4

15 Kontraktsdokumenter Tilbudsskjema Beskrivelse Tegning Protokoller fra kontraktsforhandlinger Eksempler G2.5 Pkt Protokoll Nytt punkt d) (i hva som skal angis i overtakelsesprotokoll): d) Anslått kostnad for utbedring av påviste mangler Tidligere punkt d) blir punkt e) I stedet for protokoll kan byggherren bestemme at det føres referat fra befaringene. Frist for å komme med bemerkninger til referatene er 7 dager. Eventuelle bemerkninger skal kun dreie seg om hvorvidt referatet gjengir korrekt det partene faktisk ble enige om ved befaringer. G2.6 Pkt Byggherrens rett til å nekte overtakelse Nytt punkt tredje ledd: Byggherren kan nekte overtakelse dersom myndighetenes brukstillatelse ikke foreligger 5

16 Eksempler på protokoller NS 8430 Protokoll og mangelliste Mange kommune og byggherrer har egne Asker kommune. Bærum kommune NS

17 Mangelliste 7

18 8

19 Bærum kommune Overtakelsesforretningen skal utføres i henhold til Norsk Standard NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg. Det vil si at det skal utarbeides en overtakelsesprotokoll og en mangelliste, bruk dokumentene Protokoll, mangelliste, ref Aa skjema A og B. Prosjektleder skal sette seg inn virkningen av overtakelsen slik dette er beskrevet i standarden (punktene 32.6 og 32.7 i NS 8405 og punktene 35.6 og i NS 3431) og følge opp dette med nødvendige tiltak/kontroller. Bl. a. må prosjektleder sørge for at Bærum kommunes forsikring gjelder fra tidspunktet for overtakelse i samsvar med disse punktene. 9

20 Overtakelse av grøntanlegg Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring. Kurs for FAGUS Trondheim 2. oktober 2012 Oslo 10. oktober 2012 Stavanger 16. oktober 2012 Trygve Sundt Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA Kvalitetskrav 1

21 Fra prosjekt til bygget anlegg Basis Byggherrens mål og krav Norske standarder for materialer og produkter. NS 3420 standard beskrivelsestekster Prosessen Måldefinering Prosjektering Kontrahering Bygging Overtakelse Garantitid Kvalitet og beskrivelse Viktig at vi forstår hva vi beskriver Sammenheng mellom hva vi skal oppnå og midlene vi bruker. Viktig å følge opp et anlegg kontinuerlig. Kontrollere løpende dokumentasjonskrav. Formaliteter er ikke negativt. 2

22 Kvalitetskriterier Kvalitetskontroll Entreprenøren må har et system for kvalitetskontroll. Kontroll av mottak av materialer Kontroll med utførelse Kvalitetssikring som post på byggemøte Kontroll må kunne dokumenteres NS3420 Detaljert oppstilling over forståelse av innholdet i en prisbærende post. Henvisninger. Toleranser Hva er inkludert i posten. 3

23 Informativ informasjon i NS3420 Tillegg A gjelder naturstein Tillegg B gjelder trær Tillegg C gjelder endringer i kodestrukturen fra tidligere utgaver NS 3420 Normative referanser Betongprodukter Belegningsstein av betong Betongheller Betongkantstein Belegningsstein av tegl Naturstein Terminologi Plater av naturstein Gatestein av naturstein Kantstein av naturstein 4

24 NS 3420 Normative referanser NS 2890 om NS dyrkingsmedier og Planteskolevarer jordforbedring Gjødsel, kalking og jordforbedringsmiddel KogK: Naturgressboka KogK: Kunstgressboka Regler for sortering og pakking Løvtrær Barplanter Frukttrær Busker Stauder Hekk og klatreplanter NS 3420 Normative referanser NS-EN 1176 Lekeplassutstyr Lekeplassunderlag Sportsplassutstyr Informasjonsskilt Retningsindikator Universell utforming 5

25 Kvalitetskontroll av stein Stein skal være «skadefri» Stein skal tilfredsstille krav til formnøyaktighet Dimensjonstoleranser i hht NS-EN 1341 NS3420 K anleggsgartnerarbeider Kontroll på 3 stadier Ved byggingg Ved overtakelse Ved garantitidens utløp Kontroll 6

26 Kvalitetsdefinisjoner KD1 Utendørsbelegg: Tabell K3 Krav til settelag og fugebredde. For natursteinsplater skal det angis fugebredde Tabell K4 minstefall for belegg Skiller mellom kjøreareal og gangareal Fall på gangarealer min 20 o/oo Kvalitetsvurdering i praksis Krav til nøyaktighet på materialet Krav til planhet (svanker og buler) Krav til sprang i fuger 7

27 Relevante produktstandarder Tabell dimensjons toleranse 8

28 Tabell 3420 krav til planhet og fuger Toleransekrav for ledelinjer Kravene til planhet for ledelinjer er strengere enn Kravene til planhet for ledelinjer er strengere enn kravet til planhet for belegg. 9

29 Utførelse Samlet sett en faglig helhetlig utførelse Utførende, dvs. byggeplassen må kjenne kravene Viktig med en håndverksmessig utførelse 10

30 Verdensparken Referansefelt Egen kode i NS3420 Belegg KD1 Murer KM1 Andre tema, f. esk betongarbeider Belegg som skal legges til grunn ved kontroll av materialer og utførelse. Bør inngå som en del av det permanente belegget. Skal godkjennes før videre arbeider med belegget. 11

31 Regjeringsparken 12

32 Bilde fra bybanen i Bergen 13

33 Overtakelse av grøntanlegg Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring. Kurs for FAGUS Trondheim 2. oktober 2012 Oslo 10. oktober 2012 Stavanger 16. oktober 2012 Trygve Sundt Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA Bilde fra bybanen i Bergen 1

34 Kvalitetskontroll av vegetasjon Jord og jordkvalitet Utførelse av plantebed Plantekvalitet Utførelse av plantearbeidene Skjøtsel fram til overtakelse Skjøtsel i garantitiden Vekstjord Utførelse Utlegging og finplanering Jevntykt lag Angitt tykkelse måles etter finplanering og pakking Overhøyde slik at spesifisert tykkelse er korrekt etter 1. reklamasjonsår. Pakking med god kontakt med undergrunn Ikke inneholde skadelige bestandeler,gjenstander eller rotugras (ikke om det brukes jord fra byggherrens depot) Mineraldel maks 50 % knust stein. 2

35 Vekstjord Inngår ikke: Avretting av underlag Kontroll av underlag Jordforbedring Ugrasbekjempelse Løsing og finplanering av tidl utlagt jord Fjerning av stein 3

36 Vekstjord. Skjerpet kontroll Særlig krav til dokumentasjon av kvalitet og sammensetning. Ved behov inkludere arbeidet med å bringe jorda til forutsatt kvalitet Jordanalyse mekanisk og kjemisk skal gjennomføres og godkjennes. Betyr at en skal tilføre mold om moldinnholdet er feil. Betyr at en skal kalke om Ph er feil. Betyr at en skal grunngjødsle gj om næringsinnholdet er feil. Plan skal fremlegges til godkjenning. Vekstjord. Utlegging Skjerpet kontroll Kvalitetskontroll med spesielle krav til utlegging. Anleggsleder skal oppgis. Utførende skal legge fram kvalitetsplan. Det skal dokumenters at planen følges. Under spesielle krav kan/bør en oppgi hvilke godkjenningskriterier k it i som skal gjelde. Dersom andre enn byggherren skal godkjenne, bør dette oppgis. Beskrivelsen inneholder definerte krav til planhet. For grasplen =+/- 20 mm 4

37 Plantearbeider Henvisning til NS 4400 og spesifikke standarder Krav til plantematerialet I samsvar med beskrevet kvalitet Plantedybde Plantetid for barrotplanter Beskjæring av busker Vanning, løsing av jordoverflaten og avretting. Plantefelt skal være ugrasfrie Planter skal ikke være forringet i forhold til spesifisert krav. 5

38 6

39 Planter - kvalitetskrav NS440 og detaljstandarder. Kontroll av vekstjordlag Kontroll av fuktighet t ved planting. Plantedybder Beskjæring. Busker beskjæres, ikke trær Vanning Ved overtakelse skal planten ha korrekt kvalitet i forhold til standard og beskrivelse. Ved utløpet av reklamasjonstiden skal plantene ha markerte nydalleser av røtter og være i god vekst- Aronia med hhv 3 og 5 grener, Foto. Eplant v/renate Nyrud 7

40 Treplanting Prosesskoden sier følgende; Cercidiphyllum japonicum NS4402, høystammet, so 12-14, kp Trær NS 4402 En rekke ulike kvaliteter Trær med høy stamme Trær med lav stamme Trær med sidegreiner Trær med søyleform Trær med flere stammer 8

41 Treplanting Prosesskoden sier følgende; Cercidiphyllum japonicum NS4402, høystammet, so 12-14, kp Gråor Foto. Eplant v/renate Nyrud Kvalitet utdrag fra NS 9

42 10

43 11

44 Bjørk Foto. Eplant v/renate Nyrud Gras Krav i NS 3420 Faglig skjøtsel fram til overtagelse Klipping eller slått min 2X Utførelse er konkretisert ved god nedmolding Ferdig overflate skal ha naturlige flater og skråninger. Ved overtakelse. Grasdekket skal være homogent. Dekningsgrad 95 % for grasbaner, fairway og grasplen Åpne flekker skal være maks 1 dm2 12

45 Grasdekke Generelt kvalitetskriterier : Graset skal være i god vekst og slått min 2 ganger. Krav til planeringsnøyaktighet Såing og skjøtsel fram til overtakelse Dokumentasjonskrav (spesielle bestemmelse) Sertifikat om frøproduksjon Innsending av prøver av frø Markering av frøsekker og dokumentasjon ab\v hvor den er benyttet. 13

46 14

47 15

48 16

49 Skjøtsel planter Gjelder stauder, busker, hekk og masseplanting Vanning Gjødsling Reparasjon av vinterskade Beskjæring Ugrasfjerning avhenger av kvalitetsklassen Trær Ugrasfjerning inngår dersom området rundt stammen er dekket med bark eller kompost. Skjøtsel i NS3420 Kapittel Z Drift og vedlikehold Kapittel ZK skjøtsel og drift av park- og landskapsområder All transport og levering av organisk restmaterilae Prisen gjelder for ETT år. Tre år må angis særskilt. Angi driftssesong. Definerte kvalitetsklasser. (ofte 3 til 4) 17

50 Kvalitetsklasser for busker Omtaler Næringsbalanse Beskjæring Avklipp Jord Ugras Kanter Klasse 1 er best klasse 4 «dårligst» Overtagelse Formelt sentralt punkt i byggeprosessen. Viktig å være godt forberedt. Prosjekterende på tilrettelegge dokumentasjon. Entreprenør må følge opp med underlag for FDV og som bygget dokumentasjon. Viktig å følge opp reklamasjonstid med kontroller. 18

51 19

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer