Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring"

Transkript

1 Høringsnotat Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Skoleåret 2018/2019

2 1. Innledning: Hedmark fylkesting besluttet i mars 2015 at det skulle foretas en gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark fylkeskommune. Saken ble behandlet i fylkestinget, i desember 2016 og deretter i april Fylkestinget vedtok ingen endringer i skolestrukturen, noe som betyr at alle de 14 videregående skolene opprettholdes. Lavere elevtall og derav reduserte statlige overføringer vil måtte medføre tilstramminger i tilbudsstrukturen. Som del av fylkestingets behandling av skole- og tilbudsstrukturen i april 2017, ble det vedtatt å innføre et normtall for minste antall elever før et tilbud settes i gang. Oppfylling baseres på prøveinntak og aktive ønsker fra søkere med lovfestet ungdomsrett. Normtallsmodellen var dermed førende for fylkesrådets vedtak ved fastsettelsen av endelig tilbudsstruktur for skoleåret 2017/18. Noen tilbud hvor oppfyllingen var under normtall ble likevel vedtatt igangsatt. Med bakgrunn i den negative elevtallsutviklingen er det ikke realistisk å se for seg at det vil være grunnlag for det samme tilbudet som i dag på alle skolestedene fremover. Fylkestingets forutsetning er at kvaliteten i opplæringstilbudet skal opprettholdes eller styrkes. Dette er vanskelig å oppnå dersom elevgrunnlaget er for lite til å beholde et tilstrekkelig fagmiljø. Elevenes muligheter for valg av fordypning og enkeltfag vil også bli redusert dersom elevtallet er lavt. Samtidig ser fylkesrådet det som viktig å fortsatt ha et så bredt tilbud som mulig i hver region, noe som vil være førende også for fastsettelsen av neste års tilbudsstruktur. Det er viktig at elevene har skoletilbud i rimelig nærhet av bosted. Demografien i fylket tilsier at dette i noen sammenhenger er utfordrende. Elevgrunnlaget framover innebærer at arbeidet med tilbudsstrukturen blir mer krevende. Næringslivets behov for lærlinger og kvalifisert fagpersonell samsvarer ikke alltid med ungdommens ønsker for utdanningsvalg. For fylkesrådet er det sentralt å forsøke å matche dette best mulig gjennom tilbudsstrukturen. Det er likevel ikke mulig å gjennomføre i større grad enn hva ungdommens ønsker gir grunnlag for. Det er derfor viktig at næringene selv også opprettholder sitt arbeid lokalt for å oppmuntre til søkning til sine bransjer. Hva har næringslivet i regionene behov for av arbeidskraft? Er vår tilbudsstruktur tilpasset dette behovet? Tilbudsstrukturen vedtas årlig av fylkesrådet, og er gjenstand for justering hvert år i tråd med endringer i søkertall og elevsammensetning for øvrig. 2. Prognoser for næringslivets behov Det er utfordrende å finne relevante prognoser som viser næringslivets behov for arbeidskraft over en lengre periode. Derfor søker fylkesrådet gjennom denne høringsrunden å finne ut hva som er næringslivets behov. NAV sin Bedriftsundersøkelse for Hedmark 2017 og Arbeidsmarkedsprognose for 2017 gir visse indikasjoner. NAV s Arbeidsmarkedsprognose 2017 for Hedmark NAV baserer sin fylkesprognose på framskriving av langsiktige trender over befolknings- og næringsutvikling. Mange av næringene i Hedmark er noe mindre konjunkturutsatte på kort sikt og vil Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 1

3 dermed ikke påvirkes i samme grad som i en del andre fylker. Hedmark har over lengre tid hatt en langt svakere befolkningsvekst enn landet som helhet, og økningen i sysselsettingen i løpet av de siste 15 årene har vært omtrent halvparten av hva den har vært i landet. Når det gjelder etterspørselen etter arbeidskraft, har NAV antatt en oppgang innen industri, byggeog anleggsvirksomhet, varehandel, offentlig forvaltning og helse- og sosialtjeneste. For de andre næringene ventes kun små eller ingen endringer. Samlet er det anslått en økning i sysselsettingen i fylket i 2017 på 680 personer, som tilsvarer 0,8 prosent. Når det gjelder tilbudet av arbeidskraft i Hedmark, har NAV beregnet at arbeidsstyrken vil øke med 376 personer i 2017, som tilsvarer 0,4 prosent. Beregningen er basert på befolkningsframskrivinger som viser at antall personer i aldersgruppen 5 74 år vil øke med i underkant av 700, og anslag på en stabil yrkesdeltakelse i denne aldersgruppen. Det har vært en jevn nedgang i arbeidsledigheten i Hedmark de to siste årene. NAV mener likevel at det er potensiale til en ytterligere liten nedgang i ledigheten i enkelte av kommunene i fylket. NAV s Bedriftsundersøkelse Hedmark 2017 I NAV s Bedriftsundersøkelse i Hedmark for 2017, melder åtte prosent av bedriftene at de har opplevd rekrutteringsproblemer. I fjorårets undersøkelse gjaldt dette sju prosent av bedriftene. Av de bedriftene som har hatt rekrutteringsproblemer, oppgir ca. 85 prosent at de ikke har fått ansatt noen. De øvrige har ansatt personer med lavere eller annen formell kompetanse enn den de hadde behov for. Av de bedriftene som svarer at de hadde hatt problemer med å rekruttere ansatte med de rette kvalifikasjonene, oppgir tre av fire at problemene skyldtes at det var for få eller ingen kvalifiserte søkere. Tabellen under viser mangelen på kvalifisert arbeidskraft innenfor ulike yrker. I Hedmark er det størst mangel på tømrere og snekkere. Ellers er det stor mangel på sykepleiere, slik også tidligere års undersøkelser har vist. Undersøkelsen viser videre at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen bygge og anleggsvirksomhet. Dette synliggjøres gjennom at det er mangel på flere ulike fagarbeider- og sjåføryrker. Tabell. Mangelen på arbeidskraft, målt i antall personer (Fra NAVs Bedriftsundersøkelse 2017) (Anslagene er avrundet til nærmeste 25) Yrker Tømrere og snekkere Sykepleiere Rørleggere og VVS-montører Kokker Telefon og nettselgere Andre dyreoppdrettere og røktere Andre salgsmedarbeidere Elektrikere Nettverks- og systemutviklere, IKT Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 2

4 Melke og husdyrsprodusenter Betongarbeidere Lastebil- og trailersjåfører Andre yrker SUM Store næringer som oppgir at de har hatt rekrutteringsproblemer er undervisning, helse- og sosialtjeneste og bygge- og anleggsvirksomhet. Sammenlignet med landet, viser årets undersøkelse at Hedmark er det fylket hvor lavest andel bedrifter oppgir at de har problemer med å få ansatt kvalifisert arbeidskraft. Andelen bedrifter som har ansatt personer med lavere eller annen formell kompetanse enn den de søkte etter, er også lavest i Hedmark. 3. Overgang fra Vg2 yrkesfag til læreplass i bedrift Det er nå god formidling til læreplass innen alle utdanningsprogrammene, det vil si at kvalifiserte søkere til læreplass i større grad enn tidligere får tilbud om kontrakt med en bedrift. Men flere bransjer har likevel utfordringer med å få tak i kvalifiserte søkere. Det er satt i gang flere tiltak for å få flere elever fra Vg2 yrkesfag til å søke læreplass innenfor fag som næringslivet etterspør. Hedmark fylkeskommune har de siste årene hatt en positiv utvikling når det gjelder antall søkere til læreplass og antall inngåtte kontrakter. De videregående skolenes rolle i dette arbeidet har blitt forsterket gjennom formidlingsprosjektet «Fra elev til lærling». Denne arbeidsformen videreføres. Skolene jobber godt med veiledningen og er fokuserte på formidling av egne elever. Hedmark fylkeskommune er forpliktet til å gi opplæringstilbud til alle søkere med lovfestet rett til videregående opplæring, også de som søker opplæring i bedrift men som ikke får seg en læreplass. I de tilfellene skal bedriftsdelen av opplæringen tas i skole, gjennom et alternativt Vg3. Erfaringsvis er det årlig ca. 60 elever som av ulike årsaker starter på dette tilbudet. Skolene som har elevene på alternativt Vg3 jobber også for at elevene skal få lærekontrakt i løpet av året de er der. 4. Endringer i lovverket I løpet av 2017 har det blitt vedtatt lovendringer som kan få konsekvenser for elevinntaket og den endelige dimensjoneringen av skoletilbudene: Den tidligere 5-års fristen for å ta ut ungdomsretten er opphevet. Ny regel innebærer at fristen løper fram til fylte 24 år. Dette gir ikke en utvidelse av selve ungdomsretten, men ungdommene får lengre tid på å ta ut sin rett til videregående opplæring etter at de har begynt. Alle med ungdomsrett kan foreta ett omvalg. Dette har tidligere utløst ett ekstra år med ungdomsrett. Endring i opplæringsloven innebærer at søkere som gjør omvalg, skal få rett til å fullføre det nye utdanningsprogrammet de har startet på. Det vil i praksis si at noen vil får utvidet sin ungdomsrett med mer enn ett år sammenlignet med tidligere regel. Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 3

5 Innvandrere som har fullført videregående opplæring i hjemlandet gis opplæringsrett i Norge dersom opplæringen fra hjemlandet ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge. Tidligere fikk ikke disse opplæringsrett. Innenfor det første kulepunktet ser vi at det er mange ungdommer i Hedmark som vil få en «fornyet» ungdomsrett. Det er imidlertid ikke mulig å anslå hvor mange som vil benytte seg av denne retten. Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 4

6 5. Elevtallsutvikling I tilknytning til planlegging av tilbudsstrukturen, er elevtallsutviklingen en sentral faktor. I dette høringsnotatet har vi tatt utgangspunkt i de faktiske elevtallene som grunnskolene i Hedmark selv har rapportert i Grunnskolenes informasjonssystem (GSI). Tabellene nedenfor viser innrapporterte elevtall fra offentlige og private grunnskoler i Hedmark. I tabellene er kullene år slått sammen for å gi et reelt bilde av hvor mange ungdommer med lovfestet rett vi må planlegge for. Det vil si at det er tre årskull som vises for hvert år i tabellene. I 2018 forventer vi til sammen åringer som har lovfestede rettigheter til videregående opplæring i Hedmark. Dette er en nedgang på 280 sammenlignet med Forventet elevtallsutvikling i videregående opplæring basert på GSI-data: Nord-Østerdal Midt-Østerdal Hedmarken Glåmdalen Hele fylket Hele fylket Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 5

7 Region 1 Nord-Østerdal År Alvdal Folldal OS Rendalen Tolga Tynset Nord-Østerdal Region 2 Sør-Østerdal Elverum Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot Midt-Østerdal Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 6

8 Region 3 Hedmarken Hamar Løten Ringsaker Stange Hedmarken Region 4 Glåmdalen Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler Åsnes Glåmdalen Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 7

9 6. Tilbudsstrukturen Skoletabellene som følger på de neste sidene viser tilbudene som er satt i gang for skoleåret 2017/18. Det er lagt inn kommentarer på tilbudene som ikke ble satt i gang på bakgrunn av innføringen av normtallsmodellen, se nærmere forklaring under punkt 1. Innledning. I vedtakspunkt 2 i fylkesrådssak 80/17 (Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall) står det at det legges opp til at disse tilbudene lyses ut på nytt neste skoleår. Forklaring til tabellene: Kolonnen for Nivå innebærer følgende: 0=grunnskole, 1= Videregående trinn 1 (Vg1), 2= Videregående trinn 2 (Vg2) og 3= Videregående trinn 3 (Vg3). Kolonnen for viser antall elevplasser som er lagt til grunn ved elevinntaket i. Kolonnen «2017» viser hvordan oppfyllingen ble etter suppleringsinntaket i. Som det framgår av tabellene, ligger plasstallet enten likt med eller i nærheten av antallet som er tatt inn. Erfaringsvis vil elevtallet synke noe fram til endelig elevtelling pr. 1. oktober. Ved noen skoler er det satt i gang ett eller flere tilrettelagte tilbud. Disse er i tabellene summert opp under navnet «Tilrettelagte tilbud». Noen skoler har satt i gang tilbud med grunnkompetanse som målsetting for eleven. Et grunnkompetanseløp innebærer at man ikke tar alle fagene mot studie- eller yrkeskompetanse. Grunnkompetanseløp benevnes med GRKO til slutt i navnet. Både tilrettelagte tilbud og grunnkompetanseløp settes i gang på bakgrunn av elevers særlige behov og baseres bl.a. på sakkyndig uttalelse fra PPT. Disse tilbudene er derfor ikke en del av denne høringen. Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 8

10 REGION 1: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr Tilrettelagte tilbud Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk Idrettsfag Helse- og oppvekstfag Elektrofag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Språk, samfunnsfag og økonomi Realfag Musikk Kokk- og servitørfag 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 2 Helsearbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Elenergi Data og elektronikk Automatisering Byggteknikk Idrettsfag Realfag Påb.gsk e yrkeskompetanse Språk, samfunnsfag og økonomi Musikk Idrettsfag Påbygg. gen. studiekompetanse Dataelektronikerfaget 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 9

11 Storsteigen videregående skole 1 Naturbruk Naturbruk,hest Tilrettelagte tilbud Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring Påb.gsk e yrkeskompetanse Landbruk Studieforberedende naturbruk Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 10

12 Region 2 Sør-Østerdal Elverum videregående skole: 1 Bygg- og anleggsteknikk Studiespes med forb. IB Tilrettelagte tilbud Service/samf,YSK 4år Service og samferdsel Kunst, design og arkitektur Helse- og oppvekstfag Idrettsfag Elektrofag Teknikk og ind. produksjon Design og håndverk Studiespesialisering inn 2 Kunst, design og arkitektur Salg, service og sikkerhet Salg/service/sikkerh, YSK 4år International baccalaureate Industriteknologi Helseservicefag Bilskade, lakk og karosseri Design og trearbeid 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Språk, samfunnsfag og økonomi Realfag Idrettsfag Helsearbeiderfag Elenergi Byggteknikk Treteknikk 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 3 Helsesekretær 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 3 Språk, samfunnsfag og økonomi Realfag Idrettsfag Påbygg. gen. studiekompetanse Formgivingsfag Påb.gsk e yrkeskompetanse International baccalaureate Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 11

13 Midt-Østerdal videregående skole: inn i 1 Elektrofag 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 1 Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 1 Nordstumoen/tilrettelagte tilbud Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi 0 0 Opprettholdt, ingen elever pr. 3 Realfag Påbygg. gen. studiekompetanse 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 3 Språk, samfunnsfag og økonomi Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 12

14 Trysil videregående skole: 1 Bygg- og anleggsteknikk Kunst, design og arkitektur Studiespesialisering Restaurant- og matfag 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 1 Idrettsfag Helse- og oppvekstfag Tilrettelagte tilbud Språk, samfunnsfag og økonomi Kunst, design og arkitektur Realfag Barne- og ungdomsarbeiderfag 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 2 Idrettsfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag Språk, samfunnsfag og økonomi Idrettsfag Realfag Formgivingsfag Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 13

15 Region 3 Hedmarken Hamar katedralskole: 0 Innføringsår GS for min.spr Tilrettelagte tilbud Medier og kommunikasjon Medieproduksjon Elektrofag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon Kunst, design og arkitektur Design og håndverk Interiør og utstillingsdesign Reiseliv IKT-servicefag Medier og kommunikasjon Medieproduksjon Salg/service/sikkerh,SK 3år Frisør Industriteknologi Design og tekstil 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 2 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Data og elektronikk Salg, service og sikkerhet Kjøretøy Kunst, design og arkitektur Studieforbered. medier og kom Dataelektronikerfaget Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Formgivingsfag Interiør Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 14

16 Jønsberg videregående skole: 1 Teknikk og ind. produksjon Naturbruk Tilrettelagte tilbud Arbeidsmaskiner,GRKO Landbr/gartn.næring,GRKO Arbeidsmaskiner Landbruk og gartnernæring Landbruk Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Landbruk,GRKO Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 15

17 Ringsaker videregående skole: 1 Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel Tilrettelagte tilbud Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Teknikk og ind. produksjon Helseservicefag Kulde- og varmepumpeteknikk Klima-, energi- og miljøtek Industriteknologi Salg, service og sikkerhet Språk, samfunnsfag og økonomi Helsearbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Elenergi Automatisering Byggteknikk Realfag Automatiseringsfaget Språk, samfunnsfag og økonomi Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Realfag Apotekteknikk Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 16

18 Stange videregående skole: 1 Bygg- og anleggsteknikk Tilrettelagte tilbud Mus/dans/drama,dans Studiespesialisering Mus/dans/drama,musikk Idrettsfag Mus/dans/drama,drama Dans Drama Språk, samfunnsfag og økonomi Byggteknikk Musikk Idrettsfag Realfag Dans Idrettsfag Musikk Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Drama Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 17

19 Storhamar videregående skole: 1 Helse- og oppvekstfag Helse/oppvekst,SK 3år Idrettsfag Restaurant- og matfag Tilrettelagte tilbud Helsearbeiderfag,SK 3år Kokk- og servitørfag,grko Hudpleie Matfag Kokk- og servitørfag Idrettsfag Helsearbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungd.arb,sk 3år Hudpleier Idrettsfag Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Påbygg gen stk,sk Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 18

20 Region 4 Glåmdalen Sentrum videregående skole: 1 Elektrofag Helse/oppvekst,SK 3år Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Design og håndverk Teknikk og ind. produksjon Restaurant- og matfag Helse- og oppvekstfag Tilrettelagte tilbud IKT-servicefag Barne- og ungd.arb,sk 3år Helsearbeiderfag,SK 3år Kjøretøy,GRKO Medier og kommunikasjon Kokk- og servitørfag,grko Interiør og utstillingsdesign Helsearbeiderfag Kunst, design og arkitektur Industriteknologi Elenergi Barne- og ungdomsarbeiderfag Data og elektronikk Kokk- og servitørfag Kjøretøy Dataelektronikerfaget Formgivingsfag Interiør Studieforbered. medier og kom Interiør,GRKO Dataelektronikerfaget,GRKO Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 19

21 Skarnes videregående skole: 1 Bygg- og anleggsteknikk Tilrettelagte tilbud Design og håndverk Mus/dans/drama,musikk Elektrofag Studiespesialisering Klima-, energi- og miljøtek Overflateteknikk Frisør Realfag Musikk Data og elektronikk Byggteknikk Språk, samfunnsfag og økonomi Realfag Dataelektronikerfaget Musikk Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Språk, samfunnsfag og økonomi Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 20

22 Solør videregående skole: 1 Bygg- og anleggsteknikk Service/samf,GRKO Tilrettelagte tilbud Naturbruk Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Service og samferdsel 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 2 Ambulansefag,SK 3 år Anleggsgartner- og idrettsanl Transport og logistikk Skogbruk Anleggsteknikk,LAL Landbr/gartn.nær,friluftsliv Kjøretøy Helsearbeiderfag Språk, samfunnsfag og økonomi Arbeidsmaskiner Data og elektronikk Byggteknikk 0 0 Ikke satt i gang pga. normtall. 2 Realfag Elenergi Studieforberedende naturbruk Påbygg. gen. studiekompetanse Påb.gsk e yrkeskompetanse Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Anleggsmaskinmekaniker,LAL Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 21

23 Øvrebyen videregående skole: 1 Idrettsfag Studiespesialisering Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Språk, samfunnsfag og økonomi Idrettsfag Realfag Realfag Idrettsfag Påbygg. gen. studiekompetanse Språk, samfunnsfag og økonomi Høringsnotat Tilbudsstrukturen 2018/2019 Side: 22

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde.

SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL. Nord-Østerdal videregående skole. Primærsøkere eget fylke m/ungd.rett. Programområde. SØKERE PR REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag Bygg- og anleggsteknikk ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole PR. a REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år ID Spes.u egen gr,.

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2014,2015,2016,2017 og 2018 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2018/19 - Fastsetting av endelig tilbud

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2018/19 - Fastsetting av endelig tilbud Saknr. 18/4574-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2018/19 - Fastsetting av endelig tilbud Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall Saknr. 17/2894-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2017/18 - Fastsetting av tilbud etter normtall Innstilling til vedtak: 1. Følgende programområder

Detaljer

Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 15.05.2017 Referatsaker - møte i Fylkesrådet den 15.05.2017 17/2653-3 19.04.2017 FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 19.04.2017 17/2769-2 24.04.2017

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018

Bergeland videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Helse og oppvekstfag 27,9. Dalane videregående skole Nivå Programområde navn 2018 Bergeland videregående skole Helse og oppvekstfag 27,9 Kunst, design og arkitektur 32 Barne og ungdomsarbeider 34,4 Helsearbeiderfag 25,6 Helseservicefag 20 Kunst, design og arkitektur Apotekteknikk 22,2

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk IKT-servicefag Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen videregående

Detaljer

6. Utdanning og oppvekst

6. Utdanning og oppvekst 6. Utdanning og oppvekst Kunnskap om utdanning og om utdanningsnivået i Hedmark er avgjørende i arbeidet for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i fylket. Det er mange og

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER

KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER KARTUTSNITT GEOGRAFISK SØKERMØNSTER Innhold Innledning forklaring til kartene... 3 HEDMARK Vg1 Bygg og anleggsteknikk 188 primærsøkere... 5 HEDMARK Vg1 Bygg og anleggsteknikk 180 elever... 6 OPPLAND Vg1

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske.

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. Dale vidaregåande 1 2 31 20 1 30 36 1 13 26 2 1 15 10 1 30 23 1 12 4 3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 10 vg3 1 30 27 9 191 156 Eid vidaregåande 1 Design og håndverk 2 30 18 2 30 34 2 61 48

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Høringsnotat Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Skoleåret 2015/2016 Del 1 1. Innledning:...2 2. NAVs bedriftsundersøkelse...2 3. TAF-tilbud (Tekniske og allmenne fag)...3 4. International Baccalaureate

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret Saknr. 15/8921-6 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2016-2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 2. mai 2014 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 2. mai 2014 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. A41 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen TILBUDSSTRUKTUREN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR SKOLEÅRET

Saknr. 11/ Ark.nr. A41 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen TILBUDSSTRUKTUREN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR SKOLEÅRET Saknr. 11/7251-21 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen TILBUDSSTRUKTUREN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR SKOLEÅRET 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Plasser, søkere, inntatte fordelt på stud.retn og nivå

Plasser, søkere, inntatte fordelt på stud.retn og nivå Plasser, søkere, inntatte forlt på stud.retn og nivå -- Si av VEFOLD FYLKESKOMMUNE Skoleår: / Grunnlag: s San viregåen skole E---- Elektrofag E---- Elenergi F---- Helse- og oppvekstfag FHTA Spes.u liten

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer