Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); VEDLEGGSMAPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); VEDLEGGSMAPPE"

Transkript

1 Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen VEDLEGGSMAPPE INNHOLD Vedlegg 1 Faktadel Vedlegg 2 Økonomirapport Vedlegg 3 Presentasjoner Vedlegg 4 IKT og læring i fag Vedlegg 5 Læringsplattformen Its learning Vedlegg 6 Ekstern evaluering v/ professor Arild Raaheim Prosjektkoordinator Ida M. Knudsen Høgskolen i Bergen Avdeling for lærerutdanning 30 november 2003

2 VEDLEGG 1 Faktadel Prosjektopplysninger Prosjekt : FORsøksklasseIKT. Det åpne rommet for læring og samspill. Institusjon Høgskolen i Bergen. Avdeling for lærerutdanning Prosjektleder: Dekan Odd Inge Steen Prosjektkoordinator: Førstelektor/studieleder Ida M. Knudsen e-post Prosjektmedarbeidere ved HiB. Høgskolelektor Tjalve G. Madsen Høgskolelektor Kristin Hinna I tillegg deltok 10 praksisskoler og 21 øvingslærere samt 78 studenter i PLUTO forsøket ved HiB. Høst 2003 blir og en del av IKT aktiviteten prøvd med samtlige klasser på første trinn i allmennlærerutdanningen. URL: Prosjektet har utviklet seg gjennom 2 faser. Fase 1 Planlegging og oppstart av PLUTO- klasse 2003 Denne fasen er så godt dokumentert i rapporten av vi ikke gir tilleggsopplysninger som vedlegg. Fase 1 Om oppstart av nye PLUTO- klasser ( ). Her legger vi med en vurdering av arbeidet med de to nye PLUTO- klassene. Klassene kom i gang på bakgrunn av en ny søknad til UFD vår HiB ble tildelt kr Formål; Integrere tiltak og erfaringer fra PLUTO prosjektet (igangsatt 2001) inn mot to nye klasser på første trinn av grunnutdanningen for allmennlærere. Det gjelder tiltak knyttet til nettbasert læring og nye former for institusjonsbasert samarbeid med praksisfeltet. Dette består av: Kompetansetiltak overfor studentene hvor studiearbeidet gir erfaring med bruk av IKT i skole og praksisdelen av studiet (digitale læremidler, pedagogisk programvare og nettbasert læring) Institusjonsbasert samarbeid med praksisskolene gjennom bruk av fagteam og IKT kontakt. Praksisadministrasjonen ved HiB vil i samarbeid med studieleder for allmennlærerutdanningen og prosjektgruppen for PLUTO prosjektet, lede arbeidet med å legge til rette for alternativ praksisorganisering for noen utvalgte klasser. Dette innbefatter forsøk med og varierte arbeidsog organiseringsformer (partnerskoler, samarbeid om skoleutviklingstiltak m.m.). Fagteamstyrt utdanning. Opplegg for et nært samarbeid mellom den ene PLUTO- klassen og en av de ordinære førsteklassene om styring med fagteam, større bruk av fagkonsentrasjon og utprøving av IKT i tilknytning til dette. Tiltaket skal evalueres med tanke på permanent organisering sett i sammenheng med ny lærerutdanning og øvingslæreravtale.

3 Studenter: 58 pr. Øvingsskoler: 7 praksisskoler med 16 øvingslærere involvert i 1A og 1B. Lærere: 2 pedagogikklærere, 2 norsklærere, 2 matematikklærere, 1 dramalærer og 1 lærer fra kunst og håndverk. IKT/teknologi: Bruk av Læringsplattformen It s Learning. Rom og utstyr: A og B-klassen hatt 5 timer hver på PLUTO-rommet. Resten av undervisningen er lagt til vanlige auditorier og klasserom. Klassens lærere har hatt tilgang til en bærbar PC og videokanon. Organisering: Klasselærerne på høgskolen har vært organiser i ett klasselærerteam. I tillegg til dette organiseres teammøter mellom lærerne på høgskolen, øvingslærerne på praksisskolene og studentrepresentantene i tilknytning til praksis. Tjalve Gj. Madsen har det koordinerende ansvaret for arbeidet i teamet. Pedagogikken første studieår (2,5 vekttall) er strukket over hele studieåret. På grunn av sen tilsetting og sykdom har mesteparten av pedagogikken denne høsten skjedd i storgruppe på 58 studenter. Vurdering av arbeidet med 1A og 1B: Det blir lagt opp til intern evaluering av arbeidet med klassene. Tjalve Gj. Madsen har ansvaret for gjennomføringen i samarbeid med de involverte lærere, øvingslærere og studenter. Hovedfokuset ved evalueringen kommer til å dreie seg om bruken av IKT i forhold til a) administrative forhold (informasjon, arkivering, utlegg av data/oppgaver/forelesninger etc) b) faglig forsterkning, dvs. i hvilken grad IKT har bidratt til mer effektiv læring, kvalitativt bedre eller annerledes læring etc. c) sosial- og faglige samarbeidsprosesser. Samtidig vil det være interessant å høre hvordan lærerne bruker IKT i arbeidet med studentene og i hvilken grad forholdene er tilrettelagt på en måte (opplæring, tilgjengelig maskinvare, programmer etc.) som gjør at studentene kan nytte IKT som et effektivt læringsredskap. Det blir utarbeidet et spørreskjema til studentene, øvingslærerne og faglærerne. Resultatene fra spørreskjemaene vil bli drøftet i teammøte der alle involverte er representert. Spørreskjemaene vil også bli fulgt opp av et gruppeintervju med klasselærerne og to gruppeintervju med studentene. Evalueringen gjennomføres i løpet av mai Noen viktige erfaringer arbeid med nye klasser høst 2002: At oppstarten av studiet generelt har vært preget av god stemning, entusiasme og faglig interesse. At studentene på nivå 2 (2002/2003) har en langt lavere terskel for å anvende IKT-verktøyet It s Learning sammenlignet med erfaringene fra forrige studieår. IKT blir ikke fremstilt som noe spesielt, men som en selvfølgelig ting de må beherske som kommende lærere. It s Learning brukes av studentene ikke bare til lærerpålagte oppgaver, men fungerer også som et uformelt, sosialt faglig rom studentene seg i mellom (eks. informasjon/diskusjon om felles sosiale tiltak/turer). Enkelte studenter har også grepet aktivt fatt i mulighetene i læringsplattformen ved å opprette egne prosjekter (rom) for kollokviegrupper og inviterer lærere til å delta i disse. At lærerne på høgskolen dette andre PLUTO-året er mer samkjørte i planlegging av temaer, oppgaver og bruk av læringsplattformen som et felles rom for læring informasjon, refleksjon, diskusjon. At det tar tid å få øvingslærerne i de aktuelle klassene til å bli kjent og fortrolig med læringsplattformen. Det er langt igjen til læringsplattformen er blitt et naturlig felles læringsrom for praksisskolene og høgskolen. Tidspress er en faktor, svært ulik kompetanse er et annet forhold. Halvdelen av øvingslærerne i prosjektet i lange tider rundt praksisperioden hadde ikke tilgang til nettet pga. feil med det kommunale nettsystemet.

4 VEDLEGG 2 ØKONOMIRAPPORT Økonomirapport Pluto- prosjektet ved HiB Ved oppstart av prosjektet var UFD bevilgningen på kr , mens HiB gikk inn med en egenandel på kr (prosjektnummer og 61081). Målsetting for prosjektet var å igangsette og følge opp ulike tiltak med en klasse lærerstudenter som startet sin utdanning i august Arbeidet med denne klassen gjennom 2 studieår ( ) utgjør hovedtyngden av prosjektet. Etter søknad til UFD (2002) ble prosjektet innvilget ytterligere kr (prosjektnummer 69140) til oppskalering med to nye klasser i allmennlærerutdanning og utprøving/bruk av læringsplattformen Its learning på samtlige første års studenter i allmennlærerutdanningen fra høst Her var egenandelen fra HiB på kr HiB fikk i tillegg tildelt midler fra den generelle IKT bevilgningen for Deler av denne bevilgningen skal brukes til ytterligere oppskalering i forhold til klasser i allmennlærerutdanningen og til samarbeid med praksisskoler. (Se ellers regnskap og budsjett vedlagt). Kommentarer til regnskapsutskriften for prosjekt Det ble budsjettert med en egenkostnad på kr Dette viste seg i ettertid å være for lavt et estimat da vi søkte midler. I ettertid har lønnskostnadene økt slik at man anta at det reelle egenandelen i er blitt ca kr større enn antatt. Kommentarer til regnskapsutskriften for prosjekt Restbeløpet kr skyldes forsinkelser i regnskapsmessige overføringer for timer hentet fra arbeidsplan. Dette vil bli utlignet og regnskapsført mot prosjektet inne årsskiftet. Kommentar til regnskap til prosjektnr : Restbeløpet kr skyldes forsinkelser i regnskapsmessige overføringer for timer hentet fra arbeidsplan. Dette vil bli utlignet og regnskapsført mot prosjektet inne årsskiftet. Presentasjonsfase 2004 Prosjektet går nå inn i en presentasjonsfase. Midler til dette arbeidet vil bli overført og skal benyttes til kompetanseutvikling overfor faglig tilsatte og øvingslærere som skal videreføre PLUTO- modeller i løpet av Noen av midlene er tiltenkt nasjonale og internasjonale konferanser, samt ulike presentasjoner. Det skal blant annet være et paperfremlegg i Hong Kong på 21st ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education i tiden februar 2004 og EDEN- konferansen i Budapest juni På en stor institusjon er en omlegging der man integrerer studiestøttesystem flatt for alle studenter i allmennlærer- og førskolelærerutdanningen et stort løft. Det vil bli brukt midler til kompetanseheving for både studenter og faglige tilsatte med tanke på den pedagogiske og didaktiske bruken av et slikt læringsmedium. Overgangen fra Pluto- satsingen til nye prosjekter og ordinær utdanning, skal ivaretaes gjennom denne presentasjonsfasen av prosjektet. Det innbefatter prosjekt Integrert lærerutdanning der målet er en mer helhetlig utdanning der praksisfeltet også vil bli mer synlig i profesjonsutdanningen. Det innbefatter og kompetanseheving for prosjektdeltakere og styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen (SPLO). Her vil erfaringer fra PLUTO prosjektet være viktig for vider utvikling av både førskole- og allmennlærerutdanningene

5 Regnskapsutskrift for prosjekt Oppskallering av PLUTO prosjektet Konto Konto (T) Prosjekt Beløp Budsjett Udisponert 6561 Undervisningsmateriell Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen , , Kontorrekvisita , , Tilskuddsreiser; studiereiser, kongresser , , Kurs-/seminaravgifter , , Bevertning , , Kjøp av undervisningstjenester , , Ymse driftsutgifter/reserver , , Ref./gaver fra andre statlige institusjoner , ,00 Avdelingens andel , , , ,00 Rest prosjektmidler overført til nytt prosjektnummer ,17 0

6 Regnskapsutskrift for prosjekt PLUTO Andel HiB Konto Konto (T) Formaal Prosjekt Beløp Budsjett Udisponert Ymse driftsutgifter , Faste stillinger Arbeidsgiveravgift, generelt Vikarstipend Studiereiser, kongresser og reisestipend Kursavgifter Ref. øvingsunderv. i grunnskolen Ompostering lønn (debet) fra arb.plan ,00 0

7 VEDLEGG 3 Presentasjoner og publikasjoner: Prosjekt: FORsøksklasseIKT. Det åpne rommet for læring og samspill Høgskolen i Bergen. Avdeling for lærerutdanning Prosjektleder: Dekan Odd Inge Steen Prosjektkoordinator og kontaktpersoner: Førstelektor Ida M. Knudsen URL URL: Internasjonale erfaringer med mapper MAPPEMETODIKK og mappevurdering med relevans for lærerutdanning. Tjalve GJ. Madsen Høgskolen i Bergen Prosjektet FORsøksklasseIKT "Det åpne rommet for læring og samspill" PLUTO: Prosjekt Lærer Utdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling Prosjektperiode Innlegg ansatte HiB 2001 Ida M. Knudsen Prosjektkoordinator digitaliserte mapper og mappevurdering Tjalve Gj. Madsen HiB februar 2003 På sporet etter Piaget og Vygotsky i norske klasserom. I: Ludvigsen, S.R og Hoel, T.L (red). Et utdanningssystem i endring. IKT og læring Oslo:.Gyldendal norsk forlag As 2002 Erfaringer fra PLUTO prosjekt i lærerutdanningen ved HiB Ved høgskolelektor Kristin Hinna En kort presentasjon på seksjon 1E Trondheim, NKUL 2 mai 2002 Sluttevaluering av mappene HiB februar 2003 Tjalve Gj. Madsen Nye møyligheter før kompetanseoppbyggnad- et skandinavisk perspektiv Kristin Hinna, lektor i matematikk, Höyskolen i Bergen. Det åpne rommet for samspill (PowerPoint, 198 K) Nya möjligheter för kompetensuppbyggnad (PowerPoint, 45 K) Experiences with on campus E- learning in teacher education PLUTO Bergen University College Professor Ida M. Knudsen Eden Conference Granada June Trenger vi nettpedagogikk i nærstudier? Erfaringer fra PLUTO prosjekt i lærerutdanningen ved HiB Ved førstelektor/studieleder Ida M. Knudsen Innlegg på NFF seminar om nettpedagogikk Vettre hotell Asker 8-9 april 2002 Sluttrapport til PLUTO styret November 2003 Ida M. Knudsen Refleksjon over studietilbud på nettet

8 Ved høgskolelektor Kristin Hinna Seminar om nettpedagogikk ved HiB Rapport 3 til PLUTO Rapport 5 til PLUTO Rapport til fagseminar 21 mai 02 Rapport 4 til PLUTO

9 VEDLEGG 4 IKT OG FAG Fag: 1. Pedagogikk 2. KRL 3. Norsk 1.-Mapper i pedagogikkfaget Utfordringer med bruk av elektroniske mapper i pedagogikkfaget Om å møte seg selv i døren. Kriteriearbeid i møte mellom teori og praksis. Tjalve Gj. Madsen, HiB, pedagogikk alu. Men lærer hvor blir det av alt det fine om helhetlig vurdering som du snakket om ved innføringen av mappevurdering. Dette blir jo bare å summere opp alle enkeltkarakterene og regne ut gjennomsnittet! Og, jeg som trodde jeg hadde lagt det virkelige gullegget, sprenglest på amerikansk, kriterierelatert mappevurdering, med en proklamert trosbekjennelse knyttet til sosiokulturell tenkning,- og med et rykende ferskt forslag til systematisk vurdering av et mappearbeid som nettopp var lagt fram for klassen, - kunne jeg ta så feil? Ja, hva betyr egentlig helhetlig vurdering? Stridens kjerne: Vurdering av prosessarbeider som del av sluttevalueringen. Vurderingsmappen til pedagogikkstudentene mine skulle inneholde et visst antall pålagte studentarbeider med oppsatte tidsfrister. Tidsfristene var satt opp for å hjelpe studentene å fordele arbeidet utover studieløpet. Utgangspunktet for vurderingen underveis var også vel ment. I stedet for lange tekstlige tilbakemeldinger lagde jeg et system hvor faglige krav og formelle krav (lengde og tidsfrister) ble vektet etter en oppgitt fordeling. Vurderingen ble så summen av disse delskårene. Dette skulle bidra til å gjøre vurderingskriteriene klare og eksplisitte for studentene. Disse fikk i tillegg anledning til å drøfte valg av kriterier med læreren. Kriteriearbeidet i klassen foregikk på to nivå; Det overordnete nivå gjaldt mappen som helhet. I tillegg til mappen som helhet, måtte studentene vite hva som ble forventet og krevd ved den enkelte oppgave. Problemet oppstod ved at jeg i min enkelthet hadde lest om erfaringene med mappevurdering i amerikansk lærerutdanning (McLaughlin & Vogt 1996). Her hadde de løst problemet gjennom å utvikle klare kriterier sammen med studentene. Studentene ble så vurdert i samsvar med disse kriteriene og fikk konkrete tilbakemeldinger uten at lærerne trengte å jobbet seg i hjel. Tilbake til mitt utgangspunkt; Kriteriene med poengfordeling ble satt opp og det skulle bare være å summere til slutt. Klart og rettferdig. Studentene skulle få klar tilbakemelding hvor de lå i landskapet. Men så kommer altså den oppvakte student og spør om den helhetlige vurderingen. Diskusjonen om vurdering endte med at studentene ikke ønsket faglærers poengsetting av deres arbeider, men ville heller ha en skriftlig tilbakemelding. Argumentasjonen fra studentene var solid; Verdien av mappearbeidene ville først vise seg når studentene i etterkant reflekterte over hvordan arbeidet hadde utviklet dem i prosessen gjennom utdanningsforløpet. Arbeidene slik som de fremstod på det aktuelle tidspunktet i studiet, trengte strengt tatt ikke si så mye om deres pedagogiske kompetanse to år frem i tiden. Pedagogikkfaget går over 3 år i nåværende modell (2,5 + 2,5 + 5 vekttall). Hvordan er det mulig å være ærlig/ikke tenke strategisk ved prosessarbeider, når du vet at dette skal danne grunnlag for endelig (summativ) vurdering?

10 Det at vurderingsmappen skulle inneholde refleksjonsdokument der de i etterkant skulle drøfte sin egen læringsprosess, herunder hvordan de hadde jobbet målrettet med studiet, kunne kanskje forsvare det å ta med prosessarbeider som dokumetasjonsmateriale i vurderingsmappen, men forsterket ikke behovet for poengsetting av det enkelte dokument. Og, hvis sluttvurderingen i stor grad bare ble summen av delene som var samlet opp i løpet av de tre årene pedagogikkfaget varte, ville ikke dette være uttrykk for et rent analytisk, positivistisk kunnskapssyn? Med tanke på sertifisering av dem som fremtidige lærere burde jo hovedpoenget være at de hadde nådd fagplanmålene og ikke hvordan veien frem hadde forløpt. Er ikke helheten noe mer enn summen av delene? Tilbake satt en pedagogikklærer som hadde fått seg en knekk i rollen som studentenes døråpner, nå kanskje litt klokere, og forsøkte å trekke konklusjonene for det videre mappearbeid; Ikke karaktersett prosessarbeider utover bestått/ikke bestått. La prosessarbeidene være en del av arbeidsmappen, ikke en del av vurderingsmappen (som skal karaktersettes som en del av eksamen). Ikke saus sammen formativ og summativ vurdering dette fører bare til usikkerhet og falske premisser. Ikke sett tidsfrister for arbeider som går inn i den endelige vurderingen. Lytt til studentene. Stol på egen fagforståelse og magefølelse når en forsøker å overføre løsninger fra en fremmed utdanningstradisjon til egne domener. Det er ikke lett å bli kvitt røyken fra den psykometriske vurderingstradisjon. Vi siterer her fra en rapport som pedagogikklærer har laget på bakgrunn av erfaringer med mapper i studiet: 1. Klasse 2A- pedagogikk og arbeid med IKT I pedagogikkfaget har hovedfokuset ligget på utvikling av mapper i pedagogikk og da særlig digitalisering av mappene. Alle studentene har levert inn mapper i digital form (13 med diskett/cd-rom) og 7 på skolens webområde. Jeg vil her nevne 4 hovedutfordringer; 1) Praktiske, tekniske utfordringer har gjort arbeidet tungt. Praktiske tekniske forhold kan selvsagt være reelle nok, men blir kanskje også lett en unnskyldning og en mental sperre/barriere. Resultatet fra første års arbeid har vært at alle er tvunget igjennom og behersker et minimum av kunnskap til å produsere mapper som et læringsredskap. 2) Mange studenter har vanskelig for å finne mappeinnlegg som på en god måte dokumenterer måloppnåelse i faget. Dette viser seg i arbeidene med de selvvalgte innleggene. Det var viktig at studentene kunne se hva de andre har gjort og dermed få ideer til egne arbeider. 3) Mange studenter har ikke riktig sett hensikten med mappene. Dette gjelder både i eget studiearbeid og med tanke på overføringsverdien til grunnskolen. Vedlagte studentbeskrivelse sier noe om den prosessen noen av studentene har vært gjennom (se adressen under). Her har som dere vil se erfaringene fra praksisfeltet vært svært gode takket være en del dyktige øvingslærere. olen.htm

11 4) Arbeidet med mappene har synliggjort at vurderingsbiten ikke er uproblematisk. Dette gjelder særlig der prosess-/refleksjonsdokumenter med tidsfrister er satt opp som grunnlag for summativ vurdering/endelig vurdering. Her blir en blanding av formativ og summativ vurdering der premissene blir uklare og både lærer og elever kan risikere å seile under falskt flagg. Se ellers LUNA- bidraget Om å møte seg selv i døren. Kriteriearbeid i møte mellom teori og praksis.

12 2. KRL og elektronisk test Vedlegg : Bruk av elektroniske tester Omfang: Hel konkret er det utviklet tre tester: En Demo-test, en Didaktikk-test og en Karma-test. Demotesten gjør studentene kjent med funskjonaliteten, demonstrerer forskjellige typer spørsmål, ja/nei, flervalg, samtidig som den inneholder enkle, praktiske spørsmål fra oppstartfasen i begynnelsen av semesteret. Didaktikktesten inneholder oppsummeringsspørsmål fra denne delen av pensum, karmatesten summerer opp pensum i Østens religioner, hinduismen og buddhismen. Det skulle også vært utviklet en Abraham-test som skulle summert opp de abrahamittiske religionene, jødedom, kristendom og islam. Det ble det imidlertid ikke tid til. Testene hadde status som en del av forprøvesystemet, de var altså obligatoriske og de hadde en svarfrist. Grensen for godkjent lå på 75%. Det var anledning til å ta testene flere ganger. Plassering i læringsprosessen Først og fremst hadde testene en funksjon mot slutten av læringsprosessen. Det viktigste var ikke nødvendigvis om studenten kunne svare på selve spørsmålet, det var egentlig viktigere at studenten oppdaget at dette var altså et område jeg skulle kunne noe om. Av den grunn la vi vekt på å ikke gjøre spørsmålene spesielt vanskelige. Men vårt ønske var også at testene skulle ha en funksjon helt i starten av læringsprosessen. Og det skjedde på den måten at testen representerte en frist for når det og det området skulle være gjennomlest. Det var altså en slags pisk (gammelt, pedagogisk redskap) for å komme i gang med lesingen. Også i denne sammenheng er det et poeng at spørsmålene ikke er vanskelige, men gir en følelse av mestring. For sikkerhets skyld ble det også lagt på en dose humor. Reaksjoner Testene er evaluert både skriftlig og i samtaler med klassen. Det må være riktig å si at reaksjonene har vært meget positive. Studentene har ikke følt seg pisket, tvert imot har de vært takknemlige for å bli fulgt opp. Mange syns riktignok spørsmålene har vært for lette og de stusser også over anledningen til å ta testene flere ganger, dersom de ikke har oppnådd 75% ved første forsøk (jfr. Status som forprøve). Men hovedinntrykket er at testene har bidratt til å understreke viktigheten av gode arbeidsvaner. Koblet sammen med en relativt nøyaktig registrering av fravær ved undervisningen, har det også gitt anledning til både kritisk og oppmuntrende studentkontakt. For eksempel var det mulig å fremheve førstemann som hadde svart på testen, akkurat som det var mulig å følge opp de som ikke hadde svart to dager før fristen. Vi tok også kontakt med studenter som var mye borte fra undervisningen. Alle slike henvendelser ble mottatt positivt, som regel var studenten takknemlig for at vi passet på. Oppfølging Vi ønsker å utvikle nye tester for pensumområdene i neste semester. Da vil de ikke ha status som forprøve (pga. at vi allerede har oppfylt kravet til forprøve neste semester), de vil altså bli frivillige. Vi kommer sannsynligvis også til å legge inn noen flere vanskelige spørsmål mot slutten av hver test, slik at de både skal få litt mer å strekke seg etter, samtidig som testen fortsatt skal gi en mestringsfølelse.

13 3. NORSK Kva har It s learning vore brukt til i norskfaget 2002H? Det obligatoriske norskfaget i lærarutdanninga ved HiB går over fire semester, og denne rapporteringa gjeld 3. semester, 2002H. I fagplanen er studiet presentert slik: 3. semester: Poetisk språkbruk. Tekstutvalet her er primært fiksjonstekstar med poetiske kvalitetar. Det omfattar dikt, men òg tekstar som ikkje er bundne i form. Fleire typar prosatekstar vil såleis vere med i det tekstutvalet som skal lagast og arbeidast med. Delemne: sjangerlære - poetisk tekst - lyrikk - lesing av poesi - analyse og tolking - poetiske ressursar i språket - poetisk funksjon - barn og poesi - poetisk leik - lyrikkdidaktikk Det skal gjennomførast ei forprøve i form av ei praksisrelatert skriftleg oppgåve. Det blir gitt nærare retningsliner for denne oppgåva. I tillegg til denne oppgåva finst to obligatorske arbeidskrav: 1) Skrive ein analyse av ein poetisk tekst (individuell oppgåve) 2) Presentere pensumstoff for medelevar (individuell oppgåve el. gruppeoppgåve) It s learning har i norskfaget vore brukt i alle dei tre klasseromma Prinds 1999 opererer med. 1. Undervisningsrommet. Her la eg ut ein del informasjon om studiet, som semesterplan og pensum, nærare beskriving av arbeidskrava og forprøven, og dessutan eit dokument med peikarar relevante for emnet for semesteret. To av desse peikarane går til fagstoff på norskseksjonens heimesider til bruk i samband med obligatoriske arbeid. 2. Treningsrommet a. Eitt av arbeidskrava var individuell analyse av poetisk tekst. Analysane skulle leverast skriftleg i mappa Diktanalysar på It s learning, og blei slik tilgjenglege for alle i klassen. I utgangspunktet var det planen at tilbakemeldinga til den enkelte også skulle skje på It s learning. Dette vart forandra, eg retta og kommenterte for hand på papir og kombinerte dette i ein del tilfelle med korte munnlege tilbakemeldingar til den enkelte student. Grunnen til at It s learning vart oppgitt, har delvis med ein veikskap med dette systemet å gjere: Når studentane legg svara sine inn som fil, og ein bruker funksjonen Merk endringar i Word, forsvinn alle endringane idet ein lukkar dokumentet. Det tok ein del bortkasta responstid å oppdage dette. b. Forprøven fekk i denne klassen overskrifta Nettlyrikk : Studentane skulle lage som pararbeid lage ein nettstad om ein norsk lyrikar. Her følgjer presiseringa av oppgåva slik ho ligg på It s learning: Norsk for A2A PLUTO 2002H Praksisrelatert gruppeoppgåve (forprøve): Nettlyrikk: Lage nettstad om ein forfattar Denne oppgåva er eit pararbeid. Oppgåva integrerer norskfagleg kunnskap og tame i bruk av programvare. Ho skal gi trening i å bruke heimesideproduksjon for å arbeide med og presentere eit norskfagleg emne. Denne kunnskapen kan brukast i praksis og i seinare undervisning. Oppgåva går ut på å byggje opp ein nettstad omkring ein norsk lyrikar. Målgruppa skal vere enten ungdomsskoleelevar eller vanlege vaksne lesarar. Formålet med nettstaden er å presentere forfattaren og ein liten del av hans / hennar dikting. Dei analysane som studentane alt har laga individuelt, skal arbeidast vidare med og gå inn som ein del av nettstaden.

14 Nettstaden skal bestå av - ei heimeside (inngangsside, hovudside). Her skal det vere ein (eller fleire) illustrasjonar av forfattaren. Sida skal ha peikarar til dei andre sidene i nettstaden. Desse peikarane skal gå til - diktet, primærteksten, som skal leggjast ut i sin heilskap. Også denne sida kan illustrerast. Enkeltord i diktet kan bli peikarar til ordtydingar, realopplysningar og forklaringar av verkemiddel som du kan lage sjølv, eller som finst på sider på nettet. - diktanalysane dei to i gruppa har laga. I diktanalysane kan det leggjast inn peikarar. - utgreiing om forfattaren / forfattarskapen saman med opplysningar om litteraturhistorisk plassering - relevante sitat av forfattaren eller henta frå sekundærlitteraturen om forfattaren - fagdidaktiske refleksjonar om diktaren og dikta - eksisterande nettsider, til dømes stoff om, av eller med forfattaren, intervju (her bør du ikkje ta med alt, men lage utdrag / sitatsamling for å få fram det som er relevant) opplysningar om namn eller andre ord i dikta, ordtydingar i elektroniske ordbøker nettsider som tolkar / analyserer dikt av forfattaren - bibliografiske opplysningar Nettsideproduksjon hadde studentane hatt eit kort innføringskurs i første året. 2002H fekk dei eit nytt kurs, knytt til oppgåva i nettlyrikk, og produserte sine svar på oppgåva, som vart lagt ut med lenker frå dokumentet Nettlyrikk på It s learning. Praksistilknytningen til denne oppgåva var at studentane vart oppmoda til å nytte seg av kunnskapen i nettsideproduksjon i praksisperioden. Dette vart gjort av eit par praksisgrupper. I klassesamanheng generelt vart It s learning også brukt til kommunikasjon om frammøtet i undervisninga. Eg la ut eit diskusjonsinnlegg, men det fekk berre nokre få svar. 3. Studierommet Studierommet var i dette semesteret mest aktuelt i samband med praksis. Ei obligatorisk praksisoppgåve fekk i denne klassen den spesielle vinklinga at studentane skulle lage praksisforteljingar som skulle bestå av to delar: a. ei kort, forkusert forteljing om ein enkeltepisode i praksis b. ein refleksjon over innhaldet i forteljinga. Desse vart så lagde ut som hovudinnlegg i ei diskusjonsgruppe i It s learning, og fekk respons frå medstudentar og lærarar. I tillegg vart to undervisningstimar etter praksisperioden brukt til samtale og gjennomgang av nokre av desse tekstane. Denne kombinasjonen av nettbruk og samtale vart posistivt evaluert av studentane. Bruk av It s learning i vårsemesteret 2003V skal studentane arbeide med episk tekst. Her er utsnitt av fagplanen: 4. semester: Episke tekstar. Tekstutvalet her er fiksjonstekstar som på ein eller annan måte har episk tråd. Utvalet omfattar såleis tekstar frå folkediktinga så vel som noveller og romanar frå nyare tid, også andre medieformer enn skrift. Forteljingar laga av elevar og studentar skal vere med i utvalet. Delemne: sjangerlære - eventyr - segner og mytar - novelle og roman - barnelitteratur - film - digitale tekstar - episk teori - litteraturdidaktikk Det blir her arbeidd vidare med munnleg formidling, spesielt forteljing og forteljinga si rolle i pedagogisk praksis. Studentane skal i løpet av undervisninga dette semesteret (individuelt eller i gruppe) ha eit munnleg framlegg som både inneheld forteljing av ein episk tekst og fagleg analyse/vurdering av ein episk tekst. Norskstudiet blir avslutta med ein fem dagars individuell skriftleg eksamen.

15 Dei obligatoriske arbeidskrava er: 1) Skrive ein analyse av episk tekst (individuell oppgåve) 2) Innleie til diskusjon/klassesamtale om pensumstoff (gruppeoppgåve el. individuell oppgåve) Her vil på same måten som i haustsemesteret dei individuelle analysane bli leverte ved at studentane legg ei ut i ei eiga mappe på It s learning. Dei vil også bli gjort til gjenstand for behandling i det reelle klasserommet, i samtale og tilbakemelding frå faglærar. Generell kommentar Bruken av It s learning er positiv å den måten at systemet tilbyr ein grei måte å publisere på i klasseoffentlegheita, både lærar- og studentprodusert stoff. Når det gjeld oppgåva i nettlyrikk, stal arbeidet med å tileigne seg meistringskompetanse i nettsideproduksjon for mykje tid frå det meir spesifikt norksfaglege. Sett frå ein fagleg synsstad har dette semesteret ikkje vore tilfredsstillande. Periodeundervisninga gav eit godt høve til å arbeide intensivt med nettsideproduksjon, men gav studentane liten framgang og innsikt i det faglege emnet for semesteret, poetisk tekst. Magne Eide Møster 19. desember 2002

16 VEDLEGG 5 Læringsplattformen Its Learning Her viser vi nettsiden og hvordan fagene og tiltak på tvers av teori- og praksisstudiet er plassert. FOR-IKT KRL Norsk Norsk 01H/02V Pedagogikk Estetiske fag Kartlegging av IKT kompetanse Webpublisering Klasselærermøter Piaget og Vygotsky Front Page mal Praksis Praksis Praksis Diverse informasjon Island Timeplan vår 2003 V03 Tverrfaglig uke Legg til Litt laust og litt fast Teammøter Praksiskoler og øvingslørere Praksisfortellinger

17 Eks. på praksisfortellinger Praksisoppgave/fortelling Klasseliste for respons til praksisoppgave på Its learning Praksisoppgave vår 2003 Praksisbesøk V03 Praksisfortellinger 2 V75 på Nygårdslien skole Legg til

18 VEDLEGG 6 Ekstern evaluering DET ÅPNE ROMMET FOR LÆRING OG SAMSPILL EVALUERINGSRAPPORT NOVEMBER 2003 ARILD RAAHEIM PROGRAM FOR LÆRINGSFORSKNING UNIVERSITETET I BERGEN

19 INNHOLD 1.0 INNLEDNING s KORT OVERSIKT OVER EVALUERINGSARBEIDET s RESULTATER FRA FASE 1 s Spørreskjema s IKT-klassen s Kontrollgruppen s RESULTATER FRA FASE 2 s Studentintervju s Intervju med faglærere s Intervju med øvingslærere s Oppsummering fra prosjektledelsen s RESULTATER FRA FASE 3 s Spørreskjema ved slutten av første studieår s IKT og læring s Oppsummeringsmøte mot slutten av første studieår s Intervju med studentene etter ett studieår s Avsluttende intervju med øvingslærere s Avsluttende intervju med studentene s OPPSUMMERING KONKLUSJONER s. 42

20 1.0 INNLEDNING Prosjektet Det åpne rommet for læring og samspill har hatt som overordnet mål å: Få økt innsikt i hvordan bruk av IKT som pedagogisk verktøy virker inn - positivt eller negativt på studenters læring og læringsmiljøet ved HiB- ALU- 1. klasse. I tillegg ble det ved prosjektets begynnelse satt opp en rekke delmål. Disse var: - øke studentenes faglige kompetanse gjennom bruk av IKT - øke studentenes didaktiske kompetanse gjennom bruk av IKT - øke studentenes sosiale kompetanse gjennom bruk av IKT - øke studentenes yrkesetiske kompetanse gjennom bruk av IKT - øke studentenes endrings- og utviklingskompetanse gjennom bruk av IKT - utvikle en organisasjonsom utnytter mulighetene og tar konsekvensene av IKT som en vesentlig faktor i læringsarbeidet. Ut fra målsettingene som er satt opp av prosjektledelsen, går det klart frem at fokus først og fremst er på studentene og på studentenes læring, men også i en viss forstand på Høgskolen i Bergen som organisasjon og læringsarena. Som teoretisk fundament tar prosjektledelsen utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv på læring. Dette utgangspunkt er kort gjort rede for i et notat fra prosjektledelsen. 1 1 Teoretisk fundament for PLUTO-prosjekter: FORsøksklasseIKT ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Ida M. Knudsen,

Halvårsrapport til PLUTO styret 31.12.02

Halvårsrapport til PLUTO styret 31.12.02 1 Halvårsrapport til PLUTO styret 31.12.02 Ved prosjektkoordinator Ida M. Knudsen Prosjekt : FORsøksklasseIKT. Det åpne rommet for læring og samspill. Institusjon Høgskolen i Bergen. Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk bli i stand

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 10. mai 2005 (sak A 23/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Else Mary Olsen (og Sindre Gundersen) ved Tinntjønn skolei Søgne kommune.

Else Mary Olsen (og Sindre Gundersen) ved Tinntjønn skolei Søgne kommune. DigitVitalis prosjektet rapporteringsskjema trinn 1. Fristen for rapport til UFD er satt til 1.mars 04. Enkelte av delprosjektene i DigiVitalis er avsluttet, andre underveis og en tredje gruppe er på planleggingsstadiet.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig og fagdidaktisk

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Matematikk 3 ( trinn)

Matematikk 3 ( trinn) Emne GLU2211_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc);

Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc); Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc); Vi vil imidlertid i dette temaheftet se på digital mappevurdering i lys av kognitive og sosiokulturelle

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Torstein Nielsen Hole og Arild Raaheim Studenter som tar BIO 298 (10 stp-emne) har anledning til å søke

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 Innledning Formål med prosjektet: Fordel for Høgskolen i Hedmark Fordel/utbytte for deg Progresjon på prosjektet Taushetsplikt/anonymitet Interessert

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK 2015-2016 Prosjekt «Heltidsstudenten AL» starter høsten 2015-2016 og evalueres våren 2016 med tanke på eventuell justering og videreføring. Målet for dette

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer