Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); VEDLEGGSMAPPE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); VEDLEGGSMAPPE"

Transkript

1 Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen VEDLEGGSMAPPE INNHOLD Vedlegg 1 Faktadel Vedlegg 2 Økonomirapport Vedlegg 3 Presentasjoner Vedlegg 4 IKT og læring i fag Vedlegg 5 Læringsplattformen Its learning Vedlegg 6 Ekstern evaluering v/ professor Arild Raaheim Prosjektkoordinator Ida M. Knudsen Høgskolen i Bergen Avdeling for lærerutdanning 30 november 2003

2 VEDLEGG 1 Faktadel Prosjektopplysninger Prosjekt : FORsøksklasseIKT. Det åpne rommet for læring og samspill. Institusjon Høgskolen i Bergen. Avdeling for lærerutdanning Prosjektleder: Dekan Odd Inge Steen Prosjektkoordinator: Førstelektor/studieleder Ida M. Knudsen e-post Prosjektmedarbeidere ved HiB. Høgskolelektor Tjalve G. Madsen Høgskolelektor Kristin Hinna I tillegg deltok 10 praksisskoler og 21 øvingslærere samt 78 studenter i PLUTO forsøket ved HiB. Høst 2003 blir og en del av IKT aktiviteten prøvd med samtlige klasser på første trinn i allmennlærerutdanningen. URL: Prosjektet har utviklet seg gjennom 2 faser. Fase 1 Planlegging og oppstart av PLUTO- klasse 2003 Denne fasen er så godt dokumentert i rapporten av vi ikke gir tilleggsopplysninger som vedlegg. Fase 1 Om oppstart av nye PLUTO- klasser ( ). Her legger vi med en vurdering av arbeidet med de to nye PLUTO- klassene. Klassene kom i gang på bakgrunn av en ny søknad til UFD vår HiB ble tildelt kr Formål; Integrere tiltak og erfaringer fra PLUTO prosjektet (igangsatt 2001) inn mot to nye klasser på første trinn av grunnutdanningen for allmennlærere. Det gjelder tiltak knyttet til nettbasert læring og nye former for institusjonsbasert samarbeid med praksisfeltet. Dette består av: Kompetansetiltak overfor studentene hvor studiearbeidet gir erfaring med bruk av IKT i skole og praksisdelen av studiet (digitale læremidler, pedagogisk programvare og nettbasert læring) Institusjonsbasert samarbeid med praksisskolene gjennom bruk av fagteam og IKT kontakt. Praksisadministrasjonen ved HiB vil i samarbeid med studieleder for allmennlærerutdanningen og prosjektgruppen for PLUTO prosjektet, lede arbeidet med å legge til rette for alternativ praksisorganisering for noen utvalgte klasser. Dette innbefatter forsøk med og varierte arbeidsog organiseringsformer (partnerskoler, samarbeid om skoleutviklingstiltak m.m.). Fagteamstyrt utdanning. Opplegg for et nært samarbeid mellom den ene PLUTO- klassen og en av de ordinære førsteklassene om styring med fagteam, større bruk av fagkonsentrasjon og utprøving av IKT i tilknytning til dette. Tiltaket skal evalueres med tanke på permanent organisering sett i sammenheng med ny lærerutdanning og øvingslæreravtale.

3 Studenter: 58 pr. Øvingsskoler: 7 praksisskoler med 16 øvingslærere involvert i 1A og 1B. Lærere: 2 pedagogikklærere, 2 norsklærere, 2 matematikklærere, 1 dramalærer og 1 lærer fra kunst og håndverk. IKT/teknologi: Bruk av Læringsplattformen It s Learning. Rom og utstyr: A og B-klassen hatt 5 timer hver på PLUTO-rommet. Resten av undervisningen er lagt til vanlige auditorier og klasserom. Klassens lærere har hatt tilgang til en bærbar PC og videokanon. Organisering: Klasselærerne på høgskolen har vært organiser i ett klasselærerteam. I tillegg til dette organiseres teammøter mellom lærerne på høgskolen, øvingslærerne på praksisskolene og studentrepresentantene i tilknytning til praksis. Tjalve Gj. Madsen har det koordinerende ansvaret for arbeidet i teamet. Pedagogikken første studieår (2,5 vekttall) er strukket over hele studieåret. På grunn av sen tilsetting og sykdom har mesteparten av pedagogikken denne høsten skjedd i storgruppe på 58 studenter. Vurdering av arbeidet med 1A og 1B: Det blir lagt opp til intern evaluering av arbeidet med klassene. Tjalve Gj. Madsen har ansvaret for gjennomføringen i samarbeid med de involverte lærere, øvingslærere og studenter. Hovedfokuset ved evalueringen kommer til å dreie seg om bruken av IKT i forhold til a) administrative forhold (informasjon, arkivering, utlegg av data/oppgaver/forelesninger etc) b) faglig forsterkning, dvs. i hvilken grad IKT har bidratt til mer effektiv læring, kvalitativt bedre eller annerledes læring etc. c) sosial- og faglige samarbeidsprosesser. Samtidig vil det være interessant å høre hvordan lærerne bruker IKT i arbeidet med studentene og i hvilken grad forholdene er tilrettelagt på en måte (opplæring, tilgjengelig maskinvare, programmer etc.) som gjør at studentene kan nytte IKT som et effektivt læringsredskap. Det blir utarbeidet et spørreskjema til studentene, øvingslærerne og faglærerne. Resultatene fra spørreskjemaene vil bli drøftet i teammøte der alle involverte er representert. Spørreskjemaene vil også bli fulgt opp av et gruppeintervju med klasselærerne og to gruppeintervju med studentene. Evalueringen gjennomføres i løpet av mai Noen viktige erfaringer arbeid med nye klasser høst 2002: At oppstarten av studiet generelt har vært preget av god stemning, entusiasme og faglig interesse. At studentene på nivå 2 (2002/2003) har en langt lavere terskel for å anvende IKT-verktøyet It s Learning sammenlignet med erfaringene fra forrige studieår. IKT blir ikke fremstilt som noe spesielt, men som en selvfølgelig ting de må beherske som kommende lærere. It s Learning brukes av studentene ikke bare til lærerpålagte oppgaver, men fungerer også som et uformelt, sosialt faglig rom studentene seg i mellom (eks. informasjon/diskusjon om felles sosiale tiltak/turer). Enkelte studenter har også grepet aktivt fatt i mulighetene i læringsplattformen ved å opprette egne prosjekter (rom) for kollokviegrupper og inviterer lærere til å delta i disse. At lærerne på høgskolen dette andre PLUTO-året er mer samkjørte i planlegging av temaer, oppgaver og bruk av læringsplattformen som et felles rom for læring informasjon, refleksjon, diskusjon. At det tar tid å få øvingslærerne i de aktuelle klassene til å bli kjent og fortrolig med læringsplattformen. Det er langt igjen til læringsplattformen er blitt et naturlig felles læringsrom for praksisskolene og høgskolen. Tidspress er en faktor, svært ulik kompetanse er et annet forhold. Halvdelen av øvingslærerne i prosjektet i lange tider rundt praksisperioden hadde ikke tilgang til nettet pga. feil med det kommunale nettsystemet.

4 VEDLEGG 2 ØKONOMIRAPPORT Økonomirapport Pluto- prosjektet ved HiB Ved oppstart av prosjektet var UFD bevilgningen på kr , mens HiB gikk inn med en egenandel på kr (prosjektnummer og 61081). Målsetting for prosjektet var å igangsette og følge opp ulike tiltak med en klasse lærerstudenter som startet sin utdanning i august Arbeidet med denne klassen gjennom 2 studieår ( ) utgjør hovedtyngden av prosjektet. Etter søknad til UFD (2002) ble prosjektet innvilget ytterligere kr (prosjektnummer 69140) til oppskalering med to nye klasser i allmennlærerutdanning og utprøving/bruk av læringsplattformen Its learning på samtlige første års studenter i allmennlærerutdanningen fra høst Her var egenandelen fra HiB på kr HiB fikk i tillegg tildelt midler fra den generelle IKT bevilgningen for Deler av denne bevilgningen skal brukes til ytterligere oppskalering i forhold til klasser i allmennlærerutdanningen og til samarbeid med praksisskoler. (Se ellers regnskap og budsjett vedlagt). Kommentarer til regnskapsutskriften for prosjekt Det ble budsjettert med en egenkostnad på kr Dette viste seg i ettertid å være for lavt et estimat da vi søkte midler. I ettertid har lønnskostnadene økt slik at man anta at det reelle egenandelen i er blitt ca kr større enn antatt. Kommentarer til regnskapsutskriften for prosjekt Restbeløpet kr skyldes forsinkelser i regnskapsmessige overføringer for timer hentet fra arbeidsplan. Dette vil bli utlignet og regnskapsført mot prosjektet inne årsskiftet. Kommentar til regnskap til prosjektnr : Restbeløpet kr skyldes forsinkelser i regnskapsmessige overføringer for timer hentet fra arbeidsplan. Dette vil bli utlignet og regnskapsført mot prosjektet inne årsskiftet. Presentasjonsfase 2004 Prosjektet går nå inn i en presentasjonsfase. Midler til dette arbeidet vil bli overført og skal benyttes til kompetanseutvikling overfor faglig tilsatte og øvingslærere som skal videreføre PLUTO- modeller i løpet av Noen av midlene er tiltenkt nasjonale og internasjonale konferanser, samt ulike presentasjoner. Det skal blant annet være et paperfremlegg i Hong Kong på 21st ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education i tiden februar 2004 og EDEN- konferansen i Budapest juni På en stor institusjon er en omlegging der man integrerer studiestøttesystem flatt for alle studenter i allmennlærer- og førskolelærerutdanningen et stort løft. Det vil bli brukt midler til kompetanseheving for både studenter og faglige tilsatte med tanke på den pedagogiske og didaktiske bruken av et slikt læringsmedium. Overgangen fra Pluto- satsingen til nye prosjekter og ordinær utdanning, skal ivaretaes gjennom denne presentasjonsfasen av prosjektet. Det innbefatter prosjekt Integrert lærerutdanning der målet er en mer helhetlig utdanning der praksisfeltet også vil bli mer synlig i profesjonsutdanningen. Det innbefatter og kompetanseheving for prosjektdeltakere og styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen (SPLO). Her vil erfaringer fra PLUTO prosjektet være viktig for vider utvikling av både førskole- og allmennlærerutdanningene

5 Regnskapsutskrift for prosjekt Oppskallering av PLUTO prosjektet Konto Konto (T) Prosjekt Beløp Budsjett Udisponert 6561 Undervisningsmateriell Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen , , Kontorrekvisita , , Tilskuddsreiser; studiereiser, kongresser , , Kurs-/seminaravgifter , , Bevertning , , Kjøp av undervisningstjenester , , Ymse driftsutgifter/reserver , , Ref./gaver fra andre statlige institusjoner , ,00 Avdelingens andel , , , ,00 Rest prosjektmidler overført til nytt prosjektnummer ,17 0

6 Regnskapsutskrift for prosjekt PLUTO Andel HiB Konto Konto (T) Formaal Prosjekt Beløp Budsjett Udisponert Ymse driftsutgifter , Faste stillinger Arbeidsgiveravgift, generelt Vikarstipend Studiereiser, kongresser og reisestipend Kursavgifter Ref. øvingsunderv. i grunnskolen Ompostering lønn (debet) fra arb.plan ,00 0

7 VEDLEGG 3 Presentasjoner og publikasjoner: Prosjekt: FORsøksklasseIKT. Det åpne rommet for læring og samspill Høgskolen i Bergen. Avdeling for lærerutdanning Prosjektleder: Dekan Odd Inge Steen Prosjektkoordinator og kontaktpersoner: Førstelektor Ida M. Knudsen URL URL: Internasjonale erfaringer med mapper MAPPEMETODIKK og mappevurdering med relevans for lærerutdanning. Tjalve GJ. Madsen Høgskolen i Bergen Prosjektet FORsøksklasseIKT "Det åpne rommet for læring og samspill" PLUTO: Prosjekt Lærer Utdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling Prosjektperiode Innlegg ansatte HiB 2001 Ida M. Knudsen Prosjektkoordinator digitaliserte mapper og mappevurdering Tjalve Gj. Madsen HiB februar 2003 På sporet etter Piaget og Vygotsky i norske klasserom. I: Ludvigsen, S.R og Hoel, T.L (red). Et utdanningssystem i endring. IKT og læring Oslo:.Gyldendal norsk forlag As 2002 Erfaringer fra PLUTO prosjekt i lærerutdanningen ved HiB Ved høgskolelektor Kristin Hinna En kort presentasjon på seksjon 1E Trondheim, NKUL 2 mai 2002 Sluttevaluering av mappene HiB februar 2003 Tjalve Gj. Madsen Nye møyligheter før kompetanseoppbyggnad- et skandinavisk perspektiv Kristin Hinna, lektor i matematikk, Höyskolen i Bergen. Det åpne rommet for samspill (PowerPoint, 198 K) Nya möjligheter för kompetensuppbyggnad (PowerPoint, 45 K) Experiences with on campus E- learning in teacher education PLUTO Bergen University College Professor Ida M. Knudsen Eden Conference Granada June Trenger vi nettpedagogikk i nærstudier? Erfaringer fra PLUTO prosjekt i lærerutdanningen ved HiB Ved førstelektor/studieleder Ida M. Knudsen Innlegg på NFF seminar om nettpedagogikk Vettre hotell Asker 8-9 april 2002 Sluttrapport til PLUTO styret November 2003 Ida M. Knudsen Refleksjon over studietilbud på nettet

8 Ved høgskolelektor Kristin Hinna Seminar om nettpedagogikk ved HiB Rapport 3 til PLUTO Rapport 5 til PLUTO Rapport til fagseminar 21 mai 02 Rapport 4 til PLUTO

9 VEDLEGG 4 IKT OG FAG Fag: 1. Pedagogikk 2. KRL 3. Norsk 1.-Mapper i pedagogikkfaget Utfordringer med bruk av elektroniske mapper i pedagogikkfaget Om å møte seg selv i døren. Kriteriearbeid i møte mellom teori og praksis. Tjalve Gj. Madsen, HiB, pedagogikk alu. Men lærer hvor blir det av alt det fine om helhetlig vurdering som du snakket om ved innføringen av mappevurdering. Dette blir jo bare å summere opp alle enkeltkarakterene og regne ut gjennomsnittet! Og, jeg som trodde jeg hadde lagt det virkelige gullegget, sprenglest på amerikansk, kriterierelatert mappevurdering, med en proklamert trosbekjennelse knyttet til sosiokulturell tenkning,- og med et rykende ferskt forslag til systematisk vurdering av et mappearbeid som nettopp var lagt fram for klassen, - kunne jeg ta så feil? Ja, hva betyr egentlig helhetlig vurdering? Stridens kjerne: Vurdering av prosessarbeider som del av sluttevalueringen. Vurderingsmappen til pedagogikkstudentene mine skulle inneholde et visst antall pålagte studentarbeider med oppsatte tidsfrister. Tidsfristene var satt opp for å hjelpe studentene å fordele arbeidet utover studieløpet. Utgangspunktet for vurderingen underveis var også vel ment. I stedet for lange tekstlige tilbakemeldinger lagde jeg et system hvor faglige krav og formelle krav (lengde og tidsfrister) ble vektet etter en oppgitt fordeling. Vurderingen ble så summen av disse delskårene. Dette skulle bidra til å gjøre vurderingskriteriene klare og eksplisitte for studentene. Disse fikk i tillegg anledning til å drøfte valg av kriterier med læreren. Kriteriearbeidet i klassen foregikk på to nivå; Det overordnete nivå gjaldt mappen som helhet. I tillegg til mappen som helhet, måtte studentene vite hva som ble forventet og krevd ved den enkelte oppgave. Problemet oppstod ved at jeg i min enkelthet hadde lest om erfaringene med mappevurdering i amerikansk lærerutdanning (McLaughlin & Vogt 1996). Her hadde de løst problemet gjennom å utvikle klare kriterier sammen med studentene. Studentene ble så vurdert i samsvar med disse kriteriene og fikk konkrete tilbakemeldinger uten at lærerne trengte å jobbet seg i hjel. Tilbake til mitt utgangspunkt; Kriteriene med poengfordeling ble satt opp og det skulle bare være å summere til slutt. Klart og rettferdig. Studentene skulle få klar tilbakemelding hvor de lå i landskapet. Men så kommer altså den oppvakte student og spør om den helhetlige vurderingen. Diskusjonen om vurdering endte med at studentene ikke ønsket faglærers poengsetting av deres arbeider, men ville heller ha en skriftlig tilbakemelding. Argumentasjonen fra studentene var solid; Verdien av mappearbeidene ville først vise seg når studentene i etterkant reflekterte over hvordan arbeidet hadde utviklet dem i prosessen gjennom utdanningsforløpet. Arbeidene slik som de fremstod på det aktuelle tidspunktet i studiet, trengte strengt tatt ikke si så mye om deres pedagogiske kompetanse to år frem i tiden. Pedagogikkfaget går over 3 år i nåværende modell (2,5 + 2,5 + 5 vekttall). Hvordan er det mulig å være ærlig/ikke tenke strategisk ved prosessarbeider, når du vet at dette skal danne grunnlag for endelig (summativ) vurdering?

10 Det at vurderingsmappen skulle inneholde refleksjonsdokument der de i etterkant skulle drøfte sin egen læringsprosess, herunder hvordan de hadde jobbet målrettet med studiet, kunne kanskje forsvare det å ta med prosessarbeider som dokumetasjonsmateriale i vurderingsmappen, men forsterket ikke behovet for poengsetting av det enkelte dokument. Og, hvis sluttvurderingen i stor grad bare ble summen av delene som var samlet opp i løpet av de tre årene pedagogikkfaget varte, ville ikke dette være uttrykk for et rent analytisk, positivistisk kunnskapssyn? Med tanke på sertifisering av dem som fremtidige lærere burde jo hovedpoenget være at de hadde nådd fagplanmålene og ikke hvordan veien frem hadde forløpt. Er ikke helheten noe mer enn summen av delene? Tilbake satt en pedagogikklærer som hadde fått seg en knekk i rollen som studentenes døråpner, nå kanskje litt klokere, og forsøkte å trekke konklusjonene for det videre mappearbeid; Ikke karaktersett prosessarbeider utover bestått/ikke bestått. La prosessarbeidene være en del av arbeidsmappen, ikke en del av vurderingsmappen (som skal karaktersettes som en del av eksamen). Ikke saus sammen formativ og summativ vurdering dette fører bare til usikkerhet og falske premisser. Ikke sett tidsfrister for arbeider som går inn i den endelige vurderingen. Lytt til studentene. Stol på egen fagforståelse og magefølelse når en forsøker å overføre løsninger fra en fremmed utdanningstradisjon til egne domener. Det er ikke lett å bli kvitt røyken fra den psykometriske vurderingstradisjon. Vi siterer her fra en rapport som pedagogikklærer har laget på bakgrunn av erfaringer med mapper i studiet: 1. Klasse 2A- pedagogikk og arbeid med IKT I pedagogikkfaget har hovedfokuset ligget på utvikling av mapper i pedagogikk og da særlig digitalisering av mappene. Alle studentene har levert inn mapper i digital form (13 med diskett/cd-rom) og 7 på skolens webområde. Jeg vil her nevne 4 hovedutfordringer; 1) Praktiske, tekniske utfordringer har gjort arbeidet tungt. Praktiske tekniske forhold kan selvsagt være reelle nok, men blir kanskje også lett en unnskyldning og en mental sperre/barriere. Resultatet fra første års arbeid har vært at alle er tvunget igjennom og behersker et minimum av kunnskap til å produsere mapper som et læringsredskap. 2) Mange studenter har vanskelig for å finne mappeinnlegg som på en god måte dokumenterer måloppnåelse i faget. Dette viser seg i arbeidene med de selvvalgte innleggene. Det var viktig at studentene kunne se hva de andre har gjort og dermed få ideer til egne arbeider. 3) Mange studenter har ikke riktig sett hensikten med mappene. Dette gjelder både i eget studiearbeid og med tanke på overføringsverdien til grunnskolen. Vedlagte studentbeskrivelse sier noe om den prosessen noen av studentene har vært gjennom (se adressen under). Her har som dere vil se erfaringene fra praksisfeltet vært svært gode takket være en del dyktige øvingslærere. olen.htm

11 4) Arbeidet med mappene har synliggjort at vurderingsbiten ikke er uproblematisk. Dette gjelder særlig der prosess-/refleksjonsdokumenter med tidsfrister er satt opp som grunnlag for summativ vurdering/endelig vurdering. Her blir en blanding av formativ og summativ vurdering der premissene blir uklare og både lærer og elever kan risikere å seile under falskt flagg. Se ellers LUNA- bidraget Om å møte seg selv i døren. Kriteriearbeid i møte mellom teori og praksis.

12 2. KRL og elektronisk test Vedlegg : Bruk av elektroniske tester Omfang: Hel konkret er det utviklet tre tester: En Demo-test, en Didaktikk-test og en Karma-test. Demotesten gjør studentene kjent med funskjonaliteten, demonstrerer forskjellige typer spørsmål, ja/nei, flervalg, samtidig som den inneholder enkle, praktiske spørsmål fra oppstartfasen i begynnelsen av semesteret. Didaktikktesten inneholder oppsummeringsspørsmål fra denne delen av pensum, karmatesten summerer opp pensum i Østens religioner, hinduismen og buddhismen. Det skulle også vært utviklet en Abraham-test som skulle summert opp de abrahamittiske religionene, jødedom, kristendom og islam. Det ble det imidlertid ikke tid til. Testene hadde status som en del av forprøvesystemet, de var altså obligatoriske og de hadde en svarfrist. Grensen for godkjent lå på 75%. Det var anledning til å ta testene flere ganger. Plassering i læringsprosessen Først og fremst hadde testene en funksjon mot slutten av læringsprosessen. Det viktigste var ikke nødvendigvis om studenten kunne svare på selve spørsmålet, det var egentlig viktigere at studenten oppdaget at dette var altså et område jeg skulle kunne noe om. Av den grunn la vi vekt på å ikke gjøre spørsmålene spesielt vanskelige. Men vårt ønske var også at testene skulle ha en funksjon helt i starten av læringsprosessen. Og det skjedde på den måten at testen representerte en frist for når det og det området skulle være gjennomlest. Det var altså en slags pisk (gammelt, pedagogisk redskap) for å komme i gang med lesingen. Også i denne sammenheng er det et poeng at spørsmålene ikke er vanskelige, men gir en følelse av mestring. For sikkerhets skyld ble det også lagt på en dose humor. Reaksjoner Testene er evaluert både skriftlig og i samtaler med klassen. Det må være riktig å si at reaksjonene har vært meget positive. Studentene har ikke følt seg pisket, tvert imot har de vært takknemlige for å bli fulgt opp. Mange syns riktignok spørsmålene har vært for lette og de stusser også over anledningen til å ta testene flere ganger, dersom de ikke har oppnådd 75% ved første forsøk (jfr. Status som forprøve). Men hovedinntrykket er at testene har bidratt til å understreke viktigheten av gode arbeidsvaner. Koblet sammen med en relativt nøyaktig registrering av fravær ved undervisningen, har det også gitt anledning til både kritisk og oppmuntrende studentkontakt. For eksempel var det mulig å fremheve førstemann som hadde svart på testen, akkurat som det var mulig å følge opp de som ikke hadde svart to dager før fristen. Vi tok også kontakt med studenter som var mye borte fra undervisningen. Alle slike henvendelser ble mottatt positivt, som regel var studenten takknemlig for at vi passet på. Oppfølging Vi ønsker å utvikle nye tester for pensumområdene i neste semester. Da vil de ikke ha status som forprøve (pga. at vi allerede har oppfylt kravet til forprøve neste semester), de vil altså bli frivillige. Vi kommer sannsynligvis også til å legge inn noen flere vanskelige spørsmål mot slutten av hver test, slik at de både skal få litt mer å strekke seg etter, samtidig som testen fortsatt skal gi en mestringsfølelse.

13 3. NORSK Kva har It s learning vore brukt til i norskfaget 2002H? Det obligatoriske norskfaget i lærarutdanninga ved HiB går over fire semester, og denne rapporteringa gjeld 3. semester, 2002H. I fagplanen er studiet presentert slik: 3. semester: Poetisk språkbruk. Tekstutvalet her er primært fiksjonstekstar med poetiske kvalitetar. Det omfattar dikt, men òg tekstar som ikkje er bundne i form. Fleire typar prosatekstar vil såleis vere med i det tekstutvalet som skal lagast og arbeidast med. Delemne: sjangerlære - poetisk tekst - lyrikk - lesing av poesi - analyse og tolking - poetiske ressursar i språket - poetisk funksjon - barn og poesi - poetisk leik - lyrikkdidaktikk Det skal gjennomførast ei forprøve i form av ei praksisrelatert skriftleg oppgåve. Det blir gitt nærare retningsliner for denne oppgåva. I tillegg til denne oppgåva finst to obligatorske arbeidskrav: 1) Skrive ein analyse av ein poetisk tekst (individuell oppgåve) 2) Presentere pensumstoff for medelevar (individuell oppgåve el. gruppeoppgåve) It s learning har i norskfaget vore brukt i alle dei tre klasseromma Prinds 1999 opererer med. 1. Undervisningsrommet. Her la eg ut ein del informasjon om studiet, som semesterplan og pensum, nærare beskriving av arbeidskrava og forprøven, og dessutan eit dokument med peikarar relevante for emnet for semesteret. To av desse peikarane går til fagstoff på norskseksjonens heimesider til bruk i samband med obligatoriske arbeid. 2. Treningsrommet a. Eitt av arbeidskrava var individuell analyse av poetisk tekst. Analysane skulle leverast skriftleg i mappa Diktanalysar på It s learning, og blei slik tilgjenglege for alle i klassen. I utgangspunktet var det planen at tilbakemeldinga til den enkelte også skulle skje på It s learning. Dette vart forandra, eg retta og kommenterte for hand på papir og kombinerte dette i ein del tilfelle med korte munnlege tilbakemeldingar til den enkelte student. Grunnen til at It s learning vart oppgitt, har delvis med ein veikskap med dette systemet å gjere: Når studentane legg svara sine inn som fil, og ein bruker funksjonen Merk endringar i Word, forsvinn alle endringane idet ein lukkar dokumentet. Det tok ein del bortkasta responstid å oppdage dette. b. Forprøven fekk i denne klassen overskrifta Nettlyrikk : Studentane skulle lage som pararbeid lage ein nettstad om ein norsk lyrikar. Her følgjer presiseringa av oppgåva slik ho ligg på It s learning: Norsk for A2A PLUTO 2002H Praksisrelatert gruppeoppgåve (forprøve): Nettlyrikk: Lage nettstad om ein forfattar Denne oppgåva er eit pararbeid. Oppgåva integrerer norskfagleg kunnskap og tame i bruk av programvare. Ho skal gi trening i å bruke heimesideproduksjon for å arbeide med og presentere eit norskfagleg emne. Denne kunnskapen kan brukast i praksis og i seinare undervisning. Oppgåva går ut på å byggje opp ein nettstad omkring ein norsk lyrikar. Målgruppa skal vere enten ungdomsskoleelevar eller vanlege vaksne lesarar. Formålet med nettstaden er å presentere forfattaren og ein liten del av hans / hennar dikting. Dei analysane som studentane alt har laga individuelt, skal arbeidast vidare med og gå inn som ein del av nettstaden.

14 Nettstaden skal bestå av - ei heimeside (inngangsside, hovudside). Her skal det vere ein (eller fleire) illustrasjonar av forfattaren. Sida skal ha peikarar til dei andre sidene i nettstaden. Desse peikarane skal gå til - diktet, primærteksten, som skal leggjast ut i sin heilskap. Også denne sida kan illustrerast. Enkeltord i diktet kan bli peikarar til ordtydingar, realopplysningar og forklaringar av verkemiddel som du kan lage sjølv, eller som finst på sider på nettet. - diktanalysane dei to i gruppa har laga. I diktanalysane kan det leggjast inn peikarar. - utgreiing om forfattaren / forfattarskapen saman med opplysningar om litteraturhistorisk plassering - relevante sitat av forfattaren eller henta frå sekundærlitteraturen om forfattaren - fagdidaktiske refleksjonar om diktaren og dikta - eksisterande nettsider, til dømes stoff om, av eller med forfattaren, intervju (her bør du ikkje ta med alt, men lage utdrag / sitatsamling for å få fram det som er relevant) opplysningar om namn eller andre ord i dikta, ordtydingar i elektroniske ordbøker nettsider som tolkar / analyserer dikt av forfattaren - bibliografiske opplysningar Nettsideproduksjon hadde studentane hatt eit kort innføringskurs i første året. 2002H fekk dei eit nytt kurs, knytt til oppgåva i nettlyrikk, og produserte sine svar på oppgåva, som vart lagt ut med lenker frå dokumentet Nettlyrikk på It s learning. Praksistilknytningen til denne oppgåva var at studentane vart oppmoda til å nytte seg av kunnskapen i nettsideproduksjon i praksisperioden. Dette vart gjort av eit par praksisgrupper. I klassesamanheng generelt vart It s learning også brukt til kommunikasjon om frammøtet i undervisninga. Eg la ut eit diskusjonsinnlegg, men det fekk berre nokre få svar. 3. Studierommet Studierommet var i dette semesteret mest aktuelt i samband med praksis. Ei obligatorisk praksisoppgåve fekk i denne klassen den spesielle vinklinga at studentane skulle lage praksisforteljingar som skulle bestå av to delar: a. ei kort, forkusert forteljing om ein enkeltepisode i praksis b. ein refleksjon over innhaldet i forteljinga. Desse vart så lagde ut som hovudinnlegg i ei diskusjonsgruppe i It s learning, og fekk respons frå medstudentar og lærarar. I tillegg vart to undervisningstimar etter praksisperioden brukt til samtale og gjennomgang av nokre av desse tekstane. Denne kombinasjonen av nettbruk og samtale vart posistivt evaluert av studentane. Bruk av It s learning i vårsemesteret 2003V skal studentane arbeide med episk tekst. Her er utsnitt av fagplanen: 4. semester: Episke tekstar. Tekstutvalet her er fiksjonstekstar som på ein eller annan måte har episk tråd. Utvalet omfattar såleis tekstar frå folkediktinga så vel som noveller og romanar frå nyare tid, også andre medieformer enn skrift. Forteljingar laga av elevar og studentar skal vere med i utvalet. Delemne: sjangerlære - eventyr - segner og mytar - novelle og roman - barnelitteratur - film - digitale tekstar - episk teori - litteraturdidaktikk Det blir her arbeidd vidare med munnleg formidling, spesielt forteljing og forteljinga si rolle i pedagogisk praksis. Studentane skal i løpet av undervisninga dette semesteret (individuelt eller i gruppe) ha eit munnleg framlegg som både inneheld forteljing av ein episk tekst og fagleg analyse/vurdering av ein episk tekst. Norskstudiet blir avslutta med ein fem dagars individuell skriftleg eksamen.

15 Dei obligatoriske arbeidskrava er: 1) Skrive ein analyse av episk tekst (individuell oppgåve) 2) Innleie til diskusjon/klassesamtale om pensumstoff (gruppeoppgåve el. individuell oppgåve) Her vil på same måten som i haustsemesteret dei individuelle analysane bli leverte ved at studentane legg ei ut i ei eiga mappe på It s learning. Dei vil også bli gjort til gjenstand for behandling i det reelle klasserommet, i samtale og tilbakemelding frå faglærar. Generell kommentar Bruken av It s learning er positiv å den måten at systemet tilbyr ein grei måte å publisere på i klasseoffentlegheita, både lærar- og studentprodusert stoff. Når det gjeld oppgåva i nettlyrikk, stal arbeidet med å tileigne seg meistringskompetanse i nettsideproduksjon for mykje tid frå det meir spesifikt norksfaglege. Sett frå ein fagleg synsstad har dette semesteret ikkje vore tilfredsstillande. Periodeundervisninga gav eit godt høve til å arbeide intensivt med nettsideproduksjon, men gav studentane liten framgang og innsikt i det faglege emnet for semesteret, poetisk tekst. Magne Eide Møster 19. desember 2002

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS)

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Institutt for praktisk pedagogikk Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Sluttrapport 30.11.2003 Prosjektgruppe Turid Trebbi, franskdidaktikk

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole

Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Alle foto Storhaug skole En lærende skole Å utvikle en organisasjon er en læringsprosess Men det er ikke så lett som det høres ut til, for det er så mye det kommer an på Artikkelstafett. Artikkel 5 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Rapport 2014-07 Proba-rapport nr. 2014-07, Prosjekt nr. 13082 ISSN: 1891-8093 PDS, EW, OBS/TT 6.juni 2014 -- Offentlig -- Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Spesialpedagogisk prosjekt Kurs i spesialpedagogikk HiT/NKS, 2010 Solveig Nyborg,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer